Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 20/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.5.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 51/2006 vp) Sambian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Sambian tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin 7.9.2005. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Sambian kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 52/2006 vp) laeiksi edunvalvontavaltuutuksesta sekä holhoustoimesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän myöhemmin tulee kykenemättömäksi huolehtimaan asioistaan sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Muutoksia tehdään myös holhoustoimesta annettuun lakiin sekä vähäisiä muutoksia eräisiin oikeudenkäymiskaaren ja hallintolainkäyttölain yksittäisiin säännöksiin. (OM lainsäädäntöneuvos Matti Helin 160 67665)

Esitys (HE 53/2006 vp) laiksi rikoslain 50 luvun muuttamisesta. Huumausainerikoksen yrityksen rangaistavuutta laajennetaan. Lakiin otetaan uusi törkeää huumausainerikoksen edistämistä koskeva säännös. Oikeushenkilön rangaistusvastuu ulotetaan koskemaan huumausainerikosta, törkeää huumausainerikosta, huumausainerikoksen valmistelua, huumausainerikoksen edistämistä ja törkeää huumausainerikoksen edistämistä. Säännöksillä pannaan täytäntöön Euroopan unionin neuvoston 25.10.2004 tekemä puitepäätös laittoman huumausainekaupan rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia koskevien vähimmäissääntöjen vahvistamisesta. Puitepäätös tulee olla kansallisesti pantu täytäntöön 12.5.2006 mennessä. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 160 67725)

Esitys (HE 54/2006 vp) eurooppaosuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Eurooppaosuuskuntalaki sisältää eurooppaosuuskuntaa koskevaa neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säännökset eurooppaosuuskunnan perustamisesta, kotipaikan siirrosta, selvitystilasta ja purkamisesta sekä johdon, jäsenten ja tilintarkastajien vastuusta. Lisäksi annetaan täydentäviä säännöksiä eräisiin muihin lakeihin. Eurooppaosuuskunnalla on neuvoston asetuksen mukaan yleensä samat oikeudet ja velvollisuudet kuin sen kotipaikan lainsäädännön mukaisella osuuskunnalla ja julkisella osakeyhtiöllä. Tarkoitus on, että myös eurooppaosuuskuntaa koskeva täydentävä sääntely vastaa mahdollisimman pitkälle osuuskuntia koskevaa kansallista sääntelyä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.9.2006, koska niissä viitataan eduskunnan käsiteltävänä olevaan uuteen osakeyhtiölakiin, jonka on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen 160 67664)

Esitys (HE 55/2006 vp) vuoden 2006 lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden nettolisäys on 992 miljoonaa euroa, josta 684 miljoonaa euroa on lisäystä toteutuneista osinkotulokertymistä johtuen. Eläkerahaston varoja kartutetaan aiempaa enemmän valtiontalouden suotuisan kehityksen vuoksi, mikä pienentää tuloutusta budjettitalouteen 170 miljoonalla eurolla. Verotuloarviota korotetaan 294 miljoonalla eurolla. Määrärahojen lisäykset ovat nettomääräisesti yhteensä 200 miljoonaa euroa. Valtionvelkaa lyhennetään 346 miljoonalla eurolla. (VM budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 160 33105)

Esitys (HE 56/2006 vp) laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta ja laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 10 a §:n muuttamisesta. Maataloudessa käytetystä energiasta palautetaan energiatuotteiden hintaan sisältyvää valmisteveroa. Valmisteveroa palautetaan ammattimaiselle maatalouden harjoittajalle maataloudessa käytetyn kevyen ja raskaan polttoöljyn sekä sähkön käytön perusteella. Veronpalautukseen ovat oikeutettuja sellaiset maatalouden harjoittajat, joille maksetaan Euroopan unionin suoraa tukea, luonnonhaittakorvausta, maatalouden ympäristötukea tai kansallista tukea ja lisäksi ne, jotka harjoittavat viljankuivausta. Teknisesti valmistevero palautetaan hakemuksesta pääasiallisesti maatalouden tuloverotuksen toimittamisen yhteydessä ja veronpalautukseen sovelletaan pääsääntöisesti verotusmenettelyä koskevia säännöksiä. Verovirasto vastaa veronpalautuksesta. Lisäksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia muutetaan siten, että ammattimaisille kasvihuoneviljelijöille palautettavan veron määrää korotetaan ja veronpalautuksen alarajan määrittelyä muutetaan. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Esitys (HE 57/2006 vp) laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Valtion eläkerahaston ohjausta ja valvontaa vahvistetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen valtion tilivelvollisuusuudistuksen edellyttämällä tavalla. Valtion eläkerahaston johtokunta muutetaan hallitukseksi, jonka tehtävät ja vastuut määritellään voimassa olevaa lakia täsmällisemmin. Lakiin otetaan myös nykyistä täsmällisemmät säännökset eläkerahaston hallinnosta, tilinpäätöksen käsittelystä ja tilintarkastuksesta. Valtiovarainministeriöllä on oikeus antaa eläkerahastolle yleisiä määräyksiä rahaston hallinnon järjestämisestä, talouden hoidosta ja varojen sijoittamisesta. Määräysten avulla ministeriö voi toteuttaa valvontavastuutaan ja varmistua, että eläkerahasto ja sen hallitus toimivat valtion talouden kokonaisuuden kannalta järkevällä ja hyväksyttävällä tavalla. Valtion eläkerahastosta siirretään valtion talousarvioon vuonna 2006 vähemmän kuin laissa säädetyt 40 prosenttia valtion saman vuoden eläkemenosta. (VM neuvotteleva virkamies Arto Eno 160 33108)

Esitys (HE 58/2006 vp) kulttuuriilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Unescossa vuonna 2005 tehty kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskeva yleissopimus muodostaa kansainvälisen kulttuuripolitiikan perustaa ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kulttuurin ja kulttuuripolitiikan aloilla. Sopimuksessa vahvistetaan valtioiden oikeus muotoilla ja panna täytäntöön kulttuuripolitiikkansa ja omaksua toimenpiteitä kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Sopimuksen pohjalta tehtävään kansainväliseen yhteistyöhön sisältyy muun muassa kehitysyhteistyö kulttuurisektorilla sekä kehitysmaiden suosituimmuuskohtelu. Suomen osalta sopimuksen ja lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OPM hallitusneuvos Jorma Waldén 160 77384)

Esitys (HE 59/2006 vp) laiksi ortodoksisesta kirkosta. Lailla ortodoksisesta kirkosta korvataan nykyinen ortodoksista kirkkoa koskeva lainsäädäntö. Ortodoksisella kirkolla säilyy perusteiltaan nykyisenkaltainen julkisoikeudellinen erityisasema. Kirkon itsehallintoa vahvistetaan siirtämällä kirkon toimintaa ja hallintoa koskevat tarkemmat säännökset kirkolliskokouksen antamaan kirkkojärjestykseen. Kirkon keskus- ja hiippakuntahallinnon ylläpito siirretään valtiolta kirkolle itselleen, ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset korvataan kirkolle vastaavan suuruisella valtionavulla. Kirkollishallinnon perusrakenne säilyy pääosin nykyisellään. Muutoksenhakumenettely uudistetaan niin, että valituksen pakollisena esivaiheena on oikaisuvaatimus kirkollishallitukselle. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Esitys (HE 60/2006 vp) laiksi kirkkolain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta. Kirkkolain kirkon jäseniä koskevaa pykälää muutetaan. Vuonna 2003 voimaan tulleessa uudessa uskonnonvapauslaissa ei enää rajoiteta mahdollisuutta kuulua samanaikaisesti useampaan uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kumotussa uskonnonvapauslaissa säädettyä kieltoa kuulua useampaan kuin yhteen uskontokuntaan sovelletaan 1.8.2006 saakka. Kirkkolakiin otetaan säännös, jonka mukaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ei voi samanaikaisesti olla muun uskonnollisen yhdyskunnan jäsen, ellei ole kysymys sellaisesta uskonnollisesta yhdyskunnasta, jonka kanssa kirkolliskokous on hyväksynyt sopimuksen jäsenyyden vastavuoroisista edellytyksistä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.8.2006. (OPM ylitarkastaja Matti Hietanen 160 77322)

Esitys (HE 61/2006 vp) ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta. Ajoneuvon rekisteröintijärjestelmä uudistetaan ja valtioneuvoston asetuksella annetut säännökset nostetaan suurelta osin lakiin. Ajoneuvon liikennekäytöstä poistoa ja uudelleen liikennekäyttöön ottoa yksinkertaistetaan ja helpotetaan. Ajoneuvoverolakia, ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia, ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia ja tieliikennelain 94 §:ää muutetaan vastaamaan rekisteröintilainsäädäntöön tehtäviä muutoksia. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 160 28500)

Esitys (HE 62/2006 vp) laiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta. Ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä annettua lakia muutetaan siten, että ajopiirturikorttien myöntämistä koskevan sopimuskauden pituus säädetään yhdenmukaiseksi kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetussa laissa olevan sopimuskauden kanssa. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Esitys (HE 63/2006 vp) laiksi eläkeoikeuden siirtämisestä Suomen työeläkejärjestelmän ja Euroopan yhteisöjen eläkejärjestelmän välillä annetun lain muuttamisesta. Lakia muutetaan niin, että siinä otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavan henkilöstöasetuksen muutokset. Samalla laki saatetaan vastaamaan vuoden 2005 alusta voimaan tulleen työeläkeuudistuksen periaatteita. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 160 74200)

Esitys (HE 64/2006 vp) laiksi tartuntatautilain muuttamisesta. Tartuntatautilakiin lisätään mahdollisuus määrätä henkilöitä ja tavaroita karanteeniin. Tartuntatautiepidemian torjumiseksi voidaan myös poiketa sekä lääkkeen myyntilupavaatimuksesta että lääkkeiden jakelua koskevista lääkelain säännöksistä. Lisäksi kiireellisessä tapauksessa terveyskeskuksen tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää karanteenista sekä työstä, päivähoitopaikasta tai oppilaitoksesta poissaolosta. Laki on tarkoitettu voimaan 1.9.2006. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Esitys (HE 65/2006 vp) huumausainelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uuden huumausainelain tarkoituksena on tehostaa huumausainevalvontaa mutta ei muuttaa kansallista huumausainepolitiikkaa. Tarkoituksena on saattaa Suomen kansallinen huumausainelainsäädäntö yhteisölainsäädännön mukaiseksi. Laissa on otettu huomioon perustuslain asettamat vaatimukset säädettäessä oikeuksista, eduista ja velvollisuuksista. Uuden huumausainelain johdosta muutetaan rikoslakia sekä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ja työterveyshuoltolain viittaussäännöksiä. (STM lakimies Juhani Parkkari 160 73787)

Esitys (HE 66/2006 vp) laiksi henkilöstöedustuksesta euroopayhtiössä (SE) annetun lain muuttamisesta. Lain tarkoituksena on täytäntöönpanna Euroopan unionin neuvoston direktiivi eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta. Laki on tarkoitettu voimaan 18.8.2006. (TM neuvotteleva virkamies Jouni Lemola 010 60 48934)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 19.5.2006 seuraavat lait:

Laki tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 11/2006 vp). Tasavallan presidentin vuotuisen palkkion ja edustusmäärärahan määriä tarkistetaan. Tasavallan presidentin vuotuinen palkkio on 126 000 euroa. Edustustarkoituksia varten suoritetaan lisäksi 171 000 euroa vuodessa. Laki tulee voimaan 24.5.2006. Lakia sovelletaan takautuvasti 1.3.2006 lähtien. (VNK hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 198/2005 vp). Ulkomaalaislakiin tehdään niin sanotun perheenyhdistämisdirektiivin täytäntöönpanon edellyttämät muutokset. Direktiivillä pyritään lähentämään kolmansien maiden kansalaisten perheenjäseniin sovellettavaa maahantuloa ja maassaoleskelua koskevaa jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. Ulkomaalaislain säännökset vastaavat pääosin direktiivin säännöksiä ja ovat osittain direktiiviä suotuisampiakin. Perhesiteen perusteella tehdyn oleskelulupahakemuksen käsittelyn enimmäisaika muutetaan yhdeksään kuukauteen. Muutoksia tehdään myös perheenjäsenelle myönnettävän oleskeluluvan yleisiin edellytyksiin, perheenjäsenen määritelmään sekä perheenjäsenen oikeuteen tehdä ansiotyötä. Laki tulee voimaan 1.7.2006. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 160 42734)

Laki polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 15/2006 vp). Polttoainemaksusta annetusta laista poistetaan vaatimukset, joiden mukaan maksusta vapaiden kaasukäyttöisten ajoneuvojen on täytettävä seuraavaksi voimaan tulevat, vähintään EURO 4 -tason pakokaasupäästönormit. Lakiin lisätään säännös puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen maksuvapautuksesta. Laki tulee voimaan 1.6.2006. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 160 33061)

Laki opintotukilain muuttamisesta (HE 9/2006 vp). Opintotukea myönnettäessä sovellettavia vanhempien tulorajoja ja kansanopiston ja liikunnan koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskelevien, oppilaitoksen asuntolassa asuvien opiskelijoiden asumislisää korotetaan kustannustason muutosten perusteella. Lisäksi opintotukilain soveltamisalaa koskevaa säädösviittausta ulkomaalaislakiin tarkistetaan. Laki tulee voimaan 1.11.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että toisen asteen opiskelijoiden opintotukijärjestelmän toimivuus selvitetään pikaisesti kokonaisuutena ja varmistetaan opiskelijoiden välinen yhdenvertaisuus sekä ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 160 77443)

Laki ajoneuvolain muuttamisesta (HE 25/2006 vp). Ajoneuvolakia muutetaan siten, että ajoneuvon, sen osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön hyväksyminen liikennekäyttöön voi perustua nykyisten ajoneuvoja koskevien tyyppihyväksyntävaatimusten lisäksi myös yhdennettyihin standardeihin ja valmistajan CE-merkintään. Toimivaltainen viranomainen on Ajoneuvohallintokeskus. Laki tulee voimaan 1.7.2006. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28577)

Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin ja laki oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin annetun lain muuttamisesta (HE 259/2004 vp). Lailla oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin pyritään selkeyttämään korkeakouluissa tehtävien keksintöjen hyödyntämiseen liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Lain soveltamisalaan kuuluvat korkeakoulujen palveluksessa olevat henkilöt virka-asemasta riippumatta ja sitä on sovellettava kaikissa suomalaisissa korkeakouluissa. Lain mukaan korkeakouluissa tehtävä tutkimus jaotellaan avoimeen tutkimukseen ja sopimustutkimukseen. Korkeakoulu hallinnoi ulkopuolisen yhteistyökumppanin kanssa tehtäviin sopimuksiin tai muuhun ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvissa tutkimushankkeissa syntyvien keksintöjen oikeuksia. Korkeakoululla on tällaisessa tilanteessa oikeus ottaa itselleen oikeudet keksintöön. Sen sijaan laissa määritellyssä avoimessa tutkimuksessa keksijä saa pääsääntöisesti pitää itsellään oikeuden tekemäänsä keksintöön. Kaikista korkeakouluissa tehtävistä keksinnöistä tulee tehdä keksintöilmoitus ja keksijällä on aina lähtökohtaisesti oikeus saada kohtuullinen korvaus, kun korkeakoulu ottaa keksinnön itselleen. Lakiin sisältyvät myös säännökset keksintöjen julkistamisesta. Työsuhdekeksintölakiin otetaan säännös työsuhdelautakuntaan perustettavasta korkeakoulukeksintöjä koskevia riitaisuuksia käsittelevästä jaostosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa korkeakoulukeksintöjä koskevan lainsäädännön toimivuutta ja antaa tästä selvityksen sivistysvaliokunnalle kolmen vuoden kuluessa lainsäädännön voimaantulosta. Seurata tulee muun muassa sitä, miten korkeakoulut täyttävät toimintavelvollisuutensa sen jälkeen, kun ne ovat ottaneet keksintöoikeudet sopimustutkimuksessa. Hallituksen tulee tarvittaessa tehdä säännösehdotukset määräaikojen asettamisesta. (KTM ylitarkastaja Heli Siukonen 160 63580)

Työntekijän eläkelaki, työntekijän eläkelain voimaanpanolaki, laki Eläketurvakeskuksesta ja laki rikoslain 29 luvun muuttamisesta (HE 45/2005 vp). Yksityisten alojen palkansaajien työeläkettä koskeva lainsäädäntö yhdistetään. Uuteen työntekijän eläkelakiin kootaan työntekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa olevat työntekijän eläketurvaa ja sen muutoksenhakua koskevat säännökset. Lisäksi täsmennetään eläketurvan järjestämistä ja sen valvontaa koskevia säännöksiä. Uusituilla sanamuodoilla ei ole tarkoitus muuttaa työeläkejärjestelmän vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. Lait tulevat voimaan 1.1.2007. (STM apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen 160 73865)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 17/2006 vp). Lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta lisätään säännökset asiakirjojen, tietojen ja toiminnan julkisuudesta sekä oikeudesta saada ja luovuttaa tietoja. Laki sisältää säännökset toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta ja salassapidosta vakuutuslaitoksissa, Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa ja työttömyysvakuutusrahastossa. Lisäksi säädetään työnantajan tietojenantovelvollisuudesta ja työttömyysvakuutusmaksun perintää toimeenpanevien yhteisöjen, perintää valvovan työttömyysvakuutusrahaston sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston oikeudesta saada ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja salassapitosäännösten estämättä. Työttömyysvakuutusrahastoon perustetaan työttömyysvakuutusrekisteri. Rekisteriä käytetään työttömyysvakuutusmaksujen perinnän valvontaan, ohjaukseen ja kehittämiseen, työttömyysvakuutusmaksujen suuruuden määräämiseen ja ilmoittamiseen, tilastointiin, työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien väärinkäytösten torjumiseen ja selvittämiseen, työnantajan omavastuumaksun määräämiseen sekä lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan. Laki tulee voimaan 1.6.2006. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta ja laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta (HE 156/2005 vp). Eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia muutetaan siten, että kyseiset lait sopeutetaan ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin. Tarkoituksena on saattaa voimaan direktiivistä johtuvat välttämättömät lain muutokset. Tällaisia ovat vakuutettujen etujen turvaamiseksi säädettävät tiedonantosäännökset, Vakuutusvalvontaviraston valvontavaltuuksia koskevat täsmennykset sekä säännökset, jotka koskevat rajat ylittävää toimintaa, omaisuudenhoitajia ja säilytysyhteisöjä, vastuuvelan ja eläkevastuun laskentaa sekä sijoitustoimintaa. Lait tulevat voimaan 1.6.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee viipymättä vakuutettujen ja työnantajien oikeudet ja velvollisuudet turvaavan, toimivan ja kansainvälisesti kilpailukykyisen eläkerahastolainsäädännön kokonaisuudistuksen. Hallituksen on annettava esityksensä eduskunnalle syyskuun 2006 loppuun mennessä, jotta eduskunta voi tehdä päätöksensä vielä tämän vaalikauden aikana. (STM hallitussihteeri Pia Rinne 160 73751)

Laki palkkaturvalain muuttamisesta ja laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 27/2006 vp). Palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin lisätään säännökset palkkaturvaviranomaisen oikeudesta luovuttaa salassapidettäviä tietoja Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle sekä palkkaturvaviranomaisen oikeudesta hankkia tietoja toisen jäsenvaltion palkkaturva-asioita hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä. Säännöksillä pannaan täytäntöön työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettuun neuvoston direktiiviin vuonna 2002 tehdyt muutokset. Lait tulevat voimaan 1.6.2006. (TM hallitusneuvos Raili Hartikka 010 60 49049)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 22/2006 vp). Yleissopimuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön välimiesmenettely etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoittelutapauksissa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 1/2006 vp). Sopimuksen tarkoituksena on edistää yhteisön jäsenvaltioihin sijoittautuneiden varustamoiden toimintamahdollisuuksia Kiinan kansantasavallan ja kolmansien maiden välisessä meriliikenteessä. Se on ensimmäinen meriliikenteen alalla tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmannen valtion välinen sopimus. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välillä ja vahvisti lain Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja lain Viron kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta (HE 208/2005 vp). Sopimuksella määrätään niiden Suomen ja Viron välillä liikkuvien henkilöiden oikeudesta kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, perhe-eläkelain mukaiseen lapsen- ja leskeneläkkeeseen sekä kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, joihin ei sovelleta EY-säännöksiä. Uuden sopimuksen tullessa voimaan nykyinen sopimus lakkaa olemasta voimassa. Lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (STM hallitussihteeri Mari Pekonen-Ranta 160 74187)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.5.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Perun kanssa tehdyn velkavaihtosopimusta koskevan muutossopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan hallituksen ja Perun tasavallan hallituksen välillä tehty velkavaihtosopimusta koskeva muutossopimus. Sopimus tulee voimaan 1.6.2006. Asetus tulee voimaan 1.6.2006. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen Lontoossa 20.5.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.152(78) tehdyt muutokset. Muutokset sisältävät teknisiä muutoksia hengenpelastuslaitteita ja -järjestelyitä koskevaan III lukuun sekä radiotoimintaa koskevaan IV lukuun. Sopimus (SopS 11/1981) tulee voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan Lontoossa 20.5.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.154(78) ja Lontoossa 9.12.2004 päätöksellä MSC.171(79) tehdyt muutokset. Muutokset koskevat varusturvallisuuskirjaan ja todistuskirjaan tehtyjä täsmennyksiä. Sopimus (SopS 11/1981) tulee voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan merenkulkijoiden koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan säännöstöön Lontoossa 20.5.2004 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.156(78) ja Lontoossa 10 päivänä joulukuuta 2004 päätöksellä MSC.180(79) tehdyt muutokset. Muutokset sisältävät teknisiä muutoksia ja täsmennyksiä A-osan A-I/2 sääntöön ja A-VI/2 säännössä olevaan A-VI/2-1-taulukkoon. Säännöstö (SopS 23/1999) tulee voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Montrealissa 9.12.2005 hyväksytyt Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa koskevat osapuolten konferenssin päätökset. Asetus tulee voimaan 24.5.2006. (YM ylitarkastaja Maria Pohjanpalo 160 39827)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.5.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen ja Amerikan yhdysvaltojen välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ministeri Ulla-Maj Wideroosille tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Lasse Arvelalle. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Ukrainan valtion välisen yhteistyösopimuksen hyväksyminen. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) tehtyjen muutosten hyväksyminen. (LVM yli-insinööri Liisa Virtanen 160 28564)

Suomen tasavallan hallituksen ja Viron tasavallan hallituksen välisen raakaöljyn ja öljytuotteiden vastavuoroista varmuusvarastointia koskevan sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen suurlähettiläs Jaakko Kalelalle tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Pirkko Hämäläiselle. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan (SopS 13/2005) ensimmäisessä osapuolten konferenssissa hyväksyttyjen Kioton pöytäkirjan toimeenpanoa koskevien osapuolten konferenssin päätösten 2, 3, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 27 ja 31/CMP.1 hyväksyminen. (YM ylitarkastaja Maria Pohjanpalo 160 39827)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 19.5.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 20 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.5.2006 seuraavat nimitysasiat:

Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä olevan pysyvän edustajan, suurlähettiläs Aleksi Härkösen tehtävän päättyminen 31.1.2007. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvos Antti Turusen määrääminen Wienissä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestössä olevan pysyvän edustajan tehtävään 1.2.2007 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Määräaikainen hovioikeudenlaamanni, hovioikeudenneuvos Jussi Taneli Kartimo Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.6.2006 lukien, määräaikainen laamanni, vakuutusoikeustuomari Juha Kaleva Pystynen vakuutusoikeuden laamannin virkaan 1.6.2006 lukien, vakuutusoikeustuomari Mirja Liisa Venäläinen vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan 1.6.2006 lukien, hallinto-oikeustuomari Pirjo Leena Pyhäjärvi Rovaniemen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2006 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Marja-Riitta Tellervo Tuisku Rovaniemen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.6.2006 lukien, käräjätuomari Anneli Elisabet Poukka Vakka-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2006 lukien, määräaikainen käräjätuomari, julkinen oikeusavustaja Sirpa Elina Pakkala Ikaalisten käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2006 lukien ja käräjätuomari Pekka Tapio Määttä Turun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2006 lukien. (OM ylijohtaja Kari Kiesiläinen 160 67532)

Määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Eero Olavi Arvo Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2006 lukien, määräaikainen kehittämispäällikkö, vanhempi oikeussihteeri Sakari Juhani Laukkanen Rovaniemen hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2006 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Ritva Anneli Keskinen toiseksi täytettävään virkaan 1.6.2006 lukien ja käräjätuomari Ilpo Tapio Kamppinen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.9.2006 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Annette Heidi Kristiina Laukkonen Vaasan hovioikeuden ensiksi täytettävään hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2006 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Pirkko Kaarina Loukusa toiseksi täytettävään virkaan 1.8.2006 lukien ja määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Tuula Anneli Keltikangas kolmanneksi täytettävään virkaan 1.6.2006 lukien. (OM ylijohtaja Kari Kiesiläinen 160 67532)

Viskaali Merja Liisa Rinne Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2006 lukien, kihlakunnansyyttäjä Hannu Kari Tapani Kilpelä Jämsän käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2006 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, viskaali Harri Juhani Kurkinen Kauhavan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2006 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Jari-Pekka Rönkkö Seinäjoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2006 lukien ja käräjätuomari Antti Sakari Savela Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2006 lukien. (OM ylijohtaja Kari Kiesiläinen 160 67532)

Eversti Jarmo Kalevi Pekkala apulaissotilasedustajan tehtävään Suomen edustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) Brysselissä 1.6.2006 lukien, eversti Jouko Antti Tapani Hyötyläinen apulaissotilasedustajan tehtävään Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä 1.6.2006 lukien, everstiluutnantti Hannu Tapio Forsman apulaissotilasedustajan tehtävään Suomen pysyvässä edustustossa Euroopan unionissa (EUE) Brysselissä 1.6.2006 lukien, everstiluutnantti Kari Pekka Pelkonen apulaissotilasedustajan tehtävään Suomen edustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) Brysselissä ajaksi 1.6.-31.7.2006, everstiluutnantti Mikko Petteri Heiskanen sotilasasiantuntijan tehtävään Suomen edustustossa Pohjois-Atlantin liitossa (NAE) Brysselissä 1.6.2006 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 18.5.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuoden 2005 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista. Satovahingoista korvataan omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä 90 prosenttia. Korvauksen maksaminen edellyttää vielä Euroopan komission hyväksymää valtiontukipäätöstä, joten lopullinen maksatus tehdään vasta tämän päätöksen jälkeen. Asetus tulee voimaan 24.5.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 maksettavasta sokerijuurikkaan kansallisesta tuesta. Sokerijuurikkaan viljelijöille maksetaan kansallista tukea enintään 60 euroa hehtaarilta. Tuki maksetaan vuonna 2006 toteutuvan ja hyväksytyn sokerijuurikkaan viljelyalan perusteella. Asetus tulee voimaan 24.5.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan lisäosan myöntämisestä kansallisesta varannosta. Sokerijuurikkaan tuotannon investoinnit huomioidaan siten, että kansallista varantoa voidaan käyttää tilatukilain investointien perusteella myönnettävien tilatukioikeuksien arvon korotuksiin, jos kertainvestointi sokerijuurikkaan viljelyssä käytettäviin koneisiin tai laitteisiin on määrältään vähintään 5000 euroa ilman arvonlisäveroa, tai viljelijä on tehnyt vähintään kuusivuotisen vuokrasopimuksen tilatukioikeuksiin oikeuttavasta pellosta tai sopimuksen maakaupasta tietyin ehdoin. Yhteiskäyttöön hankitun sokerijuurikkaan viljelyssä käytettävän koneen tai laitteen kertainvestoinnin määrän tulee olla vähintään 5000 euroa osakasta kohti. Tukioikeuksien arvon korotus voidaan myöntää, jos viljelijän sokerijuurikkaan toimitusoikeus sokeritehtaalle on lisääntynyt tehdyn investoinnin jälkeen vähintään kahdella tonnilla kiintiösokerina laskettuna verrattuna siihen sokerimäärään, jota käytetään sokerijuurikkaan tilakohtaista lisäosaa määritettäessä. Asetus tulee voimaan 24.5.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.5.2006 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Jürgen Starkin nimittäminen Euroopan keskuspankin johtokunnan jäseneksi. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jari Luoto 160 22182)

Päätös myöntää varatuomari Pekka Salomaalle ero kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston täysistunnon jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen asiantuntija Tytti Peltonen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Lainsäädäntöneuvos Tuomo Antilalle myönnetään ero kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston IX jaoston puheenjohtajan tehtävistä ja hänen tilalleen määrätään esittelijäneuvos Mirja-Leena Nurmi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2007. (OM hallitusneuvos Merja Muilu 160 67564)

Päätös ratkaista Eeva Valovuoren jäämistöstä tehty hakemus ja tehdyt ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös ratkaista Elli Vahteriston jäämistöstä tehty hakemus ja ilmoitus. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön kalatalousylitarkastaja Jarmo Vilhunen ja ylitarkastaja Eija Kirjavainen valtioneuvoston esittelijöiksi. (MMM hallitusneuvos Tanja Viljanen 160 53365)

Päätös vahvistaa Huoltovarmuuskeskuksen tilinpäätös vuodelta 2005 ja päättää siirtää huoltovarmuusrahaston varoista valtion talousarvioon Huoltovarmuuskeskuksen johtokunnan esityksen mukaisesti 24 miljoonaa euroa sellaisia varoja, jotka eivät ole välttämättömiä valtioneuvoston asettamien huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttamiseksi tai huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain 15 §:ssä säädettyjen menojen kattamiseksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Periaatepäätös Yritys-Suomi-palvelujärjestelmästä. Periaatepäätöksellä käynnistetään valtakunnallisen Yritys-Suomi-palvelujärjestelmän toimeenpano vuosina 2006-2008. Periaatepäätös sisältää linjaukset siitä, miten julkisen hallinnon kokonaan tai pääosin rahoittamien organisaatioiden yrityspalvelut tuotetaan yhteistyössä. (KTM neuvotteleva virkamies Jorma Immonen 160 64689)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 18.5.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2006) eduskunnalle komission ehdotuksesta jäsenmaiden sisäiseksi sopimukseksi koskien EU:n ja AKT-maiden kehitysyhteistyön rahoitusta (Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden väliseen kumppanuussopimukseen perustuvan kehitysrahoitusyhteistyön rahoitus). Sopimuksella perustetaan 10. Euroopan kehitysrahasto (EKR), josta tuetaan Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden sekä merentakaisten maiden ja alueiden kehitysrahoitusyhteistyötä ja sopimuksessa määrätään kehitysrahoitukseen liittyvistä kysymyksistä, muun muassa jäsenmaiden maksuosuuksista. (UM lähetystöneuvos Sinikka Antila 160 56283)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 27/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (rikosrekisteritietojen vaihdon järjestäminen ja sisältö Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä). Puitepäätöksellä unionin alueelle perustettaisiin rikosrekisteritietojen sähköinen säilytys- ja vaihtojärjestelmä. Tiedot eri jäsenvaltioissa annetuista rikostuomioista koottaisiin sen jäsenvaltion rekisterinpitäjälle, jonka kansalainen tuomittu on. Tuomitun kansalaisuusjäsenvaltion olisi säilytettävä sen kansalaiselle toisessa jäsenvaltiossa annetun tämän toisen jäsenvaltion rikosrekisteriin merkittävän rikostuomion tiedot ja vastattava tuomitun rikosrekisteritietoja koskeviin tiedusteluihin toisista jäsenvaltioista. Tuomitun kansalaisuusjäsenvaltion olisi säilytettävä toisessa jäsenvaltiossa annetun tuomion tiedot, vaikka niitä ei merkittäisi kansalliseen rikosrekisteriin. (OM lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen 160 67953)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 28/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa erään voimassa olevan tariffikiintiön korottamista, erään tariffikiintiön uudistamista ja kahden uuden tariffikiintiön avaamista. Voimassa olevan asetuksen liitteeseen ehdotetaan lisättäväksi asetusehdotuksen liitteessä luetellut tuotteet, joille on esitetty tullittomuutta määrättyyn enimmäismäärään saakka. (VM ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen 160 33475)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 29/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joille tulliedut on myönnetty. Voimassaolevan asetuksen liitteeseen ehdotetaan lisättävän asetusehdotuksen liitteessä luetellut tuotteet. Asetusehdotuksen liitteessä on lueteltu 52 uutta tullisuspensiota ja kolme tullisuspensiota, joiden tavarankuvaus on muuttunut. Voimassa olevan asetuksen liitteenä olevasta luettelosta ehdotetaan myös poistettavan tuotteet, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja vaatimuksia. (VM ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen 160 33475)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 18.5.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.6.2006-28.2.2007. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jari Luoto 160 22182)

Lainsäädäntöjohtaja Tiina Maija-Sisko Astola oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana virkaan 1.6.2006 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Lainsäädäntöneuvos Antti Tuomas Leinonen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.6.2006 lukien. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Akatemiatutkija Outi Kyllikki Suviranta oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkisoikeuden yksikön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.6.2006-31.5.2011. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Varatuomari Helena Partanen puolustusministeriön puolustusasiainneuvoksen virkaan 1.6.2006 lukien. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

Apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen valtiovarainministeriön budjettiosaston osastopäällikön virkaan 1.6.2006 lukien. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 17.5.2006 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen Valtiokonttorin pääjohtajan Jukka Wuolijoen kanssa. Sopimuspalkka on 9 225 euroa kuukaudessa. Osa sopimukseen perustuvasta euromääräisestä palkasta suoritetaan luontoisetuna (vapaa autoetu). (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 160 34900)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 15.5.2006

Budjetti tasapainottuu
Valtion eläkerahastoa kasvatetaan - velkaa lyhennetään

Hallitus sopi maanantaina 15.5. vuoden 2006 ensimmäisen lisätalousarvion sisällöstä. Hallinnonalojen menoihin hallitus esittää nettomääräisesti 150 miljoonan euron lisäystä. Lisäksi valtionvelan korkomenojen arvioidaan olevan 50 miljoonaa euroa aiemmin budjetoitua suuremmat.

Lisätalousarvion varsinaisiksi tuloiksi arvioidaan nettomääräisesti 992 miljoonaa euroa. Eläkerahaston varoja on tarkoitus kartuttaa valtiontalouden suotuisan tulokehityksen vuoksi aikaisempaa enemmän pienentämällä tuloutusta budjettitalouteen. Siirtoa eläkerahastosta esitetään alennettavaksi 170 miljoonaa euroa. Verotuloja arvioidaan kertyvän 294 miljoonaa euroa aiemmin budjetoitua enemmän johtuen arvonlisäveron veropohjan odotettua suuremmasta kasvusta. Osinkotuloja arvioidaan toteutuneiden kertymätietojen perusteella kertyvän 684 miljoonaa euroa aiemmin budjetoitua enemmän. Lisäyksestä lähes 400 miljoonaa euroa aiheutuu Fortum Oyj:n ja TeliaSonera AB:n jakamista ylimääräisistä osingoista. Korkotuloja arvioidaan kertyvän 25 miljoonaa euroa ennakoitua enemmän. Suomen Pankin voiton tuloutus valtiolle toteutuu 34 miljoonaa euroa budjetoitua suurempana.

Nyt sovittu lisätalousarvio on 346 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Hallitus esittää, että ylijäämällä lyhennetään valtionvelkaa. Valtionvelan määräksi vuoden 2006 lopussa arvioidaan vajaa 60 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kansantalouden tilinpidon käsittein valtiontalouden ylijäämän arvioidaan olevan 0,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.

Määrärahojen lisäyksiä

Kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksia lisätään yhteensä 407,6 miljoonaa euroa. Näistä sitoumuksista 57,2 miljoonaa euroa on tarkoitettu monenkeskiseen velkahelpotusaloitteeseen (MDRI) ja 350,4 miljoonaa euroa Euroopan kehitysrahastoon (EKR-10). Lisäksi vuoden 2006 myöntö- ja sopimusvaltuuksia kohdennetaan uudelleen siirtämällä noin 11 miljoonaa euroa maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön valtuuksista kehitysyhteistyön palvelukeskuksille ja kehitysyhteistyötiedotukselle.

Hallitus esittää EU-puheenjohtajuuskaudesta aiheutuviin menoihin 12 miljoonan euron määrärahalisäyksiä, josta 6,5 miljoonaa euroa puheenjohtajuuskauden turvajärjestelyihin.

Kriisitilanteiden viestinnän järjestämisestä aiheutuvan atk-ohjelmisto- ja laitehankintakuluihin esitetään 0,2 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Influenssapandemian uhkaan varautumista varten esitetään yhteensä 1,1 miljoonan euron määrärahalisäyksiä rokotteiden ampullointiin ja Kansanterveyslaitoksen tartuntatautivalmiuden nostamiseen. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon hankerahoitusta esitetään kohdennettavaksi 2,5 miljoonaa euroa sairaanhoitopiireille pandemiavalmiuden ja alueellisen epidemiologisen toiminnan kehittämiseen.

Hallitus esittää, että Veikkaus Oy:n käyttörahastosta tuloutetaan 10 miljoonaa euroa, joka esitetään käytettäväksi muun muassa Funet-tietoverkon uusimiseen, elokuvatuotantoon ja levitykseen, kulttuurivientiin, lasten ja nuorten liikuntaohjelmaan ja valtakunnallisten nuorisokeskusten keskeneräisiin investointihankkeisiin.

Hallitus esittää Suomen ympäristökeskukselle valtuutta valmistella öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan varustetun monitoimialuksen hankkimista siten, että siitä voi aiheutua valtiolle menoja vuosina 2006-2008 enintään 35 miljoonaa euroa. Tästä aiheutuva määrärahan tarve on 2 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Jotta Kioton ilmastosopimuksen mukaiset velvoitteet voidaan täyttää sopimuskaudella 2008-2012, esitetään 10 miljoonan euron valtuutta päästöyksiköiden hankkimista varten. Tästä aiheutuva määrärahan tarve vuonna 2006 on 2 miljoonaa euroa.

Hallitus päätti vuoden 2005 kehyspäätöksen yhteydessä, että maa-, poro- ja kasvihuonetalouden tuotantokustannuksia alennetaan huojentamalla niiden energiaverotusta. Lisätalousarvioesityksessä maa- ja kasvihuonetaloudelle maksettavaan energiaverotukeen esitetään vajaan 16 miljoonan euron määrärahaa ja porotalouden tukeen esitetään puolen miljoonan euron lisäystä maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentille.

Porin yliopistokeskuksen tekniikan alan opetuksen uudistamiseen ja laadun parantamiseen esitetään 2,1 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Suurikuusikon kaivosalueen tieyhteyden rakentamiseen esitetään enintään 2,2 miljoonan euron sopimusvaltuutta ja Ilmalan ratapihatöiden aloittamista nopeutetaan 5 miljoonan euron määrärahalisäyksellä. Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentamiseen esitetään 10 miljoonan euron lisäystä.

Digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen edistämiseen esitetään 0,4 miljoona euron määrärahalisäystä. Rautatieviraston käynnistämiseen esitetään 0,3 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Tullilaitokselle esitetään noin 11 miljoonan euron lisäystä tietoverkon kehittämiseen ja vientitullausjärjestelmän uudistamiseen.

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimustiloissa sattuneen tulipalon aiheuttamien vahinkojen korjaamiseen esitetään 9,5 miljoonan euron määrärahaa.

Vankeinhoidon toimintamenoihin esitetään 3,5 miljoonan euron lisäystä vankeinhoidon toimintaedellytysten turvaamista varten.

Pasilan poliisitalon suunnitteluun esitetään 60 000 euron määrärahalisäystä.

Kasvukeskusten asuntotilannetta helpotetaan

Hallitus päätti vuoden 2006 kehyspäätöksen yhteydessä keskittää Helsingin seudulla olevan, asuntorakentamiseen soveltuvan valtion kiinteistöomaisuuden omistajahallinnan Senaatti-kiinteistöt liikelaitokselle tarkoituksenaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon turvaaminen. Tämän toteuttamiseksi Metsähallituksen hallinnassa olevan Hyrylän varuskunnan harjoitusmetsäalue siirretään Senaatti-kiinteistöjen hallintaan.

Jakamattomaksi varaukseksi jää 39 miljoonaa euroa

Vaalikauden tarkistettu kehys vuodelle 2006 on 29 838 miljoonaa euroa. Lisätalousarvion kehykseen kuuluvat määrärahojen lisäykset ovat 128 miljoonaa euroa. Vuoden 2006 talousarviossa sekä tässä lisätalousarvioesityksessä kehysmäärärahoja on budjetoitu yhteensä 29 799 miljoonaa euroa, joten jakamattomaksi varaukseksi jää 39 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, p. (09) 160 33105 ja apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, p. (09) 160 33036, valtiovarainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama DNA-tunnisteiden määrittäminen -työryhmä luovutti mietintönsä 12.5.2006 oikeusministeriölle. Mietinnössä ehdotetaan pakkokeinolain DNA-tunnisteiden määrittämistä koskevien säännösten tarkistamista siten, että törkeään rikokseen syyllistyneen henkilön DNA-tunnisteen määrittäminen ja rekisteröinti olisi mahdollista myös silloin, kun sitä ei ole tehty esitutkintavaiheessa. Työryhmän ehdottaman lainmuutoksen tavoitteena on parantaa mahdollisuuksia rikosten selvittämiseen ja sitä kautta myös vähentää rikosten uusimisriskiä. DNA-tunnisteen määrittämiseksi tarpeellinen henkilönkatsastus voitaisiin jatkossa tehdä henkilölle, jonka on lainvoimaisella tuomiolla todettu syyllistyneen rikokseen, josta säädetty ankarin rangaistus on vähintään kolme vuotta vankeutta. Henkilönkatsastus DNA-tunnisteen määrittämiseksi tarkoittaa käytännössä yleensä sylkinäytteen ottamista. Ehdotuksen mukaan tällaisen näytteen voisi ottaa myös tutkittavan kanssa eri sukupuolta oleva henkilö, joka ei kuulu terveydenhuoltohenkilöstöön. Ehdotus on osoitteessa www.om.fi/35857.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntösihteeri Kirsi Pulkkinen p. (09) 160 67722, ja työryhmän sihteeri, EU-lainsäädäntösihteeri Sanna Männistö p. (09) 160 67709 oikeusministeriöstä.

Puolustusministeriön asettama ns. Kauhava-työryhmä julkisti 16.5.2006 loppuraporttinsa. Raportti luovutettiin puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Työryhmä hyödynsi työssään Ilmavoimissa jo laadittuja selvityksiä lentokoulutuksen tulevaisuuden järjestelyihin. Kauhava-työryhmä aloitti selvitystyönsä kartoittamalla Ilmavoimien lentokoulutusjärjestelmän nykytilan sekä kansainvälisen lentokoulutusyhteistyön toimijat ja järjestelyt. Seuraavassa työvaiheessa määritettiin kansainvälisen lentokoulutusyhteistyön eri toteuttamisvaihtoehdot Kauhavalla: vaihtoehto 1 (VE1): Kauhava toimii kansainvälisen lentokoulutuskeskuksen osana. Vaihtoehto 2 (VE2): Yhteistyö toteutuu kahden- tai monenkeskisenä lentokoulutusyhteistyönä kumppanoidulla kalustolla ja järjestelmällä. Vaihtoehto 3 (VE3): Kahden- tai monenkeskistä lentokoulutusyhteistyötä toteutetaan puolustusvoimien hallussa olevalla kalustolla ja järjestelmällä. Myös tähän vaihtoehtoon voi sisältyä yhteistyötä kumppaniyrityksen kanssa. Vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuutta tarkasteltiin kattavasti ilmatilan käytön, lainsäädännön, yhdyskunta- ja ympäristövaikutusten sekä kaupallisten, taloudellisten ja henkilöstövaikutusten näkökulmasta. Arvioitaessa eri vaihtoehtoja keskeisimpänä kriteerinä pidettiin niiden vaikutusta kansalliselle puolustukselle ottaen samalla huomioon muut vaikuttavat tekijät. Tiivistelmä raportista on osoitteessa http://www.defmin.fi/files/650/Kauhava_tyoryhma_www.pdf. Lisätietoja antavat prikaatikenraali Arto Räty p. (09) 160 88142 sekä tiedottaja Thomas Sund p. (09) 160 88273 ja 050 461 8683 puolustusministeriöstä.

Lastensuojelulakia valmistellut työryhmä luovutti 16.5.2006 ehdotuksensa peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Työryhmä ehdottaa kokonaan uuden lastensuojelulain säätämistä. Työryhmä esittää, että asiakkuuden alkuvaihetta täsmennettäisiin muun muassa ilmoitusvelvollisuuden osalta. Laissa mainittaisiin erityisesti, ettei salassapitovelvollisuus estä ilmoituksen tekemistä. Riittävillä ja oikea-aikaisilla avohuollon tukitoimilla voidaan ehkäistä raskaampien lastensuojelutoimenpiteiden tarve. Uudeksi toimintamuodoksi työryhmä ehdottaa määräaikaan sidottua lastensuojelutarpeen selvitystä. Selvityksen perusteella lapselle ja perheelle tehtävään asiakassuunnitelmaan kirjattaisiin tarvittavat palvelut ja toimenpiteet. Lapsen ja perheen oikeusturvan kannalta merkittävissä asioissa, kuten huostaanotoissa, joita asianosaiset eivät vastusta, päätöksenteko säädettäisiin kaksiportaiseksi. Asian valmistelu ja päätöksenteko erotettaisiin niin, että sosiaalityöntekijä valmistelisi asian ja hänen esimiehensä tekisi päätöksen. Lisäksi työryhmä esittää, että lastensuojelun työskentely kuvattaisiin laissa nykyistä tarkemmin ja työskentelyssä noudatettavia menettelytapoja ja palvelujen ja tukitoimien sisältöä täsmennettäisiin. Eduskunta hyväksyi keväällä 2006 hallituksen esityksen lastensuojelun rajoitustoimenpiteitä koskevista lastensuojelulain muutoksista. Työryhmä ehdottaa, että nämä säännökset otetaan sellaisenaan uuteen lastensuojelulakiin. Työryhmän esitys löytyy osoitteesta http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/documents/7044/index.htx. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Sirpa Taskinen p. (09) 396 72148 Stakesista ja työryhmän sihteeri, hallitussihteeri Eeva Kangasniemi p. (09) 160 73909 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.