Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 19/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 11.5.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rikosrekisteriasetuksen muuttamisesta. Asetukseen (772/1993) tehdään neuvoston päätöksen rikosrekisteritietojen vaihtamisesta täytäntöönpanon edellyttämät muutokset. Asetus tulee voimaan 21.5.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Valtioneuvoston asetus kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetukseen (13/1994) tehdään neuvoston päätöksen rikosrekisteritietojen vaihtamisesta täytäntöönpanon edellyttämät muutokset. Asetus tulee voimaan 21.5.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula 160 67724)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Matkailuautoille sallittua ajoneuvokohtaista nopeusrajoitusta korotetaan niin, että omamassaltaan 1,875 tonnia tai enemmän painavien kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnia olevien matkailuautojen ajoneuvokohtaiseksi nopeusrajoitukseksi sallitaan nykyisen 80 km/h rajoituksen sijasta 100 km/h edellyttäen, että autot on varustettu tietyin turvallisuutta lisäävin ajoneuvoratkaisuin sekä 100 km/h osoittavalla nopeuskilvellä. Asetus tulee voimaan 22.5.2006. (LVM osastopäällikkö Harri Cavén 160 28500)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 11.5.2006 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Indonesian kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen 23.-24.5.2006. Valtuuskunnan puheenjohtajat ovat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki (tulevaisuus- ja kauppaosiot) ja valtiovarainministeri Eero Heinäluoma (talousosio) ja varapuheenjohtajat suurlähettiläs Pertti Majanen sekä jäsenet valtiosihteeri Pertti Rauhio, alivaltiosihteeri Pekka Huhtaniemi, alivaltiosihteeri Martti Hetemäki, osastopäällikkö Jorma Korhonen, finanssineuvos Kari Varis, ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä ja virkamiessihteeri Juha Pyykkö. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystén 160 55071)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Matti Hietanen valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Päätös hylätä perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry:n opetuksen järjestämistä koskeva lupahakemus. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 160 77463)

Päätös myöntää kehitysjohtaja Pekka Hurtolalle ero Luotsausliikelaitoksen hallituksen varapuheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen hallituksen jäseneksi ylitarkastaja Marja Pokela hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Päätös myöntää Ratahallintokeskukselle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa Tohmajärven ja Pyhäselän kunnissa uuden radan rakentamista varten. Lunastettavat alueet sijaitsevat Tohmajärven kunnan Onkamon kylässä yhteensä noin 21,442 hehtaaria ja Pyhäselän kunnan Hammaslahden kylässä yhteensä noin 17,758 hehtaaria. Lunastettavia alueita on kaikkiaan noin 39,2 hehtaaria. Rakentamiseen tarvittavia alueita on tarpeen lunastaa 23:sta kiinteistöstä. (LVM ylitarkastaja Olli Planting 160 28488)

Päätös asettaa taloudenhallinnan neuvottelukunta 15.5.2006 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: maaherra Hannele Pokka; varapuheenjohtaja: pääsihteeri Sinikka Turunen; jäsenet (suluissa varajäsenet): lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen (vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi) oikeusministeriö, neuvotteleva virkamies Aune Turpeinen sosiaali- ja terveysministeriö (dosentti Juhani Iiivari Stakes), ylitarkastaja Ulla Karhu (hallitusneuvos Kristian Tammivuori) kauppa- ja teollisuusministeriö, ylitarkastaja Kristiina Kaihari-Salminen (opetusneuvos Elisabet Kinnunen) Opetushallitus, johtaja Marjatta Turunen (johtaja Kristiina Borg) Kuluttajavirasto, apulaisjohtaja Anneli Tuominen (toimistopäällikkö Tarja Ikonen) Rahoitustarkastus, johtaja Kaija Erjanti (tiedottaja Kristiina Siikala) Suomen Pankkiyhdistys, lakimies Ville Wartiovaara (apulaisjohtaja Leena Linnainmaa) Keskuskauppakamari, kehittämispäällikkö Teija Jerkku (toiminnanjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski) Marttaliitto, tiedottaja Asmo Koste (hallintopäällikkö Tuula Ratia) Suomen Nuorisotyö-Allianssi, kirkkoneuvos Seppo Häkkinen (kirkkoneuvos Leena Rantanen) Kirkkohallitus, vastaava talous- ja velkaneuvoja Aki Jauro Tampereen kaupunki (talous- ja velkaneuvonnan esimies Leila Holtari Lahden kaupunki), kihlakunnanvouti Lauri Kykkänen Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto (kihlakunnanvouti Pauli Eino Salon kihlakunnanvirasto), professori Visa Heinonen (dosentti Päivi Palojoki) Helsingin yliopisto ja erikoistutkija Vesa Muttilainen (tutkija Elisa Valkama) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos. (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 160 63518)

Päätös myöntää apulaisjohtaja Matti Viialaiselle ero teknologian kehittämiskeskuksen hallituksen jäsenyydestä ja nimittää hänen tilalleen pääsihteeri Seppo Junttila hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 25.6.2007. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko vammaispolitiikasta. Selonteossa hallitus arvioi nykyisen vammaispolitiikan vahvuuksia ja esittää ratkaisuja sen kehittämiseksi ja uudistamiseksi. Selonteko sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä, joiden avulla hallitus toteuttaa kansalaisten yhdenvertaisuutta edistävää vammaispolitiikkaa. Selonteon linjaukset tarjoavat aineksia seuraavan hallituksen ja tulevien vuosien vammaispolitiikkaan. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 11.5.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 24/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (merenkulun vastuudirektiivi). Ehdotuksen tarkoituksena on perustaa Euroopan unionin tasolla järjestelmä, joka koskee aluksen omistajan/laivanisännän siviilioikeudellista vastuuta kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista. (LVM hallitusneuvos Lolan Eriksson 160 28493)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 25/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (kaksoisrunkoasetuksen muutos). Ehdotuksen tarkoituksena on kieltää raskasöljyjen kuljettaminen kaikilla Euroopan unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla yksirunkoisilla öljysäiliöaluksilla riippumatta siitä, minkä maan lainkäyttövaltaan alusten käyttämät satamat, offshore-terminaalit tai merialueet kuuluvat. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 11.5.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Antti Turunen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.6.2006 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Lääketieteen tohtori, johtaja Sakari Karjalainen opetusministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osaston päällikkönä toimivan ylijohtajan virkaan 1.6.2006-31.5.2011. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvelle palkatonta virkavapautta liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 15.5.2006-31.12.2008 toisen tehtävän hoitamista varten. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 10.5.2006 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Nykyisen asetuksen (278/2005) voimassaoloaika päättyy 31.5.2006. Uudella asetuksella tehdään rakenteellisia muutoksia voimassa olevaan asetukseen verrattuna, mutta kysymyksessä olevien maksujen tasoa ei koroteta. Asetus tulee voimaan 1.6.2006 ja on voimassa joulukuun loppuun 2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Nykyisen asetuksen (279/2005) voimassaoloaika päättyy 31.5.2006. Uuden asetuksen mukaan Maanmittauslaitoksen osuus tuloista on hallinto-organisaationa aiheutuneita kustannuksia vastaava, kuitenkin enintään 15 prosenttia asetuskauden tuloista. Kiinteistörekisterin pitäjinä toimivat kunnat saavat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän aiheuttamien käyttöönottokustannusten kattamiseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvistä tuloista yhteensä 1 657 750 euroa ja Maanmittauslaitos saa järjestelmän kehittämisen ja käyttöönottoon valmistautumisen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi 2 493 490 euroa. Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan järjestelmän suoritteista em. korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta Maanmittauslaitokselle 44,1 prosenttia, oikeusministeriölle 35,6 prosenttia ja kiinteistörekisterin pitäjänä toimiville kunnille yhteisesti 20,3 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.6.2006 ja on voimassa joulukuun loppuun 2007. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 160 52709)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 12.5.2006

Lokakuun päämiestapaaminen ja epävirallinen puolustusministerikokous Suomeen

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli perjantaina 12. toukokuuta EU-puheenjohtajakaudella järjestettäviä kokouksia. Epävirallinen EU-maiden päämiestapaaminen järjestetään perjantaina 20. lokakuuta Lahden Sibeliustalossa. Lokakuussa ei pidetä Eurooppa-neuvostoa Brysselissä. Kokouksen yhteydessä järjestetään ylimääräinen kolmikantainen sosiaalihuippukokous, johon osallistuvat Suomen lisäksi kaksi seuraavaa puheenjohtajamaata eli Saksa ja Portugali sekä Euroopan tason työmarkkinajärjestöt.

Epävirallinen puolustusministerikokous siirretään Suomeen. Aiemmin Brysselissä pidettäväksi suunniteltu kokous järjestetään 2. ja 3. lokakuuta Kittilän Levitunturilla.

Suomessa järjestetään puheenjohtajakaudella noin 130 kokousta. Näistä suurimmat ovat Aasian ja Euroopan huippukokous Asem Helsingissä, nyt Lahdessa pidettäväksi päätetty epävirallinen päämiestapaaminen sekä Barcelonan prosessin ulkoministerikokous Tampereella. Lisäksi järjestetään kymmenen epävirallista ministerikokousta sekä virkamieskokouksia.

Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajakausi alkaa 1. heinäkuuta 2006.

Lisätietoja: EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22621

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama asunto-osakeyhtiölakityöryhmä luovutti mietintönsä 10.5.2006 oikeusministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä ehdottaa uutta asunto-osakeyhtiölakia. Asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoa helpotettaisiin, kun on kyse perusparannuksista, kuten hissin rakentamisesta taloyhtiöön. Kunnossapitovastuuta sekä rakennustöiden suorittamista koskevia sääntöjä selvennettäisiin. Yhtiön hallintoa ja vahingonkorvausvastuuta koskevaa sääntelyä tarkennettaisiin. Ehdotuksessa on otettu huomioon myös pienten asunto-osakeyhtiöiden hallintoa koskevat tarpeet. Ehdotusten tavoitteena on, että asuminen voitaisiin järjestää mahdollisimman taloudellisesti, turvallisesti ja riittävän ennakoitavalla tavalla. Uudella lailla selvennettäisiin menettelytapoja ja eri osapuolten vastuuta tavalla, jonka oletetaan vähentävän yhtiön sisäisiä riitoja. Mietintö on osoitteessa www.om.fi/35819.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen p. (09) 160 67664 oikeusministeriöstä sekä työryhmän jäsenet lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen p. (09) 160 67702 oikeusministeriöstä, päälakimies Anu Kärkkäinen p. (09) 166 761 Suomen Kiinteistöliitosta, asianajaja Timo A. Järvinen p. (09) 608 822 Suomen Isännöintiliitosta, asianajaja Minna Saarelainen p. (09) 615 333 Suomen Asianajajaliitosta, johtava lakimies Tuula Sario p. (09) 454 2210 Suomen Kuluttajaliitosta ja lakimies Tapio Nevala p. 050 566 4567 Suomen Kiinteistönvälittäjäliitosta.

Yliopistojen taloudellisen ja hallinnollisen aseman uudistamista pohtineet selvitysmiehet luovuttivat väliraporttinsa 11.5.2006 opetusministeri Antti Kalliomäelle. Selvitysmiehet ehdottavat, että nykyisin Helsingin yliopistoon ja Åbo Akademiin rajoittuvan rahastotalouden mahdollisuus ulotettaisiin kaikkiin yliopistoihin. Tieteen ja taiteen tukemiseksi annettujen lahjoitusten verovähennysoikeuden rajoitukset tulisi poistaa yhteisöjen osalta ja verovähennysoikeutta korottaa muiden verovelvollisten osalta. Lisäksi tutkintoon johtava kansainvälinen tilauskoulutusvienti olisi selvitysmiesten mukaan sallittava kolmansien maiden kansalaisten osalta yliopistojen rahastotalouden kehyksissä. Selvitys sisältää ehdotukset hallituksen esityksiksi rahastotaloudesta, verovähennysoikeuksista sekä kansainvälisestä tilauskoulutusviennistä. Raportti on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2006/tr14/tr14.pdf. Lisätietoja antavat hallintoneuvos Niilo Jääskinen p. 050 535 5894, niilo.jaaskinen@om.fi, professori Jorma Rantanen jorma.rantanen@ttl.fi, pääsihteeri Vuokko Kohtamäki p. (03) 355 17441, vuokko.kohtamaki@uta.fi sekä hallitusneuvos Eerikki Nurmi p. (09) 160 77077, eerikki.nurmi@minedu.fi.

Kauppa- ja teollisuusministeriön päästöoikeuksien jakoa valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä 5.5.2006 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Esityksen lähtökohtana ovat olleet hallituksen energia- ja ilmastopoliittisessa selonteossa esitetyt linjaukset. Niiden perusteella on arvioitu, että päästökauppasektorin yrityksille voitaisiin jakaa päästöoikeuksia kaudelle 2008-2012 noin 200 miljoonaa kappaletta. Jaettava määrä on noin 18 % pienempi kuin skenaariotarkasteluun perustuva päästöoikeuksien tarve. Tavoitteena on, että eduskunta voisi hyväksyä päästökauppalain muutokset syysistuntokaudella 2006, jotta valtioneuvosto voisi myöntää lopulliset päästöoikeudet toiminnanharjoittajille vuoden 2007 alussa. Mietintö on osoitteessa http://www.ktm.fi/files/16352/NAP2_-TYORYHMAN_MIETINTO.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Taisto Turunen p. (09) 160 64700, neuvotteleva virkamies Päivi Janka p. (09) 160 64833, yli-insinööri Petteri Kuuva p. (09) 160 64819 ja erikoistutkija Juha Rajala p. (09) 160 64829 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.