Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 18/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti peruutti 5.5.2006 hallituksen esityksen kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (HE 209/2005 vp). (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.5.2006 seuraavat lait:

Laki tekijänoikeuslain muuttamisesta (HE 111/2005 vp). Tekijänoikeuslakiin tehdään kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta koskevan direktiivin (2001/84/EY) edellyttämät muutokset. Direktiivillä ja sen mukaisilla tekijänoikeuslain muutoksilla yhdenmukaistetaan jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat kuvataiteen teosten ryhmät, korvauksen laskentaperuste ja korvausosuudet, korvauksen piiriin kuuluvat myyntitapahtumat sekä jälleenmyyntikorvausta koskevien säännösten kansainvälinen soveltaminen. Laki tulee voimaan 1.6.2006. (OPM johtaja Rauno Anttila 160 77470)

Laki tieliikennelain muuttamisesta ja laki Tiehallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 10/2006 vp). Tieliikennelakiin lisätään kävelykadun liikennesäännöt. Kävelykatu on jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle tarkoitettu tie, joka osoitetaan uudella liikennemerkillä. Kävelykadulla jalankulkija saa kulkea kadun kaikilla osilla, polkupyöräilijän on sovitettava ajonsa jalankulun mukaan ja moottoriajoneuvoliikenne rajataan kadun varrella olevalle kiinteistölle ajoon. Tieliikennelakiin lisätään myös säännöt, joita on noudatettava liikennemerkillä osoitetussa tunnelissa. Lisäksi Tiehallinnosta annettua lakia muutetaan siten, että Tiehallinto nimetään tunneleitten turvallisuudesta vastaavaksi hallintoviranomaiseksi. Lait tulevat voimaan 1.6.2006. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.5.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus palkkaturva-asioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella säädetään siitä, että Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) hoitaa maakunnassa ne palkkaturvahakemusten vastaanottamiseen ja palkkaturva-asioiden neuvontaan liittyvät tehtävät, jotka palkkaturvalainsäädännön mukaan kuuluvat työvoimatoimistoille. Asetus tulee voimaan 15.5.2006. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Tasavallan presidentin asetus eräiden työttömyysturvalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella säädetään siitä, että Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomainen (Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet) antaa maakunnassa työttömyysturvalain 1 luvun 4 §:ssä ja 11 luvun 4 §:ssä tarkoitetut sitovat lausunnot työttömyyspoliittisista edellytyksistä työttömyyskassoille ansiosidonnaisen päivärahan saamiseksi. Asetus tulee voimaan 15.5.2006. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian (LAC) maiden huippukokoukseen Wienissä 12.5.2006 sekä ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti Tarja Halonen ja varapuheenjohtaja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki. Jäsenet ovat osastopäällikkö Elina Kalkku, I adjutantti, everstiluutnantti Kim Mattsson, neuvonantaja Päivi Kairamo-Hella, lehdistöpäällikkö Maria Romantschuk, yksikön päällikkö Anne Lammila, neuvotteleva virkamies Liisa Talonpoika ja erityisavustaja Satu Mäki. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojalle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososelle. (UM ulkoasiainneuvos Pekka Orpana 160 55327)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 5.5.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki puhtaanapidosta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan virkamieslain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan poliisiviranomaisista annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta, maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain 11 §:n muuttamisesta, maakuntalaki lukioasteen koulutuksesta annetun maakuntalain 37 ja 44 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kansankorkeakoulusta annetun maakuntalain 27 ja 30 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan musiikkiopistosta annetun maakuntalain 15 ja 15c §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain 36 ja 38 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan meriturvallisuuskeskuksesta annetun maakuntalain 6 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan tilasto- ja selvitystoimistosta annetun maakuntalain 6 §:n muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta sekä maakuntalaki syrjintäasiamiehestä annetun maakuntalain 2 §:n muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.5.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunnasta. Neuvottelukunta toimii puolustusministeriön yhteydessä ja sen tehtävänä on yhtäältä selvittää kokonaismaanpuolustuksen opetuksen koulutustarpeet sekä määrittää koulutuksen periaatteet ja perusteet sekä toisaalta linjata koulutuksen käytännön järjestelyt. Neuvottelukunta antaa vuosittain puolustusministeriölle kertomuksen valtakunnallisesta ja alueellisesta kurssitoiminnasta. Kertomus on tarkoitus saattaa edelleen valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan käsiteltäväksi. Asetus tulee voimaan 15.5.2006. (PLM hallitusneuvos Matti Piispanen 160 88208)

Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta. Asetuksella annetaan 1.3.2006 voimaan tulleeseen elintarvikelakiin (23/2006) liittyviä toimeenpanosäännöksiä, jotka koskevat elintarvikehuoneiston hyväksymishakemuksen sisältöä sekä tekotapaa, elintarvikehuoneiston hyväksymispäätöksen sisältöä, valvontaviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta toisille viranomaisille, elintarvikevalvonnan tehtäviä hoitavien viranhaltijoiden kelpoisuusehtoja, elintarvikelain eräiden säännösten voimaantuloa sekä eräiden elintarvikelain nojalla kumottujen säädösten nojalla annettujen säädösten kumoamista osittain tai kokonaan. Asetus tulee voimaan 10.5.2006. (MMM apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Valtioneuvoston asetus tutkimushankkeeseen kuuluvan salaojituksen tukemisesta vuonna 2006. Tukea voidaan myöntää tavanomaisista menetelmistä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetyistä laatuvaatimuksista ja enimmäiskustannuksista poiketen toteutettavaan maatilan salaojitusinvestointiin. Edellytyksenä on, että tuen hakija sitoutuu sallimaan salaojitushankkeen ja salaojitetun pellon käytön tutkimukseen vähintään 8 vuoden ajan. Tutkimuksella tarkoitetaan maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2006 rahoittamaa tutkimusta, jossa selvitetään pellon vesitalouden optimointia tilatasolla. Muilta osin noudatetaan säädettyjä tuen myöntämisen edellytyksiä. Tavoitteena on selvittää eri salaojitustapojen kustannustehokkuutta ja vaikutuksia sekä sitä kautta löytää mahdollisuuksia parantaa tilojen kannattavuutta. Asetus tulee voimaan 10.5.2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta. Asetuksella yhdistetään yhdeksi asetukseksi täydentäviin ehtoihin liittyvien tiettyjen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (419/2005) sekä täydentävien ehtojen tiettyjen luonnon suojeluun liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annettu valtioneuvoston asetus (878/2005). Asetuksella yhdistettävien kahden voimassa olevan täydentävien ehtojen asetusten sisältönä on työvoima- ja elinkeinokeskuksien tekemien valvontojen tarkempi säätäminen lakisääteisten hoitovaatimusten osalta. Nämä lakisääteiset hoitovaatimukset on säädetty neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 liitteen III kohdassa A. Lisäksi tällä asetuksella yhdistettävissä asetuksissa käsitellään valvontaviranomaisten välistä yhteistoimintaa. Asetus tulee voimaan 10.5.2006. (MMM ylitarkastaja Mirja Eerola 160 52676)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavien kansallisten kasvintuotannon ja kotieläintukien valvonnasta. Vastaavat säädökset kasvihuonetuotannon ja varastointitukien osalta on annettu valtioneuvoston asetuksella (211/2002). Asetus tulee voimaan 10.5.2006. (MMM ylitarkastaja Mirja Eerola 160 52676)

Valtioneuvoston asetus vesiliikenneasetuksen 2 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Moottorilla tai yli viiden metrin pituisessa purjeella varustetussa vesikulkuneuvossa perusvarustuksena tietyissä tapauksissa vaadittava käsisammutin on tarkastettava vuoden välein. Tarkastuksessa ja huollossa on noudatettava käsisammuttimien tarkastuksesta ja huollosta annettua sisäasiainministeriön asetusta (917/2005). Käsisammuttimen tulee olla standardin EN 3 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 8A 68B. Lisäksi 1.5.2008 asti hyväksytään sammutin, joka on standardin EN 3 mukainen ja teholuokaltaan vähintään 13A 55B tai kuuluu vanhempaan AB- tai ABE-luokkaan ja sisältää sammutetta vähintään kaksi kiloa. Asetus tulee voimaan 15.5.2006. (LVM merenkulkuneuvos Aila Salminen 160 28491)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.5.2006 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa talousneuvosto toimikaudeksi 8.5.2006-7.5.2008 (valtioneuvoston jäsenet kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä he toimivat valtioneuvoston jäseninä). Kokoonpano: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, työministeri Tarja Filatov, valtiovarainministeri Eero Heinäluoma, opetusministeri Antti Kalliomäki, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, toimitusjohtaja Leif Fagernäs, puheenjohtaja Mikael Hornborg, puheenjohtaja Lauri Ihalainen, toimitusjohtaja Kari Jalas, puheenjohtaja Eero Lehti, pääjohtaja Erkki Liikanen, puheenjohtaja Mikko Mäenpää, toimitusjohtaja Risto Parjanne ja puheenjohtaja Risto Piekka. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Päätös asettaa valtuuskunta EU:n ja Latinalaisen Amerikan ja Karibian (LAC) maiden huippukokousta valmistelevaan 11.5.2006 Wienissä järjestettävään ulkoministerikokoukseen ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki ja varapuheenjohtaja osastopäällikkö Elina Kalkku sekä jäsenet yksikön päällikkö Anne Lammila, neuvotteleva virkamies Liisa Talonpoika ja erityisavustaja Satu Mäki. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Päätös myöntää maastavientilupa Nammo Lapua Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Nammo Lapua Oy saa viedä maasta 31.12.2006 mennessä Turkkiin kal. .338 Lapua Mag B408 16,2g Lock Base kiväärin patruunoita 1 182 000 kappaletta ja kal. .338 Lapua Mag AP485 16,1g kiväärin patruunoita 147 000 kappaletta. Asiakkaana ja loppukäyttäjänä on Turkin puolustusvoimat. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 160 88126)

Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja virkamiespalkkausten tarkistuksia vastaavasti 1.6.2006 lukien. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 160 34900)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (EK 11/2006 vp) Valtiontilintarkastajien kertomuksesta vuodelta 2005 pöytäkirjaan ja ryhtyä valtiovarainvaliokunnan mietinnön sekä Valtiontilintarkastajain kertomuksen vuodelta 2005 edellyttämiin toimenpiteisiin. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös määrätä valtion edustajaksi CSC-Tieteellinen laskenta Oy:n vuoden 2006 yhtiökokoukseen kansliapäällikkö Markku Linna varamiehenään ylijohtaja Arvo Jäppinen. (OPM johtaja Sakari Karjalainen 160 77353)

Päätös myöntää varatuomari Pekka Salomaalle ero työsuhdekeksintölautakunnan jäsenen tehtävistä ja nimittää hänen tilalleen asiantuntija Tytti Peltonen lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (KTM ylitarkastaja Jaakko Ritvala 160 64784)

Päätös myöntää ohjelmajohtaja Timo Kekkoselle ero avaruusasiain neuvottelukunnan puheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen teollisuusneuvos Antti Joensuu kauppa- ja teollisuusministeriöstä neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2007. (KTM erityisasiantuntija Tuija Ypyä 160 62115)

Päätös myöntää hallitusneuvos Rita Linnalle ero poikkeusolojen vakuutustakuutoimikunnan jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen hallitusneuvos Hannu Pennanen toimikunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.5.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2006) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston asetukseksi (uudistettu tullikoodeksi). Yhteisön ja kolmansien maiden välisen tavarakaupan tullausmenettelyihin liittyvät säännökset sisältävä tullikoodeksi on tarkoitus uudistaa kokonaisuudessaan. Ehdotuksen tavoitteena on parantaa unionin kilpailukykyä osana Lissabonin strategiaa tehostamalla tullien toimintaa ja sujuvoittamalla siten kolmansien maiden kanssa käytävään tavarakauppaan liittyviä tuonti- ja vientimenettelyjä. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2006) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston päätökseksi (e-tullipäätös). Komissio ja jäsenvaltiot toteuttavat turvalliset, yhdennetyt, yhteen toimivat ja helppokäyttöiset sähköiset tullijärjestelmät tarpeellisen, tuontia ja vientiä koskevan tiedon vaihtoa, käsittelyä ja säilyttämistä varten sekä niiden edellyttämät rakenteet ja välineet. Päätöksessä määritellään tarkemmin mainitut tavoitteet sekä tarvittavat toimet ja välineet sekä määräajat ja kustannusten jako. Jäsenvaltioiden on sitouduttava tavoitteisiin ja toimiin; erityisesti korostetaan niiden vastuuta ottaa käyttöön yhden luukun ja keskitetyn palvelupisteen järjestelmät kaikkia tavaroiden tuonti- ja vientivalvontaan osallistuvia viranomaisia varten. Hankkeen seurantaa samoin kuin talouden toimijoiden kuulemista sekä hakijamaiden informointia koskevat säännökset sisältyvät myös päätökseen. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 22/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (matkatavaradirektiivin muuttaminen). Ehdotuksen tavoitteena on nykyaikaistaa direktiivin säännökset. Direktiiviehdotuksella mukautettaisiin järjestelmää EU:n laajentumisen vuoksi ja sen vuoksi, että yhteisön rajanaapureihin kuuluvat nykyisin myös muun muassa Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä. Direktiiviehdotukseen sisältyvät keskeiset muutokset ovat matkustajiin sovellettavan yleisen tuonnin arvorajan korottaminen sekä oluen tuonnin 16 litran määrärajoituksen käyttöönotto. Ehdotus tarjoaa jäsenvaltioille lisää joustavuutta ja vähentää rutiiniluontoisista tarkastuksista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. Ehdotuksella pyritään myös yksinkertaistamaan direktiivin säännöksiä ja rakennetta sekä saattamaan ne vastaamaan nykyisiä lakiteknisiä vaatimuksia. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 23/2006) eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Komission ehdotuksessa uudeksi täytäntöönpanoasetukseksi määritellään asetuksen 883/2004 säännöksiä koskevat konkreettiset täytäntöönpanomenettelyt kaikkien asiaan liittyvien tahojen kuten vakuutettujen, sosiaaliturvalaitosten sekä jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten osalta. Ehdotuksella pyritään nykyaikaistamaan ja parantamaan nykyisiä menettelyjä ja käytäntöjä, yksinkertaistamaan niitä ja selkiyttämään voimassa olevia säännöksiä useilla aloilla. Lisäksi ehdotuksella pyritään edistämään täytäntöönpanoon osallistuvien osapuolten tiiviimpää yhteistyötä. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 160 74200)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.5.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi hallitusneuvos Kaarina Rautalalle palkatonta virkavapautta 1.6.-31.12.2006. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.5.2006 seuraavia asioita:

Puolustusvoimien hankintapäätös. (PLM neuvotteleva virkamies Tuija Karanko 160 88281)

Puolustusvoimien/Merivoimien Esikunnan ja Senaatti-kiinteistöjen välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Merivoimien Esikunta vuokralaisena allekirjoittaa Senaatti-kiinteistöjen kanssa kasarmirakennuksen parannushankkeen vuokrasopimuksen Merivoimien Esikunnan toimitiloiksi Turussa Heikkilän alueella. Vuokra-aika alkaa 1.12.2007 ja voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. (PLM ylitarkastaja Kai Heng 160 88227)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2006 käyttösuunnitelman vahvistaminen ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2006 myöntää, rajaaminen. Vuoden 2006 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 219,00 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 9,73, kulutusmenoja 161,58 ja tuotannon ohjaamiseen 7,50 eli yhteensä 178,81 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2006 myöntää, rajataan 7,0 miljoonaan euroon. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 160 54226)

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän luovuttaman Kontioniemen sairaalan valtionosuutta vastaavan osan palauttaminen. Kuntayhtymä määrätään palauttamaan valtionosuutta vastaava suhteellinen osa omaisuuden käyvästä arvosta valtiolle sen johdosta, että kuntayhtymä on 31.8.2001 luovuttanut Kontiolahden kunnassa sijaitsevan Kontioniemen sairaalan Karjalan Louhinta ja Lujitustyö Oy -nimiselle yhtiölle. Valtionosuutta vastaavaksi osaksi tulee yhteensä 11 000 euroa. (STM yli-insinööri Olli Saarsalmi 160 73186)

Öljysuojarahaston vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilikauden kulujäämä on vuonna 2005 1 589 825,82 euroa ja taseen loppusumma 4 155 146,34 euroa. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 160 39737)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama sakko- ja konfiskaatiotyöryhmä luovutti 28.4.2006 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että tuomitut sakot ja menettämisseuraamukset voitaisiin panna suoraan täytäntöön Suomen ja muiden EU-valtioiden välillä. Ehdotus perustuu EU:n sakko- ja konfiskaatiopuitepäätöksiin. Esimerkiksi liikennesakot, jotka suomalaiselle on tuomittu jossakin EU-valtiossa, voitaisiin suoraan periä Suomessa. Vastaavasti Suomessa tuomitut sakot voitaisiin lähettää perittäväksi toiseen jäsenvaltioon. Viranomaiset perisivät sakon samalla tavalla kuin jos kyseessä olisi kotimaassa annettu tuomio. Sakkojen ja menettämisseuraamusten täytäntöönpanosta huolehtisi Suomessa Oikeusrekisterikeskus. Sen päätökseen saisi hakea muutosta Tampereen käräjäoikeudelta. Mietintö on osoitteessa http://www.om.fi/35698.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntösihteeri Mikko Monto p. (09) 160 67585 ja lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist p. (09) 160 67700 oikeusministeriöstä.

Tutkijanuran kehittämistä ja houkuttelevuutta pohtinut työryhmä luovutti 3.5.2006 raporttinsa opetusministeri Antti Kalliomäelle. Työryhmä ehdottaa, että Suomeen luotaisiin neliportainen tutkijanuramalli. Mallin tavoitteena on selkiyttää tutkijanuran eri vaiheita, yksinkertaistaa virkanimikkeistöä ja perustaa tutkijanuralla eteneminen ulkopuoliseen arviointiin ja yhtenäisiin kriteereihin. Työryhmän mukaan tutkijanuramallin toteuttaminen edellyttää yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta nykyisen virkarakenteen kehittämistä ja aktiivista rekrytointia. Tutkijan edistymistä tulee arvioida säännöllisesti ja henkilön mahdollinen vakinaistaminen tulee kytkeä arviointiin. Raportti on luettavissa osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/tiede/2006/tr13/tr13.pdf. Lisätietoja antavat kansleri Eero Vuorio p. (02) 333 6100 Turun yliopistosta, asiantuntija Janica Ylikarjula eduskunnasta p. (09) 420 23262, 040 560 1275 sekä hallintopäällikkö Arto Halinen Helsingin yliopistosta p. (09) 191 59360, 050 526 2434.

Opetusministeriön ja työministeriön yhteinen työryhmä luovutti 3.5.2006 ehdotuksensa aikuisopiskelun tietopalvelujen, neuvonnan ja ohjauksen kehittämisen toimenpideohjelmaksi opetus- ja työministeriöille. Työryhmä esittää, että työikäisen aikuisväestön opintojen neuvontaa ja ohjausta kehitetään lähivuosina onnistuneiden koulutuspäätösten ja osaavan työvoiman saatavuuden takaamiseksi. Kehittämisohjelmien toimenpiteet on tarkoitus ottaa käyttöön vuoteen 2012 mennessä. Sekä työelämän että työikäisen aikuisväestön neuvonta- ja ohjauspalvelujen saatavuutta on työryhmän mukaan parannettava. Palveluita tulee kehittää monikanavaisuuden periaatteella, siten että saatavilla olisi verkkoneuvontaa, puhelinneuvontaa ja ryhmä- ja henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta. Toteutuessaan työryhmän ehdottamat kehittämistoimet vähentävät ns. hukkavalintoja ja moninkertaista koulutusta, kun koulutusresurssit ovat tehokkaammassa käytössä osaamisen suunnitelmallisen kehittämisen seurauksena. Työryhmän ehdotus (Työhallinnon julkaisu 365) on luettavissa osoitteessa www.mol.fi/julkaisut. Painetun selvityksen voi tilata sähköpostitse osoitteesta tyoministerio.julkaisutiimi@mol.fi. Lisätietoja antavat johtaja Marita Savola p. (09) 160 77315 opetusministeriöstä ja työmarkkinaneuvos Tuija Leminen p. 010 604 9040 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.