Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.4.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 48/2006 vp) laiksi kirkkolain muuttamisesta. Kirkkolain kielisäännöksiä tarkistetaan uuden kielilain ja saamen kielilain säätämisen johdosta. Kirkollishallinnossa noudatetaan soveltuvin osin, mitä uudessa kielilaissa säädetään muun muassa oikeudesta käyttää suomea ja ruotsia viranomaisissa, kielellisten oikeuksien turvaamisesta, yleisessä tiedottamisessa käytettävästä kielestä sekä kielellisten oikeuksien edistämisestä. Mitä kielilaissa säädetään valtion viranomaisista, koskee soveltuvin osin kirkon keskushallinnon ja hiippakunnan viranomaisia, ja mitä kunnallisista viranomaisista säädetään, koskee soveltuvin osin seurakunnan ja seurakuntayhtymän viranomaisia. Saamen kielilaki omaksutaan kirkollishallintoon vastaavanlaisten periaatteiden mukaisesti kuin laki saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Esitys (HE 49/2006 vp) laiksi ilmailulain muuttamisesta. Ilmailulakiin lisätään säännös, jonka mukaan viranomainen ei voi ilman erityistä syytä muuttaa tai uudistaa myöntämäänsä laissa tarkoitettua lupaa, jos luvasta säädettyä erääntynyttä maksua ei ole maksettu. Lisäksi lakiin lisätään säännös lentopaikan pitäjän oikeudesta estää ilma-aluksen liikkeellelähtö, jos maksua lentopaikan tai ilmailua varten annettavan palvelun käytöstä ei ole saatu. Samalla myös lain ilma-alusrekisteriä koskevia säännöksiä muutetaan. Lentopaikan pitäjän tekemä ilmoitus aluksen lähdön estämisestä tulee tallettaa rekisteriin. Merkintä maksun laiminlyönnistä estää ilma-aluksen poistamisen rekisteristä. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Esitys (HE 50/2006 vp) laeiksi julkisista hankinnoista sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista. Laissa julkisista hankinnoista (hankintalaki) säädetään julkisten viranomaisten ja muiden lain soveltamisalaan kuuluvien yksiköiden hankintojen kilpailuttamismenettelyistä ja niihin liittyvistä oikeusturvakeinoista. Samoin säädetään vastaavat kilpailuttamismenettelyt kattava laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista (erityisalojen hankintalaki). Esityksellä pannaan täytäntöön julkisia hankintoja koskevat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivit 2004/18/EY sekä 2004/17/EY. Esityksessä otetaan huomioon myös Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisia hankintoja koskeva oikeuskäytäntö ja kansallinen oikeuskäytäntö. Keskeisenä muutoksena nykyiseen lainsäädäntöön verrattuna hankintalakiin esitetään kansallista kynnysarvoa, jonka ylittävistä hankinnoista on ilmoitettava, mutta jonka alittaviin hankintoihin lakia ei enää sovelleta. (KTM hallitusneuvos Elise Pekkala 160 63731)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 28.4.2006 seuraavat lait:

Laki eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta annetun lain muuttamisesta, laki lääkelain muuttamisesta, laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta, laki eläinsuojelulain muuttamisesta, laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta, laki eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta, laki eläintautilain muuttamisesta ja laki helposti leviävien eläintautien vastustamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 203/2005 vp). Lakeihin tehdään uuden Elintarviketurvallisuusviraston perustamisesta aiheutuvat muutokset. Muutokset koskevat maa- ja metsätalousministeriölle kuuluvien toimeenpanotehtävien siirtoa Elintarviketurvallisuusvirastolle. Lisäksi lakeihin tehdään eräitä perustuslaista johtuvia muutoksia sekä eräitä muita, lähinnä teknisiä ja sisällöltään vähäisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.5.2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Timo Rämänen 160 53406)

Laki eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä (HE 23/2006 vp). Suomi jatkaa Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin ja Slovakian tavaraliikenteen harjoittajien kieltoa ajaa Suomen sisäisiä tiekuljetuksia vuoden 2008 huhtikuun loppuun. Kielto lakkaa tämän vuoden huhtikuun lopussa näiden valtioiden liittymisestä Euroopan unioniin vuonna 2003 tehdyn sopimuksen mukaan. Laki tulee voimaan 1.5.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta ja laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 138/2004 vp). Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta korvaa nykyisen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen. Lakiin otetaan ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeiden järjestyksenpitoa koskevat säännökset. Majoitustoiminnan harjoittaja velvoitetaan tekemään ilmoitus majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta. Ilmoituksentekovelvollisuus koskee myös leirintäalueen pitäjää. Lait tulevat voimaan 1.10.2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 160 63537)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 28.4.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Malesian kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Kuala Lumpurissa 5.11.1997 Suomen tasavallan hallituksen ja Malesian hallituksen välillä tehty lentoliikennesopimus. Sopimus tulee voimaan 1.5.2006. Asetus tulee voimaan 1.5.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen Lontoossa 5.6.2003 Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöksellä MSC.142(77) tehdyt muutokset. Muutokset sisältävät teknisiä ja operatiivisia yksityiskohtia sopimuksen liitteen V lukuun, joka koskee navigoinnin turvallisuutta. Sopimuksen muutokset tulevat voimaan 1.7.2006. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehdyt muutokset. Sopimusmuutosten hyväksymisen ilmoittamisen yhteydessä annetaan seuraava varauma: Pöytäkirjan IV liitteen 3 luvun 11 säännön määräykset käymäläjäteveden tyhjentämisestä sekä pöytäkirjan IV liitteen 4 luvun 12 säännön määräykset vastaanottolaitteistoista eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa. Laki (167/2006) tulee voimaan 3.5.2006. Ahvenanmaan osalta poikkeuksin. Asetus tulee voimaan 3.5.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 28.4.2006 seuraavat nimitysasiat:

Managuan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Marja Luodon sivuakkreditointi myös Costa Ricaan, El Salvadoriin, Guatemalaan ja Hondurasiin sekä Caracasin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Mikko Pyhälän sivuakkreditointi myös Kolumbiaan. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Arto Mansala ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.5.2006 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 27.4.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 11 §:n muuttamisesta. Vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annettua valtioneuvoston asetusta tarkennetaan eräiden kasvien tukikelpoisuuden osalta. Lisäksi päivitetään 11 §:ssä oleva säädösviittaus. Asetus tulee voimaan 3.5.2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n 1 momentin 2 kohdan muuttamisesta. Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan IV liitteeseen tehdyt muutokset tulivat kansainvälisesti voimaan 1.8.2005. Suomen osalta muutosten voimaansaattaminen viivästyi mainitusta ajankohdasta kuitenkin eduskunnan suostumuksen tarpeellisuuden vuoksi. Eduskunnan hyväksyttyä muutokset 12.12.2005 tasavallan presidentti hyväksyi muutokset 10.3.2006. Muutetun IV liitteen mukaan käymäläjäteveden tyhjentäminen mereen on tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kiellettyä. Käymäläjätevettä saa mm. päästää mereen etäämpänä kuin 3 meripeninkulman päässä lähimmästä maasta sellaisen hyväksytyn laitteiston kautta, joka hienontaa ja desinfioi käymäläjäteveden. Alkuperäisen IV liitteen mukaan tämä oli mahdollista vasta 4 meripeninkulman päässä lähimmästä maasta, mikä on kirjattu myös aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun asetuksen (635/1993) 18 §:n 1 momentin 2 kohtaan. Liitteen muutosten voimaansaattaminen Suomessa edellyttää, että kyseistä kohtaa muutetaan siten, että 4 meripeninkulmaa muutetaan 3 meripeninkulmaksi. Asetus tulee voimaan 3.5.2006. (LVM hallitusneuvos Kaija Suvanto 160 28543)

Valtioneuvoston asetus asbestityöstä annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/18/EY työntekijöiden suojelemisesta vaaroilta, jotka liittyvät asbestialtistukseen työssä, annetun neuvoston direktiivin 83/477/ETY muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 15.5.2006. (STM ylitarkastaja Matti Kajantie 160 73105)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 27.4.2006 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Kemiallisten aseiden kieltojärjestön hallintoneuvostoon Haagissa 12.5.2006-11.5.2008 suurlähettiläs Mikko Jokela ja hänen sijaisikseen yksikönpäällikkö Laura Kansikas-Debraise, ulkoasiainsihteeri Kimmo Laukkanen, ulkoasiainsihteeri Mari Linnapuomi ja avustaja Anna Esko, ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään tarvittavat asiantuntijat. (UM apulaisosastopäällikkö Anne Sipiläinen 160 55519)

Päätös Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt konsernin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja voiton tulouttamisesta vuodelta 2005 sekä muista toimenpiteistä, joihin liikelaitoksen toiminnan ja talouden johdosta on tarpeen ryhtyä. Senaatti-kiinteistöjen vuoden 2005 tilikauden voitosta siirretään tuloutuksena valtion talousarvioon 32 000 000 euroa momentille 13.05.01 viimeistään 30.6.2006. Senaatti-kiinteistöjen on tarkistettava toimintaansa siten, että investointikehys ei jatkossa ylity. Senaatti-kiinteistöjen on raportoitava valtiovarainministeriölle tehdyistä toimenpiteistä. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

Päätös antaa eduskunnalle koulutuspoliittinen selonteko. Selonteko jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on käsitelty tulevaisuuden haasteita sekä tarkasteltu näiden pohjalta nousevia koulutuksen kehittämistarpeita. Koulutuksen tilaa ja kehitystä koskeva katsaus muodostaa selonteon toisen osan. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/ selonteot. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 160 77220)

Päätös Euroopan yhteisöjen komissiolle tehtävästä ilmoituksesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 artiklan 36 mukaisesta sokerijuurikkaan viljelijöiden kansallisesta tuesta Suomessa vuonna 2006. Tukea maksetaan enintään 60 euroa hehtaarilta, kuitenkin enintään 1,5 miljoonaa euroa. Ehdotetun tasoinen tuki voidaan maksaa 25 000 hehtaarille, mikä vastaa viljelijöiden alustavasti ilmoittamaa viljelyhalukkuutta vuodelle 2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Heikki Koponen 160 54262)

Päätös vahvistaa Varustamoliikelaitoksen vuoden 2005 tilinpäätös, joka osoittaa 317 865,70 euron voittoa ja päättää ettei voittoa tulouteta valtiolle. Varustamoliikelaitoksen vuoden 2005 toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 160 28467)

Päätös vahvistaa Tieliikelaitoksen ja Tieliikelaitoskonsernin vuoden 2005 tilinpäätös. Tieliikelaitoskonsernin tilinpäätös osoittaa 6 149 182,66 euron voittoa ja Tieliikelaitoksen 6 653 045,30 euron voittoa, josta tuloutetaan valtiolle 4 600 000,00 euroa sekä siirretään jäännös 2 053 045,30 euroa edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. Tieliikelaitoksen vuoden 2005 toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 160 28467)

Päätös vahvistaa Luotsausliikelaitoksen vuoden 2005 tilinpäätös, joka osoittaa 3 265 581,47 euron voittoa ja päättää tulouttaa voitosta valtiolle 1 600 000,00 euroa sekä siirtää jäännös 1 665 581,47 euroa edellisten tilikausien voittotilille. Luotsausliikelaitoksen toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Päätös vahvistaa Ilmailulaitoksen vuoden 2005 tilinpäätös, joka osoittaa 22 201 655,49 euron voittoa ja päättää tulouttaa voitosta valtiolle 10 000 000,00 euroa sekä siirtää jäännös 12 201 655,49 euroa edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. Ilmailulaitoksen vuoden 2005 toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. Lisäksi vahvistetaan Ilmailulaitoksen liikelaitoskonsernin tilinpäätös vuodelta 2005. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Päätös myöntää Omya Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kemiön ja Särkisalon kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa/kaapelia varten (Kemiö-Förby). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös myöntää sisätautiopin dosentti Heikki Takkuselle ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan lääkärijäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen sisätautien ja kardiologian erikoislääkäri Ilkka Tierala 28.4.2006 lähtien jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valtiotieteen ylioppilas Mirja Janèrukselle myönnetään ero työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja hänen tilalleen määrätään 1.5.2006 lähtien oikeustieteen kandidaatti Nikolas Elomaa jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (STM ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 27.4.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 18/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maksupalvelut). Komission ehdotuksen tavoitteena on luoda yhtenäinen maksualue ja siinä ehdotetaan säädettäväksi oikeudesta tarjota maksupalveluja yleisölle, maksupalveluiden tarjonnan läpinäkyvyydestä ja informaatiovaatimuksista sekä maksupalveluiden tarjoajien ja käyttäjien oikeuksista ja velvollisuuksista. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 160 33096)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2006) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön liittymisestä Haagin sopimuksen Geneven asiakirjaan ja liittymisen edellyttämästä neuvoston asetuksesta (mallioikeus). Ehdotusten tarkoituksena on mahdollistaa yhteisön nimeäminen mallisuojan kohdealueeksi maailman henkisen omaisuuden järjestön hallinnoimissa Geneven asiakirjan mukaisissa kansainvälisissä mallirekisteröinneissä. (KTM ylitarkastaja Jaakko Ritvala 160 64784)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 27.4.2006 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainsihteeri Petteri Vuorimäki ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Keijo Norvanto ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainsihteeri Pasi-Heikki Vaaranmaa ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.5.2006 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Pekka Morenille palkallista virkavapautta 1.5.2006-30.4.2007. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Valtiotieteen maisteri Janne-Heikki Topias Känkänen kauppa- ja teollisuusministeriön kaupallisen neuvoksen virkaan 1.5.2006 lukien. (KTM neuvottele virkamies Tuula Pyykönen 160 63554)

Filosofian kandidaatti Antti Ylitalo Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristöneuvoksen virkaan 1.5.2006 lukien. (YM ylitarkastaja Henna Ketola 160 39415)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.4.2006 seuraavia asioita:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista. Elintarviketurvallisuusvirasto aloittaa toimintansa 1.5.2006, kun laki Elintarviketurvallisuusvirastosta (26/2006) tulee voimaan. Tuloja Elintarviketurvallisuusviraston maksullisesta toiminnasta arvioidaan vuonna 2006 kertyvän noin 9,6 miljoonaa euroa. Asetuksella kumotaan rajaeläinlääkärin suoritteista perittävistä maksuista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (832/2001), vierasainevalvonnasta perittävistä maksuista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1184/2001), Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (116/2001), Elintarvikeviraston suoritteita perittävistä maksuista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1272/2003) ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen maksullisista suoritteista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (162/2004). Asetus tulee voimaan 1.5.2006 ja on voimassa 30.4.2008 saakka. (MMM vanhempi hallitussihteeri Timo Rämänen 160 53406)

Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätös osoittaa tilikaudelta 2 637 498,59 euron tuottojäämää. Vuonna 2005 rahastosta on ollut jaettavissa varoja 416,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 8,1 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Ero johtuu siitä, että edellisiltä vuosilta siirtyneiden jakamattomien varojen oli arvioitu olevan 10 000 euroa, mutta toteuma oli suunniteltua enemmän eli 3,7 miljoonaa euroa. Lisäksi televisio- ja toimilupamaksuja kertyi rahastoon 4,4 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. Vuonna 2005 rahaston varoja on käytetty Yleisradio Oy:n toiminnan rahoittamiseen 399,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,9 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän. Toisaalta korvaus Viestintävirastolle on ollut noin 1,2 miljoonaa euroa suunniteltua vähemmän eli 10,7 miljoonaa euroa. Näin ollen vuoden 2005 lopussa seuraavalle vuodelle siirtyneiden jakamattomien varojen määräksi muodostuu noin 5,4 miljoonaa euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Valtion vuoden 2005 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 1 736 000 euron määrärahan siirtäminen öljysuojarahastoon. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden kunnostuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 160 39737)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 21.4.2006

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 21. huhtikuuta yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen tarkistustyötä, monikansallista Multinational Experiment 5 -harjoitusta sekä Suomen osallistumista EU:n taisteluosastoyhteistyöhön.

Kokouksessa hyväksyttiin yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta (YETT) annetun valtioneuvoston periaatepäätöksen tarkistustyön loppuun saattamista koskevat linjaukset. Työstä vastaa turvallisuus- ja puolustusasiain komitea (TPAK) ja esitys tarkistetuksi periaatepäätökseksi valmistuu kesäkuun 2006 alkupuolella.

Kokouksessa käsiteltiin Suomen osallistumismahdollisuutta Yhdysvaltojen johtamaan Multinational Experiment 5 -harjoitukseen (MNE 5), jossa keskitytään laaja-alaisten turvallisuusuhkien hallinnan vaatiman monikansallisen viranomaisyhteistyön kehittämiseen. Painopiste on kriisitilanteiden ennalta ehkäisyssä sekä vakauttamis- ja jälleenrakennustoiminnassa. Kokous antoi perusteet osallistumisvalmistelujen jatkamiselle puolustusministeriön, ulkoasiainministeriön ja sisäasiainministeriön yhteistyönä. Suomen mahdollisesta osallistumisesta harjoitukseen päätetään myöhemmin.

Saksalais-hollantilais-suomalainen EU-taisteluosasto on valmiusvuorossa vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla. Kokouksessa annettiin tilannekatsaus henkilöstön rekrytointitilanteesta ja taisteluosaston kotimaisesta ja kansainvälisestä koulutusjaksosta. Ruotsin, Norjan ja Viron kanssa muodostettava taisteluosasto on valmiudessa vuoden 2008 alkupuoliskolla. Tämän taisteluosaston henkilöstö rekrytoidaan vuonna 2007.

Lisätietoja: pääsihteeri Pertti Hyvärinen, turvallisuus- ja puolustusasiain komitean sihteeristö, p. (09) 160 88210, yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88154 sekä yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55480.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön ihmisoikeusrikostyöryhmä luovutti 25.4.2006 mietintönsä oikeusministeriölle. Työryhmä esittää muutoksia sotarikoksia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan koskeviin rikoslain säännöksiin. Tavoitteena on saada Suomen rikoslaki täsmällisemmin vastaamaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen perussäännön rikosmääritelmiä. Uusina rangaistussäännöksinä Suomen rikoslakiin ehdotetaan rikosta ihmisyyttä vastaan, törkeää rikosta ihmisyyttä vastaan sekä sotarikosta ja törkeää sotarikosta. Ankarimpana rangaistuksena uusista rikoksista voisi seurata elinkautinen vankeus. Lisäksi työryhmä ehdottaa täsmällisempiä säännöksiä sotilaallisen tai muun esimiehen vastuusta sekä säännöksiä siitä, milloin hallituksen määräys ja esimiehen käsky huomioitaisiin rikosoikeudellisesti vastuusta vapauttavana seikkana. Työryhmän mietintö on osoitteessa www.om.fi/35672.htm. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Ilari Hannula p. (09) 160 67724 oikeusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.