Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 15/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.4.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta. Ns. tilaviinin myynti sallitaan kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, jouluaattona ja pääsiäispäivän aattona. Tilaviinin myyntiajat ovat jatkossa samat kuin kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla myytävien alkoholijuomien myyntiajat. Asetus tulee voimaan 15.4.2006. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 160 74018)

Valtioneuvoston asetus rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta. Asetuksessa säädetään rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta, toiminnan järjetämisestä, valtion korvaukseen varatun määrärahan jakamisesta sekä valtionkorvauksen määräytymisperusteista. Asetuksella kumotaan rikosasioiden sovittelun neuvottelukunnasta annettu valtioneuvoston asetus (165/2003). Asetus tulee voimaan 18.4.2006. (STM sosiaalineuvos Martti Lähteinen 160 74351)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.4.2006 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Suvi Savolainen valtioneuvoston esittelijäksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 160 42816)

Päätös myöntää Veikkaus Oy:lle rahapelilupa raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien toimeenpanemiseen ajalle 1.1.2007 - 31.12.2011. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Päätös myöntää Fintoto Oy:lle rahapelilupa totopelien toimeenpanemiseen ajalle 1.1.2007 - 31.12.2011. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Päätös myöntää Raha-automaattiyhdistykselle rahapelilupa raha-automaattien käytettävänä pitämiseen, kasinopelien toimeenpanemiseen ja pelikasinotoimintaan ajalle 1.1.2007 - 31.12.2011. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Päätös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettamisesta. Määräaika päättyy 20.4.2006. Asetettava määräaika on tarpeen, koska valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) välisissä neuvotteluissa ei päästy 7.4.2006 yhteiseen näkemykseen Euroopan komissiolle tehtävästä sokerijuurikkaan kansallista tukea koskevasta ilmoituksesta. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Päätös asettaa kansanterveyden neuvottelukunta toimikaudeksi 15.4.2006 - 14.4.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Lehto (osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Kimmo Leppo (osastopäällikkö, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): johtaja Tapani Melkas (apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen) sosiaali- ja terveysministeriö, lääninlääkäri Jari Korhonen Itä-Suomen lääninhallitus (erikoissuunnittelija Tytti Tuulos Oulun lääninhallitus), osastopäällikkö Matti Aho (apulaisosastopäällikkö Mikael Karring) maa- ja metsätalousministeriö, ylitarkastaja Risto Saari (ylitarkastaja Katariina Myllärniemi) liikenne- ja viestintäministeriö, neuvotteleva virkamies Tuire Nikulainen (yliarkkitehti Timo Saarinen) ympäristöministeriö, opetusneuvos Marja-Liisa Niemi (liikunta-asianneuvos Timo Haukilahti) opetusministeriö, kaupallinen neuvos Leena Mannonen (hallitusneuvos Kristian Tammivuori) kauppa- ja teollisuusministeriö, pääjohtaja Pekka Puska (tutkimusprofessori Erkki Vartiainen) Kansanterveyslaitos, pääjohtaja Harri Vainio (osaamiskeskuksen johtaja Hilkka Riihimäki) Työterveyslaitos, tulosaluejohtaja Juha Teperi (kehittämispäällikkö Kerttu Perttilä) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, ylilääkäri Antti Huunan-Seppälä (osastopäällikkö Elise Kivimäki) Kansaneläkelaitos, kehityspäällikkö Ritva Larjomaa (erityisasiantuntija Yrjö Lahtinen) Suomen Kuntaliitto, perusturvajohtaja Kristiina Poikajärvi Kittilä (johtajaylilääkäri Lauri Nuutinen Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri), professori Anssi Auvinen Tampereen yliopisto (professori Hilkka Soininen Kuopion yliopisto), förbundsdirektör Viveca Hagmark Samfundet Folkhälsan rf (toiminnanjohtaja Sirpa Aalto Munuais- ja maksaliitto ry), toiminnanjohtaja Mika Pyykkö Terveyden edistämisen keskus ry (toimitusjohtaja Marita Ruohonen Ensi- ja turvakotien liitto ry), lääketieteen lisensiaatti Riitta Keskitalo (LL, varatoiminnanjohtaja Risto Ihalainen) Suomen Lääkäriliitto, johtaja,THM Merja Merasto (kehittämispäällikkö, TtM Kristiina Kariniemi-Örmälä) Tehy ry ja puheenjohtaja Eeva-Liisa Urjanheimo (kehittämispäällikkö Eija Kemppainen) Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry. (STM lääkintöneuvos Merja Saarinen 160 74030)

Päätös asettaa rikosasioiden sovittelun neuvottelukunta toimikaudeksi 18.4.2006 - 17.4.2009. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylitarkastaja Kari Haavisto (hallitussihteeri Anne Kumpula) sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen (suunnittelija Jukka-Pekka Takala) oikeusministeriö, poliisitarkastaja Mikko Lampikoski sisäasiainministeriö (ylikonstaapeli Anneli Aunola Helsingin kihlakunnan poliisilaitos), tutkimuspäällikkö Juhani Iivari (erikoistutkija Tarja Heino) Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Stakes, erikoistutkija Päivi Honkatukia (erikoissuunnittelija Hannu Niemi) Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, ylitarkastaja Outi Mustajoki Valtakunnansyyttäjänvirasto (kihlakunnansyyttäjä Johanna Hervonen Valtakunnansyyttäjänvirasto/Helsingin syyttäjänvirasto), lääninneuvos Markku Jokela Länsi-Suomen lääninhallitus (lääninsosiaalitarkastaja Eine Heikkinen Lapin lääninhallitus), lääninsosiaalitarkastaja Marja Kaasalainen Etelä-Suomen lääninhallitus (sosiaalitarkastaja Timo Mäkelä Oulun lääninhallitus), lakimies Tanja Mikkonen (neuvotteleva lakimies Sami Uotinen) Suomen Kuntaliitto, käräjätuomari Helena Vihriälä Vantaan käräjäoikeus (laamanni Ilkka Ryynänen Lappeenrannan käräjäoikeus), toimistopäällikkö Olli Salin Helsingin sosiaalivirasto (sosiaalijohtaja Peter Granholm Pietarsaaren kaupunki), toiminnanjohtaja Petra Kjällman (aluevastaava Jaana Koivukangas) Rikosuhripäivystys, suunnittelija Terttu Mehtonen Vantaan kaupunki, sovittelutoimisto (nuorisoasiamies Lauri S. Miettinen Porvoon kaupungin nuorisotoimi), sovittelusihteeri Helena Pohjanvirta Sovittelu ry (toimistopäällikkö Kaisa Kurikka Kotkan sovittelutoimisto), sovittelija Liisa Hopponen (sovittelija Matti Karttunen) Suomen Sovittelun Tuki ry ja sovittelija Mauri Anholt Helsingin sovittelutoiminta (sovittelija Janne Väinölä Koulutuskeskus Tavastia, Hämeenlinna); sihteerit: lakimies Päivi Kemppi sosiaali- ja terveysministeriö, suunnittelija Saija Järvinen oikeusministeriö ja suunnittelija Urpo Mönkkönen Itä-Suomen lääninhallitus. (STM hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen 160 73812)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 12.4.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (pyrotekniset tuotteet). Direktiivin tavoitteena on vahvistaa pyroteknisille tuotteille vähimmäisturvallisuusvaatimukset, joilla pyritään varmistamaan pyroteknisten tuotteiden vapaa liikkuvuus Euroopan yhteisön alueella, parantamaan kuluttajien ja työntekijöiden yleistä suojelua, vähentämään tapaturmia sekä yhdenmukaistamaan eri jäsenvaltioissa sovellettavia turvallisuusvaatimuksia. (KTM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 160 63722)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.4.2006 seuraavia asioita:

Yleisavustuksen myöntäminen YK:n HIV/AIDS-ohjelmalle (The Joint United Nation's Programme on HIV/AIDS, UNAIDS). Ohjelman päätehtävänä on HIV-tartuntojen ja AIDS:in ehkäisy, sairauteen liittyvien infektioiden seurausten lieventäminen sekä tartunnan saaneiden ja sairastuneiden tukitoiminta. UNAIDS:ille myönnetään yleisavustuksena toiminnan tukemiseen 6 000 000 euroa. (UM lähetystöneuvos Tarja Reponen 160 56320)

Palosuojelurahaston vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä on 13 647 843,83 euroa. (SM lainsäädäntöneuvos Mika Kättö 160 42975)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kuvallisen oleskeluluvan käyttöönottoa selvittänyt työryhmä luovutti 6.4.2006 esityksensä sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Työryhmä esittää, että alaikäiselle lapselle annettaisiin oma kuvallinen oleskelulupatarra riippumatta siitä onko hänellä omaa matkustusasiakirjaa. Alaikäisen lapsen kuvallisen oleskelulupatarran käyttöönotto vähentäisi mahdollisuutta kuljettaa lapsia laittomasti rajan yli. Kuvallisen oleskelulupatarran käyttöönotolla voitaisiin ehkäistä myös lapsikauppaa. Sisäasiainministeriö on halunnut kiirehtiä kuvallisen oleskelulupatarran käyttöönottoa Suomessa, koska Ulkomaalaisvirastolla on jo tekniset valmiudet ottaa se käyttöön. Ennen käyttöönottoa on varmistettava, että viranomaisten menettelyt ovat toimivia, tietojärjestelmät yhteensopivia ja tekniset ratkaisut ovat kunnossa. Työryhmän loppuraportti on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/062006. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola p. (09) 160 43985 sisäasiainministeriöstä.

Saaristoasiain neuvottelukunta ja maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä luovutti 7.4.2006 raporttinsa alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Projektin tarkoituksena oli selvittää mökkiläisten osallistumismahdollisuuksien kehittämisen eli mökkiläisdemokratian tarve ja mahdolliset muodot mökkikunnissa. Mökkiläisdemokratiaprojekti esittää suosituksenaan kaksi mallia mökkiläisdemokratian edistämiseksi kunnissa: mökkiläistoimikuntamallin ja mökkiläisfoorumimallin. Mallit eivät edellytä lainsäädännön muutoksia. Mökkiläisdemokratiamallissa kuntiin perustetaan mökkiläistoimikunta. Mökkiläisfoorumimallissa mökkiläisdemokratiaa edistetään vuosittaisten mökkiläistapaamisten, mökkiläisfoorumien kautta. Projekti esittää myös vapaa-ajan asuntoja koskevien rekistereiden mahdollisten puutteiden korjaamista, mökkiläisdemokratiakoulutuksen järjestämistä kunnille ja mökkiläisten aktivoimista osallistumaan kylien toimintaan. Raportti on osoitteessa www.intermin.fi./julkaisu/142006. Lisätietoja antavat saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri, neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen p. 0400 744 900 ja erityisavustaja Timo Reina 0500 805 158 sisäasiainministeriöstä.

Asevelvollisuuden kokonaisuudistusta pohtinut toimikunta luovutti 12.4.2006 mietintönsä puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Toimikunta ehdottaa asevelvollisuuslain säätämistä kokonaan uudelleen. Laki korvaisi vuoden 1950 asevelvollisuuslain. Esimerkiksi lääkärintarkastusta ehdotetaan täydennettäväksi mahdollisuudella tehdä huumausainetesti. Nykyisin asiasta ei ole säännöksiä laissa. Myös aseettomana palvelevan palvelusaikaa ehdotetaan muutettavaksi. Uudistuksen tavoitteena on saattaa asevelvollisuuslaki kaikilta osiltaan perustuslain vaatimukset täyttäväksi sekä entistä ajanmukaisemmaksi ja toimivammaksi. Lisätietoja asiasta antavat lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen p. (09) 160 88109 ja vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki p. (09)160 88112 puolustusministeriöstä sekä apulaisosastopäällikkö Hanna Nordström p. (09) 181 23017 pääesikunnasta.

Työnjohtokoulutuksen kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti 7.4.2006 muistionsa opetusministeri Antti Kalliomäelle. Työryhmä pohti työnjohtokoulutuksen nykytilaa, teollisuuden ja rakentamisen osaamistarpeita sekä koulutettavien määrällisiä kehittämistarpeita. Työnjohtokoulutusta tulee työryhmän mukaan järjestää siten, että koulutustaustaltaan ja työkokemukseltaan erilaiset henkilöt voivat hankkia joustavalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla toimialansa työnjohtotehtävissä tarvittavaa osaamista. Työnjohtotehtäviin tulee kaikilla toimialoilla voida kouluttautua sekä ammattikorkeakouluissa että toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa. Työryhmä toteaa, että työnjohtoon liittyvien koulutustarpeiden tyydyttäminen edellyttää tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien ja työelämän kanssa. Julkaisu on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2006/tr10/tr10.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Anne-Mari Sund p. (09) 160 77023 ja opetusneuvos Mika Tammilehto p. (09) 160 77316 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.