Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 13/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 31.3.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 18/2006 vp) Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan New Yorkissa 31.3.1999 tehty sopimus Kansainvälisen merioikeustuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista sekä laki sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen mukaan tuomioistuin on kansainvälinen oikeushenkilö ja sillä on kunkin sopimusvaltion alueella sellaiset erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen sen päämäärien toteuttamiseksi. Sopimuksessa määrätään yksityiskohtaisesti näistä erioikeuksista ja vapauksista. (UM ulkoasiainneuvos Pekka Oinonen 160 55732)

Esitys (HE 19/2006 vp) laiksi kunnallisen eläkelain 2 §:n muuttamisesta. Kunnallista eläkelakia muutetaan siten, että sellaiset kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa olevat osakeyhtiöt ja säätiöt, joiden avulla tuotetaan kuntien lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja, voivat halutessaan järjestää henkilöstölleen eläketurvan kunnallisen eläkejärjestelmän piirissä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (SM hallitusneuvos Heli Backman 160 42238)

Esitys (HE 20/2006 vp) laiksi valtion talousarviosta annetun lain muuttamisesta. Valtion talousarviosta annettuun lakiin (423/1988) lisätään uusi 22 a § valtionhallinnon hankintojen keskittämisestä. Siinä säädetään mahdollisuudesta toteuttaa hallinnossa tarvittavien tietynlaisten tavanomaisten tavaroiden ja palvelujen sekä laajasti käytettävien tavanomaisten tietoteknisten laitteiden ja niiden ohjelmistojen sekä hallinnon yhteisten tietojärjestelmien hankintoja yhteishankintoina. Säännöksessä tarkoitetuista yhteishankintojen piiriin kuuluvista tavaroista ja palveluista sekä yhteishankinnan valmistelusta ja toteuttamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Valtiovarainministeriö voi päätöksellään määrätä yhteishankinnan valmisteluun ja toteuttamiseen ryhtymisestä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.9.2006. (VM lainsäädäntöneuvos Jyrki Inha 160 33023)

Esitys (HE 21/2006 vp) laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla luottolaitostoiminnasta saatetaan voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 20.3.2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY uudelleen laatimisesta (luottolaitosdirektiivi) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä 10.5.1993 annetun neuvoston direktiivin 93/6/EY uudelleen laatimisesta (omien varojen direktiivi). Samalla lain rakennetta selkeytetään nykyisestä. Laki on tarkoitettu voimaan direktiivien täytäntöönpanolle asetetun määräajan mukaisesti 1.1. 2007. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 160 33064)

Esitys (HE 22/2006 vp) Euroopan unionin uusien jäsenvaltioiden liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden joulukuussa 2004 allekirjoittama liittymissopimus, jolla Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian tasavallat liittyvät yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä. Yleissopimuksen tarkoituksena on ottaa käyttöön välimiesmenettely etuyhteydessä keskenään olevien yritysten siirtohinnoittelutapauksissa. Liittymissopimus on ratifioitava tai hyväksyttävä. Liittymissopimus tulee voimaan sopimuksen ratifioineiden tai hyväksyneiden sopimusvaltioiden välillä kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä lukien, kun myöhempi kyseisistä valtioista on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Esitys (HE 23/2006 vp) laiksi eräiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioista olevien liikenteenharjoittajien kiellosta harjoittaa Suomen sisäistä liikennettä. Suomi jatkaa Tsekin, Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin ja Slovakian tavaraliikenteen harjoittajien kieltoa ajaa Suomen sisäisiä tiekuljetuksia vuoden 2008 huhtikuun loppuun. Kielto lakkaa tämän vuoden huhtikuun lopussa näiden valtioiden liittymisestä Euroopan unioniin vuonna 2003 tehdyn sopimuksen mukaan. Laki on tarkoitettu voimaan 1.5.2006. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Esitys (HE 24/2006 vp) kaupallisia tavarankuljetuksia ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutusta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Lait kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä ja maantieliikenteen liikenneyrittäjäkoulutuksesta säädetään. Nykyinen laki luvanvaraisesta tavaraliikenteestä tiellä kumotaan. Lisäksi muutetaan luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia, ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia sekä Ajoneuvohallintokeskuksesta annettua lakia. Lait on tarkoitettu voimaan vuoden 2006 kesällä ja osittain vuonna 2007. (LVM hallitusneuvos Jorma Hörkkö 160 28503)

Esitys (HE 26/2006 vp) laiksi ajoneuvolain muuttamisesta. Ajoneuvolakia muutetaan siten, että ajoneuvon, sen osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön hyväksyminen liikennekäyttöön voi perustua nykyisten ajoneuvoja koskevien tyyppihyväksyntävaatimusten lisäksi myös yhdennettyihin standardeihin ja valmistajan CE-merkintään. Toimivaltainen viranomainen on Ajoneuvohallintokeskus. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28577)

Esitys (HE 26/2006 vp) laeiksi teollis- ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta. Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeviin lakeihin tehdään teollis- ja tekijänoikeuden noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin edellyttämät muutokset. Ne koskevat näissä laeissa olevia turvaamistoimista ja oikeudenkäyntimenettelystä annettuja säännöksiä. Uusina menettelyinä säädetään direktiivin johdosta, että teollis- ja tekijänoikeutta loukannut voidaan velvoittaa antamaan tietoja loukkaavien tavaroiden alkuperästä ja jakeluverkosta sekä voidaan tietyin edellytyksin määrätä hänet kustantamaan tuomiotaan koskevien tietojen julkaiseminen. Teollisoikeuslakeihin sisältyviä säännöksiä vahingonkorvauksesta yhtenäistetään. Mainittu direktiivi ja sen johdosta tehtävät muutokset lainsäädäntöön koskevat ainoastaan riita-asioita. (KTM vanhempi hallitussihteeri Sami Sunila 160 63719)

Esitys (HE 27/2006 vp) laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta. Palkkaturvalakiin ja merimiesten palkkaturvalakiin lisätään säännökset palkkaturvaviranomaisen oikeudesta luovuttaa salassapidettäviä tietoja Euroopan unionin jäsenvaltion palkkaturva-asiaa hoitavalle viranomaiselle tai yhteisölle sekä palkkaturvaviranomaisen oikeudesta hankkia tietoja toisen jäsenvaltion palkkaturva-asioita hoitavalta viranomaiselta tai yhteisöltä. Säännöksillä pannaan täytäntöön työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettuun neuvoston direktiiviin vuonna 2002 tehdyt muutokset. (TM hallitusneuvos Raili Hartikka 010 604 9049)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 31.3.2006 seuraavat lait:

Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta, laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, laki esitutkintalain muuttamisesta, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki käräjäoikeuslain 17 §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki sotilasoikeudenkäyntilain 3 §:n muuttamisesta (HE 271/2004). Säännöksiä muutetaan siten, että rikosasian oikeudenkäynnistä tulee nykyistä tehokkaampi ja tarkoituksenmukaisempi. Käyttöön otetaan uusi kirjallinen, summaarinen rikosprosessi tunnustettuja tekoja varten. Soveltamisalalla rikosjuttu voidaan ratkaista tuomioistuimessa ilman pääkäsittelyä. Tuomioistuimen ratkaisu tehdään kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Kirjallisen menettelyn käyttämiselle vaaditaan syytetyn suostumus, tunnustus sekä ilmoitus käräjäoikeudelle luopumisesta oikeudesta suulliseen käsittelyyn. Pääkäsittelyjen peruuntumisten vähentämiseen ja peruutuksista johtuvien haittojen pienentämiseen pyritään useilla erilaisilla keinoilla. Rikosasioiden pääkäsittelyssä voidaan tietyin edellytyksin kuulla vastaajan poissaolosta huolimatta todistajaa, asiantuntijaa, todistelutarkoituksessa asianomistajaa tai toista vastaajaa. Pääkäsittelyn peruuttaminen ei siten enää vastaajan poissa ollessa ole pääsääntö. Lisäksi tehdään muita rikosprosessilainsäädännön tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist 160 67700)

Rahankeräyslaki, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta ja laki rikoslain 17 luvun muuttamisesta (HE 102/2005 vp). Nykyinen rahankeräyslaki korvataan uudella rahankeräyslailla, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin lisätään rahankeräysten valvontatietoja koskevat säännökset ja rahankeräysrikoksia koskevat säännökset siirretään tarkistettuina rikoslakiin. Tavoitteena on selventää rahankeräystoiminnan eroa yleishyödyllisten toimijoiden muuhun varainhankintaan, erityisesti kaupankäyntiin, tehostaa rahankeräysten viranomaisvalvontaa sekä toteuttaa rahankeräysten oikealla säädöstasolla oleva riittävän täsmällinen sääntely. Lait tulevat voimaan 1.7.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan uudistuksen tehokkaasta tiedottamisesta sekä tarkkaan seuraavan uuden rahankeräyslain soveltamista ja toimivuutta ottaen huomioon muun ohella rahankeräyksen määritelmään samoin kuin yleishyödyllisen toiminnan määritelmään liittyvät rajanvetotilanteet, rahankeräysten tehokkaan valvonnan ja väärinkäytösten torjunnan sekä arvioivan erikseen mahdollisuutta erityisestä syystä myöntää evankelis-luterilaiselle kirkolle tai ortodoksiselle kirkkokunnalle taikka niiden seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle rahankeräyslupa. (SM poliisijohtaja Kimmo Hakonen 160 42875)

Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta, laki puolustusvoimista annetun lain 2 ja 9 a §:n muuttamisesta, laki asevelvollisuuslain muuttamisesta, laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta, laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta, laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta ja laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 5/2006 vp). Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta mahdollistaa Suomen osallistumisen kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin. Lailla korvataan nykyinen rauhanturvaamislaki. Lakiin lisätään sääntelyt, jotka mahdollistavat Suomen osallistumisen EU:n nopean toiminnan joukkoihin. Asevelvollisuuslakia muutetaan siten, että asevelvollisille voidaan varusmiespalvelus- ja kertausharjoituskoulutuksen yhteydessä antaa riittävät perusvalmiudet kouluttautua edelleen EU:n nopean toiminnan joukkoihin. Samassa yhteydessä selkeytetään sääntelyä, joka koskee asevelvollisuuslain nojalla palvelevien osallistumista koulutukseen, harjoituksiin ja vierailuihin ulkomailla. Lait tulevat voimaan 1.4.2006. (PLM hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana Seppo Kipinoinen 160 88109)

Laki kirkkolain muuttamisesta (HE 223/2005 vp). Kirkkolakia muutetaan siten, että kirkolliskokouksen hyväksymässä kirkkolakiehdotuksessa havaitusta asiasisältöön vaikuttamattomasta teknisestä virheestä pyydettävän lausunnon antaa kirkolliskokouksen sijasta kirkkohallitus. Kirkkolakiin tulee säännös, jonka mukaan virkaan otettava henkilö tai viranhaltija voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa tarkoitetuissa tapauksissa. Viranhaltijan eroamisikä korotetaan 68 vuoteen. Kirkollisia vaaleja koskevia kirkkolain säännöksiä muutetaan. Papinvaalin nimi muutetaan kirkkoherranvaaliksi. Lisäksi tarkistetaan kirkkoherranvaalin vaaliluettelon uudelleen laatimisajankohtaa lähemmäksi vaalia, jos se on lykkääntynyt oikaisuvaatimuksen ja valituksen johdosta. Seurakuntavaalien osalta tulee uusia säännöksiä, jotka mahdollistavat seurakunnan jakamisen äänestysalueisiin. Lisäksi kirkkolakiin otetaan kirkollisia kunniamerkkejä koskeva säännös. Laki tulee voimaan 10.4.2006. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 207/2005 vp). Tieliikennelain turvavyön ja lasten turvalaitteen käyttöä koskevia säännöksiä muutetaan. Turvavyön käyttövelvollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia ajoneuvoja. Uusina autoluokkina käyttövelvollisuuden piiriin tulevat isot linja-autot ja kaikki kuorma-autot. Muutos koskee ainoastaan ajoneuvoihin asennettujen turvalaitteiden käyttöä eikä se laajenna turvalaitteiden asentamisvelvollisuutta. Lasten kuljettamista koskevia määräyksiä muutetaan siten, että lapsia kuljetettaessa vaaditaan lähtökohtaisesti lapsen painon perusteella määräytyvä turvalaite. Jollei asianmukaista turvalaitetta ole käytettävissä, lapsen on henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa matkustettava muulla kuin etuistuimella. Alle 3-vuotiaita lapsia ei takseja koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta saa lainkaan kuljettaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa, johon ei voida kiinnittää lasten turvalaitetta. Linja-autossa lapsen on iästä riippumatta käytettävä istuinpaikalleen asennettua turvavyötä tai lasten turvalaitetta. Tieliikennelain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa. Laki tulee voimaan 1.5.2006. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 160 28569)

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 e §:n muuttamisesta, laki eläkesäätiölain 88 ja 100 a §:n muuttamisesta ja laki vakuutuskassalain 132 ja 134 §:n muuttamisesta (HE 158/2005 vp). Työeläkevakuutusyhtiöistä annettua lakia, eläkesäätiölakia ja vakuutuskassalakia muutetaan siten, että siirtyvän toimintapääoman taso eläkelaitosten välisissä vakuutuskannan ja vakuutustoiminnan luovutuksissa ja vastaanottamisissa sekä vastuun siirroissa ja vastaanottamisissa määritellään uudelleen. Siirtyvän toimintapääoman tasoksi määritellään lakisääteistä eläkevakuutustoimintaa harjoittavien eläkelaitosten vakavaraisuusrajojen mediaani kaksinkertaisena. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa asetuksella siirtyvän toimintapääoman tason kaksi kertaa vuodessa Vakuutusvalvontaviraston esityksestä. Lait tulevat voimaan 15.4.2006. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Laki Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 163/2005 vp). Lakia Lääkehoidon kehittämiskeskuksesta muutetaan siten, että keskukselle annetaan oikeus saada tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät tiedot Lääkkeiden hintalautakunnalta. Laki tulee voimaan 15.4.2006. (STM ylilääkäri Terhi Hermanson 160 73901)

Laki omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta (HE 214/2005 vp). Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia muutetaan siten, että omistusasuntolainalle säädetään 25 vuoden enimmäislaina-aika. Lainanmyöntäjä voi myöhemmin laina-aikana lainansaajan pyynnöstä pidentää laina-aikaa enintään 27 vuodeksi, jos lainansaajan lainanhoitokyky on oleellisesti heikentynyt sairauden, työttömyyden tai muun näihin rinnastettavan syyn vuoksi. Laki tulee voimaan 1.5.2006. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 160 39648)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 31.3.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus sotilas- ja palvelusarvoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan vastaamaan uutta sotilaallisesta kriisinhallinnasta annettua lakia. Asetus tulee voimaan 1.4.2006. (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.3.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen tasavallan hallituksen ja Perun tasavallan hallituksen välistä velkavaihtosopimusta koskevan muutossopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäelle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kimmo Pulkkiselle. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Diplomaattisuhteiden solmiminen Suomen tasavallan ja Djiboutin, Päiväntasaajan Guinean, Sierra Leonen, Togon sekä Tsadin tasavaltojen välille. (UM lähetystöneuvos Riikka Laatu 160 56235)

Eron myöntäminen entiselle ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemelle suomalais-venäläisen hallitusten välisen taloudellisen yhteistyökomission puheenjohtajan tehtävästä ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen määrääminen hänen seuraajakseen. (UM lähetystöneuvos Antti Turunen 160 56095)

Ulkoasiainministeriön valtiosihteeri Pertti Torstilan määrääminen Suomen ja Venäjän hallitustenvälisen lähialueyhteistyön kehittämisryhmän Suomen osapuolen puheenjohtajaksi 1.5.2006 alkaen toistaiseksi ja kehittämisryhmän jäsenten nimittäminen toistaiseksi aiemman määräaikaisen nimityksen sijaan. (UM lähetystöneuvos Antti Turunen 160 56095)

Kansainvälistä yksityisoikeutta käsittelevän Haagin konferenssin perussäännön muutosten hyväksyminen. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Suomen ja Marokon välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ministeri Ulla-Maj Wideroosille tai hänen estyneenä ollessaan osastopäällikkö Aapo Pölhölle. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Suomen ja Sveitsin välillä tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ministeri Ulla-Maj Wideroosille tai hänen estyneenä ollessaan finanssineuvos Antero Toivaiselle. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 160 33163)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 31.3.2006 seuraavat asiat:

Päätös antaa eduskunnalle hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2005. Toimenpidekertomuksen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus kunkin ministeriön toiminnasta, hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä eduskunnalle mahdollisuus kontrolloida toimenpiteitä, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Tasavallan presidentti ratkaisi 19 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Hallituksen esitys eduskunnalle sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 208/2005 vp). (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 31.3.2006 seuraavat nimitysasiat:

Riadin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Martti Isoaron sivuakkreditointi myös Omaniin. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Komentajakapteeni Kari Aapro vanhemman osastoesiupseerin virkaan 15.4.2006 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM neuvotteleva virkamies Antti Korkala 160 88120)

Ylijohtaja, oikeustieteen kandidaatti Harri Pursiainen liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön virkaan 1.6.2006-31.5.2011 (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 30.3.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että lihasikojen ja nuorten siitossikojen tukea alennetaan, jotta valtioneuvoston asetuksessa asetettu enimmäismäärärajoite ei ylittyisi. Asetus tulee voimaan 5.4.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Teurastettujen hiehojen tukea korotetaan 28 eurolla. Korotus on mahdollinen ennakoitua pienempien eläinmäärien vuoksi. Asetus tulee voimaan 5.4.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 15 artiklan mukaan hakuajan päätyttyä hakemukseen voi lisätä yksittäisiä viljelylohkoja. Asetusta muutetaan siten, että hakuajan jälkeen mutta viimeistään 15.6.2006 hallintaan tulleiden lohkojen perusteella voitaisiin vahvistaa tukioikeudet sille, jonka hallinnassa tilatukioikeuksiin oikeuttava maa-ala tuolloin on. Säädetään tilakohtaisen lisäosan siirtymisestä komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 17 artiklassa säädetyissä tilanteissa. Lisäksi tarkennetaan aktiiviviljelijän määritelmää ja hyväksyttävän nautaeläininvestoinnin perusteita. Asetuksen 11 §:ssä mainittujen tilatukiasetuksen 60 artiklan mukaisten lupien (ns. tarralappujen) osalta säädetään tuotannon vähimmäislisäyksestä investoinnin seurauksena. Lisäksi korjataan 12 §:ssä olevia virheellisiä pykäläviittauksia. Asetus tulee voimaan 5.4.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että avo- ja sänkikesanto voidaan päättää kylvämällä kesannolle 15.7. alkaen ympäristösuojelusyistä yksi- tai monivuotisia nurmisiemeniä tai nurmisiemenseosta, jonka satoa ei korjata kylvövuonna. Muutos perustuu yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 32 artiklaan sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 12 §:ään. Asetusta muutetaan lisäksi siten, että viljelijä voi käyttää rypsiä ja rapsia polttoaineena maatilallaan sekä energian ja biopolttoaineiden tuotantoon tilallaan. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1973/2004 25 ja 146 artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin antaa viljelijälle luvan käyttää tiettyjä vilja- tai öljykasveja (mm. rypsi ja rapsi) polttoaineena maatilansa lämmityksessä ja energian tai biopolttoaineiden tuotantoon tilallaan. Asetuksen määritelmäpykälään lisätään kasvipeitteisen kesannon määritelmä, ja asetuksen liitettä 2 (tilatukialueeseen B-C1 sekä C2-C4 kuuluvat saaristoalueet) täsmennetään. Asetus tulee voimaan 5.4.2006. (MMM ylitarkastaja Michael Nylund 160 52793)

Valtioneuvoston asetus ftalaateista lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa. Asetuksella rajoitetaan kolmen ftalaatin käyttöä lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa sekä kolmen muun ftalaatin käyttöä sellaisissa lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa, jotka voidaan panna suuhun. Asetuksella pannaan Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/84/EY tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta 22. kerran (lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden sisältämät ftalaatit). Asetuksella kumotaan eräitä ftalaatteja koskevista rajoituksista alle kolmivuotiaille lapsille tarkoitetuissa suuhunpantavissa lastenhoitotarvikkeissa ja leluissa annettu valtioneuvoston päätös (919/1999). Asetus tulee voimaan 16.1.2007. (KTM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 160 63531)

Valtioneuvoston asetus asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Energia-avustusta laajennetaan siten, että avustusta voidaan myöntää pientalojen lämmitystapamuutosten yhteydessä tehtäville laiteinvestoinneille sekä kaukolämmön liittymismaksuun. Avustettavia lämmitystapamuutoksia ovat siirtyminen pelletti- tai muuhun puulämmitykseen, siirtyminen maalämpölämmitykseen, liittyminen kauko- tai aluelämpöön taikka öljylämmityksen uusiminen aurinkokerääjän sisältävällä järjestelmällä. Asetus tulee voimaan 5.4.2006 ja on voimassa 31.12.2008 saakka. (YM ylitarkastaja Ulla-Maija Sirviö 160 39624)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 30.3.2006 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä George Arestisin, Jean-Claude Bonichot'n, Anthony Borg Barthet'n, José Narciso Da Cunha Rodriguesin, Peter Jannin, Pranas Kûrisin, Egils Levitsin, Pernilla Lindhin, Jirí Malenovskyn, Christiaan Timmermansin, Antonio Tizzanon ja Konrad Schiemannin nimittämisen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomareiksi ajaksi 7.10.2006-6.10.2012; Antonio Tizzanon nimittäminen Euroopan yhteisön tuomioistuimen tuomariksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 6.10.2006 saakka; Yves Botin, Ján Mazàkin, Paolo Mengozzin ja Verica Trstenjakin nimittäminen yhteisöjen tuomioistuimen julkiasiamiehiksi ajaksi 7.10.2006-6.10.2012; Paolo Mengozzin nimittäminen yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 6.10.2006 saakka; sekä Enzo Moavero Milanesin nimittäminen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomariksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.8.2007 saakka. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jari Luoto 160 22182)

Päätös kansainvälisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien käyttösuunnitelmakohtaisesta kohdentamisesta vuonna 2006. Vuoden 2006 talousarvion käsittelyn yhteydessä on momentille 24.30.66. (Varsinainen kehitysyhteistyö) myönnetty valtuudet tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2006 jälkeisille vuosille enintään 500 000 000 euroa. Tällä päätöksellä kohdennetaan 467 708 965 euroa ja 32 291 035 euroa tullaan kohdentamaan myöhemmin vuoden 2006 aikana. (UM osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde 160 56490)

Päätös valtuuttaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kosonen allekirjoittamaan neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus AKT-EY-kumppanuussopimuksen täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä ja noudatettavasta menettelystä 18.9.2000 tehdyn sisäisen sopimuksen muuttamisesta. (UM lähetystöneuvos Sinikka Antila 160 56283)

Päätös asettaa valtuuskunta Panaman kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston kertomus kielilain soveltamisesta 2006. Valtioneuvosto antaa kielilain 37 §:n mukaan kerran vaalikaudessa eduskunnalle kertomuksen kielilainsäädännön soveltamisesta. Kertomus tulee antaa hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineistona. Kertomus on vuonna 2004 voimaan tulleen kielilain ja siihen liittyvän lainsäädännön seurantaväline. Tämänkertainen kertomus on ensimmäinen lajiaan. (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 160 67726)

Päätös määrätä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennuspankin hallintoneuvostoon 30.3.2006 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Tuomas Anttila valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Riku Neuvonen valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Päätös asettaa opetushallituksen johtokunta toimikaudeksi 1.4.2006-30.4.2007, kuitenkin enintään siihen saakka kunnes valtioneuvosto on asettanut uuden johtokunnan eduskunnan vaalikautta vastaavaksi ajaksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansanedustaja Aila Paloniemi; jäsenet: kansanedustaja Jukka Gustafsson, työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Jari-Pekka Jyrkänne, professori Jarkko Hautamäki, eduskuntasihteeri Heljä Misukka, linjajohtaja Margareta Nygård, johtaja Markku Koponen ja johtaja Liisa Souri. Lisäksi johtokuntaan jäseninä kuuluvat opetushallituksen pääjohtaja Kirsi Lindroos ja yksi henkilöstön keskuudestaan valitsema henkilö. (OPM johtaja Eeva-Riitta Pirhonen 160 77268)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukseen kevätistuntokaudelle 8.5.-12.5.2006 kulttuuriministeri Tanja Karpela varaedustajinaan hallintojohtaja Håkan Mattlin sekä vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

Päätös asettaa aikuiskoulutusneuvosto 1.4.2006 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: asiantuntija Heikki Suomalainen (asiantuntija Tarja Tuominen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK; jäsenet: koulutuspäällikkö Markku Liljeström Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (koulutuspoliittinen asiamies Petri Lempinen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry), erityisasiantuntija Tuovi Manninen Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (yksikönjohtaja Hannu Saarikangas Akava ry), johtaja Martti Pallari Suomen Yrittäjät ry (johtaja Olli-Pekka Väänänen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y.), toiminnanjohtaja Heikki Sederlöf Ammatillisten Aikuiskoulutuskeskusten Liitto r.y (rehtori Kari Väkeväinen Suomen Keskusta rp), opintojohtaja Jorma Turunen Suomen Sosialidemokraattinen Puolue rp (opintojohtaja Pekka Pättiniemi Vasemmistoliitto rp), rehtori Björn Wallén Bildningsforum r.f. (opintojohtaja Anneli Bauters Opintokeskusseura), puheenjohtaja Pekka Sallila (toiminnanjohtaja Eeva-Inkeri Sirelius) Vapaan sivistystyön yhteistyöjärjestö ry, rehtori Anssi Tuominen Koulutuksen järjestäjien yhdistys ry (kaupunginjohtaja Martti Jalkanen Suomen kesäyliopistot ry), rehtori Marja-Riitta Heikkilä Suomen Kansanopistoyhdistys ry (eduskuntasihteeri Leena Juvonen Suomen Kristillisdemokraatit rp), erityisasiantuntija Päivi Rajala Suomen Kuntaliitto (toiminnanjohtaja Heljä Nurmela Kansalais- ja työväenopistojen liitto KTOL ry), rehtori Eija Vihervaara (rehtori Ilppo Salonen) Iltakoulujen liitto IKLO ry, rehtori Eeva-Liisa Antikainen (rehtori Timo Luopajärvi) ARENE ry, toiminnanjohtaja Hanna-Riikka Myllymäki Yliopistojen Aikuiskoulutusneuvosto (vararehtori Teuvo Pohjalainen Suomen yliopistojen rehtorien neuvosto) ja ohjelmapäällikkö Tapio Kujala Yleisradio Oy (professori Anja Heikkinen Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry). (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77203)

Päätös vahvistaa Metsähallituksen tilinpäätös vuodelta 2005. Tilikauden voitosta 53,1 miljoonaa euroa tuloutetaan valtiolle neljässä erässä yhteensä 51,1 miljoonaa euroa. Metsähallitus maksaisi 31.5.2006 vallitsevan tilanteen mukaisen kolmen kuukauden euribor-koron suuruista korkoa lykkäysajalta. Liikelaitoksen toiminnan ja talouden johdosta ei ole tarpeen ryhtyä muihin toimenpiteisiin. (MMM ylitarkastaja Mikko Peltonen 160 52410)

Päätös myöntää Rovakaira Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Rovaniemen kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Vitikanaapa-Nivavaara). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Genevessä 31.5.-16.6.2006 pidettävään työkonferenssin 95. istuntoon. Kokoonpano: hallituksen edustajiksi johtaja Matti Salmenperä ja neuvotteleva virkamies Riitta Kangasharju työministeriöstä, hallituksen edustajien varajäseniksi ministerineuvos Satu Mattila ja lähetystöneuvos Stina Modeen Suomen pysyvästä edustustosta Yhdistyneissä Kansakunnissa Genevessä, työnantajavaltuutetuksi johtaja Seppo Riski ja työnantajavaravaltuutetuksi asiantuntija Anu Sajavaara Elinkeinoelämän keskusliitto EK:sta, työntekijävaltuutetuksi johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:stä ja työntekijävaravaltuutetuksi sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä. Työministeriö oikeutetaan määräämään edellä mainittujen edustajien neuvonantajat. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja Anna Simola valtioneuvoston esittelijäksi. (YM lainsäädäntöneuvos Merja Suoninen 160 39406)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 30.3.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2006) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (Elatusvelvoitteet). Ehdotuksen tarkoituksena on säätää tuomioistuimen toimivallasta, sovellettavasta lainsäädännöstä, tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta sekä jäsenvaltioiden välisestä yhteistyöstä elatusapuun liittyvissä asioissa. Tavoitteena on poistaa esteet, jotka vaikeuttavat elatusavun perintää Euroopan unionissa. Elatukseen oikeutettujen tulisi voida helposti, nopeasti ja yleisesti ottaen kustannuksitta saada elatusapua koskeva päätös pannuksi täytäntöön koko eurooppalaisella oikeuden alueella. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 30.3.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Nina Korjukselle palkatonta virkavapautta lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.4.2006-31.12.2008 toisen tehtävän hoitamista varten. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 160 67670)

Valtiotieteiden maisteri Mari Herranen liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1-2.4.2006 lukien. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.3.2006 seuraavia asioita:

Varustamoliikelaitoksen palvelu- ja muut toimintatavoitteet sekä tulostavoite ja tuloutustavoite vuodelle 2006. Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa Varustamoliikelaitoksen tulostavoitteeksi 1 500 000 euroa ja tuloutustavoitteeksi 50 prosenttia voitosta, kuitenkin vähintään 1 miljoonaa euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 160 28469)

Päätös omistusasuntolainojen valtiontakausten jakautumisesta lainanmyöntäjien kesken. Lainanmyöntäjille osoitetaan valtuutta yhteensä 104 500 000 euroa. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 160 39648)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 28.3.2006

VR-yhtymä jää liikenne- ja viestintäministeriön ohjaukseen

VR-yhtymän omistajaohjausta ei siirretä valtioneuvoston kansliaan 1.5.2007 perustettavaan yksikköön vaan sen ohjauksesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö. Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti asiasta 28. maaliskuuta.

Asiaa selvittäneen omistajaohjauksen johtoryhmän mielestä ratkaisua puoltavat VR:n liiketoiminnan ja aseman erityispiirteet.

Lisätietoja: finanssineuvos Kalevi Alestalo, p. (09) 160 28467, liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen ehdotus valtiontukialueiksi vuosiksi 2007-2009

Talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti tänään 28. maaliskuuta ehdotuksesta Euroopan komissiolle Suomen valtiontukialueiksi 2007-2009. Ehdotuksen valmistelussa on otettu huomioon komission tiedonanto alueellisia valtiontukia koskevista suuntaviivoista.

Alueellisten yritystukien suuntaamista ja porrastamista varten Suomi jaetaan kolmeen tukialueeseen: kehitysalueen 1. ja 2. tukialueeseen sekä muun Suomen muodostamaan 3. tukialueeseen. Kauppa- ja teollisuusministeriö esittää myöhemmin yritystukien porrastamisesta alueilla talouspoliittisen ministerivaliokunnan lausunnon pohjalta.

Valtiontukialueiksi ja samalla kehitysalueen 1. tukialueiksi ehdotetaan:

- Itä-Suomen suuraluetta eli Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun maakuntia;
- Pohjois-Suomen suuraluetta eli Lapin, Pohjois-Pohjanmaan pl. Oulun, Raahen ja Ylivieskan seutukunnat ja mukana Keski-Pohjanmaalta Kaustisen seutukunta;
- Keski-Suomesta Saarijärven-Viitasaaren seutukuntaa, joka kuuluu Suomen jäsenyyssopimuksessa mainittuihin erityisen harvaan asuttuihin alueisiin;

Valtiontukialueiksi ja samalla kehitysalueen 2. tukialueiksi ehdotetaan:

- Oulun, Raahen, Ylivieskan, Pohjois-Satakunnan, Keuruun, Äänekosken, Kuusiokuntien, Järviseudun, Ylä-Pirkanmaan, Imatran, Suupohjan, Jämsän, Joutsan, ja Lappeenrannan seutukuntia sekä Kuusankoskea.
- kahta Ahvenanmaan seutukuntaa eli Ålands Skärgård ja Ålands Landsbygd; sekä
- yhdeksää saaristolain mukaista varsinaista saaristokuntaa Itä- ja Pohjois-Suomen ulkopuolelta eli Dragsfjärd, Nauvo, Korppoo, Houtskari, Iniö, Rymättylä, Velkua, Kustavi ja Maalahti sekä valtioneuvoston asetuksen mukaisia kuntien saaristo-osia.

Lisätietoja: valtiosihteeri Antti Mykkänen (09) 160 44510, ylitarkastaja Mika Honkanen (09) 160 42950, sisäasiainministeriö

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 30.3.2006

EU:n kriisinhallintaoperaatio Kongossa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin torstaina 30. maaliskuuta Suomen mahdollista osallistumista EU-operaatioon Kongon demokraattisessa tasavallassa. Tavoitteena on tukea YK:n MONUC-operaatiota kesäkuussa ja elokuussa pidettävien vaalien ajan. Vaalit ovat ensimmäiset yli 40 vuoteen.

Suomi varautuu lähettämään esikuntaupseereita Saksan Potsdamissa sijaitsevaan operaatioesikuntaan ja joukon esikuntaan Kinshasaan. Kongossa toimii jo ennestään kaksi EU-johtoista siviilioperaatiota, turvallisuussektoria kehittävä EUSEC ja poliisitoimintaa tukeva EUPOL.

Kokouksessa käsiteltiin myös Suomen vastausta EU:n voimavaratavoitekyselyyn. Kysely liittyy EU:n pyrkimykseen parantaa omaa kriisinhallintakykyään vuonna 2004 hyväksytyn yleistavoitteen 2010 mukaisesti.

Lisätietoja: yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, p. (09) 160 88154, puolustusministeriö (molemmat asiakohdat) ja yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, p. (09) 160 55480, ulkoasiainministeriö (EU:n operaatio Kongossa)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Liikennealan korkeakoulutuksen ja t&k-toiminnan kehittämistyöryhmä luovutti 30.3.2006 muistionsa opetusministeri Antti Kalliomäelle. Työryhmän mukaan liikennealan koulutuksen näkyvyyttä ja tehokkuutta tulee parantaa korkeakouluissa, jotta alan vetovoimaisuus pienenevien ikäluokkien aikana turvattaisiin. Samalla koulutuksen sisältöjä tulisi kehittää vastaamaan liikennealan muuttuvaa toimintaympäristöä ja kasvavia osaamistarpeita. Työryhmä ehdottaa mm., että alan koulutusyksiköitä koottaisiin suuremmiksi kokonaisuuksiksi, jotka pystyisivät tarjoamaan liikennealan koulutusta laajasti. Samalla liikennealan osaamista tulisi laajentaa lisäämällä koulutuksessa yhteistyötä muiden alojen kanssa. Liikennealan työnantajien tulisi kannustaa työntekijöitään täydennys- ja jatko-opintoihin ja osallistua niiden ja muiden tutkimusten ja tutkimusohjelmien rahoitukseen sekä tarjota tilaisuuksia opinnäytetöiden tekemiseen. Muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2006/tr09/tr09.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Markku Mattila p. (09) 160 77230 ja ylitarkastaja Tarmo Mykkänen p. (09) 160 77988 opetusministeriöstä sekä yli-insinööri Tiina Korte p. (09) 160 28399 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.