Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 11/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.3.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 15/2006 vp) laiksi polttoainemaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Polttoainemaksusta annetusta laista poistetaan vaatimukset, joiden mukaan maksusta vapaiden kaasukäyttöisten ajoneuvojen on täytettävä seuraavaksi voimaan tulevat, vähintään EURO 4 -tason pakokaasupäästönormit. Lakiin lisätään säännös puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen maksuvapautuksesta. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen jälkeen kun ajoneuvosäännöksiin sisällytettävät ajoneuvojen kaasulaitteita ja niiden asennusta koskevat turvallisuusvaatimukset tulevat voimaan. Asiaa koskeva liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen muutos on ehdotettu tulemaan voimaan 1.6.2006. (VM neuvotteleva virkamies Merja Sandell 160 33061)

Esitys (HE 16/2006 vp) rautatielaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Uuteen rautatielakiin yhdistetään voimassa oleva rautatielaki ja Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu laki. Tavoitteena on panna kansallisesti täytäntöön Euroopan unionin niin sanottu toinen rautatiepaketti. Uudella rautatielailla avataan rautateiden kansallinen tavaraliikenne kilpailulle toisen rautatiepaketin vaatimusten mukaisesti 1.1.2007. Lailla jatketaan voimassa olevalla rautatielailla käynnistettyä tasapuolisten ja syrjimättömien edellytysten luomista rautatieliikenteen kilpailulle. Kotimainen henkilöliikenne sekä Suomen ja Venäjän välinen rautateiden yhdysliikenne jää edelleen yksinomaan VR Osakeyhtiön hoidettavaksi. Muutoin lain painopiste on rautatiejärjestelmän turvallisuuden ja rautatiejärjestelmän yhteentoimivuuden kehittämisessä. Lailla pannaan lisäksi täytäntöön rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettujen direktiivien muuttamisesta annettu toiseen rautatiepakettiin kuuluva direktiivi. Samalla yhdistetään voimassa oleva Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettu laki uuteen rautatielakiin. Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annettua lakia, vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettua lakia ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia tarkistetaan toimivaltaisen viranomaisen muuttumisen vuoksi. Lait on tarkoitettu voimaan 1.9.2006. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 160 28470)

Esitys (HE 17/2006 vp) laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin työttömyysetuuksien rahoituksesta lisätään säännökset asiakirjojen, tietojen ja toiminnan julkisuudesta sekä oikeudesta saada ja luovuttaa tietoja. Laki sisältää säännökset toimeenpanoon liittyvien asiakirjojen ja tietojen julkisuudesta ja salassapidosta vakuutuslaitoksissa, Tapaturmavakuutuslaitosten liitossa ja työttömyysvakuutusrahastossa. Lisäksi säädetään työnantajan tietojenantovelvollisuudesta ja työttömyysvakuutusmaksun perintää toimeenpanevien yhteisöjen, perintää valvovan työttömyysvakuutusrahaston sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Vakuutusvalvontaviraston oikeudesta saada ja luovuttaa salassa pidettäviä tietoja salassapitosäännösten estämättä. Työttömyysvakuutusrahastoon perustetaan työttömyysvakuutusrekisteri. Rekisteriä käytetään työttömyysvakuutusmaksujen perinnän valvontaan, ohjaukseen ja kehittämiseen, työttömyysvakuutusmaksujen suuruuden määräämiseen ja ilmoittamiseen, tilastointiin, työttömyysvakuutusmaksuihin liittyvien väärinkäytösten torjumiseen ja selvittämiseen, työnantajan omavastuumaksun määräämiseen sekä lainsäädännön valmisteluun ja seurantaan. Laki on tarkoitettu voimaan 1.6.2006. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 17.3.2006 seuraavat lait:

Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta (HE 152/2005 vp). Sähköisen viestinnän tietosuojalakia muutetaan siten, että viranomaisten hätätiedotteiden ja muiden viranomaistiedotteiden välittäminen tekstiviestillä tai muutoin sähköisillä kohdeviestintäpalveluilla matkaviestinverkoissa on mahdollista. Teleyritys on velvollinen välittämään kohdennetun viranomaistiedotteen, jos tiedote tulee välitettäväksi hätäkeskukselta, meripelastuskeskukselta tai meripelastuslohkokeskukselta. Kohdennetun hätätiedotteen välittämisestä päättää pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomainen taikka Säteilyturvakeskus tai Ilmatieteen laitos toimialallaan. Muun kohdennetun viranomaistiedotteen välittämisestä päättää toimivaltainen ministeriö. Laki tulee voimaan 1.4.2006. (LVM viestintäneuvos Juhapekka Ristola 160 28348)

Laki verkkotunnuslain muuttamisesta (HE 151/2005 vp). Verkkotunnuslakia muutetaan siten, että lakia sovelletaan myös Ahvenanmaalla käyttöön otettavaan ensimmäisen asteen verkkotunnukseen. Uuden ax-tunnuksen rekisteröintipolitiikassa noudatetaan samoja periaatteita kuin fi-verkkotunnushallinnossa. Verkkotunnusrekisterin ylläpidosta ja verkkotunnusten myöntämisestä huolehtii Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Laki tulee voimaan 27.3.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 160 28391)

Laki sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n muuttamisesta ja laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta (HE 217/2005 vp). Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännös ulkomailla annetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä olevista terveyspalvelujen tuottajan lupa- ja rekisteröintivaatimuksista sekä säännös, jonka perusteella sairausvakuutuslain mukaista etuutta koskevassa asiassa voi vakuutetun puhevaltaa käyttää hänen lähiomaisensa, jos vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta. Myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varattua rahamäärää voidaan käyttää myös sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Lait tulevat voimaan 1.5.2006. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

Tasavallan presidentti hyväksyi vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sekä vahvisti lain Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 216/2005 vp). Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen tarkistetun tekstin pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa Kansainvälistä kasvinsuojeluyleissopimusta siten, että Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöön (FAO) perustetaan kasvinsuojelutoimenpiteitä käsittelevä komissio ja sihteeristö ja sopimukseen lisätään säännös siitä, että sopimuspuolet sopivat toimivansa yhteistyössä kehitettäessä kansainvälisiä standardeja edellä mainittua komissiota koskevien menettelysäännösten mukaisesti. Tarkistettu yleissopimus mahdollistaa myös FAO:n jäsenjärjestöjen liittymisen yleissopimuksen sopimuspuoliksi. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (MMM ylitarkastaja Annukka Nurmi 160 52785)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 17.3.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus verkkotunnushallinnosta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella säädetään siitä, että verkkotunnuslaissa tarkoitetun ax-maakuntatunnuksen myöntää Ahvenanmaan maakunnan hallitus, joka hoitaa myös muita ax-tunnukseen liittyviä hallintotehtäviä. Asetus tulee voimaan 27.3.2006. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutokset. Sopimus (SopS 30/1986) ja laki (534/2005) tulevat voimaan 28.3.2006. Asetus tulee voimaan 24.3.2006. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutokset. Sopimus (SopS 31/1986) ja laki (535/2005) tulevat voimaan 28.3.2006. Asetus tulee voimaan 24.3.2006. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutokset. Sopimus (SopS 32/1986) ja laki (536/2005) tulevat voimaan 28.3.2006. Asetus tulee voimaan 24.3.2006. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutos. Sopimus (SopS 33/1986) tulee voimaan 28.3.2006. Asetus tulee voimaan 24.3.2006. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

Tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan muutosten voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävään eurooppalaiseen sopimukseen liitettyyn tiemerkintöjä käsittelevään pöytäkirjaan tehdyt muutokset. Sopimus (SopS 34/1986) tulee voimaan 28.3.2006. Asetus tulee voimaan 24.3.2006. (LVM hallitusneuvos Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.3.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Kimmo Pulkkisen valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Perun tasavallan hallituksen välinen yhteisömetsien integroitua käsittelyä koskeva Pichis Valleyn vaihtoehtoisista elinkeinomuodoista huumeviljelylle tehty hankesopimus ja sanotun hankesopimuksen hyväksyminen. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 160 55658)

Osastopäällikkö Irma Ertmanille tai hänen estyneenä ollessaan apulaisosastopäällikkö Marcus Laurentille myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus Suomen hallituksen ja Amerikan yhdysvaltain hallituksen välillä elatusvelvollisuuden täytäntöönpanosta (SopS 57/1996). (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 17.3.2006 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Pirkko Anneli Kauppinen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.4.2006 lukien, käräjätuomari Markku Eino Olavi Markkula Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2006 lukien, käräjätuomari Martti Juhani Juntikka Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.4.2006 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Matti Juhani Jalava Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.4.2006 lukien ja hallinto-oikeustuomari Maija-Liisa Hannele Marttila Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2006 lukien ja hallinto-oikeustuomari Vesa Jorma Juhani Sirkesalo toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.4.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.3.2006 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 23.-24.3.2006. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Talous- ja rahaliittoa koskevissa kysymyksissä kokoukseen osallistuu myös valtiovarainministeri Eero Heinäluoma. (VNK neuvotteleva virkamies Liisa Talonpoika 160 22184)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Suomen Pankin tilintarkastajien vaalista (EK 2/2006 vp) pöytäkirjaan. Eduskunta ilmoittaa kirjelmässä toimittamansa Suomen Pankin tilintarkastajien ja heidän varajäsentensä vaalin tuloksen. (VM lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen 160 33040)

Päätös määrätä pohjoismaisen verotieteellisen tutkimusneuvoston jäsenet ja heidän varajäsenensä vuosiksi 2006-2008. Jäsenet (varajäsenet suluissa): finanssineuvos Gustav Teir valtiovarainministeriöstä, verojohtaja Ulla Haka-Risku Pohjanmaan verotoimistosta, professori Kari S. Tikka Helsingin Yliopistosta (professori Olli Ryynänen) ja professori Eva Liljeblom Svenska handelshögskolanista (tutkimusjohtaja Jaakko Kiander Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta). (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 160 33161)

Päätös määrätä valtion edustajat seuraavien valtionyhtiöiden vuonna 2006 pidettäviin yhtiökokouksiin: Suomen Viljava Oy: maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja varamiehenään hallitusneuvos Timo Tolvi sekä Boreal Kasvinjalostus Oy: maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja varamiehenään ylijohtaja Ilkka Ruska. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 160 53341)

Päätös Euroopan yhteisöjen komissiolle jätettävästä nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallista tukea koskevasta tukiohjelmasta. Suomi esittää, että vuodesta 2006 lähtien nurmikasvien ja viljojen siementuotannon kansallinen tuki maksettaisiin Suomen kansallisessa lajikeluettelossa oleville lajikkeille (pl. timotei). (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön ylitarkastaja Noora Gullstén valtioneuvoston esittelijäksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Liisa Perttula 160 73797)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.3.2006 seuraavat nimitysasiat:

Käännöstoimiston apulaispäällikkö Katarina Petrell valtioneuvoston kanslian hallitusneuvoksen, käännöstoimiston päällikön virkaan 1.8.2006 lukien. (VNK hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Filosofian maisteri Tapio Wallenius ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 18.4.2006 lukien. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 160 55410)

Filosofian tohtori Eero Helle riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylijohtajan virkaan 1.4.2006 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.3.2006 seuraavia asioita:

Valtion eläkerahaston vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan valtion eläkerahaston tuottojäämä vuonna 2005 oli 1 892,3 miljoonaa euroa ja taseen loppusumma 7 337,3 miljoonaa euroa. Valtion Eläkerahaston sijoitusten nettotuotot vuonna 2005 olivat 1 121,6 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainojen tuotot olivat 211,6 miljoonaa euroa ja osakkeiden tuotot 904,2 miljoonaa euroa. Yhteensä Eläkerahaston sijoitusten tuotto oli 14,9 prosenttia vuonna 2005. (VM finanssineuvos Heikki Solttila 160 34895)

Opetusministeriön päätös Helsingin ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen toimialan tilajärjestelyihin liittyvästä valtion rahoituksesta. Helsingin kaupunki selvittää Helsingin ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen toimialan siirtämistä nykyisistä tiloista Itä-Helsinkiin rakennettavaan uudisrakennukseen. Opetusministeriö ei tule määräämään ko. muutosta johtuvaa luovutussopimukseen perustuvaa palautusta valtiolle, mikäli nämä lahjoitusvarat ja niitä koskeva palautusvelvollisuus siirretään uudisrakennushankkeeseen opetusministeriön määräämin ehdoin. (OPM johtaja Hannu Sirén 160 77239)

Määrärahan siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon. Vuoden 2005 II lisätalousarvion 8 500 000 euron siirtomääräraha ja vuoden 2006 talousarvion 14 712 000 euron määräraha siirretään maatilatalouden kehittämisrahastoon momentille 30.20.61 (Siirto maatilatalouden kehittämisrahastoon). Raha käytetään lähinnä maaseutuelinkeinojen rahoituslain mukaisiin tarkoituksiin. Siirrettävät määrärahat ovat osa hallitusohjelman yhteydessä maa- ja metsätalousministeriön ja maatilatalouden kehittämisrahaston tarpeisiin varatusta 20 miljoonan euron lisämäärärahasta. (MMM hallitussihteeri Katri Nuotio 160 54245)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ryhmäkannetta valmistellut työryhmä luovutti 16.3.2006 mietintönsä oikeusministeri Leena Luhtaselle. Ryhmäkanteen nostamista ehdotetaan mahdolliseksi kuluttajariidoissa ja ympäristövahinkoa koskevissa riidoissa. Ryhmäkanteella tarkoitetaan kannetta, jota ajetaan yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävässä riita-asiassa ryhmän puolesta. Työryhmä ehdottaa, että lain soveltamisala rajataan asiaryhmiin, joissa on painavin tarve ryhmäkanteelle. Niitä ovat laajaa asianosaispiiriä koskettavat kuluttajariidat ja vaikutuksiltaan laajaa ympäristövahinkoa koskevat riidat.

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa, (09) 160 67708 ja erityisasiantuntija Maarit Leppänen, p. (09) 160 67704 oikeusministeriöstä.

Yrityssaneerauslain kehittämistarpeita selvittänyt työryhmä luovutti 10.3.2006 mietintönsä oikeusministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä ehdottaa yrityssaneerauslakiin useita tarkistuksia. Tavoitteena on luoda paremmat edellytykset saneerauksen onnistumiselle ja edistää sitä, että saneeraus on myös velkojien kannalta konkurssia selvästi edullisempi vaihtoehto. Nykyisin yritykset hakeutuvat saneeraukseen liian myöhään eikä niitä enää pystytä tervehdyttämään. Tämän vuoksi työryhmä ehdottaa, että yrittäjille suunnatussa koulutuksessa, tiedotuksessa ja neuvonnassa lisättäisiin tietoa maksuvaikeuksien tunnistamisesta ja yrityssaneerauksen mahdollisuuksista.

Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, p. (09) 160 67719 ja erityisasiantuntija Riitta Hämäläinen, puh. 160 67673 oikeusministeriöstä.

Yritysten turvallisuuden parantamisen keinoja kartoittanut työryhmä luovutti 15.3.2006 yritysturvallisuusstrategian sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Yritysten riski joutua rikoksen kohteeksi on lisääntynyt huumausaine-, väkivalta-, talous ja tietorikollisuuden kasvun, rikollisuuden kansainvälistymisen sekä ammattimaistumisen seurauksena. Myös yritysten henkilöstön riski joutua väkivallalla uhkailun tai väkivallan kohteeksi on lisääntynyt erityisesti kaupan- ja palvelualan työtehtävissä. Tämän vuoksi yritysturvallisuuteen on panostettava Suomessa uudella tavalla. Työryhmän mielestä suomalaiset suhtautuvat liian avoimesti ja luottavaisesti esimerkiksi tietoverkkojen käyttöön. Yritysturvallisuusstrategiassa on vahvistettu elinkeinoelämän ja viranomaisten yhdessä hyväksymät tavoitteet ja toimenpiteet yrityksiin kohdistuvien rikosten torjumiseksi. Yritysturvallisuusstrategia on kokonaisuudessaan sisäasiainministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/8076DEF357461089C2257131002242F5/$file/152006.pdf

Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Ritva Viljanen, p. (09) 160 42803 ja työryhmän sihteeri Tarja Mankkinen, p. (09) 160 42211 sisäasiainministeriöstä.

Palotutkinnan kehittämishankkeen loppuraportti luovutettiin 16.3.2006 sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Tampereen aluepelastuslaitoksen pelastuspäällikkö Seppo Männikön laatimassa raportissa todetaan, että Suomessa on tehtävä ratkaisu siitä, mikä on palokuolema ja mikä taho ylläpitää palokuolematilastoa. Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtä viranomaista, joka ylläpitää varsinaista palokuolematilastoa. Palokuolemaa ei ole määritelty virallisesti ja siksi kuolemansyyn määrittäminen palokuolemaksi ei kaikissa tapauksissa ole selvä asia. Lisäksi raportissa todetaan, että palokuolemien tarkka analysointi edellyttää yleensä sellaisten tietojen selvittämistä ja kirjaamista, jotka julkisuuslain nojalla ovat salassa pidettäviä. Näiden tietojen kirjaaminen tulisi selvittää ja analysoida keskitetysti. Palotutkinnan kokeiluhanke 2005 on kokonaisuudessaan sisäasiainministeriön verkkosivuilla osoitteesta www.intermin.fi/julkaisu/052006.

Lisätietoja antaa ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo, p. (09) 160 44085 sisäasiainministeriöstä.

Yritysverotuksen kehittämistyöryhmä jätti 16.3.2006 muistionsa valtiovarainministeriölle. Työryhmä on arvioinut kansainvälisten IAS- ja IFRS- tilinpäätösstandardien, osakeyhtiölainsäädännön ja kirjanpitolain uudistamisen aiheuttamia muutostarpeita yritysverotukseen. Työryhmä on tarkastellut verotuksen ja kirjanpidon suhdetta, verotuksen poistojärjestelmään kohdistuvia muutospaineita sekä realisoitumattomien arvonnousujen ja -alennusten kohtelua verotuksessa. Työryhmän mukaan muutosten voimaansaattaminen tulisi aloittaa vuoden 2007 alusta. Muutosten laajuudesta johtuen ehdotusten voimaantuloa olisi porrastettava. Työryhmämuistio on kokonaisuudessaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.vm.fi/julkaisusarjat, Työryhmämuistiot

Lisätietoja antavat ylijohtaja Lasse Arvela, p. (09) 160 33150 ja neuvotteleva virkamies Terhi Järvikare, p. (09) 160 34933 valtiovarainministeriöstä.

Biopolttoaineiden käytön ja tuotannon edistämistä arvioinut työryhmä luovutti 10.3.2006 mietintönsä kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Työryhmän mukaan käyttövelvoite on ensisijainen biopolttoaineiden käytön edistämiskeino. Työryhmä suosittelee, että biopolttoaineen osuus kasvaisi vuosittain siten, että se olisi 1 % vuonna 2008, 2 % vuonna 2009 ja 3 % vuonna 2010. Käyttövelvoite koskisi kaikkia liikennepolttoaineita markkinoille toimittavia yrityksiä. Kukin toimija voisi kuitenkin itse ratkaista, miten ja millä biopolttoaineilla se kattaa vaaditun bio-osuuden toimittamastaan liikennepolttoaineiden kokonaismäärästä. Työryhmän mietintö on kokonaisuudessaan kauppa- ja teollisuusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.ktm.fi/energiaraportit

Lisätietoja antavat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, p. (09) 1606 3500 ja työryhmän puheenjohtaja Kai Sipilä, p. 020 722 6597 VTT.

Pandemiatyöryhmä luovutti 15.3.2006 suunnitelmansa peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Pandemiatyöryhmä on laatinut varautumissuunnitelman, jossa annetaan Suomen oloihin soveltuva kuva pandemian kehittymisestä ja sen aiheuttamista terveydellisistä, yhteiskunnallisista ja taloudellisista vaikutuksista. Suunnitelmassa kuvataan torjuntakeinoja, terveydenhuollon vastuuta ja erityisjärjestelyjä. Siinä käsitellään myös terveydenhuollon eettisiä kysymyksiä. Varautumissuunnitelma on kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi julkaisut  selvityksiä.

Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Merja Saarinen, p. (09) 160 74030 sosiaali- ja terveysministeriöstä ja ylijohtaja Juhani Eskola, p. (09) 4744 8670 Kansanterveyslaitoksesta.

Ulteva 2 -työryhmä luovutti 10.3.2006 esityksensä työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä esittää, että tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä säädettäisiin oma laki. Lain tarkoitus olisi edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista sekä luoda yrityksille edellytyksiä varmistaa, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan sopimuspuolina ja työnantajina lakisääteiset velvoitteensa.

Lisätietoja antaa hallitusneuvos Raila Kangasperko, p. 050 396 0201 työministeriöstä.

Tonttitarjontatyöryhmä jätti 14.3.2006 mietintönsä ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Työryhmä ehdottaa useita keinoja kaavoituksen sujuvoittamiseksi. Keinoihin sisältyvät muun muassa asemakaavoitusta koskevan kaksinkertaisen valitusoikeuden rajoittaminen tietyissä tapauksissa sekä KHO:n ja hallintooikeuksien velvoite arvioida asuntorakentamisen tai muutoin yhteiskunnallisesti merkittävien asemakaavojen käsittelyaika etukäteen, kunnan niin pyytäessä.

Lisätietoja antavat hallintoneuvos Lauri Tarasti, p. 050 5687 300 ja hallitusneuvos Klaus Frösén, p. (09) 160 39682 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.