Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 8/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.2.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräistä tuomiopiirijärjestelyistä. Haapajärven käräjäoikeuden tuomiopiiri yhdistetään Ylivieskan käräjäoikeuden tuomiopiiriin ja Ylivieskan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kalajoen kaupunki sekä Merijärven kunta siirretään Raahen käräjäoikeuden tuomiopiiriin 1.7.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta. Asetus on julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukuntaa ja sen tehtäviä koskeva uudistus, jolla neuvottelukunnan tehtävät ajantasaistetaan ja täsmennetään vastaamaan tietoyhteiskuntaohjelman linjauksia ja niiden perusteella valmisteltuja KuntaTIME- ja KuntaIT-työryhmien tekemiä toimenpide-ehdotuksia. Uudistuksen tavoitteena on myös parantaa neuvottelukunnan toimintaedellytyksiä ja tehostaa sen toimintaa sekä uudistaa asetuksen sisältö rakenteellisesti ja säädösteknisesti selkeämmäksi. Myös neuvottelukunnan kokoonpanoa koskevaa sääntelyä täsmennetään siten, että neuvottelukunnassa ovat edustettuina nykyistä laajemmin eri ministeriöt. Asetuksella kumotaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annettu asetus (854/1988) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.3.2006. (SM kehittämisjohtaja Marko Puttonen 160 44551)

Valtioneuvoston asetus opetushallituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Opetushallituksen johto-organisaatiot uudistetaan ja niiden tehtävät tarkistetaan opetushallituksesta annetun lain pohjalta vastaamaan valtion keskushallinnon organisaatioille asettamia kehittämistavoitteita. Opetushallituksen organisaatiossa siirrytään koulutusmuotokohtaisesta toimintayksikköjaosta opetushallituksen kaikkia koulutusmuotoja koskeviin matriisimaisiin tehtäviin eli kehittäminen, laadunhallinta ja seuranta, toimialapalvelut ja ruotsinkielinen koulutus. Pääjohtajan ohella opetushallituksen strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen osallistuisi johtokunta, jolla lisäksi olisi päätösvaltaa muissa viraston kannalta merkittävissä asioissa. Asetus tulee voimaan 1.4.2006. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 160 77220)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 3 §:ssä säädettyä tukikerrointa pienennetään. Uudeksi tukikertoimeksi tulee 0,98 eli lisäosaa maksetaan 98 prosenttia asetuksessa 148/2005 säädetystä tuesta. Tukiyksikkökertoimen alentaminen on tarpeen, koska komission päätökseen valtiontuesta N 518/2003 sisältyvä 55 miljoonan euron rajoite voisi muuten ylittyä. Asetus tulee voimaan 2.3.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus pesuaineasetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan pesuaineasetus (211/1988), koska EY:n pesuaineasetus (648/2004) sisältää vastaavat säännökset. Asetus tulee voimaan 1.3.2006. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 160 39733)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.2.2006 seuraavat päätökset:

Päätös aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin varatun määrärahan alueellisesta jaosta ohjelma-alueille. Aluekehitysviranomaisina toimiville maakuntien liitoille jaetaan vuoden 2006 talousarvion momentilta 26.98.43 yhteensä 8 388 000 euroa osoitettavaksi aluekeskusohjelmaan nimettyjen alueiden ohjelmatyön perusrahoitukseksi ja Kauhajoen seudun verkostopilotin sekä pääkaupunkiseudun ja sen kehysseutujen kaupunkiohjelmien toteuttamiseksi vuonna 2006. (SM kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho 160 43430)

Päätös asettaa Metsäntutkimuslaitoksen johtokunta toimikaudeksi 1.3.2006-28.2.2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: ohjelmajohtaja Timo Kekkonen Suomen itsenäisyyden juhlarahasto; varapuheenjohtaja: metsäneuvos Anders Portin maa- ja metsätalousministeriö; jäsenet: professori Saara Bäck Suomen ympäristökeskus, johtaja Reivo Järvenpää Metsänomistajien liitto Etelä-Suomi, tutkimusjohtaja Markku Karlsson UPM Kymmene Oyj, ylijohtaja Hannu Raitio Metsäntutkimuslaitos, tutkimuspäällikkö Ritva Toivonen Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ja varttunut tutkija Aili Tuimala Metlan henkilöstön edustaja. (MMM ylitarkastaja Matti Heikurainen 160 53359)

Päätös Euroopan unionin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen (KOR) varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksille. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2006 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 1 950 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 3 710 000 euroa käytettäväksi tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi jaetaan vuoden 2006 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 860 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 850 000 euroa käytettäväksi Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin kalataloutta koskeviin toimenpiteisiin. Edellä mainitut luvut sisältävät Kainuun maakuntavaltuuston 19.12.2005 (93<|>§) tekemässä päätöksessä tarkoitetut määrärahat. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 160 52904)

Päätös antaa Metsähallitukselle lupa perustaa maa-ainesliiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö ja luovuttaa perustettavalle yhtiölle apporttina 5,6 miljoonan euron arvosta kiinteistöjä ja määräaloja sekä käyttöoikeussopimuksella 3,2 miljoonan euron arvosta maa-ainesten otto-oikeuksia. (MMM ylitarkastaja Mikko Peltonen 160 52410)

Päätös myöntää digitaalista televisioverkkoa Ahvenanmaan maakunnan alueella koskeva toimilupa Ålands Radio och TV Ab:lle. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 160 28609)

Päätös myöntää laitoskohtaiset päästöoikeudet uusille osallistujille päästökauppakaudelle 2005-2007. Uutena osallistujana pidetään sellaista laitosta tai laitosten muutosta, joka ei sisälly 19.8.2004 annettuun kansalliseen jakosuunnitelmaesitykseen ja joka otetaan kaupalliseen käyttöön ennen päästökauppakauden 2005-2007 loppua. (KTM ylitarkastaja Helena Kantola 160 64837)

Päätös myöntää teollisuusneuvos Jussi Manniselle ero Säteilyturvakeskuksen johtokunnan varapuheenjohtajan tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen teollisuusneuvos Riku Huttunen johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2007. (STM johtaja Risto Aurola 160 74127)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.2.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 7/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sopimusvelvoitteisiin sovellettava laki). Asetusehdotuksen tarkoituksena on korvata EY:n jäsenvaltioiden kesken tehty yleissopimus sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista, joka avattiin allekirjoitettavaksi Roomassa 1980 (Rooman yleissopimus), sekä siihen liitetyt, vuonna 1988 allekirjoitetut kaksi pöytäkirjaa, jotka koskevat EY:n tuomioistuimen toimivaltaa antaa yleissopimuksen määräysten tulkintaa koskevia ennakkopäätöksiä. Samalla joitakin yleissopimuksen määräyksiä ehdotetaan tarkennettaviksi ja täsmennettäviksi. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 8/2006) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (alusliikenteen valvontadirektiivin muutos). Alusliikenteen valvontadirektiivi annettiin alusten liikennöinnin seurannan parantamiseksi ja tiedonvaihdon tehostamiseksi. Direktiivin muutosehdotuksella tehostetaan toimenpiteitä, joilla voidaan paremmin varmistaa merenkulun turvallisuus ja ympäristönsuojelu. Muutosehdotukset liittyvät muun muassa kalastusalusten turvallisuuteen, laivaajien velvollisuuksiin, jääolosuhteisiin, suojapaikkoihin ja merenkulun tietojenvaihtojärjestelmään. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)<(p>

Valtioneuvoston kirjelmä (U 9/2006) eduskunnalla ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi. (satamavaltiovalvontadirektiivin uudistaminen). Satamavaltiovalvontadirektiivissä (95/21/EY) on säännökset satamavaltioiden suorittamasta ulkomaisten alusten valvonnasta Euroopan unionin satamissa. Direktiivin mukaan valvonnan tulee perustua yhdenmukaisiin tarkastus- ja pysäytysmenettelyihin. Komission ehdotuksella satamavaltiovalvontadirektiiviin tehdyt muutokset koottaisiin yhteen direktiiviin. Samalla satamavaltiovalvontadirektiivin sääntelyä vahvistetaan ja yksinkertaistetaan ja direktiivin otetaan uutta sääntelyä meriturvallisuudesta. Direktiiviehdotuksessa tehostetaan satamavaltiotarkastuksia satamissa ja ankkuripaikoilla, luotsien ilmoitusvelvollisuutta, tarkastustoiminnasta vastaavien viranomaisien ja tarkastajien pätevyyttä koskevia vaatimuksia, tarkastusten suunnittelua, valmistelua ja toteuttamista ja laajennettuja tarkastuksia, laivaväen pätevyyttä ja elinoloja koskevia tarkastuksia, ja yksinkertaistetaan ja laajennetaan satamaan pääsyn epäämistä koskevia säännöksiä. Direktiiviehdotuksella uusittaisiin tarkastusjärjestelmä niin, että kaikki yhteisön satamissa käyvät alukset tarkastettaisiin. Direktiiviehdotukseen liittyy myös satamavaltiotarkastuksista tehdyn Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan (Pariisin MOU) tarkastusjärjestelmän uudistamiseen. Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan allekirjoittajiin kuuluu yhteisön ulkopuolisia maita, muun muassa Venäjä. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 10/2006) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (meriliikenteen kilpailusäännöt). Asetusehdotuksen mukaan kilpailua rajoittava varustamojen välinen hintayhteistyö ja kapasiteetin sääntely linjakonferenssien muodossa ei olisi enää sallittua. Meriliikenteen alalla sovellettaisiin samoja kilpailuoikeuden täytäntöönpanosääntöjä kuin muilla aloilla. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 63547)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.2.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Jarmo Viinaselle palkatonta virkavapautta ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virasta 1.3.2006-29.2.2012 tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikkönä työskentelyä varten. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Oikeustieteen kandidaatti, LLM Raimo Johannes Luoma kauppa- ja teollisuusministeriön osastopäällikön virkaan 1.4.2006 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Oikeustieteen kandidaatti Esko Salo sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.3.2006-31.12.2010, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Hannu Hakkolan virkavapauden ajaksi. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

Varatuomari Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2006 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.2.2006 seuraavia asioita:

Kemikaaliviraston toimitilojen vuokrasopimus ja siihen liittyvä edelleenvuokrasopimus. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Hämeenmaa- luokan miinalaivojen modernisointi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

Vuoden 2006 talousarvion momentin 28.81.95 (Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, joita varten talousarvioon ei ole erikseen merkitty määrärahaa) ylittäminen 521 000 eurolla. Suomen valtio on 6.2.2006 annetulla välitystuomiolla velvoitettu maksamaan Inspecta Oy:lle (aiemmin Orbilac Oy) vahingonkorvausta 31.10.2002 tehtyyn yrityskauppaan liittyen. Vahingonkorvaus perustuu valtion myymän yhtiön henkilöstön eläke-etuihin, joita koskevia tiettyjä lisämaksuja ostajayhtiö on pitänyt kauppasopimukseen kuulumattomina. (KTM neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 160 64599)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistaminen ja voiton tuloutus. Kauppa- ja teollisuusministeriö vahvistaa Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2005 tilinpäätöksen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Varautumisrahaston tilikauden tuottojäämä 31 764 310,00 euroa tuloutetaan ydinenergialain (990/1987) 51 §:n mukaisesti siten, että se käytetään ydinjätehuoltovelvollisten rahasto-osuuksien lisäykseksi siinä suhteessa, kuin vastaavat rahasto-osuudet ovat kalenterivuoden aikana olleet kyseisen rahaston varoina. Ydinjätehuoltovelvollisia ovat ydinenergialain mukaan Fortum Power and Heat Oy, Teollisuuden Voima Oy ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Ydinturvallisuustutkimusrahaston tilikauden kulujäämä 83 838,66 euroa vähennetään kyseisen rahaston pääomasta. Ydinjätetutkimusrahaston tilikauden tuottojäämä 44 357,39 euroa lisätään kyseisen rahaston pääomaan käytettäväksi ydinenergialaissa säädettyihin tarkoituksiin vuonna 2006. Valtion ydinjätehuoltorahaston taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli noin 1,4 miljardia euroa. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 160 64799)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 17.2.2006

Lisää EU-puheenjohtajakauden kokouksia Suomeen

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli perjantaina 17. helmikuuta EU-puheenjohtajakaudella järjestettäviä kokouksia. Suomessa järjestetään epävirallinen tasa-arvoministerikokous eduskunnan yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden juhlallisuuksien yhteydessä lokakuussa 2006. Ministerivaliokunta päätti myös uusien virkamiestason kokousten järjestämisestä.

Suomessa järjestetään puheenjohtajakaudella noin 130 kokousta. Näistä suurimmat ovat Aasian ja Euroopan huippukokous Asem Helsingissä sekä Barcelonan prosessin ulkoministerikokous Tampereella. Lisäksi järjestetään yhdeksän epävirallista ministerikokousta sekä virkamieskokouksia.

Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajakausi alkaa 1. heinäkuuta 2006.

Lisätietoja: EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22621

ULKO- JA TURVALLISUUS-POLIITTINEN MINISTERI-VALIOKUNTA 17.2.2006

Afganistanin turvallisuustilanne esillä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 17. helmikuuta Afganistanin turvallisuustilannetta ja ISAF-operaatiota, Suomen rauhankumppanuustavoitteita vuonna 2006, Suomen osallistumista Yhdysvaltojen kanssa toteutettavaan monikansalliseen sotilasesikuntien harjoitukseen sekä Venäjän rajavartiopalvelun muutosta.

Kokouksessa kuultiin katsaus Afganistanin kiristyneestä turvallisuustilanteesta ja ISAF-operaatioon kohdistuvista uusista uhista. ISAF:in toiminnan laajentuessa kattamaan koko Afganistanin tullaan sen voimankäyttövaltuuksia jossain määrin lisäämään.

Lisäksi saatiin tilannekatsaus Suomen rauhankumppanuustavoitteista vuodelle 2006. Tämän voimavarojen ja osaamisen kehittämissuunnitelman uusia tavoitteita ovat mm. psykologisten operaatioiden tukiryhmän kouluttaminen, logistiikan atk-seurantajärjestelmän kehittäminen sekä kansallisen huoltotuen kehittäminen. Kumppanuustavoitteet vahvistetaan 6. maaliskuuta Brysselissä järjestettävässä Naton ja Suomen edustajien välisessä kokouksessa.

Valiokuntaa informoitiin myös Suomen ja Ruotsin osallistumisesta sotilaalliseen monikansalliseen Multinational Experiment 4 -kokeiluharjoitukseen Yhdysvalloissa, jossa testataan tulevaisuuden kriisinhallintaoperaatioihin liittyviä johtamisprosesseja, organisaatioita ja tietotekniikkaa. Suomesta harjoitukseen osallistuu esikuntaupseereita.

Lisäksi selostettiin Venäjän rajavartiopalvelun muutosta ja viranomaisten yhteistyötä Suomen ja Venäjän välisellä rajalla. Rajavartiopalvelu on uudistamassa niin rakenteitaan kuin toiminnallisia ja maantieteellisiä painopisteitään.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55480, yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 160 88154 sekä sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen, sisäasiainministeriö, p. (09) 160 42211.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtioneuvoston kanslia julkaisi 20.2.2006 Alpo Ruseliuksen tutkimustuloksiin perustuvan teoksen: Amatöörien sota, Rintamataisteluiden henkilötappiot Suomen sisällissodassa 1918. Teos on osa Suomen sotasurmat 1914-22 -projektia. Tutkimustulosten mukaan Suomen sisällissodassa kaatuneiden määrä on oletettua suurempi. Roseliuksen esittämä arvio sisällissodan kaatuneiden määrästä on noin 40 prosenttia suurempi kuin aikaisemmin on oletettu. Etenkin punaisten osalta uusi luku on huomattavasti aikaisempaa korkeampi. Edellisen arvion kaatuneiden määrästä teki Tilastollinen keskustoimisto vuonna 1921. Tutkimus on osoitteessa http://www.vnk.fi/tiedostot/pdf/fi/100313.pdf. Lisätietoja antavat projektin johtaja Lars Westerlund p. 050 433 7344 ja tutkija Aapo Roselius p. 044 260 0939.

PARAS-hankkeen lakityöryhmä jätti 21.2.2006 alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle väliraportin koskien kunta- ja palvelurakenneuudistusta. Työryhmän tehtävänä oli tehdä selvitys kunta- ja palvelurakenneuudistuksen eri mallien oikeudellisista edellytyksistä. Työryhmä kartoitti eri mallien toteuttamisen edellyttämiä lainsäädännön muutostarpeita sekä selvitti eri malleihin liittyviä perustuslakikysymyksiä. Työryhmä tarkasteli kaikkia esillä olevia malleja siltä kannalta, miten niissä järjestetään kielelliset perusoikeudet sekä turvataan suomen- ja ruotsinkielisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla kielellään sekä miten niissä turvataan saamelaisten oikeus alkuperäiskansana ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Selvitys on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/082006. Lisätietoja antavat lainsäädäntöjohtaja Pertti Laitinen p. (09) 160 42813 ja lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu p. (09) 160 44500 sisäasiainministeriöstä sekä hallitusneuvos Paulina Tallroth (kansalliskielet) p. (09) 160 67726 oikeusministeriöstä.

Kuntakonsernia ja kunnallisia liikelaitoksia koskevan lainsäädännön kehittämistä sekä kuntien julkisten hankintojen ja kuntien välisen yhteistoiminnan yhteensovittamista selvittänyt työryhmä jätti raporttinsa 23.2.2006 alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Työryhmä ehdottaa, että kuntalaissa määriteltäisiin kuntakonserni, konsernin johto sekä lisättäisiin tytäryhteisöjen tiedonantovelvollisuutta kunnalle. Lisäksi velvoitettaisiin kunnat, joilla on merkittäviä tytäryhteisöjä, laatimaan konsernitaseen lisäksi konsernituloslaskelma ja konsernin rahoituslaskelma. Kuntakonsernia koskevien säännösten tavoitteena on selkeyttää kuntakonsernin ohjausta ja valvontaa sekä parantaa konsernin johtamisen edellytyksiä ja seurantaa. Raportti on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/092006. Lisätietoja antavat lakiasiain johtaja Kari Prättälä p. (09) 771 2456 Suomen Kuntaliitosta sekä lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu p. (09) 160 44500, projektipäällikkö Mika Rossi p. (09) 160 42286 ja projektisihteeri Inga Nyholm p. (09) 160 44524 sisäasiainministeriöstä.

Vapaaehtoista maanpuolustustyötä koskevaa lainsäädäntöä valmisteleva toimikunta luovutti 16.2.2006 mietintönsä puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Toimikunnan tehtävänä oli laatia ehdotus vapaaehtoisen maanpuolustustyön uudelleen organisoinnin edellyttämistä lainsäädäntötoimista. Pääpaino on vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen sääntelyssä. Suunnitteilla oleviin maakuntajoukkoihin liittyy puolestaan virka-avun antamiseen liittyvä säännös. Mietintö on osoitteessa http://www.defmin.fi/index.phtml/page_id/477/topmenu_id/7/menu_id/477/this_topmenu/380/lang/1/fs/11. Lisätietoja antavat toimikunnan varapuheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen p. (09) 160 88109, vanhempi hallitussihteeri Minnamaria Nurminen p. (09) 160 88202 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen p. (09) 160 88200 tai 050 568 0553 puolustusministeriöstä.

Ympäristöministeriön asettama TBT-työryhmä luovutti 17.2.2006 mietintönsä ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Työryhmä esittää useita toimia orgaanisista tinayhdisteistä johtuvien ongelmien vähentämiseksi Suomen vesialueilla. Muun muassa vuonna 2004 annettuun ruoppaus- ja läjitysohjeeseen ehdotetaan tarkennuksia. Suomen olisi myös oltava kansainvälisesti aktiivinen ja tehtävä Itämeren suojelukomissiolle (HELCOM) aloite kattavan tilannearvion saamiseksi koko Itämeren alueella. Mietintö on osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=171216&lan=fi&clan=fi. Lisätietoja antavat ylijohtaja, työryhmän puheenjohtaja Pekka Jalkanen p. (09) 1603 9100 ja ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallio p. (09) 160 39740 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.