Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 6/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.2.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Sisäasiainhallinnon palvelukeskus lisätään luetteloon ministeriön toimialaan kuuluvista virastoista, laitoksista ja muista toimielimistä. Kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella toimivat yksiköt muodostavat ministeriön esikunnan. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 160 42803)

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta. Nuorisolaki (72/2006) tulee voimaan 1.3.2006. Lainmuutoksen johdosta joudutaan uusimaan asetus kokonaisuudessaan. Asetuksella kumotaan nuorisotyöstä annettu valtioneuvoston asetus (729/2002). Asetus tulee voimaan 1.3.2006. Asetuksen 4 ja 5 § tulevat voimaan 1.1.2007. (OPM hallitusneuvos Sari Korpimies 160 77235)

Valtioneuvoston asetus erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetuksella säädetään erikoishammaslääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (629/1984) 6 a §:n mukaisen koulutuksen jatkamisesta 31.12.2007 saakka. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (OPM opetusneuvos Marja-Liisa Niemi 160 77398)

Valtioneuvoston asetus erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään erikoislääkärin tutkinnosta annetun asetuksen (691/1985) 3 a §:n 3 momentin mukaisen koulutuksen jatkamisesta 31.12.2007 saakka. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (OPM opetusneuvos Marja-Liisa Niemi 160 77398)

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 28 §:n muuttamisesta. Neuvottelukunnan opiskelijaedustajien määrää lisätään nykyisestä kolmesta neljään. Asetuksen 28 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että opiskelijoita edustavista jäsenistä yksi edustaa yliopisto-opiskelijoita, yksi ammattikorkeakouluopiskelijoita, yksi ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ja yksi lukiokoulutuksen opiskelijoita. Asetus tulee voimaan 1.5.2006. (OPM ylitarkastaja Virpi Hiltunen 160 77034)

Valtioneuvoston asetus Elintarviketurvallisuusvirastosta. Asetuksella säädetään viraston organisaation periaatteista, virkoihin nimittämisestä ja asioiden ratkaisemisesta. Lisäksi säädetään maa- ja metsätalousministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyöstä viraston tulosohjauksessa ja elintarvikevalvonnan yleisessä ohjauksessa. Asetuksella kumotaan elintarvikevalvonnan yhteistyöryhmästä annettu valtioneuvoston asetus (1289/2000). Asetus tulee voimaan 1.5.2006. (MMM hallitusneuvos Maija Salo 160 53399)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman muutoksen takia. Ohjelmamuutoksen pääsisältö liittyi luonnonhaittakorvaukseen ja kesannointiin. Kansallisissa säännöksissä kesannoitujen alojen yhteydessä on mainittu peltokasviasetuksen (EY) N:o 1251/1999 mukainen kesanto. Vuodesta 2006 lukien Suomessa sovelletaan tilatukijärjestelmää yhdistelmämallin pohjalta eikä peltokasviasetuksen mukainen kesantojärjestelmä ole enää tuolloin käytössä. Sen tilalla on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 mukainen kesannointijärjestelmä, jossa ei ole nykyisenkaltaista vapaaehtoista kesannointivaihtoehtoa. Jotta viljelijöiden kannalta pysyttäisiin nykyisten luonnonhaittakorvausta koskevien sitoumusehtojen kaltaisessa järjestelmässä kesannolle maksettavan luonnonhaittakorvauksen osalta ja tietyiltä vähäisemmiltä osin myös ympäristötuessa (luonnon monimuotoisuus-lisätoimenpide), asetusta muutetaan. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (MMM ylitarkastaja Tiina Malm 160 54220)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta. LFA- lisäosan perusosaa maksetaan luonnonhaittakorvaukseen oikeuttavalle peltoalalle enintään 20 euroa alueilla A, B ja C1 ja enintään 25 euroa hehtaarilta alueilla C2-C4. Lisäksi kotieläintiloille maksetaan kotieläintilojen korotusta enintään 80 euroa hehtaarilta. LFA-lisäosaa ja luonnonhaittakorvausta voidaan maksaa siten, että koko maan keskimääräinen tuki on yhteensä enintään 250 euroa hehtaarilta. Jos keskiarvo uhkaa ylittyä, LFA-lisäosaa alennetaan vastaavasti. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Tukikelpoinen peruna-ala ja käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen perunantuotannon kansallisen tuen suuruudeksi vahvistetaan 277 euroa hehtaarilta. Viljelyalalta, jolta viljelijällä on perunan markkinoinnista kirjallinen viljelysopimus, tuki maksetaan 118 eurolla hehtaarilta korotettuna. Lisäksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueelle maksetaan perunan viljelyalalle alueen viljelylle asetettujen erityisvaatimusten johdosta erityistukea 60 euroa hehtaarilta ja viljelyalalta, jolta viljelijällä on perunan markkinoinnista kirjallinen viljelyssopimus, tuki maksetaan 86 eurolla hehtaarilta korotettuna. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta emolehmien kansallisesta lisäpalkkiosta. Lisäpalkkio on 50 euroa emolehmältä. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslaissa tarkoitettujen työterveyshuollon korvausten laskennallisten enimmäismäärien määrittelemisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Ensimmäiseen lukuun lisätään uusi 4 a §, jossa määritellään korvauksiin oikeuttavat hyväksyttävät kustannukset. Lisäksi luvun 1 §:ään lisätään uusi 3 momentti, jossa hyväksyttävät kustannukset kytketään sairausvakuutuslain 13 luvun 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisiin toteuttamistapoihin. Asetus tulee voimaan 13.2.2006. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.2.2006 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa vientivalvontaneuvottelukunta kolmeksi vuodeksi 15.2.2006 lukien. Kokoonpano: puheenjohtaja: yksikön päällikkö Eero Aho ulkoasiainministeriö; varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Heikki Karri ulkoasiainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): yksikön päällikkö Laura Kansikas-Debraise ulkoasiainministeriö (lähetystöneuvos Erik af Hällström), apulaisjohtaja Arja Tanninen Säteilyturvakeskus (ylitarkastaja Kim Fyhr kauppa- ja teollisuusministeriö), ylitarkastaja Liisa Timonen sisäasiainministeriö (ylitarkastaja Mika Lehtonen), esittelijä Marita Väänänen puolustusministeriö (esittelijä Henrikki Selkee), projektipäällikkö Arto Lönnroth liikenne- ja viestintäministeriö (apulaisjohtaja Johanna Juusela viestintävirasto), tulliylitarkastaja Irene Lahtinen tullihallitus (tulliylitarkastaja Jarkko Keskinen), ylitarkastaja Pertti Haaksluoto suojelupoliisi (tarkastaja Topi Koskinen) ja ryhmäpäällikkö Henrik Nordell Teknologiateollisuus ry (asiantuntija Simo Karetie Elinkeinoelämän keskusliitto). (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 160 55546)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälinen maareformi- ja maaseudun kehityskonferenssiin (ICARRD) 7.-10.3.2006 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii ylitarkastaja Marja-Liisa Tapio-Biström maa- ja metsätalousministeriöstä. (UM lähetystöneuvos Tarja Reponen 160 56320)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta vuonna 2006 (Saariston, Merenkurkku-MittSkandian, Pohjoisen sekä Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -ohjelmat; Euregio Karelian ja Kaakkois-Suomen - Venäjän Naapuruusohjelmat). Aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan valtion talousarvion momentilta 26.98.62 valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 6 482 000 euroa seuraavasti: Saariston Interreg III A -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 241 000 euroa, Merenkurkku-MittSkandian Interreg III A -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 986 000 euroa, Pohjoisen Interreg III A -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 1 325 000 euroa, Etelä-Suomen ja Viron Interreg III A -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 964 000 euroa, Euregio Karelian Naapuruusohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 1 286 000 euroa ja Kaakkois-Suomen - Venäjän Naapuruusohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 1 680 000 euroa. (SM aluekehitysneuvos Harry Ekestam 160 44509)

Periaatepäätös hallituksen toimintaohjelmaksi talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämiseksi vuosina 2006-2009. Uusi toimintaohjelma on osa sisäisen turvallisuuden ohjelmaa. Ohjelma koostuu hankkeista, joiden tarkoituksena on viranomaisten yhteistoiminnan kehittäminen ja tiedonvaihdon esteiden poistaminen sekä talousrikoksiin liittyvien viranomaisten toimintaedellytysten ja seuraamusjärjestelmän kehittäminen. Ohjelman toteuttamisella heikennetään talousrikollisuuden ja harmaan talouden toimintaedellytyksiä merkittävästi sekä kohdistetaan talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuntaa rajat ylittävään rikollisuuteen. Ohjelman avulla torjutaan erityisesti julkiseen tulo- ja menorahoitukseen sekä elinkeinoelämään kohdistuvia väärinkäytöksiä. Ohjelmalla edistetään myös elinkeinoelämän omien torjuntavalmiuksien kehittymistä ja vahvistetaan elinkeinoelämän tervettä kilpailua sekä parannetaan sen toimintaedellytyksiä. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (SM poliisiylitarkastaja Robin Lardot 160 42870)

Päätös hylätä seuraavien rekisteröityjen yhdistysten perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestämislupaa koskevat hakemukset: Espoon kristillisen koulun kannatusyhdistys ry., Jyväskylän kristillisen koulun yhdistys ry., Kymenlaakson Steinerkoulun kannatusyhdistys ry., Vihdin Steinerkoulun kannatusyhdistys ry. ja Halmeniemen kehittämisyhdistys ry. Keravan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:lle ja Kuopion kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry:lle myönnettiin luvat järjestää perusopetusta 1-6 vuosiluokilla kahden vuoden määräajaksi. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 160 77463)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Mikko Peltonen ja ylitarkastaja Michael Nylund valtioneuvoston esittelijöiksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 160 53331)

Päätös myöntää puolueille avustukset lehdistön ja sitä vastaavan sähköisen julkaisutoiminnan tukemiseen sekä Ahvenanmaan maakunnalle tiedotustoiminnan tukemiseen ajalle 1.1.-31.12.2006. Suomen Keskusta (55 edustajaa) 2 134 000 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen puolue (53 edustajaa) 2 056 400 euroa, Kansallinen Kokoomus (40 edustajaa) 1 552 000 euroa, Vasemmistoliitto (19 edustajaa) 737 200 euroa, Vihreä Liitto (14 edustajaa) 543 200 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland (8 edustajaa) 310 400 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (7 edustajaa) 271 600 euroa, Perussuomalaiset (3 edustajaa) 116 400 euroa ja Ahvenanmaa (1 edustaja) 38 800 euroa eli yhteensä 7 760 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 160 28463)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Outi Kanniainen valtioneuvoston esittelijäksi. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 160 63554)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Tampereen ja Valkeakosken kaupungeissa sekä Lempäälän kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Tikinmaa-Multisilta). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Päätös korkeimman hallinto-oikeuden 1.7.2005 antaman päätöksen perusteella käsitellä uudelleen valtioneuvoston 21.12.2004 antaman päästöoikeuksien myöntämispäätöksen ja antaa päästökauppalain (683/2004) 37 §:n nojalla Ahjon, Alikeravan, Killan, Savion ja Äänekosken laitoksia koskevat uudet laitoskohtaiset päätökset. Lisäksi tehdään päätös Neste Oil Oyj:n Naantalin erikoistuotejalostamolle liikaa myönnettyjen päästöoikeuksien palauttamisesta valtiolle. (KTM ylitarkastaja Helena Kantola 160 64837)

Päätös myöntää ohjelmapäällikkö Sinikka Näätsaarelle ero työttömyysturvalautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan jäsenen, lakimies Jarmo Pätärin henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä ja sosiaalipoliittinen sihteeri Mirja Janérukselle ero työttömyysturvalautakunnan työntekijä- ja toimihenkilöjärjestöjä edustavan jäsenen, sosiaalipoliittinen sihteeri Kaija Kallisen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä sekä nimittää Sinikka Näätsaaren tilalle varajäseneksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Petri Mustakallio ja Mirja Janéruksen tilalle varajäseneksi sosiaalipoliittinen asiantuntija Pirjo Väänänen 9.2.2006 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2010 saakka. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös myöntää Mirja Janérukselle ero tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää jäseneksi sosionomi Pirjo Väänänen 15.2.2006 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2010 saakka. (TM ylitarkastaja Kai Kullaa 160 73140)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.2.2006 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2006) eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Ehdotuksessa on kysymys vuosittain annettavista niin sanotuista sekalaisista muutoksista, joiden tarkoituksena on saattaa asetukset ajan tasalle ottamalla huomioon erityisesti jäsenvaltioiden lainsäädännöissä tapahtuneet muutokset. (STM hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola 160 74200)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2006) eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission ehdotuksesta Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (lisäeläkkeiden siirrettävyys). Direktiiviehdotuksessa säädettäisiin lisäeläkeoikeuden saamiseen liittyvästä määräajasta, karttuneen lisäeläke-etuuden arvon säilyttämisestä ja lisäeläke-etuuden siirtämisestä jäsenvaltiosta toiseen ja jäsenvaltion sisällä lisäeläkejärjestelmästä toiseen. (STM hallitussihteeri Pia Rinne 160 73751)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.2.2006 seuraavia asioita:

Määrärahan jakaminen puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin vuonna 2006. Metsäkeskuksille osoitetaan kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin ja em. lain mukaisiin muihin edistämistoimenpiteisiin kuluvan vuoden talousarvion momentilta 30.60.44 (Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 62 690 000 euroa. Vuodelle 2006 siirtyneitä lainavaroja osoitetaan momentilta 30.31.83 (Lainat puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen) 375 000 euroa. Vuonna 2006 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtiontuki on enintään 67 000 000 euroa, josta metsäkeskuksille osoitetaan 66 810 000 euroa ja maa- ja metsätalousministeriön päätöksillä käytetään 190 000 euroa. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 160 52415)

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuuden vahvistaminen vuodelle 2006. Finnvera Oyj voi myöntää luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta annetun valtioneuvoston sitoumuksen piiriin kuuluvia korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia lähinnä pk-yrityksille yhteensä enintään 511 568 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 8.2.2006

Hallitus käsitteli kaivannaisteollisuuden kehittämistä

Hallitus käsitteli iltakoulussaan keskiviikkona 8. helmikuuta kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä linjauksia Suomen kaivannaisteollisuuden edistämiseksi.

Kansainvälinen kiinnostus Suomen malmipotentiaalia kohtaan on pysynyt suurena. Suomessa panostetaan malminetsintään eniten Euroopassa. Suomessa on tällä hetkellä vain neljä toimivaa metallikaivosta ja noin 35 teollisuusmineraalikaivosta. Näiden lisäksi tutkitaan aktiivisesti paria kymmentä lupaavaa esiintymää.

Kiviainesalalla toimii yli 400 yritystä ja maassamme on voimassa yli 7 000 maa-ainesten ottolupaa, joista puolet on aktiivikäytössä. Suomalaiset laitevalmistajat kuuluvat maailman parhaisiin. Tulevien uusien kaivosten ja eläköitymisen seurauksena on syntymässä huomattava määrä uusia työpaikkoja etenkin harvaan asutuille, työttömyydestä kärsiville seuduille.

Kaivannaisteollisuuden klusteri kattaa metalliset malmit, teollisuusmineraalit ja -kivet, kiviainesalan, luonnonkiviteollisuuden, raaka-aineiden etsinnän sekä alan laitevalmistuksen, urakoinnit ja kaivannaisteollisuutta tukevat palvelut. Ala työllistää runsaat 13 000 henkilöä. Se tuottaa raaka-aineita, puolivalmisteita ja valmiita tuotteita metalli-, paperi- ja kemian teollisuudelle sekä koko rakennussektorille.

Kaivannaisteollisuuden edistämislinjaus sisältää periaatteet:
- alan investointien julkiselle tuelle sekä Finnveran rahoitukselle ja takauksille,
kaivannaisteollisuudelta saatavien tulojen ohjaamisesta alan kehittämiseksi,
- toimista alan työvoima- ja koulutustarpeiden varmistamiseksi,
- kaivannaisteollisuuden tarvitsemien liikenne- ja voimayhteyksien varmistamiseksi sekä
- lupaprosessien selkeyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Lisäksi on tarkoitus nimittää eri osapuolista koostuva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on kehittää kaivannaisteollisuuden yleisiä toimintaedellytyksiä ja eri tahojen välistä yhteistyötä.

Kaivannaisteollisuuden osuus Suomen kansantaloudessa on noin 3 prosenttia, mutta se tuottaa raaka-aineita kolmasosalle teollisuutta ja koko yhdyskuntarakentaminen on hyvin riippuvainen soran ja murskeen saannista.

Lisätietoja: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, p. (09) 160 63500, teollisuusneuvos Paula Nybergh, p. (09) 160 63745 ja kaivosylitarkastaja Krister Söderholm, p. (09) 160 63727

Hallituksen tavoitteena on miesten ja naisten välisten palkkaerojen kaventaminen

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhdessä valmistelevan samapalkkaisuusohjelman päätavoite on naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventaminen viidellä prosenttiyksiköllä vuoteen 2015 mennessä. Ohjelman yleinen tavoite naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseen, merkitsee naisvaltaisten alojen ja ammattien palkkatason nostamista. Se tarkoittaa myös tasa-arvolain mukaisen samapalkkaisuusperiaatteen toteuttamista.

Hallitus käsitteli iltakoulussa keskiviikkona 8. helmikuuta naisten ja miesten samapalkkaisuutta edistävää ohjelmaa. Naisten ja miesten samapalkkaisuuden edistämisen oleellinen osa on palkkausjärjestelmien kehittäminen. Hallitus totesi myös, että kolmikantaista yhteistyötä naisten ja miesten samapalkkaisuuden toteuttamiseksi jatketaan. Sosiaali- ja terveysministeriö perustaa korkean tason työryhmän, joka seuraa samapalkkaisuusohjelman toteutumista ja vaikutuksia.

Naisten ja miesten samapalkkaisuus

Pääministeri Matti Vanhasen hallitusohjelmaan kirjattu työelämän tasa-arvoa ja samapalkkaisuutta edistävä ohjelma on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriön asettamassa kolmikantaisessa työryhmässä vuonna 2004. Ohjelmassa esitetään tavoitteet samapalkkaisuuden toteuttamiselle ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Hallitus pitää naisten ja miesten välisiä palkkaeroja keskeisenä ongelmana työelämässä. Naisten ja miesten keskimääräiset, tilastoissa näkyvät palkkaerot ovat pysytelleet pitkään suhteellisesti samalla tasolla. Euromääräisesti palkkaerot ovat kasvaneet. Vuonna 2004 naisten ja miesten säännöllisen työajan ansioero oli keskimäärin 520 euroa. Naisten ansiot olivat noin 80 prosenttia miesten ansioihin verrattuna.

Lisätietoja: erikoistutkija Marja-Liisa Anttalainen, p. (09) 160 74080 ja erityisavustaja Ismo Kainulainen, p. 050 517 3594.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tietoyhteiskuntaneuvoston vuotuinen raportti hallitukselle tietoyhteiskuntakehityksestä julkistettiin 7.2.2006. Raportissa Tulevaisuuden elinvoimainen Suomi käsitellään tieto- ja viestintätekniikan käytön avulla saavutettavia tehokkuus- ja tuottavuusvaikutuksia. Raportti on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/100058.pdf. Lisätietoja antavat tietoyhteiskuntaneuvoston pääsihteeri Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. (09) 160 22363 ja suunnittelija Ville-Veikko Ahonen p. (09) 160 22364 valtioneuvoston kansliasta.

Ehdotus lasten ja vanhempien välisten valvottujen tapaamisten järjestämisestä luovutettiin oikeusministeriön kansliapäällikölle Kirsti Rissaselle ja sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikölle Markku Lehdolle 8.2.2006. Julkaisu Lasten tuetut ja valvotut tapaamiset on verkossa: www.stm.fi " julkaisut 2006. Lisätietoja antavat julkaisun kirjoittajat lakimies Virpi Kölhi, p. (09) 160 74206 sosiaali- ja terveysministeriöstä ja lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila, p. (09) 160 67716 oikeusministeriöstä.

Oikeusministeriön sähköisen valvonnan työryhmä luovutti välimietintönsä oikeusministeri Leena Luhtaselle 7.2.2006. Siinä vankien koevapautta ehdotetaan valvottavaksi matkapuhelinpaikannuksella. Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi valvotusta koevapaudesta ja työryhmän välimietintö ovat osoitteessa: www.om.fi/34687.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Jussi Pajuoja, p. (09) 432 3375 oikeusministeriöstä.

Hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma julkisti raportin Media ja demokratia Suomessa, Kriittinen näkökulma 3.2.2006. Selvityksen tekijät ovat Hannu Nieminen, Minna Aslama ja Mervi Pantti Helsingin yliopiston Viestinnän tutkimuskeskuksesta. Raportti on osoitteessa: www.om.fi/34539.htm. Lisätietoja antaa ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, p. (09) 1606 7950 oikeusministeriöstä.

Hallitusohjelman kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaan liittyvä Kansalaisyhteiskunta 2006 -toimikunta luovutti raporttinsa kulttuuriministeri Tanja Karpelalle 8.2.2006. Raportti Kohti aktiivista kansalaisuutta (Oikeusministeriön julkaisuja 2005:14) on osoitteessa http://www.om.fi/34782.htm. Lisätietoja antaa toimikunnan sihteeri, kulttuuriasiainneuvos Kimmo Aaltonen, p. (09) 160 77279 opetusministeriöstä.

Tutkijankoulutuksen kehittämistyöryhmä luovutti muistionsa opetusministeri Antti Kalliomäelle tiistaina 7.2.2006. Työryhmä katsoo, että tohtorikoulutuksen laatua on edelleen parannettava. Julkaisu (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2006:3) on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/tiede/2006/tr03/tr03.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, johtaja Sakari Karjalainen, p. (09) 160 77353.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.