Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 5/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.2.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 1/2006 vp) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä meriliikenteestä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on edistää yhteisön jäsenvaltioihin sijoittautuneiden varustamoiden toimintamahdollisuuksia Kiinan kansantasavallan ja kolmansien maiden välisessä meriliikenteessä. Se on ensimmäinen meriliikenteen alalla tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä kolmannen valtion välinen sopimus. Laki on tarkoitettu voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 160 28612)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.2.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvihuonekaasujen päästökauppaa koskevien tehtävien hoidosta Ahvenanmaan maakunnassa. Asetuksella säädetään, että Ahvenanmaan maakunnan päästöoikeusrekisteriä koskevia hallintotehtäviä hoitaa Energiamarkkinavirasto. Asetus tulee voimaan 10.2.2006. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.2.2006 seuraavat nimitysasiat:

Professori Olli Pekka Dahl ja tekniikan tohtori, dosentti Olli Antero Varis korkeimman hallinto-oikeuden sivutoimisiksi ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi 1.3.2006-28.2.2010. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Everstiluutnantti Vesa Tapani Nissiselle suomalaisen rauhanturvajoukon komentajan tehtävään Bosnia-Hertsegovinassa, Althea-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 8.4.2006 lukien ja everstiluutnantti Marko Juhani Ekströmin määrääminen tähän tehtävään 8.4.2006 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.2.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus aikuisten koulutustason kohottamiseen myönnettävästä valtionavustuksesta. Asetuksella säädetään valtionavustuksella rahoitettavan toiminnan sisältö, avustettavaan toimintaan osallistuville asetettavat edellytykset, tahot joille avustusta voidaan myöntää, avustuksen valtionosuusrahoitusta täydentävään luonteeseen liittyvät myöntämisedellytykset sekä avustukset myöntävä viranomainen. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus (42/2005). Asetus tulee voimaan 6.2.2006. (OPM opetusneuvos Jorma Ahola 160 77393)

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2006 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Avustukset myönnetään sairaanhoitopiireille siten, että palvelujen kehittämiseen tarkoitetun kahden miljoonan euron määrärahan myöntävät lääninhallitukset sairaanhoitopiireille niiden jäsenkuntien alle 16-vuotiaiden lukumäärien suhteessa. Oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin osoitetun kahden miljoonan euron määrärahan myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Valtionavustus on enintään 80 prosenttia toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (STM neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo 160 74353)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.2.2006 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä pääministeri Matti Vanhasen ja ministereiden Jan-Erik Enestam, Antti Kalliomäki, Erkki Tuomioja, Mauri Pekkarinen, Tarja Filatov, Leena Luhtanen, Ulla-Maj Wideroos, Liisa Hyssälä, Tuula Haatainen, Tanja Karpela, Mari Kiviniemi ja Susanna Huovinen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös nimittää tuomarinvalintalautakunnan puheenjohtajaksi korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo ajalle 6.2.2006-14.5.2010. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan sosiaalirahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta. Tavoite 1 ja 2 -ohjelma-alueilla aluekehittämisviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 3 034 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 3 760 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Päätös Euroopan sosiaalirahasto-osuuden sekä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten ja Opetushallituksen käytettäväksi (Tavoiteohjelmat 1, 2 ja 3). Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle sekä Opetushallitukselle osoitetaan valtion vuoden 2006 talousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta yhteensä 39 069 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. Lisäksi päätöksellä osoitetaan kansallisena rahoitusosuutena valtion vuoden 2006 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta yhteensä 38 396 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 160 77250)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston ja sitä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden jakamisesta lääninhallituksille käytettäväksi tavoite 1 ja 2-ohjelmien toteuttamiseen sekä kansallisen myöntämisvaltuuden jakamisesta Interreg III A-ohjelmien toteutukseen. Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle sekä Lapin lääninhallitukselle jaetaan Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 15 476 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen sekä 658 000 euroa tavoiteohjelman 1 toimenpiteiden toteutukseen Kainuun maakunnassa. Lisäksi edellä mainituille lääninhallituksille jaetaan kansallisena rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 10 956 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen sekä 467 000 euroa tavoiteohjelman 1 toimenpiteiden toteutukseen Kainuun maakunnassa. Päätöksellä jaetaan Länsi-Suomen, Lapin, Oulun ja Etelä-Suomen lääninhallituksille kansallisena rahoitusosuutena 3 015 000 euroa Interreg III A-ohjelmien mukaisten toimenpiteiden toteutukseen ohjelmakaudella 2000-2006. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 160 77250)

Päätös nimittää työttömyysturvalautakunnan varapuheenjohtajaksi varatuomari Marko Aarnio ajalle 1.2.-9.12.2006. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös jakaa avustuksina Rahaautomaattiyhdistyksen tuotosta 292 020 000 euroa ja hylätä avustushakemukset muilta osin. Avustuksia esitetään 1118 hakijalle yhteensä 2405 kohteeseen. Medi-Heli ry:n vuoden 2006 lentotoimintaa koskevan hakemuksen osalta päätöksentekoa siirretään. (STM ylitarkastaja Janne Peräkylä 160 73873)

Päätös työministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston myöntämisvaltuuden ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta tavoite 1 ja 2 -ohjelmien sekä Interreg IIIA -yhteisöaloiteohjelmien/naapuruusohjelmien toteutukseen. Vuoden 2006 talousarvion momentin 26.98.61 (Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta jaetaan 8 823 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toteutukseen sekä Kainuun maakunnassa toteutettavaan tavoite 1 -ohjelman toteutukseen. Talousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 7 131 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 sekä Interreg IIIA -yhteisöaloiteohjelmien/ naapuruusohjelmien valtion osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.2.2006 seuraavat päätökset:

Päätös merkitä valtioneuvoston tietoon saatetuksi Helsingin vaalipiirilautakunnan ilmoitus. Helsingin vaalipiirilautakunta on vahvistanut presidentin vaalin toisessa vaalissa koko maassa kummallekin ehdokkaalle annettujen äänten lopullisen määrän ja ilmoittanut vahvistetut äänimäärät valtioneuvostolle. Koska ehdokkaista presidentti Tarja Halonen on saanut vaalissa enemmän ääniä kuin toinen ehdokas varatuomari, varapääjohtaja Sauli Niinistö ja on siten perustuslain 54 §:n 2 momentin mukaan tullut valituksi tasavallan presidentiksi. Valtioneuvosto ilmoittaa asiasta presidentiksi valitulle sekä antaa vaalin tuloksesta kuulutuksen. (OM neuvotteleva virkamies Arto Jääskeläinen 160 67572)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.2.2006 seuraavia asioita:

Päätös Senaatti-kiinteistöjen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 117 miljoonan euron tulostavoitteesta vuodelle 2006. Toimintatavoitteisiin sisältyy virastojen ja laitosten muutosprosessien tukeminen tarjoamalla työympäristöjen muutoksiin liittyviä asiantuntijapalveluita. Myös toiminnan asiakasläheisyys korostuu. Yhteiskuntavastuuasioissa kiinnitetään huomiota ympäristötavoitteisiin ja energiansäästölle sekä kierrätykselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Investoinneissa painotetaan lisääntyvästi korjauksia. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 160 33105)

Vuoden 2005 talousarvion momentin 29.60.31 (Ammatillinen koulutus, Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen) arviomäärärahan ylittäminen 2 200 000 eurolla. (OPM taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen 160 77442)

Vuoden 2005 talousarvion momentin 29.70.57 (Opintotuki, Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuki) arviomäärärahan ylittäminen 1 413 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu ennakoitua suuremmasta tuettujen aterioiden määrästä. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Vuoden 2005 talousarvion momentin 29.70.59 (Opintotuki, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuki) arviomäärärahan ylittäminen 1 218 000 eurolla. Ylitystarve aiheutuu koulumatkatuen mitoitusperusteena olevan linja-autoliikenteen sarjalipputaksojen noususta. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 160 77300)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2006. Ministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen vuoden 2006 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 62,3 miljoonan euron tulostavoitteesta ja 59, 2 miljoonan euron tuloutustavoitteesta. Vuoden 2006 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä valtioneuvosto päättää lopullisesta Metsähallituksen voiton tuloutuksesta. (MMM osastopäällikkö Aarne Reunala 160 53350)

Palkkaussopimuksen tekeminen Elintarvikeviraston ylijohtajan Esko Uusi-Rauvan kanssa. Sopimuspalkka on 6 314 euroa kuukaudessa 1.1.2006-30.4.2006, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajan. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Valtion talousarvoon sisältyvän, kalatalouden edistämiseen tarkoitetun määrärahan jakaminen kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry 50 000 euroa, maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksu- rekisterin ylläpidosta aiheutuvat menot 425 350 euroa, korvaukset vesialueen omistajille 1 240 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 530 000 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 530 000 euroa ja kalatalouden edistäminen 1 352 650 euroa eli yhteensä 6 128 000 euroa. (MMM kalastusneuvos Pentti Munne 160 53372)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 31.1.2006

Valtionyhtiöiden palkitsemistietojen julkisuutta lisätään

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 31.1.2006 puoltanut kauppa- ja teollisuusministeriön esitystä, jonka mukaan ministeriö ryhtyy julkistamaan verkkosivuilla tietoja palkitsemisesta listaamattomissa valtionyhtiöissä. Tarkoituksena on saattaa yhtiöitä koskevia palkitsemistietoja julkisuuteen tähänastista kattavammin ja keskitetysti.

Loppukeväästä avattaville sivuille kerätään yhtiökohtaisesti tietoja mm. toimitusjohtajan palkan ja palkkioiden kokonaismäärästä sekä johtoryhmän ja muiden avainhenkilöiden palkitsemisessa käytettävistä palkitsemisjärjestelmistä.

Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenten palkkioiden kokonaismäärät sekä määräytymisperusteet julkistetaan.

Lisäksi verkkosivuille tulee tiedot muun henkilöstön palkitsemisessa käytettävistä tulos- ja tuloksellisuuspalkkioista, henkilöstörahastosta ja mahdollisista muista palkitsemismekanismeista.

Noteeraamattomien valtion osakkuusyhtiöiden osalta julkistetaan samat tiedot, elleivät muut omistajat tätä vastusta.

Pörssinoteerattujen valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden osalta verkkosivuille otetaan linkit yhtiöiden vuosikertomuksiin ja tilinpäätösaineistoon. Näille yhtiöille valtio ei omistajana voi asettaa normaalista vuosikertomusinformaatiosta poikkeavia tiedottamisvelvoitteita.

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Pekka Timonen, kauppa- ja teollisuusministeriö, p. (09) 160 63694

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Työryhmä luovutti Kansallinen päätöksenteko sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistumisesta -mietinnön 2.2.2006 oikeusministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä ehdottaa perustuslain muuttamista siten, että päätöksen Suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan tekee tasavallan presidentti riippumatta siitä, mikä kansainvälinen taho kulloinkin on operaation toimeenpanijana. Työryhmä toteaa, että kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon osallistumista koskeva päätös kuuluu ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaan. Päätöksessä ei ole kyse puolustusvoimien ylipäällikön toimivallan käyttämisestä. Mietintö on osoitteessa www.om.fi/34660.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo, p. (09) 160 67690, työryhmän sihteerit, lainsäädäntöneuvos Tuula Majuri, p. (09) 160 67697 ja lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, p. (09) 160 67745 oikeusministeriöstä.

Kunnallisen demokratian kehittämishankkeen toinen väliraportti julkistettiin 27.1.2006 sisäasiainministeriössä. Raportin mukaan kunnallinen demokratia hakee muotoaan uudessa, jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa verkostoituminen ja palvelutuotannossa tapahtuneet muutokset leimaavat kuntien toimintaa. Kunnat etsivät aktiivisesti paikallisia tapoja demokratian turvaamiseksi, mutta demokratian ja tehokkuuden välinen vastakkainasettelu näkyy paikallistason toiminnassa vielä vahvana. Raportissa kuvataan hankkeen kumppanuuskuntien, Imatra, Kotka, Turku, Oulun seutu, Juva-Joroinen-Rantasalmi (JJR), hankkeen alaista kehittämistyötä. Raportti on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/022006. Lisätietoja antavat projektipäällikkö Mika Rossi p. (09) 160 42286 ja projektisihteeri Inga Nyholm p. (09) 160 44524 sisäasiainministeriöstä.

Hyvän valmistelun edistämistä pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 27.1.2006 toiselle valtiovarainministerille Ulla-Maj Wideroosille. Työryhmä esittää, että valtioneuvosto asettaisi määräaikaisia toimielimiä valmistelemaan yhteiskuntapoliittisesti merkittäviä asioita. Näitä toimielimiä olisi luontevaa kutsua komiteoiksi. Komiteatyöskentelyä ohjaava valtioneuvoston päätös kumottiin vuonna 2003. Työryhmät, selvitysmiehet, monimuotoiset projektit, verkostot ja konsulttitoimeksiannot ovat pitkälti tulleet korvaamaan komiteatyyppistä valmistelutyötä. Nyt työryhmä esittää otettavaksi käyttöön useita hyvän laajapohjaisen valmistelun toimintatapoja. Ne koskevat mm. hankkeiden etukäteisvalmistelua, hankkeiden asettamista, hankkeen organisointia ja valmisteluelimen nimeämistä komiteaksi, toimikunnaksi tai työryhmäksi, hankkeen kustannusten arviointia, valmisteluelimen työskentelyä ja tulosten viestintää. Muistio on osoitteessa www.vm.fi/tiedostot/pdf/fi/99356.pdf. Lisätietoja antaa finanssineuvos Marja Granlund, p. (09) 160 33257 valtiovarainministeriöstä.

Virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmää pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 27.1.2006 opetusministeriölle. Työryhmä esittää, että nykyisen virallisten kääntäjien tutkintojärjestelmän tilalle perustetaan auktorisoitujen kääntäjien tutkintojärjestelmä. Nimike auktorisoitu kääntäjä on kuvaava tarkoitettaessa henkilöä, jolle on myönnetty oikeus vahvistaa käännöksiä laillisesti päteviksi. Auktorisoitujen kääntäjien tutkintotoiminta aiotaan sijoittaa 1.8.2007 lähtien Opetushallitukseen. Työryhmän ehdotuksilla pyritään varmistamaan se, että kansalaisilla, yrityksillä ja viranomaisilla on käytettävissään auktorisoitujen kääntäjien palveluita mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajakielissä, Euroopan unionin virallisissa kielissä ja keskeisissä Euroopan ulkopuolisissa kielissä ja että palveluiden järjestäminen täyttää myös Euroopan unionin asettamat vaatimukset. Muistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/tiede/200/tr35/tr35.pdf. Lisätietoja antavat johtaja Marita Savola, p. (09) 160 77315 ja ylitarkastaja Irma Reijonen, p. (09) 160 77237 opetusministeriöstä.

Kansainvälisyyskasvatus-työryhmä luovutti ehdotuksensa toimenpideohjelmaksi 30.1.2006 opetusministeri Antti Kalliomäelle. Työryhmä esittää kansallisen kansainvälisyyskasvatuksen toimenpideohjelmassaan, että kansainvälisyyskasvatuksen arvot ja teemat tulee sisällyttää kaikkiin keskeisiin koulutus-, tutkimus- ja kulttuuripoliittisiin sekä yhteiskuntapoliittisiin linjauksiin. Kansainvälisyyskasvatuksen toteutusta varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa sekä opettajankoulutuksessa on vahvistettava ja lisättävä tukea kansalaisjärjestöille niiden tehtävässä kansainvälisyyskasvattajina. Ohjelmaehdotus on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/hallinto/2006/tr04/tr04.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, opetusneuvos Ritva-Sini Merilampi, p. (09) 160 77234 opetusministeriöstä.

Suomalaisten yliopistojen tohtorikoulutusta tarkasteleva arviointiraportti julkistettiin 31.1.2006 opetusministeriössä. Korkeakoulujen arviointineuvoston nimeämä kansainvälinen arviointiryhmä suosittaa tutkijakoulujärjestelmän jatkamista, mutta ehdottaa uudistuksia järjestelmään. Tohtorikoulutukseen tulisi ryhmän mukaan saada yhtenäiset menettelyohjeet, jotka perustuisivat kansainväliseen vertaisarviointiin. Myös tohtorikoulutuksen laadunvarmistusta tulisi kehittää kaikissa yliopistoissa ja sen kansainvälistymiseen panostaa. Arviointiryhmä suosittaa, että tutkijakouluissa pyrittäisiin mahdollisimman monelle tarjoamaan neljän vuoden rahoitus luomalla kansallisia tutkijantoimia. Raportti on Korkeakoulujen arviointineuvoston verkkosivuilla osoitteessa www.kka.fi/julkaisut.lasso. Lisätietoja antavat vararehtori Hannele Niemi, p. 040 555 8975 Helsingin yliopistosta, professori Ossi V. Lindqvist, p. 050 517 3241 ja projektisuunnittelija Seppo Saari, p. (09) 16004 Korkeakoulujen arviointineuvostosta.

Mielenterveyslain kriminaalipotilaita koskevia säännöksiä tarkastelleen työryhmän muistio julkistettiin 1.2.2006 sosiaali- ja terveysministeriössä. Työryhmä ehdottaa, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että kriminaalipotilas voitaisiin määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon tiettyjen muidenkin vakavien mielenterveyden häiriöiden kuin mielisairauden perusteella. Kysymykseen tulisivat vaikeat, lähellä mielisairautta olevat persoonallisuushäiriöt, esimerkiksi epäluuloinen, eristäytyvä ja psykoosipiirteinen persoonallisuus. Mielenterveyslakiin laadittaisiin myös pykälä kriminaalipotilaita koskevasta velvoitteisesta avohoidosta, johon määräämisestä päättäisi terveydenhuollon oikeusturvakeskus. Muistio on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Sakari Lankinen, p. (09) 160 74131 sosiaali- ja terveysministeriöstä ja hallitusneuvos Jussi Pajuoja, p. (09) 4321 oikeusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.