Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 4/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.1.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 232/2005 vp) ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen neljännentoista pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan hyväksyttäväksi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehtyyn yleissopimukseen Strasbourgissa vuonna 2004 tehdyn neljännentoista pöytäkirjan yleissopimuksen valvontajärjestelmän muuttaminen. Pöytäkirjassa ehdotettujen muutosten avulla pyritään parantamaan valvontajärjestelmän toimintaa antamalla ihmisoikeustuomioistuimelle menettelyllisiä keinoja ja tarvittavaa joustovaraa valitusten käsittelyssä. Myös ihmisoikeustuomioistuimen lopullisten tuomioiden nopea ja täydellinen täytäntöönpano pyritään varmistamaan. Laki on tarkoitettu voimaan tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Arto Kosonen 160 55729)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.1.2006 seuraavat lait:

Nuorisolaki ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 28/2005 vp). Nuorisolaki korvaa nuorisotyölain vuodelta 1995. Nuorisolaissa säädetään valtion hallinnosta nuorisotyössä ja -politiikassa, opetusministeriön ja lääninhallitusten tehtävistä, nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta sekä valtion nuorisoasiain neuvottelukunnasta ja arviointi- ja avustustoimikunnasta. Lisäksi laissa säädetään kuntien nuorisotyöstä ja -politiikasta sekä nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta. Laissa säädetään myös nuorisojärjestöjen ja nuorisokeskusten sekä toimialan muusta valtionrahoituksesta. Lisäksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettua lakia muutetaan niin, että siinä viitataan uuteen lakiin. Lait tulevat voimaan 1.3.2006. Nuorisolain 10 ja 11 § tulevat voimaan 1.1.2007. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus esimerkiksi nuorisolain 11 §:n avulla turvaa sellaisten valtakunnallisten järjestöjen rahoituksen, jotka voimassa olevan lain perusteella saavat valtion varoista yleisavustusta vuonna 2005, mutta uuden lain voimaan tultua menettävät kelpoisuutensa tällaisen avustuksen saamiseen. (OPM hallitusneuvos Sari Korpimies 160 77235)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.1.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki (949/2005) tulevat voimaan 10.2.2006. Asetus tulee voimaan 10.2.2006. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.1.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Alpo Rusin tai hänen estyneenä ollessaan yksikön päällikkö Juha Ottmanin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Bosnia Hertsegovinan välinen sopimus Suomen tuesta Bosnia-Hertsegovinan vammaispolitiikan kehitys -hankkeelle. (UM apulaisosastopäällikkö Laura Kakko 160 55390)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.1.2006 seuraavat nimitysasiat:

Managuan suurlähetystön johtava virkamies, ulkoasiainneuvos Marja Luoto Managuassa (Nicaragua) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.2.2006 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.1.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta. Asetuksella säädetään 1.10.2006 voimaan tulevan rikosseuraamusalan hallintoa koskevan organisaatiouudistuksen mukaisten täytäntöönpanoviranomaisten tehtävistä ja organisaatiosta, virkamiesten kelpoisuusvaatimuksista sekä ratkaisuvallan käyttämisestä näissä viranomaisissa. Asetuksella perustetaan Vankeinhoitolaitoksen viisi aluevankilaa. Rikosseuraamusvirastoa ja Kriminaalihuoltolaitosta koskevat muutokset nykytilanteeseen ovat vähäisiä. Asetus tulee voimaan 1.10.2006. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 160 67578)

Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (658/2004) ja laki (659/2004) tulevat voimaan 1.2.2006. Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Valtioneuvoston asetus pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä. Asetuksella laajennetaan pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmän avulla hoidettavia tehtäviä siten, että palvelujärjestelmän avulla voidaan jatkossa hoitaa myös tehtävät, jotka kuuluvat työnantajalle työnantajan väliaikaisesta matalapalkkatuesta annetun lain nojalla. Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Valtioneuvoston asetus porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 27 §:n muuttamisesta. Nuorten porotalouden harjoittajien aloitustukijärjestelmää muutetaan siten, että aloitustukea voidaan myöntää myös henkilöille, jotka ennen tilanpidon aloittamista omistavat enemmän kuin 79 poroa. Lisäksi tehdään lievennyksiä poromäärän lisäämiseen porotalouden aloittamisen jälkeen. Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 160 54236)

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2003/10/EY) terveyttä ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden suojelemiseksi altistumiselta fysikaalista tekijöistä (melu) aiheutuville riskeille. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivin edellyttämät säännökset voimaan viimeistään 15.2.2006. Asetuksessa on säännökset työnantajan velvollisuudesta selvittää, tunnistaa, arvioida ja tarvittaessa mitata työssä esiintyvä melu. Asetuksessa määritellään päivittäiset raja- ja toiminta-arvot. Työnantajan on huolehdittava siitä, etteivät raja-arvot ylity. Lisäksi asetuksessa on tarkemmat säännökset melun arvioinnista, mittauksesta, toimenpiteistä toiminta-arvojen ylittyessä, meluntorjuntaohjelmasta sekä työntekijöille annettavasta opetuksesta ja ohjauksesta. Asetuksella kumotaan työntekijäin suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta annettu valtioneuvoston päätös (1404/1993). Asetus tulee voimaan 15.2.2006. (STM hallitussihteeri Tuula Andersin 160 74801)

Valtioneuvoston asetus asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä ja merkintöjen poistamisesta. Asetuksella säädetään edelleen tarkemmista menettelyistä, jotta asumisoikeusasunnoista annetun lain 50 c ja 51 §:ssä tarkoitetut merkinnät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin, yhtiöjärjestyksiin ja osakkeisiin tulevat tehdyiksi. Asetuksen uusimistarve johtuu asumisoikeusasunnoista annettuun lakiin 1.1.2006 voimaan tulleista muutoksista. Asetuksella kumotaan asumisoikeustalojen käyttö- ja luovutusrajoitusten merkitsemisestä annettu asetus (758/1990). Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (YM hallitusneuvos Seija Heiskanen-Frösen 160 39623)

Valtioneuvoston asetus aravavuokratalojen purkamiskustannuksiin myönnettävästä avustuksesta. Hallituksen asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti otetaan käyttöön purkuavustus huomattavissa taloudellisissa vaikeuksissa oleville aravavuokrataloille. Valtion asuntorahaston varoista myönnettävä avustus on enintään 50 prosenttia kohtuullisista purkukustannuksista. Avustuksen myöntää Valtion asuntorahasto. Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (YM ylitarkastaja Anu Kääriäinen 160 39578)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.1.2006 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää puolueille ja Ahvenanmaan maakunnalle avustukset poliittisen toiminnan tukemiseen ajalla 1.1.-31.12.2006 ja antaa niiden käyttöön liittyvät tilitysmääräykset. Suomen Keskusta r.p. (55 edustajaa) 3 371 500 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen puolue-Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (53 edustajaa) 3 248 900 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (40 edustajaa) 2 452 000 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (19 edustajaa) 1 164 700 euroa, Vihreä Liitto r.p. (14 edustajaa) 858 200 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (8 edustajaa) 490 400 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)-Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 429 100 euroa, Perussuomalaiset-Sannfinländarna r.p. (3 edustajaa) 183 900 euroa eli yhteensä 12 198 700 euroa ja Ahvenanmaa 61 300 euroa. Saamastaan avustuksesta puolueen tulee käyttää kahdeksan prosenttia puolueen naisten poliittisen toiminnan tukemiseen ja vastaava osa puolueen piirijärjestön toiminnan tukemiseen. Avustusta saa käyttää sen tilikauden jälkeen, jona se on vastaanotettu. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Päätös asettaa kunnallistalouden ja -hallinnon neuvottelukunta. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): sisäasiainministeriö: alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen (kansliapäällikkö Ritva Viljanen) ja ylijohtaja Cay Sevón (lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu); valtiovarainministeriö: budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen (apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen) ja budjettineuvos Raija Koskinen (neuvotteleva virkamies Tuomo Mäki); opetusministeriö: johtaja Eeva-Riitta Pirhonen (taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen); sosiaali- ja terveysministeriö: apulaisosastopäällikkö Olli Kerola (apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen). (SM neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 160 42832)

Päätös määrätä valtion edustajat seuraavien valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden vuonna 2006 pidettäviin yhtiökokouksiin: Anuukar Holding Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Arek Oy: finanssineuvos Jarmo Kilpelä varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja; Edita Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Eka-kiinteistöt Oy: finanssineuvos Jarmo Väisänen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja; Elisa Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja; FCG Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Hansel Oy: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; HAUS kehittämiskeskus Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Kapiteeli Oyj: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy, selvitystilassa: ministeri Ulla-Maj Wideroos varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja; OMX AB (publ): alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja; Rahapaja Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja; Sampo Oyj: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Silta Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja; Solidium Oy: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Sponda Oyj: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja ja Tietokarhu Oy: valtiosihteeri kansliapäällikkönä Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja. (VM vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen 160 34947)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta tavoite 1 ja 2 -alueille. Työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin hankkeisiin osoitetaan yhteensä 92 770 133 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 44 195 607 euroa ja valtion rahoitusosuus 48 574 526 euroa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 160 62089)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion rahoitusosuuden jaosta Interreg III A-alueille (Saaristo ja Kaakkois-Suomi - Venäjä). Työvoima- ja elinkeinokeskuksille osoitetaan myöntämisvaltuutta ohjelma-alueittain yhteensä 243 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 160 62089)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan sosiaalirahaston varojen ja kansallisen valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta tavoite 1, 2 ja 3 -alueille. Työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin hankkeisiin osoitetaan yhteensä 23 088 500 euroa, josta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osuus on 9 743 000 euroa ja kansallinen valtion rahoitusosuus 13 345 500 euroa. (KTM ylitarkastaja Anne Kuoppala 160 62087)

Päätös työvoimapolitiikan määrärahojen alueellisesta jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 492 056 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 14 446 000 euroa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 95 750 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 14 250 000 euroa. (TM neuvotteleva virkamies Kimmo Ruth 010 60 48026)

Päätös työllisyysperusteisten investointimäärärahojen myöntämisvaltuuden jaosta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta 21 800 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 6 418 000 euroa. (TM neuvotteleva virkamies Kimmo Ruth 010 60 48026)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.1.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntösihteeri Carolina Ahlström oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.2.2006 lukien. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Tyynilä 160 67680)

Valtioneuvosto myönsi apulaisosastopäällikkö Jussi Pajuojalle palkatonta virkavapautta oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikön virasta 1.2.2006-31.12.2009, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka hän toimii eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kansliapäällikön määräaikaisessa virkasuhteessa. (OM hallitussihteeri Anne Hartoneva 160 67578)

Ph. D. in Political Science, osastopäällikkö Pauli Olavi Järvenpää puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston osastopäällikön virkaan 1.3.2006-28.2.2011. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 160 88119)

Filosofian lisensiaatti, rakennerahastopäällikkö Merja Niemi opetusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.3.2006 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Hallintotieteiden maisteri, ylitarkastaja Maarit Palonen opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 1.2.2006 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Eläinlääketieteen tohtori Leena Räsänen maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöneuvoksen virkaan 1.2.2006 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Filosofian tohtori Eero Helle riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ylijohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2006-31.3.2006, kuitenkin enintään niin kauan, kun virka vakinaisesti täytetään. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Aila Salminen merenkulkuneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2006-31.7.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäki on virkavapaana. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Hallitussihteeri, oikeustieteen kandidaatti Pekka Kouhia liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.2.2006-31.12.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija oikeustieteen kandidaatti Yrjö Mäkelä on virkavapaana. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Erityisasiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Jaana Heikkinen liikenne- ja viestintäministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.2.2006 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Hallintotieteiden maisteri Minna Liuttu sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2006 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 26.1.2006 seuraavia asioita:

Vuoden 2005 talousarvion momentilla 25.70.21 (Vaalimenot) olevan arviomäärärahan ylittäminen 1 000 000 eurolla. Presidentinvaalista aiheutuvien vuodelle 2005 kohdentuvien menojen osalta määrärahatarve on 550 000 euroa ennakoitua suurempi tilinpäätösennusteen ollessa 2 035 000 euroa. Muiden vaalimenojen tilinpäätösennuste on 1 600 000 euroa ja ylitystarve 450 000 euroa. (OM talousjohtaja Harri Mäkinen 160 67600)

Vuoden 2005 talousarvion momentin 28.07.95 (Valtion maksettavaksi tulevat korot) arviomäärärahan ylittäminen 487 610,06 eurolla. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 160 34963)

Porvoon kaupungin Länsi-Porvoon koulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 392 m2:ksi. Hankkeen kustannusarvio marraskuun 2005 kustannustasossa on 8 490 400 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Pyhtään kunnan Huutjärven koulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen on 3 777 m2:ksi. Hankkeen kustannusarvio marraskuun 2005 kustannustasossa on 7 394 900 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

Palkkaussopimuksen tekeminen Ilmailuhallinnon ylijohtajan Kim Salosen kanssa. Sopimuspalkka on 8 050 euroa kuukaudessa 1.1.2006 lukien. (LVM neuvotteleva virkamies Aki Rosén 160 28336)

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 13, 17 ja 20 §:ssä tarkoitettujen perusteiden vahvistaminen. Uusissa perusteissa esitetään uuden kuolevuusmallin käyttöönottoa. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksen nykyisissä perusteissa käytetään kuolevuusmallia, jossa kuolevuus riippuu edunsaajan iästä ja sukupuolesta. Pääomavastuun laskennassa käytettävät pääomakertoimet lasketaan käyttävän kuolevuusmallin ja valitun korkokannan perusteella. Lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavat yhtiöt ovat vuonna 2004 ottaneet käyttöön kuolevuusmallin, jossa iän ja sukupuolen lisäksi myös syntymävuosikymmen vaikuttaa kuolevuuteen. Syynä muutokseen on elinajanodotteen kasvu. Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa sovellettava kuolevuusmalli otetaan käyttöön myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksessa. (STM ylimatemaatikko Pertti Pulkkinen 160 73822)

Vuoden 2005 talousarvion momentin 33.32.34 (Valtion korvaus kunnille mielentilatutkimuspotilaista sekä potilassiirroista aiheutuviin kustannuksiin) arviomäärärahan ylittäminen 633 505 eurolla. Ylitystarve aiheutuu mielentilatutkimuksiin määrättyjen henkilöiden lukumäärän lisääntymisestä ja hoitopäivämaksujen hintojen noususta. (STM finanssisihteeri Tuula Karhu 160 74354)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kuntien tietohallintoyhteistyötä vahvistavan toimijan (KuntaIT) perustamista valmistellut työryhmä luovutti loppuraporttinsa 25.1.2006 pääministeri Matti Vanhaselle. Työryhmä esittää erityisen KuntaIT-yksikön perustamista koordinoimaan kuntasektorin ja soveltuvin osin koko julkishallinnon tietohallintoyhteistyötä. Sisäasiainministeriöön sijoitettava yksikkö linjaisi ja määrittäisi palveluiden kehittämistä tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisen näkökulmasta. Työryhmä katsoo, että kuntien ja koko julkishallinnon tietohallintoyhteistyötä tiivistämällä voidaan tehostaa julkishallinnon toimintoja, parantaa julkisten palveluiden saatavuutta, laatua ja vaikuttavuutta sekä mahdollistaa palvelurakenteiden välttämättömät uudistukset. Raportti on osoitteessa www.vnk.fi/tiedostot/pdf/fi/99282.pdf. Lisätietoja antavat ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. (09) 160 22363 valtioneuvoston kansliasta ja varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. (09) 771 2700 Suomen Kuntaliitosta.

Oikeusturva-asiain neuvottelukunnan raportti oikeusturvan kehitystoimista luovutettiin 24.1.2006 oikeusministeri Leena Luhtaselle. Neuvottelukunta korostaa käytännön toimien merkitystä oikeusturvan kehittämisessä. Niitä ovat esimerkiksi tuomioistuinten omassa piirissä syntyneet laatuhankkeet ja neuvottelukunnan aloitteesta syntynyt oikeudellisen neuvonnan yhteistyöhanke Vaasassa. Neuvottelukunta kiirehtii myös viranomaisen passiivisuudesta johtuvan oikeusturvan puutteiden korjaamista. Nykyisin ihmisillä ei juuri ole keinoja velvoittaa viranomaisia toimimaan, vaikka päätökset viipyisivät kohtuuttoman pitkään. Raportti on osoitteessa www.om.fi/34523.htm. Lisätietoja antavat neuvottelukunnan puheenjohtaja, vararehtori, professori Teuvo Pohjolainen, p. (013) 251 3699 Joensuun yliopistosta ja sihteerit, apulaispääsihteeri Pirkko Kivikari, p. (09) 6866 1213 Suomen Asianajajaliitosta, tutkija Anu Mutanen, p. 050 589 0721 Joensuun yliopistosta sekä lakimies Kati Virtanen, p. (09) 8561 0326 Suomen Lakimiesliitosta.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen ns. PTR-yhteistoiminnan kustannusten jakamista selvittänyt asiantuntijaryhmä luovutti raporttinsa 26.1.2006 sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Noin vuoden ajan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos ovat harjoittaneet yhteistä analyysitoimintaa. Viranomaisilla on yhteinen PTR-rikostiedustelukeskus ja alueellisia PTR-analyysiryhmiä. Yhteisellä analyysitoiminnalla on kyetty konkreettisesti tukemaan rikosten esitutkintaa, nostamaan esille rikossarjoja, ylläpitämään tilannekuvaa ja raportoimaan rikollisuudesta aivan uudella tavalla. Nykyään kukin PTR-yhteistyöhön osallistuva viranomainen vastaa itse välittömistä kustannuksista. Yhteistyötahot eivät pääsääntöisesti laskuta toisiaan yhteistyöhön liittyvästä virka-aputoiminnasta. Työryhmä tulee esittämään keväällä kokoontuvalle PTR-johtoryhmälle, että tämä periaate säilytettäisiin jatkossakin. Lisätietoja antaa poliisiylitarkastaja Robin Lardot, p. (09) 160 42870 sisäasiainministeriöstä.

Muuntogeenisten viljelykasvien ja muun maataloustuotannon rinnakkaiseloa selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 20.1.2006 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Muuntogeenisten viljelykasvien ja muun maataloustuotannon rinnakkaiselo on mahdollista Suomessa, mutta sen toteuttaminen edellyttää lakimuutoksia ja viljelyohjeita. Työryhmä katsoo, että on valmisteltava yleislaki, jossa määriteltäisiin rinnakkaiselon yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet sekä vastuut ja niiden seuraamukset. Muuntogeenisten kasvilajikkeiden viljelyä saatetaan rajoittaa esimerkiksi kylvösiementuotannon kannalta keskeisillä erityisalueilla. Raportissa annetaan ehdotukset tarvittavista viljelytoimista, alueellisista näkökohdista, hallinnollisista päätöksistä ja säädösmuutoksista sekä kansallisista vahinkovastuuperiaatteista. Raportti on osoitteessa www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2005/trm2005_16.pdf. Lisätietoja antavat ylijohtaja Matti Aho, p. (09) 160 53380, maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. (09) 160 54221 ja erikoistutkija Jussi Tammisola, p. (09) 160 52913 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Peltobiomassaa, liikenteen biopolttonesteitä ja biokaasua selvittävä maa- ja metsätalousministeriön jaosto luovutti toisen väliraporttinsa 26.1.2006 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Ruokohelven viljelyala on noussut noin 9 000 hehtaariin ja kiinnostus viljelysopimusten tekoon on edelleen kasvussa. Myös kiinnostus biokaasulaitosten rakentamiseen maatiloille lisääntyy jatkuvasti. Ruokohelven, oljen ja viljan lisäksi viljelyyn ei ole tullut juurikaan muita energiakasveja. Mahdollisia tulevaisuuden energiakasveja voisivat olla hamppu ja pellava. Jaoston mielestä pitäisi selvittää näiden tuotantopotentiaali ja käytettävyys energiantuotannossa. Peltoenergian ja biokaasun tuotannon ympäristövaikutukset osoittautuivat raporttiin liittyneessä selvityksessä monelta osin positiivisiksi. Väliraportti on osoitteessa www.mmm.fi/julkaisut/tyoryhmamuistiot/2005/. Lisätietoja antavat maatalousneuvos Taina Vesanto, p. (09) 160 54240 ja ylitarkastaja Elina Nikkola, p. (09) 160 52503 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ratkaisuja liikkumis- ja toimimisesteisten joukkoliikennematkustamiseen pohtinut esteettömyyskoulutusryhmä luovutti raporttinsa 24.1.2006 liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huoviselle. Raportissa keskitytään henkilökunnan ammattitaitokysymyksiin ja liikennealan asenteisiin yleensä ja se toteuttaa omalta osaltaan liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiaa. Työryhmän mukaan liikennehenkilökunnan asenteet ja ammattitaito ovat oleellisia helpotettaessa vanhusten ja vammaisten joukkoliikenteen käyttöä. Lisäksi erityisen tärkeää on poistaa fyysiset esteet joukkoliikenteessä esimerkiksi panostamalla matalalattiaratkaisuihin. Työryhmä esittää, että liikennealan peruskoulutukseen sisällytetään esteettömyyteen liittyvät perustiedot ja asennekysymykset. Joukkoliikenteen asiakaspalvelun ohella työryhmä haluaa kiinnittää huomiota myös liikennealan suunnitteluun ja päätöksentekoon yleensä. Raportti on liikenne- ja viestintäministeriön sivuilla osoitteessa www.mintc.fi. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Irja Vesanen-Nikitin, p. (09) 160 28544 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Terveydenhuollon perinteistä mallia tarkasteleva selvitys julkistettiin 24.1.2006 kauppa- ja teollisuusministeriössä. Selvityksen mukaan varteenotettavin tapa terveydenhuollon tuottavuuden parantamiseksi on luoda säädellyt markkinat, jossa palvelujen tilaaja ja tuottaja erotetaan hallinnollisesti ja taloudellisesti toisistaan. Tilaajan ja tuottajan erottaminen mahdollistaisi terveyspalvelujen tuottamisen turvallisen kilpailuttamisen, millä haetaan kustannustehokkuuden lisäämisen ohella myös palvelutoiminnan laadun, saatavuuden ja innovaatiotason nostoa. Näin terveydenhuollossa voitaisiin hyödyntää kilpailun myönteisiä vaikutuksia kuitenkin niin, että julkisen vallan vastuu palveluiden järjestämisestä ja laadusta säilyy. Selvitys on kauppa- ja teollisuusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.ktm.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat professori Paul Lillrank, p. 0500 703 848 Teknillisen korkeakoulun BIT-tutkimuskeskuksesta, tutkija Pirjo Haukkapää-Haara, p. 040 827 4151 ja neuvotteleva virkamies Annukka Lehtonen, p. 050 592 2768 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.