Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 3/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 20.1.2006 seuraavat lait:

Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta, laki ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta ja laki ajoneuvolain muuttamisesta (HE 16/2005 vp). Rikesakkomenettelystä annettuun lakiin otetaan uudet menettelysäännökset, joiden mukaan automaattisessa liikennevalvonnassa havaitusta ylinopeusrikkomuksesta tai liikennemerkkien vastaisesta ajosta linja-auto- tai raitiovaunukaistalla annettu rikesakkomääräys voidaan kuljettajaa selvittämättä lähettää tavallisella kirjeellä ajoneuvon rekisteriin merkitylle omistajalle tai haltijalle. Jos rikesakkomääräystä määräajassa vastustetaan, poliisi suorittaa esitutkinnan kuljettajan selvittämiseksi ja rikesakko määrätään hänelle. Jos rikesakkomääräystä ei vastusteta, rikesakko on maksettava ja se voidaan periä tarvittaessa ulosottoteitse. Ajoneuvolakia muutetaan siten, että silloin kun auton rekisteriin merkitty omistaja tai haltija eivät kumpikaan ole luonnollisia henkilöitä, autolle on ilmoitettava käyttövastaava. Ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia tarkistetaan niiden tietojen osalta, joita rekisteriin saa tallettaa. Laki rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.4.2006. Rikesakkomenettelystä annetun lain muuttamista koskevan lain 2 a luvun 13 b §:n 2 ja 3 momentti ja lait ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain sekä ajoneuvolain muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2008. (OM lainsäädäntöjohtaja Jan Törnqvist 160 67700)

Laki ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 78/2005 vp). Ulkomaalaislakiin lisätään säännökset, joilla pyritään edistämään ulkomaalaisten opiskelijoiden hakeutumista ja sijoittumista suomalaiseen työelämään. Lakiin tehdään myös muutamia teknisiä korjauksia. Laki tulee voimaan 1.2.2006. (SM hallitusneuvos Eero Koskenniemi 160 42734)

Laki koe-eläintoiminnasta ja laki eläinsuojelulain muuttamisesta (HE 32/2005 vp). Laki koe-eläintoiminnasta koskee selkärankaisilla eläimillä harjoitettavaa koe-eläintoimintaa. Lailla korjataan nykyinen koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan säädöstasoltaan perustuslain vaatimuksia. Laki koe-eläintoiminnasta sisältää säännökset koe-eläintoiminnan harjoittamiseen vaadittavan luvan edellytyksistä ja luvan myöntämisestä sekä keskeiset eläinkoetta, eläinkokeen suorittamista ja koe-eläinten käyttöä koskevat periaatteet. Lisäksi laki sisältää säännökset koe-eläintoiminnan valvonnasta. Luvan koe-eläintoimintaan myöntää nykyiseen tapaan lääninhallitus. Koe-eläinlaitoskohtaisista koe-eläintoimikunnista luovutaan, ja eläinkokeen suorittamista koskevan lupahakemuksen käsittelee ja luvan myöntää perustettava eläinkoelautakunta, joka toimii Etelä-Suomen lääninhallituksen yhteydessä. Eläinsuojelulakiin tehdään koe-eläintoimintaa koskevan lain edellyttämät teknisluonteiset muutokset. Lait tulevat voimaan 1.8.2006. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että eläinkoelautakunnan työjärjestykseen sisällytetään määräykset, jotka varmistavat sen, että niin eläinkoelupahakemuksen käsittelyä valmisteltaessa kuin eläinkoelupahakemuksen varsinaisessa käsittelyssä tarkasteluun otetaan kysymys siitä, edellyttääkö hakemuksen ratkaiseminen uusia periaatteellisia linjauksia. 2) Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan eläinkoelautakunnan ensimmäisen toimintavuoden jälkeen selvitys, josta käy ilmi, miten eläinkoelupahakemuksia koskevat ratkaisut ovat määrällisesti jakaantuneet eläinkoelautakunnan ja sen jaostojen kesken. (MMM eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb 160 53386)

Laki kuljettajantutkintotoiminnan järjestämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 176/2005 vp). Kuljettajantutkintotoiminnan järjestämistä koskevaan lakiin tehdään muutoksia tutkintojen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Palveluntuottajien kanssa tehtävän sopimuskauden pituutta koskevilla muutoksilla ja hankintalainsäädännön mukaisen suoran neuvottelumenettelyn käyttömahdollisuudella sopimusta jatkettaessa parannetaan toiminnan ja sen valvonnan yleisiä edellytyksiä. Vastaanottoverkoston erikoistumisella parannetaan tutkintojen laatua kuitenkin vähimmäispalvelutaso turvaten. Laki tulee voimaan 1.1.2007. (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 160 28571)

Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta ja viestintämarkkinalain 70 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 81/2005 vp). Niin sanottua kytkykauppaa koskevaa säännöstä muutetaan. Kytkykauppakielto koskee edelleen sellaisia matkapuhelimia ja liittymiä, joita voidaan käyttää vain GSM-matkaviestinverkossa, mutta ei enää uudempaa teknologiaa hyödyntävien matkapuhelinten kauppaa. Lakiin otetaan säännös, jonka mukaan kuluttajaa ei saa sitoa kahta vuotta pidempään määräaikaiseen liittymäsopimukseen sekä eräitä muita kuluttajan suojaamiseksi tarpeellisia säännöksiä. Säännös on voimassa kolme vuotta. Samassa yhteydessä viestintämarkkinalakiin tehdään eräitä muita lain soveltamiskäytännössä tarpeelliseksi havaittuja muutoksia. Laki tulee voimaan 1.4.2006. Lain 70 § on voimassa kolme vuotta lain voimaantulosta. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 160 28391)

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta, laki eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 14 §:n muuttamisesta, laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 11 luvun 5 §:n muuttamisesta, laki tapaturmavakuutuslain 64 d §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 86 §:n muuttamisesta, laki yhdenvertaisuuslain 11 §:n muuttamisesta, laki työterveyshuoltolain muuttamisesta, laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta, laki työturvallisuuslain 51 §:n 2 momentin kumoamisesta, laki rikoslain 47 luvun 6 §:n 2 momentin kumoamisesta ja laki työsuojeluhallinnosta annetun lain 3 §:n 3 momentin kumoamisesta (HE 94/2005 vp). Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta sisältää säännökset työsuojeluviranomaisten valvontamenettelystä ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Lailla pyritään parantamaan viranomaistoiminnan ennakoitavuutta ja valvonnan tehokkuutta keskittämällä pakkokeinojen käyttöä keskeisiin kysymyksiin. Lähtökohtana on viranomaisten ohjaava ja neuvova toiminta. Yhteistoiminnan osalta lisätään osapuolten sopimismahdollisuuksia. Säädösteknisiä muutoksia tehdään 12 lakiin. Lait tulevat voimaan 1.2.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio 160 72420)

Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (HE 155/2005 vp). Toimeentulotuesta annettua lakia muutetaan siten, ettei toimeentulotuen perusosaan enää sisälly seitsemää prosenttia asiakkaan asumismenoista. Laki tulee voimaan 1.9.2006. (STM hallitussihteeri Anne Kumpula 160 74132)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 20.1.2006 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Serbia ja Montenegron kanssa Montenegron opetussektorin tuesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetuksella saatetaan voimaan Suomen tasavallan hallituksen ja Serbia ja Montenegron ministerineuvoston välillä Montenegron opetussektorin tuesta tehty sopimus. Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen 11.11.2005. Asetus tulee voimaan 28.1.2006. (UM apulaisosastopäällikkö Laura Kakko 160 55390)

Tasavallan presidentin asetus tullimenettelyjen yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan sekä sen I ja II liitteiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1231/2002) tulee voimaan 3.2.2006. Asetus tulee voimaan 3.2.2006. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 160 34921)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 20.1.2006 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä Suomen ja Venäjän välisen valtakunnanrajan ylityspaikoista 11.3.1994 tehdyn sopimuksen muuttamisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 20.1.2006 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakien osalta, jotka tulevat voimaan: maakuntalaki tuoteturvallisuutta koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki työmarkkinapoliittisesta toiminnasta, maakuntalaki Ahvenanmaan työmarkkina- ja opintopalveluviranomaisesta, maakuntalaki neuvontajärjestelmästä annetun lain soveltamisesta työhallinnon asiakaspalvelussa Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki toimeentulotuen soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki maanviljelijöiden lomittajatoiminnasta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki opintotuesta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki opintolainojen lyhentämisestä kunnallisverotuksessa myönnettävästä vähennyksestä annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta, maakuntalaki opintovapaasta annetun maakuntalain 17 §:n muuttamisesta, maakuntalaki virkamieslain 44 §:n muuttamisesta Ahvenanmaan maakunnassa, maakuntalaki sähkölain muuttamisesta Ahvenanmaan maakunnassa sekä maakuntalaki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetun lain soveltamisesta maakunnassa. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi ja suostumuksen hankkimiseksi sopimuksen voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja näiden valtioiden kanssa tehtyjen Eurooppa-sopimusten voimaansaattamislakien kumoamisesta (HE 218/2005 vp). (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 160 67686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 20.1.2006 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Alec Aalto Tukholmassa (Ruotsi) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.6.2006 lukien sekä ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälä Caracasissa (Venezuela) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.3.2006 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Määräaikainen laamanni, hovioikeudenneuvos Leena Marketta Kartimo Hyvinkään käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.4.2006 lukien, käräjätuomari Juha Esko Tervo Kajaanin käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.5.2006 lukien ja käräjätuomari Leeni Annina Kivalo Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.2.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Käräjätuomari Tarja Anneli Honkanen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2006 lukien ja käräjätuomari Eija Sinikka Iivonen toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2006 lukien, käräjätuomari Erkki Johannes Kuvaja Iisalmen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2006 lukien, käräjätuomari Eino Jussi Tapio Heiskanen Helsingin käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2006 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Paavo Johannes Päivänsalo toiseksi täytettävään käräjätuomarin virkaan 1.2.2006 lukien, käräjätuomari, käräjäviskaali Leena Elina Ruuskanen Kuopion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2006 lukien, hallinto-oikeussihteeri Peik Johannes Strömsholm Mustasaaren käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2006 lukien ja määräaikainen käräjätuomari, viskaali Leena Marketta Alanne Turunseudun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.3.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 19.1.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan Etelä-Suomessa tukialueilla A ja B liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan kotieläintaloudelle maidon tuotantotukena, eläinyksikköä kohti maksettavana tukena ja teurastetuista hiehoista maksettavana eläinkohtaisena tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tukea maksetaan Keski- ja PohjoisSuomessa (C-tukialueet) Suomen liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella. Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tukena, kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta. Tukialueilla A ja B maksettavan ympäristötuen kansallisen lisäosan tukitasojen ja tuen määräytymisperusteiden vahvistaminen. Lisäosan maksaminen perustuu komission päätökseen K(2004)475 (muut. K(2005)4411). Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävän ruoka- ja ruokateollisuusperunan tuotannolle sekä eräiltä osin siemenperunatuotannolle. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta käytetään enintään 4 prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus Merentutkimuslaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Pykälää muutetaan siten, että laitoksen ylijohtaja ei enää ole johtokunnan jäsen, vaan toimii johtokunnassa asioiden esittelijänä. Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Valtioneuvoston asetus aluksen miehityksestä, laivaväen pätevyydestä ja vahdinpidosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että lähiliikenteen ja kaukoliikenteen liikennealueen väliin lisätään euroopanliikenteen liikennealue. Lisäksi asetuksen 47 §:n muutoksilla pannaan täytäntöön merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta annettu komission asetus 2005/23/EY. Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 160 28612)

Valtioneuvoston asetus vuonna 2006 kertyvien työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumasta. Asetuksella säädetään, paljonko vuonna 2006 suoritettavista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan työnantajan kansaneläkemaksua ja työnantajan sairausvakuutusmaksua. Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 19.1.2006 seuraavat päätökset:

Päätös avustusten myöntämisestä puolueille vuoden 2006 tasavallan presidentin vaalista aiheutuviin kustannuksiin ja niiden käyttöä koskevat tilitysmääräykset. Avustukset myönnetään puolueille seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. (55 edustajaa) 677 688,44 euroa, Suomen Sosialidemokraattinen puolue-Finlands Socialdemokratiska Parti r.p. (53 edustajaa) 653 045,23 euroa, Kansallinen Kokoomus r.p. (40 edustajaa) 492 864,32 euroa, Vasemmistoliitto r.p. (19 edustajaa) 234 110,55 euroa, Vihreä Liitto r.p. (14 edustajaa) 172 502,51 euroa, Svenska Folkpartiet i Finland r.p. (8 edustajaa) 98 572,87 euroa, Suomen Kristillisdemokraatit (KD)-Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. (7 edustajaa) 86 251,26 euroa, Perussuomalaiset-Sannfinländarna r.p. (3 edustajaa) 36 964,82 euroa eli yhteensä 2 452 000 euroa. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 160 22026)

Päätös asettaa tietosuojalautakunta 31.12.2008 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: ylijohtaja Pekka Nurmi (lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta) oikeusministeriö; varapuheenjohtaja: professori Ahti Saarenpää Lapin yliopisto (professori Kai Kalima Helsingin yliopisto); jäsenet: hallintojohtaja Anna-Liisa Reinikainen Tilastokeskus (kaupunginlakimies Eila Ratasvuori Helsingin kaupunki), itsenäinen konsultti Pertti Saloranta Hämeenlinna (varajäsenenään lainsäädäntöneuvos Ilkka Turunen sisäasiainministeriö), johtaja Lea Mäntyniemi Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (erikoistutkija Riitta-Sisko Koskela Työterveyslaitos), toimitusjohtaja Sven-Gustaf Lindroos EAN-Finland Oy (lainopillinen asiamies Hannu Rautiainen Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry) ja johtaja lakimies Tuula Sario Suomen Kuluttajaliitto ry (lakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö ry). (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 160 67621)

Päätös hyväksyä Suomen esitys Euroopan komissiolle Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman muuttamiseksi. Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toimintalinjan 3 "maaseudun kehittäminen" sisällä siirretään Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR-O) varoja 635 000 euroa ja valtion rahoitusosuutta 533 000 euroa Kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineeseen (KOR) ja sen vastinrahoitukseksi. Esitys on hyväksytty Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman seurantakomitean kokouksessa 13.12.2005. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 160 42838)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta. Tavoite 1 ja 2 -ohjelma-alueilla aluekehittämisviranomaisina toimiville maakunnan liitoille ja Kainuun maakunta -kuntayhtymälle jaetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 15 713 427 euroa sekä valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 10 224 273 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Päätös asettaa kutsunta-asiain keskuslautakunta toimikaudeksi 1.2.2006-31.1.2010. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallintoneuvos Ahti Rihto korkein hallinto-oikeus; varapuheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Veli Hokkanen Helsingin hovioikeus; jäsenet: hallintoneuvos Irma Telivuo korkein hallinto-oikeus, lainsäädäntöneuvos Leena Halila oikeusministeriö, hallitusneuvos Seppo Kipinoinen puolustusministeriö, kenraaliluutnantti Kalervo Sipi pääesikunta ja eversti Jorma Jokisalo pääesikunta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 160 88112)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2004 johdosta pöytäkirjaan. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Päätös jakaa myöntämisvaltuudet Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien ohjelmien toimeenpanoa varten. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston rahoitusosuutena 21 986 300 euroa ja valtion rahoitusosuutena 19 706 600 euroa käytettäväksi Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelmien sekä Leader+ ja Interreg III-yhteisöaloiteohjelmien toimeenpanoa sekä ao. alueellisten ohjelmien kansallista teknistä apua varten. Päätöksellä jätetään maa- ja metsätalousministeriön käyttöön 429 700 euroa Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston rahoitusosuutta ja 809 700 euroa valtion rahoitusosuutta. Päätös sisältää Kainuun maakuntavaltuuston 19.12.2005 93 § tekemässä päätöksessä tarkoitetun myöntämisvaltuuden. (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 160 54229)

Päätös määrätä valtion edustajat seuraavien valtioenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2006 pidettäviin yhtiökokouksiin: Altia Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään teollisuusneuvos Ritva Hainari ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Finnvera Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Fortum Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Kemijoki Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Motiva Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio neuvotteleva virkamies Pekka Timonen; Neste Oil Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Patria Oyj: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Suomen Teollisuussijoitus Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi; Vapo Oy: ministeri Mauri Pekkarinen varamiehinään johtaja Markku Tapio ja teollisuusneuvos Arto Honkaniemi. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2006 yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille kiintiöidään vuoden 2006 talousarvion momentin 32.30.45 puhtaasti kansallisesta myöntämisvaltuudesta 11 519 000 euroa käytettäväksi yritystoiminnan tukemisesta annetun lain (1068/2000) mukaisiin yritystukiin. Myöntämisvaltuus on ensisijaisesti suunnattu EU:n tavoitealueiden ulkopuolisille alueille, EU:n tavoite 2 -siirtymäkauden alueille sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin tukiin koko maassa. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi tarvittaessa TE-keskusten aloitteesta tehdä muutoksia TE-keskuskohtaisiin kiintiöihin sekä päättää kiintiöimättä olevan 1 000 000 euron käytöstä. (KTM ylitarkastaja Sirpa Hautala 160 63684)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta tavoite 1, 2 ja 3 -ohjelmien toteutukseen. Valtion vuoden 2006 talousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 44 683 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toteutukseen. Valtion vuoden 2006 talousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) jaetaan myöntämisvaltuutta 46 246 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien valtion osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 19.1.2006 seuraavat nimitysasiat:

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Erna Snellman sosiaali- ja terveysministeriön lääkintöneuvoksen virkaan 1.2.2006 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.1.2006 seuraavia asioita:

7 miljoonan euron yleisavustuksen myöntäminen YK:n pakolaispäävaltuutetun toimistolle (UNHCR). UNHCR:n (UN High Commissioner for Refugees) kohderyhmänä vuonna 2006 on noin 19 miljoonaa henkeä. Järjestön operaatioiden painopiste on Afrikassa ja prioriteettina kaikkialla pakolaisnaiset ja -lapset. Järjestön vuoden 2006 kokonaisbudjetti on 1,14 miljardia dollaria. (UM apulaisosastopäällikkö Anneli Vuorinen 160 56312)

Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden varojen osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriölle Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 90 568 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriölle Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 4 751 000 euroa ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 3 643 000 euroa käytettäväksi Kainuun maakunnassa Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Valtiovarainministeriön asetus yksittäisten kuntien ja evankelis-luterilaisten seurakuntien verovuoden 2006 yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteista. Jako-osuuksien vahvistaminen kerralla lopullisiksi poistaa jako-osuuksien oikaisuista aiheutuneita yhteisöveron tuottomuutoksia kuntien ja seurakuntien verotilityksissä ja lisää osaltaan kuntien ja seurakuntien talouden ennustettavuutta ja vakautta. Seurakuntien jako-osuuksien laskentaperusteiden muutoksen johdosta yhteisöverotuloja menettävien seurakuntatalouksien tulonmenetyksien lieventämiseksi Kirkon keskusrahaston perusmaksun perimisperusteita on muutettu samoin kuin verotulojen täydennyksen myöntämisperusteita. Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 160 33149)

Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta. Vuosina 2002-2005 aloitettujen opetus- ja kirjastohankkeiden perusteella kalleusluokan 100 yksikköhinnaksi esitetään 1 458 euroa/m2 lokakuun 2005 kustannustasossa eli rakennuskustannusindeksin (2000=100) pisteluvun 112,1 tasossa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvien toimitilojen yksikköhinnat määräytyvät suhteessa kalleusluokan 100 yksikköhintaan. Varustamisen lisähinnat on laskettu vuonna 1999 ja sen jälkeen aloitetuista hankkeista, joiden toteutuneet kustannukset ovat tiedossa. Lisähinnaksi perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta tulee 137 euroa/m2 ja yleisten kirjastojen osalta 186 euroa/m2. Asetus tulee voimaan 8.2.2006. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 160 77253)

8 818 000 euron avustuksen myöntäminen Suomen Kansallisteatterille. Avustus kohdennetaan käytettäväksi teatterin hallinto-, henkilöstö-, esitystoiminta- ja kiinteistökustannuksiin teatterin vuoden 2006 talousarvion mukaisesti. (OPM ylitarkastaja Katri Santtila 160 77487)

Teatterikorkeakoulun oikeuttaminen tekemään Etelä-Suomen Julkisivupalvelu Oy:n kanssa vuokrasopimus Helsingin Sörnäisissä sijaitsevista, peruskorjattavista 1 722 htm2:n toimitiloista. Sopimuksen kesto olisi 12 vuotta, vuosivuokra hoitokuluineen noin 0,45 miljoonaa euroa (alv 0 %). (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77341)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksella myönnetään kuntakohtainen tulvalain korvausperusteiden mukainen määräraha niille kunnille, joiden osalta korvausperusteet ovat olennaisesti muuttuneet maa- ja metsätalousministeriön käsittelyssä muutettavan asetuksen antamisen jälkeen. Kuntalistasta on myös poistettu ne kunnat, joille ei tarkemman käsittelyn jälkeen ole rahaa myönnetty lainkaan. Syynä listalta poistoon voi olla esimerkiksi se, että vakuutusyhtiö on myöntänyt korvauksen alkuperäisestä kielteisestä kannastaan huolimatta ja päällekkäinen tulvakorvaus on sen takia peritty takaisin tai vahinkojen ei ole myöhemmässä selvittelyssä todettu johtuneen vesistön poikkeuksellisesta tulvasta, mikä on korvausten maksamisen lähtökohta. Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2004 maatalouden tulvavahinkokorvausten maksamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta. Asetuksella myönnetään kuntakohtainen tulvalain korvausperusteiden mukainen määräraha niille kunnille, joiden osalta korvausperusteet ovat olennaisesti muuttuneet maa- ja metsätalousministeriön käsittelyssä muutettavan asetuksen antamisen jälkeen. Kuntalistasta on myös poistettu ne kunnat, joille ei tarkemman käsittelyn jälkeen ole rahaa myönnetty lainkaan. Syynä listalta poistoon voi olla esimerkiksi se, että vakuutusyhtiö on myöntänyt korvauksen alkuperäisestä kielteisestä kannastaan huolimatta ja päällekkäinen tulvakorvaus on sen takia peritty takaisin tai vahinkojen ei ole myöhemmässä selvittelyssä todettu johtuneen vesistön poikkeuksellisesta tulvasta, mikä on korvausten maksamisen lähtökohta. Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2005 tulvavahinkokorvausten maksamisesta. Asetuksella myönnetään korvausta asuinrakennusvahingoista kärsineille sekä korvaukset muista rakennusvahingoista, kotitalous- ja muista irtaimistovahingoista, yksityistie-, silta-, oja- ja pengervahingoista sekä kustannuksista, jotka ovat aiheutuneet vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä. Korvattavaksi tulisivat siis muut tulvavahingot paitsi puustovahingot sekä maatalouden tuotantorakennuksille ja maa- ja puutarhatalouden kasvavalle ja korjatulle sadolle sekä sadon kylvämättä jäämisestä aiheutuneiden vahinkojen korvaukset, joiden maksaminen ja korvausprosentit edellyttävät Euroopan yhteisöjen komission antamaa hyväksyntää. Asetuksen nojalla korvataan 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden mukaisista vahingoista, joissa korvauksen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Seuraava maksuvaihe eli korvaukset maatalouden tuotantorakennuksille sekä maa- ja puutarhatalouden kasvavalle ja korjatulle sadolle voitaisiin toteuttaa, kun Euroopan yhteisöjen komission hyväksyntä on saatu. Asetus tulee voimaan 25.1.2006. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 160 53345)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus talous- ja velkaneuvontapalvelujen tuottajalle vuonna 2006 maksettavan korvauksen perusteista. Korvaus jaetaan peruskorvaukseen ja lisäkorvaukseen. Peruskorvauksena maksetaan vuotta 2005 vastaavasti palvelun järjestäjän toimialueen asukasmäärän perusteella 0,73 euroa asukasta kohden. Lisäkorvaus 428 274 kohdistetaan lääneille talous- ja velkaneuvonnan kysynnän ja tarpeen sekä neuvojien koulutukseen osallistumisesta aiheutuvien matkakustannusten perusteella. Edellisenä vuonna lisäkorvaus kohdistettiin lääneille asukasluvun mukaan. Jakokriteereissä on näin pyritty ottamaan huomioon palvelujen tarve. Kriteereistä johtuva muutos ei kuitenkaan ole merkittävä. Asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (36/2005). Asetus tulee voimaan 1.2.2006. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 63547)

Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Työministeriö oikeuttaa sisäasiainministeriön, opetusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön käyttämään valtion vuoden 2006 talousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta yhteensä 59 438 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (TM ylitarkastaja Sirpa Liljeström 010 60 47981)

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.1.2006 seuraavia asioita:

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Osakeyhtiön välisen kannattamattoman henkilöjunaliikenteen ostosopimuksen tekeminen. Nykyinen liikenne- ja viestintäministeriön ja VR Osakeyhtiön välinen kannattamatonta henkilöjunaliikennettä koskeva ostosopimus päättyy Kerava-Lahti -oikoradan käyttöönoton yhteydessä 2.9.2006. Syyskuun 2006 alun jälkeinen sopimus on sovittu tehtäväksi siten, että osapuolet solmivat erilliset pääkaupunkiseudun ulkopuolista lähiliikennettä koskevan sopimuksen sekä kauko- ja alueellista liikennettä koskevan sopimuksen. Kannattamatonta kaukoliikennettä ja alueellista henkilöliikennettä koskeva sopimusluonnos on valmis ja lähiliikennettä koskeva sopimusluonnos viimeistellään sen jälkeen, kun liikenne- ja viestintäministeriö on käsitellyt kuntien lausunnot pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistamista pohtineen työryhmän mietinnöstä. (LVM rakennusneuvos Juhani Tervala 160 28482)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 19.1.2006

Hallitus käsitteli lintuinfluenssaan ja influenssapandemiaan varautumista

Hallitus sai neuvottelussaan torstaina 19. tammikuuta selvitykset varautumisesta lintuinfluenssaan ja influenssapandemiaan. Tilannearvion lisäksi hallitusta informoitiin ministeriöiden suunnitelmista ja keskeisistä tehdyistä toimista influenssapandemian varalta.

Hallitus totesi neuvottelussaan, että maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhteistyössä valmiuspäällikkökokouksen kanssa kaikki hallinnonalat kattavan valmiussuunnitelman lintuinfluenssan varalta ja esittelee sen kansliapäällikkökokoukselle 15.2.2006 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee yhteistyössä valmiuspäällikkökokouksen kanssa kaikki hallinnonalat kattavan valmiussuunnitelman influenssapandemian varalta ja esittelee sen kansliapäällikkökokoukselle 13.3.2006 mennessä.

Näiden valmiussuunnitelmien harjoittelemiseksi järjestetään valmiusharjoitus lintuinfluenssan varalta 9.3.2006 ja influenssapandemian varalta 20.4.2006. Harjoituksen valmistelusta ja toteutuksesta vastaa valmiusorganisaatio kansliapäällikkökokouksen johdolla.

Maa- ja metsätalousministeriö on laatinut kansallisen valmiussuunnitelman lintuinfluenssan varalta. Eläinlääkäreille annetaan yksityiskohtaiset ohjeet toiminnasta silloin, kun maassa epäillään tai todetaan lintuinfluenssaa tai toista helposti leviävää siipikarjan tautia, Newcastlen tautia. Jokaisessa läänissä on laadittu vastaavat, läänikohtaiset ohjeet. Valmiussuunnitelma sisältää johtamissuunnitelman eläinlääkinnän osalta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän laatimaan kansallista influenssapandemiaan varautumisen suunnitelmaa. Työryhmän määräaika päättyy 28.2.2006. Työryhmän suunnitelma tulee sisältämään luettelon eri viranomaisten vastuulla olevista toimenpiteistä, niiden ajankohdista pandemiavaiheisiin sovitettuina sekä terveydenhuollolle yksityiskohtaisia menettelytapaohjeita. Suunnitelma toimii runkona sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavalle kaikki hallinnonalat kattavalle valmiussuunnitelmalle.

Lisätietoja: valtiosihteeri Risto Volanen, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22006, osastopäällikkö Matti Aho, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 53380 ja lääkintöneuvos Merja Saarinen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. (09) 160 74030

Liitteet:

- Kalvot: Hallinnonalojen varautuminen influenssapandemiaan http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/99175.pdf

- Tiivistelmä ministeriöiden suunnitelmista ja suoritetuista keskeisimmistä toimenpiteistä influenssapandemian varalta http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/99176.pdf

- Muistio: Lintuinfluenssa ja pandemia http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/99177.pdf

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sähköistä kiinteistönvaihdantaa selvittäneen toimikunnan toinen osamietintö luovutettiin 19.1.2006 oikeusministeri Leena Luhtaselle. Toimikunta ehdottaa sähköisen asioinnin mahdollistamista kiinteistökaupoissa ja muissa kiinteistöihin liittyvissä oikeustoimissa. Lisäksi ehdotetaan, että lakiin lisättäisiin säännökset sähköisestä kiinteistön kaupasta, panttauksesta ja kirjaamismenettelystä. Kiinteistön kauppakirja voitaisiin tehdä sähköisesti oikeusministeriön tietojärjestelmässä. Tätä sähköistä kaupankäyntijärjestelmää käytettäisiin Internetin kautta. Sähköinen kauppakirja voitaisiin tehdä missä ja minä ajankohtana tahansa eikä se edellyttäisi viranomaisten tai todistajien myötävaikutusta. Osamietintö on osoitteessa www.om.fi/34476.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, kansleri Leena Kartio, p. 040 504 1276 ja lainsäädäntöneuvos Marjut Jokela, p. (09) 160 67703 oikeusministeriöstä.

Kansalliskirjasto 2002 -työryhmän seurantaryhmän muistio luovutettiin 18.1.2006 opetusministeriölle. Seurantaryhmä esittää, että Kansalliskirjastoksi nimettävän Helsingin yliopiston kirjaston johtokunnan kokoonpanoa laajennetaan. Johtokunnassa tulisi työryhmän mukaan olla edustettuna Helsingin yliopiston, kirjastoverkon ja opetusministeriön lisäksi muita yhteiskunnan toimijoita yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen vahvistamiseksi. Kirjasto pysyy Helsingin yliopiston erillislaitoksena, vaikka nimi muutetaan Kansalliskirjastoksi. Kansalliskirjaston keskeinen tehtävä on vastata julkaistun kansallisen kulttuuriperinnön ja muiden kokoelmien ylläpidosta ja tietopalvelusta. Työryhmämuistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/tiede/2006/tr01/tr01.pdf. Lisätietoja antavat opetusneuvos Annu Jylhä-Pyykönen, p.(09) 160 77200 ja ylitarkastaja Irma Reijonen (09) 160 77237 opetusministeriöstä, ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, p. (09) 191 22721 ja suunnittelupäällikkö Dorrit Gustafsson, p. (09) 191 22731 Helsingin yliopiston kirjastosta.

Selvitys poronhoitajien, turkistuottajien sekä vastaavien tuotantoeläinten hoitajien lomituspalvelujen tarpeesta ja palvelujen järjestämisestä luovutettiin 12.1.2006 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen (Mela) tekemän selvityksen mukaan turkistuottajilla tulisi olla mahdollisuus vastaavanlaisiin lomituspalveluihin kuin maatalousyrittäjillä on. Kysymykseen tulevat vuosilomalomitus ja sijaisapu sairauden, tapaturman ja muun tilapäisen syyn vuoksi sekä tuettu maksullinen lomittaja-apu. Selvityshenkilöt ehdottavat lomituspalvelujen järjestämistä myös MYEL-vakuutetuille poronhoitajille. Selvitystä saa Melasta, p. (09) 43 511. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Riitta Kuusisto, p. (09) 160 74360 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Tupo 2 -työryhmän muistio työllistymistä helpottavista toimenpiteistä luovutettiin 17.1.2006 työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä ehdottaa aktiivisen työnhaun pelisääntöihin ja työvoimatoimistojen toimintatapoihin selkeyttä, joustoa yrityksille suunnattuun palkkatukeen ja työmarkkinatuen tukisetelin käyttöön, työvoimanvuokrauksen pilottihankkeen käynnistämistä, vaikeimmin työllistyvien välityömarkkinoiden kehittämistä sekä työelämäläheisen osaamisen parantamista. Näiden ehdotusten tarkoituksena on helpottaa avoimien työpaikkojen täyttymistä ja nostaa työttömien aktivointiaste 30 prosenttiin. Muistio on työministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mol.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, ohjelmajohtaja Harri Skog, p. 010 60 49005 työministeriöstä.

Nuorten asumista käsittelevä tutkimus julkistettiin 18.1.2006 ympäristöministeriössä. Tutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten nykyistä asumista ja asumistyytyväisyyttä sekä asumiseen liittyviä suunnitelmia ja mielipiteitä. Tutkimuksen mukaan nuorten itsenäistymismuutot ovat jonkin verran aikaistuneet kymmenessä vuodessa. Aiempaa harvempi katsoo, että asunnon saannin vaikeus estää itsenäistymistä. Nuoret muuttavat vanhempien luota yleensä vuokralle, mutta yhä useampi pitää vuokralla asumista väliaikaisena. Usko omistusasumisen kannattavuuteen on vahva. Tutkimus on osoitteessa www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=45643&lan=fi. Lisätietoja antavat Mervi Ilmonen, p. (09) 451 2141, Jukka Hirvonen, p. (09) 451 3950 ja Rikhard Manninen, p. (09) 169 3632 Teknillisen korkeakoulun Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksesta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.