Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 2/2006

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 13.1.2006 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 230/2005 vp) Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen hyväksymiseksi sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan lokakuussa 2004 tehty Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimus sekä laki sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tavoitteena on tukea Tadzikistanin itsenäisyyttä ja riippumattomuutta sekä sen pyrkimyksiä lujittaa demokratiaansa, kehittää talouttaan ja saattaa loppuun markkinatalouteen siirtyminen. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

Esitys (HE 231/2005 vp) laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta. Viestintämarkkinalakia muutetaan siten, että se ottaa paremmin huomioon kuluttajan oikeudet viestintäpalvelua koskevan sopimuksen osapuolena. Viestintämarkkinalakiin lisätään säännökset muun muassa teleyrityksen vastuusta viestintäpalvelun virhe- ja viivästystilanteissa. Lakiin lisätään myös säännös vastuun jakautumisesta silloin kun viestintäpalvelua käytetään oikeudettomasti. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 160 28391)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 13.1.2006 seuraavat lait:

Elintarvikelaki ja laki terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 53/2005 vp). Elintarvikelaki koskee elintarvikkeille asetettavia yleisiä vaatimuksia sekä niiden valvonnan järjestämistä. Terveydensuojelulakia muutetaan siten, että siitä kumotaan elintarvikehygieniaa koskeva luku. Lait tulevat voimaan 1.3.2006. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että maa- ja metsätalousvaliokunnalle toimitetaan vuoden 2007 loppuun mennessä selvitys uudistuksen vaikutuksista elintarvikevalvontaan kunnissa samoin kuin valvontamaksuista aiheutuvien kustannusten kohdistumisesta erikokoisiin yrityksiin alueellisesti ja toimialakohtaisesti. 2) Eduskunta edellyttää, että yhteisön säännöksistä johtuvat laitosten uudelleenhyväksymiset toteutetaan laitoksiin tehtävillä kevennetyillä valvontakäynneillä siten, että valvontakäynneistä aiheutuvat valvontamaksut muodostuvat mahdollisimman alhaisiksi. (MMM apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi 160 52211)

Laki Elintarviketurvallisuusvirastosta (HE 54/2005 vp). Lailla perustetaan Elintarviketurvallisuusvirasto. Virastoon yhdistetään nykyisten Elintarvikeviraston, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävät sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät. Laki tulee voimaan 1.5.2006. (MMM hallitusneuvos Maija Salo 160 53399)

Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 141/2005 vp). Talous- ja velkaneuvonnasta annettuun lakiin lisätään säännös mahdollisuudesta perustaa taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten neuvottelukunta. Lisäksi muutetaan talous- ja velkaneuvojien kelpoisuusvaatimuksia siten, että neuvojilta edellytetään alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Laki tulee voimaan 1.2.2006. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 63547)

Laki lääkelain muuttamisesta (HE 107/2005 vp). Lääkelakia muutetaan siten, että apteekkeihin myyntiin tulevien lääkkeiden hinnoittelua koskevia säännöksiä uudistetaan, nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen itsehoitovalmisteiden myynti sallitaan myös muualla kuin apteekeissa ja apteekkien perustamiseen ja hoitamiseen liittyviä eräitä säännöksiä muutetaan. Lisäksi lakiin tehdään eräitä muita lääkehuollon toimivuutta parantavia muutoksia. Apteekeille myytävien lääkkeiden tukkuhintojen tulee olla nykyisestä poiketen yhdenmukaiset. Apteekkien ja sivuapteekkien perustamista koskevia säännöksiä täsmennetään siten, että erityisesti apteekin sijaintikunnan aloitteentekoasemaa vahvennetaan. Samalla apteekkarin valintaa koskevia säännöksiä täsmennetään ja apteekkarille säädetään velvollisuus huolehtia apteekin henkilökunnan täydennyskoulutuksesta. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää kasvavien lääkekustannusten hillitsemiseen tarvittavat toimenpiteet kokonaisvaltaisesti yhteistyössä viranomaisten ja muiden toimijatahojen (esimerkiksi lääketeollisuus, apteekit, potilasjärjestöt) kanssa ja valmistelee selvityksen perusteella tarvittavat lääkelain ja lääkekorvausjärjestelmän muutosehdotukset. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus asettaa seurantaryhmän, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida nikotiinivalmisteiden myynnin laajentamisen vaikutuksia käytännössä. Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota jakeluun, valvontaan sekä muutoksen kokonaisvaikutuksiin. Eduskunta edellyttää, että hallitus antaa selvityksen toimenpiteistä vuodelta 2006 annettavan toimintakertomuksen yhteydessä. Laki tulee voimaan 1.2.2006. (STM ylilääkäri Terhi Hermanson 160 73901)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 13.1.2006 seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmä hallituksen toimenpidekertomuksesta vuodelta 2004 merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä perustuslakivaliokunnan ja ulkoasiainvaliokunnan mietintöön että liitteinä oleviin lausuntoihin sisältyvät sellaiset eduskunnan aikaisempia lausumia koskevat huomautukset ja muita seikkoja koskevat lausumat, jotka kohdistuvat hallitukseen. (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24027)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 13.1.2006 seuraavat nimitysasiat:

Caracasissa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ora Meres-Wuoren tehtävän päättyminen 31.1.2006 sekä Abu Dhabissa olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Raimo Anttolan tehtävän päättyminen 30.4.2006. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Everstiluutnantti Hannu Kalevi Ojalalle suomalaisen rauhanturvajoukon komentajan tehtävään ISAF-operaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 1.2.2006 lukien ja everstiluutnantti Mauri Kalevi Halosen määrääminen suomalaisen rauhanturvajoukon komentajan tehtävään ISAF-operaatiossa Afganistanissa 1.2.2006 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 12.1.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta. Valtion virkamieslain mukaan virkamieslaissa erikseen lueteltuja virkoja ei saa perustaa, lakkauttaa eikä niiden nimeä muuttaa, ellei niitä ole eritelty valtion talousarviossa. Säännöksen 6 kohdassa säädetään talousarviossa eriteltäviksi viroiksi välittömästi ministeriön alaisten virastojen päälliköiden virat lukuun ottamatta asetuksella säädettäviä virkoja. Valtion virkamiesasetuksen 1 §:n 2 kohdassa säädetään ne oikeusministeriön hallinnonalan virastojen päälliköiden virat, joita ei eritellä talousarviossa. Samaan asetuksen kohtaan lisätään oikeushallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan virka. Asetus tulee voimaan 18.1.2006. (VM työmarkkina-asiantuntija Teija Junnila 160 34955)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 12.1.2006 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Ghanan kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös asettaa valtuuskunta Bangladeshin kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystén ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös määrätä valtion edustajat liikenne- ja viestintäministeriön alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden vuonna 2006 pidettäviin yhtiökokouksiin: 1. Finnair Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo, neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; 2. Suomen Posti Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään neuvotteleva virkamies Leena Kostiander ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; 3. Raskone Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään neuvotteleva virkamies Leena Kostiander ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; 4. Suomen Erillisverkot Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; 5. VR-Yhtymä Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja 6. Yleisradio Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varahenkilöinään vt. osastopäällikkö Liisa Ero ja viestintäneuvos Ismo Kosonen. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Päätös myöntää vs. ottolapsiasiainhoitaja Jari Meklinille ero Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen vs. johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen johtava sosiaalityöntekijä Raija Panttila lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 30.4.2010. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Päätös vahvistaa aravalainojen myöntämisvaltuuden sekä korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelma vuodeksi 2006. Talousarviossa edellytetään, että vuonna 2006 valtion tukemista uusista asunnoista pääosa rakennetaan kuten aikaisempinakin vuosina Helsingin seudulle ja muihin suurimpiin kasvukeskuksiin sekä niiden lähialueille. Painopiste siirtyy yhä enemmän erityisryhmille, kuten vanhuksille, suunnattavaan vuokra-asuntotuotantoon, jonka valtuus kasvaa edellisvuodesta merkittävästi, 200 miljoonasta eurosta 320 miljoonaan euroon. Toisaalta muu vuokra-asuntotuotanto vähenee. Vuonna 2006 otetaan käyttöön jälleen myös asunto-osakeyhtiötalojen 40 %:n korkotukilainoitus kohtuuhintaisten omistusasuntojen uustuotantoa varten. Tätä tukimuotoa voidaan käyttää vain suurimmissa kasvukeskuksissa asuntojen kokonaistarjonnan lisäämiseksi. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 160 39648)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 12.1.2006 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi erivapauden vaadittavasta päteväksi toteamisesta lähetystöneuvos, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Marja Katriina Luodolle ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Lähetystöneuvos Marja Katriina Luoto ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.2.2006 lukien. (UM apulaisosastopäällikkö Maarit Jalava 160 55401)

Diplomi-insinööri Olli Veikko Nykänen kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.2.2006 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 160 63618)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 12.1.2006 seuraavia asioita:

Valtionavustusten myöntäminen Suomen Kansallisoopperalle. Vuoden 2006 talousarvion momentilla 29.90.52.24 (Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen; Suomen Kansallisoopperan säätiölle) on varattu 30 500 000 euron määräraha. Määräraha myönnetään valtionavustuksena oopperan käyttökustannuksiin vuonna 2006. Momentilla 29.90.53 (Valtionavustus tilakustannuksiin; kiinteä määräraha) on varattu 16 465 000 euron määräraha käytettäväksi avustusten myöntämiseen eräiden tiede- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin. Tältä momentilta myönnetään valtionavustuksena 11 366 033 euroa Kansallisoopperan Senaatti-kiinteistölle maksamiin vuokriin vuonna 2006. (OPM neuvotteleva virkamies Risto Kivelä 160 77478)

Palkkaussopimuksen tekeminen Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan Pekka Plathanin kanssa. Sopimuspalkka on 8 200 euroa kuukaudessa 1.2006-31.10.2007, kuitenkin enintään sen ajan, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaana. (LVM neuvotteleva virkamies Aki Rosén 160 28336)

Työterveyslaitoksen vuoden 2006 talousarvion hyväksyminen. Työterveyslaitokselle suoritetaan sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamiin menoihin valtionapua 80 % kustannuksista kuitenkin siten, että valtion kiinteistölaitokselle maksettavan toimitilan vuokraa vastaava osuus myönnetään lisättynä valtionapuna. Talousarviossa vahvistetaan valtionosuuteen oikeuttaviksi kustannuksiksi 47 111 500 euroa. Valtionosuus on 37 900 000 euroa, josta lisätyn valtionavun osuus on 1 054 000 euroa. (STM lääkintöneuvos Matti Lamberg 160 74342)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Pelastushenkilöstön työssä selviytymistä kartoittanut työryhmä luovutti raporttinsa 11.1.2006 sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Työryhmän mukaan pelastusalan eri toimijoiden yhteistyötä on jatkossa kehitettävä. Myös pelastuslaitosten henkilöstön mitoitukseen ja tehtävien määräytymiseen liittyviä sisäasiainministeriön ohjeita tulisi täsmentää. Henkilöstön työuraa tulisi kehittää niin, että henkilöstöä kannustettaisiin työssä oppimiseen eri työuran vaiheissa. Jatkuvaan työssä oppimiseen kannustaminen edellyttää, että kehittämisvastuun ottavat työmarkkinaosapuolet ja että ne tekevät työtä yhdessä Pelastusopiston ja pelastuslaitosten kanssa. Työryhmän mielestä sisäasiainministeriön tulisi ottaa vastuu pelastustoimen, palokuntien ja palokuntayksiköiden suorituskykyvaatimusten kehittämisestä. Raportti on osoitteessa www.pelastustoimi.net/media/pdf/tyossa_jaksaminen.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja Markku Haiko, p. (09) 771 2064 Kuntaliitosta.

Selvitys metsien suojelun osallistavista prosesseista julkistettiin 9.1.2006 maa- ja metsätalousministeriössä. Selvitys kuvaa keskeisiä metsien suojeluun liittyviä prosesseja sekä sidosryhmien ja kansalaisten osallistumista niihin. Selvityksessä tarkastellaan viittä vuonna 2005 käynnissä ollutta metsien käyttöön ja suojeluun liittyvää prosessia. Nämä ovat Natura 2000, Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSO, valtion metsien ohjaus- ja suunnittelujärjestelmä, Ylä-Lapin metsä- ja porotalouden yhteensovittaminen ja Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelu. Sidosryhmillä on Suomessa selvityksen mukaan hyvät mahdollisuudet osallistua metsien suojelua koskeviin prosesseihin. Sidosryhmien osallistaminen on tärkeä osa sosiaalisesti kestävää metsätaloutta, ja se lisää hankkeiden yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä. Selvitys on osoitteessa www.mmm.fi/tiedoteliitteet/osallistavat_prosessit.pdf. Lisätietoja antaa ylijohtaja Aarne Reunala, p. (09) 160 53350 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maaseutuelinkeinoneuvontajärjestöjen valtionapua saavan toiminnan arviointia käsittelevä raportti julkistettiin 12.1.2006 maa- ja metsätalousministeriössä. Suomen aluetutkimus FAR:n tekemästä raportista ilmenee, että yhteistoimintaa ja työnjakoa tarvitaan lisää maaseutuelinkeinoneuvontaa tarjoavien järjestöjen välillä. Laadukkaita palveluja tulee olla saatavilla yrityksen sijainnista, toimialasta tai esimerkiksi maatilakytkennästä riippumatta. Raportin mukaan ministeriön tulosohjaus on tarkoituksenmukaista, mutta osittain tehotonta, koska valtionapua saavat järjestöt eivät muodosta aitoa toiminnallista kokonaisuutta. Raportti on osoitteessa www.mmm.fi/tiedoteliitteet/neuvonnanarviointi.pdf. Lisätietoja antavat erityisavustaja Jouni Lind, p.(09) 160 53302 ja ylitarkastaja Markku Himanen, p. (09) 160 54238 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Tutkimus kotitalouksien ja yritysten näkemyksistä telepalveluista julkistettiin 11.1.2006 liikenne- ja viestintäministeriössä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat telepalveluihinsa melko tyytyväisiä, vaikka palvelutaso onkin heikentynyt. Kuluttajat ovat tyytyväisiä myös palveluvalikoimaan. Parannettavaa löytyy asiakaspalvelun nopeudessa, laskujen selkeydessä sekä huoltohenkilöstön toiminnassa. Tutkimuksesta käy ilmi, että käyttäjät haluavat entistä useammin luopua lankapuhelimista. Tutkimus on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mintc.fi. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Rainer Salonen, p. (09) 160 28395 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.