Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 1/2006

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 5.1.2006 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen taajuusalueiden käyttösuunnitelmasta annetun Valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään digitaalista laajakaistaista 450 matkaviestinverkkoa koskevat säännökset. Kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen määrä muutetaan neljästä kolmeen. Toimiluvanvaraiseen radiotoimintaan varattuja taajuuksia järjestellään uudelleen tulossa olevaa toimilupakierrosta varten. Asetus tulee voimaan 1.2.2006 kuitenkin siten, että liitteen kohtia 2.2 ja 2.3 koskeva muutos tulee voimaan vasta 1.1.2007. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 160 28462)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta. Liite muutetaan vastaamaan sisällöltään komiteanmenettelyssä annettuja komission päätöksiä 2005/618/EY, 2005/717/EY ja 2005/ 747/EY. Liitteen sisältämiä poikkeuksia vaarallisten aineiden käytön rajoituksille sähkö- ja elektroniikkalaitteissa täsmennetään, muutetaan ja liitteeseen lisätään seitsemän uutta poikkeusta. Lisäksi vaarallisille aineille säädetään enimmäispitoisuudet. Asetus tulee voimaan 1.7.2006. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 160 39708)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 5.1.2006 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa Luotsausliikelaitos ja Varustamoliikelaitos hankkimaan osuudet perustettavasta osakeyhtiöstä. Luotsausliikelaitos ja Varustamoliikelaitos oikeutetaan perustamaan Ice Advisor -niminen yhteisyritys. Osakepääoma jakaantuu siten, että Luotsausliikelaitos omistaa uudesta yhtiöstä 60 prosenttia osakkeista ja Varustamoliikelaitos 40 prosenttia osakkeista. Ice Advisor Oy:stä tulisi Luotsausliikelaitoksen tytäryhtiö. Osakepääomaksi tulisi alkuvaiheessa 8 000 euroa. Yhtiön toimialana on tarjota jäissäkulkuun liittyviä asiantuntijapalveluita, jäänavigointipalvelua, erilaisia reittisuunnitelmia, muuta jäissäkulkukyvyn konsultointia ja arviointia sekä koulutusta. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 160 28469)

Päätös asettaa työterveyslaitoksen johtokunta toimikaudeksi 5.1.2006-31.12.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Mats Brommels Helsingin yliopisto, Kansanterveystieteen laitos (hallitusneuvos toimistopäällikkönä Jaana Koski sosiaali- ja terveysministeriö); varapuheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen (osastopäällikkö Kimmo Leppo) sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: osastopäällikkö Mikko Hurmalainen (johtaja Leo Suomaa) sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Raila Kangasperko (johtaja Matti Salmenperä) työministeriö, ylilääkäri Kari Kaukinen (asiantuntija, ekonomi Päivi Rothoff) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija, oik.kand. Jyrki Hollmén (asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen) Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Kaarina Knuuti (jaostopäällikkö Ilpo Mattila) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, johtaja Lauri Lyly (työympäristösihteeri Raili Perimäki) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry ja työympäristöasiantuntija Erkki Auvinen (asiamies Mervi Flinkman) Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. (STM neuvotteleva virkamies Raimo Salonen 160 73805)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 5.1.2006 seuraavia asioita:

Raskaan raketinheitinjärjestelmän hankinta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 160 88257)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Selvitys osaavan työvoiman saannin turvaamisesta väestöään menettävillä alueilla luovutettiin 30.12.2005 alue- ja kuntaministeri Hannes Manniselle. Valtiosihteeri Raimo Sailaksen tekemän selvityksen toimenpide-ehdotukset kohdistuvat neljään seutukuntaan: Kehys-Kainuu, Tornionlaakso, Itä-Lappi sekä Pielisen-Karjala. Nämä seutukunnat menettävät Tilastokeskuksen tekemän selvityksen mukaan suhteessa eniten väestöään vuoteen 2020 mennessä. Selvitysmies ehdottaa, että edellä mainituilla alueilla yksinyrittäjiä tuettaisiin myöntämällä avustusta ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Järjestelmä olisi voimassa vuosina 2007-2011. Työvoimapoliittisessa aikuiskoulutuksessa selvitysmies ehdottaa yritysten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä, jotta koulutuksella olisi entistä työllistävämpi vaikutus. Koulutuksen keskihinta kokeiluun kuuluvissa seutukunnissa voisi olla normaalia korkeammalla tasolla, koska koulutettavat ryhmät ovat pienempiä harvaanasutuilla seuduilla. Lisäksi selvitysmies ehdottaa venäjän kielen opiskeluun panostamista ja työperäisen maahanmuuton edistämistä. Palvelu- ja kuntarakenneuudistuksessa tulisi tähdätä peruspalvelujen turvaamiseen myös vaikeimmilla muuttotappioalueilla. Tämä edellyttää ennakkoluulottomia ratkaisuja sekä kuntajaotuksessa että palvelujen järjestämistavoissa. Raportti on sisäasiainministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.intermin.fi. Lisätietoja antaa valtiosihteeri Antti Mykkänen, p. (09) 160 44510 sisäasiainministeriöstä.

Lähijunaliikenteen julkisen rahoituksen uudistamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 4.1.2006 liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huoviselle. Työryhmän mukaan pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen lähijunaliikennettä tulisi tarkastella YTV-alueen ja sen ulkopuolisten kuntien muodostamana kokonaisuutena. Liikenteen palvelutaso olisi perusteltua suunnitella keskitetysti. Lisäksi kunnille olisi annettava mahdollisuus osallistua sekä palvelutason määrittelyyn että liikenteen rahoitukseen. Työryhmä ehdottaa henkilöliikennelakia muutettavaksi viimeistään vuoden 2007 alusta siten, että valtion ja YTV:n lisäksi myös kunnat voisivat rahoittaa lähijunaliikennettä suoraan. Näin kunnilla olisi mahdollisuus järjestää alueelleen peruspalveluja eli valtion ostamia junavuoroja paremmat lähijunapalvelut. Mietintö on liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.mintc.fi. Lisätietoja antavat liikennepalveluyksikön päällikkö, rakennusneuvos Juhani Tervala, p. (09) 160 28482 ja ylitarkastaja Sabina Lindström, p. (09) 160 28576 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Selvitys Suomen työhyvinvointitutkimuksesta ja sen painoalueista terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta julkistettiin 29.12.2005 sosiaali- ja terveysministeriössä. Selvityksen tarkoituksena on nostaa esille työelämän riski- ja kuormitustekijöitä ja tuoda niiden myötä tulevat haasteet tutkimusta tekevien laitosten ja rahoittajaorganisaatioiden tietoon. Tavoitteena on suunnata resurssit mahdollisimman tehokkaasti työelämän kehittämisen kannalta keskeisille alueille. Raportissa käsitellään työhyvinvointitutkimuksen visioita ja strategiaa vuoteen 2015 asti. Raportissa on myös laaja kuvaus siitä, missä ja millaisilla resursseilla tutkimusta tehdään ja millaisia rahoituslähteitä on käytettävissä. Selvitys on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi.

Selvitys äitiys- ja lastenneuvolatoiminnasta Suomessa julkistettiin 4.1.2006 sosiaali- ja terveysministeriössä. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa neuvolatoiminnan nykytilasta, erityisesti toimintaedellytyksistä, työtavoista, moniammatillisesta yhteistyöstä sekä kehittämistarpeista. Selvityksen mukaan neuvolatoiminnan johtaminen ja henkilöstövoimavarat sekä toiminnan sisältö ja toimintatavat vaihtelivat paljon eri puolilla maata. Niissä oli useita vahvuuksia, mutta myös paljon kehitettävää. Suurin ongelma oli henkilöstön vähyys. Tutkimuksesta ilmenee, että neuvola ei niukkojen voimavarojen vuoksi pysty riittävästi tunnistamaan erityistuen tarpeessa olevia lapsia ja perheitä ja järjestämään heille tarvittavaa tukea. Tämä olisi välttämätöntä terveyserojen vähentämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Tulokset esitetään selvityksessä koko maata koskevina sekä osa lääni- ja terveyskeskuskohtaisesti. Selvityksen on ministeriön toimeksiannosta tehnyt Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskus. Selvitys on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Marjaana Pelkonen, p. (09) 160 74036 sosiaali- ja terveysministeriöstä ja projektipäällikkö Tuovi Hakulinen-Viitanen, p. 050 567 9260 Neuvolatyön kehittämis- ja tutkimuskeskuksesta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.