Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 52/2005

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 51/2005:

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.12.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 229/2005 vp) laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta. Rekisterihallintolakia, nimilakia, isyyslakia, perintökaarta ja kotikuntalakia muutetaan. Rekisterihallintolakia muutetaan siten, että sääntely vastaa uuden perustuslain vaatimuksia. Säännökset maistraatin toimialuetta, nimeä, maistraatin sijaintipaikkaa ja palveluyksiköitä koskevasta päätösvallasta sekä Väestörekisterikeskuksen ja maistraatin johtamistoimivallasta ja asioiden ratkaisemiseen liittyvästä toimivallasta näissä virastoissa lisätään lakiin. Lakiin sisältyvää asetuksenantovaltuutta koskevaa säännöstä tarkennetaan. Lisäksi maistraatin toimipaikoista päättäminen siirretään lääninhallituksilta sisäasiainministeriölle. Maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä nimilaissa, isyyslaissa, perintökaaressa ja kotikuntalaissa muutetaan siten, että maistraattien erikoistuminen ja tehtävän siirtäminen hoidettavaksi toisessa maistraatissa on eräissä maistraatin tehtävissä mahdollista. Erikoistumisen ja tehtävien siirtämisen yleisistä perusteista säädetään erikseen kussakin edellä mainitussa laissa. Tarkemmat säännökset tehtävien siirtämisestä sekä tehtäviä siirtävistä ja vastaanottavista maistraateista annetaan sisäasiainministeriön asetuksella. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.12.2005 seuraavat lait:

Rikosvahinkolaki, laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 192/2005 vp). Uuden rikosvahinkolain tavoitteena on parantaa erityisesti väkivaltarikosten uhrien mahdollisuuksia saada valtion varoista korvausta rikoksella aiheutetusta vahingosta sekä selkeyttää korvausjärjestelmää ja tehostaa sen toimintaa. Laki sisältää säännökset uhreille maksettavista korvauksista annetun direktiivin 2004/80/EY panemiseksi täytäntöön. Rikoksen uhrin asemaa parannetaan siten, että hänellä on yleensä lähtökohtaisesti oikeus samaan korvaukseen valtion varoista kuin vahingon aiheuttajalta vahingonkorvauslain henkilövahinkoja koskevien vuoden 2006 alusta voimaan tulevien uudistusten nojalla. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että erityisesti törkeämpien väkivalta- ja seksuaalirikosten uhreille suoritetaan valtion varoista nykyistä suurempia korvauksia. Merkittävin järjestelmän laajennus on, että törkeän väkivaltarikoksen uhrilla on oikeus korvaukseen myös kärsimyksestä. Lain selkeyttämisellä pyritään varmistamaan, että valtion varoista maksettavat korvaukset vastaavat käytännössä nykyistä paremmin saman asian tuomioistuinkäsittelyssä tuomittuja korvauksia. Korvausjärjestelmän läpinäkyvyyttä parannetaan säätämällä laissa selkeästi perusteista, joiden nojalla tuomioistuimen ratkaisusta voidaan poiketa. Myös korvausaihekohtaisilla enimmäismäärillä pyritään lisäämään korvauspäätösten ennakoitavuutta. Korvausjärjestelmästä valtiolle aiheutuvien kustannusten hallitsemiseksi otetaan korvausaihekohtaisten enimmäismäärien ohella käyttöön rikosvahinkokorvauksista tehtävä perusvähennys, joka koskee kaikkia korvauksen saajia. Rikosvahinkolautakunnan lakkauttamisella ja perusvähennyksen käyttöönotolla tähdätään korvausjärjestelmän tehostamiseen. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät säännökset koskevat lähinnä Euroopan unionin jäsenvaltioiden korvausviranomaisten välistä yhteistyötä rajat ylittävissä rikosvahinkoasioissa. Lisäksi tehdään teknisluonteisia seurannaismuutoksia henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta ja sakon täytäntöönpanosta annettuihin lakeihin. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. Säännös törkeän väkivaltarikoksen uhrin oikeudesta korvaukseen kärsimyksestä tulee kuitenkin voimaan 1.1.2008. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että uuden rikosvahinkolain vaikutuksia seurattaessa arvioidaan surmansa saaneiden läheisten asemaa sekä tarvetta säätää heille oikeus korvaukseen kokemastaan kärsimyksestä ja että samassa yhteydessä arvioitavaksi otetaan myös vahingonkorvauslain 5 luvun 4 a § ja sitä koskeva soveltamiskäytäntö. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Laki tuloverolain muuttamisesta (HE 211/2005 vp). Tuloverolakiin lisätään säännös pitkäkestoisesta työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla. Laissa on täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen työskentelyn voidaan katsoa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla, jolloin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä pidetään pääsääntöisesti enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa voidaan pitää tilapäisenä työskentelynä. Laki tulee voimaan 1.1.2006. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa, ja sitä sovelletaan myös työskentelyyn, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi säädetään, että verovelvollisen vaatimuksesta vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovelletaan kuitenkin nykyisiä säännöksiä, jos työskentely erityisellä työntekemispaikalla on alkanut ennen lain voimaantuloa ja ne johtavat hänelle edullisempaan lopputulokseen. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että jo maksuunpantujen verojen osalta selvitetään mahdollisuudet myöntää verotusmenettelystä annetun lain 88 §:n tarkoittamalla tavalla huojennus niissä tapauksissa, joissa veron perimistä olisi pidettävä ilmeisen kohtuuttomana. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta (HE 112/2005 vp). Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja kansanopistojen valtionosuuden määräytymisperusteiden osalta. Lisäksi tehdään kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen edellyttämät yksikköhinnan laskemista ja kustannusten tarkistamista koskevat muutokset. Laki tulee voimaan 1.1.2006. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että säädettäessä kansanopistojen valtionosuuden perustana olevan yksikköhinnan korotuksesta vammaisille tarkoitettua opetusta järjestettäessä otetaan erityisesti huomioon Lehtimäen erityiskansanopiston opiskelijakunnan koostumuksesta aiheutuva poikkeuksellinen kustannusrakenne ja tästä johtuvat rahoitustarpeet. 2) Eduskunta edellyttää, että kuntaliitoksia toteutettaessa esimerkiksi tarpeellisin siirtymäjärjestelyin huolehditaan yhdistyvien kansalaisopistojen rahoituspohjan säilymisestä vähintään samalla tasolla kuin ennen kuntajaotuksen muutosta. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus arvioi, missä määrin yhtäältä vapaan sivistystyön eri muotojen välillä sekä toisaalta vapaan sivistystyön ja muiden koulutusmuotojen kesken on päällekkäisyyttä, ja että hallitus tekee tarvittavat ehdotukset mahdollisten haitallisten päällekkäisyyksien poistamiseksi. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 160 77203)

Ilmailulaki (HE 139/2005 vp). Uusi ilmailulaki korvaa vuodelta 1995 olevan ilmailulain. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista, lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta ansiotarkoituksessa. Ilmailuviranomaisella on edelleen laajat valtuudet ilmailun lupia ja hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin valtuudet teknisten ja yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antamiseen. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 160 28639)

Laki Ilmailulaitoksesta, laki Ilmailuhallinnosta, laki lentoliikenteen valvontamaksusta, laki aluevalvontalain muuttamisesta ja laki meripelastuslain 4 ja 14 §:n muuttamisesta (HE 138/2005 vp). Vuodelta 1990 oleva laki Ilmailulaitoksesta korvataan uudella lailla, jossa otetaan huomioon, että vuoden 2006 alusta Ilmailulaitokseen sovelletaan uutta valtion liikelaitoslakia eräin poikkeuksin. Oikeussääntöjen antaminen ja julkiset hallintotehtävät erotetaan liikelaitoksesta erilliseen virastoon. Tässä tarkoituksessa säädetään laki Ilmailuhallinnosta. Kolmantena lakina säädetään laki lentoliikenteen valvontamaksusta, jota kannetaan lentoasemien pitäjiltä lentoturvallisuuden, lentoyhtiöiden ja yleisilmailun valvonnan sekä ilmailun julkisten hallintotehtävien rahoittamiseksi. Lentoasemien ja lennonvarmistuksen valvonnasta peritään maksut valtion maksuperustelain mukaisesti. Ilmailulaitosta koskevan lain uudistamisen ja ilmailuviranomaisen perustamisen johdosta muutetaan samalla aluevalvontalakia ja meripelastuslakia. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto tarvittaessa lisätalousarviossa huolehtii siitä, että liikenne- ja viestintäministeriön ehdottama 3,0 miljoonan euron määräraha sisällytetään Ilmailulaitoksen nettomenoihin. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 160 28639)

Laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki kansanterveyslain muuttamisesta, laki työterveyshuoltolain 24 §:n muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, laki mielenterveyslain muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, laki tartuntatautilain muuttamisesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 35 ja 36 §:n kumoamisesta ja laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta (HE 154/2005 vp). Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) tehtäviä laajennetaan terveyspalvelujen ohjauksen ja valvonnan tehostamiseksi. TEO voi uutena tehtävänä ohjata ja valvoa sekä kunnallisten että yksityisten terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa. Lisäksi sen tehtäväksi säädetään lääninhallitusten suorittaman ohjauksen ja valvonnan koordinointi niiden ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Samalla lainsäädännössä määritellään yksityiskohtaisesti valvontaviranomaisina toimivien TEO:n ja lääninhallitusten toimivaltuudet niiden suorittaessa valvontaa. Lainmuutoksilla määritellään perusteet, jolloin valvontaviranomainen voi tehdä tarkastuksen sekä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi käytettävissä olevat pakkokeinot, joita ovat muun muassa uhkasakko ja toiminnan keskeyttäminen. Valvontaa tehostetaan rajaamalla kantelujen käsittely pääsääntöisesti alle viisi vuotta vanhoihin asioihin. Lisäksi lakkautetaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva perusturvalautakunta. Lait tulevat voimaan 1.9.2006. (STM hallitussihteeri Päivi Salo 160 74130)

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta (HE 190/2005 vp). Sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun kokeilusta annetun lain voimassaoloa jatketaan kahdella vuodella siten, että kokeilulain voimassaolo päättyy 31.12.2007. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Päivi Salo 160 74130)

Laki tapaturmavakuutuslain muuttamisesta (HE 204/2005 vp). Työtapaturmavakuutusmaksujen perusteena käytettävän työtulo yhdenmukaistetaan vastaamaan työeläkejärjestelmän uudistettuja työtulosäännöksiä. Tapaturmavakuutuskannan luovuttamista koskevat edellytykset ulotetaan myös työtapaturmavakuutusta harjoittavan vakuutusyhtiön sulautumiseen, jakautumiseen ja kotipaikan siirtoon. Vakuutusvalvontavirasto ei saa antaa lupaa toimenpiteelle, jos se olennaisesti heikentää työntekijöiden lakisääteistä tapaturmaturvaa taikka vaarantaa tapaturmavakuutusjärjestelmän toimintaedellytykset tai kyvyn suoriutua velvoitteistaan. Työtapaturmavakuutusta koskevien asiakirjojen säilyttämisajoista säädetään lailla. Vakuuttamattomista työtapaturmista johtuvien maksujen viivästyskorkoa ja täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä tarkennetaan. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 160 73140)

Laki julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta, laki kuntien valtionosuuslain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 164/2005 vp). Työmarkkinatuen ja toimeentulotuen rahoitusta yhtenäistetään. Työmarkkinatuen vastikkeellisuutta lisätään. Työllistämistukijärjestelmää uudistetaan. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainsäädännön vaikutuksia lain soveltamispiiriin kuuluvien henkilöiden työllistymiseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja taloudelliseen asemaan sekä vaikutuksia kuntien ja työvoimahallinnon toimenpiteisiin sekä viranomaisyhteistyöhön. Lisäksi eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan lain toteutukseen varattavien resurssien riittävyyttä sekä kuntien kustannusten kehitystä. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa selvittää mahdollisuudet muuttaa työttömyysturvalain työssäoloehdon karttumista koskevia säännöksiä siten, että työnteko, johon työnantajalle maksetaan korkeinta korotettua palkkatukea, luetaan kokonaisuudessaan työntekijän työssäoloehtoon. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 166/2005 vp). Laissa maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta tarkennetaan viranomaisten työnjakoa maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnan tehtävissä korostetaan maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämistä, suunnittelua ja seurantaa sekä yhteensovittamista. Työhallinto vastaa luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta aikuisille työttömiksi ilmoittautuville maahanmuuttajille. Työllistymisen edistämiseksi kotoutumissuunnitelma voi sisältää myös lukio-opintoja, korkeakoulututkintoihin johtavaa koulutusta sekä täydennyskoulutusta ja jatkokoulutusta. Laissa on lista toimenpiteistä ja palveluista, jotka vähintään tulee ottaa huomioon kotouttamisohjelmia ja kotoutumissuunnitelmia laadittaessa. Kotoutumissuunnitelma on laadittava kahden kuukauden kuluessa ja maahanmuuttaja ohjataan toimenpiteeseen kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi rekisteröinnistä tai toimeentulotuen saannista. Lapsilla ja nuorilla on aina tarvittaessa oikeus kotoutumissuunnitelmaan. Kotoutumissuunnitelmaan oikeutettua aikaa voidaan pidentää tietyin perustein kolmesta vuodesta viiteen vuoteen. Myös äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahakausi pidentää suunnitelmaa. Lääninhallitukset vastaavat kotouttamisesta oman toimialansa osalta. TE-keskuksen tueksi ja samalla aluehallinnon tueksi asetetaan maahanmuuttoasiaintoimikunta, johon tulee laaja alueellinen edustus. Työministeriön yhteyteen perustetaan kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton neuvottelukunta ministeriöiden välisen yhteistyön ja kuntien sekä kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuuksien tehostamiseksi. Laki tulee voimaan 2.1.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän toimenpiteisiin kotouttamislain kehittämiseksi ja tarkistamiseksi ainakin siten, että erityistä huomiota kiinnitetään sääntelyn täsmällisyyteen, johdonmukaisuuteen ja normien välisiin suhteisiin siltä osin kuin kysymys on maahanmuuttajan oikeuksista ja velvollisuuksista, viranomaisten vastuista ja toimivaltuuksista sekä yksilön oikeusturvaan liittyvistä seikoista ja muista hyvän hallinnon takeista. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 010 60 48019)

Laki asumisoikeusasunnoista annetun lain muuttamisesta, laki aravalain 15 b ja 15 e §:n muuttamisesta ja laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 25 ja 27 a §:n muuttamisesta (HE 98/2005 vp). Asukasvalintasäännöksiä muutetaan siten, että asumisoikeusasunnosta toiseen vaihtavalta tai 55 vuotta tai sitä vanhemmalta hakijalta ei enää vaadita asumisoikeusasunnon tarve-ehdon täyttämistä. Muita voidaan valita asumisoikeuden haltijoiksi, jos sillä kertaa ei ole ollut asumisoikeuden haltijalle asetetut edellytykset täyttäviä hakijoita. Asumisoikeusasunnon tarve-ehtoa koskevia säännöksiä myös tarkistetaan. Käyttö ja luovutusrajoitusten pysyvyydestä talonomistajalle tulee oikeus saada vapautus, kun asuntojen käyttö asumisoikeusasuntoina lakkaa. Myös talonomistajien tilinpäätössääntelyyn tehdään tarkennuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lainmuutoksen vaikutuksia käytännössä ja kehittää asumisoikeusjärjestelmää sen säilyttämiseksi yhtenä realistisena asumisvaihtoehtona ja ottaa huomioon asukasdemokratian yhdenmukaisen toteutumisen turvaamisen. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 160 39646)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2006 sekä esityksestä vuoden 2006 talousarviota koskevan hallituksen esityksen (HE 119/2005 vp) täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 119/2005 vp ja HE 201/2005 vp). Eduskunta on 21.12.2005 päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuotta 2006 koskevaa talousarviota sovelletaan 1.1.2006 alkaen. Hyväksyttyään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavat lausumat:; Pääluokka 31; 1) Eduskunta edellyttää, että kehysriihen ja vuoden 2007 talousarvion valmistelun yhteydessä hallitus arvioi väyläministerityöryhmän ehdotuksiin kuuluvien, vielä toteuttamatta olevien hankkeiden käynnistämismahdollisuuksia ja tekee tältä pohjalta päätöksiä ensimmäiseen koriin kuuluvien liikennehankkeiden käynnistämisestä vuosina 2007 ja 2008. Luku 33.32; 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten oikeuden palvelutarpeen arviointiin ja antaa tarvittaessa eduskunnalle asiaa koskevan esityksen vuoden 2006 valtiopäivien aikana. (VM hallitusneuvos Raine Vairimaa 160 33014)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Pertti Torstilan tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Bo Lindroosin valtuuttaminen allekirjoittamaan hyväksymistä koskevin ehdoin sopimus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken Tukholmassa 6.2.1931 tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 160 67665)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2005 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 42 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.12.2005 seuraavat nimitysasiat:

Professori Dan Gustaf Frände korkeimman oikeuden määräaikaiseksi oikeusneuvokseksi ajaksi 1.1.-31.3.2006. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Määräaikainen hallintoneuvos, vanhempi hallintosihteeri Anne Elina Niemi korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.1.-31.12.2006 ja määräaikainen hallintoneuvos, esittelijäneuvos Eila Marjatta Rother korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.1.-30.6.2006. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.12.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan tehtävää laajennetaan niin, että se kattaa ne tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat, joilla on yhtymäkohtia ulkosuhteisiin ja turvallisuuspolitiikkaan. Lisäksi ministerivaliokunnan kokoonpanoa tarkistetaan niin, että sisäasiainministeri on valiokunnan pysyvä jäsen. Valtioneuvoston tiedotusyksikön nimi muutettiin 1.6.2005 valtioneuvoston viestintäyksiköksi. Valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluva valtioneuvoston tiedotus korvataan valtioneuvoston ohjesäännössä termillä viestintä. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Valtioneuvoston asetus käräjäoikeuksien tuomiopiireistä ulosottovalituksia koskevissa asioissa annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta. Ulosottopiirien lukumäärä vähenee 1.1.2006 70:stä 51:een. Asetukseen tehdään tästä johtuvat tarkistukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 lukien. (OM ulosottojohtaja Timo Heikkinen 160 67773)

Valtioneuvoston asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksella tarkistetaan sen soveltamisalaan kuuluvista suoritteista nykyisin perittävien maksujen suuruuksia noin 10 prosentilla. Lisäksi perittäviä maksuja ja kustannuksia koskevia säännöksiä muutetaan ottamalla huomioon muuttunut ja uusi lainsäädäntö. Säännöksiä tarkistetaan myös todettujen epäkohtien ja tulkintaongelmien poistamiseksi. Asetuksella korvataan samanniminen asetus (774/1993) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OM hallitusneuvos Ahti Penttinen 160 67547)

Valtioneuvoston asetus henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta. Laki henkilövahinkoasiain neuvottelukunnasta (513/2004) tulee voimaan 1.1.2006. Laissa on säännökset neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta. Asetuksessa säädetään tarkemmin neuvottelukunnan päätösvaltaisuudesta ja toiminnan järjestämisestä. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus Valtiokonttorin ja toisen Euroopan unionin jäsenvaltion viranomaisen välisestä yhteistyöstä rikosvahinkojen korvaamisessa. Uusi rikosvahinkolaki tulee voimaan 1.1.2006. Samaan päivämäärään mennessä on pantava kansallisesti täytäntöön rikoksen uhreille maksettavista korvauksista annettu neuvoston direktiivi 2004/80/EY. Direktiivin sääntely on osin pantu täytäntöön rikosvahinkolain 6 luvun säännöksillä. Asianmukaisen täytäntöönpanon edellyttämät tarkemmat säännökset sisältyvät nyt annettavaan asetukseen. Asetuksessa säädetään Valtiokonttorin yleisestä neuvontavelvollisuudesta ja viranomaisten yhteydenpidon yksityiskohdista. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus oikeusavusta annetun valtioneuvoston asetuksen 26 §:n muuttamisesta. Rikosvahinkolain voimaantuloon liittyen tehdään asetuksen (388/2002) 26 pykälään vähäisiä tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus alle 18-vuotiaana vahinkoa kärsineen ansiotulon määrästä. Asetuksessa vahvistetaan tulonsaajien keskimääräisiin ansiotuloihin perustuva euromäärä, jota voidaan käyttää täydellisesti työkykynsä menettäneen alle 18-vuotiaan oletettuna ansiotulona määrättäessä ansionmenetyskorvausta vahingonkorvauslain 5 luvun uuden 2 b §:n nojalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 160 67713)

Valtioneuvoston asetus kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen 1 ja 2 a §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään vuoden 2006 alusta voimaan tulevan valtionosuusuudistuksen edellyttämät muutokset. Asetuksessa säädetään tarkemmin uudesta peruspalveluiden hintaindeksistä, jonka perusteella kustannustason muutos otetaan vuosittain huomioon määrättäessä valtionosuuden perusteena käytettäviä laskennallisia kustannuksia ja yksikköhintoja sekä niiden perusteena käytettäviä keskimääräisiä euromääriä. Lisäksi muutetaan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen laskentatapaa voimalaitoskuntien kiinteistöveron osalta. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 160 42805)

Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta. Asetuksessa säädetään sotilasilmailua koskevista poikkeuksista ilmailulain säännöksistä, sotilasilmailuviranomaisesta sekä yksinomaan sotilasilmailua koskevan onnettomuuden ja vaaratilanteen tutkimisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 160 88112)

Valtioneuvoston asetus puolustusvoimista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisättävässä uudessa pykälässä säädetään sotilasilmailun viranomaisyksikön päällikön kelpoisuusvaatimuksista. Sotilasilmailun viranomaisyksiköstä säädetään uudessa ilmailulaissa ja sen nojalla erikseen annettavassa valtioneuvoston asetuksessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 160 88112)

Valtioneuvoston asetus rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta. Asetuksessa säädetään sovellettavasta ulkomaan rahan muuntokurssista, perityn määrän maksamisesta, valvontailmoituksen antamisesta, tulonsaajan tositteesta sekä työlupatietojen luovutuksesta vastaavasti kuin nykyisessä asetuksessa. Kirjanpito- ja muistiinpanovelvollisuutta koskevaan säännökseen tehdään vähäisiä lisäyksiä ja muutoksia. Asetuksesta lakiin on siirretty lähdeverokorttia, lähdeveron perimistä ilman lähdeverokorttia tai tarvittavia tietoja, selvitystä oikeudesta vähennykseen sekä perittävän lähdeveron alarajaa koskevat säännökset. Uuteen asetukseen ei sisälly myöskään tarpeettomiksi katsottuja lain nimen lyhennystä, asumistodistusta, oikaisupäätöksestä annettavaa ilmoitusta, erityistä verotusta sekä veroilmoituksen antamista koskevia säännöksiä. Asetuksella kumotaan asetus (1305/1996). Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (VM hallitusneuvos Irmeli Virtaranta 160 33065)

Valtioneuvoston asetus kuntien yleisestä kalleusluokituksesta. Asetuksella vahvistetaan kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuntien jako kahteen kalleusluokkaan vuosina 2006 ja 2007. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (VM neuvotteleva virkamies Hannele Kerola 160 33176)

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään perusopetuksen yksikköhinnan laskemistapaa ja määräytymisperusteiden painoarvoa, ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahoitusta, ammattikorkeakoulujen yksikköhinnan ja opiskelijamäärän laskemista, kirjastojen yksikköhinnan porrastusta sekä ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen investointien rahoitusjärjestelmän uudistamista koskevat muutokset ja lisäykset. Lisäksi asetukseen tehdään ammatillisen koulutuksen yksikköhinnan porrastusta koskevia muutoksia sekä eräitä teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OPM lainsäädäntöneuvos Marja-Riitta Pönkä 160 77271)

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annettua asetusta muutetaan: 1) tutkintotoimikuntien asettamisen, kokoonpanon ja päätöksenteon, 2) järjestämissopimusten sisällön, 3) tutkintotoimikuntien tehtävän sekä 4) tutkintotodistusten sisällön ja niiden allekirjoittamisen osalta. Muutokset liittyvät ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin (1013/2005). Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77203)

Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan kansanopistojen ja kansalaisopistojen yksikköhinnan porrastamisen osalta. Muutokset liittyvät vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta annettuun lakiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OPM hallitusneuvos Merja Leinonen 160 77203)

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen erävalvonnasta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä Metsähallitukseen erävalvonnasta annetussa laissa tarkoitettuun kiinniottoon, turvallisuustarkastukseen ja voimakeinojen käyttöön liittyvästä menettelystä, eläimen lopettamiseen soveltuvasta ampuma-aseesta, muista voimankäyttö- ja suojavälineistä sekä erävalvontatehtävässä tarpeellisista varusteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (MMM hallitusneuvos Matti Setälä 160 53352)

Valtioneuvoston asetus metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta tulee voimaan vuoden 2006 alusta. Muutoslailla Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion tehtäviä muutetaan siten, että kehittämiskeskuksen tehtävät painottuvat metsäkeskusten tarvitsemien asiantuntijapalvelujen tuottamiseen sekä metsäkeskusten valtakunnallisen yhteistoiminnan kehittämiseen ja koordinointiin. Asetuksella on tarkoitus kumota asetuksesta sellaiset metsäkeskuksen ja kehittämiskeskuksen henkilöstöä koskevat säännökset, jotka on nostettu lakitasolle. Lisäksi lakimuutokseen liittyen asetuksen säännöksiä metsäkeskuksen, kehittämiskeskuksen ja metsäkeskuksen johtokunnan tehtävistä on tarkoitus täsmentää. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 §:n muuttamisesta. Henkilön omaa käyttöä varten hankittua Suomessa rekisteröimätöntä ajoneuvoa voi käyttää liikenteessä tullilaitoksen antamalla siirtoluvalla kolmen kuukauden ajan, jos tullilaitos on myöntänyt autoverolain 35 a §:ssä tarkoitetun luvan käyttää ajoneuvoa liikenteessä autoveroa suorittamatta. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 160 28639)

Valtioneuvoston asetus Ilmailuhallinnosta. Asetuksella säädetään uuden viraston, Ilmailuhallinnon, tehtävistä, ylijohtajan ja välittömästi hänen alaistensa johtajien kelpoisuusvaatimuksista, virkamiesjohdon tehtävistä, henkilöstön nimittämisestä ja ottamisesta ja muista Ilmailuhallinnon hallintoon liittyvistä seikoista. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 160 28639)

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta. Asetuksessa säädetään luotsattavalta alukselta perittävästä perusmaksusta, perusmaksun korotuksesta, alusyhdistelmän ja tukkilautan perusmaksun määräytymisestä sekä odotusmaksusta. Asetus annetaan samansisältöisenä kuin vuoden 2005 loppuun voimassa oleva asetus. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Valtioneuvoston asetus Ilmailulaitoksesta. Asetuksen 1 §:ssä määritellään liikelaitoksen hallituksen vähimmäis- ja enimmäisjäsenmäärä sekä hallituksen jäseneltä edellytettävät ominaisuudet. Asetuksen 2 §:n mukaan hallitus päättää yleislain 10 §:n mukaisten liikelaitoksen ohjaus- ja valvontatehtävien lisäksi liikelaitokselle kuuluvan toimivallan rajoissa tuotteiden ja palveluiden hinnoittelusta, merkittävän liiketoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta, merkittävistä sitoumuksista tai merkittävistä osakkuuksista, toimitusjohtajan alaisista johtajista, työehtosopimuksista, virkaehtosopimuksista, viroista, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta, kiinteistövarallisuudesta sekä investoinneista. Asetuksen 3 §:ssä säädetään hallituksen kokoontumisesta ja päätöksenteosta sekä 4 §:ssä hallituksen ja tilintarkastajien palkkioiden määräämisestä. Asetuksen 5 §:ssä säädetään toimitusjohtajasta. Asetuksen 6 §:llä annetaan tarvittavat valtuudet toimenpiteisiin ennen asetuksen voimaantuloa. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2006 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Muutokset perustuvat syksyllä hyväksytyn voimavara-asetuksen jälkeen valmistuneisiin lopullisiin päivähoito-, sairastavuus-, lastensuojelu- ja vammaiskertoimeen vaikuttaviin tilastotietoihin. Lisäksi eduskunta on voimavara-asetuksen hyväksymisen jälkeen lisännyt valtion talousarvioon pitkäaikaistyöttömien työterveyshuollon järjestämistä varten määrärahan, joka lisää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksia miljoonalla eurolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten perusteena olevien laskennallisten kustannusten määrää (1 §), sosiaali- ja terveydenhuollon ikäryhmittäisiä laskennallisia kustannuksia (2 §) sekä vaikeavammaisten henkilöiden palveluiden tarpeen (4 §) ja lastensuojelun tarpeen (5 §) mukaan määräytyviä laskennallisia kustannuksia ja kunnan omarahoitusosuuden määrää korotetaan edellä todettuja muutoksia vastaavasti. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 160 73763)

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista. Vuoden 2005 loppuun käytössä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palkkoihin sisältyviin syrjäseutulisiin perustuva kerroin korvataan uudella kunnan syrjäisyyden ja asukasrakenteen huomioon ottavalla kertoimella. Syrjäisyyskertoimet ovat 1,05, 1,08, 1,10 tai 1,17. Kunnan syrjäisyyskerroin on 1,05, jos kunnan kuntien valtionosuuslain (1147/1996) 10 §:ssä tarkoitettu paikallisen ja seudullisen väestöpohjan perusteella määräytyvä syrjäisyysluku on 0,5-0,99. Kunnat, joiden syrjäisyysluku on 1-1,49, kerroin on 1,08. Mikäli kunnan syrjäisyysluku on 1,5 tai enemmän syrjäisyyskerroin on 1,17. Saaristokuntien osalta syrjäisyyskerroin on 1,10. Kuntien syrjäisyysluvut on määritelty kuntien valtionosuudesta annetun asetuksen (1271/1996) 3 §:ssä. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuden laskennassa käytettävistä syrjäisyyskertoimista (1364/1996). Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 160 74113)

Valtioneuvoston asetus työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään työterveyslaitoksen alueellisista toimipisteistä, joilla tarkoitetaan alueellisesta palvelutoiminnasta vastaavia toimipisteitä, joista tällä hetkellä vastaavat aluetyöterveyslaitokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM neuvotteleva virkamies Raimo Salonen 160 73805)

Valtioneuvoston asetus säteilyasetuksen muuttamisesta. Asetusta tarkistetaan Euroopan unionin neuvoston antaman korkea-aktiivisia säteilylähteitä koskevan niin sanotun umpilähdedirektiivin täytäntöön panemiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM neuvotteleva virkamies Raimo Salonen 160 73805)

Valtioneuvoston asetus työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §, jossa säädetään työnantajan sosiaaliturvamaksun suuruudesta, muutetaan vastaamaan lailla vahvistetun työnantajan kansaneläkemaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun yhteismäärää. Samalla kumotaan asetuksen 6-8 a §, koska sosiaaliturvamaksun takaisinsaantia koskevat säännökset on otettu lakiin työnantajan sosiaaliturvamaksusta. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä kansaneläkkeen maksamista varten. Kansaneläkkeen maksamisessa sovelletaan kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun asetuksen mukaista kuntaryhmitystä. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus kuntien ryhmityksestä perhe-eläkkeen maksamista varten. Perhe-eläkelain mukaisen leskeneläkkeen täydennysmäärän maksamisessa sovelletaan kuntien yleisestä kalleusluokituksesta annetun asetuksen mukaista kuntaryhmitystä. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Sairausvakuutuksen rahoituksen uudistuksessa valtion rahoitusosuus muuttuu nykyisestä siten, että valtio rahoittaa jatkossa työtulovakuutuksen kuluista vähimmäismääräisistä päivärahaetuuksista aiheutuvan menon ja yrittäjien työterveyshuollon yhteydessä järjestetyn sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon korvaamisesta aiheutuvat kustannukset. Valtion rahoitusosuus sairaanhoitokorvauksen menoista on puolestaan puolet korvausmenosta. Asetuksen 4 lukua, jossa säädetään valtion rahoitusosuuden tilittämisestä Kansaneläkelaitokselle, muutetaan siten, että sen 1 §, joka koskee työtulovakuutuksen rahoitusosuutta, vastaa uutta työtulovakuutuksen rahoituspohjaa, ja että sen 2 §, joka koskee sairaanhoitovakuutuksen rahoitusta, vastaa sairaanhoitokorvausten menojen rahoituspohjaa. Luvun 3 pykälä koskee valtion rahoitusosuuden suorittamista ulkomailla saadun sairaanhoidon kuluista. Lääkekorvausjärjestelmän uudistamisen yhteydessä sairausvakuutuslain 5 luvun 5 §:ssä tarkoitetun erityisperustein korvattavan lääkkeen nimitys on muutettu rajoitetusti korvattavaksi lääkkeeksi. Asetuksen 2 luvun 4 §:n 2 momenttiin tehdään tästä johtuva tekninen muutos. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. 2 §:ää muutetaan siten, että vakiintuneena palkkatulona otetaan huomioon sairauskassan maksama täydennyspäiväraha ja työsuhteessa olevalle hoitajalle palkan lisäksi maksettu yksityisen hoidon tuki ja siihen mahdollisesti maksettava kunnallinen lisä. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoimapalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään työmarkkinatukiuudistusta ja siihen liittyvää työllistämistukien uudistamista koskevien lakimuutosten täytäntöönpanon edellyttämät, pääosin tekniset muutokset. Asetuksella laajennetaan oikeutta sijoittaa tuella palkattu edelleen muun työnjärjestäjän työtehtäviin. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään työmarkkinatukiuudistusta ja siihen liittyvää työllistämistukien uudistamista koskevien lakimuutosten täytäntöönpanon edellyttämät, pääosin tekniset muutokset. Asetuksessa määritellään osa-aikalisälle työllistämistuen uudistetun rakenteen mukainen enimmäismäärä. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus julkisen työvoimapalvelun toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään työmarkkinatukiuudistusta ja siihen liittyvää työllistämistukien uudistamista koskevien lakimuutosten täytäntöönpanon edellyttämät, pääosin tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään työmarkkinatukiuudistusta ja siihen liittyvää työllistämistukien uudistamista koskevien lakimuutosten täytäntöönpanon edellyttämät, pääosin tekniset muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen otetaan tarkemmat säännökset menettelystä, jolla Kansaneläkelaitos perii kunnalta sen rahoitusosuuden pitkään työttömänä olleelle maksetusta työttömyysaikaisesta työmarkkinatuesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.12.2005 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä valtiopäivien keskeyttämisestä ja päättymisestä sekä eduskunnan kokoontumisesta vuoden 2006 valtiopäiville merkittäväksi pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi. Vuoden 2005 valtiopäivät keskeytettiin 21.12.2005 täysistunnon päätyttyä ja eduskunta kokoontuu vuoden 2006 valtiopäiville 2.2.2006 klo 12.00, jolloin vuoden 2005 valtiopäivät päättyvät. (VNK hallitussihteeri Marika Paavilainen 160 24027)

Päätös Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun ylärajasta lentoasema-, turvatarkastus- ja lennonvarmistustoiminnassa. 1) Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun yläraja on ilmailulainsäädännön mukaisten lentoasemapalveluiden tarjoamisessa 50 miljoonaa euroa vuodessa; 2) Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun yläraja ilmailulainsäädännön mukaisten lennonvarmistuspalveluiden tarjoamisessa on 5 miljoonaa euroa vuodessa; 3) Ilmailulaitoksen vahingonkorvausvastuun yläraja ilmailulainsäädännön mukaisten turvatarkastusten suorittamisessa on 5 miljoonaa euroa vuodessa; 4) valtio vastaa nämä määrät ylittävistä vahingonkorvauksista ja 5) vastuurajauksen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan viimeistään kahden vuoden kuluttua päätöksen voimaanastumisesta ja valtioneuvosto päättää tuolloin vastuurajauksesta uudelleen määräajaksi. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

Päätös asettaa Ilmailulaitoksen hallitus enintään toimikaudeksi 1.1.2006-31.12.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jussi Järventaus; jäsenet: diplomiekonomi Mona Björklund, neuvotteleva virkamies Leena Kostiander, tohtori Sinikka Mönkäre, taloustieteiden maisteri Eeva Niskavaara, professori Hannu Seristö ja tarkastaja Heikki Vaalgamaa (henkilöstön edustaja). (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 160 28624)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.12.2005 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Klaus Korhonen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainministeriön itäosaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.1.2006 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Määräaikainen valtionsyyttäjä, varatuomari Leena Eila Aulikki Metsäpelto valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän virkaan 1.1.2006 lukien. (OM neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen 160 67624)

Pääsuunnittelija Esko-Olavi Seppälä tiede- ja teknologianeuvoston pääsihteerin virkaan 1.1.2006 alkavaksi nelivuotiskaudeksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 160 77430)

Johtaja, ylijohtaja Kim Salonen Ilmailuhallinnon ylijohtajan virkaan 1.1.2006 lukien. (LVM osastopäällikkö Liisa Ero 160 28461)

Valtioneuvosto myönsi kansliapäällikkö Pirkko Mäkiselle palkatonta virkavapautta tasa-arvovaltuutetun toimiston toimistopäällikön virasta 1.1.-31.1.2006. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Toimistopäällikkö Anja Nummijärvi tasa-arvovaltuutetun toimiston toimistopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.-31.1.2006, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Pirkko Mäkisen virkavapauden ajaksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

Hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriön hallitusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.-30.11.2006, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Kari Paason virkavapauden ajaksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 160 73792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.12.2005 seuraavia asioita:

Päätös Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettävästä valtion omaisuudesta ja sen merkitsemisestä lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi sekä siirron muista ehdoista. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirretään 1.1.2006 alkaen tiehallinnolta vuoden 2005 lopussa valtiovarainministeriölle siirretyt 32 varikkokiinteistöä, jotka käsittävät yhteensä 35 kiinteistöä ja 99 rakennusta sekä niissä olevaa irtaimistoa ja liittymäsopimuksia. Kysymyksessä on vuoden 2006 talousarvion tarkoittaman hallinnansiirron ensimmäisestä erästä. Senaatti-kiinteistöjen hallintaan siirrettävän omaisuuden käyväksi arvoksi on arvioitu yhteensä 1 850 000 euroa. Siirretty omaisuus merkitään 1.1.2006 lukien Senaatti-kiinteistöjen taseeseen lainaehdoin annetuksi velkapääomaksi. (VM vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen 160 32565)

Opetusministeriön asetus Museoviraston suoritteiden maksullisuudesta. Museoviraston toiminnan bruttotulojen on arvioitu vuonna 2006 olevan 3 596 000 euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (OPM hallitusneuvos Sari Korpimies 160 77235)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista. Suoritteiden tuotoksi vuonna 2006 arvioidaan 3 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun. (MMM vanhempi hallitussihteeri Vilppu Talvitie 160 52293)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädetään kiinteämaksuisista ja omakustannusarvon mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista ja maksullisista muista suoritteista sekä maksuttomista suoritteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 160 28639)

Määrärahan siirto valtiontakuurahastoon ja siirto valtiontakuurahastosta. Kauppa- ja teollisuusministeriö siirtää valtiontakuurahastoon vuoden 2005 talousarvion momentille 32.30.60 (Siirrot valtiontakuurahastoon) merkitystä määrärahasta 12 655 465 Yhdysvaltain dollarin vasta-arvon euroissa. Lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriö tulouttaa valtiontakuurahastosta talousarvion momentille 12.32.30 (Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista) 12 655 465 Yhdysvaltain dollarin vasta-arvon euroissa. Siirrot liittyvät Suomen ja Venäjän välillä vuonna 2003 tehtyyn velkakonversiosopimukseen. Valuuttakurssina käytetään 29.12.2005 vallitsevaa valuuttakurssia. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 160 62672)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus paikkakuntien kalleusluokituksesta sotilasvammalain mukaisen huoltoeläkkeen ja täydennyskoron maksamista varten. Nykyinen asetus sotilasvammalaissa sovellettavasta paikkakuntien kalleusluokituksesta on voimassa vuoden 2005 loppuun. Asetuksen mukaan yleistä paikkakuntien kalleusluokitusta sovelletaan edelleen vuosina 2006-2007 maksettaessa sotilasvammalain mukaista huoltoeläkettä ja täydennyskorkoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (STM lakimies Anne Koskela 160 74205)

Valtion osuuksien ennakon vahvistaminen sairausvakuutuslaista johtuvista menoista vuonna 2006. Ennakoksi vahvistetaan sairaanhoitovakuutuksen osalta 999 411 000 euroa sekä työtulovakuutuksen vähimmäismääräisten suuruisten päivärahojen osalta 86 000 000 euroa ja yrittäjien työterveyshuollon sairaanhoidon osalta 4 000 000 euroa eli yhteensä 1 089 411 000 euroa. (STM erikoissuunnittelija Susanna Grimm-Vikman 160 73869)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ilmailuhallinnon maksullisista suoritteista. Asetuksessa säädetään kiinteämaksuisista ja omakustannusarvon mukaisista julkisoikeudellisista suoritteista ja maksullisista muista suoritteista sekä maksuttomista suoritteista. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 160 28639)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Suomen susikannan hoitosuunnitelma julkistettiin 28.12.2005 maa- ja metsätalousministeriössä. Hoitosuunnitelmassa kuvataan ne toimet, joita maa- ja metsätalousministeriö tulee toteuttamaan susikannan hoitamisessa ja suteen liittyvien ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Suunnitelman laadinnassa sovellettiin kansainvälisiä ohjeistuksia ja otettiin huomioon Suomelle asetetut kansainväliset velvoitteet susikannan hoitamisesta. Susikannan hoitosuunnitelma on ensimmäinen yksittäisiä riistaeläinlajeja koskevista hoitosuunnitelmista, joita valmistellaan parhaillaan maa- ja metsätalousministeriössä. Hoitosuunnitelma on osoitteessa www.mmm.fi/tiedoteliitteet/Sudenhoitosuunnitelma.pdf. Lisätietoja antavat erityisavustaja Jouni Lind, p. (09) 160 53302 ja ylitarkastaja Sauli Härkönen, p. (09) 160 52469 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Peltoviljelyn tulevaisuutta Suomessa selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 29.12.2005 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmän tehtävänä oli linjata Suomen peltoviljelyn tulevaisuutta. Työryhmä selvitti pellonkäytön nykytilaa ja sitä miten siihen on tultu sekä tarkasteli tulevaisuuden käyttöön vaikuttavia tekijöitä ja toimintaympäristön muutoksia. Tulevaisuuden tarkastelu ulottuu vuoteen 2012. Mietintö on osoitteessa www.mmm.fi/tiedoteliitteet/trm2005_15.pdf. Lisätietoja antavat ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, p. (09) 160 52911 ja ylitarkastaja Klaus Knuutila, p. (09) 160 54264 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Oikaisu Valtioneuvoston Viikkoon 51/2005

Laki työturvallisuuslain muuttamisesta (HE 143/2005 vp) tulee voimaan 1.2.2006. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.