Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 49/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.12.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 215/2005 vp) laiksi Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta. Kainuun maakuntavaltuustoa ja sen vaaleja koskevia säännöksiä muutetaan niin, että maakuntavaltuutettujen määrä määräytyy kuntalain säännöksien mukaisesti, maakuntavaaleissa luovutaan kuntakohtaisista kiintiöistä ja vaalit käydään koko kokeilualueella yhtenä vaalipiirinä kunnallisvaalien säännöksiä soveltuvin osin noudattaen. Ennakkoäänestysoikeus laajenee koskemaan kaikkia kotimaassa olevia ennakkoäänestyspaikkoja. Vaalitavan muutoksen yhteydessä lakiin lisätään säännös maakuntahallinnon rahoituksen perusteista ja maakuntahallinnolle asetetaan velvoite suunnitella mahdollisen alijäämän kattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Vaalan kunnan osallistumista maakuntahallintoon koskevat ja maakuntavaltuuston toimivaltaa Kainuun kehittämisrahan hallinnoinnissa koskevat säännökset saatetaan ajan tasalle. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 160 42526)

Esitys (HE 216/2005 vp) vuonna 1997 tarkistetun kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen tarkistetun tekstin pääasiallisena tarkoituksena on muuttaa Kansainvälistä kasvinsuojeluyleissopimusta siten, että Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestöön (FAO) perustetaan kasvinsuojelutoimenpiteitä käsittelevä komissio ja sihteeristö ja sopimukseen lisätään säännös siitä, että sopimuspuolet sopivat toimivansa yhteistyössä kehitettäessä kansainvälisiä standardeja edellä mainittua komissiota koskevien menettelysäännösten mukaisesti. Tarkistettu yleissopimus mahdollistaa myös FAO:n jäsenjärjestöjen liittymisen yleissopimuksen sopimuspuoliksi. (MMM ylitarkastaja Annukka Nurmi 160 52785)

Esitys (HE 217/2005 vp) laeiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 6 §:n ja 15 luvun 2 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 12 §:n muuttamisesta. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että lakiin lisätään säännös ulkomailla annetun sairaanhoidon korvaamisen edellytyksenä olevista terveyspalvelujen tuottajan lupa- ja rekisteröintivaatimuksista sekä säännös, jonka perusteella sairausvakuutuslain mukaista etuutta koskevassa asiassa voi vakuutetun puhevaltaa käyttää hänen lähiomaisensa, jos vakuutettu ei terveydentilansa vuoksi itse pysty hakemaan etuutta. Myös Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia muutetaan siten, että harkinnanvaraiseen kuntoutukseen varattua rahamäärää voidaan käyttää myös sairausvakuutusta koskevaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.12.2005 seuraavat lait:

Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta, laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja laki vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta (HE 76/2005 vp). Päiväsakoin määrättyjen sakkojen muuntosuhdetta muutetaan siten, että kolmea maksamatta olevaa päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Uhkasakoissa yhden päivän vankeus vastaa jokaista täyden 30 euron määrää. Muuntorangaistuksen enimmäispituus alennetaan 60 päiväksi. Muuntorangaistusta ei saa määrätä ilman erityistä syytä, jos maksamatta olevia päiväsakkoja on vähemmän kuin 12 tai maksamattomien uhkasakkojen määrä on vähemmän kuin 120 euroa. Usean samaan aikaan täytäntöönpanossa olevan sakon muuntorangaistuksen enimmäispituus alennetaan 90 päiväksi. Syyttäjän on aiheen ilmetessä tai tuomioistuimen pyynnöstä hankittava ulosottomieheltä selvitys maksuvelvollisten taloudellisesta asemasta. Tuomioistuin voi myös lykätä asian maksuvelvollisen taloudellisen aseman tai muuntorangaistuksen kohtuuttomuuteen mahdollisesti johtavien seikkojen selvittämiseksi. Laki rikoslain 2 a luvun 5 §:n muuttamisesta, laki rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain 2 luvun 1 a ja 1 d §:n muuttamisesta ja laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta tulevat voimaan 1.1.2006. Laki vankeuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 67892)

Laki tuloverolain 136 §:n muuttamisesta ja laki perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muuttamisesta (HE 172/2005 vp). Tuloverolakia muutetaan siten, että ulkomailta saatujen muiden ansiotulojen kuin eläkkeiden progressiovaikutusta lievennetään rajoittamalla Suomessa ja ulkomailla maksettavien verojen yhteismäärä siihen määrään, joka olisi ollut maksettava, jos koko tulo olisi saatu Suomesta. Perintö- ja lahjaverolain muutoksella kansainvälisten perintö- ja lahjaveroasioiden käsittely keskitetään Uudenmaan verovirastoon. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. Tuloverolain 136 §:n 3 momentin muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2006 toimitettavassa verotuksessa. Perintö- ja lahjaverolain 24 §:n muutosta sovelletaan niihin tapauksiin, joissa verovelvollisuus on alkanut 1.1.2006 tai sen jälkeen. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 118/2005 vp). Rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetussa laissa säädetään selvityksestä, joka tulon saajan on annettava maksajalle, jotta maksaja voi soveltaa kansainvälisen sopimuksen määräyksiä. Hallintarekisteröidylle osakkeelle maksettavasta osingosta säädetään lisäksi perittäväksi lähdeveroa 15 prosenttia tai verosopimuksen mukainen korkeampi lähdevero, jos maksaja voi riittävän huolellisesti varmistaa, että osingon saajaan voidaan soveltaa verosopimuksen osinkoa koskevia määräyksiä. Lakiin otetaan määräykset siitä, millä perusteilla osingonmaksaja voi riittävän huolellisesti varmistaa verosopimuksen soveltumisen osingon saajaan. Laissa myös säädetään ulkomaisten omaisuudenhoitajien rekisteristä. Rekisteriin merkittävien tietojen julkisuudesta säädetään verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetussa laissa. Lait tulevat voimaan 15.12.2005. Hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien osinkojen lähdeverotusta koskevia säännöksiä sovelletaan ensimmäisen kerran osinkoon, joka maksetaan 1.1.2006 tai sen jälkeen. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

Laki tullilain 9 a §:n kumoamisesta (HE 195/2005 vp). Tullilaista kumotaan säännös, jolla rajoitetaan oluen tullitonta tuontia kolmansista maista Suomeen. Vuoden 2005 lopussa päättyvä rajoitusoikeus on perustunut Euroopan yhteisön tullittomuusasetukseen. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (VM ylitarkastaja Jukka M. Kekkonen 160 33475)

Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta ja laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 40/2005 vp). Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta halutaan vahvistaa ammatillista lisäkoulutusta koskevia ohjauksen välineitä niin, että järjestämislupiin sisällytetään toiminnan ja rahoituksen vakautta lisäävä määrällinen säätely sekä tarvittaessa koulutusaloja ja erityistehtäviä koskevia määräyksiä. Lisäkoulutukseen liittyvä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on myös mahdollista sisällyttää järjestämislupiin. Näiden tehtävien hoitamista tuetaan kehittämisavustuksin. Muutos koskee sekä oppilaitosmuotoisena että oppisopimuskoulutuksena järjestettävää lisäkoulutusta. Samalla toteutetaan järjestämislupien muutos, jossa lisäkoulutukseen valtionosuutta saaneiden järjestäjien järjestämisluvat uudistetaan uusimuotoisiksi luviksi. Järjestämislupien muuttamisesta päättää opetusministeriö vuoden 2006 aikana. Jos järjestäjä ei ole vuonna 2005 tai kahtena edellisenä vuonna saanut lisäkoulutukseen valtionosuutta, järjestämislupa peruutetaan. Lisäksi täsmennetään näyttötutkintoihin liittyviä maksuja koskevia säännöksiä sekä tehdään säännöksiin perustuslain edellyttämät muutokset. Muutoksista aiheutuu vähäisiä muutostarpeita opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän omaehtoisen ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijoilta perittävien maksujen suuruuden ja määräytymisperusteet sekä ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin maksujen yhtenäistämiseksi ja niin, että ne ovat opiskelijoille kohtuullisia. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan, miten ammatillisen koulutuksen järjestämislupia koskeva sääntely käytännössä toimii, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin niin, että ammatillisen koulutuksen järjestäminen voidaan joustavasti hoitaa ottaen huomioon valtakunnalliset, paikalliset ja alueelliset olosuhteet ja koulutustarve. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus kiirehtii korkeakoulujen aikuiskoulutusta koskevien ehdotusten toteuttamista. (OPM opetusneuvos Arja Mäkeläinen 160 77265)

Laki kirkkolain 22 luvun 8 §:n muuttamisesta, laki verontilityslain 13 §:n muuttamisesta ja laki kirkon keskusrahastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta (HE 173/2005 vp). Verontilityslain mukaista seurakuntien yhteisövero-osuuden jakoperustetta muutetaan siten, että puolet yhteisöverosta jaetaan nykyisten jako-osuusperusteiden mukaisesti ja puolet jaetaan seurakuntaa tai seurakuntayhtymää vastaavan kunnan tai kuntien asukaslukujen suhteessa. Kirkkolakia muutetaan siten, että seurakuntien ja seurakuntayhtymien kirkon keskusrahastolle maksamaa perusmaksua on mahdollista periä seurakunnilta pelkästään laskennallisen kirkollisveron perusteella. Kirkon keskusrahastosta annetun lain mukaista verotulojen täydennystä koskevaa säännöstä muutetaan siten, että täydennyksen myöntämisessä huomioidaan asukastiheyden lisäksi seurakunnan jäsenmäärä. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (OPM vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola 160 77903)

Laki luopumiseläkelain 13 §:n muuttamisesta (HE 174/2005 vp). Luopumiseläkelaissa tarkoitetun viljelemättömyys- ja myyntirajoitussitoumuksen antaneet luopumiseläkettä saavat luopujat voivat luopumiseläkettä menettämättä luovuttaa sitoumuksen alaista peltoa, jos he pidättävät pellon hallintaoikeuden itsellään tai hallinnan pidätyksen alainen pelto vuokrataan ainoastaan yksityiselle viljelijälle lisäalueeksi. Samoin he voivat suostua sitoumuksenalaisen pellon jakamiseen perinnönjaossa, jos sitoumuksen antamisesta on kulunut yli 15 vuotta. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Laki rataverolain 5 §:n muuttamisesta (HE 122/2005 vp). Rataverolakia muutetaan siten, että lakiin sisällytetään säännökset Kerava- Lahti -oikoradan käytöstä perittävästä investointiverosta. Laki tulee voimaan 1.9.2006. (LVM liikenneneuvos Petri Jalasto 160 28509)

Laki valtion vientitakuista annetun lain muuttamisesta (HE 153/2005 vp). Valtion vientitakuista annetun lain erityisriskinottovaltuutta koskevaa pykälää muutetaan siten, että erityisriskinottovaltuuden nojalla vientitakuita voidaan erityisistä syistä myöntää laissa mainituilla perusteilla kaikkiin korkean riskin maihin, ja että erityisriskinottovaltuuden käyttömahdollisuuksia laajennetaan vientitakuu-kantaan muodostuvissa riskikeskittymissä. Lisäksi erityisriskinottoon liittyvien vientitakuiden enimmäisvastuuraja korotetaan 1000 miljoonaan euroon. Samalla lakiin lisätään säännös valtion vientitakuista annetussa laissa tarkoitettuja asioita käsittelevien henkilöiden rikosoikeudellisesta virkavastuusta. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (KTM apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa 160 63575)

Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 4 ja 6 §:n muuttamisesta, laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (HE 177/2005 vp). Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n toimintaa sääntelevien lakien keskeisimmät muutokset liittyvät luottolaitosten vakavaraisuutta koskevien uusien kansainvälisten vaatimusten (niin sanottu Basel II -sääntely) aiheuttamiin tarpeisiin muuttaa valtion vastuu Finnvera Oyj:n myöntämistä takauksista ja vientitakuista suoraksi sekä tarpeeseen rahoittaa Finnvera Oyj:tä tarvittaessa erityistilanteissa väliaikaisesti valtiontakuurahaston myöntämin pitkäaikaisin lainoin ja korottaa yhtiön myöntämien valtion osittaisen tappiokorvauksen piirissä olevien luottojen ja takausten enimmäismäärää. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (HE 93/2005 vp). Laissa säädetään sovittelutoiminnan hallinnollisesta organisoinnista, valtion korvauksesta toiminnan kustannuksiin sekä menettelystä sovittelua toteutettaessa. Rikosasioiden sovittelu määritellään maksuttomaksi palveluksi, jossa rikoksesta epäillylle ja rikoksen uhrille järjestetään mahdollisuus puolueettoman sovittelijan välityksellä kohdata toisensa luottamuksellisesti, käsitellä rikoksesta sen uhrille aiheutuneita henkisiä ja aineellisia haittoja sekä pyrkiä omatoimisesti sopimaan toimenpiteistä niiden hyvittämiseksi. Sovittelutoiminnan yleinen johto-, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Lääninhallitukset vastaavat palvelujen järjestämisestä siten, että niitä on saatavissa kaikkialla maassa. Palvelut tuotetaan pääsääntöisesti toimeksiantosopimuksen perusteella. Palvelut on järjestettävä ja tuotettava 1.6.2006 lähtien. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006, laki kansaneläkelain 62 §:n muuttamisesta ja laki valtion vuonna 1999 kansaneläkelaitokselle suorittaman takuusuorituksen vähentämisestä annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 125/2005 vp). Työnantajan kansaneläkemaksun suuruus vuonna 2006 vahvistetaan. Valtiotyönantajan ja Ahvenanmaan maakunnan maksu alenee 2,018 prosenttiyksikköä ja muiden työnantajien maksu 0,468 prosenttiyksikköä. Yksityisen työnantajan maksuluokan perusteena olevaa palkkaa tarkistetaan. Kansaneläkelaitoksen osuutta kansaneläkkeiden rahoituksesta alennetaan 71 prosentista 60 prosenttiin. Aikaa, jonka kuluessa Kansaneläkelaitoksen on katettava vuonna 1999 toteutetusta valtion takuusuorituksen vähentämisestä aiheutunut rahoitusvaje, jatketaan vuoden 2007 loppuun. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 128/2005 vp). Jos laissa tai asetuksessa säädetään, että päivärahan tai sitä vastaavan etuuden määrässä on otettava huomioon henkilön työ- tai virkasuhteessa saadut työtulot, näistä työtuloista tai maksettavasta etuudesta on vuonna 2006 vähennettävä kyseiselle vuodelle vahvistetun työntekijäin eläkelaissa tarkoitetun työntekijäin eläkemaksun ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetun palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun yhteismäärä, ei kuitenkaan enempää kuin 5,1 prosenttia. Tarkemmat säännökset työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eri etuuslajeissa annetaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 189/2005 vp). Sovitellun työttömyysetuuden maksamista koskevaa voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää 31.12.2007 saakka. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki työttömyysturvalain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 162/2005 vp). Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työttömyysturvalautakunnan toimikausi pidennetään kolmesta vuodesta viideksi vuodeksi. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Laki vakuutuskassalain muuttamisesta ja laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 2 §:n 17 kohdan kumoamisesta (HE 157/2005 vp). Vakuutuskassalakia muutetaan siten, että vakuutuskassojen lakisääteisen yhteistyöelimen, vakuutuskassojen yhdistyksen, toiminta lopetetaan ja yhdistys puretaan. Samalla vakuutuskassojen yhdistyksen yhteydessä toimiva vakuutuskassalautakunta lakkautetaan. Lait tulevat voimaan 31.12.2005. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 160 74470)

Laki merimieseläkelain 38 §:n muuttamisesta (HE 182/2005 vp). Merimieseläkelain 38 §:ää muutetaan siten, että radiosähköttäjiä edustavalla henkilöllä ei enää ole läsnäolo- ja puheoikeutta Merimieseläkekassan hallituksen kokouksissa. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 160 73140)

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 10 ja 18 §:n muuttamisesta (HE 191/2005 vp). Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että laissa määritellään vuoden 2006 maksut työttömyysvakuutusmaksujen uusiksi lähtötasoiksi. Palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu vuonna 2006 on 0,58 prosenttia palkasta ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu 0,75 prosenttia palkasta palkkasumman 840 940 euroon asti ja sen ylittävältä osalta 2,95 prosenttia palkasta. Palkansaajan maksu nousee vuodesta 2005 0,08 prosenttiyksikköä ja työnantajan keskimääräinen maksu 0,12 prosenttiyksikköä, josta 0,04 prosenttiyksikköä aiheutuu muutosturvaan liittyvien työllistymisohjelmalisien rahoittamisesta. Lisäksi täsmennetään työttömyysvakuutusrahaston lainanottomahdollisuutta. Valtiontakaus koskee vain tilanteita, joissa suhdannepuskuri on alijäämäinen. Maksuvalmiuden turvaamiseksi työttömyysvakuutusrahasto voi ottaa lainaa Vakuutusvalvontaviraston suostumuksella. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

Laki aravarajoituslain muuttamisesta, laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 136/2005 vp). Aravarajoituslakiin lisätään säännös, joka mahdollistaa aravalainan osittaisen anteeksiannon vapautettaessa kohdetta aravarajoituslain mukaisista käyttö- ja luovutusrajoituksista. Valtion luottotappioiden rajoittamiseksi ja vuokrataloyhteisön talouden tervehdyttämiseksi voidaan kohteittain harkittava osuus, kuitenkin enintään 40 prosenttia aravalainasta jättää valtion vastuulle, jos kohteen omistajayhteisö on taloudellisissa vaikeuksissa vähentyvän asuntokysynnän alueella sijaitsevan vuokratalon pitkäaikaisesta vajaakäytöstä tai sen ilmeisestä uhasta johtuen. Akordin myöntää Valtiokonttori pyydettyään Valtion asuntorahastolta lausunnon asiasta. Aravavuokratalon purkamisen yhteydessä myönnettävää akordia laajennetaan siten, että purkuakordi on mahdollista myöntää myös silloin, kun vuokratalo puretaan huonokuntoisuuden vuoksi tai muusta erityisestä syystä. Purkuakordin myöntäminen ja aravalainan takaisinmaksusta päättäminen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä siirretään Valtiokonttorista Valtion asuntorahastoon. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (YM ylitarkastaja Anu Kääriäinen 160 39578)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.12.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. Muutoksilla saatetaan voimaan Kansainvälisen merenkulkujärjestön meriturvallisuuskomitean päätöslauselmalla MSC.157 (78) tehdyt muutokset, jotka koskevat pakattujen vaarallisten aineiden kuljettamista aluksessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen-Bellevergue 160 28563)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.12.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Ann-Marie Nyroosin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Erik Lundbergin valtuuttaminen allekirjoittamaan rikoksen tuottaman hyödyn rahanpesua, etsintää, takavarikkoa ja menetetyksi tuomitsemista sekä terrorismin rahoittamista koskeva Euroopan neuvoston yleissopimus. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 160 67723)

Tasavallan presidentti hyväksyi dopingin vastaisen yleissopimuksen liitteeseen tehdyt, dopingaineiden farmakologista luokitusta ja dopingmenetelmiä koskevan luettelon muutokset vuodelle 2006. (OPM liikunta-asiainneuvos Timo Haukilahti 160 77273)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään INF-säännöstöön tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28573)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1994 HSC-säännöstöön tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28573)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään ISM-säännöstöön tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28573)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään FTP-säännöstöön tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28573)

Tasavallan presidentti hyväksyi ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28573)

Tasavallan presidentti hyväksyi kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen liittyvään vuoden 1988 pöytäkirjaan tehdyt muutokset. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 160 28573)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 9.12.2005 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004 antaman kertomuksen sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on hyväksynyt asiaa koskevan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön 10/2005 vp. (UM lähetystöneuvos Anu Laamanen-Ryter 160 55357)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.12.2005 seuraavat nimitysasiat:

New Delhin suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Asko Nummisen sivuakkreditointi myös Bangladeshiin, Bhutaniin ja Sri Lankaan ja Canberran suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Glen Lindholmin sivuakkreditointi myös Papua-Uuteen-Guineaan. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 160 55400)

Hovioikeudenneuvos Katri Helinä Haataja Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2006 lukien, hallinto-oikeustuomari Jaakko Matias Kellosalo Vaasan hallinto-oikeuden lainoppineen hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2006 lukien, hallinto-oikeustuomari Antti Nestori Pekkala Rovaniemen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2006 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Markku Juhani Setälä Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2006 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Mirja Sinikka Mehto toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2006 lukien ja ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Sirkka Liisa Helena Asikainen kolmanneksi täytettävään virkaan 1.1.2006 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari, hallintooikeussihteeri Seppo Martti Juhani Jussila Kouvolan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2006 lukien ja ma. hallinto-oikeussihteeri Leila Marjatta Hietanen toiseksi täytettävään virkaan 1.1.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Hovioikeudenlaamanni Juha-Matti Murto Lahden käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2006 lukien, käräjätuomari Teppo Atso Alarik Sarvilinna Hämeenlinnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2006 lukien, käräjätuomari Kirsti Hannele Rudanko Kauhavan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2006 lukien, käräjätuomari Helena Männikkö Seinäjoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2006 lukien ja laamanni Tauno Juhani Hirvonen Forssa-Loimaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.1.2006 lukien, käräjätuomari Timo Tapio Martikainen Forssa-Loimaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2006 lukien ja käräjätuomari Pekka Tapio Määttä Forssa-Loimaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2006 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.12.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maatalouden tutkimuskeskuksesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan asetus (1396/1997) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Tutkimuskeskuksen organisaatio on muutettu uudella asetuksella, kun tutkimuskeskus muutettiin maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskukseksi. Asetus tulee voimaan 15.12.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 160 54298)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Uuhien ja kuttujen eläinyksikkötukea korotetaan 125 eurolla eläinyksiköltä. Korotuksen jälkeen uuhien ja kuttujen tuki on 212 euroa eläinyksiköltä. Korotus on osa vuoden 2005 kansallisen tuen jakoehdotusta. Korotus on mahdollinen Euroopan yhteisöjen komission muutettua 23.11.2005 Suomen esityksestä Etelä-Suomen kansallista tukea koskevaa päätöstään. Asetus tulee voimaan 14.12.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 13 §:n muuttamisesta. Vehnän pohjoisen hehtaarituen tasoa alennetaan määräraharajoitteen ylittymisen vuoksi. Uusi tukitaso on 56 euroa hehtaarilta. Mallasohran pohjoisen hehtaarituen hakuaikaa jatketaan siten, että se päättyy 16.1.2006. Uuhien ja kuttujen eläinyksikkötukea korotetaan 60 eurolla eläinyksiköltä. Korotus on osa vuoden 2005 kansallisen tuen jakoehdotusta. Asetus tulee voimaan 14.12.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Lihan kuljetusavustus on osa EY:n komission hyväksymää pohjoisen tuen järjestelmää. Lihan kuljetusavustukseen arvioidaan käytettävän 150 000 euroa. Asetus tulee voimaan 14.12.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta eräiden peltokasvien ja nautojen tuotantopalkkiosta. Eräille peltokasveille ja naudoille maksettavan tuotantopalkkion tukiehtojen ja enimmäistukitasojen vahvistaminen. Tuotantosidonnaisia tuotantopalkkioita voidaan maksaa osana tilatukea neuvoston tilatukiasetuksen 69 artiklan perusteella. Tuotantopalkkioita maksetaan mm. syysviljoille sekä öljy-, valkuais- ja kuitukasveille enintään 5,8 miljoonaa euroa, kuitenkin enintään 50 euroa hehtaarilta. Nautaeläimille tuotantopalkkiota maksetaan yhteensä enintään 10,1 miljoonaa euroa, josta emolehmille ja hiehoille enintään 7,0 miljoonaa euroa ja urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille enintään 3,1 miljoonaa euroa. Emolehmille ja hiehoille tuotantopalkkio on enintään 200 euroa eläintä kohden. Urospuolisille teurasnaudoille ja teurashiehoille tuotantopalkkio on enintään 80 euroa eläimeltä. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Mallasohran tuen hakuaikaa jatketaan siten, että se päättyy 16.1.2006. Asetus tulee voimaan 14.12.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus vaatimustenmukaisuuden arviointiasiain neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan tehtävänä on tuote- ja olosuhdevalvontaa koskevan yhteistyön kehittäminen sekä akkreditointijärjestelmän ja vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuuden ja kansainvälisen hyväksyttävyyden edistäminen. Asetuksella kumotaan testaus-, tarkastus-, sertifiointi- ja kalibrointitoimintaa harjoittavien toimielinten pätevyyden toteamisesta annettu asetus (1568/1991). Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 160 62078)

Valtioneuvoston asetus yrittäjien eläkeasetuksen 17 a §:n muuttamisesta. Asetuksella myöhennetään YEL:n mukaisen valtion osuuden lopullisen määrän vahvistamisajankohtaa. Samalla YEA:n 17 a §:ään tehdään eräitä muitakin, lähinnä teknisluonteisia tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 160 74338)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.12.2005 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 15. ja 16.12.2005. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä presidentin toimivaltaan kuuluvia asioita. Kokouksen pääteema on pyrkimys poliittiseen yhteisymmärrykseen EU:n rahoituskehyksistä vuosille 2007-2013. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 160 22180)

Päätös kuntien harkinnanvaraisista rahoitusavustuksista. Päätöksellä jaetaan 105 kunnalle yhteensä 40 000 000 euroa harkinnanvaraista rahoitusavustusta tarkoitukseen varatusta määrärahasta. (SM ylitarkastaja Ville Salonen 160 44645)

Päätös asettaa vapaaehtoisen maanpuolustustyön neuvottelukunta 31.12.2009 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: maaherra Rauno Saari Länsi-Suomen lääninhallitus; jäsenet (suluissa varajäsenet): kansanedustaja Irja Tulonen (kansanedustaja Tuija Nurmi) Kansallinen Kokoomus, kansanedustajan avustaja Marjo Anttoora (toimitusjohtaja Peter Östman) Kristillisdemokraattinen puolue, varapuheenjohtaja Ahti Moilanen (varapuheenjohtaja Auli Kangasmäki) Perussuomalainen puolue, puoluesihteeri, kansanedustaja Eero Lankia (puoluehallituksen jäsen Raili Myllylä) Suomen Keskusta, opinto-ohjaaja Minna Tuukkanen-Peussa (kansanedustaja Reijo Kallio) Suomen Sosialidemokraattinen Puolue, läkare Laura Finne-Elonen (utvecklingschef Carl-Johan Hindsberg) Svenska folkpartiet, kansanedustaja Minna Sirnö (puheenjohtaja Jussi Saramo) Vasemmistoliitto, eduskunta-avustaja Sirpa Hertell (FM Juha Eskelinen) Vihreä liitto, päätoimittaja Eija Lampi (johtava asiantuntija Raimo Mansukoski) Elinkeinoelämän Keskusliitto, toiminnanjohtaja Pekka Majuri (hallintopäällikkö Pertti Ruotsalainen) Maanpuolustuskoulutus ry MPK, apulaisjohtaja Matti Viialainen (johtaja Marjaana Valkonen) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK; pysyvät asiantuntijat: pelastusylijohtaja Pentti Partanen sisäasiainministeriö, yksikön johtaja Arto Räty puolustusministeriö ja vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, osastopäällikkö Jorma Jokisalo pääesikunta. (PLM osastoesiupseeri Jyri Saanio 160 88155)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön vanhempi budjettisihteeri Tomi Hytönen valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Jari Salokoski valtioneuvoston esittelijäksi. (VM henkilöstöpäällikkö Ulla Vilhu 160 34708)

Päätös asettaa potilasvahinkolautakunta toimikaudelle 1.1.2006-31.12.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja : varatuomari Juhani Kaivola Potilasvahinkolautakunta; varapuheenjohtajat: varatuomari Taisto Hujala IF Vahinkovakuutusyhtiö Oy ja lakimies Eeva-Maija Österman Vakuutusvalvontavirasto; jäsenet: professori Ari Harjula Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, johtava ylihoitaja Mariitta Kaltea Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla Kuntaliitto, professori Risto Mokka eläkkeellä, ylilääkäri Leena Niinistö Katriinan sairaala; varajäsenet: erikoishammaslääkäri Marika Doepel Turun Hammaslääkärikeskus, Oraltiimi Oy, Suomen Hammashuolto, erikoislääkäri Helena Ervasti Mehiläinen Oy, Kunnallinen eläkevakuutus, osastonylilääkäri, dosentti Markus Färkkilä Helsingin Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, neurologian klinikka, johtava lääkäri Risto Heikkala Orimattilan seudun terveyskeskus, lääkintöneuvos Ilmo Jolkkkonen eläkkeellä, varatuomari Harri Koskelo-Koivisto Pohjola-Yhtymä Oyj, THM, ammattiasiain sihteeri Kirsi Markkanen TEHY ry , hallitussihteeri Päivi Salo sosiaali- ja terveysministeriö, hallitusneuvos Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriö, ylihoitaja Aira Penttinen Helsingin terveysvirasto, erikoislääkäri Esa Rintala Satakunnan keskussairaala, neuvotteleva virkamies Raimo Salonen sosiaali- ja terveysministeriö, dosentti Matti Valtonen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, professori Raimo Lahti Helsingin yliopisto, osastonylilääkäri Pentti Kallio Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Lasten ja nuorten sairaala Lastenklinikka ja varatuomari Seppo Eskuri Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Päätös asettaa tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta toimikaudeksi 1.1.2006-31.12.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Hannu Hakkola (varatuomari Mikko Hurmalainen); varapuheenjohtajat: oikeustieteen kandidaatti Tuulikki Haikarainen (oikeustieteen kandidaatti Pia Jokinen) ja varatuomari Pauli Kaarlo Juhani Ståhlberg (oikeustieteen lisensiaatti Matti Salmenperä); lakimiesjäsenet: varatuomari Irene Luukkonen (varatuomari Katriina Alaviuhkola), varatuomari, oikeustieteen lisensiaatti Erkki Rajaniemi (varatuomari Tarja Kröger), varatuomari Tuula Laurila (varatuomari Pekka Humalto); lääkärijäsenet: dosentti, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Harri Pihlajamäki (apulaisylilääkäri Jari Peltonen), dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Ole Mikael Böstman (ylilääkäri, psykiatrian erikoislääkäri Anna Savela), dosentti, lääketieteen ja kirurgian tohtori Juhani Juntunen (lääketieteen ja kirurgian tohtori Kari Kurppa); työnantajakeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: varatuomari Markus Äimälä (diplomi-insinööri Rauno Toivonen), varatuomari Mikko Nyyssölä (varatuomari Pekka Hukkanen), hallintotieteiden maisteri Vesa Rantahalvari (oikeustieteen lisensiaatti Martti Virtanen); työntekijä- ja toimihenkilökeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: valtiotieteen ylioppilas Mirja Janérus (yhteiskuntatieteiden maisteri Kaija Kallinen), oikeustieteen kandidaatti Jorma Rusanen (työterveyshoitaja Helinä Sairanen), oikeustieteen kandidaatti Markku Salomaa (varatuomari Jaana Meklin); maatalousyrittäjäkeskusjärjestöjen ehdotuksesta määrätyt jäsenet: oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho (agronomi Marjatta Boman), valtiotieteen lisensiaatti Kaarina Knuuti (maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Simo Tiainen), varatuomari Helena Ålgars (oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä). (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 160 73140)

Päätös asettaa kansaneläkelaissa ja sairausvakuutuslaissa tarkoitettu tarkastuslautakunta seuraavaksi toimikaudeksi ajalle 1.1.2006-31.12.2008. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: varatuomari Pekka Humalto; I varapuheenjohtaja: varatuomari Hannu Hakkola; II varapuheenjohtaja: varatuomari Riitta Korpiluoma; III varapuheenjohtaja: oikeustieteen kandidaatti Pekka Järvinen; lakimiesjäsenet: varatuomari Seppo Savolainen (varatuomari Pirjo Åkesson), varatuomari Maritta Hirvi (oikeustieteen kandidaatti Merja Berglund), varatuomari Katriina Alaviuhkola (varatuomari Outi Antila), varatuomari Maijaliisa Takanen (oikeustieteen kandidaatti Martti Huttunen), oikeustieteen kandidaatti Pasi Järvinen (oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen), varatuomari Jaakko Hannula (oikeustieteen kandidaatti Anja Laatunen); lääkärijäsenet: psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Sakari Lankinen (työterveyshuollon erikoislääkäri Ritva Helimäki-Aro), sisätautien erikoislääkäri, lääketieteen lisensiaatti Raine Jussila (lääketieteen tohtori Lauri Vuorenkoski), lääketieteen tohtori Juha Nevalainen (ortopedian, traumatologian ja kirurgian erikoislääkäri, lääket.lis. Oliver Michelsson), lääketieteen lisensiaatti Matti Ojala (työterveyshuollon erikoislääkäri Tanja Vuorela); muut jäsenet: valtiotieteiden lisensiaatti, oikeustieteen kandidaatti Christina Nissas- Arhippainen (sosiaalipsykologi Pekka Sormunen), oikeustieteen kandidaatti Johan Åström (hallintotieteen maisteri Vesa Rantahalvari), oikeustieteen kandidaatti Janne Metsämäki (oikeustieteen kandidaatti Matti Koskinen), toiminnanjohtaja Teuvo Ikonen (filosofian kandidaatti Kari Välimäki), oikeustieteen kandidaatti Maire Lumiaho (oikeustieteen kandidaatti Timo Sipilä), valtiotieteen maisteri Ismo Suksi (toiminnanjohtaja Hannu Partanen), oikeustieteen kandidaatti Ilkka Oksala (oikeustieteen ylioppilas Hanna Laine), valtiotieteen ylioppilas Mirja Janrus (valtiotieteen maisteri Ulla-Mari Karhu). (STM ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri 160 74412)

Pkätös määrätä työministeriön ylitarkastaja Sirpa Liljeström valtioneuvoston esittelijäksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Genevessä 7.-23.2.2006 pidettävään työkonferenssin 94. (Merityö) istuntoon. Kokoonpano: hallituksen edustajaksi hallitusneuvos Esa Lonka (työministeriö) ja hallituksen edustajan varajäseniksi hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola (sosiaali- ja terveysministeriö) ja yli-insinööri Harri Halme (sosiaali- ja terveysministeriö), työnantajavaltuutetuksi asiamies Kimo Kostiainen (Ålands Redarförening ÅR rf), työnantajavaravaltuutetuksi lainopillinen asiamies Minna Etu-Seppälä (Suomen Varustamoyhdistys SVY ry) ja neuvonantajaksi toimitusjohtaja Mika Nykänen (Suomen Varustamoyhdistys SVY ry), työntekijävaltuutetuksi puheenjohtaja Simo Zitting (Suomen Merimies-Unioni SM-U ry) ja työntekijävaravaltuutetuiksi liittosihteeri Pekka Teräväinen (Suomen Merimies-Unioni SMU-U ry), toiminnanjohtaja Bo Gyllenberg (Suomen Laivanpäällystöliitto ry) ja asiamies Ritva Lähdesmäki-Johansson (Suomen Konepäällystöliitto ry). (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 8.12.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (asiakirjojen tiedoksiantoa koskevan asetuksen muuttaminen). Asetusehdotuksen tavoitteena on parantaa ja nopeuttaa oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen toimittamista ja tiedoksiantamista siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa jäsenvaltioiden välillä. Asetuksessa otettaisiin käyttöön määräaika tiedoksiannon tapahtumiselle. Tiedoksiannosta kieltäytymiseen liittyvästä menettelystä ja oikeusvaikutuksista säädettäisiin nykyistä tarkemmin. Lisäksi ehdotuksessa on useita muita lähinnä teknisiä muutosehdotuksia. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 160 67708)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2005) eduskunnalle ehdotuksista neuvoston päätökseksi sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II -lainsäädäntöehdotukset). Ehdotettujen säädösten tavoitteena on luoda oikeudelliset puitteet SIS II -tietojärjestelmälle. Ne myös vahvistaisivat SIS II:n rakennetta, rahoitusta, vastuualueita sekä yleistä tietojenkäsittelyä ja tietosuojaa koskevia yhteisiä säännöksiä. SIS II -tietojärjestelmä perustuisi tulevaisuudessa kolmeen oikeudelliseen instrumenttiin. Ensiksi mainitussa asetuksessa säädettäisiin SIS II - tietojen käsittelystä henkilön liikkuvuuteen liittyvien, Schengenin säännöstöön kuuluvien politiikkojen täytäntöönpanon tukemiseksi (esimerkiksi ulkorajat ja viisumit). Päätös puolestaan sisältäisi säännökset SIS II - tietojen käsittelystä poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön tukemiseksi rikosasioissa (esimerkiksi eurooppalainen pidätysmääräys, henkilötietojen siirtäminen kolmannelle osapuolelle tai maalle). Näitä kahta ehdotusta täydentää ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, joka koskee rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyä SIS II:een tallennettuihin tietoihin sen tarkastamiseksi, että rekisteröitäväksi esitetyt autot eivät ole varastettuja, kavallettuja tai muutoin kadonneita. (SM lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri 160 44651)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.12.2005 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian kandidaatti Orian Bondestam maa- ja metsätalousministeriön kalastusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2006-31.1.2007, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Valtioneuvosto myönsi Mauri Riihoselle palkatonta virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.1.2006-31.3.2008. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 160 63554)

Varatuomari Pekka Humalto tarkastuslautakunnan puheenjohtajan virkaan 1.1.2005-31.12.2008 ja samalla valtioneuvosto myönsi hänelle vastaavaksi ajaksi palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin virasta. (STM ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri 160 74412)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.12.2005 seuraavia asioita:

Momentilta 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdasta 2 (maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) osoitetaan ADB:n (Asian Development Bank) maanjäristysrahastolle 2 000 000 euroa vuoden 2005 määrärahoista ja 8 000 000 euroa vuoden 2005 myöntö- ja sopimusvaltuuksista käytettäväksi vuosina 2006-2008. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälä 160 55523)

Valtioneuvoston 14.4.2005 tekemällä päätöksellä momentin 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) käyttösuunnitelman kohdan 2 (Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) perusteluissa Vietnamille kohdennettujen myöntö- ja sopimusvaltuuksien puitteissa myönnetään vesisektorin tukiohjelmalle 13,931 miljoonaa euroa vuosina 2006-2008 tapahtuviin maksatuksiin. (UM ulkoasiainneuvos Mikko Pyhälä 160 55523)

6 000 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian paikallishallinnon uudistusohjelmalle vuosina 2006-2008. (UM lähetystöneuvos Sirpa Mäenpää 160 56260)

Rikosseuraamusviraston oikeuttaminen allekirjoittamaan Senaatti-kiinteistöt Oy:n kanssa vuokrasopimus uusista Lounais-Suomen vankilan tiloista Turun kaupungin Saranmäen kaupunginosassa, laajuudeltaan 32 742 hyötyneliömetriä. Vankila korvaa nykyiset Turun Kakolanmäen laitokset. Sopimuksen mukainen valmistumisajankohta on 31.8.2007 ja sopimuksen kesto 15 vuotta. (OM apulaisosastopäällikkö Jussi Pajuoja 160 67819)

Metsäkeskuksille ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiolle yhteensä 2 412 000 euron lisävaltionavustuksen myöntäminen. (MMM talousylitarkastaja Miika Snellman 160 52497)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2006 väliaikaisen käyttösuunnitelman vahvistaminen ja lainamäärän, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2006 myöntää, rajaaminen rahaston johtokunnan esityksen mukaisesti. Vuoden 2006 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 173,10 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 10,83, kulutusmenoja 111,58 ja tuotannon ohjaamiseen 7,50 eli yhteensä 129,91 miljoonaa euroa. Lainamäärä, jolle uusia valtiontakauksia voidaan vuonna 2006 myöntää, esitetään rajattavaksi 7,0 miljoonaan euroon. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 160 54226)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Ajoneuvohallintokeskuksen maksuista. Julkisoikeudellisten suoritteiden maksut nousevat verrattuna kuluvaan vuoteen keskimäärin 11,2 %. Eräitä maksuja korotetaan kustannusvastaavuuden saavuttamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (LVM liikenneneuvos Matti Roine 160 28568)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Merenkulkulaitoksen maksullisista suoritteista. Nykyinen asetus on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Maksuasetukseen ja sen liitteisiin lisätään eräitä uusia julkisoikeudellisia suoritteita. Lisäksi asetuksessa jo oleviin suoritteisiin tehdään eräitä muutoksia ja tarkennuksia. Merenkulun tarkastustoiminnan kiinteämaksuisten ja omakustannusarvon mukaisesti hinnoiteltavien suoritteiden maksuja korotetaan 20 prosentilla. Alusrekisterin suoritteista perittäviä maksuja korotetaan 10 prosentilla. Muihin maksuihin ei esitetä korotuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (LVM merenkulkuneuvos Sirkka-Heleena Nyman 160 28009)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Viestintäviraston radiohallinnollisista suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksella säädetään siitä, mitkä Viestintäviraston radiohallinnollisista julkisoikeudellisista suoritteista ovat maksullisia. Asetuksessa säädetään myös siitä, mikä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mikä siitä poikkeavasti sekä mistä suoritteesta peritään keskimääräinen kiinteä maksu. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa toistaiseksi. (LVM viestintäneuvos Antti Kohtala 160 28392)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista. Maantielaki (503/2005) tulee voimaan 1.1.2006, ja siinä yhteydessä Tiehallinnon vastuulle on tulossa uusia lupatyyppejä. Ympäristöministeriön hallinnonalalta siirtyvät maantielain voimaantulon vuoksi Tiehallinnon myönnettäviksi tienvarsimainonnan poikkeuslupa sekä poikkeuslupa rakentamiseen maantien suoja- ja näkemäalueelle. Maantielain mukaisena uutena lupana otetaan käyttöön lupa moottorikelkkailureitin tai moottorikelkkauran ylityskohdan järjestämiseen. Asetuksen rakenne on tarkoitus pysyttää ennallaan. Toiminnan saaminen kustannusvastaavaksi edellyttää nykyisten lupahintojen korottamista noin 16 %:lla. Alennetun omakustannusarvon mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden hintoja korotetaan 7 %:lla. Lisäksi kielteisen lupapäätöksen hintaa korotetaan 33 %:lla valmistelu- ja lähettämiskustannusten kattamiseksi. Kielteisen luvan hinta on korotuksen jälkeen 20 euroa. Levähdysalueiden ja kiinteistöjen vuokrat muodostavat suurimman erän maksullisen muun toiminnan tuloista. Liiketaloudellisten suoritteiden tuotto vuodelta 2004 oli 1,3 miljoonaa euroa. Tämän vuoden tuottoennuste on 1,4 miljoonaa euroa. Kustannusrakenne säilyy samana ja toiminta on ylijäämäistä. Tie- ja katuverkon tietojärjestelmän suoritteita ja palveluja koskevaan Tiehallinnon maksuasetuksen 4 §:ää muutetaan siten, että royalty-perusteisesta maksusta luovutaan. Luovuttaminen viranomais- ja kaupalliseen käyttöön on samanhintaista eli määräytyisi samalla tavoin kuin viranomaiskäyttöön luovuttaminen nykyisessä asetuksessa. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (LVM yli-insinööri Mikko Ojajärvi 160 28574)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2006 talousarvion vahvistaminen. Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston hallintomenot, jotka ovat kaikkien kolmen erillisrahaston osalta yhteensä 120 583,76 euroa. Tähän sisältyy Varautumisrahaston talousarvio-osassa Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehty varaus 27 000 euroa. Muilta osin Varautumisrahaston talous määräytyy suoraan ydinenergialain ja kauppa- ja teollisuusministeriö vuotuisten varautumispäätösten perusteella sekä kahdessa muussa rahastossa ydinenergialain perusteella. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 160 64799)

Vuoden 2006 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen. keskimääräinen työntekijäin eläkelain mukainen vakuutusmaksu on perusteiden mukaan 21,6 % palkoista, joka on samansuuruinen kuin vuonna 2005. Tähän maksuun annetaan tilapäinen 0,6 %-yksikön alennus, jolla on tarkoitus purkaa aiempien vuosien työkyvyttömyyseläkemaksuista muodostunutta ylijäämää. Alennus kohdistetaan puoliksi työntekijäin eläkemaksuun ja pientyönantajilta perittävään tariffimaksuun. Myös sellaiset suurtyönantajat, joilta perittävä vakuutusmaksu perustuu osittain tariffimaksuun, tulevat tilapäisen alennuksen piiriin tariffimaksuosuutensa mukaisessa suhteessa. Työntekijäin eläkemaksu on alle 53-vuotiaille 4,3 % vuonna 2006, joka on 0,3 %-yksikköä alempi kuin vuonna 2005. 53-vuotiaan ja sitä vanhemman työntekijän eläkemaksu on 5,4 % vuonna 2006. Ikäluokan korotetusta eläkkeen karttumisesta johtuen eläkemaksun alenema vuoteen 2005 nähden on 0,4 %-yksikköä. Työnantajan maksu vuonna 2006 muodostuu keskimäärin 16,7 %:ksi, joka olisi 0,1 %-yksikköä alempi kuin vuonna 2005. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 160 73864)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 8.12.2005

Itä-Lapin kehittämistoimet hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 8. joulukuuta Itä-Lapin kehittämistoimia. Valtioneuvosto on alueiden kehittämistä koskevissa tavoitteissaan tammikuussa 2004 päättänyt alueellisista erityistoimista Itä-Lapin kehittämiseksi.

Ministerityöryhmän mielestä Itä-Lapin seutukunnan kehittämistä käsittelevien työryhmien esitykset ovat edelleen tarkoituksenmukaisia. Ministerityöryhmä katsoo, että yritystukiin eli investointi- ja kehittämisavustuksiin käytettävissä olevien määrärahojen riittävyys Itä-Lapissa tulee turvata. Lisäksi ministerityöryhmä pitää tärkeänä mahdollisuutta myöntää pienimuotoista (de minimisehtoisesti) tukea pienille, aloitteleville yrityksille. Asia tulisi ratkaista uuden yritystukilain valmistelun yhteydessä.

Itä-Lapin seutukunnan työttömyysaste oli syyskuussa 18,0 prosenttia työministeriön tilastojen mukaan. Työttömyys on laskenut, mutta on edelleen seutukunnista toiseksi heikoin. Ministerityöryhmä katsookin, että työttömyyserojen tasaamista tulee tehostaa aluevelvoitteen mukaisesti.

Kokouksessa keskusteltiin myös Kemijärven ydinkeskustan ja Sallan kirkonkylän liikennehankkeista sekä Martti-Tulppio-tien peruskorjauksesta. Tiehankkeiden toteuttamista ministerityöryhmä pitää tärkeänä.

Itä-Lapin seutukuntaan kuuluvat Kemijärven kaupunki sekä Pelkosenniemen, Posion, Sallan ja Savukosken kunnat. Näistä Posio on esittänyt siirtymistä Koillismaan seutukuntaan ja irtaantunut Itä-Lapin kuntayhtymän toiminnasta.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Anne-Marie Välikangas (09) 160 44507, sisäasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Paikallisen poliittisen järjestötoiminnan tilaa tarkasteleva tutkimus julkistettiin 1.12.2005 oikeusministeriössä. Tutkimuksen laatinut professori Ilkka Ruostetsaari esittää, että puolueiden tulisi paikallistasolla parantaa yhteydenpitoa jäseniinsä ja vahvistaa keskustelua muidenkin kuntalaisten kanssa. Nykyistä aloitteellisempi ote ja ihmisten elämään paikallisesti vaikuttavien kysymysten pohdinta voisivat olla lähtökohtina toimintaa uudistettaessa. Kunnissa ruohonjuuritasolla toimivien puolueosastojen tehtävä on Ruostetsaaren tutkimuksen mukaan paljolti hukassa. Paikallisosastot ovat menettäneet jäseniään varsinkin pienissä kunnissa. Puoluejohdon, ministeriryhmän ja eduskuntaryhmien roolit ovat vahvistuneet suhteessa puolueorganisaatioon. Kommunikaatio ja vaikutusvalta kulkevat puolueorganisaatiossa yhä selvemmin ylhäältä alaspäin, valtakunnan tasolta piirin kautta paikallistasolle. Puolueiden paikallistoiminnan hiipumisen syynä on muun muassa merkittävien yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden katoaminen, mikä on vienyt jäsenten osallistumismotiiveja. Lisäksi politiikan yleisen arvostuksen koetaan heikentyneen. Tutkimuksen on rahoittanut hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma ja se on osoitteessa www.om.fi/33808.htm. Lisätietoja antaa professori Ilkka Ruostetsaari, p. (03) 355 17012 Tampereen yliopistosta.

Oikeusministeriön ja neljän ammattikorkeakoulun yhteistyötä tutkineen työryhmän mietintö julkistettiin 2.12.2005 oikeusministeriössä. Ministeriön ja ammattikorkeakoulujen yhteistyössä järjestämästä oikeustradenomikoulutuksesta on saatu niin myönteisiä kokemuksia, että työryhmä ehdottaa koulutuksen laajentamista koko maan kattavaksi verkostoksi vuonna 2006. Oikeustradenomiopintoja on voinut suorittaa syksystä 2004 lähtien Turun, Hyvinkään Laurean, Vaasan ja Oulun seudun ammattikorkeakouluissa. Nyttemmin mukaan on tullut myös Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Tällä hetkellä koulutuksen järjestämisestä on kiinnostunut lisäksi kymmenkunta muuta ammattikorkeakoulua. Oikeudellisesti painottuneella tradenomikoulutuksella pyritään varmistamaan ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointi suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle sekä nykyisen henkilöstön täydennyskoulutus. Työryhmän mietintö on osoitteessa www.om.fi/33809.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja Jorma Hirvonen, p. (09) 160 67546 ja koulutussuunnittelija Marika Yli-Ikkelä, p. (09) 160 69396 oikeusministeriöstä.

Kainuun hallintokokeilun arviointiraportti julkistettiin 2.12.2005 sisäasiainministeriössä. Raportin mukaan Kainuun hallintokokeilu vastaa hyvin Kainuun haasteisiin, koska siinä on pyritty uudistamiseen monella eri rintamalla. Pelkästään kuntien palveluiden järjestelyn sijaan Kainuun malli koskettaa laajemmin koko paikallis- ja aluehallinnon kenttää valtionhallinnosta aina kansalaisiin asti. Raportissa todetaan Kainuun mallin olleen onnistunut tulkinta yhtäältä siitä, millaisia muutoksia Kainuun haasteet vaativat ja toisaalta siitä, kuinka radikaali uudistus vallitsevassa poliittisessa ilmapiirissä on ollut mahdollinen. Arvioinnin mukaan eräs tärkein onnistumisen elementti Kainuun hallintokokeilussa on se, että kokeilu on nostanut kainuulaiset edelläkävijöiksi valtakunnan keskustelussa. Vaalijärjestelmää arvioija pitää epäonnistuneena. Vaalijärjestelmä on kuntakiintiöineen liian monimutkainen ja tulos ei vastaa äänestäjien tahtoa. Vaalijärjestelmän uudistaminen tuo mukanaan selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Suoran maakuntavaalin katsotaan kuitenkin tuoneen mukanaan positiivisen demokratialisän maakunnan kehittämiseen. Arviointiraportti on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisu/372005. Lisätietoja antaa kehittämispäällikkö Teemu Eriksson, p. (09) 160 42526 sisäasiainministeriöstä.

Väestörakenteen muutosten ja muuttoliikkeen vaikutuksia tutkinut työryhmä luovutti raporttinsa 7.12.2005 sisäasiainministeriölle. Väestön ikärakenteen voimakkain muutos koetaan Suomessa seuraavan kymmenen vuoden aikana ja se tulee tapahtumaan alueellisesti epätasaisesti. Työryhmä ehdottaa, että sisäasiainministeriö tekee aloitteita eri ministeriöille toimenpiteistä, jotka tähtäävät alueiden kehityserojen vähentämiseen ja väestön elinolojen parantamiseen sekä edistävät alueiden tasapainoista kehittämistä. Sisäasiainministeriön palveluiden yleisen joustavuuden lisäämiseksi ja niiden turvaamiseksi ministeriön tulee jatkaa toimenpiteitä viranomaisten yhteistyön parantamiseksi. Työvoiman saamiseksi ulkomailta työryhmä ehdottaa käynnistettäväksi maakunnan liittojen kanssa työvoimatarpeiden mukaisten maahanmuuttostrategioiden laadinnan. Lisäksi ehdotetaan ulkomaalaisten työntekoa koskevien säännöksien ja lupaprosessien helpottamista. Työryhmän mukaan on erityisen tärkeää, että seuraavan hallituksen ohjelmassa kaikilla hallinnonaloilla on yhdensuuntaiset tavoitteet muutoksen hallitsemiseksi. Raportti on sisäasianministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.intermin.fi. Lisätietoja antaa ylijohtaja Paavo Pirttimäki, p. (09) 160 42516 sisäasiainministeriöstä.

Räjähdevarastoinnin yleisiä toimintaedellytyksiä, räjähdeturvallisuuden toteutumista ja viranomaisvalvontaa puolustusvoimissa tarkasteleva selvitys luovutettiin 2.12.2005 puolustusministeri Seppo Kääriäiselle. Suurimmat ongelmat ja puutteet liittyvät selvityksen mukaan varastointiin, erityisesti varastorakentamiseen. Koska nykyisten varastojen kunto havaittiin heikoksi, ehdottavat selvitysmiehet räjähdevarastojen rakentamisohjelman laatimista siten, että tätä koskeviin investointeihin ohjattaisiin vuosina 2007-2011 vähintään 20 miljoonaa euroa. Kehitettävillä varastoalueilla käynnistettäisiin rakentaminen, joka kohdentuisi erityisesti maapeitteisiin varastosuojiin ja luolavarastoihin. Räjähdemateriaalin kunnonvalvontaan tulisi osoittaa riittävästi resursseja mm. toimintoja keskittämällä. Selvitysmiehet katsovat, että räjähdeturvallisuuden valvontamekanismeja tulee kehittää. Myös teknillistä tarkastustoimintaa tulisi kehittää siirtämällä se puolustusministeriön yhteyteen. Selvitys on puolustusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.defmin.fi. Lisätietoja antavat erityisasiantuntija Hannu Vuorinen p. (09) 160 88173 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, p. (09) 160 88200 puolustusministeriöstä.

Nanotieteen tutkimusta, opetusta ja kehittämistarpeita yliopistoissa pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 2.12.2005 opetusministeri Antti Kalliomäelle. Työryhmä ehdottaa, että opetusministeriö toteuttaa yliopistoissa vuosina 2007 - 2009 nanotieteen ja -teknologian kehittämisohjelman, johon kohdennetaan rahoitusta yhteensä 24 miljoonaa euroa. Kehittämisohjelman tulee tukea nanotieteen tutkimusedellytysten kehittämistä ja huolehtia siitä, että alan koulutustarjonta vastaa työelämän tarpeita. Yliopistojen tutkimusedellytyksiä ja olemassa olevia vahvoja tutkimus- ja osaamiskeskittymiä tulee kehittämisohjelmassa vahvistaa erityisesti ns. keihäänkärkialoilla, joita työryhmän mukaan Suomessa ovat nanomateriaalit, nanoelektroniikka ja -fotoniikka sekä nanobioteknologia. Työryhmä esittää, että opetusministeriö nimeää nanotieteen kansallisen yhteistyön vahvistamiseksi alan yhteistyöfoorumin kehittämään toimijoiden välistä työnjakoa ja seuraamaan ohjelman toteutumista. Työryhmämuistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2005/tr39/tr39.pdf. Lisätietoja antaa opetusneuvos Erja Heikkinen, p. (09) 160 77029 opetusministeriöstä.

Junien laajakaistayhteyksien toteuttamista tarkasteleva esiselvitys julkistettiin 7.12.2005 liikenne- ja viestintäministeriössä. Selvityksessä tarkasteltiin laajakaistayhteyksien toteuttamisen teknisiä vaihtoehtoja ja taloudellista kannattavuutta. Esiselvityksen mukaan laajakaistayhteyksien tarjoaminen junissa on teknisesti mahdollista, mutta liiketaloudellisesti haastavaa. Selvitystä varten kyseltiin myös junamatkustajien toiveita ja ehdotuksia laajakaistayhteyksistä ja niiden hinnoittelusta. Junien laajakaistaselvityksessä keskityttiin erityisesti Pendolino-juniin. Selvitys on osoitteessa www.mintc.fi/julkaisujasarja. Lisätietoja antavat viestintäneuvos Kari T. Ojala, gsm 0400 812 509 liikenne- ja viestintäministeriöstä ja tutkija Mikael Åkemarck, p. (09) 160 28396.

Välittäjäorganisaatioiden kehittämistä Pohjois-Pohjanmaalla ja Savossa tarkasteleva selvitys luovutettiin 7.12.2005 kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Välittäjäorganisaatioina toimivat mm. teknologia- ja osaamiskeskukset, kehitysyhtiöt, tiedepuistot, yrityshautomot sekä koulutus- ja tutkimusyhteisöt. Välittäjäorganisaatioilla on tärkeä rooli alueellisten innovaatioympäristöjen kehittäjinä. Selvitystyössä haettiin koko maassa sovellettavia käytännönläheisiä ratkaisuja, joilla toimintoja kehitetään ottaen huomioon kunkin alueen ominaispiirteet. Tavoitteena oli löytää toimivimmat mallit, joilla tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisen ja johtamisen uusin ja paras tietämys välittyisi nopeimmalla tavalla koko elinkeinoelämän tarpeisiin. Selvitysmiesten antamat suositukset ovat luettavissa raportista osoitteessa www.ktm.fi/valittajaorganisaatiot. Lisätietoja antavat maaherra Eino Siuruainen, p. 020 51 7181 Oulun lääninhallituksesta, suunnittelujohtaja Esko Luoma, gsm 044 785 3003 Savon koulutuskuntayhtymästä, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, p. (09) 160 63500 ja ylitarkastaja Riitta Mansukoski, p. (09) 160 63724 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Pandemiaan varautumista suunnitteleva työryhmä luovutti väliraporttinsa 2.12.2005 sosiaali- ja terveysministeriölle. Väliraportissaan työryhmä korostaa, että influenssapandemiaan varautuminen ei ole yksin terveydenhuollon asia. Jos influenssapandemia syntyy, se koskettaa syvältä koko yhteiskuntaa. Pelkästään taloudelliset menetykset olisivat valtavat. Työryhmä suosittelee, että kaikki ministeriöt huolehtivat siitä, että niiden hallinnonalan valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset valmiussuunnitelmat ovat ajan tasalla, ja varautumistoimenpiteille on olemassa taloudelliset, juridiset ja muut edellytykset. Pandemiatyöryhmän väliraportissa tarkastellaan influenssaviruksen aiheuttamaa tautiuhkaa, mahdollisen pandemian vaikutuksia, kansainvälistä ja Suomessa jo toteutettua varautumista sekä toimintaa mahdollisen pandemian aikana. Työryhmä luo katsauksen lääke- ja rokotepolitiikkaan sekä piirtää alustavia suuntaviivoja terveydenhuollon toiminnasta pandemiatilanteessa. Pandemiatyöryhmän väliraportti ja helmikuussa valmistuva loppuraportti luovat pohjaa suunnitelmien laatimiselle. Väliraportti on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi. Lisätietoja antavat lääkintöneuvos Merja Saarinen, p. (09) 160 74030, johtaja Tapani Melkas, p. (09) 160 73886 sosiaali- ja terveysministeriöstä, tutkimusprofessori Petri Ruutu, p. (09) 4744 8670, tutkimusprofessori Tapani Hovi, p. (09) 160 4744 8321 Kansanterveyslaitokselta ja eläinlääkintäylitarkastaja Sirpa Kiviruusu, p. (09) 160 52874 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Ulkomaille siirtyvän tuotannon vaikutuksia henkilöstön asemaan selvittänyt työryhmä luovutti raporttinsa 7.12.2005 työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä mukaan henkilöstön asemaa siirrettäessä tuotantoa ulkomaille voidaan parantaa kehittämällä muutosten ennakointia. Elinkeino-, työvoima- ja koulutusviranomaisten on yhteistyössä yritysten kanssa määritettävä menettelytavat työllisyystilanteen muutosten ja työelämän koulutustarpeiden ennakoimiseksi. Yritysten yhteiskuntavastuuta voidaan edistää lisäämällä tiedotusta yhteiskuntavastuun merkityksestä ja vastuullisen yritystoiminnan hyödyistä. Lainsäädäntöä kehitettäessä tulisi ottaa huomioon henkilöstön informoinnin ja konsultoinnin oikea-aikaisuus rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä. Lisäksi erityistä huomiota tulee kiinnittää tukien takaisinperintää koskeviin säännöksiin. Julkisten yritystukien tavoitteiden vastaista on, että tuen kohteena oleva tuotanto siirtyy ulkomaille tukijakson aikana. Työryhmän raportti on osoitteessa www.mol.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Jouni Lemola, p. 010 60 48934 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.