Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 48/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.12.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 211/2005 vp) laiksi tuloverolain muuttamisesta. Tuloverolakiin lisätään säännös pitkäkestoisesta työskentelystä erityisellä työntekemispaikalla. Laissa on täsmällinen aikaraja siitä, kuinka pitkän ajan kestäneen työskentelyn voidaan katsoa olevan tilapäistä työskentelyä erityisellä työntekemispaikalla, jolloin myös verovapaita matkakustannusten korvauksia voidaan muiden edellytysten täyttyessä maksaa. Tilapäisenä työskentelynä pidetään pääsääntöisesti enintään kahden vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa. Tietyin edellytyksin kuitenkin kolmen vuoden työskentelyä samassa työntekemispaikassa voidaan pitää tilapäisenä työskentelynä. Lakia sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa, ja sitä sovellettaisiin myös työskentelyyn, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa. Lisäksi säädettäisiin, että verovelvollisen vaatimuksesta vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa sovellettaisiin kuitenkin nykyisiä säännöksiä, jos työskentely erityisellä työntekemispaikalla on alkanut ennen lain voimaantuloa ja ne johtaisivat hänelle edullisempaan lopputulokseen. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Esitys (HE 212/2005 vp) metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisestä johtuviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön. Tuloverolakia ja maatilatalouden tuloverolakia muutetaan metsäverotuksen siirtymäkauden päättymisen johdosta. Puun myyntitulon verotukseen siirtyvien metsäomistajien metsätaloudessa käyttämien maatalouteen tai elinkeinotoimintaan kuulumattomien koneiden ja muun kaluston sekä rakennusten hankintamenoksi niitä siirrettäessä pääomatuloverotukseen katsotaan niiden käypä arvo. Lisäksi tuloverolakiin sisällytetään säännökset siitä, että metsätalouden pääomatuloksi luetaan myös muusta kuin runkopuusta saatu metsätalouden tulo sekä metsätalouteen saadut tuet ja avustukset, jotka eivät ole verovapaita. Metsäverojärjestelmän muuttumisen johdosta metsävaltaisten kuntien asemaa veronsaajina selvitetään vuoden 2006 aikana. Eri verolakeihin sisältyvät säännökset, jotka koskevat metsätalouden puhtaan tulon laskemista sekä metsäveroluokitusta ja metsätalouden tuottoperusteiden laskemista, kumotaan. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Esitys (HE 213/2005 vp) laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia muutetaan siten, että laissa määritellään työttömyysvakuutusmaksujen perusteena olevat työtulot. Työttömyysvakuutusmaksut peritään työnantajan tapaturmavakuutusmaksun yhteydessä. Työttömyysvakuutusmaksujen perusteena käytettävä työtulo on yhdenmukainen tapaturmavakuutusmaksujen perusteena käytettäväksi esitetyn työtulon kanssa. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

Esitys (HE 214/2005 vp) laiksi omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annetun lain muuttamisesta. Omistusasuntolainojen valtiontakauksesta annettua lakia muutetaan siten, että omistusasuntolainalle säädetään 25 vuoden enimmäislaina-aika. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 160 39648)

Tasavallan presidentti peruutti hallituksen esityksen laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 110/2005 vp). (PLM hallitusneuvos Seppo Kipinoinen 160 88109)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 2.12.2005 seuraavat lait:

Laki pelastuslain 69 §:n muuttamisesta (HE 160/2005 vp). Pelastuslakia muutetaan siten, että pelastustoimen toimenpiderekisterin tekninen ylläpito voidaan siirtää sisäasiainministeriöltä Pelastusopistolle ja että Pelastusopisto voi käyttää toimenpiderekisterissä olevia tietoja pelastustoimen valtakunnallisten tilastojen laatimista varten. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (SM lainsäädäntöneuvos Mika Kättö 160 42975)

Laki alueiden kehittämislain muuttamisesta (HE 89/2005 vp). Keskeiset alueiden kehittämiseen vaikuttavat alueelliset määrärahat valtion talousarviossa kootaan hallinnonaloittain. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman valtion rahoitusta koskevasta osasta tehdään maakunnan valtionrahoitusesitys. Ministeriöt neuvottelevat ennen omaa talousarvioesitystään maakunnan liittojen ja alaisensa aluehallinnon kanssa. Valtioneuvoston yleisistunto jakaa kootut määrärahat kunkin ministeriön esittelystä maakuntakohtaisesti mahdollisimman samanaikaisesti. Valtioneuvosto voi jättää osan jakamastaan määrärahasta kohdentamatta käyttötarkoituksiin. Tämän osuuden kohdentamisesta momentin käyttötarkoituksiin alueella päättää maakunnan liitto. Laki tulee voimaan 1.1.2007. Lain 41 §:n 2 momentin kumoaminen tulee voimaan 1.1.2006. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annetun lain muuttamisesta ja laki julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 123/2005 vp). Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasauksesta annettua lakia muutetaan siten, että vienti- ja alusluottoja koskevien korontasaussopimusten ja -tarjousten myöntämisaikaa jatketaan viidellä vuodella vuodesta 2005 vuoteen 2010. Julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annettua lakia muutetaan korontasausyhtiö Fide Oy:n ja Suomen Vientiluotto Oy:n fuusion vuoksi lähinnä siten, että yhtiön tehtäviin lisätään OECD-ehtoisten vientiluottojen myöntäminen. Samalla lain nimike muutetaan laiksi Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (KTM apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa 160 63575)

Laki kansaneläkelain 24 ja 42 b §:n muuttamisesta, laki perhe-eläkelain 15 a §:n muuttamisesta, laki maahanmuuttajan erityistuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki eräiden pitkäaikaisesti työttöminä olleiden henkilöiden eläketuesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta ja laki maatalousyrittäjien sukupolvenvaihdoseläkkeestä annetun lain 16 §:n muuttamisesta (HE 124/2005 vp). Kansaneläkkeeseen tehdään syyskuun alusta 2006 tasokorotus, jonka suuruus on 5 euroa kuukaudessa. Samansuuruinen tasokorotus tehdään myös leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömän eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousee 5 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 2,25 euroa kuukaudessa. Lait tulevat voimaan 1.9.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Laki omaishoidon tuesta, laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta (HE 131/2005 vp). Laki omaishoidon tuesta korvaa sosiaalihuoltolain säännökset, jotka koskevat omaishoidon tukea sekä asetuksen omaishoidon tuesta. Omaishoitajalle maksettavan palkkion vähimmäismäärä korotetaan 300 euroon. Jos hoitaja on hoidon takia lyhytaikaisesti estynyt tekemästä työtä, palkkio on vähintään 600 euroa. Hoitopalkkion määrää tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelaissa tarkoitetulla palkkakertoimella. Omaishoidon tuen hoito- ja palvelusuunnitelmassa tulee määritellä omaishoitajalle järjestettävät hoitotehtävää tukevat palvelut. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan siten, että kunnan järjestäessä omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa kotipalveluna palvelusetelin avulla, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 9 euroa hoitajan vapaapäivää kohti. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Lotta Silvennoinen 160 73187)

Laki perhehoitajalain 2 §:n muuttamisesta (HE 133/2005 vp). Perhehoitajalle maksettavan palkkion määrää tarkistetaan vuosittain vahvistettavalla, työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetulla indeksillä korotettuna. Lisäksi muutkin hoitopalkkion perusteita ja määrää koskevat säännökset siirretään asetuksesta lain tasolle. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM lakimies Outi Luoma-aho 160 74352)

Tasavallan presidentti hyväksyi Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen ja vahvisti lain Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Suomen välillä Kansainvälisen rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle kirjeenvaihdolla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 84/2005 vp). Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimintaedellytyksiä sopimalla rikostuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultavaksi tulevien todistajien ja heidän läheistensä sijoittamisesta Suomeen. Sopimuksen mukaan Suomi päättää tapauskohtaisesti todistajien ja heidän läheistensä vastaanottamisesta ja sijoittamisesta Suomeen ja sitoutuu takaamaan Suomeen sijoitettaville sopimuksen mukaiset etuudet, avustukset ja palvelut. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

Tasavallan presidentti hyväksyi Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, lain kotikuntalain muuttamisesta ja lain väestötietolain muuttamisesta (HE 159/2005 vp). Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä väestön rekisteröintiä koskeva sopimus tehtiin Tukholmassa 1.11.2004. Uudella sopimuksella korvataan vuonna 1989 tehty pohjoismainen väestörekisteriä koskeva sopimus. Sopimuksen mukaan Pohjoismaat muodostavat muuttoja silmälläpitäen yhtenäisen rekisteröintialueen, jossa maahanmuutot ja maastamuutot rekisteröidään paikallisten rekisteriviranomaisten tekemien ilmoitusten perusteella. Uuden sopimuksen tarkoituksena on nopeuttaa rekisteröintiä ja henkilötunnuksen saamista tulomaassa. Kotikuntalakiin tehdään uuden sopimuksen voimaantulosta aiheutuvat tarpeelliset muutokset. Väestötietolakia muutetaan siten, että väestötietojärjestelmään voidaan tallettaa järjestelmään merkitylle henkilölle myös ulkomaan viranomaisen antama henkilönumero. Lisäksi väestötietolakiin lisätään yleisesti kansainvälisen tietojenvaihdon toteuttamiseen liittyen säännös, jonka mukaan Väestörekisterikeskus vastaa ulkomailta muutoin kuin yksittäin saatavien tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Kotikuntalain muuttamisesta ja väestötietolain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 160 42839)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2005 toiseksi lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2005 toisen lisätalousarvion (HE 161/2005 vp) täydentämisestä ja esityksestä vuoden 2005 toisen lisätalousarvion (HE 161/2005 vp) toisesta täydentämisestä merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 161/2005 vp, HE 171/2005 vp ja HE 185/2005 vp). Hyväksyessään vuoden 2005 toisen lisätalousarvion eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman; Pääluokka 28: Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää ennen mahdollista Kapiteeli Oyj:n omistuspohjan laajentamista eräiden kansallista merkitystä tai erityistä kulttuuriarvoa sisältävien kiinteistökohteiden sekä kasvukeskusten kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon soveltuvien maa-alueiden siirtämistä valtion määräysvallassa olevien yhtiöiden tai liikelaitosten omistukseen ja sitä kautta maa-alueet asuntotuotantoon. Eduskunta on 25.11.2005 päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuotta 2005 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 1.12.2005 alkaen. (VM budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 160 33105)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.12.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan Puolan kanssa yhteistyöstä energiansäästön ja ympäristönsuojelun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta annettu asetus (877/1990). Asetus tulee voimaan 18.1.2006, samaan aikaan kun sopimuksen voimassaolo päättyy. (YM ylitarkastaja Maria Pohjanpalo 160 39827)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.12.2005 seuraavat kansainväliset siat:

Suomen osallistumisesta Maailmanpankin Prototyyppi-hiilirahastoon tehdyn sopimuksen liitteen muutoksien hyväksyminen. (UM apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen 160 56310)

Oikeusministeri Leena Luhtasen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pekka Ojasen valtuuttaminen allekirjoittamaan rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva Pohjoismaiden välinen sopimus. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 160 67705)

Toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Lasse Arvelan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen ja Kanadan välinen sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 160 33167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 2.12.2005 seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2004 antaman kertomuksen sekä siihen liittyvän ulkoasiainvaliokunnan mietinnön määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM lainsäädäntöneuvos Johanna Suurpää 160 56551)

Valtion virka-ansiomerkkien myöntäminen 1 388 virkamiehelle. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 160 34929)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.12.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus suojaosuudesta palkan ulosmittauksessa annetun asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Palkan ulosmittauksessa velalliselle jäävän suojaosuuden rahamäärää korotetaan 5 prosentilla voimassa olevista suojaosuuden määristä. Korotus perustuu elinkustannusindeksin muutokseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OM vanhempi hallitussihteeri Marja-Liisa Tolvi 160 67550)

Valtioneuvoston asetus metsätaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Asetus koskee metsätaloudesta vuonna 2005 saatujen tulojen verotuksessa noudatettavia tuottoperusteita. Asetuksen perusteena olleen kahden hakkuuvuoden hintojen keskiarvona lasketun verokuutiometrin keskimääräinen raha-arvo laskee vuoden 2004 tuottoperusteeseen verrattuna koko maassa keskimäärin 4,6 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

Valtioneuvoston asetus porotaloudesta saatujen tulojen verotuksessa noudatettavista tuottoperusteista. Porotalouden puhtaaksi tuotoksi koko poronhoitoalueella saadaan noin 2,43 miljoonaa euroa. Asetus koskee porotaloudesta vuonna 2005 saatujen tulojen verotuksessa noudatettavia tuottoperusteita. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 160 33154)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.12.2005 seuraavat päätökset:

Päätös myöntää maastavientilupa Nammo Lapua Oy:lle. Nammo Lapua Oy saa viedä maasta 31.12.2006 mennessä Malesiaan 57mm L/70TP harjoitusammuksia 72 kpl sekä komponentteja 57mm L/70TP harjoitusammusten tekoon seuraavasti: hylsy 8 890 kpl, sähköpohjanalli 8 890 kpl, pääruuti 11 000 kg, virikeruuti 100 kg, ruutipussi 8 890 kpl, Loctite 577 -lukitusaine 15 ltr. Asiakas on SME Ordnance SDN BHD, Lot 5065, Locked Bag No: 101, 48109 Batu Arang, Serangol Darul Ehsan, Malaysia. Loppukäyttäjä on Malesian puolustusvoimat. (PLM esittelijä Olli Ruutu 160 88271)

Päätös asettaa työterveyshuollon neuvottelukunta toimikaudeksi 15.12.2005-14.12.2008. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Matti E Lamberg sosiaali- ja terveysministeriö (hallitusneuvos Anja Kairisalo sosiaali- ja terveysministeriö); varapuheenjohtaja: osastonjohtaja, professori Kaj Husman Työterveyslaitos (ylilääkäri Pirjo Manninen Kuopion aluetyöterveyslaitos); jäsenet: lääkintöneuvos Heikki Savolainen sosiaali- ja terveysministeriö (lääkintöneuvos Asko Aalto sosiaali- ja terveysministeriö), lääkintöneuvos Sakari Lankinen sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Marja-Leena Hiltunen sosiaali- ja terveysministeriö), hallitusneuvos Raila Kangasperko työministeriö (neuvotteleva virkamies Jouni Lemola työministeriö), budjettineuvos Pertti Tuhkanen valtiovarainministeriö (työmarkkina-asiantuntija Päivi Lanttola valtiovarainministeriö), erityisasiantuntija Sinikka Huhtala Suomen Kuntaliitto (hallintoylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki Suomen Kuntaliitto), työterveyshuoltopäällikkö Arto Laine Kansaneläkelaitos (suunnittelija Sari Pitkämäki Kansaneläkelaitos), ylilääkäri Kari Kaukinen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija, DI Rauno Toivonen Elinkeinoelämän keskusliitto EK), työympäristösihteeri Raili Perimäki Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (lakimies Timo Koskinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), työsuojelutoimitsija Helinä Sairanen Metallityöväen Liitto ry (työympäristötoimitsija Anne Mironen Kunta-alan ammattiliitto KTV ry), johtaja Kaarina Knuuti Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (varatuomari Helena Ålgars Svenska Lantbruksproducenters Centralförbund SLC), puheenjohtaja Leila Rautjärvi Suomen Työterveyshoitajaliitto (työterveyshoitaja Eeva Himmanen Suomen Työterveyshoitajaliitto), lainopillinen asiamies Janne Makkula Suomen Yrittäjät ry (työmarkkina-asiamies Merja Berglund Suomen Yrittäjät ry), asiantuntija, OTK Jyrki Hollmén Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen EK Brussels Office), sosiaali- ja terveyspoliittinen asiamies Mervi Flinkman Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (kehittämispäällikkö Eija Kemppainen Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry) ja työterveyshuollon erikoislääkäri Heikki Arola Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry (johtava lääkäri Teppo Toponen Suomen Työterveyslääkäriyhdistys ry). (STM neuvotteleva virkamies Raimo Salonen 160 73805)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 1.12.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 42/2005) eduskunnalle ehdotuksesta komission asetukseksi (soveltamissääntöjen muuttaminen). Muutosasetuksella on tarkoitus tarkistaa soveltamissääntöjä lähinnä eräiden menettelytapoja sekä julkisia hankintoja ja avustuksia koskevien säännösten osalta. (VM budjettineuvos Hannu Mäkinen 160 33036)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 43/2005) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisöjen tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteessä on lueteltu tuotteet, joille tulliedut on myönnetty. Voimassaolevan asetuksen liite ehdotetaan korvattavan asetusehdotuksen liitteellä. Asetusehdotuksen liitteessä I luetellaan sekä voimassaolevat tullisuspensiot että 48 uutta tullisuspensiota. Voimassa olevan asetuksen liitteenä olevasta luettelosta ehdotetaan myös poistettavan tuotteet, jotka eivät enää täytä tullisuspension myöntämiselle asetettuja vaatimuksia. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 44/2005) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa eräiden voimassa olevien kiintiömäärien muuttamista, eräiden tariffikiintiöiden uudistamista ja uuden tariffikiintiön avaamista. Toisaalta komissio ehdottaa poistettavaksi tariffikiintiöt tuotteilta, joiden osalta tariffikiintiön ylläpitäminen ei enää ole yhteisön etujen mukaista. Voimassa olevan asetuksen liite ehdotetaan korvattavan asetusehdotuksen liitteellä I. Liitteessä I on lueteltu tuotteet, joille on esitetty tullittomuutta määrättyyn enimmäismäärään saakka. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 160 34738)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan unionin solidaarisuusrahasto). Komission ehdotus laajentaa solidaarisuusrahaston käyttöönottokriteereitä niin, että rahastosta muodostuisi väline, jolla vastataan hätätilanteisiin niiden luonteesta ja alkuperästä riippumatta. Komissio ehdottaa myös käyttöönottokynnyksen alentamista. (VM budjettineuvos Paavo Kytömäki 160 33046)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.12.2005 seuraavia asioita:

Vuoden 2005 talousarvion momentilla 26.80.22 (Erityismenot) olevan määrärahan ylittäminen 1 465 000 eurolla. Määrärahan ylitys aiheutuu kansainvälistä hätäapua vaatineesta Pakistanin maanjäristyksestä sekä kohonneista pelastushelikoptereiden kustannuksista. (SM suunnittelujohtaja Veikko Peltonen 160 42963)

Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista. Nykyisen päätöksen voimassaolo päättyy 31.12.2005. Asetuksessa säädettäviä maksuja korotetaan maksujen tason tarkistuksen ja kustannusten nousun johdosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2006 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen 160 42826)

Teknillisen korkeakoulun oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöt Oy:n kanssa vuokrasopimus Nanotalon peruskorjattavista 4 550 htm2:n ja Nanomikroskopiakeskuksen rakennettavista noin 787 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on Nanotalon osalta 15 vuotta, vuosivuokra ilman hoitokustannuksia noin 0,54 miljoonaa euroa (alv 0 %), Nanomikroskopiakeskuksen osalta kesto on 25 vuotta ja vuosivuokra noin 0,28 miljoonaa euroa. Kustannuslisäys on yhteensä noin 0,825 miljoonaa euroa vuodessa. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77341)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 25.11.2005

Asem-huippukokous järjestetään 10. ja 11. syyskuuta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti perjantaina 25. marraskuuta, että Suomen EU-puheenjohtajakaudella pidettävä EU:n ja Aasian maiden Asem-huippukokous järjestetään Helsingissä 10. ja 11. syyskuuta 2006. Kokouksen päivämäärää muutettiin, koska 15. ja 16. syyskuuta Havannassa Kuubassa järjestettävä puolueettomien maiden huippukokous olisi ollut osittain samaan aikaan Asem-kokouksen kanssa.

Järjestyksessä kuudes Asem-huippukokous on samalla Asemin 10-vuotisjuhlakokous. Kokoukseen osallistuu ainakin 39 virallista valtuuskuntaa Euroopasta ja Aasiasta.

Lisätietoja: EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22621

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Työtuomioistuimen puheenjohtajien asemaa arvioineen työryhmän mietintö julkistettiin 24.11.2005 oikeusministeriössä. Työryhmä esittää työtuomioistuimen presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen virkojen muuttamista vakinaisiksi. Esitetyllä muutoksella vahvistettaisiin työtuomioistuimen riippumattomuutta. Työtuomioistuimen puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien edellytetään olevan riippumattomia työmarkkinajärjestöistä sekä muista työehto- ja virkaehtosopimusten osapuolista. Työtuomioistuimen riippumattomuuden takaaminen on erityisen tärkeää siksi, että sen ratkaisuihin ei voi hakea muutosta muutoin kuin ylimääräisin muutoksenhakukeinoin. Työryhmä esittää myös työtuomioistuimen presidentin ja työtuomioistuinneuvoksen virkojen nimittämismenettelyn kehittämistä. Samalla ehdotetaan, että työtuomioistuimen jäsenten eroamisikä nostetaan 67 vuodesta 68 vuoteen, joka on virkamiesten yleinen eroamisikä. Mietintö on osoitteessa www.om.fi/33730.htm. Lisätietoja antavat hallitussihteeri Sami Sarvilinna, p. (09) 160 67649 ja lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, p. (09) 160 67674 oikeusministeriöstä.

Selvitys pelastustoimen ensimmäisen toimintavuoden kustannuksista julkistettiin 1.12.2005 sisäasiainministeriössä. Sisäasiainministeriö ja Suomen Kuntaliitto tekivät selvityksen kolmella pelastustoimen alueella, joita olivat Etelä-Savo, Keski-Pohjanmaa ja Päijät-Häme. Selvitys tehtiin kuntien tilinpäätöksistä vuosilta 2003 ja 2004. Selvityksen mukaan mainituilla alueilla asukasta kohden yhteenlasketut bruttokustannukset nousivat noin 0,4 prosenttia ja nettokustannukset pysyivät samoina. Tilastokeskuksen kuntien vuoden 2004 tilinpäätöstietojen perusteella on nähtävissä, että pelastustoimen nettokäyttökustannukset ovat pysyneet lähes vuoden 2003 tasolla, kun yleinen kustannustason nousu otetaan huomioon. Kun katsotaan yksittäisen kunnan maksuosuuksia, ovat ne nousseet ja nousu on voinut olla hyvinkin suuri. Osassa kuntia kustannukset ovat puolestaan laskeneet. Selvitys on osoitteessa www.pelastustoimi.net. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Esko Koskinen, p. (09) 160 42971 ja kehittämispäällikkö Markku Haiko, gsm 050 60221 sisäasiainministeriöstä.

Etnisen syrjinnän vastaisen neuvonnan kehittämistä tarkasteleva tutkimus julkistettiin 24.11.2005 työministeriössä. Tutkimuksessa on esitetty hyvän neuvonnan periaatteet sekä malli neuvonnan järjestämiseksi paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. Etnisen syrjinnän vastaista neuvontaa antavat monet toimijat. Yleensä neuvonta on muun työn ohessa hoidettava tehtävä eikä sen kehittämiseen ole kiinnitetty itsenäistä huomiota. Tarve etnistä syrjintää kokeneen neuvontapalvelujen kehittämiseksi kuitenkin kasvaa. Tutkimuksessa todetaan, että järjestöissä ja projekteissa annettava neuvonta on sääntelemätöntä, mutta usein toimintatavoiltaan joustavampaa kuin viranomaisten neuvonta. Viranomaisten antaman neuvonnan vahvuuksina ovat laaja tiedonsaantioikeus ja toiminnan jatkuvuus. Etnisen syrjinnän tilasta tulisi kerätä säännöllisesti tietoa. Tutkimuksessa todetaan, että ilmiö pitää tuntea, jotta siihen voidaan tehokkaasti puuttua. Alueelliset vähemmistöasiainneuvottelukunnat olisivat eräs tapa neuvonnan alueellisten toimintojen ja seurannan yhteensovittamiseksi. Tutkimus on osoitteessa www.vahemmistovaltuutettu.fi. Lisätietoja antavat vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, p. 010 60 47004 tai tutkija Riikka Tella, p. 010 60 49072 työministeriöstä.

Työvoima 2025 -työryhmän väliraportti julkistettiin 30.11.2005 työministeriössä. Väliraportin mukaan väestön ikääntyessä ovat työurien pidentäminen ja työssä pysymisen edistäminen entistä tärkeämpiä. Suotuisa talouden ja työllisyyden kehitys ovat tämän tavoitteen kannalta merkityksellisiä. Ilman niitä on vaikea toteuttaa kestäviä ratkaisuja. Osaamisen ja työelämän kehittäminen ovat olennaisia talouden ja työmarkkinoiden toimivuudelle sekä sille, että kiinnostus työhön ja työssäoloon vahvistuu. Myös nuorten siirtymisestä koulutuksen jälkeen onnistuneesti työelämään on huolehdittava. Suomessa on edellytyksiä saavuttaa vähintään 70 prosentin työllisyysaste lähivuosina ja alentaa työttömyyttä merkittävästi. Suotuisa kehitys ei ole saavutettavissa yksistään turvaamalla tarpeellinen työvoiman tarjonta, vaan siihen tarvitaan riittävä työpaikkakehitys. Työryhmän tehtävänä on arvioida työvoiman kysynnän ja tarjonnan kehitystä lähivuosina pohjaksi kestävälle talous- ja työllisyysstrategialle. Työryhmän väliraportin julkistamisen tarkoituksena on herättää keskustelua työvoiman riittävyydestä, työpaikkojen luomisesta ja työelämän kehittämisestä. Väliraportti on lähtökohta vuosien 2006-2007 taitteessa valmistuvalle Työvoima 2025 -loppuraportille. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen, p. 010 60 48072 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.