Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 47/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.11.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 205/2005 vp) Guatemalan tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Guatemalan tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 12.4.2005. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Guatemalan tasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 206/2005 vp) vuoden 2005 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden nettolisäys on 208 miljoonaa euroa ja määrärahojen lisäykset nettomääräisesti 44 miljoonaa euroa. Kolmas lisätalousarvio on siten 164 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ylijäämä käytetään valtionvelan lyhentämiseen. Kehykseen kuuluvien menojen yhteissumma kuluvana vuonna on nyt esitettävä lisätalousarvio mukaan lukien 28828 miljoonaa euroa, mikä jää 24 miljoonaa euroa (ns. jakamaton varaus) kehysmäärärahatason alapuolelle. (VM budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen 160 33105)

Esitys (HE 207/2005 vp) laiksi tieliikennelain muuttamisesta. Tieliikennelain turvavyön ja lasten turvalaitteen käyttöä koskevia säännöksiä muutetaan. Turvavyön käyttövelvollisuus laajennetaan koskemaan kaikkia ajoneuvoja. Uusina autoluokkina käyttövelvollisuuden piiriin tulevat isot linja-autot ja kaikki kuorma-autot. Muutos koskee ainoastaan ajoneuvoihin asennettujen turvalaitteiden käyttöä eikä se laajenna turvalaitteiden asentamisvelvollisuutta. Lasten kuljettamista koskevia määräyksiä muutetaan siten, että lapsia kuljetettaessa vaaditaan lähtökohtaisesti lapsen painon perusteella määräytyvä turvalaite. Jollei asianmukaista turvalaitetta ole käytettävissä, lapsen on henkilö-, paketti- ja kuorma-autossa matkustettava muulla kuin etuistuimella. Alle 3-vuotiaita lapsia ei takseja koskevaa poikkeusta lukuun ottamatta saa lainkaan kuljettaa henkilö-, paketti- tai kuorma-autossa, johon ei voida kiinnittää lasten turvalaitetta. Linja-autossa lapsen on iästä riippumatta käytettävä istuinpaikalleen asennettua turvavyötä tai lasten turvalaitetta. Tieliikennelain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi turvavöiden ja lasten turvalaitteiden pakollisesta käytöstä ajoneuvoissa. Laki on tarkoitettu voimaan 1.5.2006. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 160 28569)

Esitys (HE 208/2005 vp) sosiaaliturvasta Suomen ja Viron välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksella määrätään niiden Suomen ja Viron välillä liikkuvien henkilöiden oikeudesta kansaneläkelain mukaiseen vanhuuseläkkeeseen, perhe-eläkelain mukaiseen lapsen- ja leskeneläkkeeseen sekä kansaneläkelain mukaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, joihin ei sovelleta EY-säännöksiä. Uuden sopimuksen tullessa voimaan nykyinen sopimus lakkaa olemasta voimassa. (STM apulaisosastopäällikkö Carin Lindqvist-Virtanen 160 73870)

Esitys (HE 209/2005 vp) kansaneläkelaiksi ja laiksi vammaisetuuksista sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi. Lainsäädännön rakennetta uudistetaan sekä selkeytetään ja täsmennetään yksittäisten säännösten sanamuotoja. Laeissa on otettu huomioon perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja valtuutussäännöksistä. Kansaneläkelain voimaanpanosta säädetään erillisellä lailla. Siinä on suoja- ja siirtymäsäännösten lisäksi myös säännökset työttömyyseläkkeestä ja yksilöllisestä varhaiseläkkeestä. Uudesta kansaneläkelaista aiheutuvat tarkistukset tehdään myös Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin, rintamasotilaseläkelakiin ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2007. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 160 73866)

Esitys (HE 210/2005 vp) laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettuun lakiin eli YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla pannaan kansallisesti täytäntöön tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettuun neuvoston direktiiviin 85/337/ETY ns. osallistumisoikeusdirektiivillä 2003/35/EY tehdyt muutokset. YVA-lakiin tehtävillä muutoksilla täydennetään lain osallistumista koskevia säännöksiä järjestöjen osallistumisoikeuden osalta. Arviointimenettelyn soveltamisalaa hankkeiden muutoksiin täsmennetään. Päätösvalta arviointimenettelyn soveltamisesta yksittäistapauksessa siirretään pääsääntöisesti alueellisille ympäristökeskuksille. Päätöstä koskeva muutoksenhaku järjestetään siten, että muut tahot kuin hankkeesta vastaava eivät saa hakea päätökseen muutosta erikseen, vaan samassa järjestyksessä ja yhteydessä kuin hankkeen lupa- tai sitä vastaavasta päätöksestä valitetaan. Lisäksi lakiin kirjataan nykyisen oikeuskäytännön mukaisesti mahdollisuus hakea hankkeen lupa- tai sitä vastaavaan päätökseen muutosta paitsi arviointimenettelyn puuttumisen myös sen olennaisen puutteellisuuden perusteella. (YM ylitarkastaja Jukka Reinikainen 160 39558)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 25.11.2005 seuraavat lait:

Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 140/2005 vp). Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta sisältää keskeiset säännökset kansallisesta akkreditointijärjestelmästä. Lain tarkoituksena on varmistaa testausten, kalibrointien, sertifiointien ja tarkastusten sekä vastaavien vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuus ja kansainvälinen hyväksyttävyys. Samalla säädetään laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin lisätään säännös akkreditointiasiain valtuuskunnasta. Lisäksi laissa säädetään nykyistä tarkemmin mittatekniikan keskuksen johto-organisaatiosta ja hallinnon järjestämisestä sekä täsmennetään asetuksenantovaltuuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 160 62078)

Laki kansanterveyslain muuttamisesta (HE 96/2005 vp). Kansanterveystyön määritelmää täsmennetään. Käsite terveydenhoito korvataan ilmaisulla terveyden edistäminen sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien. Kunnan tehtävät terveyden edistämisessä määritellään laaja-alaisesti laissa. Ympäristöterveydenhuollon paikallisvalvonnan alueellisesta yhteistoiminnasta ja ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaavan johtajan pätevyysvaatimuksista otetaan säännökset lakiin. Lisäksi terveyskeskusten työterveyshuoltoa kehitetään alueellisena kunnallisena yhteistyönä. Laki tulee voimaan 1.1.2006. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 160 73854)

Tasavallan presidentti hyväksyi Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen ja vahvisti lain Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 73/2005 vp). Eurooppalainen maisemayleissopimus on allekirjoitettu Firenzessä vuonna 2000. Yleissopimuksen tavoitteena on maiseman suojelun, hoidon ja suunnittelun edistäminen sekä eurooppalaisen yhteistyön järjestäminen maisemaa koskevissa asioissa. Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1.3.2004. Suomen osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun on kulunut kolme kuukautta Suomen hyväksymiskirjan tallettamisesta. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (YM ylitarkastaja Tuuli Lovén 160 39721)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 25.11.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Ukrainan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Kyseinen sopimus ja laki tulevat voimaan 7.12.2005. Asetus tulee voimaan 7.12.2005. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 25.11.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Laura Reinilän tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan maailmanlaajuista siviilisatelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Ukrainan valtion välinen yhteistyösopimus. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 25.11.2005 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 105 arvonimeä. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2004 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen. Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti toimittanut vuoden 2004 tasoituksen ja 30.8.2005 tehnyt Ahvenanmaan maakunnalle tulevaa lopullista tasoitusmäärää koskevan päätöksen. Ahvenanmaan valtuuskunnan päätöksen mukaan vuoden 2004 lopullinen tasoitusmäärä on 173 220 318,94 euroa. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 160 33000)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 24.11.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maanteistä. Maantielaki (503/2005) tulee voimaan 1.1.2006. Sen nojalla kumoutuvat nykyinen yleisistä teistä annettu laki ja yleisistä teistä annettu asetus. Maantielailla saatetaan yleisiä teitä koskeva lainsäädäntö vastaamaan tämän hetken tarpeita. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 160 28483)

Valtioneuvoston asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta annetun asetuksen kumoamisesta. Valtioneuvosto on antanut vuonna 2000 asetuksen tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan toimikausi päättyy 31.12.2005. Liikenne- ja viestintäministeriö perustaa 1.1.2006 laaja-alaisen logistiikkafoorumin, joka toimii ministerin johdolla, ja joka käsittelee samantapaisia asioita kuin mitä neuvottelukunta on käsitellyt. Logistiikkafoorumin asettamisen myötä asetus tavaraliikenteen ja logistiikan neuvottelukunnasta (789/2000) kumotaan tarpeettomana. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 160 28474)

Valtioneuvoston asetus työvoima- ja elinkeinokeskuksista annetun asetuksen muuttamisesta. Työvoima- ja elinkeinokeskuksiin perustetaan teknologian kehittämisosastot, turvataan kansalaisten kielelliset perusoikeudet säätämällä keskuksien henkilöstön suomen ja ruotsin kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista, siten kuin julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annettu laki (424/2003) edellyttää. Lisäksi keskuksien hallintopäällikön virkoihin asetetaan koulutusta ja kokemusta koskevat kelpoisuusvaatimukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (KTM hallitussihteeri Eerikki Nurmi 160 63506)

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta. Asetus sisältää tarkentavia ja täydentäviä säännöksiä maaaineslain (555/1982) lupamenettelyä, lupahakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa esitettäviä tietoja, kuulemista, lausuntoja, hakemismenettelyä, lupapäätöksen sisältöä, tarkastusmenettelyä, luvan voimassaoloaikana suoritettavia toimenpiteitä, vakuuden voimassaoloaikaa ja ilmoittamismenettelyä koskeviin säännöksiin. Asetuksella kumotaan maa-ainesasetus (91/1982) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.12.2005. (YM ylitarkastaja Tuuli Lovén 160 39721)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.11.2005 seuraavat päätökset:

Päätös hylätä Ladbrokes Oy:n (perustettava yhtiö) vedonlyönti- ja muuta pelitoimintaa koskeva rahapelilupahakemus. Arpajaislain (1047/2001) 11 §:n 3 momentin mukaan rahapelilupa annetaan yksinoikeutena siten, että pykälän 2 momentin 1-3 kohdissa tarkoitettuja arpajaisia varten annetaan kerrallaan vain yksi lupa. Vedonlyöntipelien toimeenpanoon Veikkaus Oy:lle, totopelien toimeenpanoon Fintoto Oy:lle ja kasinopelien toimeenpanoon Raha-automaattiyhdistykselle annetut rahapeliluvat ovat voimassa 31.12.2006 asti. (SM hallitusneuvos Jouni Laiho 160 42849)

Päätös hyväksyä Suomen vakausohjelman tarkistus. Vakausohjelman tarkistuksessa esitetään Suomen talouspolitiikan lähtökohdat ja tavoitteet erityisesti finanssipolitiikan osalta sekä arvioidaan niiden toteutumista vuoteen 2009 asti. Vakausohjelman tarkistuksen perustana on vuosia 2006-2009 koskeva valtiontalouden kehyspäätös ja syyskuussa annettu vuoden 2006 talousarvioesitys sekä niihin liittyvät talouspolitiikan linjaukset ja arviot taloudellisesta kehityksestä. Vakausohjelman mukaan Suomen julkisyhteisöjen rahoitusasema säilyy ylijäämäisenä ohjelmakauden aikana ja täyttää vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetun keskipitkän ajan tavoitteen. (VM finanssineuvos Eero Kallio 160 34865)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista ja kansallisesta strategiasta Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi. Selonteko sisältää uudistetun kansallisen energia- ja ilmastostrategian, jossa kuvataan kansainvälisessä toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia sekä esitetään valtioneuvoston linjaukset tulevien vuosien energia- ja ilmastopolitiikalle sekä näiden linjausten edellyttämät toimenpiteet. Suomen kansallinen päästövelvoite Kioton sitoumuskaudella voidaan strategian mukaisilla toimilla saavuttaa. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (KTM ylitarkastaja Pekka Tervo 160 64796)

Päätös määrätä varatuomari Pekka Siljamäki II piirin piirisovittelijaksi ja hallitusneuvos Esa Lonka I piirin piirisovittelijaksi sekä valtakunnansovittelijan varamieheksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta. Päätöksellä vastataan Euroopan yhteisöjen komission täydennyspyyntöön ja muutetaan valtioneuvoston 25.11.2004 tekemää päätöstä olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta. (YM ylitarkastaja Anneli Karjalainen 160 39690)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 25.11.2005 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle selonteko Euroopan unionin perustuslakisopimuksesta. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (VNK neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta 160 22190)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 24.11.2005 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian kandidaatti, johtaja Pekka Plathan Ilmatieteen laitoksen pääjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2006-31.10.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Petteri Taalas on virkavapaana omasta virastaan. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti Minna Kivimäki liikenne- ja viestintäministeriön merenkulkuneuvoksen virkaan 1.1.2006 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.11.2005 seuraavia asioita:

Tilastokeskuksen oikeuttaminen solmimaan päätoimitilojaan (29 402 m2) koskeva vuokrasopimus ajalle 1.10.2008-30.9.2018 elinkustannusindeksiin sidotulla 352 824 euron kuukausi-vuokralla (12 _/m2, ilman ALV), joka on luonteeltaan ns. pääomavuokraa. (VM budjettineuvos Pekka Pelkonen 160 33053)

Valtion kansaneläkerahaston takuusuorituksen tarkistaminen vuodelle 2005 85,3 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 160 74423)

Valtion sairausvakuutusrahaston takuusuorituksen tarkistaminen vuodelle 2005 891,2 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 160 74423)

Palkkaussopimuksen tekeminen työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallinin kanssa. Sopimuspalkka on 9 346 euroa kuukaudessa 1.1.2006 lukien. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtioneuvoston säädösvalmistelun suunnittelun ja johtamisen kehittämistä pohtinut lainvalmistelun kansliapäällikköryhmä luovutti mietintönsä 18.11.2005 pääministeri Matti Vanhaselle. Ryhmän mukaan sääntelylle on oltava selkeät perusteet. Tarpeetonta sääntelyä on vältettävä. Sääntelyn vaihtoehtoja on selvitettävä valmisteluprosessin alkuvaiheista lähtien ja käytettävä aina kun mahdollista. Lainvalmisteluresurssien riittävyyttä tulisi parantaa paitsi vähentämällä sääntelyn määrää myös esimerkiksi priorisoimalla hankkeita sekä tehostamalla yhteistyötä ja osaamista valtionhallinnossa. Kansliapäällikköryhmän työn taustalla on useissa eri yhteyksissä Suomen lainvalmistelun laadusta ja sääntelyn kasvavasta määrästä käyty keskustelu. Kansliapäällikköryhmä ehdottaa toimenpidesuosituksissaan muun muassa, että säädösvalmistelun vaikuttavuuden, hyvän laadun ja kehittämisen ajankohtaisia asioita käsiteltäisiin säännöllisin väliajoin oikeusministerin johdolla poliittisella tasolla, sopivassa ministeriryhmässä. Tärkeitä säädöspoliittisia linjauksia tulisi käsitellä tarvittaessa koko hallituksen piirissä. Mietintö on osoitteessa www.vnk.fi/ julkaisut. Lisätietoja antavat kansliapäällikkö Kirsti Rissanen, p. (09) 160 67502 oikeusministeriöstä, alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen, p. (09) 160 22007 valtioneuvoston kansliasta ja ylijohtaja Pekka Nurmi, p. (09) 160 67670 oikeusministeriöstä.

Schengen-arviointityöryhmän raportti julkistettiin 22.11.2005 sisäasiainministeriössä. Raportissa todetaan Suomen rajavalvonnan olevan Schengen-alueen parhaimmistoa. Suomen meri- ja maarajavalvonta, rajanylityspaikat, lentokentät, Schengen-tietojärjestelmän käyttö ja poliisiyhteistyö tarkastettiin syys- ja lokakuussa. Lisäksi työryhmä tarkasti Suomen viisumien antokäytännöt ja tietosuojaan liittyvät kysymykset. Kyseessä oli viimeinen jälkitarkastus ennen uusien jäsenvaltioiden Schengen-tarkastuksia. Arvioijat totesivat, että Suomen rajaviranomaiset ovat pystyneet onnistuneesti soveltamaan Schengenin vaatimuksia käytännön rajaturvallisuustoiminnassa niin maa- ja merirajoilla kuin lentoasemilla. Lisäksi raportoijiin teki vaikutuksen Suomen rajavartiolaitoksen henkilöstön ammattitaitoisuus ja motivoituneisuus. Arviointikomitea arvosti myös Suomen ja muiden Pohjoismaiden välistä poliisiviranomaisyhteistyötä. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Laura Yli-Vakkuri, p. (09) 160 44651, poliisiylitarkastaja Marja Kartila, p. (09) 160 42850 sisäasiainministeriöstä ja everstiluutnantti Juha Uusikartano, p. 020 410 6645 Rajavartiostosta.

Osaamiskeskusten kansainvälistymisen nykytilannetta tarkastellut raportti julkistettiin 21.11.2005 sisäasiainministeriössä. Raportin mukaan kansainvälistyminen on suomalaisille osaamiskeskuksille haaste. Tehokkaimmin kansainvälistyminen tapahtuu, mikäli keskukset kykenevät luomaan tiiviit yhteydet muutamiin tarkkaan valittuihin johtaviin ja kasvaviin markkinoihin sekä verkostoitumaan niiden avaintahojen kanssa. Suomen kokoisessa kehittämisresursseiltaan pienessä maassa keskusten olisi jatkossa järkevää rakentaa kansainvälisiä verkostojaan koordinoidusti yhteistyössä. Raportissa on laadittu keskuksille myös kansainvälistymisstrategia. Strategiassa suositellaan alueellisten toimenpiteiden parempaa yhdistämistä kansallisen tason kansainvälistymisohjelmiksi, jotka tulevaisuudessa voivat toimia valittujen alojen kansainvälisinä vetureina. Lisäksi strategiassa esitetään useita toimenpiteitä, joilla jatkossa saataisiin lisätehoa osaamiskeskuksiin kuuluvien yritysten ja muiden toimijoiden kansainvälistymispyrkimyksiin. Raportti on Osaamiskeskusohjelman verkkosivuilla osoitteessa www.oske.net. Lisätietoja antavat aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius, gsm 0400 199 511, pääsihteeri Mika Pikkarainen, gsm 040 581 3478 sisäasiainministeriöstä, ohjelmajohtaja Pauliina Pikkujämsä, gsm 040 743 4362 ja johtaja Martti Launonen, gsm 040 518 8528 Technopolis Oyj:stä.

Luovuusstrategian kolme osatyöryhmää julkaisivat raporttinsa 21.11.2005 opetusministeriössä. Kolmen osatyöryhmän - Luova ihminen, Luovat ympäristöt, Luova talous - raporteissa on paljon yhteneviä, mutta osin keskenään jännitteisiä näkemyksiä. Työryhmät korostavat, että kaikki ihmiset voivat vaikuttaa luovuutta käyttämällä omaan elämäänsä ja yhteiskuntaan. Luova ihminen -työryhmä puhuu voimavarakeskeisestä ihmis- ja yhteiskuntakäsityksestä luovuuden edistämisen perustana. Luova talous -työryhmä näkee tämän lisäksi huippuosaamisessa ja sen soveltamisessa suurimmat taloudelliset mahdollisuudet. Ihmisten luovat voimavarat eivät ole työryhmien mielestä tällä hetkellä parhaassa mahdollisessa käytössä. Kaikki työryhmät korostavat kasvatuksen ja koulutuksen merkitystä. Lisäksi työryhmät tuovat esiin erilaisia toimintaympäristön luovuutta edistäviä tekijöitä. Luovat ympäristöt -työryhmä näkee suomalaisen keskustelukulttuurin ongelmallisena. Työryhmillä on painotuseroja suhtautumisessa luovuuden yhteiskunnalliseen hyväksikäyttöön. Osatyöryhmien raporttien valmistumisen jälkeen luovuusstrategiatyötä jatkaa yhteystyöryhmä. Osatyöryhmien raportit ovat osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/kulttuuri/2005/opm35/opm35.pdf. Lisätietoja antavat Luova ihminen -työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aila Paloniemi, p. (09) 432 3067, Luovat ympäristöt -työryhmän puheenjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri, p. (09) 169 2260, Luova talous -työryhmän puheenjohtaja, Valtion taidemuseon ylijohtaja Tuula Arkio, p. (09) 173 361, yhteystyöryhmän puheenjohtaja, Sitran yliasiamies Esko Aho, p. (09) 6189 9232, erikoissuunnittelija Esa Pirnes, p. (09) 160 77350 ja kulttuuriasiainneuvos Hannele Koivunen p. (09) 160 77070 opetusministeriöstä.

Viittomakielistä teatteritoimintaa selvittänyt työryhmä luovutti muistionsa 23.11.2005 kulttuuriministeri Tanja Karpelalle. Työryhmä esittää viittomakielistä teatteritoimintaa kehitettäväksi osana Teatteri Totin toimintaa, joka on Suomessa ainoa säännöllisesti viittomakielisiä teatteriproduktioita tuottava teatteri. Teatteri Totti voisi myös toimia taidekasvattajana kuulovammaisten koulussa. Teatterin Totin toimintaa tulee kehittää niin, että sillä on mahdollisuus toimia viittomakielisenä ammattiteatterina ja se voi tuottaa vuosittain riittävästi tuotantoja ja esityksiä sekä pääkaupunkiseudulle että muualle maahan. Työryhmä esittää, että Teatteri Totti toistaiseksi jatkaisi osana Kuurojen Liitto ry:n organisaatiota. Tämä turvaisi sen toiminnalle alkuvuosina riittävän hallinnollisen ja yhteisöllisen tuen. Työryhmän muistio on osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/kulttuuri/2005/tr36/tr36.pdf. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Katri Santtila, p. (09) 160 77487 opetusministeriöstä.

Ympäristömelun haittojen arvioinnin perusteita tarkasteleva selvitys julkistettiin 15.11.2005 sosiaali- ja terveysministeriössä. Ympäristöstä kantautuvat voimakkaatkin äänet ovat taajamien arkipäivää ja ihmisten melunsietokyky on ajan mittaan kasvanut. Selvityksen mukaan äänten kokeminen vaivaannuttavana melusaasteena onkin riippuvainen paitsi desibeleillä mitattavasta voimakkuudesta myös subjektiivisesta kokemuksesta. Selvityksessä todetaan melun vaikutusarvioinnin olevan yksi tärkeimmistä ympäristömelun mittareista. Merkittäviä indikaattoreita ovat tällöin melun kiusallisuuden lisäksi esimerkiksi ihmisten yölliset unihäiriöt. Tutkija Kari Pesosen laatima selvitys syntyi osaltaan seurauksena ministeriön vuonna 2003 julkaisemasta Asumisterveysohjeesta, jossa annettiin ohjeita kuntien terveysvalvonnan käyttöön. Selvitys on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi. Lisätietoja antavat diplomi-insinööri Kai Pesonen, p. (09) 135 5350 Insinööritoimisto Kari Pesosesta ja johtaja Risto Aurola, p. (09) 160 74127 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Alkoholiohjelmaan 2004-2007 liittyneiden järjestöjen toimintaa ja tavoitteita päihdehaittojen ehkäisemiseksi tutkiva selvitys julkistettiin 18.11.2005 sosiaali- ja terveysministeriössä. Olennaista selvityksen mukaan on kartoittaa järjestöjen tekemän ehkäisevän päihdetyön toimintalinjoja, keskeisiä tavoitteita sekä kohderyhmiä. Myös alueelliset erot luovat käytännön päihdetyölle hieman erilaisia painopisteitä. Selvityksessä esitellään lisäksi Raha-automaattiyhdistyksen rahoituksen sekä toisaalta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnoimien terveyden edistämisen määrärahojen jakautumista eri kumppanijärjestöjen hankkeille. Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima Alkoholiohjelma 2004-2007 on alkoholihaittojen vähentämiseen tähtäävä sekä järjestöjen yhteistyölle perustuva prosessi, jossa valtionhallinnon, kuntien, kirkkojen, järjestöjen ja elinkeinoelämän toimijat on haluttu saattaa yhteen. Alkoholiohjelman tavoitteena on puuttua alkoholihaittojen ehkäisyyn perheissä, puuttua alaikäisten alkoholinkulutukseen, pitkäaikaiskäyttöön sekä vähentää alkoholin riskikäyttöä. Selvitys on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi. Lisätietoja antaa VTM Ossi Piironen, ossi.piironen@helsinki.fi.

Työsuojelurahaston arviointi julkistettiin 21.11.2005 sosiaali- ja terveysministeriössä. Arvioinnin toteutti Net Effect Oy sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta. Sosiaali- ja terveysministeriö valvoma Työsuojelurahaston (TSR) rahoittaa tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Arvioinnissa tarkasteltiin sitä, miten hyvin rahasto on tehtävistään tähän asti selvinnyt ja kysyttiin, mitä tehtävistä selviäminen edellyttää jatkossa. Selvityksen mukaan työsuojelurahasto on hyvin verkottunut ja yhteistyökykyinen, työmarkkinajärjestöjen hallinnoima organisaatio. Avoin yhteistyö muiden rahastojen kanssa parantaisi hankkeiden suuntaamista nykyistä paremmin. Arvioinnissa suositellaan muun muassa, että Työsuojelurahasto asettaisi selkeitä painopisteitä eri rahoitusmuodoilleen. Työsuojelurahaston toiminta on tehokasta ja henkilöstö on osaavaa ja kokenutta. Vaikka rahaston käytössä on tieteellisiä asiantuntijoita, arviointiraportti peräänkuuluttaa lisää tutkimusosaamista Työsuojelurahaston käyttöön. Arviointi on sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi. Lisätietoja antavat johtaja Erkki Yrjänheikki, p. (09) 160 72479 sosiaali- ja terveysministeriöstä, johtaja Mikko Wennberg, p. (09) 612 9050 Net Effect Oy:stä ja toimitusjohtaja Peter Rehnström, p. (09) 680 33310 Työsuojelurahastosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.