Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 39/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.9.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen hyväksynnästä annetun valtioneuvoston asetuksen 25 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan muutoskatsastusvelvollisuutta koskevia vaatimuksia siten, ettei traktoriin lisättävää lasten turvaistuinta tarvitse esittää muutoskatsastukseen. Asetus tulee voimaan 15.10.2005. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28561) Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella sallitaan kuljettaa matkustajaa mopolla, joka on siihen tarkoitettu, sekä varustaa traktori lastenistuimella. Lisäksi vaaditaan hitaan ajoneuvon kilpi ajettaessa tiellä kolmi- ja nelipyöräisillä enintään 45 km/h kulkevilla ja 1,00 m leveillä L-luokan ajoneuvoilla sekä omamassaltaan yli 0,5 tonnin painoisilla traktoreilla ja moottorityökoneilla. Asetus tulee voimaan 15.10.2005. Voimaantulosäädöksellä kuitenkin sallitaan siirtymäaikaa varustaa L-luokan ajoneuvot hitaan ajoneuvon kilvellä 30.9.2006 asti. (LVM ylitarkastaja Maria Rautavirta 160 28561)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.9.2005 seuraavat päätökset:

Päätös hyväksyä Eleanor Sharpstonin nimittäminen Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen julkisasiamieheksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 6.10.2009 saakka. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 160 22180)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Eero Heinäluoma talousneuvoston jäseneksi 7.5.2006 päättyväksi toimikaudeksi, kuitenkin enintään siksi ajaksi, minkä hän toimii valtioneuvoston jäsenenä. (VNK talousneuvoston sihteeristön päällikkö Vesa Vihriälä 160 22171)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista ja sen liitteenä olevat valtiovarainministeri Eero Heinäluoman ja liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen ilmoitukset. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös vahvistaa kuntien yleisen valtionosuuden keskimääräiseksi euromääräksi vuodeksi 2006 27,81 euroa. (SM neuvotteleva virkamies Markku Nissinen 160 44522)

Päätös nimetä neuvonantaja Hannu Mäkeläinen talous- ja rahoituskomitean varajäseneksi Suomen Pankin johtokunnan neuvonantajan Paavo Peisan tilalle. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 160 33040)

Päätös myöntämisvaltuuden jaosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta osarahoitettavan Leader+ -yhteisöaloiteohjelman toimeenpanoa varten. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston rahoitusosuutena 1 222 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 790 000 euroa. (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 160 54229)

Päätös määrätä valtion edustajat liikenne- ja viestintäministeriön alaisten valtioenemmistöisten yhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden vuonna 2005 pidettäviin yhtiökokouksiin seuraavasti: 1. Finnair Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvottelevat virkamiehet Esko Pyykkönen ja Leena Kostiander; 2. Suomen Posti Oyj: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo, hallitusneuvos Pekka Hurtola ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; 3. Raskone Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varamiehinään neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen ja neuvotteleva virkamies Leena Kostiander; 4. Suomen Erillisverkot Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja hallitusneuvos Pekka Hurtola; 5. VR-Yhtymä Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varamiehinään finanssineuvos, yksikön päällikkö Kalevi Alestalo ja neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen; 6. Yleisradio Oy: liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen varamiehenään viestintäneuvos Ismo Kosonen. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 29.9.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2005) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (palvelujen suorituspaikka). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajille myytävien palvelujen verotus tapahtuu kulutusmaassa, sekä estää nykysäännöistä aiheutuva yritysten uudelleensijoittautuminen. Komissio ehdottaa muun muassa, että kuluttajille tarjottavien etäpalvelujen verotuspaikka olisi asiakkaan sijoittautumisvaltio. (VM ylitarkastaja Risto Sakki 160 33156)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.9.2005 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian maisteri, neuvotteleva virkamies Ari Juhani Kullervo Uusikartano ulkoasiainministeriön tietohallintojohtajan virkaan 1.11.2005 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Petri Tuomi-Nikula ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston osastopäällikön tehtävään 1.11.2005 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Päätös myöntää johtaja Anssi Paasivirralle palkatonta virkavapautta työministeriön johtajan virasta 1.11.2005 lukien, kuitenkin enintään kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen toimikauden ajaksi. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 28.9.2005 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen ylijohtajan Seppo Heinosen kanssa. Sopimuspalkka on 6 314 euroa kuukaudessa 1.9.2005-31.8.2007. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Päätös maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2005 käyttösuunnitelman muuttamiseksi. Vuoden 2005 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 241,22 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen määrää vähennetään 0,80 miljoonalla eurolla 15,24 miljoonaan euroon ja kulutusmenojen määrää lisätään 14,20 miljoonalla eurolla 197,83 miljoonaan euroon. Käyttösuunnitelman loppusumma kasvaa näin 13,40 miljoonalla eurolla 220,57 miljoonaan euroon. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 160 54226)

Maatalousyrittäjien lomituspalvelujen paikallishallintokustannuksiin kunnille maksettavan valtion korvauksen kokonaismäärän vahvistaminen vuonna 2006 14 045 000 euroksi. (STM hallitusneuvos Riitta Kuusisto 160 74360)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 23.9.2005

Suomen toiminta Afganistanissa ja osallistuminen Globaali kumppanuus -ohjelmaan

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 23. syyskuuta Suomen toimintaa Afganistanissa sekä Suomen osallistumista G8-maiden vuonna 2002 käynnistämään Globaali kumppanuus -ohjelmaan.

Tällä hetkellä Suomi osallistuu Naton johtamaan ISAF-operaatioon (International Security Assistance Force) 92 rauhanturvaajalla. Näistä 60 on Kabulissa pääosin siviili-sotilasyhteistyössä, 28 PRT-jälleenrakennusryhmässä (Provincial Reconstruction Team) Maimanassa, kaksi Mazar-i-Sharifin PRT:ssä ja kaksi pohjoisen alueen RAC-koordinaatioryhmässä (Regional Area Coordinator) Kunduzissa. Lisäksi Suomella on ollut Maimanassa heinäkuusta 2004 alkaen kolme siviiliasiantuntijaa. Suomen osallistumista päätettiin jatkaa.

Suomi liittyi Globaali kumppanuus -ohjelmaan (Global Partnership) vuonna 2003. Ohjelman tavoitteena on Neuvostoliitolta periytyneiden joukkotuhoasevarastojen ja -ohjelmien turvallisuuden takaaminen ja hallittu alasajo. Tähän mennessä Suomi on osallistunut ohjelman puitteissa muun muassa kemiallisten aseiden hävittämiseen ja ydinturvallisuuden parantamiseen tähtääviin hankkeisiin Venäjällä. Parhaillaan Suomi suunnittelee osallistumista Yhdysvaltojen toteuttamaan hankkeeseen Venäjän Zheleznogorskissa sijaitsevan ydinvoimalan plutonium-reaktorin sulkemiseksi ja korvaamiseksi. Hankkeen tavoitteena on voimalan sulkeminen vuoden 2010 loppuun mennessä.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Pekka Metso, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 56308, yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 55480, yksikön päällikkö Laura Kansikas-Debraise, ulkoasiainministeriö, p. (09) 160 56185

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Pelastushenkilöstön työssä selviytymistä selvittävä työryhmä luovutti väliraporttinsa 23.9.2005 sisäasiainministeri Kari Rajamäelle. Työryhmän työn kuluessa on käynyt ilmi, että haluttaessa edistää pelastuslaitosten toimintakykyä ja pelastushenkilöstön työssä selviytymistä tarvitaan laajaa pelastustehtävien uudelleen tarkastelua ja pelastushenkilöstön perinteisten tehtävien ja työjärjestelyjen uudelleen suunnittelua sekä laaja-alaisesti työkyvyn ylläpitoon liittyvien keinojen kehittämistä. Koska pelastuslaitosten toimintakyvyn ylläpitoa ei voida kokonaan ratkaista eläkeikää alentamalla, on työryhmän jatkotyössä tarpeen keskittyä etsimään erilaisia ja monipuolisia keinoja työssä selviytymisen edistämiseksi sulkematta pois myöskään eläköitymisen vaikutusten selvittämistä. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Markku Haiko, p. (09) 771 2064 Suomen Kuntaliitosta.

Maksutoimikunta luovutti mietintönsä 23.9.2005 peruspalveluministeri Liisa Hyssälälle. Isona periaatteellisena säädösmuutoksena toimikunta esittää, että asiakasmaksuista tulisi säätää lain tasolla, jotta asiakas tietää selkeästi, mitä palvelumaksuja hänen pitää maksaa käyttämistään sosiaali- ja terveyspalveluista. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kunta voisi periä maksuja vain niistä palveluista, joiden maksuista on säädetty laissa. Lisäksi maksuissa olisi otettava huomioon kustannuskehitys, jota varten otettaisiin käyttöön indeksitarkistusmenettely. Toimikunta katsoo myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon nykyinen asiakasmaksujärjestelmä on pääosin toimiva ja perusteltu ja sen peruslinjaukset on hyvä säilyttää. Asiakasmaksuilla on kolme tavoitetta: ohjata palvelujen käyttöä ja rahoittaa palveluja. Kolmas tavoite on se, että maksut ovat palvelujen käyttäjien kannalta kohtuullisia eivätkä ne estä tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Mietintö on osoitteessa www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tervh/thpal/maksutr-linkit.htx. Lisätietoja antavat toimikunnan puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Olli Kerola, p. (09) 160 73859 ja varapuheenjohtaja, hallitusneuvos Pekka Järvinen, p. (09) 160 73800 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.