Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 38/2005

Liite: Ministereiden sijaisuudet 23.9.2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 23.9.2005 pyynnöstä varatuomari, kansanedustaja Hannu Erkki Johannes Koskisen valtioneuvoston jäsenyydestä ja oikeusministerin tehtävästä sekä apulaisylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori, kansanedustaja Taru Sinikka Mönkäreen valtioneuvoston jäsenyydestä ja sosiaali- ja terveysministerin tehtävästä, siirsi ja määräsi valtiovarainministeri Antti Tapani Kalliomäen opetusministeriksi, opetusministeri Tuula Irmeli Haataisen sosiaali- ja terveysministeriksi sekä liikenne- ja viestintäministeri Leena Marjatta Luhtasen oikeusministeriksi sekä nimitti ja määräsi puolueen puheenjohtajan, kansanedustaja Eero Olavi Heinäluoman valtioneuvoston jäseneksi ja valtiovarainministeriksi sekä yhteiskuntatieteiden maisteri, kansanedustaja Krista Anri Susanna Huovisen valtioneuvoston jäseneksi ja liikenne- ja viestintäministeriksi. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.9.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 137/2005 vp) laiksi riitauttamattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta. Lailla riidattomia vaatimuksia koskevasta eurooppalaisesta täytäntöönpanoperusteesta annetaan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 805/2004 täydentävät kansalliset säännökset. Laissa säädetään muun muassa eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen vahvistavan todistuksen oikaisusta ja peruuttamisesta sekä toimivallasta ristiriitaisia tuomioita ja täytäntöönpanon lykkäämistä tai rajoittamista koskevissa asioissa. Laki on tarkoitettu voimaan 21.10.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 160 67708)

Esitys (HE 138/2005 vp) laeiksi Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. Vuodelta 1990 oleva laki Ilmailulaitoksesta korvataan uudella lailla, jossa otetaan huomioon, että vuoden 2006 alusta Ilmailulaitokseen sovelletaan uutta valtion liikelaitoslakia eräin poikkeuksin. Oikeussääntöjen antaminen ja julkiset hallintotehtävät erotetaan liikelaitoksesta erilliseen virastoon. Tässä tarkoituksessa säädetään uusi laki ilmailuviranomaisesta, Ilmailuhallinnosta. Kolmantena lakina säädetään laki lentoliikenteen valvontamaksusta, jota kannetaan lentoasemien pitäjiltä lentoturvallisuuden, lentoyhtiöiden ja yleisilmailun valvonnan sekä ilmailun julkisten hallintotehtävien rahoittamiseksi. Lentoasemien ja lennonvarmistuksen valvonnasta peritään maksut valtion maksuperustelain mukaisesti. Ilmailulaitosta koskevan lain uudistamisen ja ilmailuviranomaisen perustamisen johdosta muutetaan samalla aluevalvontalakia ja meripelastuslakia. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. Ns. budjettilakeja. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Esitys (HE 139/2005 vp) ilmailulaiksi. Uusi ilmailulaki korvaa vuodelta 1995 olevan ilmailulain. Laissa säädetään muun muassa ilma-aluksia ja niiden henkilöstöä samoin kuin ilmailua palvelevaa maahenkilöstöä koskevien turvallisuussääntöjen perusteista, lentopaikoista ja maalaitteista, lennonvarmistuksesta, lentoasemien maahuolinnasta, siviili-ilmailun turvaamisesta sekä ilmailusta ansiotarkoituksessa. Ilmailuviranomaisella on edelleen laajat valtuudet ilmailun lupia ja hyväksyntöjä sekä valvontaa koskevien julkisten hallintotehtävien hoitamiseen samoin kuin valtuudet teknisten ja yksityiskohtaisten oikeussääntöjen antamiseen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 160 28639)

Esitys (HE 140/2005 vp) laiksi vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta ja laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta. Laki vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen pätevyyden toteamisesta sisältää keskeiset säännökset kansallisesta akkreditointijärjestelmästä. Lain tarkoituksena on varmistaa testausten, kalibrointien, sertifiointien ja tarkastusten sekä vastaavien vaatimustenmukaisuuden arviointipalvelujen luotettavuus ja kansainvälinen hyväksyttävyys. Samalla säädetään myös laki mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin lisätään säännös akkreditointiasiain valtuuskunnasta. Lisäksi laissa säädetään nykyistä tarkemmin mittatekniikan keskuksen johto-organisaatiosta ja hallinnon järjestämisestä sekä täsmennetään asetuksenantovaltuuksia. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (KTM vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko 160 62078)

Esitys (HE 141/2005 vp) laiksi talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain muuttamisesta. Talous- ja velkaneuvonnasta annettuun lakiin lisätään säännös mahdollisuudesta perustaa taloustietämyksen kehittämistä ja eri toimijoiden yhteistyön edistämistä varten neuvottelukunta. Lisäksi muutetaan talous- ja velkaneuvojien kelpoisuusvaatimuksia siten, että neuvojilta edellytetään alalle soveltuvaa korkeakoulututkintoa. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 160 63547)

Esitys (HE 142/2005 vp) laiksi lähetetyistä työntekijöistä annetun lain muuttamisesta. Lähetetyistä työntekijöistä annettuun lakiin säädetään muutoksia lähetettyjen työntekijöiden vähimmäistyöehtojen toteuttamiseksi ja niiden valvontamahdollisuuksien tehostamiseksi. Lähetetyt vuokratyöntekijät asetetaan vähimmäispalkan määräytymisessä tasavertaiseen asemaan Suomessa toimivien yritysten palveluksessa olevien vuokratyöntekijöiden kanssa. Työvoimaa Suomeen lähettäville työnantajayrityksille säädetään velvollisuus asettaa edustaja. Työnantajalle tai tämän edustajalle säädetään velvollisuus ylläpitää lähetetystä työntekijästä ja tämän työsuhteen ehdoista tietoja, jotka ovat työsuojeluviranomaisten helposti saatavilla ja edustajalla on oltava hallussaan myös lähetettyä työntekijää koskeva työaikakirjanpito ja tiedot maksetuista palkoista. Lisäksi työnantajalla tai tämän edustajalla on velvollisuus antaa asianomaiselle henkilöstön edustajalle tietoja lähetetyn työntekijän työsuhteen ehdoista. Säännöksien noudattamisen tehosteena on rangaistusuhka. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Esitys (HE 143/2005 vp) laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta. Työturvallisuuslakiin lisätään säännökset, joiden mukaan yhteistä rakennustyömaata johtavalla tai valvovalla rakennuttajalla on velvollisuus huolehtia siitä, että rakennustyömaalla työskentelevillä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä kuvallinen tunniste, josta käy ilmi myös työnantaja. Huolehtimisvelvollisuuden tehosteena on rangaistusuhka. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 23.9.2005 seuraavat lait:

Laki rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 261/2004 vp). Vankeinhoitolaitoksen organisaatiota uudistetaan siten, että se muodostuu nykyisten 21 vankilan ja Vankimielisairaalan sijasta viidestä aluevankilasta ja valtakunnallisesta terveydenhuoltoyksiköstä. Aluevankilaan kuuluu rangaistusajan suunnitelman laatimisesta ja vangin sijoittamisesta vastaava sijoittajayksikkö sekä rangaistuksen täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavia vankiloita. Laki tulee voimaan 1.10.2006. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Laki rikoslain muuttamisesta, laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä, laki ehdonalaisen vapauden valvonnasta, laki oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 45 § muuttamisesta, laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki nuorista rikoksentekijöistä annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta, laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain kumoamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 21 §:n muuttamisesta (HE 262/2004 vp). Määräajaksi ja elinkaudeksi tuomittujen ehdonalaista vapauttamista koskevat säännökset uudistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön valvottu koevapaus. Rikoslakiin lisätään uutena lukuna vankeutta koskevat yleissäännökset sekä säännökset ehdonalaisesta vapauttamisesta, valvotusta koevapaudesta ja jäännösrangaistuksen määräämisestä. Pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä ja ehdonalaisen vapauden valvonnasta säädetään erillisinä lakeina. Pitkäaikaisvankien vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus. Vankilaoikeus lakkautetaan ja kumotaan laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä (317/1953). Lait tulevat voimaan 1.10.2006. (OM hallitusneuvos Jussi Pajuoja 160 67819)

Vankeuslaki, tutkintavankeuslaki, laki pakkokeinolain muuttamisesta, laki tuloverolain 92 §:n muuttamisesta, laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta, laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta, laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 5 b §:n muuttamisesta, laki vapautensa menettäneen henkilön väliaikaisesta siirtämisestä todistelutarkoituksessa rikosasioissa annetun lain 9 §:n muuttamisesta, laki rikoslain 45 luvun 26 a §:n muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa annetun lain 10 §:n muuttamisesta, laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki avioliittolain voimaanpanosta annetun lain 1 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 263/2004 vp). Uusi vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki säädetään sekä tehdään pakkokeinolakiin (450/1987) ja eräisiin muihin lakeihin uudistuksen edellyttämät muutokset. Kokonaisuudistuksen lähtökohtana on säätää vankien oikeuksista ja perusoikeuksien rajoituksista täsmällisesti laissa perustuslain edellyttämällä tavalla. Keskeisiä muutoksia ovat vankeuden tavoitteiden uudelleenmäärittely, toimivaltuuksia koskevien säännösten uudistaminen, sijoittajayksiköiden toiminnan säätely sekä vankien sijoittamismenettelyn uudistaminen. Olennainen muutos on rangaistusajan suunnitelmaa koskeva säätely. Vankien toimintarahajärjestelmä uudistetaan. Vangin ja tutkintavangin muutoksenhakujärjestelmä uudistetaan siten, että ensi asteen muutoksenhakuna on hallinnon sisäinen oikaisumenettely. Tutkintavangin säilyttämiselle poliisin säilytystilassa tulee enimmäisaika, josta poikkeaminen edellyttää erittäin painavaa syytä. Uutta on myös tutkintavankien kurinpitojärjestelmä. Lait tulevat voimaan 1.10.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 160 47892)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 23.9.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Mosambikin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 21.9.2005 lähtien. Sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (620/2005) tulee voimaan 24.9.2005. Asetus tulee voimaan 24.9.2005. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 23.9.2005 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 33 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 160 67625).

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 23.9.2005 seuraavat nimitysasiat:

Ma. hovioikeudenneuvos, viskaali Pentti Lauri Juhani Mäkinen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.10.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Varatuomari Anu-Tuija Lehto työtuomioistuimeen työsuhteisiin perehtyneeksi, työntekijäetuja edustavaksi jäseneksi 31.12.2006 päättyväksi toimikaudeksi. (OM hallitussihteeri Sami Sarvilinna 160 67649)

Valtiotieteen lisensiaatti Markku Wallin työministeriön kansliapäällikön virkaan (A 33) ajaksi 1.1.2006-31.12.2010. (TM hallitusneuvos Matti Ilonen 010 60 49003)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 22.9.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Pöytäkirja tulee voimaan 5.10.2005. Laki (45/2005) tulee voimaan 5.10.2005. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston antama asetus (308/2005) pöytäkirjan ja voimaansaattamislain soveltamisesta ennen pöytäkirjan kansainvälistä voimaantuloa. Asetus tulee voimaan 5.10.2005. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 160 67700)

Valtioneuvoston asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta (378/2005) tulee voimaan 1.10.2005. Lailla kumotaan eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annettu laki (702/1975). Uuden lain vuoksi on annettava uusi asetus, jossa säädetään tarkemmin muun muassa näytteenotosta, isyystutkimuksesta annettavan lausunnon sisällöstä, menettelyihin liittyvistä korvauksista sekä käytettävistä asiakirjoista. Asetus tulee voimaan 1.10.2005. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Valtioneuvoston asetus isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta (378/2005) tulee voimaan 1.10.2005. Lailla kumotaan eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista annettu laki (702/1975). Asetuksella muutetaan lastenvalvojan menettelyä koskevia säännöksiä isyyden vahvistamisesta ja kumoamisesta sekä lapsen elatuksesta annetussa asetuksessa (673/1976). Asetus tulee voimaan 1.10.2005. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 160 67666)

Valtioneuvoston asetus valtion rahoituksen perusteena käytettävistä opetus- ja kirjastotoimen keskimääräisistä yksikköhinnoista vuonna 2006. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (635/1998) 16 §:n ja 24 §:n 2 momentin sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 11 §:n 5 momentin nojalla säädetään opetustoimen ja kirjaston keskimääräiset yksikköhinnat vuodelle 2006. Yksikköhintojen laskennassa on otettu huomioon hallituksen esityksessä eduskunnalle laeiksi kuntien valtionosuuslain, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (HE 88/2005 vp) ehdotetut ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmää ja ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen perustamishankkeiden valtionosuusjärjestelmää koskevat muutokset, vuoden 2005 kuntien ja valtion välisen kustannusten jaon tarkistuksen jaksottaminen neljälle vuodelle lain (1291/ 2004) mukaisesti sekä vähemmästä kuin täydestä määrästä huomioon otettujen kustannustason muutosten vaikutus kuntien valtionosuuslain 6 §:n 3 mom. mukaisesti. Kustannustason muutoksena on vuonna 2006 otettu huomioon 2,4 prosenttia, mikä on 75 prosenttia täysimääräisestä kustannustason muutoksesta ja vuonna 2004 käytetyn kustannustason nousuarvion korjauksesta. Asetusta tulee muuttaa, jos vuoden 2006 talousarvioon liittyvät lait ja hyväksytty talousarvio poikkeavat tässä asetuksessa tarkoitetuilta osin valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2006. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OPM lainsäädäntöneuvos Riitta-Marja Pönkä 160 77271)

Valtioneuvoston asetus Metsäntutkimuslaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella toimeenpannaan Metsäntutkimuslaitoksen johtamisjärjestelmään ja organisaatioon valmistellut muutokset. Tutkimuslaitokseen perustetaan uusi palvelujohtajan virka. Tutkimuskeskusten ja -asemien johtajien virat muutetaan toimintayksikön johtajien viroiksi, joiden muodollisena kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto nykyisen lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon sijasta. Määräajaksi täytettävän professorin viran kautta pidennetään. Asetus tulee voimaan 1.10.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Vilppu Talvitie 160 52293)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta. Asetuksella säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista koskien tilatukioikeuksien myöntämistä ja vahvistamista, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 artiklan 60 mukaisten oikeuksien (ns. tarralaput) jakoperusteista sekä niistä edellytyksistä, joiden perusteella tukioikeuksien korotuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta. Lisäksi säädetään em. 60 artiklan mukaisista alueellisista enimmäismääristä. Asetus tulee voimaan 28.9.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 160 52657)

Valtioneuvoston asetus alusliikennepalvelusta. Asetuksella säädetään alusliikennepalvelulaissa (623/2005) olevien valtuutussäännösten nojalla tarkemmin tietyistä laissa säädetyistä seikoista. Asetus sisältää säännöksiä työpaikkakoulutussuunnitelmasta, alusliikenneohjaajan ja alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksesta, työpaikkakoulutuksesta, alusliikenneohjaajan pätevyystodistuksen saamiseen vaadittavasta kielitaidosta, alusliikennepalvelun esimiehen kielitaitoa koskevista vaatimuksista, pätevyyden ja osaamisen arvioinnista tietyissä tapauksissa, ammatillisesta täydennyskoulutuksesta ja eräistä ilmoitusvelvollisuuksista. Asetuksen ilmoitusvelvollisuutta koskevilla säännöksillä pannaan osaltaan täytäntöön alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/59/ EY (ns. valvontadirektiivi). Asetus tulee voimaan 1.10.2005 samanaikaisesti alusliikennepalvelulain kanssa. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 160 28491)

Valtioneuvoston asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Säännöksessä on lueteltu ne valtionyhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt, joita koskevat asiat kuuluvat kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan. TeliaSonera AB:n omistajaohjaus siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä kauppa- ja teollisuusministeriölle puitedirektiiviä 2002/21/EY koskevan Euroopan komission 13.7.2005 Suomelle antaman huomautuksen johdosta. Kemira GrowHow Oyj:n ja Neste Oil Oyj:n hallinnointi on tullut kauppa- ja teollisuusministeriölle, koska ne on yhtiöittämis- ja osakeantijärjestelyjen tuloksena irrotettu kauppa- ja teollisuusministeriön jo hallinnoimista yhtiöistä. Valtio on luopunut omistuksestaan Kone Oyj:ssä. Asetus tulee voimaan 1.10.2005. (KTM hallitussihteeri Teija Miller 160 62114)

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Säännöksessä on lueteltu ne valtionyhtiöt ja valtion osakkuusyhtiöt, joita koskevat asiat kuuluvat liikenne- ja viestintäministeriön toimialaan. TeliaSonera AB:n omistajaohjaus siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä kauppa- ja teollisuusministeriölle puitedirektiiviä 2002/21/EY koskevan Euroopan komission 13.7.2005 Suomelle antaman huomautuksen johdosta. Luotsausliikelaitos ja Varustamoliikelaitos ovat aloittaneet toimintansa 1.1.2004, kun ne erotettiin liikenne- ja viestintäministeriön hallinnoimasta Merenkulkulaitoksesta omiksi yksiköikseen. Asetus tulee voimaan 1.10.2005. (KTM hallitussihteeri Teija Miller 160 62114)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 22.9.2005 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen ns. Palermon sopimuksen sopimuspuolten toiseen kokoukseen 10.-21.10.2005 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Kirsti Kauppi ja varapuheenjohtaja osastopäällikkö Tomi Vuori sekä jäsenet ylitarkastaja Liisa Timonen, ylitarkastaja Mika Lehtonen, ulkoasiainsihteeri Tarja Kangaskorte ja EU-avustaja Pasi Kokkonen. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen 160 55713)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCOn yleiskokouksen 33. istuntoon Pariisissa 3.-21.10.2005 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on kulttuuriministeri Tanja Karpela ja jäsenet ovat Suomen pysyvä edustaja UNESCO:ssa, ulkoasiainneuvos Pertti Majanen, kansliapäällikkö Markku Linna, pääsihteeri Tapio Markkanen, johtaja Jukka Liedes, kulttuuriasiainneuvos Zabrina Holmström, opetusneuvos Heidi Kuusi, neuvotteleva virkamies Jaana Palojärvi ja yksikönpäällikkö Pia Rantala. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen 160 56406)

Päätös asettaa rikoksentorjuntaneuvosto 14.5.2008 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: kaupunginjohtaja Timo Kvist Naantalin kaupunki; varapuheenjohtaja: poliisiylijohtaja Markku Salminen sisäasiainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): ma. apulaisosastopäällikkö Jussi Pajuoja oikeusministeriö/kriminaalipoliittinen osasto (ylijohtaja Maija Kukkonen Kriminaalihuoltolaitos), poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori sisäasiainministeriö/poliisiosasto (rikosylikomisario Kari Tolvanen Helsingin poliisilaitos/ väkivaltayksikkö), hallitusneuvos Ismo Tuominen sosiaali- ja terveysministeriö/perhe- ja sosiaaliosasto (ylitarkastaja Helena Ewalds sosiaali- ja terveysministeriö/perhe- ja sosiaaliosasto), ylitarkastaja Virpi Hiltunen opetusministeriö/koulutus- ja tiedepolitiikan osasto (ylitarkastaja Heidi Peltonen opetushallitus), kehittämispäällikkö Markku Haiko Suomen Kuntaliitto (kaupunginjohtaja Tauno Kirves Hyvinkään kaupunki), ylitarkastaja Timo Saarinen ympäristöministeriö/ alueidenkäytön osasto (asuntoneuvos Riitta Kimari ympäristöministeriö/ asunto- ja rakennusosasto) yhdyskuntasuunnittelun asiantuntemus, tutkija Martti Lehti Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (johtaja Kauko Aromaa YK:n yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipoliittinen instituutti HEUNI) kriminologinen tutkimus, asiamies Matti Räisänen Suomen Kaupan Liitto (turvallisuuspäällikkö Antti-Pekka Kuusiluoma SOK) kauppa, vahinkovakuutusjohtaja Veli-Matti Ojala Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry (tiedotuspäällikkö Veikko T. Valkonen Liikennevakuutuskeskus) vakuutustoiminta, tutkimusprofessori Salme Ahlström Stakes (tutkimuspäällikkö Juhani Iivari Stakes), toiminnanjohtaja Pirkko Lahti Suomen Mielenterveysseura ry (verkställande direktör Marianne Österberg Folkhälsan), erityisnuorisosihteeri Juha Alstela Kirkkohallitus (kriminaalityön sihteeri Sami Puumala Kirkkohallitus), neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola työministeriö (lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen työministeriö), osastopäällikkö Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari (johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät ry) ja valtionsyyttäjä Ritva Sahavirta Valtakunnansyyttäjänvirasto (hovioikeudenneuvos Maija Nyyssönen Helsingin hovioikeus). (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 160 67734)

Päätös ratkaista Jukka Niinimäen jäämistöstä tehty hakemus ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös ratkaista Hilkka Jaakkolan jäämistöstä tehdyt hakemukset ja ilmoitukset. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 160 33043)

Päätös nimittää Jyrki Hollmn Tapio Kuikon tilalle tyattömyysturvalautakunnan työnantajajärjestöjä edustavaksi jäseneksi 1.10.2005 alkaen työttömyysturvalautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2005 saakka sekä määrätä, että Kuikon henkilökohtainen varajäsen, oikeustieteen kandidaatti Johan Åström jatkaa Hollmnin henkilmkohtaisena varajäsenenä. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 160 73868)

Päätös myöntää oikeustieteen kandidaatti Jyrki Hollmnille ero tapaturmalautakunnan varajesenen tehtävästä 1.10.2005 lukien, ja nimittää sanotusta päivästä lukien tapaturmalautakunnan varajäseneksi hallintotieteen maisteri Vesa Rantahalvari tapaturmalautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2005 saakka. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 160 73140)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.9.2005 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministereiden välinen työnjako valtiovarainministeriössä, opetusministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Ulkoasiainministeriössä virkanimitys- ja henkilöstöasiat käsittelee ulkoasiainministeri.
Muilta osin työnjako valtiovarainministeriössä on seuraava:
Toinen valtiovarainministeri Wideroos käsittelee hallinnon kehittämisosastolle ja rahoitusmarkkinaosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevia asioita lukuun ottamatta Euroopan investointipankkia ja Pohjoismaisia investointipankkeja eikä valtion lainanottoa ja velanhoitoa koskevia asioita, sekä muut kuin fiskaalisesti merkittävät verotukseen ja tulleihin liittyvät asiat ja henkilöstöosastolle kuuluvat asiat sekä EU:n budjettineuvostoa koskevat asiat.
Valtiovarainministeri Heinäluoma käsittelee muut valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Muilta osin työnjako opetusministeriössä on seuraava:
Kulttuuriministeri Karpela käsittelee ministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osastolle, hallintoyksikölle, talousyksikölle, kansainvälisten asiain sihteeristölle ja tietopalveluyksikölle kuuluvat asiat sekä koulutus- ja tiedepolitiikan osastolle kuuluvat opintotukiasiat ja kansainvälisen henkilövaihdon keskusta koskevat asiat.
Opetusministeri Kalliomäki käsittelee muut opetusministeriön toimialaan kuuluvat asiat.
Muilta osin työnjako sosiaali- ja terveysministeriössä on seuraava:
Peruspalveluministeri Hyssälä käsittelee terveysosastolle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan lääkehuoltoa koskevia asioita sekä perhe- ja sosiaaliosastolle kuuluvat asiat.
Sosiaali- ja terveysministeri Haatainen käsittelee muut sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)
Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Eero Heinäluoma ja opetusministeri Antti Kalliomäki ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Eero Heinäluoma, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, opetusministeri Antti Kalliomäki, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, puolustusministeri Seppo Kääriäinen, sisäasiainministeri Kari Rajamäki, maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä opetusministeri Antti Kalliomäki EU-ministerivaliokunnan jäseneksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Eero Heinäluoma, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, opetusministeri Antti Kalliomäki, ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, oikeusministeri Leena Luhtanen, maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä opetusministeri Antti Kalliomäki ja liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäseniksi. Valiokunnan kokoonpano on seuraava: puheenjohtaja: pääministeri Matti Vanhanen; jäsenet: valtiovarainministeri Eero Heinäluoma, opetusministeri Antti Kalliomäki, kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, työministeri Tarja Filatov, puolustusministeri Seppo Kääriäinen, toinen valtiovarainministeri Ulla-Maj Wideroos, peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovinen. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Eero Heinäluoma Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostoon 23.9.2005 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Eero Heinäluoma Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Kansainvälisen investointitakauslaitoksen neuvostoon 23.9.2005 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös määrätä valtiovarainministeri Eero Heinäluoma Suomen valtiota edustavaksi jäseneksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin hallintoneuvostoon 23.9.2005 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 22.9.2005 seuraavat nimitysasiat:

Hallitusneuvos, oikeustieteen tohtori Jussi Pajuoja oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikön virkaan 1.10.2005 lukien. (OM osastopäällikkö Jarmo Littunen 160 67783)

Suunnittelupäällikkö Harri Raimo Mäkinen oikeusministeriön talousjohtajan virkaan 1.10.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Esko Sorvali 160 67535)

Lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.10.2005 lukien. (OM lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen 160 67747)

Valtiotieteen kandidaatti Matti Juhani Oivukkamäki kauppa- ja teollisuusministeriön teollisuusneuvoksen virkaan 1.10.2005 lukien. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Valtioneuvosto päätti 23.9.2005 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen lisensiaatti Pertti Rauhio ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.9.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään valtiovarainministeri Eero Heinäluoman toimikauden ajaksi. (VM hallitusneuvos Heikki Euramo 160 33130)

Valtiotieteiden maisteri, oikeustieteen kandidaatti, valtiosihteeri Perttu Puro ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.9.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään liikenne- ja viestintäministeri Susanna Huovisen toimikauden ajaksi. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 160 28322)

Valtiosihteeri Leila Kostiainen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 23.9.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haataisen toimikauden ajaksi. (STM osastopäällikkö Arto V. Klemola 160 73795)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.9.2005 seuraavia asioita:

Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (KOTUS) oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus peruskorjattavista, yhteensä noin 3 935 htm2 tiloista Helsingin Vuorikadulla. Sopimuksen kesto on 15 vuotta, vuosivuokra noin 0,69 miljoonaa euroa (alv 0%). (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 160 77341)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Etelä- ja Länsi-Suomen maaseudun yritystoimintaan ja kehittämiseen myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006. Asetuksella säädetään lakia ja valtioneuvoston asetusta tarkemmin maaseutuyrityksille ja niihin rinnastettaville yrityksille myönnettävän tuen sekä kehittämistoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta Etelä- ja Länsi-Suomen alueella vuonna 2006 toteutettavan kansallisen maaseudun kehittämisohjelman puitteissa. Tukikohteet säilyvät samoina kuin alueella vuosina 2000-2005 toteutetussa EU osarahoitteisessa alueellisessa maaseudun kehittämisohjelmassa. Asetus tulee voimaan 28.9.2005. (MMM ylitarkastaja Sirpa Karjalainen 160 52901)

Palkkaussopimuksen tekeminen Ilmailulaitoksen pääjohtajan Samuli Haapasalon kanssa. Sopimuspalkka on 10 100 euroa kuukaudessa 1.7.2005-31.12.2005. (LVM hallintojohtaja Päivi Viippola 160 28776)

Finnvera Oyj:n kotimaisten korkotuettomien investointi- sekä käyttöpääomalainojen ja takausten vuoden 2005 myöntämisvaltuuden lisääminen. Uusi valtuus on 548,268 miljoonaa euroa. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 21.9.2005

Iltakoulussa keskusteltiin suomalaisten uhrintunnistuksen kestosta Thaimaassa

Hallitus keskusteli keskiviikkona 21.9. iltakoulussaan suomalaisten tunnistustoiminnan kestosta Thaimaassa. Hallitus päätti, että poliisin DVI-yksikön toimintaa jatketaan Thaimaassa vuoden loppuun. Siihen mennessä selvitetään suomalaisten viranomaisten edustuksen muoto ensi vuonna sekä yhteistyömahdollisuudet muiden pohjoismaiden ja kansainvälisen yhteisön kanssa.

Thaimaan viranomaiset ja Interpol pyysivät heti Aasian luonnononnettomuuden laajuuden selvittyä kansainvälistä apua mm. kadonneiden etsintään ja uhrintunnistustehtäviin. Ensimmäiset suomalaiset poliisimiehet saapuivat Thaimaahan uuden vuoden aattona. Keskusrikospoliisin johtama suuronnettomuuksien uhrintunnistusyksikkö (DVI) koostuu poliiseista, oikeuslääkäreistä ja -hammaslääkäreistä, dna-asiantuntijoista sekä muusta avustavasta henkilöstöstä. Yksikössä työskenteli enimmillään yli 40 henkilöä. Tällä hetkellä työntekijöitä on 10.

Suomen poliisin DVI-ryhmä toimii osana pohjoismaista ryhmää, joka on osa thaimaalaisten viranomaisten johtamaa monikansallista tunnistusorganisaatiota. Suomalaisten päätehtävä on uhrien esitunnistaminen ja vainajien kotiuttaminen. Suomessa suoritetaan vainajien lopullinen tunnistaminen, kuolemansyyn selvittäminen ja kateisiin jäävien kuolleeksi julistamistutkinta.

Suomalaisen DVI-yksikön toiminta on ollut tuloksellista. Onnettomuudessa menehtyneistä 178 suomalaisesta 164 on tunnistettu. Vielä kateissa olevista 14:sta kolme on aikuisia ja muut lapsia. Thaimaan viranomaisten mukaan tunnistamatta on edelleen yli tuhat vainajaa. Tunnistaminen saattaa kestää vielä vuosia.

Lisätietoja: poliisiylitarkastaja Martti Kunnasvuori, sisäasiainministeriö, p. (09) 160 42300

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Erävalvontaa selvittänyt työryhmä jätti ehdotuksensa 21.9.2005 maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Työryhmä ei ehdota uuden erävalvontajärjestelmän luomista, vaan laillisten puitteiden antamista Metsähallituksessa jo 1960-luvun alkupuolelta peräisin olevalle erävalvontajärjestelmälle. Erävalvonta kuuluisi Metsähallituksen liiketoiminnasta erilliselle julkisten hallintotehtävien yksikölle, jossa tehtävää varten olisi poliisin perustutkinnon suorittaneita, erävalvontaan perehtyneitä virkasuhteisia erätarkastajia. Erävalvonta ei tarkoittaisi ainoastaan suppeaa metsästystä ja kalastusta koskevien säännösten noudattamisen valvontaa, vaan se käsittäisi muidenkin Metsähallituksen hallinnassa olevan alueiden käyttöön liittyvien toimintojen kuten maastoliikennelain seurannan, neuvonnan ja valvonnan. Erätarkastajat saisivat useita tehtävän kannalta tarpeellisiksi arvioituja toimivaltuuksia. Niihin kuuluisivat oikeus rikkomuksesta epäillyn henkilöllisyyden selvittämiseen, henkilön kiinniottoon, puhalluskokeen suorittamiseen, suppean esitutkinnan toimittamiseen, rikesakon määräämiseen ja rangaistusvaatimuksen tiedoksiantoon. Voimakeinojen käyttöä edellyttävissä tilanteissa erätarkastajan olisi pääsääntöisesti turvauduttava poliisin tai rajavartiolaitoksen virka-apuun. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Matti Setälä, p. (09) 160 53352 ja vanhempi hallitussihteeri Vilppu Talvitie, p. (09) 160 52293 maa- ja metsätalousministeriöstä.

Selvitys liikenne- ja viestintäministeriön alaisten virastojen ja laitosten johtokuntien rooleista ja tehtävistä luovutettiin 19.9.2005 liikenne- ja viestintäministeriölle. Selvityksen tehnyt johtaja Jukka Hirvelä Tiehallinnosta esittää, että Ajoneuvohallintokeskuksen (AKEn) johtokunta lakkautettaisiin. Sen sijaan Ratahallintokeskuksen, Merenkulkulaitoksen ja Tiehallinnon johtokunnat tulisi säilyttää. Myös Merentutkimuslaitoksen ja Ilmatieteen laitoksen johtokunnat säilyisivät, mutta perustettaviin Rautatievirastoon ja Ilmailuhallintoon ei johtokuntia tulisi lainkaan. Ehdotustaan AKEn johtokunnan lakkauttamisesta Hirvelä perustelee sillä, ettei johtokunta sovi kovin hyvin viranomaiselle, joka sääntelee, valvoo ja ohjaa toimialaa pitkälti lainsäädäntöön perustuvin toimin. Esimerkiksi Viestintävirastolla ei ole johtokuntaa. Väylävirastoille johtokunnat soveltuvat selvityshenkilön mukaan hyvin. Tiehallinnolla, Ratahallintokeskuksella ja Merenkulkulaitoksella on paljon itsenäistä toimivaltaa, taloudellista liikkumavaraa sekä muutoksen ja kehityksen tarvetta. Näitä johtokunta voi sopivasti tukea, ohjata ja valvoa. Tutkimuslaitoksilla on toimialoillaan liikkumavaraa, jota ei ohjata normeilla. Ilmatieteen laitoksella ja Merentutkimuslaitoksella näyttää Hirvelän mukaan olevan halua ja tarvetta pitää johtokuntansa ja hyötyä niistä. Selvitys on osoitteessa www.mintc.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa selvityshenkilö, johtaja Jukka Hirvelä, p. 0204 222 455 Tiehallinnosta.

Selvitys yritystoiminnan tukemisesta annetun lainmukaisen tukijärjestelmän vaikuttavuudesta ja toimivuudesta luovutettiin 20.9.2005 kauppa- ja teollisuusministeriölle. Arviointi kohdistui investointi-, kehittämis- ja toimintaympäristötukiin. Tulosten pohjalta uudistetaan vuosien 2000-2006 yritystukilaki. Arvioinnin perusteella yritystuet ovat kohdentuneet varsin onnistuneesti yrityssektorin keskeisiin tarpeisiin, eli nykyisen yritystukilain peruslinjaukset ovat vankalla pohjalla. Lain kehittämistarpeet liittyvät lähinnä yritystukistrategian ohjausvaikutuksen ja painotusten täsmentämiseen. Jatkossa strategian kristallisoimiseksi olisi suotavaa jakaa tavoitteet vertikaalisiin painotuksiin ja koko tukitoiminnan kautta tavoiteltaviin horisontaalisiin linjauksiin. Vertikaalisiin painotuksiin olisi olennaista lisätä painopisteet aloittavien yritysten ja kasvuyritysten kehittämiseen. Toinen tapa olisi lisätä kyseiset avainalueet nykyisten tukiryhmien alle omaksi tukimuodokseen. Horisontaalisina, kaikkien tukiryhmien läpikäyvinä teemoina tulisi erityistä huomiota kiinnittää työn tuottavuuden ja teknologian kehittämiseen, yritysten kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, tukien yhteisvaikutusten hakemiseen sekä alueellisten vaikutusten tehostamiseen. Selvitys on osoitteessa www.ktm.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat teollisuusneuvos Heikki Vesa, p. (09) 160 63674 ja ylitarkastaja Ilkka Korhonen, p. (09) 160 62787 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Raportti perhevapaista aiheutuvien kustannusten korvauksen kehittämisestä luovutettiin 20.9.2005 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Selvityshenkilö Janne Metsämäen mukaan perhevapaista työnantajille ja työntekijöille aiheutuvien kustannusten tasaamiseksi tarvitaan erillinen vanhempainvakuutus. Vanhempainvakuutuksesta korvattaisiin työnantajien perhevapaakustannuksia sekä maksettaisiin työntekijöiden vanhempainpäivärahat. Tasauksen laajentamisen kustannukset jaettaisiin yhteisvastuullisesti kaikkien työnantajien kesken. Tavoitteena on myös pidettävä isien selvästi nykyistä suurempaa osuutta perhevapaiden käytöstä. Nykyisin perhevapaiden käyttö ja perhevapaista aiheutuvat kustannukset jakautuvat epätasaisesti eri alojen työnantajien kesken. Perhevapaita käyttävät pääasiassa äidit, mikä rasittaa naisvaltaisten alojen työnantajia ja vähentää myös perhevapaita pitävien äitien ansioita. Selvityshenkilö esittää toimenpidekokonaisuutta isien perhevapaiden käytön lisäämiseksi ja perhevapaakustannusten tasaamiseksi. Julkaisu on osoitteessa www.stm.fi julkaisut työryhmämuistiot. Lisätietoja antavat selvityshenkilö Janne Metsämäki, gsm 040 522 3614 tai osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Välimäki, p. (09) 160 73194 sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Oikaisu valtioneuvoston viikkoon nro 37/2005

Kahdessa hallituksen esityksessä oli väärät numerot, oikeat esitysten numerot ovat:

Esitys (HE 114/2005 vp) Armenian tasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 115/2005 vp) Algerian demokraattisen kansantasavallan kanssa sijoitusten vastavuoroisesta edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.