Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 36/2005

Liite: Ministereiden sijaisuudet 8.9.2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.9.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 113/2005 vp) laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Kansaneläkelaitoksen Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle maksamaa kustannusten korvausta koskevia sairausvakuutuslain säännöksiä muutetaan. Sairausvakuutuslaissa säädetään yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta siltä osin kuin säännökset koskevat korvauksen määräytymistä ja sen perusteita. Nykyisin korvauksen määrästä ja perusteista säädetään sairausvakuutuslain nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa, ja tarkempia ohjeita on annettu Kansaneläkelaitoksen hallituksen päätöksellä. Tavoitteena on, että perustuslain asettamat vaatimukset säädöstasosta ja alemman asteisten normien valtuutussäännöksistä ja niiden täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta otetaan huomioon. Laki ei sisällä asiallisia tai sisällöllisiä muutoksia toiminnan korvattavuuteen. Sairausvakuutuslaissa säädetään Kansaneläkelaitoksen oikeudesta suorittaa korvausta ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle sen opiskelijoille järjestämän perusterveydenhuollon kustannuksista. Opiskelijalla tarkoitetaan yliopistolaissa tarkoitetussa yliopistossa opiskelevaa henkilöä. Perusterveydenhuollolla tarkoitetaan opiskelijoiden terveyden edistämisen, sairauksien ehkäisemisen sekä hoidon kannalta tarpeellista toimintaa, yleis- ja erikoislääkäritasoisia avosairaanhoidon palveluja, mielenterveystyötä sekä hammaslääkärin suorittamaa järjestelmällisen suun terveydenhuollon periaatteita noudattavaa suun ja hampaiden hoitoa. Sairausvakuutuslaissa säädetään myös hyväksyttävistä kustannuksista, korvauksen määräytymisestä ja Kansaneläkelaitoksen oikeudesta saada tietoja ja antaa tarkempia ohjeita korvauksen määräytymisestä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä hyväksyttäviksi kustannuksiksi katsottavista kustannuksista ja korvauksen määräytymisestä. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 160 73174)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.9.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainneuvos Kirsti Kaupin valtuuttaminen toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Yhdistyneiden Kansakuntien Wienissä sijaitsevissa kansainvälisissä elimissä, kansainvälisessä atomienergiajärjestössä sekä kansainvälisessä ydinkieltosopimusjärjestön valmistelutoimikunnassa, ulkoasiainneuvos Pertti Majasen valtuuttaminen toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestössä, ulkoasiainneuvos Mikko Jokelan valtuuttaminen toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Yhdistyneiden Kansakuntien kemiallisten aseiden kieltojärjestössä, ulkoasiainneuvos Kirsti Aarnion valtuuttaminen toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Afrikan Unionissa ja ulkoasiainneuvos Kari Kahiluodon valtuuttaminen toimimaan Suomen pysyvänä edustajana Yhdistyneiden Kansakuntien aseidenriisuntakonferenssissa. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kirsti Lintosen valtuuttaminen allekirjoittamaan kansainvälinen yleissopimus ydinräjähdeterrorismin torjumisesta. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Kirsti Lintosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimus valtioiden ja niiden omaisuuden lainkäytöllisestä koskemattomuudesta. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

Liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen liitteen muutoksen hyväksyminen sekä sopimukseen liitetyn tiemerkintöjä käsittelevän pöytäkirjan liitteen muutosten hyväksyminen. (LVM vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen 160 28629)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.9.2005 seuraavat nimitysasiat:

Madridin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Maija Lähteenmäen sivuakkreditointi Andorraan, Buenos Airesin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Ritva Jolkkosen sivuakkreditointi Paraguayhin, Riadin suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Martti Isoaron sivuakkreditointi Kuwaitiin, Damaskoksen suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pertti Harvolan sivuakkreditointi Jordaniaan ja Libanoniin, Pretorian suurlähetystön päällikön, kehitysyhteistyöneuvos Heikki Tuunasen sivuakkreditointi Botswanaan ja Lesothoon sekä Canberran suurlähetystön päälliköksi 1.10.2005 lukien määrätyn ulkoasiainneuvos Glen Lindholmin sivuakkreditointi Uuteen-Seelantiin. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 8.9.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus sellaisen lahjonnan, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja laki tulevat voimaan 28.9.2005. Asetus tulee voimaan 28.9.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola 160 67705)

Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista annetun valtioneuvoston asetuksen 9 §:n muuttamisesta. Asetuksen (613/2004) 9 §:ään lisätään uusi 2 momentti, jonka mukaan kielilain 43 §:n 4 momentin mukaisena siirtymäaikana eli vuoden 2008 loppuun saakka sovelletaan niitä kulutustavaroista annettavia tietoja koskevia kielisäännöksiä, jotka olivat voimassa ennen asetuksen 613/2004 voimaantuloa. Asetus tulee voimaan 1.10.2005. (KTM kaupallinen neuvos Ilkka Cantell 160 63531)

Valtioneuvoston asetus öljytuotteiden varmuusvarastojen tilapäisestä käyttöönotosta. Valtioneuvosto alentaa valtion varmuusvarastoissa olevia valtioneuvoston päätöksen 350/2002 mukaisia öljytuotteiden varmuusvarastoja tilapäisesti 42 000 öljyekvivalenttitonnia (ktoe). Päätös liittyy Suomen jäsenyyteen Kansainvälisessä energiajärjestö IEA:ssa ja on osa IEA:n toimenpiteitä öljymarkkinoiden häiriötilanteessa. Varastojen purkamisen toimeenpanon hoitaa Huoltovarmuuskeskus. Öljytuotteita vapautetaan valtion varmuusvarastoista markkinahintaan ja varastoja täydennetään vastaavalla tuotemäärällä viipymättä öljymarkkinoiden häiriötilanteen päätyttyä. Asetus tulee voimaan 9.9.2005. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 8.9.2005 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäre ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan sijaiseksi (liite ministereiden sijaisuudet). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Periaatepäätös hallituksen kauppapoliittiseksi ohjelmaksi. Suomen kauppapoliittinen ohjelma sisältää linjaukset, jotka ohjaavat maamme kauppapoliittista toimintaa lähivuosina. Kokonaisesitystä kauppapoliittisen toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kauppapolitiikan sisältöön etenkin Suomen EU-jäsenyyden valossa ei ole aikaisemmin tehty. Siksi ohjelmassa pyritään kattavasti analysoimaan kauppapolitiikan tehtäviä ja keskeisiä tavoitteita tämän uudenlaisen globaalitalouden olosuhteissa. Suomen taloudellinen menestyminen edellyttää viennin ja investointien esteiden edelleen raivaamista ja avointa, kilpailua edistävää tuontipolitiikkaa. Keskeisiä haasteita ovat monilla markkinoilla edelleen tullit ja perinteiset tullien ulkopuoliset kaupan esteet ja kauppaa vääristävät toimenpiteet. Kauppapolitiikan asialista kehittyy kuitenkin jatkuvasti muun muassa maailmantalouden rakenteen muutosten takia. Tässä muutoksessa on turvattava elinkelpoinen maataloustuotanto ja huolehdittava hyvinvointivaltion perustasta. Kehitysmaihin liittyvät kysymykset on huomioitu kauppapoliittisessa ohjelmassa johdonmukaisesti hallituksen kehityspoliittisen ohjelman kanssa. Periaatepäätös on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (UM osastopäällikkö Antti Kuosmanen 160 55042)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 49. yleiskokoukseen 26.-30.9.2005 Wienissä. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Kirsti Kauppi ja varapuheenjohtaja apulaisosastopäällikkö Anne Sipiläinen. Jäsenet ovat pääjohtaja Jukka Laaksonen, yksikön päällikkö Laura Kansikas-Debraise, lähetystöneuvos Tarja Pesämaa, teollisuusneuvos Riku Huttunen, neuvotteleva virkamies Anne Väätäinen, ylitarkastaja Kim Fyhr ja ulkoasiainsihteeri Anne Kemppainen. (UM osastopäällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 160 55032)

Päätös vapauttaa Suomen varsinaisena edustajana (Governor) Aasian kehityspankin, Latinalaisen Amerikan kehityspankin ja Afrikan kehityspankin hallintoneuvostoissa toiminut alivaltiosihteeri Pertti Majanen tehtävästään suurlähettilääksi siirtymisensä johdosta ja nimittää hänen tilalleen 8.9.2005 lukien alivaltiosihteeri Marjatta Rasi. Suomen varaedustajana (Alternate Governor) Aasian kehityspankin, Latinalaisen Amerikan kehityspankin ja Afrikan kehityspankin hallintoneuvostoissa toiminut apulaisosastopäällikkö Taisto Huimasalo vapautetaan tehtävästään eläkkeelle siirtymisensä johdosta ja hänen tilalleen nimitetään 8.9.2005 lukien apulaisosastopäällikkö Anneli Vuorinen. Suomen varsinaisena edustajana Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa toiminut apulaisosastopäällikkö Taisto Huimasalo vapautetaan tehtävästään eläkkeelle siirtymisensä johdosta ja hänen tilalleen nimitetään 8.9.2005 lukien apulaisosastopäällikkö Anneli Vuorinen. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen 160 56406)

Päätös määrätä ministeri Mari Kiviniemi Suomen valtiota edustavaksi varajäseneksi Kansainvälisen jälleenrakennuspankin hallintoneuvostoon 8.9.2005 lukien toistaiseksi. (VM neuvotteleva virkamies Asta Niskanen 160 33132)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen syysistuntokaudelle 7.11.-11.11.2005 kulttuuriministeri Tanja Karpela ja varaedustajiksi hallintojohtaja Håkan Mattlin sekä vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

Päätös myöntää hallitusneuvos Pekka Järviölle ero Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen jäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen maaherra Rauno Saari hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 31.12.2006 saakka. (STM ylitarkastaja Janne Peräkylä 160 73873)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 8.9.2005 seuraavat nimitysasiat:

Lähetystöneuvos Harri Mäki-Reinikka ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä Pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikön tehtävään 1.10.2005 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainsihteeri Sofie From-Emmesberger (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen, ulkoasiainsihteeri Anne Meskanen (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Soili Kangaskorpi (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Kirsi Vanamo-Santacruz (Ankara) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Nicola Lindertz (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Juha Pyykkö (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Sari Lehtiranta (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Mikko Kinnunen (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Juha Ottman (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Niklas Lindqvist (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Jyrki Nissilä (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Johanna Karanko (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan, ulkoasiainsihteeri Antti Vänskä (ulkoasiainministeriö) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan ja ulkoasiainsihteeri Marianne Huusko-Lamponen (Haag) ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.10.2005 lukien (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Neuvotteleva virkamies Harri Martikainen sisäasiainministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2005-31.8.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran haltija on virkavapaana. (SM hallintojohtaja Janne Kerkelä 160 42788)

Filosofian maisteri, projektipäällikkö Elise Hänninen opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 12.9.2005 alkaen. (OPM hallitusneuvos Pia Nyblom 160 77099)

Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Timo A. Tanninen sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus- ja kehittämisjohtajan määräaikaiseen virkasuhteeseen 9.9.2005-30.9.2006, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan Kari Vinnin virkavapauden ajaksi. (STM hallitusneuvos toimistopäällikkönä Jaana Koski 160 73786)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.9.2005 seuraavia asioita:

Vuoden 2005 talousarvion momentin alajaottelun 25.01.51.1. (Rikosvahinkokorvaukset sekä syyttömästi vangituille ja tuomituille maksettavat korvaukset) olevan arviomäärärahan ylittäminen 2 600 000 eurolla. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 160 67571)

Vuoden 2005 talousarvion momentin 30.90.25 (Eläinlääkintähuolto) arviomäärärahan ylittäminen 700 000 eurolla. Määrärahan ylitys johtuu eläintautilain perusteella maksettavista eläintautien hävittämistoimenpiteiden kustannuksista. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen 160 53337)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 2.9.2005

Suomen EU-puheenjohtajakauden lähtökohtia

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli Suomen EU-puheenjohtajakauden lähtökohtia perjantaina 2. syyskuuta. Suomi on EU:n puheenjohtajamaa vuoden 2006 jälkimmäisen puoliskon. Suomen puheenjohtajakauden työtä ohjaa EU:n neuvoston kolmivuotinen ohjelma vuosille 2004-2006. Sen pohjalta Suomi valmistelee yhdessä edeltävän puheenjohtajamaan Itävallan kanssa yksityiskohtaisemman ohjelman vuodeksi 2006. EU-ministerivaliokunta päivittää syksyllä 2005 arvion siitä, mitkä asiat tulevat EU:ssa käsittelyyn Suomen kauden aikana. Tämän päivityksen yhteydessä arvioidaan myös Suomen mielestä tärkeimmät painopisteet. Lopullisesti painopisteistä voidaan päättää vasta juuri ennen puheenjohtajakauden alkua.

Suomen lähtökohtana on, että unionin tulee keskittyä sellaisiin asioihin, joissa sen toiminta on selvästi kannattavampaa kuin jäsenvaltioiden toiminta erikseen. Tällä pyritään vastaamaan myös kansalaisten unionia kohtaan osoittamaan tyytymättömyyteen.

Suomen kauden asialistaan vaikuttaa merkittävästi se, miten käynnissä olevat poliittisesti merkittävät hankkeet edistyvät edeltävien puheenjohtajakausien aikana. Keskeisiä haasteita ovat perustuslakisopimuksen tulevaisuus, vuosien 2007-2013 rahoituskehykset, WTO-neuvottelut sekä laajentuminen.

Jotta Eurooppa menestyisi globaalissa kilpailussa, Suomi pitää tärkeänä keskittymistä kasvuun ja työllisyyteen Lissabonin strategian mukaisesti. Suomi haluaa kaudellaan keskittyä erityisesti innovaatiopolitiikkaan, palveluiden sisämarkkinoiden kehittämiseen ja parempaan sääntelyyn. Samalla Suomi painottaa sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja kestävää kehitystä.

Yhtenä Suomen lähtökohtana on myös unionin ulkoisen toiminnan tehostaminen. Suomen kaudella jatketaan työtä muun muassa sotilaallisen ja siviilikriisinhallinnan aloilla. Esillä ovat myös YK:n uudistaminen ja suhteet erityisesti Venäjään ja Yhdysvaltoihin sekä pohjoinen ulottuvuus.

Suomi jatkaa edellisellä puheenjohtajakaudellaan aloitettua vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen kehittämistä. Tavoitteena on muun muassa edistää tämän alan ulkosuhteita, laajentaa kansalaisten vapaan liikkuvuuden aluetta sekä torjua kansainvälistä rikollisuutta ja terrorismia yhteistoimin.

Lisätietoja: EU-asioiden neuvonantaja Helena Tuuri, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 160 22055 ja EU-asioiden valtiosihteeri Antti Peltomäki, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 160 22180

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 6.9.2005

TeliaSoneran omistajaohjaus vaihtaa ministeriötä

TeliaSoneran omistajaohjaus siirtyy liikenne- ja viestintäministeriöstä kauppa- ja teollisuusministeriöön. Talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi siirtoa 6. syyskuuta.

Liikenne- ja viestintäministeriö ehdotti siirtoa, koska Euroopan komissio on huomauttanut LVM:n kaksoisroolista telemarkkinoilla. Komissio on edellyttänyt alan sääntelytehtävien ja yritysten omistajaohjauksen eriyttämistä.

Suomen telemarkkinoilla on lisäksi käynnissä rakennemuutos, johon liittyy monenlaisia toimialajärjestelyjä. Liikenne- ja viestintäministeriön on hankala toimia tässä tilanteessa sekä viestintämarkkinoiden yleisenä ohjaajana että TeliaSoneran omistajana.

TeliaSoneran omistajaohjauksen siirto on tarkoitus toteuttaa pikaisesti. Siirron käytännön toteutusta valmistelee ministeriöiden virkamiehistä koostuva omistajaohjauksen johtoryhmä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta painotti, että nyt erillisratkaisuna tehty ministeriövaihdos ei merkitse kannanottoa siihen, mihin valtionyhtiöiden omistajaohjaus jatkossa mahdollisesti keskitetään.

Liikenne- ja viestintäministeriö keskittyy telealalla yksinomaan viestintäpolitiikkaan ja telealan ohjaukseen.

Lisätietoja: ylijohtaja Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö, p. (09) 160 28389

Suomi purkaa öljyvarastoja

Suomi purkaa valtion öljyvarastoja helpottaakseen Yhdysvalloissa riehuneen hurrikaani Katrinan aiheuttamaa öljypulaa, mikä on jo nostanut öljytuotteiden hintoja huomattavasti. Toimenpide on osa kansainvälisen energiajärjestön IEA:n päätöstä rauhoittaa öljymarkkinoita. Suomi on järjestön jäsenenä sitoutunut osallistumaan öljyn vakavissa saatavuushäiriöissä yhteisiin toimenpiteisiin huoltovarmuuden turvaamiseksi ja markkinoiden rauhoittamiseksi.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi tänään kauppa- ja teollisuusministeriön esitystä myydä valtion varmuusvarastoista noin 40 000 tonnia öljyä. Öljy myydään tarjousten perusteella markkinoille. IEA:n varastojen purkuohjelman odotetaan vaikuttavan öljyn maailmanmarkkinahintaan alentavasti. Suomen osuus IEA:n varastojen purkuohjelmasta on puoli prosenttia.

Suomessa lopullinen päätös pyritään tekemään torstaina valtioneuvoston istunnossa. Varastojen vähentämisen jälkeenkin Suomen huoltovarmuus säilyy hyvänä.

Lisätietoja: ylijohtaja Taisto Turunen, kauppa- ja teollisuusministeriö, p. (09) 160 64700 ja ylijohtaja Mika Purhonen, Huoltovarmuuskeskus, p. (09) 6689 1532

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.