Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 35/2005

Liite: Ministereiden sijaisuudet 2.9.2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

MUUTOS VALTIONEUVOSTOSSA

Tasavallan presidentti vapautti 2.9.2005 pyynnöstä kauppatieteiden maisteri, valtiotieteen kandidaatti, kansanedustaja Paula Ilona Lehtomäen valtioneuvoston jäsenyydestä ja toimimasta ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä ulkoasiainministeriössä sekä ministerinä käsittelemästä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita sekä nimitti ja määräsi valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Mari Johanna Kiviniemen valtioneuvoston jäseneksi ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi ulkoasiainministeriöön sekä ministeriksi käsittelemään valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 160 22006)

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.9.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 109/2005 vp) uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi. Annetaan uusi osakeyhtiölaki, jolla kumotaan nykyinen osakeyhtiölaki (734/1978). Lisäksi useisiin muihin lakeihin tehdään uudesta laista johtuvia muutoksia. Laki lisää yhtiöiden toimintamahdollisuuksia ja takaa samalla riittävän suojan vähemmistöosakkeenomistajille sekä velkojille. Esitykseen sisältyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Pekka Pulkkinen 160 67702)

Esitys (HE 110/2005 vp) laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Säädetään laki, joka mahdollistaa Suomen osallistumisen kansainvälisiin sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin. Lailla korvataan nykyinen rauhanturvaamislaki. Uuteen lakiin lisätään sääntelyt, jotka mahdollistavat Suomen osallistumisen EU:n nopean toiminnan joukkoihin. Asevelvollisuuslakia muutetaan siten, että asevelvollisille voidaan varusmiespalvelus- ja kertausharjoituskoulutuksen yhteydessä antaa riittävät perusvalmiudet kouluttautua edelleen EU:n nopean toiminnan joukkoihin. Samassa yhteydessä selkeytetään sääntelyä, joka koskee asevelvollisuuslain nojalla palvelevien osallistumista koulutukseen, harjoituksiin ja vierailuihin ulkomailla. (PLM hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtaja Seppo Kipinoinen 160 88109)

Esitys (HE 111/2005 vp) laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta. Tekijänoikeuslakiin tehdään kuvataiteen jälleenmyyntikorvausta koskevan direktiivin (2001/84/EY) edellyttämät muutokset. Direktiivillä ja sen mukaisilla tekijänoikeuslain muutoksilla yhdenmukaistetaan jälleenmyyntikorvauksen piiriin kuuluvat kuvataiteen teosten ryhmät, korvauksen laskentaperuste ja korvausosuudet, korvauksen piiriin kuuluvat myyntitapahtumat sekä jälleenmyyntikorvausta koskevien säännösten kansainvälinen soveltaminen. (OPM johtaja Jukka Liedes 160 77481)

Esitys (HE 112/2005 vp) laiksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Vapaasta sivistystyöstä annettua lakia muutetaan kansalaisopistojen, kesäyliopistojen ja kansanopistojen valtionosuuden määräytymisperusteiden osalta. Lisäksi tehdään kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistuksen edellyttämät yksikköhinnan laskemista ja kustannusten tarkistamista koskevat (ml. nettoutus) muutokset. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2006 alusta. (OPM vanhempi hallitussihteeri Merja Leinonen 160 77203)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 2.9.2005 seuraavat lait:

Laki hallintolainkäyttölain 13 ja 79 §:n muuttamisesta, laki hallinto-oikeuslain 7 ja 12 §:n muuttamisesta, laki Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 2 a ja 8 §:n muuttamisesta, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki perintökaaren 5 luvun muuttamisesta, laki ampuma-aselain 118 §:n muuttamisesta, laki maksuvapautuslain muuttamisesta, laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista annetun lain muuttamisesta, laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, laki torjunta-ainelain 4 g §:n muuttamisesta, laki maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki kasvintuotannon tarkastuskeskuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki eläinsuojelulain 52 §:n muuttamisesta, laki ilmailulain 91 §:n muuttamisesta, laki Ilmailulaitoksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 36 §:n muuttamisesta, laki patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, laki patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, laki Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 84 §:n muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 57 §:n muuttamisesta, laki kemikaalilain 56 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon oikeusturvakeskuksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, laki mielenterveyslain 24 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 39 §:n muuttamisesta, laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 25 §:n muuttamisesta, laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain 27 §:n muuttamisesta, laki säteilylain 65 §:n muuttamisesta, laki siviilipalveluslain muuttamisesta, laki jätelain 66 ja 67 §:n muuttamisesta, laki maankäyttö- ja rakennuslain 144 §:n muuttamisesta, laki maa-aineslain 21 §:n muuttamisesta ja laki vesilain muuttamisesta (HE 112/2004 vp ja HE 5/2005 vp). Lakeihin tulee muutos, jonka mukaan valitukset hallintoviranomaisen päätöksestä ohjataan korkeimman hallinto-oikeuden asemesta ensin alueelliseen hallinto-oikeuteen. Samalla tehdään eräitä muutoksia muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lisäksi hallintotuomioistuinten ratkaisukokoonpanoja kevennetään eräissä menettelykysymyksissä sekä asioissa, joiden ratkaisemiseen hallinto-oikeudessa osallistuu asiantuntijajäsen. Lait tulevat voimaan 1.10.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Arja Manner 160 67692)

Laki huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta (HE 44/ 2005 vp). Merkittävin muutos tehdään huoltovarmuuden käsitteeseen. Se laajennetaan sisältämään poikkeusolojen ohella myös niihin verrattavat vakavat häiriötilanteet, joissa markkinamekanismi ei tuota riittävää huoltovarmuutta. Muut muutokset liittyvät huoltovarmuusrahaston varojen käyttövaltuuksiin ja Huoltovarmuuskeskuksen tehtäviin, rahaston ylijäämän käyttöön sekä eräisiin teknisluonteisiin muutoksiin, jotka koskevat Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja valvontaan. Laki tulee voimaan 1.10.2005. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 160 63523)

Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain muuttamisesta, laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 20 ja 24 a §:n muuttamisesta ja laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta (HE 34/2005 vp). Yksityistä terveydenhuoltoa ja yksityistä sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että lääninhallitusten ylläpitämät erilliset rekisterit yksityisistä palveluista korvataan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen yhdessä lääninhallitusten kanssa ylläpitämällä keskitetyllä rekisterillä. Tiedot tähän yksityisten palvelujenantajien rekisteriin saadaan lääninhallituksille toimitettavista lupahakemuksista ja toimintaa koskevista ilmoituksista sekä vuosittaisista toimintakertomuksista. Rekisteri parantaa lupa- ja valvontaviranomaisten sekä myös tilastoviranomaisten tiedonsaantia yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi rekisteristä toteutetaan julkisesti käytettävissä oleva tietokanta siten, että yksityisiä palveluja käyttävät henkilöt ja muut näistä palveluista tietoja tarvitsevat voivat saada sen välityksellä tietoja yksityisistä palveluista. Itsenäinen ammatinharjoittaja voi kuitenkin kieltää itseään koskevien osoitteiden ja yhteystietojen julkaisemisen. Lait tulevat voimaan 1.1.2006. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 160 73800)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 2.9.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan metsäinstituuttia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Euroopan metsäinstituuttia koskeva yleissopimus sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki tulevat voimaan 4.9.2005. Asetus tulee voimaan 4.9.2005. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 160 55711)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.9.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Tasavallan presidentti asetti valtuuskunnan Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 60. istuntokaudelle ja oikeutti ulkoasiainministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajina ovat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemi sekä suurlähettiläs Kirsti Lintonen ja jäseninä osastopäällikkö Hannu Kyröläinen, osastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde, neuvonantaja Päivi Kairamo-Hella, ulkoasiainneuvos Jarmo Sareva, yksikönpäällikkö Pia Rantala, puheenjohtaja Gunvor Kronman, toiminnanjohtaja Helena Laukko ja kehityspoliittinen sihteeri Miia Toikka. Valtuuskunnan puheenjohtajana on tasavallan presidentti. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen 160 56406)

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri Arto Mansalan valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Sambian tasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Tasavallan presidentti hyväksyi Etelämannersopimuksen konsultatiivisen kokouksen 17.6.2005 hyväksymät Etelämannersopimuksen ympäristönsuojelupöytäkirjan liitteen V alaiset toimenpiteet. (YM ylitarkastaja Maria Pohjanpalo 160 39827)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 2.9.2005 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen esittelijäneuvos, oikeustieteen lisensiaatti Anne Elina Niemi ja esittelijäneuvos, oikeustieteen tohtori Eila Marjatta Rother korkeimman hallinto-oikeuden kahteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 15.9.-31.12.2005. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Hallintoneuvos Matti Paavo Pellonpäälle virkavapautta ajaksi 1.10.2005-31.12.2006 ja hallintoneuvos Heikki Kanniselle virkavapautta ajaksi 1.10.2005-30.9.2008 toisen viran hoitamista varten. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 160 67502)

Prikaatikenraali Jaakko Taneli Oksasen määrääminen erityistehtäviin Pääesikunnan esikuntakomppaniassa 3.9.2005 lukien. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen 160 88114)

Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö, kenraaliluutnantti Esa Kalervo Tarvainen pääesikunnan päällikön (A 34) virkaan 1.1.2006 lukien, puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikön, kenraalimajuri Hannu Antero Herrasen määrääminen puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.1.2006 lukien, merivoimien esikuntapäällikön, lippueamiraali Hanno Erik Strangin määrääminen puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäälliköksi 1.1.2006 lukien, Saaristomeren meripuolustusalueen komentaja, kommodori Veli-Jukka Pennalla amiraalin virkaan 1.1.2006 lukien viiden vuoden määräajaksi ja hänen määrääminen merivoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2006 lukien, valmiuspäällikön, prikaatikenraali Markku Juhani Kolin määrääminen operaatiopäälliköksi 1.12.2005 lukien, Lapin lennoston komentaja, eversti Jarmo Ilmari Lindberg kenraalin virkaan 1.12.2005 lukien viiden vuoden määräajaksi ja hänen määrääminen valmiuspäälliköksi 1.12.2005 lukien sekä pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkö, eversti Jarkko Aki Artturi Numminen kenraalin virkaan 1.2.2006 lukien viiden vuoden määräajaksi ja hänen määrääminen ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.2.2006 lukien. (PLM hallitusneuvos, henkilöstöjohtaja Pasi Lankinen 160 88114)

Majuri Petteri Kajanmaa puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin (vaativuustaso 14) virkaan 5.9.2005 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 1.9.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksen voimassaoloaikaa jatketaan yhdellä vuodella eli vuoden 2006 loppuun saakka. Asetus tulee voimaan 1.10.2005. (KTM hallitussihteeri Eerikki Nurmi 160 63506)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 1.9.2005 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä olevat pääministeri Matti Vanhasen ja toisen valtiovarainministerin Ulla-Maj Wideroosin ilmoitukset sidonnaisuuksinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös asettaa valtuuskunta Libyan kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystn ja jpsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös asettaa valtuuskunta Vietnamin kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystn ja j sen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 160 55741)

Päätös myöntää Asikkalan Voima Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Heinolan kaupungissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Heinola-Vierumäki). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 160 64785)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.9.2005 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa ministereiden työnjako valtioneuvoston kansliassa ja ulkoasiainministeriössä. Kukin ministeri käsittelee toimialaansa kuuluvat kansainväliset asiat sekä virkanimitys- ja henkilöstöasiat. Samoin kukin ministeri johtaa taloussuunnittelua ja talousarvioiden ja muiden yhteisten asioiden valmistelua omalla toimialallansa. Ulkoasiainministeriössä virkanimitys- ja henkilöstöasiat käsittelee ulkoasiainministeri. Muilta osin työnjako valtioneuvoston kansliassa on seuraava: Ministeri Kiviniemi käsittelee valtioneuvoston EU-sihteeristölle ja EU-puheenjohtajuussihteeristölle kuuluvat asiat, ei kuitenkaan Eurooppa-neuvostoon liittyviä asioita, valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unionin perussopimusten muuttamista koskevia asioita eikä valtioneuvoston kanslialle kuuluvia Euroopan unioniin liittyviä nimitysasioita. Pääministeri Vanhanen käsittelee muut valtioneuvoston kanslialle kuuluvat asiat. Muilta osin työnjako ulkoasiainministeriössä on seuraava: Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kiviniemi käsittelee kauppapolitiikkaa, kehitysyhteistyötä ja lähialueyhteistyötä koskevat asiat. Ministeri Enestam käsittelee pohjoismaisen yhteistyön sihteeristölle kuuluvat asiat. Ulkoasiainministeri Tuomioja käsittelee muut ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvat asiat. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Mari Kiviniemen ilmoitus sidonnaisuuksistaan. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 160 22007)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.8.2005 seuraavia asioita:

Suomen pysyvän YK-edustuston nyt käytössä olevien tilojen vuokrasopimuksen uusiminen 1.8.2005-31.7.2018, jolloin sopimuskauden vuokrakustannus on 10,6 miljoonaa USD. (UM kiinteistöjohtaja Mikko Paaso 160 55910)

Vuoden 2005 talousarvion momentin 28.07.63 (Muiden eläkelaitosten vastattavaksi kuuluvat eläkkeet) arviomäärärahan ylittäminen 7 000 000 eurolla. (VM hallitussihteeri Tommi Nieppola 160 33018)

LUOVUTETTUT MIETINNÖT

Kuntien ja valtion tietoyhteiskunta- ja tietohallintoyhteistyön kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti loppuraporttinsa 30.8.2005 pääministeri Matti Vanhaselle. Pääministeri asetti työryhmän vuonna 2004 kehittämään kuntasektorin ja valtion tietohallinnon yhteentoimivuutta. Työryhmän työ on osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista. Työryhmä ehdottaa merkittäviä rakenteellisia, organisatorisia sekä tietohallinnollisia uudistuksia muun muassa julkishallinnon hankintatoimeen sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Työryhmän mukaan julkishallinnosta puuttuu tällä hetkellä kokonaisvaltainen ja yleisiä poliittisia tavoitteita vahvasti tukeva tietohallinnon ohjaus. Tämän seurauksena tehdään paitsi paljon päällekkäistä työtä, myös vaikeutetaan palvelutuotannossa tarvittavien muutosten toteuttamista. Yhtenäisten ratkaisujen myötä voidaan varmistaa julkisten palvelujen saatavuus ja laatu sekä pitää palvelut edelleen lähellä kansalaisia. Työryhmä esittää useiden konkreettisten toimenpiteiden välitöntä käynnistämistä. Raportti on osoitteessa www.vnk.fi/vn/liston/vnk.lsp?r=1967&k=fi&old=960. Lisätietoja antavat Espoon kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, p. (09) 816 22211, ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. (09) 160 22363 valtioneuvoston kansliasta ja varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, p. (09) 771 2700 Suomen Kuntaliitosta.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.