Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 33/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.8.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 102/2005 vp) rahankeräyslaiksi sekä laeiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain ja rikoslain muuttamisesta. Nykyinen rahankeräyslaki korvataan uudella rahankeräyslailla, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin lisätään rahankeräysten valvontatietoja koskevat säännökset ja rahankeräysrikoksia koskevat säännökset siirretään tarkistettuina rikoslakiin. Tavoitteena on selventää rahankeräystoiminnan eroa yleishyödyllisten toimijoiden muuhun varainhankintaan, erityisesti kaupankäyntiin, tehostaa rahankeräysten viranomaisvalvontaa sekä toteuttaa rahankeräysten oikealla säädöstasolla oleva riittävän täsmällinen sääntely. (SM poliisijohtaja Kimmo Hakonen 160 42875)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 19.8.2005 seuraavat lait:

Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta, laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta ja laki kielilain muuttamisesta (HE 230/2004 vp). Käräjäoikeuslakia muutetaan siten, että käräjäoikeuteen voidaan perustaa osastoja esimerkiksi lainkäyttöasioissa tarvittavan asiantuntemuksen edellyttämän erikoistumisen turvaamiseksi tai sen turvaamiseksi, että kansalaiset voivat saada oikeuspalveluja omalla äidinkielellään samanlaisten perusteiden mukaan. Lakiin otetaan säännökset laamannin virkojen järjestelystä käräjäoikeuksia yhdistettäessä. Käräjäoikeuksien tuomiopiireistä määrätään valtioneuvoston asetuksella. Laissa säädetään lautamiesten oikeudesta saada korvausta lautamiestehtävässä sattuneesta työtapaturmasta. Lait tulevat voimaan 1.9.2005. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta (HE 66/2005 vp). Luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annettua lakia muutetaan siten, että toimivalta myöntää läänin rajan ylittävän pikavuoroliikenteen liikenneluvat siirretään liikenne- ja viestintäministeriöltä Etelä-Suomen lääninhallitukselle. Laki tulee voimaan 1.11.2005. (LVM hallitusneuvos Tuula Ikonen 160 28510)

Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta ja laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta (HE 43/2005 vp). Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävään säädetään tarkennuksia, jotka koskevat esimerkiksi lapsille suunnatun ohjelman ja viihteen tarjontaa sekä suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden tukemista. Yleisradio Oy:n hallituksen ja hallintoneuvoston välistä työnjakoa tarkennetaan. Yleisradio Oy:n toimitusjohtajan valinta siirretään hallituksen tehtäväksi. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu edelleen Yleisradio Oy:n toiminnan laajuudesta ja suuntaviivoista päättäminen sekä julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta. Hallintoneuvosto valitsee yhtiölle hallituksen, jonka jäsenet edustavat monipuolista yhtiön keskeisten tehtävien ja toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemusta. Hallituksen jäsenet eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön toimivaan johtoon. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain toimilupamaksua koskeva 5 luku kumotaan. Televisiotoiminnan harjoittajat eivät ole velvollisia maksamaan toimilupamaksua enää kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen jälkeen. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2006. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta tulee voimaan 1.4.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 160 28150)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 19.8.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista. Annetaan nykyisin voimassa olevaa asetusta vastaavat säännökset rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, sotilas- ja palvelusarvoista sekä tunnuskuvasta, ansiorististä ja ansiomitalista. Voimassa oleva tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen sotilaskäskyasioista, virkapuvusta, tunnuksista ja ansiomerkeistä (268/2000) kumoutuu 1.9.2005 rajavartiolain (578/2005) tullessa voimaan. Asetus tulee voimaan 1.9.2005. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.8.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainneuvos, Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikkö Heikki Hannikaisen tai hänen estyneenä ollessaan erityisasiantuntija Olli Ruohomäen valtuuttaminen allekirjoittamaan palestiinalaishallinnon kanssa sopimus palestiinalaisalueiden opetussektorin tukihankkeen kolmannesta vaiheesta ja kyseisen sopimuksen hyväksyminen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 160 56235)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 19.8.2005 seuraavat nimitysasiat:

Yli-insinöörineuvos Åke Allan Johanssonin määrääminen toimimaan korkeimman hallinto-oikeuden yli-insinöörineuvoksena patenttia, hyödyllisyysmallioikeutta tai integroidun piirin piirimallia koskevia asioita käsiteltäessä ajalle 1.9.2005 - 31.8.2008. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Ympäristöasiantuntijaneuvokset Pertti Einar Kalevi Vakkilainen ja Ilkka Juhani Hirsto ajalle 1.9.2005 - 31.8.2009 ja ympäristöasiantuntijaneuvos Pentti Sulevi Hannonen ajalle 1.9.2005 - 28.2.2009 korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

Everstiluutnantti Hans-Adolf Bertram Ehrnroothin määrääminen sotilasasiamiehen tehtävään Italiassa ja Espanjassa 1.9.2005 lukien asemapaikkana Pariisi. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 160 88114)

Kenraaliluutnantti Kari Allan Rimpi puolustusministeriön kansliapäällikön (A 33) virkaan 1.1.2006 - 31.12.2010. (PLM hallintojohtaja Hannu Antikainen 160 88119)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 18.8.2005 seuraavat päätökset:

Päätös eräistä tuomiopiirijärjestelyistä. Loimaan käräjäoikeus ja Forssan käräjäoikeus yhdistetään Forssa-Loimaan käräjäoikeudeksi 1.1.2006 lukien. Nilsiän käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Juankosken ja Nilsiän kaupungit, Kaavin, Maaningan, Rautavaaran ja Siilinjärven kunnat liitetään Kuopion käräjäoikeuden tuomiopiiriin ja Varpaisjärven kunta Iisalmen käräjäoikeuden tuomiopiiriin 1.1.2006 lukien. Valtioneuvoston lausuma; Käräjäoikeuslain 18 §:n mukaan käräjäoikeuden kanslian ja istuntopaikkojen sijainnin määrää oikeusministeriö. Oikeusministeriö voi tarvittaessa määrätä, että käräjäoikeudessa on useampia kanslioita ja istuntopaikkoja. Valtioneuvosto katsoo, että oikeusministeriön tulisi pyytää myös hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmän lausunto oikeusministeriön suunnitellessa käräjäoikeuden sivukanslian tai istuntopaikan lakkauttamista. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 160 67608)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 18.8.2005 seuraavia asioita:

Toimitilojen vuokraaminen Helsingin keskustasta osoitteesta Vuorikatu 20 elokuusta 2006 alkaen. Vuokrasopimuskauden pituus on kymmenen vuotta. Neljän vuoden kuluttua vuokrasopimus on irtisanottavissa 12 kuukauden irtisanomisajalla. Tilat vuokraa Senaatti-kiinteistöt, jolta sisäasiainministeriö vuokraa ne edelleen itselleen. Vuokra on 1 176 000 euroa vuodessa. (SM hallintojohtaja Janne Kerkelä 160 42788)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Tekniikan alan korkeakoulutusta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa selvittänyt työryhmä luovutti selvityksensä 15.8.2005 opetusministeri Tuula Haataiselle. Työryhmä esittää alan koulutusyksikköjen ja koulutusohjelmien määrien vähentämistä ja koulutuksen ja tutkimuksen keskittämistä suurempiin ja kilpailukykyisempiin yksiköihin. Työryhmä katsoo lisäksi, että tekniikan alan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja koulutustoimintaa tulisi kehittää. Rahoituksesta päätettäessä tulisi tieteellisten kriteerien lisäksi ottaa huomioon tutkimuksen yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen vaikuttavuus. Työryhmän mukaan yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tulee panostaa enemmän opetusmenetelmien kehittämiseen ja opiskelijoiden motivaation parantamiseen. Kansainväliselle yhteistyölle tulisi luoda mahdollisuuksia tutkimuksen perusrahoitusta lisäämällä ja tutkimusyksikköjen kokoa kasvattamalla. Työryhmän muistio on osoitteessa www.minedu.fi/julkaisut/koulutus. Lisätietoja antavat johtaja Markku Mattila, p. (09) 160 77230, opetusneuvos Ari Saarinen, p. (09) 160 77312 ja ylitarkastaja Tarmo Mykkänen, p. (09) 160 77330 opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.