Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 31/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.8.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 99/2005 vp) Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Pekingissä 15.11.2004. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Kiinan kansantasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 100/2005 vp) Ukrainan kanssa sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Ukrainan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Helsingissä 7.10.2004. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Ukrainan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

Esitys (HE 101/2005 vp) laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta kumotaan evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta annettu laki. Kirkon työmarkkinalaitos toimii evankelis-luterilaisen kirkon, seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana työmarkkina-asioissa sekä neuvottelee ja sopii evankelis-luterilaisen kirkon sekä sen seurakuntien ja seurakuntayhtymien viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista. Työmarkkinalaitoksen päätösvaltaa käyttää sen valtuuskunta. Laki sisältää säännökset valtuuskunnan jäsenten kelpoisuudesta, heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, valtuuskunnan päätöksenteon delegoinnista, valtuuskunnan työjärjestyksestä sekä työmarkkinalaitoksen toimistosta. (OPM hallitusneuvos Heikki Rosti 160 77318)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 5.8.2005 seuraavat lait:

Veronkantolaki, laki valmisteverotuslain 36 §:n muuttamisesta ja laki ajoneuvoverolain muuttamisesta (HE 63/2005 vp). Veronkantolaki sisältää veron kantoa ja perintää koskevat säännökset. Perustuslain edellyttämällä tavalla lakiin sisällytetään säännökset, jotka nykyisin ovat veronkantoasetuksessa ja ministeriön päätöksissä. Samalla valtuutussäännöksiä tarkennetaan ja lakiin tehdään muun lainsäädännön muuttamisesta aiheutuvat muutokset. Lain rakennetta eheytetään ja sanamuotoja yhdenmukaistetaan. Valmisteverotuslakia muutetaan siten, rahalaitokselle määrättävä viivästyskorko määräytyy veronkantolaissa olevan säännöksen mukaisesti siinä tapauksessa, että rahalaitos ei ole siirtänyt vastaanottamiansa verovaroja määräajassa tullilaitoksen tilille. Ajoneuvoverolakia muutetaan siten, että ajoneuvoveron maksuun pantava vähimmäismäärä lasketaan 17 eurosta 10 euroon. Lisäksi ajoneuvoverolakiin tehdään eräitä teknisiä muutoksia. Lait tulevat voimaan 15.8.2005. (VM hallitusneuvos Kirsi Seppälä 160 33122)

Laki eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista ja laki vesiliikennelain muuttamisesta (HE 42/2005 vp). Lailla säädetään huviveneille, vesiskoottereille ja niiden varusteille sekä huviveneiden ja vesiskoottereiden moottoreille asetettavista suunnittelua ja rakentamista sekä pakokaasu- ja melupäästöjä koskevista vaatimuksista. Lailla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/44/EY huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta. Laki sisältää myös huviveneiden ja muiden edellä mainittujen tuotteiden markkinavalvontaa koskevat säännökset. Lisäksi säädetään toimivaltuuksista ja valvontakeinoista, joita Merenkulkulaitoksella on tuotteita valvoessaan oikeus käyttää, sekä tulliviranomaisen velvollisuudesta valvoa kolmansista maista tuotavien tuotteiden maahantuontia. Lait tulevat voimaan 1.10.2005. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 160 28490)

Alusliikennepalvelulaki (HE 33/2005 vp). Alusliikennepalvelulailla kumotaan vesiliikenteen ohjaamista koskeva vesiliikennelain säännös. Lailla säädetään alusliikenteen valvontaa ja ohjausta koskevan alusliikennepalvelun perustamisesta. Laissa tarkoitettuja alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, navigointiapu ja alusliikenteen järjestely. Liikenne- ja viestintäministeriö on laissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka perustaa alusliikennepalvelun. Alusliikennepalvelua ylläpitää VTS-viranomaisena se Merenkulkulaitoksen yksikkö, jolle tehtävä on laitoksen työjärjestyksessä määrätty. VTS-viranomainen voi ylläpitää alusliikennepalvelua myös yhteistyössä muiden viranomaisten tai satamanpitäjien kanssa. Satama-alueilla alusliikenteen ohjausta ja valvontaa voivat ylläpitää myös satamanpitäjät. Laki sisältää muun muassa säännökset alusten velvollisuudesta osallistua alusliikennepalveluun. Lisäksi laki sisältää säännöksiä muun muassa aluksen päällikön vastuusta ja velvollisuudesta tehdä ilmoituksia merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Erityisesti ilmoitusvelvollisuuksien osalta pannaan täytäntöön alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Laki tulee voimaan 1.10.2005. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 160 28490)

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 5 ja 11 §:n muuttamisesta (HE 59/2005 vp). Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa oleva hammashuoltajan nimike muutetaan suuhygienistiksi. Suuhygienistin nimike on myös tutkintonimike. Laki tulee voimaan 1.9.2005. (STM hallitusneuvos Riitta-Maija Jouttimäki 160 73806)

Tasavallan presidentti hyväksyi Mosambikin kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Mosambikin kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 51/2005 vp). Suomen tasavallan ja Mosambikin tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Maputossa 3.9.2004. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Mosambikin tasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaan tulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 160 56167)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 5.8.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Chilen kanssa diplomaattisen edustuston ja konsuliedustuston sekä kansainväliseen järjestöön akkreditoidun edustuston henkilöstön perheenjäsenten työskentelystä vastaanottajavaltiossa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Asetus tulee voimaan 10.8.2005. (UM apulaisosastopäällikkö Marcus Laurent 160 55701)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.8.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Kirsti Lintosen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Jarmo Sarevan valtuuttaminen sopimaan kirjeenvaihdolla Sierra Leonen erityistuomioistuimen kanssa järjestelyistä erityistuomioistuimen oikeudenkäynneissä kuultavina olleiden tai kuultaviksi tulevien todistajien ja tarvittaessa heidän läheistensä sijoittamisesta Suomen alueelle. (UM apulaisosastopäällikkö Marcus Laurent 160 55701)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 5.8.2005 seuraavat nimitysasiat:

Santiago de Chilessä olevan suurlähetystön päällikön, ulkoasiainneuvos Pekka Korvenheimon edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.3.2006. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Ulkoasiainneuvos Iivo Salmi Santiago de Chilessä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.4.2006 lukien, ja ulkoasiainneuvos Antti Koistinen ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävään 1.9.2005 lukien toimialueenaan Afganistan. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 160 55401)

Everstiluutnantti Pertti Hyvärinen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 15.8.2005 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.8.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella säädetään keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen soveltamisesta annetun lain (148/2004) voimaantulosta. Asetuksesta käyvät ilmi myös Suomen yleissopimuksen soveltamisen osalta tekemät ilmoitukset. Asetuksella kumotaan asetus yleissopimuksen ja voimaansaattamislain soveltamisesta ennen yleissopimuksen kansainvälistä voimaantuloa (372/2004). Laki tulee voimaan 23.8.2005. Asetus tulee voimaan 23.8.2005. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 160 67700)

Valtioneuvoston asetus erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista. Asetusta erityisperustein korvattavista lääkkeistä ja lääketieteellisin perustein vakaviksi arvioitavista sairauksista muutetaan siten, että sevelameeri -niminen lääkeaine tulee peruskorvattavaksi omana ryhmänään sairaudessa "Munuaisdialyysipotilaiden vaikeahoitoinen hyperfosfatemia erityisin käyttöaihein", ja merkittävät ja kalliit psoriaasin hoidossa käytettävät lääkkeet peruskorvattavaksi omana ryhmänään sairaudessa "Vaikea ja vaikeahoitoinen psoriaasi erityisin käyttöaihein". Asetus tulee voimaan 1.9.2005. (STM hallitussihteeri Virpi Korhonen 160 73914)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.8.2005 seuraavat päätökset:

Päätös jakaa myöntämisvaltuudet Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta osarahoitettavien ohjelmien toimeenpanoa varten. Päätöksellä jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille myöntämisvaltuutta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston rahoitusosuutena 2 707 000 euroa ja saman rahaston tukiosaston rahoitusosuutena 2 139 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena 6 348 700 euroa käytettäväksi Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelmien ja alueellisen maaseudun kehittämisohjelman sekä niiden ja Leader+ -yhteisöaloiteohjelman kansallisen teknisen avun toimeenpanoa varten. Päätöksellä jätetään maa- ja metsätalousministeriön käyttöön 65 300 euroa valtion rahoitusosuutta. Päätös sisältää Kainuun maakuntavaltuuston 18.4.2005 28 § tekemässä päätöksessä tarkoitetun myöntämisvaltuuden. Maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaettuihin myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia ilman raha-asiainvaliokunnan ja valtioneuvoston käsittelyä. (MMM ylitarkastaja Sirpa Karjalainen 160 52901)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta tavoite 1 ja 2 -alueille. Päätöksellä osoitetaan myöntämisvaltuutta käytettäväksi työvoima- ja elinkeinokeskusten alueilla toteutettaviin kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan rahoittamiin tavoite 1 ja 2 -ohjelmien mukaisiin hankkeisiin yhteensä 36 643 000 euroa, josta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus on 17 818 000 euroa ja valtion rahoitusosuus 18 825 000 euroa. Osoitettavat myöntämisvaltuudet ovat vuosien 2000-2003 hankepäätöksistä purkautuneita valtuuksia, jotka on budjetoitu uudelleen vuoden 2005 lisätalousarviossa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 160 62089)

Päätös kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion rahoitusosuuden jaosta Interreg III A -alueille. Päätöksellä osoitetaan Interreg III A -ohjelma-alueilla toimiville työvoima- ja elinkeinokeskuksille valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta ohjelma-alueittain yhteensä 318 000 euroa käytettäväksi EU:n rakennerahastojen vastinrahoituksena Interreg III A -ohjelmien mukaisiin hankkeisiin. Osoitettavat myöntämisvaltuudet ovat vuosien 2001-2003 hankepäätöksistä purkautuneita valtuuksia, jotka on budjetoitu uudelleen vuoden 2005 lisätalousarviossa. (KTM ylitarkastaja Minna Härkönen 160 62089)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.8.2005 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen maisteri, diplomi-insinööri Tuire Taina maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 1.9.2005 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 160 53327)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.