Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 29/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.7.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella tarkennetaan ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Opiskelijan arviointia ja todistuksia koskeviin säännöksiin tehdään ammattiosaamisen näyttöjen käyttöönoton edellyttämät muutokset ja täsmennykset. Lisäksi säädetään arviointiaineiston säilyttämisestä, osaamisen tunnustamiseen liittyvästä menettelystä ja tietojen antamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2006. (OPM opetusneuvos Tarja Riihimäki 160 77348)

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 tarkoittamien objektiivisten perusteiden nojalla säädetään tukialueista, asetuksen säätämissä rajoissa käyttöönotettavista muista kuin asetuksen 69 artiklan mukaisista tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnin eräistä perusteista mainitun asetuksen sekä komission asetuksen (EY) N:o 795/ 2004 edellyttämällä tavalla. Asetus tulee voimaan 1.8.2005. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 160 52793)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.7.2005 seuraavat päätökset:

Valtioneuvoston päätös sisärajatarkastusten palauttamisesta 24.7.-14.8.2005. Sisärajatarkastukset palautetaan Helsingissä 6.-14.8.2005 pidettävien yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen turvallisuuden varmistamiseksi. Päätöksen toimeenpano edellyttää rajavartiolaitoksen voimavarojen siirtämistä muista tehtävistä sisärajalle sekä lentoasemille ja satamiin. Sisärajatarkastukset kohdennetaan poliisi-, tulli- ja rajavartioviranomaisten yhteisen tiedustelutiedon avulla valittuihin kohteisiin. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Valtioneuvoston päätös Euroopan aluekehitysrahaston ja sitä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden jakamisesta lääninhallituksille käytettäväksi tavoite 1 ja 2-ohjelmien toteuttamiseen sekä kansallisen myöntämisvaltuuden jakamisesta Interreg III A-ohjelmien toteutukseen. EteläSuomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääninhallituksille jaetaan Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 458 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen sekä Oulun lääninhallitukselle 393 000 euroa Kainuun maakunnassa käytettäväksi. Lisäksi lääninhallituksille jaetaan kansallisena rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 527 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1 ja 2 toimenpiteiden toteutukseen sekä Oulun lääninhallitukselle 296 000 euroa Kainuun maakunnassa käytettäväksi. LänsiSuomen, Oulun ja Etelä-Suomen lääninhallituksille jaetaan myös kansallisena rahoitusosuutena 40 000 euroa Interreg III A-ohjelmien mukaisten toimenpiteiden toteutukseen ohjelmakaudella 2000-2006. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 160 77250)

Valtioneuvoston päätös Euroopan sosiaalirahaston osuuden sekä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten ja Opetushallituksen käytettäväksi tavoiteohjelmien 1, 2 ja 3 toteuttamiseen. Työministeriö on 29.6.2005 tekemällään päätöksellä osoittanut opetusministeriölle Euroopan sosiaalirahasto-osuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 3 926 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen sekä kansallista myöntämisvaltuutta 808 000 euroa Kainuun maakunnassa käytettäväksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteutukseen. Edellä mainitun johdosta valtioneuvoston päätöksellä osoitetaan Etelä-Suomen, LänsiSuomen, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääninhallituksille sekä Opetushallitukselle valtion vuoden 2005 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta yhteensä 3 104 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. Oulun lääninhallitukselle osoitetaan valtion vuoden 2005 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta yhteensä 782 000 euroa Kainuun maakunnassa käytettäväksi Itä-Suomen tavoite 1-ohjelman toteutukseen. Lisäksi osoitetaan Etelä-Suomen, Länsi-Suomen, Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääninhallituksille sekä Opetushallitukselle kansallisena rahoitusosuutena valtion vuoden 2005 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta yhteensä 3 784 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. Oulun lääninhallitukselle osoitetaan valtion vuoden 2005 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 myöntämisvaltuutta yhteensä 808 000 euroa Kainuun maakunnassa käytettäväksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toteutukseen. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 160 77250)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.7.2005 seuraavat nimitysasiat:

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tuija Karanko puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.9.2005-15.1.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran haltija on virkavapaalla. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 160 88120)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.