Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 26/2005

Liite: Ministereiden sijaisuudet 29.6.2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 29.6.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta täydennetään menettelytapoja koskevilla säännöksillä työttömyysvakuutusrahaston suorittaessa ennakoita Kansaneläkelaitokselle peruspäivärahaan ja perustukeen liittyvien työllistymisohjelmalisiä ja korotusosia varten sekä niiden lopullisesta rahoituksesta. Asetus tulee voimaan 1.7.2005. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuden työvoimapoliittisista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetus liittyy työllistymisen ja muutosturvan toimintamallin toimeenpanoon. Asetuksessa säädetään työvoimatoimiston ja työvoimatoimikunnan keskinäisestä tehtävänjaosta annettaessa työvoimapoliittisia lausuntoja oikeudesta työllistymisohjelmalisällä korotettuun työttömyyspäivärahaan. Asetus tulee voimaan 1.7.2005. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Valtioneuvoston asetus koron alentamisesta vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisen muuttamisen yhteydessä. Eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta annetun lain mukaan 1.3.1982-31.12.1993 myönnettyjen ns. kiinteäehtoisten valtion asuntolainojen korkoa alennetaan laina-ajan pidentämisen yhteydessä. Asetuksella säädetään tarkemmin koron alentamisen edellytyksistä, suuruudesta ja soveltamisesta. Korkoa alennetaan 4,25 prosentista 3,25 prosenttiin lainoissa, joissa on korkeat lainanhoitokustannukset suuresta alkuperäisestä lainapääomasta johtuen. Koron alentamisen piiriin tulevat lainat, joiden lainaa myönnettäessä vahvistettu hankinta-arvo eli hyväksytyt rakennus- ja tonttikustannukset asuinneliömetriä kohden ylittävät asetuksella säädetyn rajan. Rajat määritellään erisuuruisiksi rakennuskustannuksiltaan erilaisilla alueilla ja lisäksi koron alentamiseen liittyvä tuki suunnataan etenkin kasvukeskusten ulkopuolelle, missä siihen on eniten tarvetta. Asetus tulee voimaan 15.7.2005. (YM ylitarkastaja Anu Kääriäinen 160 39578)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 29.6.2005 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin sijaiseksi (liite ministereiden sijaisuudet). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva peruspalveluministeri Liisa Hyssälän ilmoitus muutoksista sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 160 24026)

Päätös määrätä ylitarkastaja Timo Riissanen valtioneuvoston esittelijäksi. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Päätös kuntajaon muuttamisesta Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin välillä. Toholammin kunnan ja Kannuksen kaupungin välillä on esitetty kuntajaon muuttamista siirtämällä eräitä kiinteistöjä Toholammin kunnasta Kannuksen kaupunkiin. Alueen kokonaispinta-ala on noin 963 hehtaaria. Alueella asuu seitsemän henkilöä. Päätös tulee voimaan 1.1.2006. (SM ylitarkastaja Anu Hernesmaa 160 44654)

Päätös peruuttaa Suomen 3 G Oy:n toimilupa televerkkopalvelujen tarjontaan yleisessä kolmannen sukupolven UMTS-matkaviestinverkossa. Toimilupa peruutetaan, koska Suomen 3G ei ole täyttänyt toimilupaan sisältyvää rakentamisvelvoitetta. Suomen 3G ei ole lainkaan rakentanut kolmannen sukupolven matkaviestinverkkoa Suomeen. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 160 28609)

Päätös asettaa liikennevahinkolautakunta toimikaudeksi 1.1.2006-31.12.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: varatuomari Kyösti Vihermaa; varapuheenjohtajat: käräjätuomari Sinikka Kurkinen, lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen ja vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen; muut jäsenet (varajäsenet suluissa): LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Ole Böstman (LKT, ortopedian ja traumatologian dosentti Aarne Kivioja), LKT, neurologian erikoislääkäri Mikael Ojala (LKT, neurokirurgian erikoislääkäri Leena Kivipelto), tekninen johtaja Seppo Soitula (tekninen johtaja Velipekka Salo), diplomi-insinööri Pauli Lappalainen (diplomi-insinööri Juhani Intosalmi), varatuomari Riitta Haapasaari (varatuomari Leena Snellman), varatuomari Tarja Östervik (OTK Seppo Eskuri) ja OTK Pasi Nieminen (varatuomari Iiro Lehtonen). (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 160 73878)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden ja kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta (Tavoite 1-, 2- ja 3-ohjelmat). Vuoden 2005 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 5 472 000 euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toteutukseen. Valtion vuoden 2005 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) jaetaan myöntämisvaltuutta 5 865 000 euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien kansalliseen osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 010 60 47979)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 29.6.2005 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi erivapauden vaadittavasta päteväksi toteamisesta lähetystöneuvos, filosofian maisteri Anneli Elsa Mari Vuoriselle ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 160 55410)

Lähetystöneuvos Anneli Vuorinen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan sekä ulkoasiainministeriön globaaliasioiden osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.9.2005 lukien sekä kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve ulkoasiainministeriön Afrikan ja Lähi-Idän osaston apulaisosastopäällikön tehtävään 1.9.2005 lukien. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 160 55410)

Valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula lapsiasiavaltuutetun virkaan 1.9.2005 lukien viiden vuoden määräajaksi. (STM osastopäällikkö Kari Välimäki 160 73194)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 29.6.2005 seuraavia asioita:

Momentilta 24.30.66.2 (Varsinainen kehitysyhteistyö; Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö) myönnetään 8 miljoonaa euroa Kenialle kohdennetuista vuoden 2005 talousarvion myöntö- ja sopimusvaltuuksista Kenian oikeussektorin tuen II-vaiheelle vuosille 2006-2008. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 160 56235)

Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusosuuden varojen osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriöille Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 20 167 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriölle valtion rahoitusosuutta myöntämisvaltuutena yhteensä 2 782 000 euroa käytettäväksi Kainuun maakunnassa tavoite 1 -ohjelma-asiakirjassa ja sen täydennysosassa määriteltyihin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 160 42340)

Ilmavoimien Vinka-alkeislentokoulutuspalvelujen ja Vinka-konekaluston teknisen tuen palvelujen hankkiminen. Ilmavoimien esikunta valtuutetaan tekemään koulutuspalveluja ja teknistä tukea koskeva hankintasopimus nyt ulkoistettavan palvelun tuottajan, Patria Aviation Oy:n, Jämsä, kanssa. Hankinnan alv-veroton kiinteä kokonaishinta on 20 526 000 euroa eli 25 041 720 euroa 22 % alv:neen. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 160 88126)

Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen kiinteistön vuokrasopimus. Opetusministeriön tarkoituksena on rahoittaa Hanasaaren käytöstä aiheutuva vastikekustannus valtion varoista opetusministeriön momentilta 29.90.53 (Valtionavustus tilakustannuksiin). Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston ja Senaatti-kiinteistöjen kesken on valmisteltu sopimus Hanasaaren kiinteistön käytöstä suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen toimipaikkana (päärakennus 5 908 brm2, asuinrakennus 475 brm2, tontti noin 53 ha vesialueineen), mistä aiheutuu tilojen käyttäjälle vuosittainen vastikekustannus 1 383 000 euroa 1.1.2005 alkaen. Sopimuksen kesto on 12 vuotta. (OPM rakennusneuvos Tuulikki Terho 160 77345)

Säätiön Institutum Romanum Finlandiae tilojen vuokrasopimus. Opetusministeriön tarkoituksena on rahoittaa Rooman Villa Lanten kiinteistön (rakennus noin 1 161 m2, maa-alue noin 2 350 m2) ja Via Faldan osakehuoneiston (noin 85 m2) käytöstä aiheutuvat vuokrakustannukset valtion varoista opetusministeriön momentilta 29.90.53 (Valtionavustus tilakustannuksiin). Säätiön Institutum Romanum Finlandiae ja Senaatti-kiinteistöjen kesken on valmisteltu sopimus sanottujen toimitilojen käytöstä Rooman tiedeinstituutin toimipaikkana, mistä aiheutuu käyttäjälle vuosittainen vastikekustannus, yhteensä 338 388 euroa 1.1.2005 alkaen. Kummankin sopimuksen kesto on 5 vuotta. (OPM rakennusneuvos Tuulikki Terho 160 77345)

Pääomalainan myöntäminen Finnvera Oyj:lle valtakunnallisen aikaisen vaiheen siemenrahastoyhtiön pääomaksi. Kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää Finnvera Oyj:lle vuoden 2005 lisätalousarvion momentilla 32.70.87 Finnvera Oyj:lle osoitetun 11,5 miljoonan euron suuruisen pääomalainan, joka käytetään valtakunnallisen aikaisen vaiheen siemenrahastoyhtiön pääomaksi. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 160 62084)

Työttömyysturvan valtionosuuden oikaiseminen. Valtionosuutta ansioturvaan tarkistetaan vuosilta 1995-1998 7 412 871,88 eurolla ja valtionosuutta perusturvaan vuosilta 1999-2003 tarkistaminen 2 853 285,77 eurolla. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 160 73910)

Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden ja kansallisen myöntämisvaltuuden osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Työministeriö oikeuttaa opetusministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön käyttämään valtion vuoden 2005 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta yhteensä 4 340 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. Työministeriö oikeuttaa Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) 11 §:n mukaisesti opetusministeriön käyttämään valtion vuoden 2005 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) myöntämisvaltuutta 808 000 euroa EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 Itä-Suomen tavoite 1- ohjelman kansalliseen osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 010 60 47979)

Vuoden 2004 talousarvion momentilla 35.10.60 (Siirto öljysuojarahastoon) olevan 2 miljoonan euron määräraha siirtäminen öljysuojarahastoon. Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi ensisijassa öljyn pilaaman maaperän kunnostuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamiseen. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 160 39737)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 29.6.2005

Suomeen lisää kokouksia EU-puheenjohtajuuskaudella

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti keskiviikkona 29. kesäkuuta, että Barcelonan prosessin 8. virallinen ulkoministerikokous pidetään EUpuheenjohtajuuskaudella Suomessa. Barcelona-prosessi on EU-maiden, yhdeksän Välimeren maan ja palestiinalaishallinnon muodostama Euro-Välimerikumppanuus.

Lisäksi EU-ministerivaliokunnassa päätettiin pitää Kööpenhaminan prosessin opetusministeritason seurantakonferenssi sekä ulkoministeritasoiset EU-Australia- ja EU-Uusi-Seelanti-troikkakokoukset Suomessa.

Kokousten ajankohdat ja kokouspaikat tarkennetaan myöhemmin. Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa 1. heinäkuuta 2006.

Lisätietoja: EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo, p. (09) 160 22621, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Turpeen energiakäytön asemaa Suomen energiajärjestelmässä tutkinut työryhmä on luovuttanut mietintönsä kauppa- ja teollisuusministeriölle (tiedote 23.6.2005). Kauppa- ja teollisuusministeriön Electrowatt-Ekonolla teettämä selvitys pyrkii kokoamaan yhteen kaikki turpeen tuotantoon ja käyttöön vaikuttavat näkökulmat. Asiantuntijaryhmän mukaan turpeen tuotannossa on varmistettava tarvittavien turvetuotantoalojen riittävyys, jotta turpeen nykyinen asema ja tuotantovolyymi voidaan säilyttää. Tämä näkökohta olisi otettava huomioon myös maakuntakaavoituksessa ja ympäristöluvituksessa. Myös ilmasto- ja energiastrategiaan tarvitaan linjaukset turpeen energiakäytön asemasta. Asiantuntijaryhmä esittää mietinnössään suuren joukon yksilöityjä toimenpiteitä, jotka kohdistuvat mm. energiaverotukseen ja muihin tukiin, turpeen käsittelyyn kasvihuonekaasupäästötaseissa, kone- ja turvealan yrittäjyyden edistämiseen, tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä sääriskeihin ja toimitushäiriöihin varautumiseen. Selvitys on osoitteessa www.ktm.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa ylitarkastaja Aimo Aalto, p. (09) 160 64793 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Jäteveron vaikuttavuutta tutkinut työryhmä luovutti mietintönsä 23.6.2005 ympäristöministeriölle. Vuonna 1996 käyttöön otetun jäteveron piirissä ovat yleisille kaatopaikoille toimitettavat jätteet. Ympäristöministeriön Suunnittelukeskus oy:ltä 2004 tilaaman selvityksen mukaan jätevero on vähentänyt erityisesti kaatopaikoille sijoitettavan rakennusjätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteen määrää parantamalla näiden jätelajien vaihtoehtoisten käsittelytapojen kilpailukykyä. Kotitalouksissa veron ohjausvaikutus ei ole ollut yhtä tehokas. Jäteveron vaikuttavuuden parantamiseksi olisi tältä osin syytä lisätä siihen liittyvää tiedollista ohjausta erityisesti kiinteistöjen isännöinnissä. Myös jäteverotuksen tasoa tulisi tarkistaa sen varmistamiseksi, että kaatopaikkakäsittely olisi muihin käsittelyvaihtoehtoihin verrattuna vähiten kiinnostava vaihtoehto. Lisäksi on pystyttävä reagoimaan sellaiseen kehitykseen, jossa yritykset laajemmin siirtyvät käyttämään yksityisiä kaatopaikkoja ja näin välttyvät jäteverosta. Mietintö on osoitteessa wwwymparisto.fi/download.asp?contentid=36920&lan=fi. Lisätietoja antavat yli-insinööri Magnus Cederlöf, p. (09) 160 39466 ja ylitarkastaja Ari Seppänen, p. (09) 160 39715 ympäristöministeriöstä.

Rakennussuojelulain muuttamista pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 23.6.2005 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Työryhmä ehdottaa rakennussuojelun kohteiden määrittelyyn täsmennyksiä erityisesti sisätilojen osalta ja valtion erityisaseman poistamista kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten omistajana. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että rakennussuojelulakiin kirjattaisiin ne erityiset syyt, joiden vallitessa rakennussuojelulain nojalla voidaan suojella asemakaava-alueella sijaitseva rakennus. Myös omistajan asemaan esitetään parannuksia rakennussuojeluasian vireillä olon vuoksi annetun vaarantamiskiellon osalta. Rakennussuojelulain tarkoituksena on turvata kansallisesti arvokkaan rakennusperinnön säilyminen. Samalla säädetään rakennusperinnön säilyttämiseksi tarpeellisista velvoitteista ja niiden valvonnasta. Työryhmän raportti on osoitteessa www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=37178&lan=fi. Lisätietoja antavat vanhempi hallitussihteeri Satu-Kaarina Virtala, p. (09) 160 39562 ja ympäristöneuvos Tuula Lundn, p. (09) 160 39344 ympsristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.