Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 22/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.6.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 70/2005 vp) tuottoon liittyvän rahanpesun soveltamisalasta tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyssä yleissopimuksessa ja kuljetusvälineen rekisterinumeron sisällyttämisestä yleissopimuksessa lueteltuihin tietoihin tehdyn pöytäkirjan ja sen suomenkielisen oikaisupöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laiksi tullilain 23 b §:n muuttamisesta. Pöytäkirjalla muutetaan Brysselissä 26.7.1995 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella tehtyä tietotekniikan käytöstä tullialalla tehtyä yleissopimusta. Pöytäkirjalla laajennetaan tullitietojärjestelmän soveltamisalaa rahanpesurikosten osalta ja määritellään kulkuneuvon rekisterinumero sellaiseksi henkilötiedoksi, joka saadaan tallettaa tullitietojärjestelmään. (VM ylitarkastaja Hanna Vuojela 1603 4921)

Esitys (HE 71/2005 vp) lannoitevalmistelaiksi. Lannoitevalmistelaki sisältää ne yleiset lannoitevalmisteita koskevat laatuvaatimukset, jotka lannoitevalmisteiden on täytettävä, jotta niitä saa valmistaa markkinoille saattamista varten, saattaa markkinoille, käyttää ja tuoda maahan. Markkinoilla olevien lannoitevalmisteiden tulee sisältyä joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon tai Euroopan yhteisön lannoitetyyppien luetteloon. Laki koskee myös maastavientiä sekä osin lannoitevalmisteiden valmistusta maatilalla omaan käyttöön ja muuta lannoitevalmisteiden käyttöä. Voimassa oleva lannoitelaki kumotaan. Lannoitevalmisteiden viranomaisvalvonta painottuu jatkossa toiminnanharjoittajien omavalvonnan valvontaan, markkinavalvontaan ja lannoitevalmisteiden käytön valvontaan. Tietyille lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmistaville laitoksille säädetään laitoshyväksyntä. Laissa on otettu huomioon uudistuneen EU-lainsäädännön ja Suomen perustuslain vaatimukset sekä kansalliset kehittämistarpeet. Laki on tarkoitettu voimaan 1.5.2006 samanaikaisesti uudesta Elintarviketurvallisuusvirastosta annettavan lain kanssa. (MMM maatalousneuvos Kirsi Heinonen 1605 4221)

Esitys (HE 72/2005 vp) laiksi tieliikennelain 103 §:n muuttamisesta. Tieliikennelain liikennerikkomusta koskevaa säännöstä täsmennetään teon syyksilukemisen osalta. (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 1602 8571)

Esitys (HE 73/2005 vp) Eurooppalaisen maisemayleissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eurooppalainen maisemayleissopimus on allekirjoitettu Firenzessä vuonna 2000. Yleissopimuksen tavoitteena on maiseman suojelun, hoidon ja suunnittelun edistäminen sekä eurooppalaisen yhteistyön järjestäminen maisemaa koskevissa asioissa. Yleissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 1.3.2004. Suomen osalta yleissopimus tulee voimaan seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä siitä, kun on kulunut kolme kuukautta Suomen hyväksymiskirjan tallettamisesta. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (YM ylitarkastaja Tuuli Lovn 1603 9721)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.6.2005 seuraavat lait:

Laki oikeusgeneettisest! isyystutkimuksesta ja laki isyyslain muuttamisesta (HE 56/2004 vp). Uusi laki oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta säädetään. Samalla kumotaan laki eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista. Isyyslakiin tehdään tarvittavat seurannaismuutokset. Isyyslain mukaan isyyden vahvistamisessa tai kumoamisessa ratkaisevaa on biologinen isyys. Oikeusgeneettinen isyystutkimus voidaan määrätä tehtäväksi toisin kuin nykyään myös isäksi oletetun miehen olemassa olevasta kudosnäytteestä tai hänen hautaamattomasta ruumiistaan. Jos aiempaa näytettä ei ole saatavilla, tuomioistuin voi antaa määräyksen miehen sukulaisten tutkimisesta. Tällainen tutkimus edellyttää kuitenkin aina tutkittavan suostumusta. Isyystutkimuksen voi lain mukaan teettää myös lastenvalvoja kaikkien osapuolten suostumuksella. Lait tulevat voimaan 1.10.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, millaisia ongelmia isyyslain voimaanpanosta annetun lain (701/1975) 7 §:n 2 momentista aiheutuu, ja antaa eduskunnan käsiteltäviksi tämän selvityksen perusteella mahdollisesti tarpeellisiksi osoittautuvat lakiehdotukset. (OM apulaisosastopäällikkö Tiina Astola 1606 7666)

Laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajista annetun lain muuttamisesta (HE 10/2005 vp). Lakiin otetaan säännös siitä, että julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla. Lakiin tehdään tarkennuksia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tutkintoon vaadittavista opinnoista. Lakiin otetaan laadunvarmistuksen valvontaa koskevat säännökset. Samoin lisätään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan käyttämien asiantuntijoiden ja avustajien oikeudellista asemaa tarkentavat säännökset. Lakiin tehdään hallintolaista johtuvat teknisluonteiset muutokset esteellisyyttä ja kuulemista koskeviin säännöksiin. Laki tulee voimaan 1.8.2005. (VM neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen 1603 3043)

Laki valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta (HE 272/2004 vp). Valtion virkaehtosopimuslakia muutetaan siten, että virastot voivat valtion talousarvion rajoissa palkkauksen ohella määrätä virkamiestensä virkasuhteesta johtuvista luontoiseduista. Tämä ei kuitenkaan koske eräitä ylimpiä virkoja. Tavoitteena on parantaa virastojen mahdollisuuksia kohdentaa voimavarojaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja täten edistää niiden toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä valtion kilpailukykyä työnantajana. Laki tulee voimaan 1.10.2005. (VM vanhempi hallitussihteeri Riitta Bäck 1603 4931)

Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, laki kemikaalilain muuttamisesta ja laki rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta (HE 279/2004 vp). Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta korvaa vuonna 1953 annetun lain räjähdysvaarallisista aineista. Uusi laki sisältää kaikkien vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säännökset. Laki sisältää myös räjähteitä sekä niiden valmistusta, maahantuontia, käyttöä, siirtoa, kauppaa, luovuttamista, hallussapitoa, varastointia, säilytystä ja hävittämistä koskevat säännökset. Lailla kemikaalilain muuttamisesta kumotaan kemikaalilaista terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säännökset, jotka sisältyvät uuteen lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. Rikoslain 44 luvun 11 ja 12 pykälien sanamuoto korjataan vastaamaan uudessa laissa käytettyjä käsitteitä. Lait tulevat voimaan 1.7.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 1606 3772)

Laki vakuutusyhtiölain 10 luvun muuttamisesta, laki vakuutusyhdistyslain 10 luvun muuttamisesta, laki eläkesäätiölain muuttamisesta, laki vakuutuskassalain muuttamisesta, laki maatalousyrittäjien eläkelain 17 §:n muuttamisesta ja laki merimieseläkelain 56 §:n muuttamisesta (HE 19/2005 vp). Vakuutuslaitosten mahdollisuutta sijoittaa vastuuvelkansa katteena olevia varoja muihin OECD:n jäsenvaltioihin kuin Euroopan talousalueeseen kuuluviin valtioihin lisätään. Vakuutuslaitokset voivat sijoittaa nykyisen viiden prosentin sijasta enintään kymmenen prosenttia vakuutusteknisen vastuuvelkansa bruttomäärästä tietyillä velkasitoumuksilla, osakkeilla, osuuksilla ja muilla sitoumuksilla, jotka sijaitsevat muissa OECD:n jäsenvaltioissa. Lisäksi perustuslain sääntelystä johtuen kutakin vakuutuslaitosta koskevissa laeissa säädetään Vakuutusvalvontaviraston valtuuksista antaa määräyksiä eräistä vastuuvelan katetta koskevista seikoista. Lait tulevat voimaan 1.7.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan vakuutuslainsäädännön pikaisesta jatkovalmistelusta siten, että vastuuvelan katesäännöt tulevat jatkossa olemaan eri vakuutuslaitosten osalta tasapuoliset. (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 1607 4470)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 3.6.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Pekka Säilän tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Petri Kruutin valtuuttaminen sopimaan kirjeenvaihdolla Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) kanssa tuomioistuimessa kuultavien todistajien ja heidän läheistensä mahdollisesta sijoittamisesta Suomeen. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevan pohjoismaisen sopimuksen hyväksyminen. Pohjoismainen lukiosopimus takaa, että Pohjoismaat antavat toisista Pohjoismaista tuleville koulutukseen hakeutuville mahdollisuuden päästä yleiseen lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen samoilla ehdoilla kuin omille kansalaisilleen. Lisäksi lukiosopimus estää Pohjoismaita vaatimasta toisiltaan maksua opiskelijavaihdosta, sillä tämä saattaisi olla epäsuora este lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilaiden vapaalle liikkuvuudelle Pohjolassa. (OPM hallitusneuvos Fredrik Forsberg 1607 7248)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 3.6.2005 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki kunnallisista teistä annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kulttuurivaltuuskunnasta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain muuttamisesta. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 1606 7686)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäviksi: hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 55/2005 vp), tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, tasavallan presidentin asetus tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta ja muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta, tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta ja tasavallan presidentin asetus liikennemerkkejä ja -opasteita koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaiseen sopimukseen liitettyyn tiemerkintöjä käsittelevään pöytäkirjaan tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 1606 7686)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.6.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksen 1 §:n 2 kohdasta poistetaan oikeusministeriön lainvalmisteluosaston osastopäällikön sekä apulaisosastopäällikön lainsäädäntöjohtajana ja lainsäädäntöneuvoksen virat. Asetuksen 1 §:n 4 kohdasta poistetaan valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston osastopäällikön virka. Virat poistetaan asetuksesta, koska niiden täyttäminen aina määräajaksi ei ole perusteltua. Määräaikaiskysymystä harkitaan vastaisuudessa virkamiesoikeudellisten yleisten säännösten perusteella. Asetus tulee voimaan 8.6.2005. (VM työmarkkina-asiantuntija Teija Junnila 1603 4955)

Valtioneuvoston asetus maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun asetuksen 7 §:n kumoamisesta. Asetuksen (511/1999) 7 § kumotaan. Asetus tulee voimaan 10.6.2005. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 010 60 48019)

Valtioneuvoston asetus pakolaisista ja eräistä muista maahanmuuttajista sekä turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen 2 ja 13 §:n muuttamisesta. Asetuksen 2 §:ää ja 13 §:ää muutetaan siten, että oleskeluluvan saanut voi kuulua vastaanoton piiriin ajan, joka tarvitaan kunnassa asumisen ja toimeentulon järjestämistä varten. Asetus tulee voimaan 10.6.2005. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 010 60 48019)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.6.2005 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 31.5.2008 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: ylijohtaja Ilkka Ruska maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä sisäasiainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): neuvotteleva virkamies Marja Taskinen sisäasiainministeriö (neuvotteleva virkamies Leif Ehrstn), budjettineuvos Kati Suihkonen valtiovarainministerii (neuvotteleva virkamies Seija Kivinen), opetusneuvos Seppo Niinivaara opetusministeriö (ylitarkastaja Pirkko Liisi Kuhmonen), neuvotteleva virkamies Riitta Viren liikenne- ja viestintäministeriö (talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola), teollisuusneuvos Marjukka Aarnio kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Ilkka Korhonen), ylitarkastaja Pentti Kananen sosiaali- ja terveysministeriö (erikoistutkija Kari Gröhn), ylitarkastaja Aila Ryynänen työministeriö (neuvotteleva virkamies Jarmo Palm), ylitarkastaja Rainer Lahti ympäristöministeriö (ylitarkastaja Jorma Keva), ylijohtaja Timo Lähdesmäki opetushallitus (opetusneuvos Susanna Tauriainen), ylijohtaja Matti Heikkilä sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (tutkija Sirpa Andersson), johtaja Pekka Savolainen Hämeen työvoima- ja elinkeinokeskus (johtaja Leila Helaakoski Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus), maakuntajohtaja Esa Latva-Rasku Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto (maakuntasuunnittelija Kirsi Ollikkala), kunnanjohtaja Kaisu Tuomi Siikajoen kunta (pienkunta-asiamies Markku Fagerlund Suomen Kuntaliitto), toiminnanjohtaja Michael Hornborg Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. (osastopäällikkö Asko Niemi), ombudsman Rikard Korkman Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (verkställande direktör Kim Nordling Pro Agria Svenska lantbrukssällskapens förbund), projektipäällikkö Eine Mikkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (apulaisjohtaja Matti Viialainen), järjestösihteeri Tom Holmroos Toimihenkilökeskusjärjestö STTK (puheenjohtaja Håkan Nystrand METO-Metsäalan asiantuntijat ry), varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen Suomen Yrittäjät (varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen), yrittäjä Paula Wilson Saaristoasiain neuvottelukunta (neuvotteleva virkamies Jorma Leppänen Saaristoasiain neuvottelukunta), professori Torsti Hyyryläinen Helsingin yliopisto/Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus Mikkeli (erikoistutkija Seija Virkkala Jyväskylän yliopisto/Chydenius-Instituutti Kokkola), rehtori Pentti Maljojoki Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu (rehtori Riitta Käyhkö Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu), toiminnanjohtaja Liisa Niilola Pro Agria (järjestöjohtaja Juha Seppälä), kirkkoneuvos Seppo Häkkinen Kirkkohallitus (työalasihteeri Marja Kantanen), koulutussuunnittelija Anna-Liisa Knuuti Maaseudun Sivistysliitto (koulutussuunnittelija Hannu Salo), direktör Carita Lundin Sydkustens landskapsförbund rf (rektor Björn Walln Svenska Studiecentralen) ja ympiristöpäällikkö Jouko Kostamo Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (metsäneuvonnan asiantuntija Airi Matila). Yhteistyöryhmän pääsihteeri on maaseutuneuvos Eero Uusitalo maa- ja metsätalousministeriöstä. (MMM hallitussihteeri Jukka Mirvo 1605 4236)

Päätös myöntää avustukset sanomalehtien kuljetus-, jakelu- ja muiden kustannusten alentamiseksi ja sanomalehdistön kehittämishankkeisiin. Jaettava avustusmäärä on yhteensä 5 854 000 euroa. Uudenkaupungin Sanomia, Orimattilan Sanomia ja Vasabladetia koskevat hakemukset hylätään. (LVM viestintäneuvos Ismo Kosonen 1602 8462)

Päätös oikeuttaa liikenne- ja viestintäministeriö myymään TeliaSonera AB:lle 25 672 009 kappaletta Suomen valtion omistamia TeliaSonera AB:n osakkeita hintaan 55 SEK/osake eli yhteensä 1 411 960 495 SEK, mikä on noin 153 788 229 euroa (24.5. keskikurssiin mukaan). (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 1602 8469)

Päätös Euroopan yhteisön Natura 2000-verkoston Suomen ehdotuksen täydentämisestä. Euroopan komissio on pyytänyt maaliskuussa 2003 järjestetyn ns. toisen boreaalisen luonnonmaantieteellisen arviointiseminaarin perusteella, että Suomi edelleen täydentäisi luontodirektiivin edellyttämää verkostoehdotustaan eräiden luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen osalta. Verkoston täydentämistarvetta on ollut tarpeen harkita myös lintudirektiivin mukaisten SPA-alueiden osalta Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 6.3.2003 antaman Suomea koskevan tuomion johdosta. Tällä päätöksellä Suomi täydentää SCI-alueita koskevaa ehdotusta ja SPA-alueita koskevaa ilmoitusta. Samalla täydennetään aikaisemmin päätettyjen alueiden tietoja. Päätös sisältää myös uuden ratkaisun yhdestä 8.5.2002 tehtyyn päätökseen sisältyneestä korkeimman hallinto-oikeuden uudelleen käsiteltäväksi palauttamasta alueesta. Päätöksen mukaisia uusia tai laajennettuja SCI-alueita on 52, joiden yhteispinta-ala on noin 2 700 hehtaaria. Uusia SPA-alueita on 14 yhteispinta-alaltaan noin 221 000 hehtaaria. Nämä ovat kuitenkin lähes kokonaan jo Natura 2000-verkostoon sisältyviä SCI-alueita. Verkoston kokonaisuus kasvaa SCI- ja SPA-alueiden päällekkäisyydestä johtuen vain noin 16 600 hehtaarilla. Tietojen tarkistuksia tehdään 81 SCI-alueella ja 104 SPA-alueella. Suomen Natura 2000-verkostoon kuuluvien alueiden yhteispinta-ala olisi tämän päätöksen jälkeen noin 4,9 miljoonaa hehtaaria. Päätös ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Tämä merkitsee sitä, että päätökseen sisältyviä Natura 2000-alueita koskee, mitä luonnonsuojelulain 65 ja 66 §:ssä on säädetty. Päätöksen mukaiset tiedot alueista toimitetaan Euroopan yhteisöjen komissiolle viipymättä. Tässä yhteydessä varataan mahdollisuus muuttaa alueiden luetteloa, jos valitusten johdosta annettavat päätökset sitä edellyttävät. Vastaavalla tavalla on menetelty myös aiempien valtioneuvoston päätösten yhteydessä. (YM hallitussihteeri Heikki Korpelainen 1603 9516)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 2.6.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 21/2005) eduskunnalle komission alustavasta talousarvioesityksestä vuodelle 2006 (budjetti; Euroopan unioni). Komission esittämä maksumäärärahojen taso 112,6 miljardia euroa on 5,9 % vuoden 2005 tasoa suurempi. Sitoumusten määrä nousee 121,3 miljardiin euroon eli kasvua 4 %. Komission esityksen mukaisilla luvuilla Suomen EU:lle suoritettavien maksujen laskennallinen lisäys vuonna 2006 olisi arviolta 27 miljoonaa euroa suhteessa vuoden 2005 talousarvioon. Budjettiin kirjattavien jäsenmaksujen kokonaismäärä olisi 1 540 miljoonaa euroa. (VM budjettineuvos Rauno Lämsä 1603 3022)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 1.6.2005 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen kahden ulkoasiainministeriön virkamiehen kanssa. Ulkoasiainneuvos Marjatta Rasin sopimuspalkka on 7 471 euroa kuukaudessa 1.9.2005 lukien ja ulkoasiainneuvos Pekka Huhtaniemen 7 471 euroa kuukaudessa 1.1.2006 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Palkkaussopimuksen tekeminen turvatekniikan keskuksen ylijohtajan Seppo Ahvenaisen kanssa. Sopimuspalkka on 6 941 euroa kuukaudessa 1.5.2005 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Palkkaussopimuksen tekeminen ympäristöministeriön kansliapäällikön Sirkka Hautojärven kanssa. Sopimuspalkka on 9 346 euroa kuukaudessa 1.4.2005 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 1603 9405)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 1.6.2005

Venäjän ilmatilaloukkaukset

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin keskiviikkona 1. kesäkuuta Venäjän vastausta Suomen noottiin ilmatilaansa kohdistuneista alueloukkauksista.

Venäjä on antanut suullisen vastauksen Suomen 29.4. päivättyyn noottiin Suomen ilmatilan alueloukkauksista. Vastauksessaan Venäjä kiistää alueloukkaukset.

Vastaus on ristiriidassa Suomen valvontaviranomaisten tietojen kanssa. Venäjä ei ole esittänyt perusteluja omalle vastaukselleen. Suomi on luovuttanut venäläisille viranomaisille tarkat tiedot todennetuista alueloukkauksista. Suomi on edellyttänyt, että ilmatilan loukkaukset loppuvat ja että Venäjä toimii kansainvälisten käytäntöjen mukaisesti.

Suomi toteaa myönteisenä sen, että Venäjä ilmoittaa päättäneensä lentotarkkuuskäytäntöjensä parannuksista.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät lisäksi, että ulkoministeriö valmistelee menettelytavat todennettujen ilmatilaloukkausten tiedottamisesta.

Lisätietoja: alivaltiosihteeri Markus Lyra, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5030

LUOVUTETUT MIETINNÖT

TEHO-TIVI-hankkeen loppuraportti luovutettiin 1.6.2005 valtioneuvoston kanslialle. TEHO-TIVI-hankkeessa on selvitetty tieto- ja viestintätekniikalla aikaansaatuja tehostamishyötyjä. Loppuraportissa on kuvattu ja analysoitu kymmenen onnistunutta hanketta, joissa tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotosta ovat hyötyneet palveluja käyttävät asiakkaat samalla kun toiminnot ovat tehostuneet. Analyysien pohjalta esitetään suosituksia kaikille julkishallinnon toimijoille. Selvityksessä nousi keskeisesti esille asiakaslähtöisyyden ja toimintamallien uudistamisen merkitys mitattaessa tieto- ja viestintätekniikkahankkeiden onnistumista. Kun kehitystyön lähtökohtana on asiakas (potilas, oppilas, verovelvollinen jne.) ja vastuullinen asiakkuus, asiakaspalvelut paranevat ja toiminnat tehostuvat monella tapaa. Mikäli tieto- ja viestintätekniikalla halutaan merkittäviä tehostamishyötyjä, on samalla kyettävä uudistamaan palveluprosesseja, toimintatapoja, henkilöstö- ja palvelurakenteita sekä ohjaus- ja johtamiskäytäntöjä. Selvityksen mukaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönotto ei yksinään paranna merkittävästi tuottavuutta tai lisää kustannusvaikuttavuutta. Raportti on osoitteessa http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/pdf/fi/94634.pdf. Lisätietoja antaa ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. (09) 1602 2363 valtioneuvoston kansliasta.

Mediakasvatuksen kehittämistarpeita kartoittanut raportti luovutettiin 30.5.2005 oikeusministeriölle. Raportin mukaan mediakasvatuksen kehittämiseksi tarvitaan alan monien eri toimijoiden työn yhdistämistä ja verkostoitumista. Alalla kaivataan myös suunnitelmallista koulutusta, tukea tutkimukselle sekä kansainvälisen yhteistyön tehostamista. Raportissa esitetään mediakasvatusinstituutin perustamista koordinoimaan koulutusta, opetusta ja tutkimusta. Raportin ovat teettäneet hallituksen kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma ja tietoyhteiskuntaohjelma. Selvitys osoittaa, että maassamme on laaja kirjo mediakasvatusalan toimijoita. Koulun ohella mediakasvatus on ottanut paikkansa niin nuorisotyössä, kirjastoalalla kuin varhaiskasvatuksessakin. Mediakasvatusta suunnataan lähinnä lapsille ja nuorille. Heille opetetaan esimerkiksi tiedotus- ja viestintävälineiden käyttöä, erilaisten viestien kriittistä tulkintaa sekä ilmaisutaitoja. Mediakasvatuksella voidaan tukea kansalais- ja tietoyhteiskuntataitojen kehittymistä. Toiminta on kuitenkin edelleen pääosin aihepiiristä kiinnostuneiden avaintoimijoiden harteilla ja käynnistysvaiheessa. Mediakasvatus 2005 - Kansalliset kehittämistarpeet -raportti on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/31548.htm. Lisätietoja antaa Sirkku Kotilainen, gsm 050 585 4112 Jyväskylän yliopistosta.

Suomalaiset yrityspalvelut -työryhmän esitys suomalaisten yrityspalvelujen kokonaisuudistuksesta luovutettiin 2.6.2005 kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkariselle. Valmisteilla on kokonaisuudistus, jossa yrittäjät pääsevät kiinni julkisiin yrityspalveluihin merkittävästi nykyistä helpommin. Palvelut asetetaan tarjolle siten, että asiakas saa tiedon kaikkien eri organisaatioiden palveluvaihtoehdoista ja yhteyden asiantuntijoihin vaivattomasti kerralla - puhelimitse, internetistä, Seudullisista yrityspalvelupisteistä, Kasvuyrityspalvelusta ja Innovaatiopalvelusta kautta maan. Kasvuyrityspalvelu, joka julkistettiin 25.5.2005, on osa yrityspalvelujen kokonaisuudistusta. Kaikkien palveluprosessien yhteinen nimittäjä on YritysSuomi, joka pohjustaa asiakkaiden palvelemista mm. palveluntarjoajien yhteisellä tietojärjestelmällä. Työryhmän mukaan järjestelmän tulee perustua yksityisiin palveluihin. Niiden käyttöä aktivoidaan ottamalla Suomessa käyttöön palvelusetelit. Julkinen sektori hoitaa palvelutarpeen arvioinnin ja välittämistehtävän sekä tuottaa itse varsinaista palvelua markkinapuuteperiaatteella. Uusi yrityspalvelujärjestelmä reagoi nopeasti toimintaympäristön muutoksiin ja yritysten yksilöllisiin tarpeisiin, auttaa tehokkaasti yritysten käynnistymistä, kehittymistä, kasvua ja innovaatioiden kaupallistamista, tarjoaa palvelut tasalaatuisena koko maassa helposti, nopeasti, kattavasti, joustavasti ja ymmärrettävästi, ja mieluiten yhdestä yleisesti tunnistetusta paikasta. Julkistustilaisuus on tallenteena osoitteessa www.ktm.fi/yrityspalvelut. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, valtiosihteeri Anssi Paasivirta, p. (09) 1606 2662 kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Monimuotoisuusseurantoja selvittäneen työryhmän raportti luovutettiin 31.5.2005 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Raportin mukaan Suomen luonnon monimuotoisuuden tilan seuranta on Suomessa laajaa ja kansainvälisesti katsoen korkealla tasolla. Seurantojen tulokset ovat kuitenkin hajallaan, eikä eri aineistoja yhdistäviä monimuotoisuuden tilan kokonaisesityksiä tai teemakohtaisia yhteenvetoja ei ole tehty. Tuloksia on käytetty vain vähän monimuotoisuusindikaattoreiden kehittämiseen. Lisäksi seurannoissa oleellisen tärkeä luontoharrastajien vapaaehtoinen työ on huolestuttavasti vähenemään päin. Raportti on osoitteessa www.ymparisto.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat professori Heikki Toivonen, p. (09) 4030 0208 Suomen ympäristökeskuksesta ja ylitarkastaja Mikko Kuusinen, p. (09) 1603 9350 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.