Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 21/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.5.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset: Esitys (HE 67/2005 vp) postipalvelulain muuttamisesta. Postipalvelulain postitoiminnan valvontamaksua koskevia säännöksiä muutetaan. Lailla kumotaan Viestintäviraston maksuista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen postitoiminnan valvontamaksua koskevat säännökset. Tavoitteena on postitoiminnan valvontamaksun uudistaminen siten, että eduskunnan perustuslakivaliokunnan tekemät linjaukset tietynlaisten maksujen valtiosääntöoikeudellisesta veronluonteisuudesta otetaan huomioon. Muutoksella pyritään täyttämään postitoiminnan valvontamaksun osalta perustuslain 81 §:n 1 momentissa valtion veroille asetetut vaatimukset. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Juha Perttula 1602 8617)

Esitys (HE 68/2005 vp) sairausvakuutuksen rahoitusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. Sairausvakuutuslakia muutetaan siten, että sairausvakuutuksen rahoitus jaetaan kahteen osaan, sairaanhoitovakuutuksen ja työtulovakuutuksen rahoitukseen. Valtio rahoittaa sairaanhoidon korvaukset EU-maihin. Muutoin vakuutetut ja valtio osallistuvat sairaanhoitovakuutuksen rahoitukseen yhtä suurella osuudella. Työtulovakuutuksen rahoittamiseen osallistuvat työnantajat, palkansaajat ja yrittäjät sekä valtio. Valtio rahoittaa vähimmäismääräiset sairaus- ja vanhempainpäivärahat sekä kuntoutusrahat. Työnantajat rahoittavat lain voimaantullessa muista työtuloetuuksista 73 % ja palkansaajat sekä yrittäjät yhdessä 27 %. Palkansaajilta ja yrittäjiltä peritään uutta sairausvakuutuksen päivärahamaksua. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Esitys (HE 69/2005 vp) laeiksi ympäristönsuojelulain ja jätelain muuttamisesta. Ympäristönsuojelulakiin lisätään säännökset, jotka tarvitaan orgaanisten liuottimien käytöstä tietyissä maaleissa ja lakoissa sekä ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta ja direktiivin 1999/13/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/42/EY sekä yleisön osallistumisesta eräiden ympäristöä koskevien suunnitelmien ja ohjelmien laatimiseen sekä neuvoston direktiivien 85/337/ETY ja 96/61/EY muuttamisesta yleisön osallistumisen ja muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeuden osalta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/35/EY täytäntöön panemiseksi. Ensiksi mainitun direktiivin osalta Suomen ympäristökeskukselle annetaan tehtäväksi direktiivin mukaisten poikkeushakemusten käsittely sekä vastuu annettavien säännösten valvonnasta. Jälkimmäisen direktiivin osalta ympäristönsuojelulakia ja jätelakia täydennetään säännöksillä, jotka koskevat yleisön osallistumista eräiden suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun. Lait on tarkoitettu voimaan 30.10.2005. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 27.5.2005 seuraavat lait:

Laki ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain 5 ja 10 §:n muuttamisesta (HE 18/2005 vp). Ajoneuvojen katsastusluvista annettua lakia muutetaan siten, että henkilö saa rajoitetun ajan suorittaa määräaikaiskatsastuksia kevyille ajoneuvoille, vaikka hän ei ole suorittanut loppuun katsastajilta edellytettävää peruskoulutusta. Laki tulee voimaan 1.6.2005. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta ja laki tieliikennelain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 15/2005 vp). Määräaikainen laki alkolukolla valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta säädetään. Alkolukolla tarkoitetaan laitetta, joka kuljettajan hengitysilmasta mitattavan alkoholipitoisuuden perusteella estää ajoneuvon käynnistymisen. Rattijuopumukseen tai törkeään rattijuopumukseen syyllistyneelle henkilölle määrätään ehdollinen ajokielto yhdistettynä ajo-oikeuden valvontaan, jos hänen kuljettamassaan ajoneuvossa on koetusajan alkolukko. Koetusajan pituus on yksi vuosi. Valvotun ajo-oikeuden määrääminen edellyttää rattijuopumuksesta epäillyn pyyntöä ja valvottava vastaa valvotusta ajo-oikeudesta hänelle aiheutuvista kustannuksista. Valvottavan on myös suoritettava päihderiippuvuuden arviointiohjelma ja koetusajan loppuun kestävä jatkoseuranta. Tieliikennelakiin tehdään valvotun ajo-oikeuden kokeilemisesta aiheutuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.7.2005. Lait ovat voimassa 30.6.2008 saakka. (LVM ylitarkastaja Janne Mänttäri 1602 8569)

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 280/2004 vp). Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia muutetaan turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoa koskevilta osin. Muutokset koskevat tiedottamisen tehostamista, perheyhteyden turvaamista sekä henkilön iästä, fyysisestä ja psyykkisestä tilasta ja turvattomasta asemasta johtuvien erityistarpeiden parempaa huomioonottamista. Muutokset liittyvät myös vastaanotosta perittäviin maksuihin ja toimeentulotukeen sekä lapsen edun ja erityisesti vailla huoltajaa tulevan lapsen edun turvaamiseen. Laki tulee voimaan 10.6.2005. Lain 19 d §:n 2 momentti tulee voimaan 1.8.2005. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 010 60 48019)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.5.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Diplomaattisten suhteiden solmimisen hyväksyminen Suomen tasavallan ja Surinamin tasavallan välille. Diplomaattiset suhteet solmitaan erikseen sovittavalla noottien vaihdolla. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 1605 5658)

Diplomaattisten suhteiden solmimisen hyväksyminen Suomen tasavallan ja Malin tasavallan välille. Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä kansakunnissa on vastaanottanut Malin tasavallan pysyvältä YK-edustustolta nootin, jossa esitetään diplomaattisuhteiden solmimista Suomen ja Malin välille. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

MUUTA

Tasavallan presidentti ratkaisi 16 armonanomusasiaa. (OM vanhempi hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 27.5.2005 seuraavat nimitysasiat:

Hallinto-oikeustuomari Tuulikki Anneli Tulokas Helsingin hallintooikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ja hallinto-oikeustuomari Heikki Kalervo Mauno toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2005 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari Mika Jari Väinämö Hämäläinen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan ja ma. hallintooikeustuomari Outi Tuulikki Niemi toiseksi täytettävään virkaan 1.7.2005 lukien, hovioikeudenneuvos Raija Helena Marjatta Peltonen Kouvolan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2005 lukien sekä hovioikeudenneuvos Kauko Juhani Palmu Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.6.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Käräjätuomari Heikki Tapio Kainulainen Riihimäen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2005 lukien, määräaikainen käräjätuomari, käräjäviskaali Pekka Ilmari Heiskanen Savonlinnan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2005 lukien, käräjätuomari Erja Päivikki Sorjonen Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2005 lukien, asianajaja Raija Aulikki Riikonen Joensuun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2005 lukien, käräjätuomari Anne Kaarina Heimola Seinäjoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.7.2005 lukien, käräjätuomari Kari Tapio Kangas Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2005 lukien ja käräjätuomari Risto Kalervo Tikka Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Kommodori Hannu Tapio Taskiselle sotilas-, laivasto- ja ilmailuasiamiehen tehtäviin Turkissa ja Israelissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.7.2005 lukien ja kommodori Mikko Taneli Taavitsaisen määrääminen sotilasasiamiehen tehtävään Turkissa ja Israelissa 1.7.2005 lukien asemapaikkana Ankara, eversti Hannu Juhani Hansen-Haugille sotilas-, laivasto- ja ilmailuasiamiehen tehtäviin Yhdysvalloissa ja Kanadassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2005 lukien ja eversti Heimo Touko Sakari Honkamaan määrääminen sotilasasiamiehen tehtävään Yhdysvalloissa ja Kanadassa 1.8.2005 lukien asemapaikkana Washington, kommodori Stig-Göran Grönbergille sotilas-, laivasto- ja ilmailuasiamiehen tehtäviin Ruotsissa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2005 lukien ja komentaja Johan Erik Errollin määrääminen sotilasasiamiehen tehtävään Ruotsissa 1.8.2005 lukien asemaapaikkana Tukholma, komentaja Petri Kalevi Heilaselle puolustusasiamiehen tehtäviin Ranskassa, Sveitsissä, Italiassa ja Espanjassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2005 lukien ja everstiluutnantti Hans-Adolf Bertram Ehrnroothin määrääminen sotilasasiamiehen tehtävään Ranskassa ja Sveitsissä 1.8.2005 lukien asemapaikkana Pariisi sekä komentaja Juha Sakari Vauhkoselle sotilas- ja ilmailuasiamiehen tehtäviin Tsekissä ja Slovakiassa sekä maavoima- ja apulaispuolustusasiamiehen tehtäviin Saksan Liittotasavallassa annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2005 lukien ja majuri Jyrki Sakari Nurmisen määrääminen sotilasasiamiehen tehtävään Tsekissä ja Slovakiassa sekä apulaissotilasasiamiehen tehtävään Saksan Liittotasavallassa 1.8.2005 lukien asemapaikkana Berliini. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.5.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan ministeriön organisaation osalta siten, että kansliapäällikön välittömään alaisuuteen perustetaan sisäisen turvallisuuden sihteeristö. Kansliapäällikön apuna sisäisen turvallisuuden sihteeristö valmistelee ja sovittaa yhteen sisäisen turvallisuuden strategiaa ja seuraa sen toteutumista. Asetus tulee voimaan 1.6.2005. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta. Eräiden ministeriöiden ja virastojen työnantajavirkojen määritelmiin tehdään muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.6.2005. (VM hallitusneuvos Tuija Wilska 1603 4919)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.5.2005 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä ja sen liitteenä oleva ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen ilmoittamat muutokset sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös asettaa valtuuskunta Malesian kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystn ja jäsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 1605 5741)

Päätös asettaa valtuuskunta Valko-Venäjän kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on lähetystöneuvos Jukka Nystn ja jjsen kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori. (UM ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä 1605 5741)

Päätös asettaa valtuuskunta Viron kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin ja oikeuttaa oikeusministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on nuorempi hallitussihteeri Marko Hasari ja muut jäsenet ovat vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, teollisuusneuvos Antti Joensuu, yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta sekä lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Päätös asettaa valtuuskunta Pohjoismaiden kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin ja oikeuttaa oikeusministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta ja muut jäsenet ovat nuorempi hallitussihteeri Marko Hasari, vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, teollisuusneuvos Antti Joensuu sekä lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Päätös asettaa valtuuskunta Italian kanssa turvallisuusluokiteltujen tietojen vastavuoroista suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin ja oikeuttaa oikeusministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerin. Valtuuskunnan puheenjohtaja on teollisuusneuvos Antti Joensuu ja muut jäsenet ovat nuorempi hallitussihteeri Marko Hasari, vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko, yksikön päällikkö Päivi Kaukoranta sekä lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin Radio Helsinki Oy:n analogiseen paikalliseen radiotoimintaan myönnetyn toimiluvan peruuttamiseksi tosiasiallisen määräysvallan muuttumisen johdosta. Helsingin Sanomat Oy on allekirjoittanut Radio Helsinki Oy:n omistajan Paula Salovaaran kanssa kauppakirjan, jolla Radio Helsinki Oy:n koko osakekanta siirtyy Helsingin Sanomat Oy:n omistukseen sillä edellytyksellä, että valtioneuvosto ei peruuta Radio Helsinki Oy:n toimilupaa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Eurajoen kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 2 x 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Olkiluoto-Rauma). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös asettaa kuluttaja-asiain neuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi 1.6.2005 alkaen. Kokoonpano: puheenjohtaja: kuluttaja-asioista vastaava ministeri Mauri Pekkarinen; varapuheenjohtaja: oikeusministeri Johannes Koskinen; jäsenet (varajäsenet suluissa): hallitusneuvos Kristian Tammivuori kauppa- ja teollisuusministeriö (kaupallinen neuvos Ilkka Cantell kauppa- ja teollisuusministeriö), lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma oikeusministeriö (lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö), ylitarkastaja Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriö (hallitussihteeri Pia Rinne sosiaali- ja terveysministeriö), ylijohtaja Marita Wilska Kuluttajavirasto (johtaja Anja Peltonen Kuluttajavirasto), puheenjohtaja Pauli Ståhlberg kuluttajavalituslautakunta (puheenjohtaja Matti Kolehmainen Kunnalliset Kuluttajaneuvojat), johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskus (tutkimusjohtaja Johanna Leskinen Kuluttajatutkimuskeskus), ylitarkastaja Marjaana Manninen Opetushallitus (ylitarkastaja Kristina Kaihari-Salminen Opetushallitus), toiminnanjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta (toiminnanjohtaja Liisa Niilola kotitalous- ja kuluttajaneuvottelukunta), pääsihteeri Sinikka Turunen Suomen Kuluttajaliitto (puheenjohtaja Susanna Rahkonen Suomen Kuluttajaliitto), toiminnanjohtaja Kaisa Pannimaa-Pätsi Kuluttajat-Konsumenterna ry (puheenjohtaja Maili Mustonen Kuluttajat-Konsumenterna ry), varapuheenjohtaja Anssi Vuorio Suomen ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK/PAM (ekonomisti Jorma Antila Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto SAK), elinkeinopoliittinen asiamies Outi Ervasti Akava (tutkimusasiamies Riitta Martiskainen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK), tiedotuspäällikkö Leena Pckalen Maa- ja metsVtaloustuottajain Keskusliitto (lainopillinen asiamies Riikka Tähtivuori Suomen Yrittäjät), toimitusjohtaja Osmo Laine Päivittäistavarakauppa/Suomen Kaupan Liitto (toimitusjohtaja Tiina Oksala-Leino Erikoiskaupan Liitto/Suomen Kaupan Liitto), erityisasiantuntija Antti Maijala Elinkeinoelämän keskusliitto (asiantuntija Pekka Salomaa Elinkeinoelämän keskusliitto), osastopäällikkö Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari (tutkimusjohtaja Pirkko Kasanen Työtehoseura ry), kansanedustaja Minna Lintonen Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue (toimittaja Eero Ollikainen Suomen Sosialidemokraattinen puolue), kansanedustaja Aila Paloniemi Suomen Keskusta (YTM, toimittaja Tuomo Paalanen Suomen Keskusta), kansanedustaja Arto Satonen Kansallinen Kokoomus (lakimies Tuula Sario Kansallinen Kokoomus), viestintäjohtaja Kalevi Suomela Vasemmistoliitto (erikoissuunnittelija Kati Tyystjärvi Vasemmistoliitto), pääsihteeri Mats Nyman Ruotsalainen kansanpuolue (agrologi Sinikka Holmström Ruotsalainen Kansanpuolue), lainsäädäntösihteeri Jarkko Tontti Vihreä Liitto (FM Marjo Hämäläinen Vihreä Liitto) ja pääsihteeri Martti Haverinen Suomen Kristillisdemokraatit (lainsäädäntösihteeri Marjo Anttoora Suomen Kristillisdemokraatit). (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 1606 3518)

Päätös asettaa etnisten suhteiden neuvottelukunta toimikaudeksi 1.6.2005-31.5.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Wallin työministeriö; varapuheenjohtajat: kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriö ja Atanas Aleksovski Tampereen kurdien kulttuuriyhdistys; jäsenet (varajäsenet suluissa): neuvotteleva virkamies Meri-Sisko Eskola työministeriö (erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen työministeriö), lähetystöneuvos Ilkka Rentola ulkoasiainministeriö (lainsäädäntösihteeri Janina Hasenson ulkoasiainministeriö), ylikomisario Kaj Wahlman sisäasiainministeriö (ylikomisario Per Ehrstn sisiasiainministeriö), ylitarkastaja Pekka Lampinen opetusministeriö (ylitarkastaja Tarja Koskimäki opetusministeriö), hallitusneuvos Riitta Kuusisto sosiaali- ja terveysministeriö (sosiaalineuvos Martti Lähteinen sosiaali- ja terveysministeriö), Aila Paloniemi Keskustan eduskuntaryhmä (Seppo Särkiniemi Keskustan eduskuntaryhmä), Susanna Huovinen Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä (Mikko Elo Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä), Paula Risikko Kokoomuksen eduskuntaryhmä (Arto Satonen Kokoomuksen eduskuntaryhmä), Elias Gharieb Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä (Tatiana Konovalova Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä), Irina Krohn Vihreä eduskuntaryhmä (Oras Tynkkynen Vihreä eduskuntaryhmä), Thomas Bergman Svenska riksdagsgruppen (Min Yong Lee Svenska riksdagsgruppen), Basil Eneh Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä (Juri Kurhi Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä), Vesa-Matti Saarakkala Perussuomalaisten eduskuntaryhmä (Marja-Leena Leppänen Perussuomalaisten eduskuntaryhmä), maahanmuuttoasiain koordinaattori Anu Wikman-Immonen Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Ditte Strmer Suomen Kuntaliitto), informaatikko Helena Hamäläinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (kansainvälisten asiain sihteeri Salla Heinänen AKAVA ry), asiantuntija Riitta Wärn Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK), Okan Daher Suomen Islam seurakunta (Behiye Samaletdin Suomen Islam seurakunta), Dan Kantor Helsingin Juutalainen seurakunta (Harriet Haras Helsingin Juutalainen seurakunta), Eugen Novitsky Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Anna Leskinen Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry), Toivo Tuppi Inkerikeskus ry (Arja Tahvanainen Inkerikeskus ry), Fatima Usman AFAES ry (Lincoln Kayiwa AFAES ry), Mohammaed Ali Qassim Maahanmuuttajien Tuki ry (Evita Haapavaara Maahanmuuttajien Tuki ry), Thomas Silvestro Amudeng South Sudanese Organization In Finland (Natalina Peter Mina Baya South Sudanese Organization In Finland), Hashi Abdulkadir Mohamud Tampereen kurdien kulttuuriyhdistys (Paiman Karim Tampereen kurdien kulttuuriyhdistys), Reet Nurmi Monika-naiset liitto ry (Amran Mohamed Ahmed Monika-naiset liitto ry), Rain Ots Suomen virolaisten liitto ry (Siria Hassinen Suomen virolaisten liitto ry), maahanmuuttopalveluiden johtaja Marja Lähde Pohjois-Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus (erikoissuunnittelija Anne-Mari Suopajärvi PohjoisPohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskus), maahanmuuttoasiain päällikkö Marja Huttunen Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus (osastopäällikkö Tuula Kuntsi Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskus) ja johtaja Matti Kuosmanen Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus (erikoissuunnittelija Sari Joronen Pohjois-Karjalan työvoima- ja elinkeinokeskus). (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 26.5.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 19/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (eurooppalainen vähäisten vaatimusten menettely). Asetusehdotuksen tavoitteena on säätää uusi oikeudenkäyntimenettely vähäisiä siviilioikeudellisia juttuja varten. Asetus sääntelisi menettelyn, jota noudatettaisiin kun kantaja vaatii yksityisoikeudellista enintään 2 000 euron saatavaa vastaajalta. Menettely olisi komission ehdotuksen mukaan rinnakkainen jäsenvaltioissa voimassa oleville prosesseille. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 1606 7708)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 20/2005) eduskunnalle Euroopan yhteisöjen komission suosituksista neuvoston päätöksiksi (Bryssel I-asetuksen ja tiedoksiantoasetuksen ulottaminen Tanskaan). Tekemällä komission suosittamat päätökset komission Tanskan kanssa neuvottelemien sopimusten tekemiseksi ja allekirjoittamiseksi neuvoston asetusten (EY) N:o 44/2001 ja (EY) N:o 1348/2000 säännökset ulotettaisiin koskemaan Tanskaa. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 1606 7708)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 26.5.2005 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi lähetystöneuvos Christel Nymanille palkatonta virkavapautta 1.6.2005-31.12.2005. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 1605 5410)

Hallitussihteeri, varatuomari Jenni Marja Piritta Klemola oikeusministeriön kansainvälisen yksikön hallitussihteerin määräaikaiseen (A 25) virkasuhteeseen 1.9.2005-15.4.2006. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

Vankeinhoitojohtaja Arto Kujala sisäasiainministeriön suunnittelujohtajan virkaan 1.6.2005 lukien. (SM poliisiylijohtaja Markku Salminen 1604 2840)

Oikeustieteen kandidaatti Liisa Saastamoinen työministeriön hallitussihteerin (A 24) virkaan 1.6.2005 lukien. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 010 60 47986)

Oikeustieteen kandidaatti Liisa Helena Korhonen ympäristöministeriön hallitusneuvoksen (A 29) virkaan 1.7.2005 lukien. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.5.2005 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Markku Lehdon kanssa. Sopimuspalkka on 9 346 euroa kuukaudessa 1.5.2005 lukien. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 20.5.2005

Sotilaalliset kriisinhallintaoperaatiot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 20. toukokuuta Suomen lähivuosien osallistumista sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin, Ruotsin, Suomen, Viron ja Norjan perustaman EU:n taisteluosaston yhteistoimintapöytäkirjaa sekä sotilaslentokoulutusta.

Suomen lähivuosien osallistuminen sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin säilyy keskimäärin viime vuosien tasolla. Suomi toimii edelleen lähivuosina merkittävällä panoksella Länsi-Balkanilla. Vuosina 2006-2008 kriisinhallinnan kehittämisen merkittävin haaste tulee olemaan nopean toiminnan kyvyn luominen EU:n puitteissa.

Ruotsin, Suomen, Viron ja Norjan perustaman EU:n taisteluosaston yhteistoimintapöytäkirja (Memorandum of Understanding, MOU) linjaa pohjoismaisen taisteluosaston kokoamista ja toimeenpanoa koskevat periaatteet. Siinä todetaan taisteluosastoa koskevan yhteistyön tavoite, rakenne, periaatteet, päätöksentekomenettelyt ja turvallisuusjärjestelyt. Asiakirja ei ole valtiosopimus. Yhteistoimintapöytäkirja allekirjoitetaan maiden puolustusministereiden kesken yleisten asioiden neuvoston kokouksen yhteydessä Brysselissä 23.5. Pohjoismainen taisteluosasto tulee olemaan valmiusvuorossa vuoden 2008 ensimmäisellä puoliskolla.

Puola on alustavasti tiedustellut Suomen mahdollisuutta antaa kieli- ja sotilaslentokoulutusta puolalaisille lentäjille. Koulutus olisi mahdollista toteuttaa Kauhavalla Ilmavoimien ja kotimaisen ilmailuteollisuuden yhteishankkeena. Hanke olisi taloudellisesti järkevä ja sopusoinnussa puolustusvoimien toimintaperiaatteiden ja säädösten kanssa. Tarkoituksena on aloittaa sopimusneuvottelut, mikäli puolalaiset näin haluavat.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Kimmo Lähdevirta, p. (09) 1605 5480, ulkoasiainministeriö, yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, p. (09) 1608 8154, puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Jari Takanen, p. (09) 1608 8258, puolustusministeriö

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 25.5.2005

Hallitus neuvotteli hedelmöityshoitolaista

Hallitus käsitteli keskiviikkona lakia hedelmöityshoidoista sekä isyyslain muutosta. Tarkasteltavana olivat kysymykset hedelmöityshoitojen antamisen edellytyksistä sekä siitä, miten järjestetään lapsen isyys, kun lapsi on syntynyt hedelmöityshoidon tuloksena.

Neuvotteluja jatketaan ja asiassa pyritään saamaan ratkaisu ennen juhannusta.

Tarkoituksena on, että hedelmöityshoitoja koskeva hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle alkusyksystä 2005.

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 26.5.2005

HALKE virastojen sijoittamisesta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä katsoo lausunnossaan, että Rautatievirasto tulisi sijoittaa Kouvolaan ja matkalippujen tarkastustoiminta Riihimäelle. Ministerityöryhmä käsitteli asiaa 26. toukokuuta. Seuraavaksi asiaa käsittelee alueellistamisen koordinaatioryhmä. Liikenne- ja viestintäministeriö sijoittaisi viraston Helsinkiin.

Rautatievirasto on uusi rautateiden turvallisuus- ja sääntelytehtäviä hoitava virasto. Se perustetaan 1.9.2006 alkaen.

Hallinnon ja alueiden kehittämisen ministeriryhmä puolsi uuden Ilmailuhallinto-virastojen toimintojen hoitamista Helsingistä käsin. Selvitettävänä on ollut mahdollisuus siirtää eräitä toimintoja Poriin. Selvityksissä ei kuitenkaan löytynyt riittävästi siirrettäviä tehtäviä, jotta siirto olisi ollut tarkoituksenmukainen.

Ministerityöryhmä vauhdittaa aluepoliittisten toimenpiteiden toteuttamista

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli torstaina 26. toukokuuta kokouksessaan aluepoliittisten toimenpiteiden seurantaryhmän seuranta- ja arviointiraporttia sekä toimenpide-ehdotuksia. Ministerityöryhmä päätti suosittaa ministeriöille seurantaryhmän toimenpide-ehdotusten toteuttamista tällä hallituskaudella.

Esitykset koskevat alueellisen innovaatiopolitiikan tehostamista, yrittäjyyden edistämistä alueilla, liikennepolitiikan linjauksia esittäneen ministerityöryhmän liikenneinfrastruktuurihankkeiden ja teemapakettien toteuttamista esitetyssä aikataulussa hallituskaudella. Lisäksi esitettiin valtioneuvoston hyväksymän laajakaistastrategian toteuttamista, maaseudun kehittämistä ja palvelujen turvaamista erityisesti syrjäisellä maaseudulla, osaamisen vahvistamista alueilla, äkillisen rakennemuutosalueiden tukemista ja valtioneuvoston hyväksymän luonnon virkistyskäyttöä sekä luontomatkailua koskevan periaatepäätöksen toteuttamista.

Äkillisten rakennemuutosalueiden tukeminen ja uusien nimeäminen Pirkanmaalle

Ministerityöryhmä puolsi myös seurantaryhmän esitystä siitä, että ministeriöiden tulee ottaa huomioon sekä omassa että hallinnonalansa viranomaisten toiminnassa hallituksen päättämät linjaukset äkillisten rakennemuutosalueiden tukemisesta. Lisäksi näille alueille suunnataan hallinnonalan käytettävissä olevia resursseja sekä toimenpiteitä alueilla laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Tällaiset suunnitelmat on laadittu Raahen ja Vakka-Suomen seutukunnalle sekä Mänttä-Vilppula-alueelle. Alueet on nimetty valtioneuvoston tavoitepäätöksessä.

Lisäksi ministerityöryhmä puoltaa valtioneuvostolle seurantaryhmän esitystä siitä, että Parkanon kaupungin ja Viiala-Toijala-Kylmäkosken alue nimettäisiin uusiksi äkillisten rakennemuutosten ongelma-alueiksi puunjalostusteollisuuden mittavien työpaikkamenetysten perusteella. Pirkanmaan liiton johdolla on valmisteltu näitä alueita varten suunnitelmat tarvittavista erityistoimista. Toimenpiteiden suunnittelussa on otettu huomioon myös työllistämismahdollisuuksien parantaminen niissä seutukunnissa, joihin kyseessä olevat alueet kuuluvat (Parkano LuoteisPirkanmaan seutukuntaan ja Viiala Etelä-Pirkanmaan seutukuntaan).

Aluekehitys on viime vuosina ollut selvästi 1990-luvun loppua tasaisempaa

Seuranta- ja arviointiraportin mukaan aluekehitys on viime vuosina ollut selvästi 1990-luvun loppua tasaisempaa. Keskeisenä syynä on ollut viime vuosien hitaampi suhdannekehitys erityisesti aikaisemmin nopeasti kasvaneilla sektoreilla sekä maakunnissa. Alueiden väliset kehityserot ovat säilyneet pitkälti ennallaan. Heikon kehityksen alueita on erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomen maaseutumaisilla ja syrjäisillä alueilla. Tulevaisuudessa niiden kehitystä uhkaa työikäisen väestön määrän väheneminen. Työmarkkinoille tulevat ikäluokat ovat poistumia suuremmat vain muutamilla keskusseuduilla. Työvoiman ikärakenteesta johtuvat poistumat ovat suurimpia perinteisillä muuttotappioalueilla, Itä- ja Pohjois-Suomessa sekä maakuntien syrjäisimmillä alueilla.

Seuranta- ja arviointiraportin sekä toimenpide-ehdotusten käsittely on osa valtioneuvoston 15.1.2004 päättämien valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden seurantaa. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä. Poikkihallinnollinen aluepoliittisten toimenpiteiden seurantaryhmä edistää, seuraa ja koordinoi tavoitepäätöksen toimeenpanoa sekä muiden aluepoliittisten toimenpiteiden toteutumista. Seurantaryhmä raportoi ja tekee ehdotuksia toimenpiteistä ministerityöryhmälle.

Lisätietoja: seurantaryhmän puheenjohtaja, kansliapäällikkö Ritva Viljanen, p. (09) 1604 2803 ja seurantaryhmän pääsihteeri, osastopäällikkö Veijo Kavonius, p. 0400 199 511, sisäasiainministeriö

Valtion paikallishallinnolle palvelutavoitteet

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi torstaina 26. toukokuuta palvelutavoitteiden asettamista valtion paikallishallinnolle. Palvelutavoitteet ovat viranomaisen lupaus esimerkiksi käsittelyajan enimmäispituudesta tai odotusajasta palveluun.

Palvelutavoitteet asetetaan poliisitoimelle, ulosotolle, syyttäjälle, maistraateille, verohallinnolle ja työhallinnolle. Ne tulevat voimaan 1.1.2006 alkaen. Tavoitteista sovitaan kunkin viraston kanssa tulossopimuksessa, ja niiden toteutumista seurataan. Palvelutavoitteiden saavuttamisesta raportoidaan lääninhallitusten vuoden 2007 maaliskuussa valmistuvissa vuotta 2006 koskevissa peruspalvelujen arviointiraporteissa.

Kukin ministeriö vahvistaa alaisensa hallinnon tavoitteet ministerityöryhmälle jaetun muistion (liitteenä) ja oman jatkovalmistelunsa pohjalta lokakuun loppuun mennessä. Myös valtion aluehallinnolle asetetaan vastaavat tavoitteet syksyllä.

Hallitusohjelman mukaan hallituksen tavoitteena on lisätä julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen saatavuutta, laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta. Palvelutavoitteiden asettamisen taustalla on eduskunnalle huhtikuussa 2005 annettu selonteko keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista. Selonteossa hallitus edellyttää, että ministeriöt ja lääninhallitukset asettavat alaiselleen alue- ja paikallishallinnolle konkreettiset, mitattavat valtion palvelujen saatavuutta koskevat tavoitteet vuodesta 2006 alkaen.

Valtion paikallishallinnon alustavat palvelutavoitteet löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.intermin.fi/suomi/hallinto.

Lisätietoja: hallitusneuvos Tarja Hyvönen, p. (09) 1604 2835, 050 555 5230 ja neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen p. (09) 1604 2826, 040 748 8757, sisäasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Peruspalvelujen arviointi 2004 -raportti luovutettiin 23.5.2005 sisäasiainministeriölle. Raportin mukaan Lääninhallitusten arviot peruspalvelujen tilasta vuonna 2004 osoittavat, että hyvinvoinnin alueelliset erot ovat kasvamassa. Viime vuosina pohjoisen alueen ongelmat kuten alhaisempi koulutustaso, voimakas lähtömuutto, suuri työttömyys sekä epäedullinen huoltosuhde ovat voimakkaasti laajentuneet kohti Keski- ja EteläSuomea ja Pohjois-Satakuntaa. Taloudellisesti ja sosiaalisesti parhaat tunnusluvut keskittyvät läntiselle rannikkoseudulle. Kehityksen suunta tulee vaikuttamaan peruspalvelujen kysyntään ja alueiden kykyyn tarjota tasaveroisia palveluja. Yleisen hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää turvallista yhteiskuntaa sekä entistä korkeatasoisempia koulutus- ja hyvinvointipalveluja. Tämä puolestaan edellyttää palvelurakenteen uudistamista ja tehostamista. Palvelutuotannon aluekokoa, tuottajaorganisaatioiden rakennetta ja palvelujen sisältöä on ryhdyttävä uudistamaan lähiaikoina. Vuosittain julkaistava lääninhallitusten peruspalvelujen arviointi tuottaa läänikohtaista ja valtakunnallista tietoa väestökehityksestä sekä palvelujen tarjonnasta ja kysynnästä. Raportti on yhteenveto läänikohtaisista arviointiraporteista. Raportti on osoitteessa www.intermin.fi/julkaisut. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Tarja Hyvönen, p. (09) 1604 2835 ja neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen, p. (09) 1604 2826 sisäasiainministeriöstä.

Lainmukaisten palvelussuhteen ehtojen noudattamista ja tasavertaista kilpailuasemaa selvittänyt työryhmä (ULTEVA 2) luovutti muistionsa 26.5.2005 työministeri Tarja Filatoville. Työryhmä ehdottaa lakimuutoksia ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden suomalaisten vähimmäistyöehtojen toteutumiseksi ja niiden valvontamahdollisuuksien tehostamisesta. Lähetetyt vuokratyöntekijät asetettaisiin vähimmäispalkan osalta tasavertaisiksi Suomessa toimivien yritysten vuokratyöntekijöiden kanssa. Lähettäville yrityksille tulisi uusia työnantajavelvollisuuksia, joiden tarkoituksena on parantaa työehtojen valvontaa Suomessa. Vähimmäistyöehtojen noudattamisen turvaamiseksi ehdotetaan myös helpompaa ja nopeampaa tiedonsaantia lähetetyn työntekijän työsuhteen ehdoista jo työn kestäessä. Lisäksi luottamusmiesten tiedonsaantia parannettaisiin. Muistio on osoitteessa http://www.mol.fi/julkaisut. Lisätietoja antaa hallitusneuvos Raila Kangasperko, p. 010 60 48935 työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.