Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 18/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.5.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kehitysalueesta ja sen tukialueista. Eräiden seutukuntien sekä seutukuntien osien sekä saaristokuntien ja eräiden sellaisten muiden kuntien saaristo-osien, joihin valtioneuvosto on päättänyt soveltaa saaristokuntaa koskevia säännöksiä, määrääminen kehitysalueeseen ja sen tukialueisiin. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston päätös kehitysalueesta ja sen tukialueista (1244/1999). Asetus tulee voimaan 15.5.2005 ja on voimassa 31.12.2006 saakka. (SM aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius 1604 4506)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen otetaan säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvän turvasuunnitelman sisällöstä ja eräitä muita tarkempia säännöksiä terrorisminvastaisista toimista. Lisäksi asetukseen otetaan säännökset radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmista, tarkennetut koulutusvaatimukset rautateiden eri henkilöryhmille sekä muita lähinnä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muutokseen liittyviä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.6.2005. (LVM yli-insinööri Liisa Virtanen 1602 8564)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikkalain mukaisten suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksessa määritellään geenitekniikkalain 35 §:ään sisältyvän valtuutussäännöksen perusteella, mitkä ovat geenitekniikkalain mukaisia maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ja minkä suuruisia maksuja näistä suoritteista voidaan periä. Asetus tulee voimaan 16.5.2005 ja se on voimassa 31.12.2006 saakka. Asetusta sovelletaan 1.1.2005 lähtien. (STM johtaja Risto Aurola 1607 4127)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.5.2005 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös paikallisten ja alueellisten palveluiden yhteisestä strategiasta. Yhteisen palvelustrategian tarkoituksena on antaa valtion keskeisille palveluntarjoajille yhteisiä strategisia linjauksia palvelutuotannon kehittämisestä ja yhteistyön parantamisesta vuosille 2005-2010. Yhteistyön tehostamisen tarvetta ja mahdollisuuksia on mm. toimintatapojen yhtenäistämisessä, palveluiden saatavuuden turvaamisessa ja teknologian paremmassa hyväksikäytössä. Julkinen palvelutuotanto säilytetään moni-ilmeisenä, viranomaiset virtaviivaistavat palveluprosessejaan ja parantavat verkkopalveluitaan. Kunnille tehdään mahdolliseksi liittyä yhteisiin toimintatapoihin ja ratkaisuihin. Periaatepäätös löytyy osoitteesta http://www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (SM neuvotteleva virkamies Eino Hosia 1604 2517)

Päätös vahvistaa Varustamoliikelaitoksen vuoden 2004 tilinpäätös, joka osoittaa 1 123 970,80 euroa voittoa ja tulouttaa voitosta valtiolle 450 000 euroa sekä siirtää jäännös 673 970,80 euroa edellisten tilikausien voittotilille. Varustamoliikelaitoksen toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM hallitusneuvos Pekka Hurtola 1602 8475)

Päätös määrätä sosiaali- ja terveysministeriön lakimies Juhani Parkkari valtioneuvoston esittelijäksi. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.5.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 17/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (liikuntarajoitteisten lentomatkustajien oikeudet). Asetusehdotuksen mukaan lentoliikenteen harjoittaja, sen edustaja tai matkanjärjestäjä ei saa henkilön liikuntarajoitteisuuden perusteella kieltäytyä hyväksymästä varausta eikä henkilön pääsyä koneeseen saa pääsääntöisesti evätä, jos henkilöllä on varaus lennolle. Ehdotus sisältää myös säännöksiä liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeudesta avun saantiin lentoasemalla ja ilma-aluksessa. Liikuntarajoitteisen henkilön tarvitsema apu on tarjottava ilman eri maksua. Kustannusten kattamiseksi lentoaseman pitäjä voi periä maksun lentoasemaa käyttäviltä liikenteenharjoittajilta. (LVM hallitusneuvos Yrjö Mäkelä 1602 8473)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.5.2005 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Arto Koholle palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.8.2005-31.7.2007. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Pertti Siikille palkatonta virkavapautta sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.7.2005-31.1.2007. (STM hallitussihteeri Arita Kaario 1607 3792)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 4.5.2005 seuraavia asioita:

Vuoden 2005 talousarvion momentin 29.98.50 (Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen) arviomäärärahan ylittäminen 600 000 eurolla. Summa käytetään yleisurheilun MM-2005 kilpailujen järjestelyjen tukemiseen. (OPM ylitarkastaja Janne Puhakka 1607 7317)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista. Kiinteistötietojärjestelmän suoritteista ja tietopalvelusta perittävistä maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (277/2004) voimassaoloaika päättyy 31.5.2005. Uudella asetuksella kysymyksessä olevia maksuja ei koroteta. Asetus tulee voimaan 1.6.2005 ja on voimassa toukokuun loppuun 2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 1605 2709)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta. Kiinteistötietojärjestelmän tulojen jakamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (278/2004) voimassaoloaika päättyy 31.5.2005. Uuden asetuksen mukaan Maanmittauslaitoksen osuus tuloista on hallinto-organisaationa aiheutuneita kustannuksia vastaava, kuitenkin enintään 15 prosenttia asetuksen voimassaoloaikana kertyvistä tuloista. Kiinteistörekisterin pitäjänä toimivat kunnat saavat valtakunnallisen kiinteistötietojärjestelmän aiheuttamien käyttöönottokustannusten kattamiseksi kiinteistötietojärjestelmän suoritteista kertyvistä tuloista yhteensä 1 057 000 euroa ja Maanmittauslaitos saa järjestelmän kehittämisen ja käyttöönottoon valmistautumisen aiheuttamien kustannusten kattamiseksi 1 802 000 euroa. Kiinteistötietojärjestelmän muista kuin edellä tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuvien kustannusten kattamiseksi järjestelmästä huolehtiville viranomaisille maksetaan em. korvausten maksamisen jälkeen jäljelle jäävästä tulosta Maanmittauslaitokselle 49,5 prosenttia, oikeusministeriölle 32,8 prosenttia ja kiinteistörekisterin pitäjänä toimiville kunnille yhteisesti 17,7 prosenttia. Asetus tulee voimaan 1.6.2005 ja on voimassa toukokuun loppuun 2006. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 1605 2709)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Jätehuollon pelisääntötyöryhmä luovutti 2.5.2005 muistionsa ympäristöministeriölle. Työryhmä ehdottaa yhdyskuntajätehuollon vastuu- ja kilpailukysymysten selkiyttämiseksi muutosta jätelakiin ja -asetukseen. Lisäksi se tekee useita suosituksia alan pelisääntöjen kehittämiseksi säädösmuutoksia odoteltaessa. Työryhmä pitää ehdotustensa lähtökohtana jätehuollon järjestämisvastuun jakamista selkeästi kolmeen ryhmään: 1) asumisessa syntyvät ja niihin rinnastettavat jätteet, joiden jätehuollon järjestäminen on kunnan vastuulla, 2) elinkeinotoiminnan jätteet, joiden jätehuollon järjestäminen on jätteen tuottajan vastuulla ja 3) tuottajavastuun piiriin kuuluvat jätteet, joiden jätehuollon järjestämisestä vastaavat kyseisten tuotteiden valmistajat, maahantuojat ja pakkaajat. Työryhmä esittää, että kunnan vastuulle tuleva jäte määriteltäisiin nykyistä suppeammin. Tulkinnanvarainen asumisessa syntyvään jätteeseen rinnastettava jäte rajattaisiin tarkoittamaan lähinnä vastaavaa julkisessa toiminnassa ja asuinkiinteistöissä sijaitsevissa liikehuoneistoissa syntyvää jätettä. Kuntien velvoitteet ja oikeudet jätteeseen saatettaisiin tasapainoon muuttamalla jätelakia niin, että asumisessa syntyvä ja siihen rinnastettava jäte olisi toimitettava kunnan järjestämään käsittelyyn tai hyödyntämiseen. Työryhmän muistio löytyy osoitteesta http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=34379&lan=fi. Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, ympäristöneuvos Olli Pahkala, ympäristöministeriö, p. (09) 1603 9737 tai ylitarkastaja Anna-Maija Pajukallio, ympäristöministeriö, p. (09) 1603 9740

Kuntien alijäämää selvittänyt työryhmä luovutti 3.5.2005 raporttinsa sisäasiainministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että kuntatalouden tasapainosäännöksiä on kehitettävä sekä sitovuutta lisättävä. Työryhmän mukaan valtuuston tavoiteasettelua täydennettäisiin koko valtuustokauden kattavalla kunnan asemaa, palvelutasoa sekä taloudellista tilaa koskevalla kannanotolla. Tämä ohjaisi vuotuista talousarvion ja -suunnitelman laatimista. Taseeltaan alijäämäisen kunnan olisi työryhmän esityksen mukaan laadittava tasapainossa oleva tai ylijäämäinen taloussuunnitelma. Taloussuunnitelman suunnittelukausi voisi olla enintään neljän vuoden pituinen. Poikkeuksellisen vaikean alijäämäongelman ratkaisemiseksi työryhmä ehdottaa erillisen ja yksilöidyn toimenpideohjelman laatimista. Esityksen pohjalta annettavat lakiesitykset ehdotetaan tulevan voimaan vuoden 2006 alusta. Työryhmän raportti löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/julkaisu/132005. Lisätietoja: ylitarkastaja Ville Salonen, sisäasiainministeriö, p. (09) 1604 4645

Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden ja sisällön kehittämistyöryhmä jätti 3.5.2005 muistionsa sosiaali- ja terveysministeriölle. Työryhmä esittää, että terveyskeskusten ja oppilaitosten yhteistyötä olisi kehitettävä opiskeluympäristön terveellisyyden edistämiseksi sekä riittävien sairaanhoidon, mielenterveyspalvelujen ja suun terveydenhuollon palvelujen turvaamiseksi. Työryhmä korostaa, että terveyskeskusten olisi ymmärrettävä, että opiskeluterveydenhuolto sisältää enemmän kuin pelkästään opiskelevien toispaikkakuntalaisten hoidon terveyskeskuksissa. Työryhmä antaa kaikkiaan 25 suositusta opiskeluterveydenhuollosta. Lisäksi ryhmä on laatinut luonnoksen opiskeluterveydenhuollon oppaaksi. Suosituksissa painotetaan ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitystä. Työryhmän muistio löytyy osoitteesta www.stm.fijulkaisuttyöryhmämuistiot. Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, kehittämispäällikkö Päivi Hämäläinen, Stakes, p. 050 468 6912 tai ylitarkastaja Maire Kolimaa, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 050 524 5256

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.