Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 17/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.4.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 50/2005 vp) laiksi ulkomaanedustuksen korvauksista. Laissa ulkomaanedustuksen korvauksista säädetään korvauksista, joita maksetaan ulkomaanedustukseen määrätyn ulkoasiainhallinnon virkamiehen ulkomailla suorittamasta työstä ja paikallisista erikoisolosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi. Tällaisia korvauksia ovat paikalliskorotus ja sen lisäksi maksettavat korvaukset, kuten esimerkiksi asuntokorvaus, lasten koulutuskorvaus, muuttokustannusten korvaus ja matkakorvaukset. Korvaussäädösten rakenne uudistetaan kaksiportaiseksi. Nykyisin asetuksessa määritellyt korvausperusteet nostetaan lain tasolle. Korvausten yleiset perusteet määritellään laissa ja yksityiskohtaiset säännökset korvauksista annetaan ulkoasiainministeriön asetuksella lakiin kirjattavien asetuksenantovaltuuksien nojalla. Ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmä säilyy sisällöltään pääpiirteissään samanlaisena kuin nykyisin. Asettautumiskorvaus poistetaan erillisenä korvauslajina. Laki on tarkoitettu voimaan 1.10.2005. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Esitys (HE 51/2005 vp) Mosambikin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Suomen tasavallan ja Mosambikin tasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Maputossa 3.9.2004. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Mosambikin tasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 1605 6167)

Esitys (HE 52/2005 vp) Euroopan unionin ympäristörikospuitepäätöksen täytäntöönpanemiseksi, ympäristön suojelua rikosoikeudellisin keinoin koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi, laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä laeiksi rikoslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Strasbourgissa 4.11.1998 tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin sekä antaisi suostumuksensa eräiden varaumien tekemiseen. Esityksellä myös täytäntöönpannaan Euroopan unionin neuvoston 27.1.2003 tekemä puitepäätös ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin. Puitepäätös vastaa sisällöltään pääosin yleissopimusta. Yleissopimus ja puitepäätös sisältävät määräyksiä sellaisesta ympäristöön tai ihmisiin kohdistuvasta vaarallisesta toiminnasta, jonka sopimuspuolet sitoutuvat kriminalisoimaan kansallisessa lainsäädännössään. Sopimus tai puitepäätös sisältävät lisäksi määräyksiä ympäristörikoksista säädettävistä rangaistuksista, oikeushenkilön rangaistusvastuusta, lainkäyttövallasta, omaisuuden ja hyödyn menetetyksi tuomitsemisesta, kansallisten viranomaisten välisestä yhteistyöstä sekä kansainvälisestä yhteistoiminnasta. Suomen lainsäädäntö täyttää pääosin yleissopimuksen ja puitepäätöksen asettamat vaatimukset. Rikoslakia muutetaan siten, että oikeushenkilön vastuuta laajennetaan eräisiin uusiin rikoslajeihin ja ympäristön turmelemista koskevaa säännöstä muutetaan. Samalla laajennetaan rikoslain luonnonsuojelurikosta koskevaa säännöstä sekä tehdään tarkennuksia metsälain, maa-aineslain, maankäyttö- ja rakennuslain, vesilain, ympäristönsuojelulain ja luonnonsuojelulain säännöksiin. (OM lainsäädäntöneuvos Lena Andersson 1606 7709)

Esitys (HE 53/2005 vp) elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta. Elintarvikelaki koskee elintarvikkeille asetettavia yleisiä vaatimuksia sekä niiden valvonnan järjestämistä. Lailla ja sen nojalla annettavilla säädöksillä uudistetaan voimassa oleva elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö. Voimassa olevat elintarvikelaki ja laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta kumotaan. Terveydensuojelulakia muutetaan siten, että siitä kumotaan elintarvikehygieniaa koskeva luku. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (MMM apulaisosastopäällikkö Veli-Mikko Niemi 1605 2211)

Esitys (HE 54/2005 vp) laiksi Elintarviketurvallisuusvirastosta. Elintarviketurvallisuusvirastoon yhdistetään nykyisten Elintarvikeviraston, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitoksen ja Kasvintuotannon tarkastuskeskuksen tehtävät sekä maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston toimeenpanotehtävät. Elintarviketurvallisuusviraston henkilötyövuosikehys on 736, joista lähes 250 sijoittuu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen. (MMM hallitusneuvos Maija Salo 1605 3399)

Esitys (HE 55/2005 vp) tieliikennettä koskevan yleissopimuksen muutosten, liikennemerkkejä ja -opasteita koskevan yleissopimuksen muutosten sekä tieliikennettä koskevaa yleissopimusta täydentävän eurooppalaisen sopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laeiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimusten tarkoituksena on lisätä tieliikenteen sääntöjen ja liikenteen ohjauksen yhtenäisyyttä sopimusvaltioissa. Muutoksilla täydennetään ja tarkennetaan aikaisempia sopimusmääräyksiä. Muutokset koskevat kevyen liikenteen asemaa, tietunneleitten turvallisuutta, ajoneuvojen rekisteritunnuksia, ajokorttien yhtenäisyyttä ja eräitä muita yksittäisiä sopimuskohtia. Suomessa ovat jo pääosin voimassa sopimusmuutoksia vastaavat säännökset. (LVM vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen 1602 8629)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.4.2005 seuraavat lait:

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (HE 226/2004 vp). Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista korvaa voimassa olevan asetuksen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista. Lakia sovelletaan yleislakina kunnan ja kuntayhtymän sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vaadittaviin kelpoisuuksiin riippumatta siitä, minkä hallintokunnan alaisuudessa heidän toimintansa on järjestetty. Lakia sovelletaan myös valtion sekä yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon. Lailla täsmennetään sosiaalihuollon tehtävissä vaadittavia kelpoisuuksia ja saatetaan ne vastaamaan uudistuneita koulutusrakenteita. Laissa määritellään kelpoisuusvaatimukset keskeisiin sosiaalihuollon ammatteihin. Myös sosiaaliasiamiehen kelpoisuusvaatimukset määritellään laissa. Laissa ei säädetä ammattinimikekohtaisia kelpoisuusvaatimuksia kaikkiin tehtäviin, jotka kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Osaan tehtävistä kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus. Siirtymäsäännöksillä varmistetaan, että myös aikaisempien tutkintojen suorittaneilla säilyy kelpoisuus vastaaviin tehtäviin. Lakiin sisältyy mahdollisuus poiketa kelpoisuusvaatimuksista tilapäisesti. Laki tulee voimaan 1.8.2005. (STM hallitussihteeri Lotta Silvennoinen 1607 3187)

Tasavallan presidentti hyväksyi Suomen ja Ranskan välillä tehdyn turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen ja vahvisti lain Ranskan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 270/2004 vp). Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Ranskan välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 1606 7693)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.4.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Asetuksella saatetaan voimaan Kansainvälisen rikostuomioistuimen erioikeuksista ja vapauksista tehty sopimus sekä sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki. Laki tulee voimaan 4.5.2005. Asetus tulee voimaan 4.5.2005. (UM lähetystöneuvos Marja Lehto 1605 5726)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.4.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Valtuuskunnan asettaminen Euroopan unionin ja kolmentoista Aasian maan Kiotossa, Japanissa 6.-7.5.2005 järjestettävään ASEM FMM7 -ulkoministerikokoukseen ja ulkoasiainministeriön oikeuttaminen määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteerit. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja, varapuheenjohtaja on alivaltiosihteeri Markus Lyra ja jäsenet ovat lähetystöneuvos Hanna Lehtinen, ulkoasiainsihteeri Ari Mäki, ulkoasiainsihteeri Sini Paukkunen, lehdistöavustaja Susanna Parkkonen ja EU-puheenjohtajuussihteeristön päällikkö Anja Vilo. (UM lähetystöneuvos Pekka Metso 1605 6308)

Suomen osallistumisen päättäminen Kyproksen UNFICYP-rauhanturvaoperaatiossa (United Nations Peacekeeping Force In Cyprus). (UM lähetystöneuvos Hannele Voionmaa 1605 5485)

Valtiovarainministeri Antti Kalliomäen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Anna-Maija Korven valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Serbia ja Montenegron välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus. (UM kaupallinen neuvos Kimmo Sinivuori 1605 6167)

Oikeusministeri Johannes Koskisen tai hänen estyneenä ollessaan pääkonsuli Pauli Mäkelän valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan Hongkongin erityishallintoalueen hallituksen välinen rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskeva sopimus. (OM hallitussihteeri Juhani Korhonen 1606 7586)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.4.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16 a §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan poliisilaitosten vartijoiden ja ylivartijoiden kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Asetus tulee voimaan 6.5.2005. (SM lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 1604 2875)

Valtioneuvoston asetus poliisin hallinnosta annetun asetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan poliisin perustutkinnon 1.5.2004-10.11.2006 suorittaneiden poliisimiesten kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia. Asetus tulee voimaan 6.5.2005. (SM lainsäädäntöneuvos Kimmo Hakonen 1604 2875)

Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2005/2006 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta. Tuki on 22,5 euroa eloporoa kohti. Perusteet ovat pääosin teknisesti samankaltaiset kuin poronhoitovuonna 2004/2005. Tuen saamisen edellytykset ovat samat kuin edellisen poronhoitovuoden osalta. Asetus tulee voimaan 4.5.2005. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta. Useiden ympäristöluvanvaraisten toimintojen muodostamaa toimintakokonaisuutta koskevat säännökset kumotaan asetuksesta. Kyseisistä asioista säädetään 1.5.2005 alkaen ympäristönsuojelulailla. Asetus tulee voimaan 1.5.2005. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 1603 9447)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.4.2005 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Maailman terveysjärjestön (WHO) yleiskokouksen 58. istuntoon Genevessä 16.-25.5.2005 ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Kokoonpano: puheenjohtaja: ministeri Liisa Hyssälä; varapuheenjohtajat: ylijohtaja Kimmo Leppo ja suurlähettiläs Vesa Himanen; jäsenet: neuvotteleva virkamies Liisa Ollila, ministerineuvos Satu Mattila, kehitysyhteistyöneuvos Matti Jaskari ja avustaja Salla Sammalkivi; varajäsenet: erityisavustaja Marja Tallavaara, lääkintöneuvos Merja Saarinen, lääkintöneuvos Risto Pomoell, ylitarkastaja Marjukka Vallimies-Patomäki ja ylitarkastaja Hannele Tanhua. (UM kehitysyhteistyöneuvos Inger Wirn 1605 6469)

Ptätös asettaa tuomarinvalintalautakunta viisivuotiskaudeksi 15.5.2005-14.5.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: presidentti Leif Sevn KKO (oikeusneuvos Liisa Mansikkam9ki KKO); varapuheenjohtaja: hallintoneuvos Olof Olsson KHO (hallintoneuvos Raimo Anttila KHO); jäsenet: hovioikeuden presidentti Antero Palaja Turun HO (hovioikeuden presidentti Markku Arponen Itä-Suomen HO), hallinto-oikeuden ylituomari Hannu Renvall Turun HAO (hallinto-oikeuden ylituomari Heikki Jukarainen Oulun HAO), laamanni Nanny Granfelt Raaseporin KÄO (laamanni Harri Mäkinen Oulun KÄO), hovioikeudenlaamanni Raija Karppinen Helsingin HO (hovioikeudenneuvos Olavi Snellman Kuopion HO), käräjätuomari Anne Heimola Kauhavan KÄO (käräjätuomari Olli Kyrö Lahden KÄO), hallinto-oikeustuomari Marjatta Mäenpää Helsingin HAO (hallinto-oikeustuomari Markku Latva-Teikari Vaasan HAO), vakuutusoikeustuomari Rauli Rauankoski vakuutusoikeus (markkinaoikeustuomari Maarit Lindroos markkinaoikeus), asianajaja Salme Sandström Helsinki (asianajaja Juhani Karvo Rovaniemi), valtionsyyttäjä Jarmo Rautakoski VKSV (valtionsyyttäjä Leena Metsäpelto VKSV) ja professori Antti Jokela Turun yliopisto (professori Raimo Lahti Helsingin yliopisto). (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös vahvistaa Senaatti-kiinteistöjen ja Senaatti-kiinteistöt -konsernin tilinpäätös vuodelta 2004, josta Senaatti-kiinteistöjen tilinpäätös osoittaa voittoa 119 804 947,18 euroa ja konsernin tilinpäätös 115 546 720,23 euroa. Senaatti-kiinteistöjen voitosta suoritetaan tuloutusta 32,2 miljoonaa euroa. Liikelaitoksen toiminnan ja talouden (toimintakertomus) ei aiheuta toimenpiteitä. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmät Valtiontilintarkastajain kertomuksista vuosilta 2003 ja 2004 pöytäkirjaan ja ryhtyä valtiovarainvaliokunnan mietintöjen (1/2005 vp ja 2/2005 vp) sekä Valtiontilintarkastajain kertomuksen vuodelta 2003 (K 16/2004 vp) edellyttämiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös vahvistaa Tieliikelaitoskonsernin ja Tieliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2004. Tieliikelaitoskonsernin tilinpäätös osoittaa 12 056 388,21 euron voittoa ja Tieliikelaitoksen 13 716 822,21 euron voittoa, josta tuloutetaan valtiolle 6 858 000 euroa sekä siirretään loppuosa 6 858 822,21 euroa edellisten tilikausien voittotilille. Tieliikelaitoksen toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM finanssineuvos Kalevi Alestalo 1602 8467)

Päätös antaa eduskunnalle tielaitos uudistusta koskeva selonteko. Selonteko löytyy osoitteesta http:// www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 1602 8483)

Päätös vahvistaa Ilmailulaitoksen tilinpäätös vuodelta 2004. Tilinpäätös osoittaa 15 027 418,17 euron voittoa, josta tuloutetaan valtiolle 4 508 000,00 euroa sekä siirretään jäännös 10 519 418,17 euroa edellisten tilikausien voitto/tappiotilille. Ilmailulaitoksen vuoden 2004 toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. Lisäksi valtioneuvosto vahvistaa Ilmailulaitoksen liikelaitoskonsernin tilinpäätöksen vuodelta 2004. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös vahvistaa Luotsausliikelaitoksen tilinpäätös vuodelta 2004. Tilinpäätös osoittaa 4 068 974,80 euron voittoa, josta tuloutetaan valtiolle 1 221 000,00 euroa sekä siirretään jäännös 2 847 974,80 euroa edellisten tilikausien voittotilille. Luotsausliikelaitoksen toimintakertomus ei aiheuta toimenpiteitä. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös asettaa Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta toimikaudeksi 1.5.2005-30.4.2010. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lakimies Virpi Kölhi sosiaali- ja terveysministeriö; varapuheenjohtaja: neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: toiminnanjohtaja Tarja Monto Interpedia ry (adoptiopalvelun päällikkö Anja Ojuva Interpedia ry), ottolapsiasiainhoitaja Jari Meklin Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta (johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta), kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Tuula Kumpumäki Pelastakaa Lapset ry (kehittämispäällikkö Marja Miikkulainen Pelastakaa Lapset ry), ylitarkastaja, varatuomari Jarmo Tiukkanen ulkomaalaisvirasto (tulosalueen johtaja Arja Kallakivi ulkomaalaisvirasto), lainsäädäntösihteeri Hanna Rantala ulkoasiainministeriö (lainsäädäntösihteeri Minna-Kaisa Liukko ulkoasiainministeriö), erityisasiantuntija Dsirie Söderlund oikeusministeriö (lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila oikeusministeriö), lakimies Marja Pajukoski sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (kehittämispäällikkö Esa Eriksson sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus), johtava sosiaalityöntekijä Tapani Unkila Tampereen kaupunki, kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemus (sosiaalityön esimies Olli-Pekka Alapiessa Vantaan kaupunki, kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemus) ja lääkintöneuvos Risto Pomoell sosiaali- ja terveysministeriö (lääkintöneuvos Sakari Lankinen sosiaali- ja terveysministeriö). (STM lakimies Outi Luoma-aho 1607 4352)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.4.2005 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen tohtori, dosentti Jyri Inha valtiovarainministeriön lainsäädäntöneuvoksen virkaan 1.6.2005 lukien. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Kauppatieteiden tohtori Tomi Viitala valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.5.2005 lukien. (VM hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen 1603 3143)

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Pekka Morenille palkallista virkavapautta 1.5.2005-30.4.2006. (VM vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu 1603 4708)

Oikeustieteen kandidaatti, hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä opetusministeriön lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2005-31.10.2006, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Matti Lahtinen on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Valtioneuvosto myönsi lainsäädäntöneuvos Ulla Liukkuselle palkatonta virkavapautta työministeriön lainsäädäntöneuvoksen virasta 1.7.2005-31.8.2006. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Oikeustieteen kandidaatti Jouni Lemola työministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen (A 26) virkasuhteeseen 1.5.2005-31.8.2006, kuitenkin enintään lainsäädäntöneuvos Ulla Liukkusen virkavapauden ajaksi. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Päivi Kantanen työministeriön vanhemman hallitussihteerin määräaikaiseen (A 25) virkasuhteeseen 1.5.2005-31.8.2006, kuitenkin enintään neuvotteleva virkamies Jouni Lemolan virkavapauden ajaksi. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Oikeustieteen maisteri Seija Jalkanen työministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen (A 24) virkasuhteeseen 1.5.2005-31.8.2006, kuitenkin enintään vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantasen virkavapauden ajaksi. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.4.2005 seuraavia asioita:

Maatalouden interventiorahaston vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen. Interventiorahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2004 on ollut 969 054,87 euroa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 28 250 868,05 euroa. (MMM maatalousneuvos Helena Sern 1605 4257)

Vuoden 2005 talousarviossa momentille 30.20.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetun 1 000 000 euron mdärärahan siirtäminen Maatalouden interventiorahastoon. (MMM maatalousneuvos Helena Sern 1605 4257)

Maatilatalouden kehitt-misrahaston vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen. Kehittämisrahaston kulujäämä tilikaudella 1.1.-31.12.2004 on ollut 31 667 319,26 euroa ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 997 481 929,99 euroa. (MMM hallitussihteeri Katri Nuotio 1605 4245)

Vuoden 2005 talousarviossa momentille 30.20.61 (Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitetun 5 644 000 euron määrärahan siirtäminen Maatilatalouden kehittämisrahastoon. (MMM hallitussihteeri Katri Nuotio 1605 4245)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kuntien ja valtion tietohallinnon menettelytavat-työryhmä esitteli väliraporttinsa pääministerin johtamalle tietoyhteiskuntaohjelman ministeriryhmälle 22.4.2005. Työryhmän työ on osa hallituksen tietoyhteiskuntaohjelman toteuttamista. Työryhmän tehtävänä on ollut tunnistaa julkishallinnon yhteisen tietohallinnon ja sen ohjauksen tarpeet, alueet ja rajaukset. Ryhmä päätyi keskittymään vaikuttavuudeltaan merkittävien keihäänkärkialueiden tunnistamiseen ja konkreettisten kehittämishankkeiden löytämiseen kultakin keihäänkärkialueelta. Keskeisiksi keihäänkärkialueiksi ovat tähänastisessa työssä konkretisoituneet seuraavat kokonaisuudet:
- Sosiaali- ja terveydenhuollon keskitetty kansallinen sähköinen asiakastietojen hallinta- ja arkistointijärjestelmä
- Julkisen hallinnon strategisen ja operatiivisen hankintatoimen prosessien keskittämisen, yhtenäistämisen ja sähköistämisen tuki
- Julkisen hallinnon yhteisen sähköisen asioinnin ja kansallisen sähköisen arkistoinnin kehittäminen
- Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen
Väliraportti löytyy osoitteesta http://www.tietoyhteiskuntaohjelma.fi/esittely/fi_FI/raportit_ja_selvitykset/_files/73017172996915618/default Lisätietoja: kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, Espoon kaupunki, p. (09) 816 22211 , ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 2363 tai varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Suomen Kuntaliitto, p. (09) 771 2700

Vapaan sivistystyön rahoitustyöryhmä luovutti selvityksensä 22.4.2005 opetusministeriölle. Selvitystyö tehtiin yhteistyössä vapaan sivistystyön keskeisten toimijoiden kanssa ja se koskee kuluvan vuoden valtion talousarvion linjauksiin liittyen kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, kansanopistojen ja opintokeskusten rahoituksen uudistamista. Pääosa uudistuksista esitetään toteutettavaksi ensi vuoden alusta ja otettavaksi huomioon vuoden 2006 valtion talousarvioesityksen valmistelussa. Selvityksen liitteenä on luonnos hallituksen esitykseksi vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta, joka esitetään annettavaksi eduskunnalle vielä kevätistuntokauden aikana. Selvitys löytyy osoitteesta http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2005/tr11/tr11.pdf Lisätietoja: työryhmän puheenjohtaja, johtaja Marita Savola, p. (09) 160 77315 ja työryhmän sihteeri, ylitarkastaja Kirsi Lähde, p. (09) 160 77417, opetusministeriö

Sisäisen turvallisuuden seurannan järjestämistä selvittänyt kansliapäällikkötyöryhmä jätti 22.4.2005 esityksensä sisäasiainministeriölle. Sisäisen turvallisuuden seurannan järjestämiseksi ylimmällä poliittisella tasolla ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan tehtäviä tulisi työryhmän mukaan laajentaa kattamaan myös tärkeät sisäisen turvallisuuden asiat, joilla on yhtymäkohtia ulkosuhteisiin ja turvallisuuspolitiikkaan. Uusien tehtävien vuoksi UTVA:n kokoonpanoa tulisi esityksen mukaan tarkistaa niin, että sisäministeri olisi jatkossa valiokunnan jäsen suoraan valtioneuvoston ohjesäännön perusteella. Lisäksi ministerivaliokunnan jäseniksi määrättäisiin enintään kolme muuta ministeriä. Kansliapäällikkötyöryhmä ehdottaa myös, että tärkeiden sisäisen turvallisuuden asioiden seuranta ja yhteensovittaminen määrättäisiin säädöstasolla turvallisuus- ja puolustusasiain komitean tehtäväksi. Muutoksen johdosta komitean kokoonpanoa tulisi vahvistaa sisäisestä turvallisuudesta vastaavien ministeriöiden edustajilla. Komitean pysyviksi jäseniksi tulisi määrätä oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäälliköt ja poliisiylijohtaja. Esitys löytyy osoitteesta http://www.intermin.fi/intermin/biblio.nsf/72738DD9DF91ABBAC2256FE9003970AB/$file/122005.pdf Lisätietoja: kansliapäällikkö Ritva Viljanen, (09) 160 42803, suunnittelupäällikkö Tarja Mankkinen, (09) 160 42211, sisäasiainministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.