Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 16/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.4.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 35/2005 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakiin sisältyviä yritysjärjestelyjä koskevia säännöksiä muutetaan. Kiinteistön uudisrakentamiseen tai perusparantamiseen liittyvää rakentamispalvelua ei enää katsota otetuksi omaan käyttöön silloin, kun kiinteistö siirtyy liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä liiketoiminnan jatkajalle, joka ryhtyy käyttämään kiinteistöä vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Tällaisista luovutuksista ei siten ole suoritettava veroa. Liikkeen tai sen osan luovutusta liiketoiminnan jatkajalle ei myöskään enää pidetä arvonlisäverolaissa tarkoitettuna myyntinä. Tämän johdosta sovellettaessa marginaaliverotusmenettelyä liikkeen tai sen osan luovutuksen yhteydessä luovutettujen käytettyjen tavaroiden sekä taide-, keräily- tai antiikkiesineiden jälleenmyyntiin luovutuksensaajan veron perustetta eli voittomarginaalia laskettaessa ostohintana käytetään liikkeen luovuttajan eikä luovutuksensaajan ostohintaa. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Esitys (HE 36/2005 vp) eräiden säästötulojen verottamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Jerseyn, Guernseyn, Mansaaren, Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Montserratin, Turks- ja Caicossaarten, Antillien ja Aruban kanssa tehdyt säästötulojen verottamista koskevat sopimukset hyväksytään. Sopimusten tarkoituksena on säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa Euroopan unionin neuvoston säästödirektiivissä säädettyjen toimenpiteiden käyttöönotto Suomen ja mainittujen sopimuspuolten välillä. Toimenpiteet liittyvät joko veroviranomaisten väliseen tietojen vaihtoon korkotuloista, jotka maksetaan mainituilta alueilta luonnolliselle henkilölle Suomeen tai päinvastoin sekä Jerseyn, Guernseyn, Mansaaren, Antillien, Brittiläisten Neitsytsaarten ja Turks- ja Caicossaarten osalta lähdeveron pidättämiseen tällaisesta mainituilta alueilta Suomeen maksettavasta korkotulosta. Sopimuksia on tarkoitus soveltaa väliaikaisesti 1.7.2005 alkaen siihen asti kunnes sopimukset tulevat voimaan. Sopimukset Antillien, Aruban, Anguillan, Brittiläisten Neitsytsaarten, Caymansaarten, Montserratin ja Turks- ja Caicossaarten kanssa on tarkoitettu tulemaan voimaan kolmantenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, jona sopimuspuolten hallitukset ovat ilmoittaneet toisilleen täyttäneensä valtiosäännössään sopimusten voimaantulolle asetetut edellytykset. Jerseyn, Guernseyn sekä Mansaaren kanssa tehdyt sopimukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.7.2005. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Esitys (HE 37/2005 vp) laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. Turpeesta kannettava vero sekä turpeella tuotetun sähkön verotuki poistetaan. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 1603 3148)

Esitys (HE 38/2005 vp) laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Arvopaperimarkkinalain arvopaperien markkinointia, liikkeeseenlaskua ja tiedonantovelvollisuutta sekä valvontaa koskevia säännöksiä muutetaan. Arvopaperien liikkeeseenlaskua koskevaa tiedonantovelvollisuus koskee yleensä arvopaperien tarjoamista eikä pelkästään uusien arvopaperien liikkeeseenlaskutilanteita. Lisäksi tarjous- ja listalleottoesitteiden välillä ei tehdä enää eroa. Erot erilaisten esitteiden välillä riippuvat siitä, onko kyse esitedirektiivin vaatimusten mukaisesti julkistettavasta esitteestä vai direktiivin soveltamisalaan kuulumattomasta kansalliseen sääntelyyn perustuvasta esitteestä. Suomessa hyväksytyn esitteen käyttäminen on mahdollista muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Vastaavasti muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa hyväksytty esite on voimassa Suomessa, jos arvopapereita tarjotaan yleisölle tai haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi Suomessa. Laissa säädetään myös kokeneista sijoittajista ja kokeneista sijoittajista pidettävästä rekisteristä. Kokeneille sijoittajille voidaan tarjota arvopapereita ilman velvollisuutta julkistaa esite. Muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/71/EY arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/ 34/EY muuttamisesta (esitedirektiivi). Rahoitustarkastuksen arvopaperimarkkinalain mukaisia toimivaltuuksia lisätään. Rahoitustarkastuksesta annetun lain säännöksiä muusta rahoitusmarkkinoilla toimivasta tarkistetaan ja Rahoitustarkastuksen tarkastus- ja tietojensaantioikeutta jonkin verran laajennetaan. Rahoitustarkastuksesta annetun lain muutoksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta antaman direktiivin 2004/39/ETY viranomaisen tietojensaantia koskeva säännös. Lisäksi muutetaan velkakirjalakia ja lakia korkotulon lähdeverosta. Muutoksella kumotaan Rahoitustarkastuksen velvollisuus pitää luetteloa joukkovelkakirjoista. Lait on tarkoitettu voimaan 1.7.2005. (VM vanhempi hallitussihteeri Irmeli Vuori 1603 3013)

Esitys (HE 39/2005 vp) laiksi eräistä oikeudenkäynneistä valtion palveluksessa oleville aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. Valtion palveluksessa oleva henkilö voi saada määrätyin edellytyksin korvausta välttämättömistä kuluista, jos häntä on syytetty virheellisestä menettelystä virantoimituksessa tai työssä myös niissä tilanteissa, joissa asiassa ei ole annettu tuomioistuimen ratkaisua, vaan asian käsittely on päättynyt esitutkinta- tai syyteharkintavaiheessa. (VM hallitussihteeri Riikka Rask 1603 4945)

Esitys (HE 40/2005 vp) laeiksi ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta. Laissa ammatillisesta aikuiskoulutuksesta halutaan vahvistaa ammatillista lisäkoulutusta koskevia ohjauksen välineitä niin, että järjestämislupiin sisällytetään toiminnan ja rahoituksen vakautta lisäävä määrällinen säätely sekä tarvittaessa koulutusaloja ja erityistehtäviä koskevia määräyksiä. Lisäkoulutukseen liittyvä työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä on myös mahdollista sisällyttää järjestämislupiin. Näiden tehtävien hoitamista tuetaan kehittämisavustuksin. Muutos koskee sekä oppilaitosmuotoisena että oppisopimuskoulutuksena järjestettävää lisäkoulutusta. Samalla on tarkoitus toteuttaa järjestämislupien muutos, jossa lisäkoulutukseen valtionosuutta saaneiden järjestäjien järjestämisluvat uudistetaan uusimuotoisiksi luviksi. Jos järjestäjä ei ole vuonna 2005 tai kahtena edellisenä vuonna saanut lisäkoulutukseen valtionosuutta, järjestämislupa peruutetaan. Lisäksi täsmennetään näyttötutkintoihin liittyviä maksuja koskevia säännöksiä sekä tehdään säännöksiin perustuslain edellyttämät muutokset. Muutoksista aiheutuu vähäisiä muutostarpeita opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettuun lakiin. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (OPM opetusneuvos Arja Mäkeläinen 1607 7265)

Esitys (HE 41/2005 vp) laeiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta. Opetussuunnitelmaperusteisessa ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelijan ammatillista osaamista arvioidaan muun arvioinnin ohella opiskelijan käytännön työtilanteissa tai -tehtävissä opiskelun aikana antamien uuden tyyppisten ammattiosaamisen näyttöjen perusteella. Koulutuksen järjestäjän tulee asettaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielin tai useampia toimielimiä, joihin kuuluu koulutuksen järjestäjää, opettajia ja opiskelijoita sekä asianomaisen alan tai asianomaisten alojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Ammatillisesta koulutuksesta annettuun lakiin otetaan säännökset arvioinnin suorittajasta. Arvioijina ovat nykyiseen tapaan opettajat ja työpaikalla tapahtuvassa koulutuksessa työnantajan nimeämät henkilöt. Lisäksi opintosuoritusten hyväksilukemista koskevaa säännöstä täsmennetään ja täydennetään. Opiskelijan oikeus osaamisen tunnustamiseen käsittää aikaisemmin suoritettujen opintojen lisäksi myös muutoin hankitun osaamisen hyväksilukemisen ja tunnustamisen. Opiskelijan arvioinnin oikaisemista koskevaa menettelyä selkiytetään ja yhtenäistetään. Arviointiin tyytymätön opiskelija voi ensi vaiheessa pyytää arvioinnin oikaisua rehtorilta tai arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai muulta arvioinnista päätöksen tehneeltä henkilöltä. Tähän päätökseen tyytymätön opiskelija voi hakea kirjallisesti oikaisua näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten asetetulta toimielimeltä. Tältä osin menettely on oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa yhdenmukainen. Lisäksi ammattiosaamisen näyttöjä koskevia säännöksiä ei sovelleta ammatillisena aikuiskoulutuksena järjestettävään koulutukseen, jossa on käytössä erillinen näyttötutkintojärjestelmä. Vastaavasti arvioinnin oikaisemisesta päättää tutkintotoimikunta. (OPM opetusneuvos Tarja Riihimäki 1607 7348)

Esitys (HE 42/2005 vp) laeiksi eräiden huviveneiden turvallisuudesta ja päästövaatimuksista sekä vesiliikennelain muuttamisesta. Säädetään huviveneille, vesiskoottereille ja niiden varusteille sekä huviveneiden ja vesiskoottereiden moottoreille asetettavista suunnittelua ja rakentamista sekä pakokaasu- ja melupäästöjä koskevista vaatimuksista. Esityksellä pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/44/EY huviveneitä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun direktiivin muuttamisesta. Esitys sisältää myös huviveneiden ja muiden edellä mainittujen tuotteiden markkinavalvontaa koskevat säännökset. Lisäksi säädetään toimivaltuuksista ja valvontakeinoista, joita Merenkulkulaitoksella on tuotteita valvoessaan oikeus käyttää, sekä tulliviranomaisen velvollisuudesta valvoa kolmansista maista tuotavien tuotteiden maahantuontia. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Esitys (HE 43/2005 vp) laeiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta sekä valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta. Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävään ehdotetaan tarkennuksia, jotka koskevat esimerkiksi lapsille suunnatun ohjelman ja viihteen tarjontaa sekä suvaitsevaisuuden ja monikulttuurisuuden tukemista. Yleisradio Oy:n hallituksen ja hallintoneuvoston välistä työnjakoa tarkennetaan. Yleisradio Oy:n toimitusjohtajan valinta siirretään hallituksen tehtäväksi. Hallintoneuvoston tehtäviin kuuluu edelleen Yleisradio Oy:n toiminnan laajuudesta ja suuntaviivoista päättäminen sekä julkisen palvelun tehtävän toteutumisen valvonta. Hallintoneuvosto valitsee yhtiölle hallituksen, jonka jäsenet edustavat monipuolista yhtiön keskeisten tehtävien ja toiminnan kannalta tärkeää asiantuntemusta. Hallituksen jäsenet eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön toimivaan johtoon. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain toimilupamaksua koskeva 5 luku kumotaan. Televisiotoiminnan harjoittajat eivät ole velvollisia maksamaan toimilupamaksua enää kokonaan digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen jälkeen. Laki Yleisradio Oy:stä annetun lain muuttamisesta on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 5 luvun kumoamisesta on tarkoitettu voimaan 1.1.2008. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 1602 8150)

Esitys (HE 44/2005 vp) laiksi huoltovarmuuden turvaamisesta annetun lain muuttamisesta. Merkittävin muutos tehdään huoltovarmuuden käsitteeseen. Se laajennetaan sisältämään poikkeusolojen ohella myös niihin verrattavat vakavat häiriötilanteet, joissa markkinamekanismi ei tuota riittävää huoltovarmuutta. Muut muutokset liittyvät huoltovarmuusrahaston varojen käyttövaltuuksiin ja Huoltovarmuuskeskuksen tehtäviin, rahaston ylijäämän käyttöön sekä eräisiin teknisluonteisiin muutoksiin, jotka koskevat Huoltovarmuuskeskuksen toimintaa ja valvontaa. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Esitys (HE 45/2005 vp) työntekijäin eläkelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Yksityisten alojen palkansaajien työeläkettä koskeva lainsäädäntö yhdistetään. Uuteen työntekijän eläkelakiin kootaan työntekijäin eläkelaissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaissa sekä taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaissa olevat työntekijän eläketurvaa ja sen muutoksenhakua koskevat säännökset. Lisäksi täsmennetään eläketurvan järjestämistä ja sen valvontaa koskevia säännöksiä. Uusituilla sanamuodoilla ei ole tarkoitus muuttaa työeläkejärjestelmän vakiintunutta soveltamiskäytäntöä. Lakiuudistuksen tavoitteet ovat vuoden 2005 alusta voimaan tulleessa suuressa työeläkeuudistuksessa. Ehdotuksessa ei ole uusia eläkepoliittisia muutoksia. (STM apulaisosastopäällikkö Tuulikki Haikarainen 1607 3865)

Esitys (HE 46/2005 vp) laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä muutetaan. 30 vuoden alaikäraja poistetaan ja ammattitutkintostipendi voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole täyttänyt 64 vuotta. Ammattitutkintostipendin suuruus korotetaan 330 euroon. Lisäksi ammattitutkintostipendin hakemisaikaa pidennetään. Ammattitutkintostipendiä on haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Laki on tarkoitettu voimaan 1.8.2005. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 1607 3868)

Esitys (HE 47/2005 vp) toimeentuloturvan muutoksenhakua koskevaksi lainsäädännöksi annetun hallituksen esityksen (HE 155/2003 vp) täydentämisestä. Ensimmäisenä muutoksenhakuasteena yksityisten alojen työeläkejärjestelmässä toimivan eläkelautakunnan ja tapaturmavakuutusjärjestelmässä ensimmäisenä muutoksenhakuasteena toimivan tapaturmalautakunnan rahoitusta koskevaa sääntelyä täsmennetään. Lisäksi eläkelautakunnan organisaatiosta säädetään erillisellä lailla. Eläkelautakunnan ja tapaturmalautakunnan nimet tarkastetaan. Ehdotetut muutokset vastaavat Toimeentuloturvan muutoksenhakukomitean (komiteamietintö 2001:9) tavoitteita muutoksenhakulautakuntien itsenäisyyden ja riippumattomuuden vahvistamiseksi ja muutoksenhakujärjestelmän selkeyttämiseksi. Esitys liittyy yksityisten alojen työeläkelakien yhtenäistämistä koskevaan hallituksen esitykseen työntekijän eläkelaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 1607 3140)

Esitys (HE 48/2005 vp) työllistymisen ja muutosturvan toimintamalliin liittyväksi lainsäädännöksi. Toimintamallin tavoitteena on yhteistoiminnan tehostuminen sekä työpaikoilla että työvoimaviranomaisten kanssa ja irtisanotun työntekijän mahdollisimman nopea uudelleen työllistyminen. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 ensimmäiseen lisätalousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan 1.7.2005. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Esitys (HE 49/2005 vp) laiksi eräiden vuokratalolainojen lainaehtojen ilmoitusperusteisesta muuttamisesta. Eräiden vanhojen vuokra-asuntojen rakentamista, hankkimista ja peruskorjausta varten myönnettyjen aravalainojen laina-aikaa pidennetään lainansaajan ilmoituksen perusteella. Laina-ajan pidentämisen yhteydessä alennetaan myös lainan korkoa, jos lainan pääomakustannukset ovat suuresta alkuperäisestä lainapääomasta johtuen korkeat. Laina-aikaa pidennetään lain sisältämän valmiin lyhennystaulukon mukaisesti. Koron alentamisen edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (YM ylitarkastaja Anu Kääriäinen 1603 9578)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.4.2005 seuraavat lait:

Laki verkkotunnuslain muuttamisesta (HE 125/2004 vp). Verkkotunnuslakia muutetaan siten, että vähintään 15-vuotiailla henkilöillä on jatkossa oikeus hakea suomalaista verkkotunnusta. Toinen keskeinen muutos on, että haettava verkkotunnus voi helpommin kuin ennen perustua luonnollisen henkilön nimeen. Laki tulee voimaan 1.3.2006. (LVM neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen 1602 8391)

Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta ja laki ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta (HE 227/2004 vp). Vuonna 2000 voimaan tullutta ympäristönsuojelulakia muutetaan lain täytäntöönpanon seurannasta saatujen kokemusten perusteella. Muutokset koskevat muun muassa ympäristöluvan käsittelyä, valvontaa, ilmoitusmenettelyä, päätösten täytäntöönpanoa ja muutoksenhakua. Terveydensuojelulakiin ja ympäristölupavirastoista annettuun lakiin tehdään joitakin tarkistuksia. Lait tulevat voimaan 1.5.2005. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 1603 9447)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.4.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus palestiinalaishallinnon kanssa palestiinalaisalueiden maarekisterihankkeen asiantuntijapalveluista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan 5.5.2005. Sopimuksessa sovitaan osapuolten velvollisuuksista ja vastuista maarekisterihankkeeseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toteutuksessa. Asetus tulee voimaan 5.5.2005. (UM lähetystöneuvos Eija Rotinen 1605 6538)

Tasavallan presidentin asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailmakehän otsonin vähentämistä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta. Pöytäkirja tulee voimaan 17.5.2005. Asetus tulee voimaan 17.5.2005. (YM ylitarkastaja Maria Pohjanpalo 1603 9827)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.4.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Puolustusministeri Seppo Kääriäisen tai hänen estyneenä ollessaan ylijohtaja Eero Lavosen valtuuttaminen allekirjoittamaan Pohjoismaiden puolustusmateriaalialan teollisuuden yhteistyön tukemisesta tehdyn sopimuksen liitteet. (PLM hallitussihteeri Marko Hasari 1608 8206)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.4.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus väestötietoasetuksen muuttamisesta. Laki väestötietolain muuttamisesta vahvistettiin 15.4.2005 ja laki tulee voimaan 1.5.2005. Väestötietolain säännöksiä ulkomaalaisten rekisteröinnistä muutettiin siten, että tilapäisesti Suomessa asuva ulkomaalainen voi jättää rekisteröinti-ilmoituksen väestötietojärjestelmää varten maistraatin ohella verotoimistolle. Ilmoituksia voivat ottaa vastaan sopimuksen perusteella myös Kansaneläkelaitoksen toimistot. Samalla lakiin on lisätty ulkomaalaisten rekisteröintimenettelyyn liittyvä asetuksenantovaltuutta koskeva säännös. Väestötietolain muutoksen johdosta asetuksen säännöstä ulkomaalaisten rekisteröinnistä on tarkistettu ja asetukseen on lisätty uusi säännös viranomaisen tehtävistä ulkomaalaisen ilmoituksia vastaanotettaessa. Asetus tulee voimaan 1.5.2005. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 1604 2839)

Valtioneuvoston asetus vuoden 2004 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista. Vuodelta 2004 maksettavien satovahinkokorvausten omavastuuosuuden jälkeen korvattavaksi jäävän satovahingon korvausosuus säädetään 90 prosenttiin omavastuun ylittävästä satovahingon määrästä. Korvaus edellyttää vielä komission hyväksymää valtiontukipäätöstä, joten lopullinen maksatus tehdään vasta tämän päätöksen jälkeen. Asetus tulee voimaan 27.4.2005. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 1605 3345)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen otetaan säännökset vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvän turvasuunnitelman sisällöstä ja eräitä muita tarkempia säännöksiä terrorisminvastaisista toimista. Lisäksi asetukseen otetaan säännökset radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä säteilysuojelu- ja laadunvarmistusohjelmista, vaarallisten aineiden kuljetuksille tehtävistä tarkastuksista sekä muita lähinnä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muutokseen liittyviä muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.6.2005. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä satama-alueella. Asetukseen otetaan satama-aluetta koskevat keskeisimmät turvallisuussäännökset kuten kuljetettavasta vaarallisesta aineesta ennakkotiedottaminen satamanpitäjälle ja toiminnanharjoittajalle, henkilöstön koulutus, turvallisuusselvityksen laatimisvelvoite ja sen hyväksyminen, vaarallisten lastien erottelu satama-alueella ja onnettomuusraportin laatimisvelvoite. Asetus tulee voimaan pääosin 1.6.2005. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen muuttamisesta. Panssariajoneuvojen teollista valmistusta Suomessa harjoittava yhteisö voi saada koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa pyörillä varustetun panssariajoneuvon tilapäiseen käyttöön liikenteessä koenumerokilvin. Asetus tulee voimaan 1.5.2005. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

Valtioneuvoston asetus sosiaalivakuutuslautakunnasta. Uusi sairausvakuutuslaki (1224/2004) tuli voimaan vuoden 2005 alusta. Uuteen sairausvakuutuslakiin sisältyy säännökset muutoksenhausta ja sosiaalivakuutuslautakunnista sekä tarkastuslautakunnasta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä lautakunnan toiminnasta muutoksenhakuasiassa, lukuun ottamatta säännöksiä, jotka sairausvakuutuslain uudistuksessa nostettiin lain tasolle. Asetus vastaa kumoutuneeseen sairausvakuutusasetukseen sisältyneitä säännöksiä. Asetus tulee voimaan 1.5.2005. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Valtioneuvoston asetus tarkastuslautakunnasta. Uusi sairausvakuutuslaki (1224/2004) tuli voimaan vuoden 2005 alusta. Uuteen sairausvakuutuslakiin sisältyy säännökset muutoksenhausta ja sosiaalivakuutuslautakunnista sekä tarkastuslautakunnasta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä lautakunnan toiminnasta muutoksenhakuasiassa, lukuun ottamatta säännöksiä, jotka sairausvakuutuslain uudistuksessa nostettiin lain tasolle, asetus vastaa tarkastuslautakunnasta annettuun kumoutuneeseen asetukseen sisältyneitä säännöksiä. Asetuksessa ei kuitenkaan enää säädetä menettelystä siltä osin kuin asetus ei sisällä erityissäännöksiä hallintolainkäyttölakiin (586/1996) nähden. Asetus tulee voimaan 1.5.2005. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Valtioneuvoston asetus lapsiasiavaltuutetusta. Asetuksella säädetään lapsiasiavaltuutetun kelpoisuusvaatimuksista ja nimittämisestä, valtuutetun toimintakertomuksesta ja toimintasuunnitelmasta sekä lapsiasianeuvottelukunnan asettamisesta, kokoonpanosta ja tehtävistä. Asetus tulee voimaan 1.9.2005. (STM lakimies Virpi Kölhi 1607 4206)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.4.2005 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) ministerikokoukseen ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki, varapuheenjohtaja suurlähettiläs Jorma Julin ja jäsenet ovat valtiosihteeri Pertti Rauhio, ylijohtaja Taisto Turunen, osastopäällikkö Antti Kuosmanen, finanssineuvos Kari Varis, ulkoasiainneuvos Vesa Hölttä ja virkamiessihteeri Okko-Pekka Salmimies. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystn 1605 5071)

Psätös määrätä sisäasiainministeriön ylitarkastaja Anu Hernesmaa valtioneuvoston esittelijäksi. (SM hallitusneuvos Ismo Atosuo 1604 2816)

Päätös asettaa Hätäkeskuslaitoksen johtokunta 20.4.2009 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: pääjohtaja Markku Mylly Merenkulkulaitos (turvallisuusjohtaja Rauli Parmes liikenne- ja viestintäministeriö); varapuheenjohtaja: poliisijohtaja Jorma Toivanen sisäasiainministeriö (tekninen johtaja Hannu Olamo); jäsenet: kansanedustaja Heli Paasio (viestipäällikkö Kai Paldanius Pohjanmaan hätäkeskus), valtiosihteeri Terttu Savolainen sosiaali- ja terveysministeriö (apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen), johtaja Jussi Mustonen Elinkeinoelämän Keskusliitto (kunnanjohtaja Päivi Rahkonen Hollolan kunta), vanhempi konstaapeli Aarne Jänkälä Suomen Poliisijärjestöjen liitto (vanhempi konstaapeli Seppo Ulvila) ja hätäkeskuspäivystäjä Arja Varis Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry (vuoroesimies Anitta Söder). (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 1604 2968)

Päätös määrätä valtion edustajiksi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja varamiehenään hallitusneuvos Timo Tolvi Suomen Viljava Oy:n ja maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja varamiehenään ylijohtaja Ilkka Ruska Boreal Kasvinjalostus Oy:n vuonna 2005 pidettäviin yhtiökokouksiin. (MMM hallitusneuvos Esko Laurila 1605 3341)

Päätös siirtää maa- ja metsätalousministeriön päätösvaltaa työvoima- ja elinkeinokeskuksille maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain mukaisiin tarkoituksiin hankitun kiinteistövarallisuuden luovuttamisessa seuraavin edellytyksin: 1) Luovutettavan kiinteistövarallisuuden käypä arvo on enintään 2 000 000 euroa. 2) Kiinteistö luovutetaan käyvästä hinnasta. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Ojala 1605 4250)

Päätös myöntää varatuomari Risto Jaakkolalle ero tarkastuslautakunnan lakimiesjäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen varatuomari Seppo Savolainen 13.5.2005 lukien tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2005. (STM ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri 1607 4412)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.4.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 15/2005) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta asetukseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevan rekisterin perustamisesta ja neuvoston direktiivien 91/689/ETY ja 97/61/EY muuttamisesta (päästö ja siirto rekisteri). Asetuksella saatetaan yhteisölainsäädäntöön epäpuhtauspäästöjä ja niiden siirtoja koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission alaisuudessa valmisteltu pöytäkirja, jonka komissio allekirjoitti Euroopan yhteisön puolesta Kiovassa toukokuussa 2003. Asetuksen tavoitteena on parantaa kansalaisten tiedonsaantia ympäristönsuojeluasioissa luomalla integroitu Euroopan laajuinen päästö- ja siirtorekisteri, jolla voidaan vaikuttaa epäpuhtauspäästöjen estämiseen ja ehkäisemiseen tuottamalla poliitikoille ympäristöä koskevaa tietoa ja antamalla kansalaisille mahdollisuus osallistua ympäristönsuojelua koskevaan päätöksentekoon. (YM ympäristöneuvos Markku Hietamäki 1603 9703)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 16/2005) eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta päätökseksi epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä tehdyn YK:n Euroopan talouskomission pöytäkirjan tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (päästö- ja siirtorekisteripöytäkirjan hyväksyminen). Päätöksellä hyväksyttäisiin Euroopan yhteisön puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission pöytäkirja epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevista rekistereistä, jonka yhteisö allekirjoitti toukokuussa 2003. Hyväksymisasiakirjan tallettamisen yhteydessä annettaisiin myös yhteisön toimivaltaa koskeva julistus. (YM ympäristöneuvos Markku Hietamäki 1603 9703)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.4.2005 seuraavat nimitysasiat:

Apulaiskaupunginjohtaja Silja Hiironniemi sisäasiainministeriön osastopäällikön (alueiden ja hallinnon kehittämisosasto) (A 31) virkaan 1.6.2005 lukien. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

Filosofian lisensiaatti Seppo Veikko Ahvenainen turvatekniikan keskuksen ylijohtajan (A 31) virkaan 1.5.2005 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Valtiotieteiden tohtori Markus Juhani Sovala yrittäjyyden politiikkaohjelman ohjelmajohtajan (A 32) määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.5.2005 lukien, kuitenkin enintään pääministeri Matti Vanhasen hallituksen toimikauden ajaksi. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 20.4.2005 seuraavia asioita:

Palosuojelurahaston vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen. Rahaston tuottojäämä on ollut 1 884 749,91 ja taseen loppusumma tilikauden päättyessä 12 463 707,60 euroa. (SM kehittämisneuvos Jurkka Linna 1604 4552)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kiinteistötoimitusmaksusta. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain (558/1995) mukaan määräytyvistä maksuista, jotka peritään valtiolle Maanmittauslaitoksen suoritteista. Kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain mukaan kiinteistötoimitusmaksu määrätään työkorvauksena tai toimituskorvauksena. Työkorvauksen laskemista varten on asetuksessa säädetty toimituksen eri osatehtäville keskimääräisiä kokonaiskustannuksia vastaavat tuntihinnat. Nykyisiä hintoja on tarpeen korottaa palkkauskustannusten nousun vuoksi. Vuonna 2005 kustannuksia lisäävät 1.3.2005 voimaan tulleet palkankorotukset ja aikaisempien korotusten kustannusvaikutukset. Laskennallinen palkkauskustannusten nousu vuodesta 2004 vuoteen 2005 on 4,2 %. Voimassa oleviin tuntihintoihin tehdään keskimäärin 5,5 %:n korotus. Lohkomistoimituksesta peritään maksu toimituskorvauksena, joka muodostuu perusmaksusta ja kiinteistönmuodostusmaksusta. Näihin maksuihin ei tehdä korotusta, koska lohkomisten kustannusvastaavuus toteutui vuonna 2004 ja toiminnan tehostuessa sen ennakoidaan toteutuvan myös vuonna 2005. Hintojen tarkistamisen lisäksi asetukseen on tarpeen tehdä joitakin täydennyksiä. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus (314/2004). Asetus tulee voimaan 1.5.2005 ja se on voimassa 31.5.2007 saakka. (MMM hallitussihteeri Martti Niemelä 1605 2187)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista. Maa- ja metsätalousministeriön asetus maanmittauslaitoksen maksuista (995/2003) on voimassa 30.4.2005 saakka. Nykyiset työajan hinnat ja kiinteät maksut ovat olleet voimassa 1.8.2003 alkaen. Näihin tehdään palkkauskustannusten nousun vuoksi 4,5 %:n suuruinen korotus. Asetus tulee voimaan 1.5.2005 ja se on voimassa 31.12.2007 saakka. (MMM hallitussihteeri Martti Niemelä 1605 2187)

Valtion televisio- ja radiorahaston vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 21.4.2005

Ministerityöryhmä puoltaa lapsiasiavaltuutetun toimistoa Jyväskylään

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puoltaa lapsiasiavaltuutetun toimiston sijoittamista Jyväskylään peruspalveluministeri Liisa Hyssälän esityksen mukaisesti. Ministerityöryhmä antoi asiasta lausunnon torstaina.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva lapsiasiavaltuutettu aloittaa toimintansa syyskuun alussa.

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on lasten oikeuksien ja etujen edistäminen yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla. Valtuutettu voi tehdä aloitteita lasten aseman ja yhteiskunnassa esiintyvien epäkohtien korjaamiseksi sekä antaa suosituksia, ohjeita ja neuvoja lasten aseman ja oikeuksien parantamiseksi. Yksittäistapauksiin liittyvää ratkaisuvaltaa lapsiasiavaltuutetulla ei ole.

Lisätietoja: osastopäällikkö AinoInkeri Hansson, p. (09) 1607 3760 ja hallitussihteeri Maini Kosonen, p. (09) 1607 3246, sosiaali- ja terveysministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtion asuntorahastokehittämisen jatkotyöryhmän mietintö luovutettiin 20.4.2005 ympäristöministeriölle. Jatkotyöryhmä esittää Valtion asuntorahaston roolin vahvistamista ja laajentamista myös eräisiin asuntorakentamisen asiantuntijatehtäviin. Nykyisten, sosiaaliseen asuntolainoitukseen, avustusten myöntämiseen ja yleishyödyllisten yhteisöjen valvontaan liittyvien tehtävien lisäksi asuntorahastolle on tulossa uusia tehtäviä etenkin korjausrakentamiseen ja kiinteistönpitoon, ikääntyvien ja erityisryhmien asumiseen sekä koerakentamiseen liittyen. Työryhmä ehdottaa myös rakennustuotteiden tyyppihyväksynnän siirtämistä ympäristöministeriöstä asuntorahastoon. Ehdotukset ovat osa selvitysmies Lauri Tarastin joulukuussa 2004 luovuttaman Valtion asuntorahaston tulevaisuutta käsittelevän mietinnön jatkotyötä ja ne on määrä toteuttaa asteittain vuoteen 2010 mennessä. Mietintö on ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=34043&lan=fi. Lisätietoja antavat kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, gsm 050 572 6374 ja yli-insinööri Anja Leinonen, p. (09) 1603 9665 ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.