Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 15/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.4.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 30/2005 vp) laiksi maatilatalouden tuloverolain 11 a §:n muuttamisesta. Metsätalouden tuottoperusteina oleviin metsäverolukuihin ja verokuutiometrin rakenteeseen sovelletaan vuonna 2005 nykyisiä eli valtakunnan metsien kahdeksannessa inventoinnissa saatuja tietoja. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 1603 4753)

Esitys (HE 31/2005 vp) laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä. Laki ylioppilastutkinnon järjestämisestä sisältää perusluontoiset säännökset tutkinnon järjestämisestä ja suorittamisesta sekä tutkintoon ja kokeisiin osallistuvien oikeusasemasta ja oikeusturvasta. Pääosa lailla säädettävistä asioista sisältyy voimassa olevaan ylioppilastutkintoasetukseen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (OPM hallitusneuvos Ulla Taskinen 1607 7466)

Esitys (HE 32/2005 vp) laiksi koe-eläintoiminnasta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamisesta. Laki koe-eläintoiminnasta koskee selkärankaisilla eläimillä harjoitettavaa koe-eläintoimintaa. Lailla korjataan nykyinen koe-eläintoimintaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan säädöstasoltaan perustuslain vaatimuksia. Laki koe-eläintoiminnasta sisältää säännökset koe-eläintoiminnan harjoittamiseen vaadittavan luvan edellytyksistä ja luvan myöntämisestä sekä keskeiset eläinkoetta, eläinkokeen suorittamista ja koe-eläinten käyttöä koskevat periaatteet. Lisäksi laki sisältää säännökset koe-eläintoiminnan valvonnasta. Luvan koe-eläintoimintaan myöntää nykyiseen tapaan lääninhallitus. Koe-eläinlaitoskohtaisista koe-eläintoimikunnista luovutaan, ja eläinkokeen suorittamista koskevan lupahakemuksen käsittelee ja luvan myöntää perustettava eläinkoelautakunta, joka toimii Etelä-Suomen lääninhallituksen yhteydessä. Eläinsuojelulakiin tehdään koe-eläintoimintaa koskevan lain edellyttämät teknisluonteiset muutokset. (MMM eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb 1605 3386)

Esitys (HE 33/2005 vp) alusliikennepalvelulaiksi. Alusliikennepalvelulailla kumotaan vesiliikenteen ohjaamista koskeva vesiliikennelain säännös. Lailla säädetään alusliikenteen valvontaa ja ohjausta koskevan alusliikennepalvelun perustamisesta. Laissa tarkoitettuja alusliikennepalveluja ovat tiedotukset, navigointiapu ja alusliikenteen järjestely. Liikenne- ja viestintäministeriö on laissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen, joka perustaa alusliikennepalvelun. Alusliikennepalvelua ylläpitää VTS-viranomaisena se Merenkulkulaitoksen yksikkö, jolle tehtävä on laitoksen työjärjestyksessä määrätty. VTS-viranomainen voi ylläpitää alusliikennepalvelua myös yhteistyössä muiden viranomaisten tai satamanpitäjien kanssa. Satama-alueilla alusliikenteen ohjausta ja valvontaa voivat ylläpitää myös satamanpitäjät. Laki sisältää muun muassa säännökset alusten velvollisuudesta osallistua alusliikennepalveluun. Lisäksi laki sisältää säännöksiä muun muassa aluksen päällikön vastuusta ja velvollisuudesta tehdä ilmoituksia merellä tapahtuvista vaaratilanteista ja onnettomuuksista. Erityisesti ilmoitusvelvollisuuksien osalta pannaan täytäntöön alusliikennettä koskevan yhteisön seuranta- ja tietojärjestelmän perustamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Laki on tarkoitettu voimaan kesällä 2005. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

Esitys (HE 34/2005 vp) laeiksi yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain, terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain muuttamisesta. Yksityistä terveydenhuoltoa ja yksityistä sosiaalihuoltoa koskevaa lainsäädäntöä muutetaan siten, että lääninhallitusten ylläpitämät erilliset rekisterit yksityisistä palveluista korvataan Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen yhdessä lääninhallitusten kanssa ylläpitämällä keskitetyllä rekisterillä. Tiedot tähän yksityisten palvelujenantajien rekisteriin saadaan lääninhallituksille toimitettavista lupahakemuksista ja toimintaa koskevista ilmoituksista sekä vuosittaisista toimintakertomuksista. Rekisteri parantaa lupa- ja valvontaviranomaisten sekä myös tilastoviranomaisten tiedonsaantia yksityisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Lisäksi rekisteristä toteutetaan julkisesti käytettävissä oleva tietokanta siten, että yksityisiä palveluja käyttävät henkilöt ja muut näistä palveluista tietoja tarvitsevat voivat saada sen välityksellä tietoja yksityisistä palveluista. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 15.4.2005 seuraavat lait:

Laki väestötietolain muuttamisesta (HE 277/2004 vp). Väestötietolakiin lisätään säännökset Väestörekisterikeskuksen tarjoamasta tietojenkäsittelypalvelusta. Uudessa palvelussa on mahdollista järjestää muuhun tietojärjestelmään kuin väestötietojärjestelmään sisältyvien henkilö- ja rakennustietojen ylläpito teknisesti väestötietojärjestelmän yhteydessä. Tietojenkäsittelypalvelua tarjotaan ensisijaisesti evankelis-luterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle kirkkokunnalle ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille, mutta sitä voidaan tarjota myös viranomaisille, julkisoikeudellisille yhteisöille ja julkista hallintotehtävää hoitaville yhteisöille. Tietojenkäsittelypalvelua voidaan antaa sellaisten tietojen ylläpitämiseksi, joiden käsittelyyn palvelun saajalla on lain mukaan oikeus ja jotka liittyvät väestötietojärjestelmään merkittyyn henkilöön tai rakennukseen. Ulkomaalaisia koskevien tietojen rekisteröintiin liittyviä säännöksiä muutetaan siten, että tilapäisesti Suomessa asuva ulkomaalainen voi jättää rekisteröinti-ilmoituksen väestötietojärjestelmää varten maistraatin ohella verotoimistolle. Ilmoituksia voivat ottaa vastaan sopimuksen perusteella myös Kansaneläkelaitoksen toimistot. Ilmoitukset toimitetaan edelleen ulkomaalaisen asuinkunnan maistraatille, joka päättää ulkomaalaisen tietojen rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään ja henkilötunnuksen antamisesta kuten nykyisin. Laki tulee voimaan 1.5.2005. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 1604 2839)

Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 1/2005 vp). Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia muutetaan siten, että hallintoneuvosto ei ole enää pakollinen toimielin osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimivassa liikepankissa. Lakiin tehdään lisäksi eräitä lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä. Laki tulee voimaan 1.5.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 1603 3064)

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta (HE 195/2004 vp). Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia muutetaan ja pannaan täytäntöön muutettu Euroopan unionin ns. työelämän yleinen tasa-arvodirektiivi. Tärkeimpiä muutoksia ovat tasa-arvosuunnittelun täsmentäminen ja tasa-arvosuunnittelun ulottaminen oppilaitoksiin. Lisäksi sukupuoleen perustuva häirintä määritellään syrjinnäksi ja syrjinnän perusteella maksettavaan hyvitykseen oikeutettujen piiri laajenee. Laki tulee voimaan 1.6.2005. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa määräaikaisten työsuhteiden käytön kohdistumista perheen perustamisiässä oleviin naisiin ja miehiin sekä selvittää, miten työsuhteiden katkonaisuutta ja siitä aiheutuvaa epävarmuutta nuorten aikuisten elämässä voitaisiin vähentää. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvien kustannusten jakamiseksi yhteisvastuullisesti kaikkien työnantajien kesken. 3) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, tehdäänkö lasten huoltajuusasioissa lainsäädännöstä, hallintokäytännöistä tai viranomaisten asenteista johtuen isiä syrjiviä ratkaisuja, ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin, jotta naisia ja miehiä kohdeltaisiin tasa-arvoisesti huoltajuuskysymyksissä. 4) Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii tasa-arvolainsäädännön toteuttamisen ja valvonnan edellyttämistä voimavaroista sekä turvaa tasa-arvotyötä tekevien kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet tehdä pitkäjänteistä työtä tasa-arvon edistämiseksi. 5) Eduskunta edellyttää, että hallitus tarkoin seuraa tasa-arvolain toteutumista ja antaa muun muassa tasa-arvosuunnitelmien laatimista, sisältöä ja vaikutuksia sekä palkkatietojen saantimenettelyn toimivuutta koskevan selvityksen asiasta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle vuoden 2009 loppuun mennessä. (STM johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen 1607 4494)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.4.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan voimaansaattamisesta ja muutospöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Muutospöytäkirja ja laki tulevat voimaan 19.5.2005. Muutospöytäkirja sisältää määräykset alusten aiheuttaman ilman pilaantumisen ehkäisemisestä. Asetus tulee voimaan 19.5.2005. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 1602 8573)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.4.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojan ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen tai jommankumman tai molempien heistä estyneenä ollessa suurlähettiläs, pysyvä edustaja Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden sekä Bulgarian ja Romanian välillä Bulgarian ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehty sopimus sekä siihen liittyvä päätösasiakirja. (UM apulaisosastopäällikkö Ritva Koukku-Ronde 1605 5390)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.4.2005 seuraavat nimitysasiat:

Hovioikeudenneuvos Nils Robert Liljenfeldt Vaasan hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.5.2005 lukien, hovioikeudenneuvos Mikko Uolevi Suvanto Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2005 lukien, ma. hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Maija Helena Nyyssönen Helsingin hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.5.2005 lukien, käräjätuomari Juha Sakari Lehto Espoon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.5.2005 lukien, hovioikeudenneuvos Seppo Sakari Karvonen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2005 lukien, asianajaja Jukka Tapani Huunonen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.6.2005 lukien, vakuutusoikeustuomari Hilkka Kaarina Saarela vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan ja vakuutusoikeustuomari Martti Antero Hauvonen toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2005 lukien, ma. vakuutusoikeustuomari Olli Lauri Antero Olanterä vakuutusoikeuden ensiksi täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan ja ma. vakuutusoikeustuomari Kari Tapio Uusitalo toiseksi täytettävään virkaan 1.5.2005 lukien sekä ma. markkinaoikeustuomari, oikeussihteeri Jussi Heikki Tapio Karttunen markkinaoikeuden markkinaoikeustuomarin virkaan 1.5.2005 lukien. (OM osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen 1606 7532)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 14.4.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maistraattien eräistä henkilörekistereistä. Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä vahvistettiin 4.2.2005 ja se tulee voimaan 1.5.2005. Uuteen lakiin on koottu avioehtoasiain ja lahjoitusasiain rekistereitä koskevat menettelysäännökset. Uuden lain mukaan vastuu rekisterinpidosta ja teknisestä toimivuudesta siirtyy oikeusministeriön hallinnonalalta sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Lain 2 §:n 2 momentin mukaisesti rekisterin teknisestä toimivuudesta vastaavasta viranomaisesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Rekisterin teknisestä toimivuudesta vastaava viranomainen on Itä-Suomen lääninhallitus. Asetus tulee voimaan 1.5.2005. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman muutoksen takia ja tiettyjen teknisluonteisten asioiden osalta. Muutokset koskevat muun muassa seuraavia asiakokonaisuuksia: 1) Vuonna 2005 päättyviä maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteitä jatketaan 2 vuodella siten, että sitoumusehdot ja tukitasot pysyvät ennallaan. 2) Vuonna 2005 tehtäviin uusiin sitoumuksiin voidaan sisällyttää tiettyjä ennestään tukikelvottomia lohkoja (yli 65-vuotiailta viljelijöiltä tulevat lohkot ja tietyt uusjakotilanteista aiheutuvat lohkomuutokset). 3) Ympäristötuen erityistukeen esitetyn luonnonmukaisen kotieläintuotannon yleiset ehdot. 4) Alkuperäisrotujen kasvattamista koskevien tiettyjen tukitasojen muuttaminen. Asetus tulee voimaan 20.4.2005. (MMM ylitarkastaja Tiina Malm 1605 4220)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Vuodelta 2005 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annettua valtioneuvoston asetusta (206/2005) muutetaan siten, että tietyin edellytyksin yhteisömuotoisen yrityksen eläinmäärä voidaan ottaa huomioon tilan tuotantosuuntaa määriteltäessä. Asetus tulee voimaan 20.4.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki sisältää muutokset, jotka johtuvat alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä. Säännökset koskevat aluksista aiheutuvan ilman pilaantumisen ehkäisemistä. Samalla lain nimike muutetaan laiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samanaikaisesti kuin muutospöytäkirja tulee voimaan kansainvälisesti ja Suomen osalta eli 19.5.2005. Asetus tulee voimaan 19.5.2005. (LVM hallitusneuvos Minna Kivimäki 1602 8573)

Valtioneuvoston asetus sanomalehdistön tuesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että siihen lisätään lehdistötukilautakunnan asettamista, kokoonpanoa ja tehtäviä koskevat säännökset. Lisäksi avustuksen maksamista koskevia säännöksiä täsmennetään. Asetus tulee voimaan 1.5.2005. (LVM neuvotteleva virkamies Maaret Suomi 1602 8150)

Valtioneuvoston asetus sähkön alkuperän ilmoittamisesta. Sähkönmyyjille on säädetty sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta annetussa laissa velvollisuus antaa sähkönkäyttäjille tietoja myymänsä sähkön alkuperästä. Asetuksella annetaan tarkentavat säännökset sähkön alkuperää koskevan ilmoituksen sisällöstä. Asetuksessa määritellään vähimmäisvaatimukset sähkön alkuperän ilmoittamistavasta, sähkönmyyjän myymän sähkön tuottamiseen käytettyjen energialähteiden jaottelusta sekä sähkön tuottamiseen käytetyistä energialähteistä syntyneiden hiilidioksidipäästöjen ja käytetyn ydinjätteen määrän laskemistavasta. Sähkönmyyjät voivat samassa yhteydessä antaa myös asetuksessa edellytettyä tarkempia tietoja myymänsä sähkön alkuperästä ja sen tuottamisen aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Asetus tulee voimaan 1.7.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.4.2005 seuraavat päätökset:

Päätös kansainvälisen kehitysyhteistyön myöntö- ja sopimusvaltuuksien käyttösuunnitelmakohtaisesta kohdentamisesta vuonna 2005. Vuoden 2005 talousarvion käsittelyn yhteydessä on momentille 24.30.66 (Varsinainen kehitysyhteistyö) myönnetty valtuudet tehdä uusia kehitysyhteistyösopimuksia ja antaa sitoumuksia, joista saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2005 jälkeisille vuosille enintään 600 000 000 euroa. Myönnettyjen valtuuksien käyttösuunnitelmakohtainen jako hyväksytään noudatettavaksi kehitysyhteistyön suunnittelussa ja ohjelmoinnissa. Kaikkien käyttösuunnitelmakohtien valtuudet pidetään voimassa. Päätös noudattaa vuoden 2005 talousarvion perusteluja ja se on tehty valtioneuvoston vuonna 2004 hyväksytyn kehityspoliittista ohjelmaa koskevan periaatepäätöksen mukaisesti. Samalla esitetään, että ministeriöllä, valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti, olisi mahdollisuus tehdä muutoksia kohdennettuihin valtuuksiin käyttösuunnitelmakohtien sisällä, monenkeskisen kehitysyhteistyön osalta Suomen rahoitusosuuksien tarkennettua sekä maa- ja aluekohtaisen kehitysyhteistyön osalta mikäli olosuhteet tai painavat poliittiset tekijät yhteistyömaassa niin edellyttävät. (UM apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen 1605 6310)

Päätös antaa vastavakuuksia vaatimatta valtion omavelkaiset takaukset Finnvera Oyj:n enintään 1 200 miljoonan Norjan kruunun ja 250 miljoonan euron määräisten lainojen maksamisen ja muiden ehtojen täyttämisen vakuudeksi. Samalla pidätetään valtiovarainministeriölle oikeus hyväksyä takauksen tarkemmat ehdot sekä oikeus antaa Finnvera Oyj:lle määräyksiä valtion aseman turvaamisesta takaajana. Takauksista ei peritä takausmaksua. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Päätös määrätä valtioneuvoston edustajaksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen kevätistuntokaudelle 9.5.-13.5.2005 hallintojohtaja Håkan Mattlin sekä varaedustajiksi vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola ja hallitusneuvos Heikki Rosti. (OPM hallitusneuvos Salla Kalsi 1607 7477)

Päätös myöntää perusopetuslain 7 §:n mukainen lupa Porin Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry:lle ja Joonas-koulun, Oriveden Steinerpedagogisen erityiskoulun kannatusyhdistys ry.-Orivesi understödsföreningen för den steinerpedagogisk specialskolan, Jonas-skolan rf:lle. Samalla hylätään Espoon Kristillisen päiväkodin ja koulun kannatusyhdistys ry:n, Kymenlaakson Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n, Vihdin Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n, Porvoon Steinerkoulun kannatusyhdistys ry.-Understödsföreningen för Steinerskolan i Borgå rf, Joensuun Steinerkoulun kannatusyhdistys ry:n hakemukset. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 1607 7463)

Päätös hylätä TV5 Finland Oy:n hakemus siltä osin, kuin se koskee lähetyskapasiteetin lisäämistä. Lähetyskapasiteetin lisäys on luonteeltaan sellainen muutos, että sen voidaan katsoa edellyttävän televisio- ja radiolain 9 §:n mukaista avointa hakumenettelyä. Tällöin kaikki digitaalisen televisiotoiminnan harjoittamisesta kiinnostuneet voisivat osallistua hakuun ja valtioneuvosto voisi toimiluvat myöntäessään ottaa huomioon televisio- ja radiolain 10 §:ssä edellytetyt seikat. TV5 Finland Oy:n hakemus hyväksytään siltä osin, kuin se koskee ohjelmiston rajaukseen liittyvän määräyksen poistamista. Tämän tilalle otetaan määräys, jonka mukaan ohjelmiston tulee koostua pääosin nuorisolle suunnatusta ohjelmistosta. Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy:n hakemus hylätään, koska hakija ei ole osoittanut tarvitsevansa lisää lähetyskapasiteetti radiotoimintaan myönnetyn toimilupansa mukaisen ohjelmiston välittämiseen. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös hylätä Discovery Communications Europen, Turner Entertainment Networks International Limitedin ja The Walt Disney Company Limitedin hakemukset. Hakijoiden hakemukset eivät täytä hakuilmoituksessa ilmoitettua vaatimusta alueellisesta toiminnasta. Myös Family Channel Oy:n ja Tuotantoyhtiö Kuvaputki Oy:n hakemukset hylätään. Hakijoiden ei voida katsoa täyttävän televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 10 §:n mukaisia vaatimuksia. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin C More Entertainment Finland Oy:lle, MTV Oy:lle ja SubTV Oy:lle televisiotoimintaan myönnettyjen toimilupien peruuttamiseksi sekä Oy Suomen Uutisradio Ab:lle ja Sävelradio Oy:lle radiotoimintaan myönnettyjen toimilupien peruuttamiseksi tosiasiallisen määräysvallan muuttumisen johdosta. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös vahvistaa valtiontakuurahaston tilinpäätös vuodelta 2004. Toimintavuoden tulos oli noin 69,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Valtiontakuurahastosta on tarkoitus tulouttaa valtiolle kevään 2005 lisätalousarviossa 50 miljoonaa euroa. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Päätös myöntää johtaja Ulla Sirkeiselle ero valtion teknillisen tutkimuskeskuksen hallituksen jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Annika Mäyrä-Mäkinen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2005. (KTM nuorempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 1606 3202)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.4.2005 seuraavat nimitysasiat:

Turvallisuusalan valvontayksikön päällikkö Janne Kerkelä sisäasiainministeriön hallintojohtajan (vaativuustaso 9) virkaan 1.6.2005 lukien. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 13.4.2005 seuraavia asioita:

Paremman sääntelyn toimintaohjelmahankkeen asettaminen toimikaudeksi 18.4.2005-30.4.2006.
Ohjausryhmä: puheenjohtaja: oikeusministeri Johannes Koskinen; jäsenet: presidentti Leif Sevn korkein oikeus, presidentti Pekka Hallberg korkein hallinto-oikeus, piäsihteeri Seppo Tiitinen eduskunta, valtiosihteeri Risto Volanen valtioneuvoston kanslia, kansliapäällikkö Kirsti Rissanen oikeusministeriö, valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriö, kansliapäällikkö Erkki Virtanen kauppa- ja teollisuusministeriö, kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriö, kansliapäällikkö Markku Wallin työministeriö, hallituksen puheenjohtaja, ministeri Christoffer Taxell Elinkeinoelämän keskusliitto EK, hallituksen puheenjohtaja, ministeri Antti Tanskanen Keskuskauppakamari, puheenjohtaja Eero Lehti Suomen Yrittäjät, puheenjohtaja Esa Härmälä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, puheenjohtaja Mikko Mäenpää Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, johtaja Jukka Pekkarinen Palkansaajien tutkimuslaitos ja puheenjohtaja, kansanedustaja Susanna Rahkonen, Suomen Kuluttajaliitto; asiantuntijat: ylijohtaja Pekka Nurmi oikeusministeriö, hallintoneuvos Niilo Jääskinen korkein hallinto-oikeus ja professori Jyrki Tala Turun yliopisto;
Projektiryhmä: puheenjohtaja: kansliapäällikkö Kirsti Rissanen oikeusministeriö; jäsenet: alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen valtioneuvoston kanslia, ylijohtaja Pekka Nurmi oikeusministeriö, valtioneuvoston controller Tuomas Pöysti valtiovarainministeriö, projektijohtaja Antti Neimala kauppa- ja teollisuusministeriö, neuvotteleva virkamies Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriö, johtaja Jukka Ahtela Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Pentti Mäkinen Keskuskauppakamari, vastaava lakimies Jorma Rusanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, johtaja Kari Prättälä Suomen Kuntaliitto, neuvotteleva virkamies Pekka Timonen Suomen Lakimiesliitto ja erikoistutkija Marjukka Litmala Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos; sihteerit: lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne oikeusministeriö, vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen valtiovarainministeriö ja ylitarkastaja Liisa Huhtala kauppa- ja teollisuusministeriö. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Pääesikunnan huoltoesikunnan sopimuksen solminen Yhdysvaltojen Euroopan Armeijan/Seitsemäs Armeija kanssa Tuszlassa, Bosnia-Hertzegovinassa sijaitsevassa Eagle Base-tukikohdassa olevien tilapäisten rakenteiden ja irtaimen omaisuuden ostamisesta. Hankinnan kokonaishinta on 3 605 903,32 Yhdysvaltojen dollaria. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 1608 8257)

Tampereen Rudolf Steiner-koulun uudisrakennushankkeen 2-vaiheen laajuuden vahvistaminen 2 495 hyötyneliömetriksi. Hankkeen valtionosuusperusteiden mukainen kustannusarvio tammikuun 2005 kustannustasossa on 5 758 800 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonhaittakorvaukseen ja maatalouden ympäristötukeen varattujen määrärahojen kohdentamisesta vuoden 2005 haussa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Viljelijät, joilla on valittuna maatalouden ympäristötuen tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämistä koskeva lisätoimenpide ja jotka hakevat vuonna 2005 uutta luonnonmukaisen kotieläintuotannon erityistukisopimusta, voivat antaa uuden perus- ja lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen vuonna 2005. Haku on kuitenkin rajoitettu vain niihin viljelijöihin, joilla sekä peltoviljely että eläintuotanto ovat jo asetuksen (346/2000) tarkoittamassa valvontajärjestelmässä. (MMM hallitussihteeri Maija Kaukonen 1605 4261)

Valtion asuntorahaston vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen valtion talousarvion ulkopuolisten varojen osalta. Asuntorahaston voitto on vuonna 2004 ollut 107 493 951,13 euroa ja taseen loppusumma 9 590 536 033,50 euroa. (YM ylitarkastaja Sami Miettinen 1603 9645)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 13.4.2005

Saamelaisasiat esillä hallituksen iltakoulussa

Saamelaisia koskevat asiat olivat esillä hallituksen iltakoulussa keskiviikkona 13. huhtikuuta. Keskustelun pääaihe oli saamelaiskulttuurikeskushanke, jonka valmistelu jatkuu. Lisäksi käsiteltiin saamelaisporonhoidon edistämistä ja saamelaisten alkuperäiskansa-aseman edistämistä Euroopan unionin yhteydessä.

Saamelaiskäräjien edustajina paikalla olivat puheenjohtaja Pekka Aikio, I varapuheenjohtaja Anne Nuorgam, hallintopäällikkö Juha Guttorm, lakimiessihteeri Heikki J. Hyvärinen ja projektipäällikkö Lasse Porsanger.

Lisätietoja: hallitusneuvos Mirja Kurkinen, oikeusministeriö, p. (09) 160 67621, ylitarkastaja Katri Santtila, opetusministeriö, p. (09) 160 77487 ja hallitusneuvos Timo Tolvi, maa- ja metsätalousministeriö, p. (09) 160 52445.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Aineettomia eli immateriaalioikeuksia koskevien asioiden käsittelyyn liittyviä uudistustarpeita selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 14.4.2005 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmä ehdottaa, että oikeussuojatiet näissä asioissa yhtenäistettäisiin keskittämällä käsittely yhteen tuomioistuimeen. Näin voitaisiin taata käsittelyn asiantuntemus, nopeuttaa käsittelyä sekä parantaa oikeusturvaa. Työryhmän ehdotuksen mukaan rekisteriviranomaisten teollisoikeuksia koskevat riita- ja rikosasiat sekä muutoksenhaku rekisteriviranomaisten teollisoikeuksien myöntämistä (lukuun ottamatta toiminimiasioita) sekä hyödyllisyysmallioikeuden ja piirimallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskeviin ratkaisuihin keskitettäisiin patenttituomioistuimeen, jona toimisi Helsingin käräjäoikeus erityiskokoonpanossa. Tekijänoikeutta koskevat riita- ja rikosasiat käsiteltäisiin siinä tuomioistuimessa, joka on yleisten säännösten mukaisesti toimivaltainen, tai valinnaisesti patenttituomioistuimessa. Patenttituomioistuimen ratkaisuun haettaisiin muutosta samoin kuin käräjäoikeuden muihinkin ratkaisuihin eli hovioikeudelta ja edelleen korkeimmalta oikeudelta. Työryhmä ehdottaa säädettäväksi lain aineettomia oikeuksia koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuimissa. Uusi laki sisältäisi tarvittavat yleisiä oikeudenkäyntisäännöksiä täydentävät menettelysäännökset sekä säännökset patenttituomioistuimen kokoonpanosta. Työryhmän mietintö on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa www.om.fi/31055.htm. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, pääsihteeri Marja-Leena Mansala (IPR University Center), p. (09) 191 22 767.

Ympäristölupahallinnon kehittämistä pohtinut selvitysmies, professori Ari Ekroos luovutti raporttinsa 8.4.2005 ympäristöministeriölle. Selvitysmiehen mukaan valtion ympäristölupahallinto toimisi asiantuntemuksen ylläpidon ja resurssien käytön kannalta tehokkaimmin keskitettynä valtakunnallisesti yhteen valtakunnalliseen viranomaiseen, jolla olisi tehtävien hoidon kannalta riittävä määrä alueellisia toimipaikkoja. Yhden lupaviraston mallissa eri toimipaikkojen välillä ei tarvittaisi alueellisia toimivaltarajoja, vaan lupa-asia olisi mahdollista panna vireille missä tahansa toimipaikassa. Asia käsiteltäisiin siinä toimipaikassa, jossa olisi kyseisen asian kannalta riittävät resurssit. Päätöksen tekisi valtion ympäristölupaviranomainen riippumatta siitä, missä toimipaikassa asiaa on käsitelty. Lupavirastolla olisi yksi johtaja, yhteinen diaari-, tieto- ja arkistointijärjestelmä sekä yhteinen taloushallinto. Raportti on ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=126563&lan=fi. Lisätietoja antavat Professori Ari Ekroos (Teknillinen korkeakoulu), p. (09) 451 3860 ja ympäristöneuvos Antero Honkasalo (ympäristöministeriö), p. (09) 1603 9345.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.