Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 13/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.4.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 20/2005 vp) laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta. Julkisuuslakiin otetaan nykyistä tarkemmat säännökset asiakirjakopioista perittävien maksujen määräytymisestä kustannusvastaavuusperiaatteen mukaisesti ja kuntalakiin lisätään viittaus näihin säännöksiin. Asetuksenantovaltuuksia täsmennetään siten, että sääntelyn nojalla voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokasta tietohallintoa sekä kehittää tietoturvallisuutta. Julkisuuslain mukaan yleinen salassapitoaika on henkilötietoja lukuun ottamatta 25 vuotta. Aika on osoittautunut liian lyhyeksi silloin, kun kysymys on esimerkiksi sotilaskäytössä olevista yli 25 vuotta käytössä olevista kiinteistöjä koskevista tiedoista. Salassapitoajan määrittelyssä otetaan huomioon rakennusten todellinen käyttöikä. Vaitiolovelvollisuus laajenee myös sellaisiin hallinnon ulkopuolisiin henkilöihin, jotka saavat salassapitosäännösten harkintarajojen puitteissa ja painavan yleisen edun vuoksi tietoja, jotka muutoin ovat salassa pidettäviä. Julkisuuslakiin otetaan lisäksi säännös, joka oikeuttaa kunnan siirtämään asiakirjapyynnön käsittely- ja ratkaisuvallan viranhaltijoille. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 1606 7693)

Esitys (HE 21/2005 vp) laeiksi asuntokauppalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Asuntokauppalain muuttamisen lisäksi tehdään eräitä tarkistuksia kuluttajavalituslautakunnasta annettuun lakiin sekä kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annettuun lakiin. Merkittävin yksittäinen muutos koskee asunnon ensimmäisen myyjän velvollisuutta järjestää rakennusvirhevakuus suorituskyvyttömyytensä varalta aina, kun uusia asuntoja tarjotaan kuluttajalle. Nykyisin tällainen vakuus on asettava vain, jos asunto-osakkeita tarjotaan kuluttajan ostettavaksi ennen asuntojen valmistumista. Lain soveltamisalan piiriin lisätään osaomistusasunnot, rakentamisvaiheen suojajärjestelmä laajennetaan koskemaan asuntoyhteisölle, esimerkiksi kerrostalon ullakkotiloihin, myöhemmin rakennettavia asuntoja. Lakiin lisätään myös säännökset käsirahan sijasta käytettävistä vakiokorvausehdoista ja varausmaksuista. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 1606 7514)

Esitys (HE 22/2005 vp) laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan siten, että vähäisen laskun enimmäismäärä alennetaan 1 000 eurosta 250 euroon. Vähäisten laskujen osalta voidaan soveltaa kevennettyjä laskun sisältövaatimuksia. Arvonlisäverolakia muutetaan lisäksi siten, että EU:n ulkopuolelle sijoittautuneiden yritysten myymien sähköisten palvelujen arvonlisäverotukseen sovellettavaan erityisjärjestelmään tehdään pieni tarkistus. Verovelvollinen ei enää voi oikaista liikaa ilmoittamaansa Suomeen tilitettävää veroa vähentämällä se kalenterivuoden seuraavilta verokausilta Suomeen suoritettavasta verosta, vaan liikaa maksettu määrä palautetaan hakemuksen perusteella. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

Esitys (HE 23/2005 vp) laiksi tuloverolain 85 §:n muuttamisesta. Euroopan talousalueella toimeenpannuista arpajaisista saatu voitto vapautetaan kotimaisista arpajaisista saatujen voittojen tapaan tuloverotuksesta. Lain muutos johtuu EY-tuomioistuimen ratkaisusta C-42/02, jossa tuomioistuin katsoi Suomen lainsäädännön olevan ristiriidassa perustamissopimuksen 49 artiklan kanssa, kun ulkomailla toimeenpannuista arpajaisista saadut voitot ovat voitonsaajalle veronalaista tuloa, mutta Suomessa toimeenpannuista arpajaisista saadut voitot verovapaata tuloa. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 1603 4753)

Esitys (HE 24/2005 vp) laiksi etuostolain muuttamisesta. Etuostolakia muutetaan niin, että kunnalla on yhdyskuntarakentamisen, virkistyksen ja suojelun tarpeita palveleva etuosto-oikeus yleensä myös kiinteistöön, jonka valtio, sen liike- tai muu laitos on myynyt. Etuosto-oikeus on kuitenkin rajattu pois niissä tilanteissa, kun kiinteistö myydään eduskunnan kaupalle antamassa suostumuksessa nimeämälle luovutuksensaajalle sekä silloin, kun valtio, sen liike- tai muu laitos myy kiinteistön sellaiselle yhtiölle, jossa valtiolla on määräysvalta, valtion rahastolle tai julkisoikeudellista tehtävää hoitavalle säätiölle niiden omaa käyttöä varten. Kunnan etuostopäätöksen tiedoksi antamista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että kiinteistön ostaja ei etuostopäätöksen tiedoksiantoa välttelemällä voi estää kuntaa käyttämästä etuosto-oikeutta. Kiinteistön ostajan kiinteistöstä ennen etuoston loppuun saattamista saama taloudellinen tuotto otetaan huomioon eräitä kunnan maksusuorituksia ostajalle määrättäessä. Kunnan maksusuorituksille kiinteistön ostajalle maksetaan korkolaissa säädetty korko. (YM hallitussihteeri Jyrki Hurmeranta 1603 9567)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 1.4.2005 seuraavat lait:

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 14 ja 24 §:n muuttamisesta (LA 133/2004 vp). Eduskunnan virkaa tai määräaikaista virkasuhdetta hakenut voidaan velvoittaa toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus virkaan tai virkasuhteeseen nimittämisen edellytyksenä. Laissa säädetään lisäksi oikeudesta velvoittaa eduskunnan virkamies toimittamaan huumausainetestiä koskeva todistus työnantajalle. Laki tulee voimaan 15.4.2005. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 1603 4929)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta ja laki valtion eläkerahastosta annetun lain 7 a §:n muuttamisesta (HE 273/ 2004 vp). Valtion eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia muutetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain johdosta. Muutokset vastaavat työntekijäin eläkelakiin ja kunnalliseen eläkelakiin jo hyväksyttyjä muutoksia. Eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädetään kymmenen vuoden vanhentumisaika. Uusi vanhentumisaika on takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perintää koskeva viiden vuoden vanhentumisaika, jonka katkaisemisesta alkaa kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden vuoden vanhentumisaika on myös aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun niitä on edellä mainitun kymmenen vuoden määräajan kuluessa vaadittu ensimmäisen kerran valtiokonttorilta. Valtion eläkelakiin tehdään vähäisiä muutoksia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi. Lait tulevat voimaan 15.4.2005. (VM hallitussihteeri Riikka Rask 1603 4945)

Laki taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta (HE 247/ 2004 vp). Taiteilijaprofessorin viroista ja valtion taiteilija-apurahoista annettua lakia muutetaan niin, että taiteilijaprofessorin virkaa koskeva säännös saatetaan ajan tasalle ja että opetusministeriö vastaisuudessa päättää taiteilijaprofessorin viran palkkausperusteista ja valtion taiteilija-apurahan suuruudesta. Laki tulee voimaan 1.7.2005. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 1607 7444)

Veripalvelulaki (HE 251/2004 vp). Veripalvelulailla kumotaan nykyinen veripalvelutoiminnasta annettu laki. Uudella lailla pannaan käytäntöön veriturvallisuutta koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi. Samalla saatetaan lainsäädäntövallan delegointia koskevat säännökset perustuslain mukaisiksi. Keskeisimmät uudet säännökset koskevat veripalvelulaitosten toimilupamenettelyä, viranomaisvalvontaa ja verikeskusten saattamista lain piiriin. Lääkelaitoksen on myönnettävä toimilupa lain edellytykset täyttäville veripalvelulaitoksille ja Lääkelaitoksen tekemiä päätöksiä koskee hallintolainkäyttölain mukainen muutoksenhakujärjestelmä. Veripalvelulaitosten tulee noudattaa laissa määriteltyjä laadukkaan ja turvallisen toiminnan vaatimuksia. Veriturvatoiminta ja siihen liittyvät ilmoitusvelvollisuudet tehdään vakavien laatupoikkeamien osalta lakisääteisiksi. Verenluovuttajarekisterin pito on pakollista. Viranomaisvalvonnan vastuusuhteet eivät muutu vaan Lääkelaitoksen tehtävänä on edelleen ohjata ja valvoa veripalvelulaitoksia, verikeskusten ohjauksen ja valvonnan säilyessä alueellisesti lääninhallituksilla. Laki tulee voimaan 1.11.2005. (STM ylilääkäri Terhi Hermanson 1607 3901)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 1.4.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (67/2004) tulee voimaan 6.4.2005. Asetus tulee voimaan 6.4.2005. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 1605 5658)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.4.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Andien yhteisön ja sen jäsenvaltioiden (Bolivia, Ecuador, Kolumbia, Peru ja Venezuela) välillä poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksyminen. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 1605 5658)

Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välillä poliittisesta vuoropuhelusta ja yhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksyminen. (UM ulkoasiainneuvos Hannele Tikanvaara 1605 5658)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 1.4.2005 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti antaa eduskunnalle Hallituksen toimenpidekertomuksen vuodelta 2004. Toimenpidekertomuksen tarkoituksena on antaa yleiskatsaus kunkin ministeriön toiminnasta, hallituksen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä eduskunnalle mahdollisuus kontrolloida toimenpiteitä, joihin hallitus on eduskunnan päätösten johdosta ryhtynyt. Kertomus on jaettu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa on tiedot hallituksesta ja hallituksen ohjelman toimeenpanosta sekä kuvaus hallituksen EU-politiikasta ja kunkin ministerin hyväksymä yleiskatsaus asianomaisen ministeriön toiminnasta. Toisen osan muodostaa ulko- ja turvallisuuspoliittinen katsaus, jonka ulkoasiainministeriö on valmistellut puolustusministeriön kanssa. Kolmannessa osassa selostetaan hallituksen toimenpiteet eduskunnan lausumien ja lausuntojen sekä valtiopäiväpäätösten johdosta. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 1.4.2005 seuraavat nimitysasiat:

Prikaatikenraali Juha Osmo Kilpiälle monikansallisen Pohjoisen osaston (Multinational Task Force North) komentajan tehtävään Bosnia-Hertsegovinassa, Althea-operaatiossa annetun määräyksen peruuttaminen 1.6.2005 lukien ja eversti Mika Matti Otto Peltosen määrääminen tähän tehtävään 1.6.2005 lukien. Prikaatikenraali Juha Osmo Kilpiä erityistehtävään Pääesikunnassa kansainvälisellä osastolla ajaksi 1.8.-31.12.2005 ja hänen määrääminen edelleen kansainvälisen osaston päällikön tehtävään 1.1.2006 lukien. Eversti Mika Matti Otto Peltonen kenraalin virkaan 1.12.2005 lukien viiden vuoden määräajaksi. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 31.3.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus investointituen myöntämisestä korotettuna nuorille viljelijöille eräissä tapauksissa. Nuorelle viljelijälle voidaan maatilan investointituki myöntää korotettuna myös silloin, kun hän on jo täyttänyt 40 vuotta tai tilanpidon aloittamisesta on kulunut viisi vuotta. Poikkeus tulee kysymykseen, jos määräajat ovat ylittyneet sen johdosta, että 24.5.-31.12.2004 välisenä aikana päätöksiä ei voitu tehdä, koska tukijärjestelmän muutos oli komission käsiteltävänä valtiontuen hyväksyttävyyden osalta. Asetus tulee voimaan 6.4.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 1605 4298)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 31.3.2005 seuraavat päätökset:

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt merkitsemään Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalon osakkeita ja vuokraamaan Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Musiikkitalolle tontti 576 200 euron vuosivuokrasta 31.12.2065 saakka edellyttäen, että tontti on hankittu valtion omistukseen ja tulee Senaatti-kiinteistöjen hallintaan. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös asettaa Metsähallituksen hallitus toimikaudeksi 1.4.2005-31.3.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriö; varapuheenjohtaja: hallintojohtaja Riitta Rainio ympäristöministeriö; jäsenet: kunnanjohtaja Aulikki Heinonen Lapin läänin edustaja, toimitusjohtaja Kalevi Hemilä ETERA, myyntipäällikkö Jaana Korpi Weilin+Göös, henkilöstön edustaja Aulis Lyhykäinen Metsähallitus ja johtokunnan jäsen Helena Wallden OKO. (MMM metsäneuvos Liisa Saarenmaa 1605 3353)

Päätös myöntää varatuomari Simo Lämsälle ero tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen varatuomari Pekka Järvinen 1.4.2005 lukien tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.12.2005. (STM ylitarkastaja Carita Wuorenjuuri 1607 4412)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 31.3.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 12/2005) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (järjestäytyneen rikollisuuden torjunnasta). Ehdotuksen tarkoitus on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden vastaisia toimia Euroopan unionin alueella. Ehdotuksella yhdenmukaistetaan järjestäytyneeseen rikollisjärjestöön osallistumista koskevia rikostunnusmerkistöjä ja seuraamuksia. Lisäksi ehdotuksessa on määräyksiä tuomiovallasta, syytetoimien keskittämisestä ja uhrien avustamisesta. Puitepäätöksellä kumotaan yhteinen toiminta rikollisjärjestöön osallistumisen kriminalisoinnista Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Puitepäätöksellä tehostetaan oikeudellista yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä. Puitepäätöksen hyväksyminen ehdotetussa muodossa tarkoittaa, että Suomen rikoslainsäädäntöä on eräiltä osin muutettava. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 13/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (matkustajan oikeus tietoon kuljettavan lentoyhtiön nimestä ja lentoturvallisuustietojen vaihto). Asetusehdotuksen mukaan jäsenvaltioiden on julkaistava lentoyhtiöille asettamansa lentoturvallisuusperusteiset kiellot ja rajoitukset sekä tiedotettava niistä komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Lentomatkustajalla on oikeus saada tieto kuljetuksen todellisuudessa suorittavasta lentoyhtiöstä sekä yhtiön vaihtumisesta. Asetusehdotuksen mukaisesta lentoyhtiöille asetettavasta ilmoitusvelvollisuudesta voi aiheutua lisäkustannuksia, koska velvoitteen täyttämiseksi lentoyhtiöiden voi olla tarpeen muuttaa varaus- ja tietojärjestelmiään. (LVM hallitusneuvos Yrjö Mäkelä 1602 8473)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 31.3.2005 seuraavat nimitysasiat:

Eversti Jarmo Kalevi Pekkala apulaissotilasedustajan (A 28) virkaan 1.5.2005-30.4.2007 virkapaikkanaan Suomen Brysselissä sijaitseva edustusto Pohjois-Atlantin liitossa. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jarmo Matti Littunen oikeusministeriön kriminaalipoliittisen osaston osastopäällikön (A 32) virkaan 1.5.2005 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Valtioneuvosto myönsi opetusneuvos Riitta Lampolalle virkavapautta opetusneuvoksen virasta 1.4.2005-31.12.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jona hän toimii opetushallituksessa opetusneuvoksena. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Oikeustieteen kandidaatti Ari Pulkkinen sosiaali- ja terveysministeriön vanhemman hallitussihteerin virkaan 15.4.2005 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

Valtioneuvosto myönsi Tuija Talsille palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2005-31.8.2007 (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

Valtioneuvosto myönsi Camilla Lommi-Kippolalle palkatonta virkavapautta ympäristöministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.9.2005-31.8.2007 (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuula Lundén ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen määräaikaiseen (A 26) virkasuhteeseen 1.4.-30.6.2005, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. Samalla Tuula Lundénille myönnetään palkatonta virkavapautta vastaavaksi ajaksi hänen omasta hallitussihteerin virastaan. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 31.3.2005 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen konkurssiasiamies Eeva Arko-Kosken kanssa. Sopimuspalkka on 6 000 euroa kuukaudessa 1.3.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

Palkkaussopimuksen tekeminen Elintarvikeviraston ylijohtaja Esko Uusi-Rauvan kanssa. Sopimuspalkka on 6 314 euroa kuukaudessa 1.3.2005-31.12.2005, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajan. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Varustamoliikelaitoksen palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen ja tuloutustavoitteen asettaminen vuodelle 2005. (LVM hallitusneuvos Pekka Hurtola 1602 8475)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN ILTAKOULU 30.3.2005

Hallitus käsitteli vuoden 2005 strategia-asiakirjaa

Hallitus käsitteli keskiviikkona 30. maaliskuuta vuoden 2005 strategia-asiakirjaa, jonka valtioneuvoston on määrä vahvistaa periaatepäätöksenä yleisistunnossaan 7. huhtikuuta. Strategia-asiakirjassa 2005 otetaan erityisesti huomioon hallituksen politiikkariihissä 1. ja 8.2.2005 tehdyt päätelmät sekä kehysriihessä 10.3.2005 päätetyt asiat. Strategia-asiakirja ei sisällä niistä poikkeavia uusia poliittisia avauksia.

Strategia-asiakirja rakentuu hallinnonalarajat ylittävistä politiikkaohjelmista sekä muista toimenpidekokonaisuuksista. Hallituksen politiikkaohjelmia (työllisyyden politiikkaohjelma, yrittäjyyden politiikkaohjelma, tietoyhteiskuntaohjelma ja kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelma) on strategia-asiakirjassa 2005 uudistettu vastaamaan hallituskauden puolivälin tilannetta ja loppukauden haasteita.

Työllisyyden politiikkaohjelman keskeinen linjaus on rakennetyöttömyyden vähentäminen uudistamalla työmarkkinatukea pitkäaikaistyöttömien yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi ja tuen vastikkeellisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi työllisyysohjelma sisältää laajan koulutuksen uudistamista koskevan toimenpidekokonaisuuden, jolla pyritään vahvistamaan talouskasvun osaamisperustaa ja turvaamaan työvoiman tarjontaa.

Yrittäjyyden politiikkaohjelman keskeinen linjaus on tehostaa kasvuyritysten toimintaympäristöön vaikuttavaa elinkeinopolitiikkaa. Tähän pyritään mm. uudistamalla riskirahoitusjärjestelmiä ja kasvuyritysten rahoitusmahdollisuuksia sekä yritysten kansainvälistymisen palveluja. Ohjelma sisältää myös lukuisia yritystoiminnan aloittamisen edistämiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Tietoyhteiskuntaohjelman keskeinen linjaus on julkishallinnon palveluiden kehittäminen hyödyntämällä tieto- ja viestintätekniikan suomat mahdollisuudet toimintaprosessien uudistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Valtion tietohallintoa uudistetaan kohti konserniohjausmallia ja valtion omia palveluita ja hallintoa sähköistetään. Lisäksi tietoyhteiskuntaohjelman keskeisinä elementteinä jatketaan laajakaistastrategian ja tietoturvastrategian toteuttamista.

Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmalla edistetään aktiivista kansalaisuutta, kansalaisyhteiskunnan toimintaa, kansalaisten yhteiskunnallista vaikuttamista ja edustuksellisen demokratian toimivuutta. Kansalaisoppimisen osa-alueella kehitetään mm. pysyviä käytäntöjä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja osallisuuden edistämiseksi ja kansalaisvaikuttamisen osa-alueella uusia keinoja äänestysaktiivisuuden lisäämiseksi.

Lisätietoja: poliittinen erityisavustaja Timo Laaninen p. (09) 1602 2009 ja talousasioiden alivaltiosihteeri Vesa Vihriälä p. (09) 1602 2171, valtioneuvoston kanslia

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Maastoliikennemaksutyöryhmä luovutti mietintönsä 30.3.2005 ympäristöministeriölle. Työryhmän tehtävänä oli selvittää moottorikelkkamaksun tai -veron keräämisen ja käytön eri vaihtoehdot ja tehdä arvio niiden vaatimista säädöksistä. Maastoliikennemaksutyöryhmä ei pidä perusteltuna moottorikelkkailureittien rahoittamista moottorikelkkaverolla tai yleisellä reittien käyttömaksulla. Rekisteröidyistä moottorikelkoista perittävä ajoneuvovero olisi kelkkojen vähäisestä määrästä johtuen tuotoltaan liian vähäinen. Työryhmä ehdottaa, että valtion talousarvion liikenne- ja viestintäministeriön menoluokkaan "tienpidon valtionavut" (31.25.50) lisättäisiin harkinnanvarainen määräraha yleiseen käyttöön tarkoitettujen moottorikelkkailureittien perustamiseen, rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Reittien perustamista tulisi myös edistää tasapuolisesti eri osissa maata. Työryhmä ehdottaa myös, että erikseen käynnistettäisiin maastoliikennelain tarkistaminen siten, että lakiin lisätään uusi, täydentävä moottorikelkkailureitin perustamismenettely. Työryhmän mietintö on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=32849&lan=fi. Lisätietoja antavat hallitusneuvos Hannu Karjalainen, p. (09) 1603 9329 ja ylitarkastaja Pekka Tuunanen, p. (09) 1603 9338, ympäristöministeriöstä sekä hallitusneuvos Kaisa-Leena Välipirtti, p. (09) 1602 8483, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.