Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 12/2005

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 23.3.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus eräiden juomapakkausten palautusjärjestelmistä. Asetuksella säädetään juomapakkausten toimiville palautusjärjestelmille asetettavista vaatimuksista ja tavoitteista. Asetus liittyy eräiden juomapakkausten valmisteverosta annettuun lakiin (1037/2004). Asetuksella säädetään juomapakkauksia koskevista panteista, pakkausten uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteista sekä tuottajatiedostoon tehtävästä ilmoituksesta ja seurantatiedoista. Asetus tulee voimaan 1.4.2005. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.3.2005 seuraavat päätökset:

Päätös vahvistaa Metsähallituksen tilinpäätös vuodelta 2004 sekä päätös voiton tuloutuksesta ja toimintakertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä. Metsähallituksen tilinpäätös vuodelta 2004 osoittaa voittoa 69.076.055,56 euroa, mistä määrästä tuloutetaan valtiolle neljässä erässä yhteensä 63.000.000,00 euroa. Tuloutuksen ensimmäiseen erään lisätään yhteiskunnallisen omaisuuden myyntituloja 230.000,00 euroa, jolloin tuloutus on 63.230.000,00 euroa. Metsähallitus maksaa 31.5.2005 vallitsevan korkotilanteen mukaisen kolmen kuukauden euribor-koron suuruista korkoa lykkäysajalta. Metsähallitus tulouttaa 31.5.2005 ensimmäisen erän, 15 980 000,00 euroa, toisen erän, 15 750 000,00 euroa, 30.8.2005, kolmannen erän, 15 750 000,00 euroa, 31.10.2005 ja neljännen erän, 15 750 000,00 euroa, 30.11.2005 momentille 13.05.01. (MMM ylijohtaja Aarne Reunala 1605 3350)

Päätös vapauttaa johtaja Ulla Sirkeinen puolustustaloudellisen suunnittelukunnan jäsenyydestä ja päätös määrätä uudeksi jäseneksi johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala suunnittelukunnan päättyväksi suunnittelukaudeksi. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös myöntää lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa Fortum Sähkönsiirto Oy:lle omaisuuden lunastamiseksi Honkajoen ja Karvian kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Katko-Kantti). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön Genevessä pidettävään 93. työkonferenssiin ja päätös oikeuttaa työministeriö määräämään valtuuskuntaan kuuluvien edustajien neuvonantajat. Valtuuskunnan kokoonpano: hallituksen edustajat ovat johtaja Matti Salmenperä (työministeriö) ja neuvotteleva virkamies Stina Modeen (työministeriö). Hallituksen edustajien varajäsenet ovat yksikön päällikkö Tarja Reponen (ulkoasiainministeriö) ja lähetystöneuvos Satu Mattila (Suomen pysyvä edustusto Yhdistyneissä Kansakunnissa Genevessä). Työnantajavaltuutettu on johtaja Seppo Riski (Elinkeinoelämän keskusliitto EK) ja työnantajavaravaltuutettu asiantuntija Minna Etu-Seppälä (Elinkeinoelämän keskusliitto EK). Työntekijävaltuutettu on johtaja Marjaana Valkonen (Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry) ja työntekijävaravaltuutettu sopimusvastaava, lakimies Heli Ahokas (Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry). (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Päätös asettaa vähemmistöasiain neuvottelukunta 31.3.2008 päättyväksi toimikaudeksi. Toimikunnan kokoonpano (suluissa varajäsenet): puheenjohtaja: vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, työministeriö, varapuheenjohtaja: lähetystöneuvos Ilkka Rentola, ulkoasiainministeriö jäsenet: erikoissuunnittelija Sinikka Keskinen, työministeriö (ERF-koordinaattori Tarja Rantala, työministeriö), ylitarkastaja Antti Janas, sosiaali- ja terveysministeriö(hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö), ylikomisario Kaj Wahlman, Helsingin poliisilaitos (hallitusneuvos Riitta Koponen, sisäasiainministeriö), lainsäädäntöneuvos Eero J. Aarnio, oikeusministeriö (erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö), suunnittelija Mikko Corts T llez, opetusministeriö (ylitarkastaja Tarja Koskimäki, opetusministeriö), johtaja Jaana Vuorio, Ulkomaalaisvirasto (tulosalueen johtaja Arja Kekkonen, Ulkomaalaisvirasto), EU-asiain päällikkö Erja Horttanainen, Suomen Kuntaliitto (alue- ja elinkeinoasiain johtaja Keijo Sahrman, Suomen Kuntaliitto), lakimies Mika Ojanen, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), asiantuntija, varatuomari Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (asiantuntija, varatuomari Mirja-Maija Tossavainen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK), pakolais- ja maahanmuuttotyön päällikkö Leena-Kaisa Åberg, Suomen Punainen Risti (pakolaistyön suunnittelija Vesa Kukkamaa, Suomen Punainen Risti), projektipäällikkö Aysu Shakir, Ihmisoikeusliitto ry (tutkija Mikko Joronen, Ihmisoikeusliitto ry), Päivi Rask-Helin, Romano Missio ry (sihteeri Maria Sofia Aikio, Suoma Smiid Guovuddassearvi ry - Suomen saamelaisten keskusjärjestö ry), Anna Leskinen, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Tatiana Konovalova, Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry), Dahir Nur Faisal, Suomen Somaliliitto ry (Ali Mohamed Osman, Suomen Somaliliitto ry). Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus osallistua neuvottelukunnan työhön. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 23.3.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 11/2005) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (työaika rautateiden rajat ylittävissä palveluissa). Direktiivin tarkoituksena on panna täytäntöön eurooppalaisten rautatiealan työmarkkinajärjestöjen tekemä sopimus rautateiden rajat ylittäviä palveluja tekevien työntekijöiden työaikajärjestelyistä. (TM hallitusneuvos Esa Lonka 010 60 48933)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.3.2005 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian tohtori, teknologia-asiantuntija Erja Heikkinen opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 7.4.2005 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 23.3.2005 seuraavia asioita:

Itä-Suomen lääninhallituksen ja Joensuun maistraatin valtion virastotalossa Joensuussa sijaitsevien tilojen vuokrasopimuksen uusiminen Senaatti-Kiinteistöjen kanssa. Itä-Suomen lääninhallitus ja Joensuun maistraatti uusivat 7 439 m2 laajuisten toimitilojen vuokrasopimuksen valtion virastotalossa Joensuussa. Tiloihin tehdään peruskorjaus. Vuokra-aika on kymmenen vuotta. Rakennus on 40 vuotta vanha. Tilat kunnostetaan nykyajan asiakaspalvelu- ja turvallisuusvaatimuksia vastaaviksi. Kulunvalvontajärjestelyjen vuoksi vuokrattava pinta-ala kohoaa hieman, vaikka lisärakentamista ei tapahdu. Sopimus lisää kustannuksia n. 240 000 euroa vuodessa. Menolisäys sopeutetaan momenttien 26.05.21 ja 26.06.21 menokehyksiin. (SM neuvotteleva virkamies Matti Korkealehto 1604 4540)

Sopimuksen tekeminen Poliisiammattikorkeakoulun toimitilojen vuokraamisesta. Poliisiammattikorkeakoululle vuokrataan toimitilat Senaatti-kiinteistöltä. Poliisiammattikorkeakoulu tarvitsee uudistilaa ja vanhojen Poliisikoulun tilojen korjausta opetus-, majoitus-, työhuone- ja sosiaalitiloiksi sekä pysäköintitiloiksi. Oppilaitoskokonaisuuden yhteyteen sijoitetaan myös Poliisimuseo sekä Poliisin tekniikkakeskuksen palvelupiste. Tilojen vuokraamisesta tehdään 15 vuoden sopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Senaatti-kiinteistöjen hallitus on omalta osaltaan hyväksynyt hankkeen toteutuksen 15.12.2004 ehdolla, että valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puoltaa sopimuksen tekemistä. Sopimuksen tekee Poliisikoulu sisäasiainministeriön valtuuttamana. Toimitilan vuokra sisältää pääomavastikkeen ja hoitovastikkeen. Vuokra on vuoden 2004 hintatason mukaan 5,3 miljoonaa euroa vuodessa ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäveroineen toimitilojen vuokra on vastaavasti vuoden 2004 hintatason mukaan vuodessa 6,46 miljoonaa euroa. Koko vuokra-ajalta vuokrasopimus on yhteenlasketuilta arvioiduilta määriltään vuoden 2004 hintatason mukaan ilman arvonlisäveroa 79 500 000 euroa ja arvonlisäveroineen 96 990 000 euroa. Tällä hetkellä määräraha Poliisiammattikorkeakoulun tilojen vuokraan sisältyy valtioneuvoston vahvistamiin kehyksiin momentilla 26.75.21 (poliisin toimintamenot). Ehdotuksen aiheuttamat lisämenot eivät edellytä sisäasiainministeriölle 11.3.2005 vahvistetun menokehyksen ylittämistä. (SM poliisiylitarkastaja Seppo Kolehmainen 1604 2995)

Valtion eläkerahaston vuoden 2004 tilinpäätöksen vahvistaminen. Tilinpäätöslaskelmien mukaan valtion eläkerahaston tuottojäämä vuonna 2003 oli 1 673 763 264,16 euroa ja taseen loppusumma 6 619 534 700,45 euroa. Valtion Eläkerahaston sijoitusten nettotuotot vuonna 2004 olivat 564,3 miljoonaa euroa. Joukkovelkakirjalainojen tuotot olivat 220 miljoonaa euroa ja osakkeiden tuotot 337 miljoonaa euroa. Yhteensä Eläkerahaston sijoitusten tuotto oli 9,6 prosenttia vuonna 2004. (VM finanssineuvos Heikki Solttila 1603 4895)

Valtiontakuurahaston talousarvion vahvistaminen vuodelle 2005. Valtiontakuurahaston johtokunta on hyväksynyt talousarvioesityksen 17.12.2004. Valtiontakuurahasto on 8.3.2005 päivätyssä kirjeessään toimittanut talousarvioesityksen kauppa- ja teollisuusministeriölle vahvistettavaksi. Valtion vuoden 2005 talousarvioesityksen momentilla 32.30.60 (Siirrot valtiontakuurahastoon) on 14 000 000 euron arviomääräraha valtiontakuurahastosta annetun lain ja vientitakuulain perusteella myönnettyjen takuiden ja eräiden valtion takaustoimintaa koskevien lakien nojalla annettujen takausten aiheuttamien korvausmenojen maksamiseen. Määräraha liittyy vuonna 2003 tehtyyn Suomen ja Venäjän federaation väliseen velkakonversiosopimukseen. Muihin kuin velkakonversiojärjestelyyn liittyviin rahastosiirtoihin ei vuonna 2005 arvioida olevan tarvetta. Valtiontakuurahaston yhdystilillä oli vuoden 2004 lopussa varoja noin 189 miljoonaa euroa. Vuoden 2005 suoriteperusteisen tuloksen ennakoidaan muodostuvan noin 11,3 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Rahaston kassaperusteisen tuloksen arvioidaan olevan noin 46,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. (KTM ylitarkastaja Tiina Ingman 1606 3656)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Toisissa Euroopan maissa kehitettyjä työssä olevien koulutuksen malleja tarkastellut työryhmä luovutti raporttinsa 18.3.2005 työministeriölle. Työssäkäyvien koulutuksen haasteita ja mahdollisuuksia ovat työelämän ja työpaikkojen kehittämisen ja työllisten työvoimakoulutuksen vuorovaikutteinen yhteensovittaminen. Toimiva yhteistyö edellyttää muun muassa kehittäjien ja kouluttajien nykyistä tiiviimpää yhteistyötä myös työpaikkatasolla. Raportissa tarkastellaan eri Euroopan maiden onnistuneita keinoja hoitaa työllisyyttä kouluttautumisen avulla. Hyviä esimerkkejä on saatu esimerkiksi Irlannin Skillnets-verkostosta, jossa koulutus on työpaikkalähtöistä ja työpaikoilla on suuri vaikutus ja vastuu koulutuksen suhteen. Siinä yhteiskunnan panostukset kohdistuvat lähinnä yritysverkoston kokoamiseen ja asiantuntijoiden etsimiseen. Suomessa työ vaatii yhä enemmän oppimista, ja sitä lisäävät etenkin muutos- ja sopeutumistilanteet. Työssä oppimiselle on kuitenkin vielä vaikea saada tunnustusta tutkinnon tai osatutkinnon muodossa, eikä sille aina löydy tarvittavaa aikaa. Raportissa nostetaankin esiin tarve saada näyttötutkinnot joustavammiksi ja tehostaa niiden käyttöä jo opitun "sertifioinnissa". Raportti on osa "Työelämän muutos ja työssä oppiminen. Haasteita työvoimakoulutukselle ja työelämän kehittämiselle" -tutkimushanketta, jossa kehitetään työssä oleviin ja työpaikkoihin kohdistuvaa työvoimakoulutusmallia. Työryhmän raportti on luettavissa työministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mol.fi/mol/pdf/fi/06tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt268.pdf. Lisätietoja antavat tutkija Anu Järvensivu-Koski, p. (03) 2157 912 , Tampereen yliopistosta ja työmarkkinaneuvos Päivi Järviniemi, p. 010 60 49089, työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.