Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 6/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.2.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 5/2005 vp) eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä. Eduskunnalle annettua hallituksen esitystä eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi täydennetään siten, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain säännöksiä ympäristöasiantuntijaneuvosten käyttämisestä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisukokoonpanossa laajennetaan koskemaan vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisia asioita. (OM lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne 1606 7674)

Esitys (HE 6/2005 vp) rajavartiolaitosta ja rajavyöhykettä koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Rajavartiolaitosta koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Uudistus ei merkitse muutosta rajavartiolaitoksen nykyisiin perustehtäviin. Uudistuksella ei muuteta turvallisuusviranomaisten välistä vakiintunutta tehtäväjakoa, mutta sillä tehostetaan turvallisuusvoimavarojen tarkoituksenmukaista käyttöä. Laeilla luodaan osaltaan edellytykset vastata turvallisuusympäristössä jo tapahtuneisiin ja ennakoitavissa oleviin muutoksiin. Rajavartiolaitoksen keskeisenä tehtävänä on rajaturvallisuuden ylläpitäminen. Laeilla varmistetaan, että rajavartiolaitoksella on asianmukaiset edellytykset huolehtia tehtävästä osana Euroopan unionin yhdentyvää rajaturvallisuusjärjestelmää. Rajavartiolaitoksen sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviä ei muuteta. Rajavyöhykettä koskevat säännökset uudistetaan nykyisen perusoikeuskäsityksen mukaisiksi. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 11.2.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus televiestinnän voimavarojen antamista suuronnettomuuksien lievittämiseen ja pelastustoimiin koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (319/1999) tulee voimaan 1.3.2005. Asetus tulee voimaan 1.3.2005. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 1602 8609)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 11.2.2005 seuraavat nimitysasiat:

Oikeusneuvos Mikko Johannes Könkkölä Vaasan hovioikeuden presidentin virkaan 1.4.2005 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Hovioikeudenneuvos Heikki Olavi Juusela Helsingin hovioikeuden hovioikeudenlaamannin virkaan 1.4.2005 lukien, ympäristönsuojelupäällikkö Aulis Erkki Rantala Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.5.2005 lukien, esittelijäneuvos Paula Pirkko-Liisa Tenkanen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2005 lukien ja ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Ann-Mari Marjukka Pitkäranta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.3.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 10.2.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valtiontakausten enimmäismäärää koskevaa säännöstä täsmennetään ja valtiontakauksen kertamaksun enimmäismäärä rajataan 200 euroon. Lisäksi tuen myöntämistä koskevan päätöksen voimassaoloajassa otetaan huomioon, että osarahoitettavat tuet ehditään maksaa ohjelma-aikana. Nuoren viljelijän aloitustuen maksumenettelyä selkeytetään ja lisäksi säädetään menettelystä aloitustuen lisätukeen kuuluvan korkotukiosuuden ehtojen täyttymisen varmistamiseksi. Lisäksi tehdään eräitä säädösteknisiä muutoksia. Asetus tulee voimaan 16.2.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 1605 4298)

Valtioneuvoston asetus nurmi- ja viljakasvien siementuotannon kansallisesta tuesta vuonna 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Komission päätöksen 2001/61/EY perusteella nurmisiementen kansallista tukea voidaan maksaa enintään päätöksessä vahvistetuille enimmäisaloille. Jos nämä alat ylittyvät valtioneuvoston asetuksessa arvioituja tukeen oikeuttavia pinta-aloja mukautetaan komission päätökseen muuttamalla tukiyksikkökerrointa, joilla kerrotuille aloille tukea maksetaan. Vuoden 2004 tuotannon perusteella ja huomioiden ympäristötuen kansallisen lisäosan muutokset kokonaistuet säilyvät samalla tasolla kun samalla yksikkötuen tasoa korotetaan alueilla A ja B. Asetus tulee voimaan 16.2.2005. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maatalousyrittäjien opintorahana maksettavan tuen määrästä. Maatalousyrittäjien opintorahaan käytetään vuonna 2005 enintään 1,0 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 16.2.2005. (MMM ylitarkastaja Mikko Aaltonen 1605 2193)

Valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille maksettavasta rintama-avustuksesta. Asetus on asiallisesti samansisältöinen kuin valtioneuvoston asetus eräille ulkomaalaisille vapaaehtoisille rintamasotilaille vuonna 2004. Kertasuorituksena myönnettävän rintama-avustuksen määrä pidetään vuoden 2004 tasolla eli 455 eurossa. Asetus tulee voimaan 16.2.2005 ja se on voimassa 31.12.2005 asti. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 1607 4352)

Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelukunnasta. Neuvottelukunnan tarkoituksena on viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja eduskunnassa edustettuna olevien puolueiden sekä maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen välisen vuorovaikutuksen kehittäminen valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Asetuksella kumotaan etnisten suhteiden neuvottelukunnasta annettu asetus (1391/1991). Asetus tulee voimaan 1.3.2005. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 10.2.2005 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa rajankäyntivaltuuskunta Suomen ja Ruotsin välisen valtakunnanrajan vuoden 2006 rajankäyntiä varten ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on pääjohtaja Jarmo Ratia, varapuheenjohtaja maanmittausneuvos Risto Nuuros ja jäsenet ovat yli-insinööri Pekka Tätilä ja prikaatikenraali Mikko Kirjavainen. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Päätös nimetä Euregio Karelia - ja Kaakkois-Suomi-Venäjä -naapuruusohjelmien seurantakomiteoiden suomalaiset jäsenet ja varajäsenet. Euregio Karelia -naapuruusohjelman seurantakomiteaan kuuluu 28 jäsentä, joista 18 Suomesta ja 10 Venäjältä. Kaakkois-Suomi-Venäjä -naapuruusohjelman seurantakomiteaan kuuluu 38 jäsentä, joista 26 Suomesta ja 12 Venäjältä. Jokaisella suomalaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston aluepoliittisen selonteon johdosta (EK 21/2004 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että alueellistamistarkasteluun otetaan koko valtion hallinto - mukaan lukien muussakin kuin virastomuodossa hoidettavat valtion toiminnot - ministeriöiden ydinosia lukuun ottamatta ja siitä, että alueellistamistoimenpiteistä valtiolle siirtymävaiheessa aiheutuvien ylimääräisten menojen kattamiseen varataan vuosittain valtion talousarvioon riittävät määrärahat. Eduskunta edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että alueellisen kehittämisen kannalta merkittäviä taloudellisia voimavaroja kootaan yhteen, alueellistetaan ja lisätään sitomattomien maakunnallisten kehittämisvarojen osuutta sekä siitä, että maakunnan liittojen roolia aluekehityslain mukaisina aluekehitysviranomaisina vahvistetaan alueellistettujen ja alueellistettavien voimavarojen suuntaamisessa muun muassa lisäämällä maakuntaohjelmien toteuttamissuunnitelmien sitovuutta ja vaikuttavuutta. Eduskunta edellyttää hallituksen seuraavan tarkkaan alue- ja rakennepolitiikkaan liittyvien toimintajärjestelmien ja menettelytapojen toimivuutta ja aluepolitiikan vaikuttavuutta sekä ryhtyvän seurannan edellyttämiin tarpeellisiin toimenpiteisiin. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Päätös maakunnan kehittämisrahan alueellisesta jaosta. Maakunnan kehittämisrahasta 29 905 000 eurosta jaetaan alueittain maakunnan liitoille 10 705 000 euroa. Sisäasiainministeriön käyttöön varataan 1 500 000 euroa, josta varataan 950 000 euroa useampaa kuin yhtä aluetta koskeviin tai valtakunnallisesti tärkeisiin alueiden kehittämistä koskeviin hankkeisiin ja seudullisiin yhteishankkeisiin sekä 550 000 euroa jaettavaksi myöhemmin maakunnan liittojen kautta ensisijaisesti Julkiset palvelut verkkoon - JUPA -hankkeen alueellisiin käyttöönottoprojekteihin. Valtioneuvoston nimeämien osaamiskeskusten perusrahoitukseen varataan 8 600 000 euroa. Aluekeskusohjelmaan ja kaupunkipoliittisiin toimenpiteisiin varataan yhteensä 9 100 000 euroa. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 1604 2340)

Päätös asettaa biotekniikan neuvottelukunta toimikaudeksi 10.2.2005-31.12.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: maatalousneuvos Leena Hömmö maa- ja metsätalousministeriö (ylitarkastaja Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriö); varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Sebastian Hielm sosiaali- ja terveysministeriö (geenitekniikan lautakunnan pääsihteeri Irma Salovuori sosiaali- ja terveysministeriö); jäsenet: ylitarkastaja Jyrki Pitkäjärvi ympäristöministeriö (ylitarkastaja Marja Ruohonen-Lehto Suomen ympäristökeskus), neuvotteleva virkamies Matti Oivukkamäki kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Raija Katila kauppa- ja teollisuusministeriö), MMM, elintarvikeasiantuntija Riitta Tainio Suomen Kuluttajaliitto ry (projektipäällikkö Jarmo Saarikivi Suomen Kuluttajaliitto ry), MMM Leena Packalen Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry (MMM Minna Oravuo Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK ry), dosentti Kristina Lindström Natur och Miljö r.f. (FT Liisa Kuusipalo Natur och Miljö r.f.), biologi Katja Helle-Kainulainen Eläinsuojeluliitto Animalia ry (DI, KTM Markus Vinnari Eläinsuojeluliitto Animalia ry), osastopäällikkö Saara Hassinen Suomen Bioteollisuus (toimitusjohtaja Kari Paukkeri Jurilab Oy), professori Jari Koistinaho Kuopion yliopisto (professori Sirpa Kärenlampi Kuopion yliopisto), VTL Helena Siipi Turun yliopisto/Filosofian laitos (dosentti Veikko Launis Turun yliopisto/Filosofian laitos), professori Jari Valkonen Helsingin yliopisto (tutkija Viola Nikander-Teer Helsingin yliopisto). (STM johtaja Risto Aurola 1607 4127)

Päätös työvoimapolitiikan määrärahojen alueellisesta jaosta. Valtion vuoden 2005 talousarviossa työllistämis-, koulutus- ja erityistoimiin osoitetut määrärahat jaettaisiin työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan 461 899 999 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 14 986 001 euroa. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen myöntämisvaltuutta jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksille 94 579 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 15 421 000 euroa. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Päätös työllisyysperusteisten investointimäärärahojen myöntämisvaltuuden jaosta. Valtion vuoden 2005 talousarviossa työllisyysperusteisiin investointeihin osoitettu myöntämisvaltuus jaetaan työvoima- ja elinkeinokeskuksittain. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta 23 500 000 euroa ja työministeriön käytettäväksi jätetään 4 718 000 euroa. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 010 60 48067)

Päätös myöntää vanhempi hallitussihteeri Sirpa Kaittolalle ero työneuvoston jäsenyydestä ja vanhempi hallitussihteeri Antti Posiolle työneuvoston varajäsenyydestä. Kaittolan tilalle määrätään vanhempi hallitussihteeri Antti Posio työneuvoston jäseneksi ja Posion tilalle vanhempi hallitussihteeri Ari Pulkkinen työneuvoston varajäseneksi. Valtioneuvosto myönsi lakimies Anu-Tuija Lehdolle eron työneuvoston varajäsenyydestä ja määräsi hänen tilalleen lakimies Kari Tiaisen. Lisäksi valtioneuvosto myönsi lakimies Katja Lehto-Komulaiselle eron työneuvoston varajäsenyydestä ja määräsi hänen tilalleen lakimies Arja Pohjolan työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2006. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 10.2.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 3/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (pakkolisensointi). Asetusehdotuksessa vahvistettaisiin pakkolisenssien myöntämismenettely ja -ehdot Maailman kauppajärjestön yleisneuvoston elokuussa 2003 tekemän päätöksen linjausten mukaisesti. Päätös koskee TRIPS-sopimuksesta ja kansanterveydestä annetun Dohan julistuksen 6 kohdan täytäntöönpanoa. Asetusehdotuksella mahdollistettaisiin se, että jäsenvaltiot voivat myöntää pakkolisenssejä lääkkeiden valmistamiseksi ja vietäviksi kansanterveysongelmista kärsiviin Maailman kauppajärjestön jäsenvaltioihin, joissa lääkkeiden valmistuskapasiteetti on riittämätön tai olematon. Tavoitteena olisi myös luoda yhteiset säännöt, joilla estettäisiin pakkolisenssin nojalla valmistettujen lääkkeiden kulkeutuminen takaisin yhteisön alueelle. (KTM ylitarkastaja Heli Siukonen 1606 3580)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 4/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittaminen). Komission ehdotus asetukseksi sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta. Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2004 erinäisistä muutoksista. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Alaviuhkola 1607 4200)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 10.2.2005 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Joni Santeri Heliskoski oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 28) virkaan 1.3.2005-28.2.2010. (OM lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen 1606 7747)

Kauppatieteiden maisteri Leena Honka valtion IT-johtajan virkaan 15.3.2005 lukien. (VM alivaltiosihteeri Juhani Turunen 1603 3007)

Valtiotieteen kandidaatti Helena Tarkka valtiovarainministeriön budjettineuvoksen virkaan 1.3.2005 lukien. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Valtioneuvosto myönsi opetusneuvos Jari Jokiselle palkatonta virkavapautta opetusministeriön opetusneuvoksen virasta 1.9.2005-31.8.2007. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Oikeustieteen lisensiaatti Teija Marita Miller kauppa- ja teollisuusministeriön hallitussihteerin virkaan 1.3.2005 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Johtaja, FK Päivi Sihvola ympäristöministeriön viestintäjohtajan (A 28) virkaan 1.4.2005 lukien. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 1603 9405)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 9.2.2005 seuraavia asioita:

Vuoden 2005 talousarvion momentilta 29.90.52.20 (Valtionavustus Suomen Kansallisteatterille) varatun 8 568 000 euron määrärahan myöntäminen. Avustus kohdennetaan käytettäväksi teatterin hallinto-, henkilöstö-, esitystoiminta- ja kiinteistökustannuksiin teatterin vuoden 2005 talousarvion mukaisesti. (OPM ylitarkastaja Katri Santtila 1607 7487)

Valtion vuoden 2005 talousarvioon sisältyvän, kalatalouden edistämiseen tarkoitetun määrärahan jakaminen kalastuslaissa edellytettyihin tarkoituksiin seuraavasti: Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry. 50 000 euroa, maksun kannosta ja kalastuksenhoitomaksurekisterin ylläpidosta aiheutuvat menot 297 300 euroa, korvaukset vesialueen omistajille 1 300 000 euroa, kalastusaluetoiminta 1 600 700 euroa, kalastusalan järjestöjen toiminta 1 570 000 euroa, kalatalouden edistäminen 1 440 000 euroa eli yhteensä 6 258 000 euroa. (MMM kalastusneuvos Pentti Munne 1605 3372)

Luotsausliikelaitoksen vuoden 2005 palvelu- ja muiden toimintatavoitteiden vahvistaminen sekä tulostavoitteen ja tuloutustavoitteen asettaminen. Luotsausliikelaitoksen tulostavoitteeksi asetetaan 3 400 000 euroa ja tuloutustavoitteeksi 1 000 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 31.40.78 (Eräät ratahankkeet) arviomäärärahan ylittäminen 1,5 miljoonalla eurolla. (LVM taloussuunnittelija Jaana Kuusisto 1602 8706)

Ympäristöministeriön asetus Metsähallituksen eräiden julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista. Asetuksella säädetään ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvien Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista ja maksuperusteista. Asetus tulee voimaan 15.2.2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (YM talousjohtaja Oili Hintsala 1603 9420)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 10.2.2005

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimustoiminnan alueellistaminen

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä käsitteli tänään SYKEn tutkimustoiminnan alueellistamista ja puolsi ympäristöministeriön esitystä.

SYKEn tutkimustoimintaa alueellistetaan Ouluun, Joensuuhun ja Jyväskylään.

Alueellistettavan tutkimuksen aihealueita ovat

- Oulussa valuma-alueiden ja vesivarojen hallinnan ja kunnostuksen, näiden ekologisten perusteiden sekä vesipuitedirektiivin toimeenpanon tutkimus

- Jyväskylässä erityisesti haitallisten aineiden tutkimus sekä järvien kunnostusmenetelmien ekologiset perusteet

- Joensuussa metsätalouden vaikutukset vesistöön ja luonnon monimuotoisuuteen

SYKEn toimintojen alueellinen kehittäminen on osa verkostoyhteistyötä, jossa tukeudutaan alueiden vahvuuksiin sekä tuetaan alueiden osaamista ja tutkimustarvetta. Lisäksi tavoitteena on parantaa korkeatasoisen valtakunnallisen ja kansainvälisen tutkimuksen edellytyksiä.

Ympäristöministeriö asettaa kolme työryhmää valmistelemaan SYKEn tutkimustoiminnan alueellistamista. Työryhmiin tulee ministeriön, SYKEn, asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen ja yliopiston sekä tutkimuslaitosten edustajat. Vesitutkimuksen alueellistamistyöryhmässä selvitetään myös yhteistyömahdollisuudet Lahdessa sijaitsevan Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitoksen ja Teknisen korkeakoulun Lahden keskuksen kanssa. Viimeksi mainitussa työssä tullaan selvittämään myös pääkaupunkiseudulla toimivan SYKE:n kokeellisen tutkimuksen yhteistyömuodot Lahdessa sijaitsevien tutkimus- ja laboratoriotoimintojen kanssa muun muassa pilaantuneita maita ja pohjavesiä koskevan tutkimuksen osalta.

Lisätietoja: ylijohtaja Kari Kourilehto, p. (09) 1603 9410 ja hallintojohtaja Riitta Rainio, p. (09) 1603 9405, ympäristöministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Oikeusministeriön asettama selvitysmies, Helsingin hovioikeuden entinen presidentti Olli Huopaniemi luovutti mietintönsä 7.2.2005 oikeusministeriölle. Selvitysmies ehdottaa seulontamenettelyn laajentamista niin, että menettelyn piiriin tulisivat kaikki käräjäoikeuksien ratkaisuista hovioikeuteen tehdyt valitukset. Lokakuun alusta 2003 käyttöönotettu seulontamenettely tarkoittaa sitä, että hovioikeus voi tuomiota antamatta lopettaa valituksen enemmän tutkimisen, jos valituksen perusteella on selvää, että käräjäoikeuden tuomio ei ole virheellinen. Seulontamenettelyllä oli tarkoitus pysäyttää hovioikeuksien ruuhkautumiskehitys kohdistamalla voimavarat aiempaa tehokkaammin asioihin, joiden käsittelemiseen hovioikeudessa on asianosaisten oikeussuojan toteuttamiseksi todellinen tarve. Erityisesti rikosasioissa aiheettomiksi osoittautuvat pääkäsittelyt kuormittavat hovioikeuksia ja syyttäjiä. Tällaiset pääkäsittelyt myös viivästyttävät käräjäoikeudessa juttunsa voittaneen osapuolen oikeuksien toteuttamista. Nykyinen menettely on lisäksi muutoksenhakujärjestelmän johdonmukaisuuden kannalta ongelmallinen, sillä seulonnan edellytykset eivät riipu muutoksenhaun kohteena olevan asian laadusta, vaan siitä, onko asian käsittelyjärjestys hovioikeudessa suullinen vai kirjallinen. Selvitysmies korostaa, että muutoksenhakujärjestelmän tulee aina kohdella valittajia käsiteltävään asiaan nähden yhdenmukaisin perustein asian käsittelyjärjestyksestä riippumatta. Selvitysmiehen mietintö on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.om.fi/uploads/d3zzy2qkquiw.pdf. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Aki Rasilainen, p. (09) 1606 7953, oikeusministeriöstä.

Luova työote - tuottava työ -raportti työelämälähtöiseen luovuuteen perustuvasta tuottavuusstrategiasta luovutettiin 4.2.2005 työministeri Tarja Filatoville. Työministeriön asettamaan työryhmään kuuluivat työministeriön lisäksi OPM:n, KTM:n, STM:n ja Tekesin edustajat. Raportissa tarkastellaan lähtökohtia ja näkemyksiä, jotka vaikuttavat edellytyksiin kehittää työelämää luovuutta nykyistä paremmin hyödyntävään suuntaan. Luovuusraportin taustalla on ajatus, jonka mukaan Suomella ei ole tulevaisuutta ilman luovaa työelämää. Luovuusraportissa esitetyt toimenpide-ehdotukset koskevat työelämän ja elinkeinoelämän kehittämistä, kasvatusta ja koulutusta, tieteen ja tutkimuksen ja kulttuurielämän alaa, sosiaali- ja terveystoimintaa, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön kehittämistä sekä alueellista kehittämistyötä. Ehdotukset liittyvät opetusministeriön käynnistämään kansallisen luovuusstrategian valmisteluun. Työryhmän vision mukaan Suomi menestyy työotteeseen perustuvalla uudistumisella. Visio merkitsee työryhmän mukaan sitä, että Suomessa tulee entistä enemmän keskittyä tuottamaan yhteiskunnallisia rakenteita ja palveluja, joilla varmistetaan luovaan työotteeseen perustuva uudistuminen ja kilpailukyky niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla. Työryhmän raportti on luettavissa työministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mol.fi/mol/pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/07_julkaisu/thj345.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän vetäjä, johtaja Matti Salmenperä, p. 010 60 48 937, työministeriöstä.

Öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustamismahdollisuuksia pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 8.2.2005 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamille. Työryhmän mukaan öljyntorjunnan osaamiskeskuksen perustaminen tehostaisi ja kasvattaisi Suomen valmiutta torjua öljyvahinkoja, joiden riski on erityisesti Suomenlahdella kasvanut viime vuosina lisääntyneiden öljykuljetusten myötä. Työryhmä esittää muistiossaan kaksi vaihtoehtoa osaamiskeskuksen toteuttamiseksi. Toisessa mallissa keskus perustettaisiin viranomaisjohtoisesti Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteyteen. Toinen vaihtoehto olisi yhtiömuotoinen öljyntorjunnan osaamiskeskus, joka toteuttaisi tehokkaammin julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä. Viranomaismallin etuja olisivat sen perustamisen hallinnollinen ja organisatorinen yksinkertaisuus ja synergia SYKEssä jo olevien öljyntorjuntatoimintojen kanssa. Osakeyhtiömallin vahvuuksia olisivat muun muassa mahdollisuus kehittyä kansainväliseksi koulutuksen tarjoajaksi. Öljyntorjunnan osaamiskeskuksen sijaintipaikaksi työryhmä pitää öljyntorjunnan tehokkuuden kannalta parhaimpina vaihtoehtoina pääkaupunkiseutua ja Porvoon aluetta. Työryhmän SYKEllä teettämän riskikartoituksen mukaan ison öljyonnettomuuden riski on suurin neljällä alueella, jotka ovat: Turku-Saaristomeri, Helsinki, Porvoo ja Kotkan-Haminan alue. Työryhmän muistio on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=118183&lan=fi. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ylitarkastaja Merja Huhtala, p. (09) 1603 9393 ja ympäristöneuvos Olli Pahkala, p. (09) 1603 9737, ympäristöministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.