Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 5/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 4.2.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 1/2005 vp) laiksi osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta. Osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annettua lakia muutetaan siten, että hallintoneuvosto ei ole enää pakollinen toimielin osuuspankkien keskusrahalaitoksena toimivassa liikepankissa. Lakiin tehdään lisäksi eräitä lähinnä teknisluonteisia täsmennyksiä. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 1603 3040)

Esitys (HE 2/2005 vp) eräiden ydinvastuualalla tehtyjen kansainvälisten pöytäkirjojen hyväksymisestä sekä laeiksi näiden pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja ydinvastuulain muuttamisesta. Pöytäkirjojen tarkoituksena on parantaa vakavan ydinonnettomuuden seurauksena vahinkoa kärsivien asemaa. Pöytäkirjojen sallimalla tavalla omaksutaan ydinlaitoksen haltijan rajoittamaton vastuu Suomessa syntyvistä vahingoista. Laitoksenhaltijan vakuutettavan vastuumäärän vähimmäismäärä korotetaan 700 miljoonan euron määrään. Korvattavien vahinkojen alaa laajennetaan myös ympäristövahinkoihin ja henkilövahinkojen osalta kanneaikaa pidennetään. Pöytäkirjojen edellyttämällä tavalla korvausta suoritetaan myös vahingosta, joka on ilmennyt sellaisen valtion alueella, joka ei ole Pariisin ydinvastuuyleissopimuksen sopimuspuoli. Lakien voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (KTM hallitusneuvos Yrjö Sahrakorpi 1606 4702)

Esitys (HE 3/2005 vp) laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista. Kansaneläkelaitoksen järjestämää kuntoutusta sekä kuntoutusrahaa koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan. Lainsäädännön rakennetta selkeytetään siten, että Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta ja kuntoutusrahasta säädetään yhdessä laissa. Uuteen lakiin yhdistetään Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain ja kuntoutusrahalain säännökset. Lain rakenteen uudistamisen lisäksi uudistetaan yksittäisten säännösten sanamuotoja, sekä täsmennetään säädöstasoa ja valtuutussäännöksiä. Samalla vakiintunut tulkintakäytäntö kirjataan lakiin. Laki on osa pääministeri Matti Vanhasen hallituksen ohjelman luvussa 4.5 mainittua sosiaaliturvan lainsäädännön selkeyttämistä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.10.2005. (STM hallitusneuvos Anja Kairisalo 1607 4411)

Esitys (HE 4/2005 vp) laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta. Sairausvakuutuslain nojalla työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutetaan. Niissä tilanteissa, joissa korvauksen perusteena oleva äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa on alkanut vuoden 2004 puolella ja jatkuu vuodelle 2005, vuosilomakustannuskorvauksen määrän perusteena on vakuutetulle maksettu vanhempainraha. Muutos toteutetaan muuttamalla sairausvakuutuslain voimaantulosäännöstä. Lain 11 luvun 4 §:n 5 momentissa oleva vakuutetun oikeuteen vaikuttava kirjoitusvirhe etuuden nimessä korjataan muuttamalla vanhempainraha vanhempainpäivärahaksi. Vähimmäismääräisten päivärahaetuuksien rahoitusta koskevaa säännöstä muutetaan siten, että valtion varoista rahoitetaan vain vanhempainpäivärahoista sekä erityishoitorahoista aiheutuvat vähimmäispäivärahan kustannukset. Uudistus vastaa ennen uuden sairausvakuutuslain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. Vuosilomakustannuskorvausta koskevia säännöksiä sovelletaan vuoden 2005 alusta lukien. Mahdollisen sairauspäivärahaan ennakkona myönnetyn vähimmäispäivärahakustannuksen määrä vähennetään vanhempainpäivärahoista ja erityishoitorahoista aiheutuvaan vähimmäispäivärahakustannukseen myönnettävästä valtion ennakosta lain voimaantulon jälkeen. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 4.2.2005 seuraavat lait:

Laki maistraattien eräistä henkilörekistereistä, laki avioliittolain muuttamisesta, laki rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain muuttamisesta, laki lahjanlupauslain muuttamisesta ja laki holhoustoimesta annetun lain 64 §:n muuttamisesta (HE 123/2004 vp). Lakiin maistraattien eräistä henkilörekistereistä sisältyvät säännökset avioehtoasioiden ja lahjoitusasioiden rekistereistä. Lakiin kootaan nykyisin avioliittolaissa ja lahjanlupauslaissa olevat säännökset rekistereistä ja rekisteröintimenettelystä. Vastuu rekisterien pidosta ja teknisestä toimivuudesta siirretään oikeusministeriön hallinnonalalta sisäasiainministeriön hallinnonalalle. Rekisterinpitäjinä toimivat Oikeusrekisterikeskuksen sijasta maistraatit. Valtioneuvoston asetuksella erikseen määrättävä viranomainen vastaa rekisterien teknisestä toimivuudesta. Avioliittolakia ja rekisteröidystä parisuhteesta annettua lakia muutetaan siten, että siviilivihkiminen ja parisuhteen rekisteröinti virka-ajan tai virkapaikan ulkopuolella on mahdollista vapaaehtoisena ja maksullisena palveluna. Toimitus virka-aikana ja virkapaikalla säilyy edelleen maksuttomana ja viranomaisen virkavelvollisuuteen kuuluvana tehtävänä. Holhoustoimesta annettuun lakiin otetaan säännös tietojen luovuttamisesta holhousasioiden rekisteristä teknisen käyttöyhteyden avulla. Lait tulevat voimaan 1.5.2005. (OM ylitarkastaja Maaria Leskelä 1606 9381)

Laki poliisikoulutuksesta, laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta ja laki poliisilain 7 §:n muuttamisesta (HE 168/2003 vp). Poliisihallintoa koskevien säännösten selkeyttämiseksi poliisikoulutusta koskevat säännökset sisällytetään erilliseen lakiin poliisikoulutuksesta. Samalla koulutusta koskevat säännökset uudistetaan siten, että ne myös säädöstason osalta vastaavat perustuslain vaatimuksia. Laissa säädetään poliisin tutkintokoulutuksen valintaperusteista ja niiden vahvistamisesta, päihdetestauksesta poliisin perustutkintokoulutukseen valinnan yhteydessä ja perustutkintokoulutuksen aikana, poliisioppilaitosten opiskelijoiden oikeuksista ja velvollisuuksista, heihin kohdistuvista kurinpidollisista seuraamuksista ja oikeusturvasta. Lait tulevat voimaan 15.5.2005. (SM lainsäädäntöneuvos Kirsti Vihermaa 1604 2330)

Laki Pyhä-Luoston kansallispuistosta ja laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain 1 §:n 1 momentin B kohdan ja 9 §:n kumoamisesta (HE 89/2004 vp). Pyhä-Luoston kansallispuisto perustetaan Sodankylän ja Pelkosenniemen kuntiin sekä Kemijärven kaupunkiin. Kansallispuiston pinta-ala on noin 14 200 hehtaaria. Kansallispuiston perustamisella suojellaan tunturijakso, joka ulottuu maamme eteläisimmältä suurtunturilta Pyhätunturilta Luoston tunturiselänteelle, sekä sitä reunustava Keski-Lapin merkittävin yhtenäinen metsäalue siihen liittyvine soineen ja vesistöineen. Puisto koostuu vuonna 1938 perustetusta Pyhätunturin kansallispuistosta ja sen pohjoispuolella sijaitsevasta Luoston alueesta, jonka suojelusta on tehty päätöksiä vanhojen metsien suojeluohjelman, soidensuojeluohjelman ja Natura 2000 -verkostoehdotuksen hyväksymisten yhteydessä. Lailla (83/1938) perustettu Pyhätunturin kansallispuisto sisältyy kokonaisuudessaan Pyhä-Luoston kansallispuiston alueeseen. Tämän vuoksi yllä mainittua lakia muutetaan kumoamalla siitä Pyhätunturin kansallispuistoa koskevat kohdat. Lait tulevat voimaan 1.3.2005. (YM hallitusneuvos Hannu Karjalainen 1603 9329)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.2.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Antti Koistisen tai hänen estyneenä ollessaan ministerineuvos Hans Ottelinin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Jordanian hasemiittisen kuningaskunnan hallituksen välinen sopimus Jordanian kuningaskuntaan Irakin poliisijoukkoja kouluttamaan lähetettyjen suomalaisten poliisien asemasta ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM lähetystöneuvos Anu Laamanen Ryter 1605 5357)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 4.2.2005 seuraavat asiat:

Eduskunnan kirjelmän Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003 antaman kertomuksen johdosta (EK 34/2004 vp) sekä siihen liittyvän asiaa koskevan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (20/2004 vp) määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM apulaisosastopäällikkö Anne Sipiläinen 1605 5519)

Eduskunnan kirjelmän Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2003 antaman kertomuksen johdosta (EK 32/2004 vp) määrääminen merkittäväksi pöytäkirjaan. (UM apulaisosastopäällikkö Anne Sipiläinen 1605 5519)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 4.2.2005 seuraavat nimitysasiat:

Kansliapäällikkö, filosofian lisensiaatti Sirkka Hautojärvi ympäristöministeriön kansliapäällikön (A 33) virkaan 1.4.2005 lukien viiden vuoden määräajaksi. (YM hallitusneuvos Riitta Rainio 1603 9405)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 3.2.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta. Tukikelpoinen peruna-ala ja käytettävissä oleva määräraha huomioon ottaen perunantuotannon kansallisen tuen suuruudeksi vahvistetaan 282 euroa hehtaarilta. Viljelyalalta, jolta viljelijällä on perunan markkinoinnista kirjallinen viljelyssopimus, tuki maksetaan 118 eurolla hehtaarilta korotettuna. Lisäksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueelle maksetaan perunan viljelyalalle alueen viljelylle asetettujen erityisvaatimusten johdosta erityistukea 62 euroa hehtaarilta ja viljelyalalta, jolta viljelijällä on perunan markkinoinnista kirjallinen viljelyssopimus, tuki maksetaan 88 eurolla hehtaarilta korotettuna. Asetus tulee voimaan 9.2.2005. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta ympäristötuen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että 3 §:n säädettyä tukiyksikkökerrointa pienennetään siten, että se on 0,90 eli lisäosaa maksetaan 90 prosenttia asetuksessa (289/2004) säädetystä tuesta. Tukiyksikkökertoimen alentaminen on tarpeen komission päätökseen valtiontuesta N 518/2003 sisältyvän euromääräisen rajoitteen ylittymisen vuoksi. Asetus tulee voimaan 9.2.2005. (MMM ylitarkastaja Juha Vanhatalo 1605 2793)

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen vuonna 2005 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista. Asetuksella vahvistetaan valtion vuoden 2005 talousarvion momentilla 33.32.37 alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä mielenterveyttä ylläpitävien ja mielenterveysongelmia ehkäisevien palvelujen kehittämiseen osoitetun määrärahan myöntämisperusteet. Lääninhallitukset myöntävät avustuksen sairaanhoitopiireille. Määräraha on jaettu sairaanhoitopiireille niiden jäsenkuntien alle 16-vuotiaiden lukumäärien suhteessa. Valtionavustus on enintään 80 prosenttia toiminnan aiheuttamista kustannuksista. Asetus tulee voimaan 15.2.2005. (STM hallitussihteeri Päivi Kaartamo 1607 4353) Valtioneuvoston asetus yleisistä ohjeista voimalaitosten ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi annetun valtioneuvoston päätöksen 157/1987 kumoamisesta. Päätöksessä on annettu ohjearvot voimalaitosten ja kattilalaitosten kattiloille, joiden polttoaineteho on yli 1, mutta enintään 50 megawattia (MW). Päätös kumotaan vanhentuneena. Asetus tulee voimaan 15.2.2005. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 3.2.2005 seuraavat päätökset:

Päätös lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmä valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. Kirjelmä sisältää pääministeri Matti Vanhasen ja ministereiden Antti Kalliomäki, Jan-Erik Enestam, Sinikka Mönkäre, Johannes Koskinen, Mauri Pekkarinen, Tarja Filatov, Seppo Kääriäinen, Kari Rajamäki, Leena Luhtanen, Juha Korkeaoja, Ulla-Maj Wideroos, Liisa Hyssälä, Hannes Manninen, Tuula Haatainen, Paula Lehtomäki ja Tanja Karpela ilmoittamat muutokset sidonnaisuuksiinsa. (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös Suomen osallistumisesta Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuusrahaston lisärahoitukseen kahdella miljoonalla eurolla siten, että lisärahoituksen maksatus jakautuu kolmelle vuodelle ollen vuonna 2007 miljoona euroa ja vuosina 2008-2009 kumpanakin vuonna 500 000. Lisäksi momentin 24.50.66 (Lähialueyhteistyö) kehystä korotetaan vuonna 2007 miljoonalla eurolla. (UM lähetystöneuvos Laura Kakko 1605 5625)

Päätös vahvistaa vuoden 2005 lähialueyhteistyömäärärahoja koskeva käyttösuunnitelma. Vuoden 2005 talousarviossa ulkoasiainministeriön pääluokkaan momentille 24.50.66 (Lähialueyhteistyö) on tarkoitukseen varattu 23 533 000 euroa, mistä nyt vahvistetaan 22 132 188 euron käyttösuunnitelma. (UM lähetystöneuvos Laura Kakko 1605 5625)

Päätös määrätä osastopäällikkö Ritva Jolkkonen varamiehenään apulaisosastopäällikkö Juhani Toivonen valtion edustajaksi Teollisen yhteistyön rahasto Oy-Fonden för industriellt samarbete Ab:n vuonna 2005 pidettäviin yhtiökokouksiin. (UM kehitysyhteistyöneuvos Sinikka Antila 1605 6283)

Päätös Suomen esityksestä Euroopan komissiolle Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman muuttamiseksi. Komissio tekee Suomen esityksen pohjalta päätöksen ohjelma-asiakirjan muuttamisesta. Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman toimintalinjasta 4 "Rakenteiden ja hyvän ympäristön kehittäminen" siirretään Euroopan aluekehitysrahaston varoja 2 miljoonaa euroa ja valtion rahoitusosuutta 2 miljoonaa euroa toimintalinjaan 1 "Yritystoiminnan kehittäminen ja yritysten toimintaympäristön parantaminen". Esitys on hyväksytty Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman seurantakomitean kokouksessa 24.11.2004. (SM aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 1604 2838)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan sosiaalirahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta. Tavoite 1 ja 2 -ohjelma-alueilla aluekehittämisviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan Euroopan sosiaalirahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 2 860 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 3 130 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 1604 2340)

Päätös myöntää Kari Purhoselle ero Opetushallituksen johtokunnan jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen koulutusjohtaja Markku Koponen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2007. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston osuuden sekä vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta lääninhallitusten ja Opetushallituksen käytettäväksi, tavoiteohjelmien 1, 2 ja 3 toteuttamiseen. Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, Itä-Suomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle sekä Opetushallitukselle osoitetaan valtion vuoden 2005 talousarvion momentilta 34.05.61 myöntämisvaltuutta yhteensä 44 313 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1, 2 ja 3 toimenpiteiden toteutukseen. Lisäksi Etelä-Suomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle ja Lapin lääninhallitukselle sekä Opetushallitukselle osoitetaan kansallisena rahoitusosuutena valtion vuoden 2005 talousarvion momentilta 29.01.62 myöntämisvaltuutta yhteensä 38 895 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien 1, 2 ja 3 toimenpiteiden toteutukseen. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 1607 7250)

Päätös Euroopan aluekehitysrahaston ja vastaavan kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta käytettäväksi tavoite 1 ja 2-ohjelmien toteuttamiseen sekä kansallisen myöntämisvaltuuden osoittamisesta Interreg III A-ohjelmien toteuttamiseen opetusministeriön hallinnonalalla. EteläSuomen lääninhallitukselle, Länsi-Suomen lääninhallitukselle, ItäSuomen lääninhallitukselle, Oulun lääninhallitukselle sekä Lapin lääninhallitukselle osoitetaan Euroopan aluekehitysrahasto-osuuden myöntämisvaltuutta yhteensä 22 489 000 euroa tavoite 1 ja 2-ohjelma-asiakirjojen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Vastaavasti jaetaan edellä mainituille lääninhallituksille kansallisena rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 16 410 000 euroa tavoite 1 ja 2-ohjelma-asiakirjojen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Lisäksi päätöksellä jaetaan Länsi-Suomen, Lapin, Oulun ja Etelä-Suomen lääninhallituksille kansallisena rahoitusosuutena 2 467 000 euroa Interreg III A-ohjelma-asiakirjojen mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. (OPM rakennerahastopäällikkö Merja Niemi 1607 7250)

Periaatepäätös kansallisen laajakaistastrategian tavoitteiden tarkistamisesta. Periaatepäätös päivittää 29.1.2004 hyväksytyn laajakaistastrategian asettamalla uudet kansalliset tavoitteet. Strategia edistää tehokkaan ja kattavan viestintäinfrastruktuurin kehittymistä maahan ja sen mukaiset toimenpiteet toteuttavat hallitusohjelman mukaisen tavoitteen nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuudesta. Laajakaistastrategia on keskeinen osa hallituksen tietoyhteiskuntapolitiikkaa. Periaatepäätös löytyy osoitteesta http://www.valtioneuvosto.fi/periaatepaatokset. (LVM osastopäällikkö Harri Pursiainen 1602 8389)

Päätös antaa Finnvera Oyj:lle sitoumus takausprovisiotuen maksamisesta. Sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle maksetaan takausprovisiotukea siirrettäväksi edelleen niille, joiden puolesta yhtiö on antanut takauksen. Takausprovisiotuki olisi uusi tukimuoto, joka otetaan käyttöön Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja valtion yhdessä rahoittamana. Toisin kuin korkotukien ja luottotappiokorvausten osalta nyt Finnvera Oyj:n rahoituksen piiriin tulisi tukimuoto, joka kuuluu pelkästään EAKR -rahoituksen piiriin. Takausprovisiotukea maksetaan Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-alueilla. Valtio on osallistunut tähän saakka Finnvera Oyj:n myöntämien takausten osalta vain Finnvera Oyj:n takaustappiokorvausten osittaiseen korvaamiseen, miltä osin käytäntö jatkuu ennallaan. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Päätös jakaa avustuksina Raha-automaattiyhdistyksen tuotosta 305 000 000 euroa ja hylätä hakemukset muilta osin. (STM ylitarkastaja Janne Peräkylä 1607 3873)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 3.2.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 1/2005) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista annetuista tuomioista johtuvien ammattikieltojen tunnustaminen ja täytäntöönpano Euroopan unionissa). Puitepäätöksen tarkoituksena on täydentää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten alalla ehdotusta rikosrekisteritietojen vaihtamista koskevaksi neuvoston päätökseksi. Puitepäätöksellä pyritään vahvistamaan ne säännöt, joiden nojalla jäsenvaltiot tunnustavat ja panevat omalla alueellaan täytäntöön sellaisen ammattikiellon, joka johtuu eräistä lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen mukaisista rikoksista. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 2/2005) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta. Ehdotuksella luodaan oikeudellinen kehys Euroopan paikkatietoinfrastruktuurin perustamiselle ja toiminnalle yhteisön politiikkojen laatimista ja täytäntöönpanoa varten. (MMM vanhempi hallitussihteeri Elma Solonen 1605 2709)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 3.2.2005 seuraavat nimitysasiat:

Ylijohtaja, osastopäällikkö, oikeustieteen lisensiaatti Esa Tapio Henrik Vesterbacka vankeinhoitolaitoksen pääjohtajan (A 32) virkaan 1.3.2005 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Neuvotteleva virkamies Jukka Knuuti puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen (A 27) virkasuhteeseen 1.3.2005-28.2.2006, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virasta virkavapaalla. Samalla myönnetään Knuutille palkatonta virkavapautta hänen omasta neuvottelevan virkamiehen virastaan. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Filosofian tohtori, ylitarkastaja Mika Tammilehto opetusministeriön opetusneuvoksen virkaan 7.2.2005 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Valtiotieteen maisteri Ralf Ekebom sosiaali- ja terveysministeriön neuvottelevan virkamiehen (vaativuusluokka 9) virkaan 1.3.2005 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.2.2005 seuraavia asioita:

Vuoden 2004 talousarvion momentin 27.01.19. (Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot) arviomäärärahan ylittäminen 22,5 miljoonalla eurolla. Määrärahaa saa käyttää puolustusministeriön hallinnonalan tavaroiden ja palveluiden ostoihin sisältyvien arvonlisäverojen maksamiseen. (PLM talousjohtaja Timo Norbäck 1608 8240)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 29.70.55 (Opintotuki, Opintoraha ja asumislisä) arviomäärärahan ylittäminen 7 729 456 eurolla. Ylitystarve aiheutuu opintorahan ja asumislisän ennakoitua suuremmasta käytöstä päätoimisen opiskelun lisääntymisen johdosta. (OPM tarkastustoimenpäällikkö Tiina Heikkinen 1607 7300)

Opetusministeriön asetus opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnoista annetun opetusministeriön päätöksen muuttamisesta. Asetuksella määrätään vuonna 2005 valtionosuuden laskentaperusteena noudatettavat opetus- ja kirjastotoimen perustamishankkeiden yksikköhinnat. Vuosina 2001-2004 aloitettujen opetus- ja kirjastohankkeiden perusteella kalleusluokan 100 yksikköhinta on 1 417 euroa/m2 lokakuun 2004 kustannustasossa eli rakennuskustannusindeksin (2000=100) pisteluvun 109,0 tasossa. Muihin kalleusluokkiin kuuluvien toimitilojen yksikköhinnat määräytyvät suhteessa kalleusluokan 100 yksikköhintaan. Varustamisen lisähinnat on laskettu vuonna 1998 ja sen jälkeen aloitetuista hankkeista, joiden toteutuneet kustannukset ovat tiedossa. Lisähinta on perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta 129 euroa/m2 ja yleisten kirjastojen osalta 173 euroa/m2. Asetus tulee voimaan 18.2.2005. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Maa- ja metsätalousministeriön päätös Metsähallituksen palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä tulostavoitteesta vuodelle 2005. Maa- ja metsätalousministeriö päättää eduskunnan hyväksymissä rajoissa Metsähallituksen vuoden 2005 palvelu- ja muista toimintatavoitteista sekä 70,6 miljoonan euron tulostavoitteesta ja 70,1 miljoonan euron tuloutustavoitteesta. Vuoden 2005 tilinpäätöksen vahvistamisen yhteydessä vuonna 2006 valtioneuvosto päättää lopullisesta Metsähallituksen voiton tuloutuksesta. (MMM osastopäällikkö Aarne Reunala 1605 3350)

Finnvera Oyj:n korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten myöntämisvaltuus vuodelle 2005. Valtioneuvosto on 17.12.1998 antanut Finnvera Oyj:lle sitoumuksen yhtiön ns. kotimaiseen toimintaan liittyvien luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Sitoumuksen kohdan 1.5. mukaan kauppa- ja teollisuusministeriö päättää vuosittain yhtiötä kuultuaan sitoumuksen piiriin kuuluvien korkotuettomien luottojen ja takausten yhteisestä myöntämisvaltuudesta, johon sisältyvät luottojen myöntäminen ja takaukset pääomaltaan. Erityislainojen ja alueellisen korkotuen piiriin kuuluvia investointi- ja käyttöpääomalainojen myöntämisvaltuuksista eduskunta on päättänyt valtion vuoden 2005 talousarvion käsittelyn yhteydessä. Päätösehdotuksen mukaan Finnvera Oyj voi vuonna 2005 myöntää luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta annetun valtioneuvoston sitoumuksen piiriin kuuluvia korkotuettomia investointi- ja käyttöpääomalainoja ja takauksia lähinnä pk-yrityksille yhteensä enintään 498 268 000 euroa. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Toimikunnan asettaminen selvittämään Euroopan parlamentin ja neuvoston ympäristövastuudirektiivin (2004/35/EY) täytäntöönpanon edellyttämiä toimia ja tekemään tarvittavat lainsäädäntöehdotukset. Kokoonpano: puheenjohtaja lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio; jäsenet: vanhempi hallitussihteeri Anja Liukko kauppa- ja teollisuusministeriö, vanhempi hallitussihteeri Maiju Tuominen maa- ja metsätalousministeriö, luonnonsuojeluvalvoja Pekka Salminen ympäristöministeriö, osastopäällikkö Marketta Virta Uudenmaan ympäristökeskus, lakimies Ulla Hurmeranta Suomen Kuntaliitto, asiantuntija Jukka Luokkamäki Elinkeinoelämän keskusliitto EK, ympäristölakimies Kurt Hemnell Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK, projektivastaava Tapani Veistola Suomen luonnonsuojeluliitto ja budjettisihteeri Päivi Valkama valtiovarainministeriö. Toimikunnan määräaika päättyy 31.5.2006. (YM ympäristöneuvos Olli Pahkala 1603 9737)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Peruspalvelutyöryhmä luovutti raporttinsa 28.1.2005 valtiosihteeri Perttu Purolle. Julkisen liikenteen peruspalvelua olisi, että asukkaat eri puolilla maata voivat käyttää liikennepalveluita päivittäin työ-, opiskelu- ja asiointimatkoihin kuntakeskusten ja muiden isojen taajamien välillä. Myös yhteydet valtakunnalliseen julkisen liikenteen verkkoon olisi taattava. Kunnissa tulisi turvata autottomille mahdollisuus asioida kuntakeskuksessa vähintään kahdesti viikossa. Alueellisen liikenneverkon laajuus suhteessa väestöön pyritään pitämään nykytasolla. Työryhmän määrittelemän peruspalvelun toteuttaminen koko maassa vaatisi noin kolme miljoonaa euroa lisää rahaa vuosittain. Työryhmä korostaa, että panostamalla tämän verran lisää haja-asutusalueiden asukkaiden perusliikkumistarpeiden parantamiseen, aikaansaadaan merkittäviä vuotuisia säästöjä Kelan ja kuntien maksamissa lakisääteisissä kuljetuskustannuksissa. Työryhmä muistuttaa, että peruspalvelutaso on tavoite eikä kansalaisten oikeus. Joukkoliikenteen tiedottamisen parantamiseksi työryhmä ehdottaa, että valtakunnallisen aikatauluportaalin ja seudullisten aikatauluyhdistelmien kehittämistä jatketaan. Työryhmän raportti on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/ WService%3Dlvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1949&menuid=97. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Petri Jalasto, p. (09) 1602 8509, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Puurakentamisen edistämisohjelman laatinut työryhmä jätti raporttinsa 3.2.2005 asuntoministeri Hannes Manniselle. Ohjelman tavoitteena on edistää puun käyttöä asuinrakentamisessa Suomessa ja sen lähialueilla. Puurakentamisen edistämiselle on ekologisuuden, työllisyyden, pienen ja keskisuuren yritystoiminnan ja tasapainoisemman aluekehityksen näkökulmasta vankat perusteet. Ohjelman asuntopoliittisena tavoitteena on huolehtia asumistarpeita vastaavan asuntotuotannon riittävyydestä. Tarkoituksena on nostaa puun jalostusastetta ja arvoa ja toisaalta lisätä puun käyttöä määrällisesti. Kotimaan lisäksi myös kansainväliseen toimintaan liittyy runsaasti kasvun potentiaalia. Puurakentamisen edistämisohjelmassa on esitys niistä toimenpiteistä, joilla valtio voi myötävaikuttaa puun käytön edistämiseen rakentamisessa. Valtion lisäksi toimenpiteitä on kohdistettu myös muille rakentamisen osapuolille. Kuntien merkittävä rooli puurakentamisen edistäjänä on korostunut ohjelmaa laadittaessa. Vaikuttavuudeltaan keskeisimmät tavoitteet ovat asuntotuotannon talotyyppijakauman muuttaminen nykyistä pientalovaltaisemmaksi ja kannattavan pientalotuotannon edellytysten varmistaminen. Työryhmän raportti on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=30445&lan=fi. Lisätietoja antavat ylijohtaja Teuvo Ijäs, p. 020 490 3300, Valtion asuntorahastosta, kehittämisjohtaja Helena Säteri, p. (09) 1603<|>9668, ympäristöministeriöstä ja työryhmän sihteeri Merja Laitinen, p. 020<|>490<|>3449, Valtion asuntorahastosta.

Hallituksen työllisyysohjelmaan sisältyvän työmarkkinatuen aktivointikokonaisuuden toimenpiteitä työttömien työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi valmistellut työryhmä luovutti raporttinsa 2.2.2005 työministeri Tarja Filatoville. Työllisyysasteen nostamisessa keskeisimmäksi haasteeksi on muodostumassa, miten voidaan vastata työvoimatarpeisiin väestön ikärakenteen muutoksessa. Kuluvan vuosikymmenen alusta lähtien vuoteen 2015 mennessä työvoimasta poistuu noin miljoona henkilöä. Vastaavalla jaksolla työmarkkinoille tulevien määräksi on arvioitu 700 000-800 000 henkilöä. Työurien pidentämisen lisäksi on välttämätöntä varmistaa työttömien työnhakijoiden työllistyvyys sukupolvenvaihdoksen seurauksena avautuviin työpaikkoihin. Työryhmä ehdottaa työllisyyden hoidon palveluihin, työmarkkinatuen aktivointiin sekä työttömyyden perusturvan rahoitukseen rakenteellista kokonaisuudistusta. Työmarkkinatuen ja toimintapolitiikan uudistamisen lähtökohdat vastaavat Euroopan työllisyysstrategiaa, jonka keskeisiä tavoitteita ovat pitkäaikaistyöttömyyden ennaltaehkäisy, työttömien aktivointi ja etuusjärjestelmien painopisteen muuttamien passiivisesta tuesta aktiiviseen. Työryhmän raportti on luettavissa työministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mol.fi/mol/pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/07_julkaisu/thj347.pdf. Lisätietoja antaa työministeriön viestintä, p. 010 60 48041.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.