Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 3/2005

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.1.2005 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 277/2004 vp) laiksi väestötietolain muuttamisesta. Väestötietolakiin lisätään säännökset Väestörekisterikeskuksen tarjoamasta tietojenkäsittelypalvelusta. Uudessa palvelussa on mahdollista järjestää muuhun tietojärjestelmään kuin väestötietojärjestelmään sisältyvien henkilö- ja rakennustietojen ylläpito teknisesti väestötietojärjestelmän yhteydessä. Tietojenkäsittelypalvelua tarjotaan ensisijaisesti evankelis-luterilaiselle kirkolle, ortodoksiselle kirkkokunnalle ja rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille, mutta sitä voidaan tarjota myös viranomaisille, julkisoikeudellisille yhteisöille ja julkista hallintotehtävää hoitaville yhteisöille. Tietojenkäsittelypalvelua voidaan antaa sellaisten tietojen ylläpitämiseksi, joiden käsittelyyn palvelun saajalla on lain mukaan oikeus ja jotka liittyvät väestötietojärjestelmään merkittyyn henkilöön tai rakennukseen. Ulkomaalaisia koskevien tietojen rekisteröintiin liittyviä säännöksiä muutetaan siten, että tilapäisesti Suomessa asuva ulkomaalainen voi jättää rekisteröinti-ilmoituksen väestötietojärjestelmää varten maistraatin ohella verotoimistolle. Ilmoituksia voivat ottaa vastaan sopimuksen perusteella myös Kansaneläkelaitoksen toimistot. Ilmoitukset toimitetaan edelleen ulkomaalaisen asuinkunnan maistraatille, joka päättää ulkomaalaisen tietojen rekisteröinnistä väestötietojärjestelmään ja henkilötunnuksen antamisesta kuten nykyisin. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 1604 2839)

Esitys (HE 278/2004 vp) laiksi metsästyslain muuttamisesta. Metsästyslakia muutetaan siten, että metsäkauriin metsästykseen ei enää vaadita pyyntilupaa. Säädöstasoa tarkistetaan ampumakokeen voimassaoloajan ja kokeen suorittamisesta annettavan todistuksen osalta. Lakiin otetaan riittävät valtuudet siihen, että maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan säätää ampumakokeen järjestämisestä, kokeen suorittamispaikasta ja kokeessa käytettävistä aseista ja patruunoista. Valtioneuvoston asetuksenantovaltaa laajennetaan siten, että asetuksella voidaan säätää myös ajallisia rajoituksia joidenkin pyyntivälineiden tai pyyntimenetelmien käytölle. Lakiin tehdään lisäksi teknisluonteisia tarkistuksia. (MMM ylitarkastaja Sami Niemi 1605 3374)

Esitys (HE 279/2004 vp) laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta, kemikaalilain muuttamisesta sekä rikoslain 44 luvun 11 ja 12 §:n muuttamisesta. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta korvaa vuonna 1953 annetun lain räjähdysvaarallisista aineista. Uusi laki sisältää kaikkien vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säännökset. Laki sisältää myös räjähteitä sekä niiden valmistusta, maahantuontia, käyttöä, siirtoa, kauppaa, luovuttamista, hallussapitoa, varastointia, säilytystä ja hävittämistä koskevat säännökset. Lailla kemikaalilain muuttamisesta kumotaan kemikaalilaista terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia koskevat säännökset, jotka sisältyvät uuteen lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta. Rikoslain 44 luvun 11 ja 12 pykälien sanamuoto korjataan vastaamaan uudessa laissa käytettyjä käsitteitä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.7.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Tapani Koivumäki 1606 3772)

Esitys (HE 280/2004 vp) laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta. Maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annettua lakia muutetaan turvapaikanhakijoiden ja tilapäistä suojelua saavien vastaanottoa koskevilta osin. Muutokset koskevat tiedottamisen tehostamista, perheyhteyden turvaamista sekä henkilön iästä, fyysisestä ja psyykkisestä tilasta ja turvattomasta asemasta johtuvien erityistarpeiden parempaa huomioonottamista. Muutokset liittyvät myös vastaanotosta perittäviin maksuihin ja toimeentulotukeen sekä lapsen edun ja erityisesti vailla huoltajaa tulevan lapsen edun turvaamiseen. Laki on tarkoitettu voimaan 1.5.2005. (TM erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen 010 60 48019)

Esitys (HE 281/2004 vp) laiksi kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain muuttamisesta. Kadun kunnossapidon laatutason tavoitteissa korostetaan olosuhteiden, liikenneturvallisuuden, esteettömyyden sekä jalankulun ja pyöräilyn huomioon ottamista moottoriajoneuvoliikenteen tarpeiden ohella. Hiekoitushiekan poisto ajoradalta sekä jalankulku- ja pyöräteiden kunnossapito on kunnan vastuulla. Kunnalle tulee velvollisuus ottaa hoitaakseen tontinomistajille kuuluvat jalkakäytävien kunnossapitotehtävät pientalovaltaisilla alueilla. Kunta saa periä tehtävistä aiheutuneet kustannukset tontinomistajilta. Kadulla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä säädetään ilmoitusvelvollisuus kunnalle ennen töiden aloittamista. Kunta voi antaa määräyksiä työn suorittamisesta ja periä maksun sekä ilmoitusten tarkastamisesta että alueen tilapäisestä käyttämisestä työmaana. Kunta voi antaa lakia täsmentäviä kunnossa- ja puhtaanapitomääräyksiä. Lisäksi lakiin tehdään muutoksia, jotka koskevat muun muassa hallinnollisia menettelyjä, valvontaa ja muutoksenhakua sekä rangaistussäännöksiä. (YM hallitusneuvos Helena Korhonen 1603 9570)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.1.2005 seuraavat lait:

Laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta (HE 21/2004 vp). Laissa säädetään nykyistä yksityiskohtaisemmin kuluttajavelallisten korvattaviksi tulevista perintäkuluista niiden kohtuullisuuden ja riittävän yhdenmukaisuuden varmistamiseksi. Lakiin lisätään säännökset siitä, minkälaisista perintätoimista saa vaatia korvauksen kuluttajavelalliselta. Lailla säädetään velallisen kuluvastuun enimmäismäärät sekä aikarajoja sellaisille maksuvaatimuksille, joiden kuluista vaaditaan korvaus velalliselta. Lakiin lisätään myös säännökset velallisen oikeudesta saada pyynnöstä velkojalta ajantasaiset tiedot velkatilanteestaan. Laki tulee voimaan 1.5.2005. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää saatavien perinnästä annetun lain 9 §:ään sisältyvien, perintätoimeksiantoja koskevien rajoitusten tarkoituksenmukaisuuden. 2) Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, onko velallisilla riittävät keinot varmistua heiltä perittävien saatavien oikeellisuudesta ja, jos epäkohtia ilmenee, ryhtyy tarvittaviin toimiin velallisen oikeusaseman parantamiseksi. (OM lainsäädäntöneuvos Marjo Lahelma 1606 7672)

Laki kuluttajansuojalain muuttamisesta, laki vakuutussopimuslain muuttamisesta ja laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 122/2004 vp). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä pannaan täytäntöön. Tavoitteena on edistää rahoituspalvelujen vapaata liikkuvuutta yhtenäistämällä etämyyntiä ja kuluttajansuojaa koskevaa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Kuluttajansuojalakiin lisätään uusi, rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskeva 6 a luku. Luvun perussisällön muodostavat elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuutta ja kuluttajan peruuttamisoikeutta koskevat säännökset. Kulutusluottojen ja vakuutusten peruuttamisesta on erityissäännöksiä. Laissa on myös säännöksiä kuluttajan vastuusta silloin, kun tilin tai muun rahoituspalvelun taikka rahoitusvälineen käyttöön oikeuttavaa tunnistetta on käytetty oikeudettomasti. Lait tulevat voimaan 1.4.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen 1606 7514)

Laki kosmeettisista valmisteista (HE 105/2004 vp). Lailla kosmeettisista valmisteista ja sen nojalla annettavilla säädöksillä uudistetaan voimassa oleva kosmeettisia valmisteita koskeva lainsäädäntö, joka on annettu tuoteturvallisuuslain nojalla. Lailla pannaan myös täytäntöön Euroopan yhteisön kosmeettisia valmisteita koskevan lainsäädännön viimeisimmät muutokset. Lain soveltamisalaan kuuluvat vaatimukset, jotka koskevat kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta ja koostumusta, kosmeettisten valmisteiden testauksessa käytettäviä eläinkokeita sekä kosmeettisesta valmisteesta kuluttajalle, toiselle elinkeinonharjoittajalle tai viranomaiselle annettavia tietoja. Laissa säädetään kosmeettisten valmisteiden koostumusta ja pakkausmerkintöjä koskevista perusvaatimuksista. Tarkempia säännöksiä annetaan lain nojalla annettavalla kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. Laki tulee voimaan 1.2.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Anne Haikonen 1606 3654)

Laki julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (HE 237/2004 vp). Julkisista hankinnoista annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään uusi pykälä, jossa hankintayksikkö velvoitetaan tekemään tarjouskilpailun ratkaisusta sekä muista tarjoajien ja ehdokkaiden asemaan vaikuttavista ratkaisuista kirjallinen päätös. Hankintapäätös perusteluineen ja muutoksenhakuohjeineen tulee saattaa asianosaisille tiedoksi. Edelleen pykälässä säädetään siitä, ettei hankintasopimusta voida tehdä eikä päätöstä panna täytäntöön ennen tietyn määräajan kulumista. Laki tulee voimaan 1.2.2005. (KTM ylitarkastaja Kyllikki Silvennoinen 1606 3278)

Tasavallan presidentti määräsi, että eduskunnan päätös siitä, että se ei tässä vaiheessa hyväksy merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia (muutettu) 2003 koskevaa yleissopimusta merkitään pöytäkirjaan tiedoksi saatetuksi (HE 196/2004 vp). (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 010 60 48946)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.1.2005 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välillä tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1235/2003) tulee voimaan 1.2.2005. Asetus tulee voimaan 1.2.2005. (UM ulkoasiainneuvos Juhani Väänänen 1605 5784)

Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kahdennentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (1076/2004) tulee voimaan 1.4.2005. Asetus tulee voimaan 1.4.2005. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Tasavallan presidentin asetus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen kolmannentoista pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (961/2004) tulee voimaan 1.3.2005. Asetus tulee voimaan 1.3.2005. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Tasavallan presidentin asetus Azerbaidzhanin tasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (956/2003) tulee voimaan 22.1.2005. Asetus tulee voimaan 22.1.2005. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystn 1605 5071)

Tasavallan presidentin asetus maailman kulttuuri- ja luonnonperinnyn suojelemista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Asetus tulee voimaan 27.1.2005. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 1607 7444)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.1.2005 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Jorma Paukun tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan hallituksen ja Tansanian hallituksen välinen sopimus kehitysyhteistyön yleisistä ehdoista ja menettelytavoista, ja sanotun sopimuksen hyväksyminen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan V liitteeseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 2491)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 21.1.2005 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavan esityksen Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Ehdotus tasavallan presidentin asetukseksi pohjoismaiden välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. (OM erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg 1606 7686)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.1.2005 seuraavat nimitysasiat:

Damaskoksessa olevan suurlähetystön päällikön, suurlähettiläs Antti Koistisen sivuakkreditointi Irakiin. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Everstiluutnantti Hannu Olavi Pitkäselle suomalaisen rauhanturvajoukon komentajan tehtävään ISAF-operaatiossa Afganistanissa annetun määräyksen peruuttaminen 4.2.2005 lukien ja komentaja Heikki Olavi Mahlamäen määrääminen suomalaisen rauhanturvajoukon komentajan tehtävään ISAF-operaatiossa Afganistanissa 4.2.2005 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

Everstiluutnantti Pertti Hyvärinen puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin virkaan 1.3.2005 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Majuri Karri Heikinheimo puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan 15.2.2005 lukien kolmen vuoden määräajaksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 20.1.2005 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rajavartiolaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta. Asetuksen 18 §:ään tehdään upseerien koulutusuudistuksen edellyttämät muutokset siten, että rajavartiolaitoksen nuoremman upseerin virkaan voidaan nimittää myös upseerin alemman korkeakoulututkinnon suorittanut upseeri. Asetus tulee voimaan 27.1.2005. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Valtioneuvoston asetus valtiontakauksesta perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta. Pitkäaikaisen luoton takauksesta perittävä vuotuismaksu on 0,35 prosenttia takausluoton pääomasta tai takausvastuun määrästä. Asetus tulee voimaan 1.2.2005 ja uutta maksua sovelletaan takauksiin, joita myönnetään tuon ajankohdan jälkeen otettaville lainoille. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan Etelä-Suomessa tukialueilla A ja B liittymissopimuksen 141 artiklan perusteella. Etelä-Suomen kansallista tukea maksetaan kotieläintaloudelle maidon tuotantotukena, eläinyksikköä kohti maksettavana tukena ja teurastetuista hiehoista maksettavana eläinkohtaisena tukena. Puutarhataloudelle tukea maksetaan kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Asetus tulee voimaan 26.1.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta pohjoisesta tuesta. Tuen maksaminen Keski- ja Pohjois-Suomessa (C-tukialueet) perustuu EY:n komission liittymissopimuksen 142 artiklan perusteella antamaan päätökseen 2002/404/EY. Pohjoista tukea maksetaan kasvintuotannon tukena, kotieläintalouden tukena, kasvihuonetuotannon tukena ja puutarhatuotteiden varastointitukena. Asetus tulee voimaan 26.1.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2005 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta. Tukea maksetaan markkinoitavaksi viljeltävälle ruoka- ja ruokateollisuusperunatuotannolle sekä eräiltä osin myös siemenperunan tuotannolle. Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella maksetaan lisätukea. Perunantuotannon kansalliseen tukeen osoitetusta määrärahasta käytetään enintään 4 prosenttia eri tutkimuslaitoksille ja peruna-alan kehittäjäorganisaatioille perunantuotantoa, markkinoita ja markkinointia koskevien tutkimusten ja selvitysten tekemiseen. Asetus tulee voimaan 26.1.2005. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus turvavarastointiohjelmasta vuonna 2005. Asetuksessa vahvistetaan nimikkeittäin ne raaka-aineet, tarvikkeet ja tuotteet, joista vuonna 2005 voidaan tehdä turvavarastointisopimuksia. Asetus tulee voimaan 1.2.2005. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Valtioneuvoston asetus mittatekniikan keskuksesta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetuksella muutetaan mittatekniikan keskuksesta annettua asetusta niin, että mittatekniikankeskuksen päällikkövirkamiehen nimike muutetaan ylijohtajaksi. Asetus tulee voimaan 1.2.2005. (KTM nuorempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 1606 3203)

Valtioneuvoston asetus tiettyjen vaarallisten kemikaalien maastavientiä koskevasta ilmoituksesta. Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset Rotterdamin yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvan kielletyn tai ankarasti säännellyn kemikaalin viennistä siltä osin kuin kemikaali ei kuulu vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisalaan. Asetuksella säädetään mainituista kemikaaleista sekä yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi tarpeellisista seikoista, kuten ilmoituksen sisällöstä, ilmoituksen käsittelystä ja sen johdosta tehtävistä muista toimista. Kunkin toiminnanharjoittajan on tehtävä vuosittain ilmoitus Suomen ympäristökeskukselle viedessään ensimmäistä kertaa asetuksen liitteessä mainittua Suomessa kiellettyä tai ankarasti säänneltyä kemikaalia Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Asetuksen valvontaviranomaisina toimivat Suomen ympäristökeskus ja tullilaitos toimialoillaan. Tullilaitos valvoo myös vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen liitteessä 1 tarkoitettujen kemikaalien vientiä ja tuontia. Asetus tulee voimaan 1.3.2005. (YM neuvotteleva virkamies Pirkko Kivelä 1603 9733)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 20.1.2005 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä eduskunnan kirjelmä Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunnan toimintakertomuksesta vuodelta 2003 (EK 31/2004 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan tietoon saatetuksi. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävän valtion myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta vuonna 2005 (Saariston, Merenkurkku-MittSkandian, Pohjoisen ja Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -alueille sekä Euregio Karelian ja Kaakkois-Suomen-Venäjän naapuruusohjelmat). Aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan vuoden 2005 valtion talousarvion momentilta 26.98.62 valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 5 949 000 euroa käytettäväksi EU:n rakennerahastojen ohjelmakaudelle 2000-2006 laadittujen Interreg IIIA- ja naapuruusohjelmien ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin seuraavasti: Saariston Interreg IIIA -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 222 000 euroa, Merenkurkku-MittSkandian Interreg IIIA -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 974 000 euroa, Pohjoisen Interreg IIIA -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 200 000 euroa, Euregio Karelian naapuruusohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 1 979 000 euroa, Kaakkois-Suomen-Venäjän naapuruusohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 1 663 000 euroa sekä Etelä-Suomen ja Viron Interreg IIIA -ohjelma-asiakirjan mukaisiin toimenpiteisiin yhteensä 911 000 euroa. (SM aluekehitysneuvos Pekka Järviö 1604 4643)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta. Tavoite 1 ja 2 -ohjelma-alueilla aluekehitysviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 20 700 818 euroa sekä valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 12 917 343 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 1604 2340)

Päätös hyväksyä valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista tehdyt virkaehtosopimukset ja päättää alistaa ne eduskunnan valtiovarainvaliokunnan hyväksyttäväksi. Valtiovarainministeriö ja valtion henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt ovat 14.12.2004 tehneet virka- ja työehtosopimukset valtion henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 1603 4900)

Päätös tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja virkamiespalkkausten tarkistuksia vastaavasti 1.3.2005 lukien. (VM osastopäällikkö Teuvo Metsäpelto 1603 4900)

Päätös määrätä valtion edustajat valtiovarainministeriön alaisten valtionyhtiöiden ja valtion osakkuusyhtiöiden vuonna 2005 pidettäviin yhtiökokouksiin: Anuukar Holding Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Arek Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Edita Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Eka-kiinteistöt Oy: finanssineuvos Jarmo Väisänen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja; Elisa Oyj: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja; Hansel Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Haus Kehittämiskeskus Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään valtiosihteeri Raimo Sailas tai ministerin määräämä edustaja; Kapiteeli Oyj: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal Oy: ministeri Ulla-Maj Wideroos varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja; OMX AB (publ): alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja; Rahapaja Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Väisänen tai ministerin määräämä edustaja; Sampo Oyj: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Silta Oy: alivaltiosihteeri Juhani Turunen varamiehinään finanssineuvos Jarmo Kilpelä tai ministerin määräämä edustaja; Solidium Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Sponda Oyj: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja; Tietokarhu Oy: valtiosihteeri Raimo Sailas varamiehinään alivaltiosihteeri Juhani Turunen tai ministerin määräämä edustaja. (VM vanhempi hallitussihteeri Ilpo Nuutinen 1603 4947)

Päätös määrätä maa- ja metsätalousministeriön ylitarkastaja Sauli Härkönen valtioneuvoston esittelijäksi. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

Päätös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla käytettävän myöntämisvaltuuden jaosta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta osarahoitettavien ohjelmien toimeenpanoa varten. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan myöntämisvaltuutta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston rahoitusosuutena 29 231 600 euroa ja saman rahaston tukiosaston rahoitusosuutena 15 461 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena 54 913 300 euroa käytettäväksi Itä-Suomen ja Pohjois-Suomen tavoite 1-ohjelmien, alueellisen maaseudun kehittämisohjelman ja sen kansallisen teknisen avun sekä Leader+ ja Interreg III-yhteisöaloiteohjelmien toimeenpanoa varten. Maa- ja metsätalousministeriön käyttöön jätetään tai sen erikseen jaettavaksi vastaavasti myöntämisvaltuutta Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston ohjausosaston rahoitusosuutena 2 078 000 euroa ja saman rahaston tukiosaston rahoitusosuutena 1 563 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena 5 374 000 euroa. Vuoden 2005 valtion talousarviossa Kainuun maakunnalle Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmaan kohdistettu myöntämisvaltuus jätetään maa- ja metsätalousministeriön erikseen osoitettavaksi sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on tehnyt Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) 11 §:ssä tarkoitetun päätöksensä. Maa- ja metsätalousministeriö oikeutetaan tarvittaessa tekemään työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaettuihin myöntämisvaltuuksiin vähäisiä muutoksia ilman raha-asiainvaliokunnan ja valtioneuvoston käsittelyä. (MMM ylitarkastaja Leena Summanen 1605 4229)

Päätös Euroopan unionin kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineen varojen ja valtion rahoitusosuuden jakamisesta työvoima- ja elinkeinokeskuksille käytettäväksi tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin sekä Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin kalataloutta koskeviin toimenpiteisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2005 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 3 800 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 4 950 000 euroa käytettäväksi tavoite 1 -alueiden ulkopuolisten alueiden Suomen elinkeinokalatalouden rakenneohjelman mukaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2005 talousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 1 065 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 980 000 euroa käytettäväksi Itä- ja Pohjois-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin kalataloutta koskeviin toimenpiteisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2004 ensimmäisestä lisätalousarviosta Euroopan unionin kalatalouden rahoitusvälineen rahoitusosuutena 500 000 euroa ja valtion rahoitusosuutena 500 000 euroa käytettäväksi Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin kalataloutta koskeviin toimenpiteisiin. Vuoden 2005 valtion talousarviossa Kainuun maakunnalle Itä-Suomen tavoite 1-ohjelmaan kohdistettu määräraha jätetään maa- ja metsätalousministeriön erikseen osoitettavaksi sen jälkeen kun maakuntavaltuusto on tehnyt Kainuun hallintokokeilusta annetun lain (343/2003) 11 §:ssä tarkoitetun päätöksensä. (MMM ylitarkastaja Risto Lampinen 1605 2904)

Päätös oikeuttaa kauppa- ja teollisuusministeriö myymään 4 968 kappaletta Suomen valtion omistamia Vapo Oy:n osakkeita Metsäliitto Osuuskunnalle 46 900 000 euron kauppahinnalla sekä allekirjoittamaan omistusjärjestelyyn liittyvä Suomen valtion ja Metsäliitto Osuuskunnan välinen osakassopimus. (KTM teollisuusneuvos Arto Honkaniemi 1606 3578)

Päätös myöntää Rovakaira Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kittilän kunnassa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kätkä-Levi). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2005 yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille kiintiöidään vuoden 2005 talousarvion momentin 32.30.45 puhtaasti kansallista myöntämisvaltuutta 16 519 000 euroa käytettäväksi yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin yritystukiin. Myöntämisvaltuus on ensisijaisesti suunnattu EU:n tavoitealueiden ulkopuolisille alueille, EU:n tavoite 2 -siirtymäkauden alueille sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja markkinoinnin tukiin. (KTM ylitarkastaja Sirpa Hautala 1606 3684)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden ja kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta tavoite 1-, 2 -ja 3- ohjelmien toteutukseen. Valtion vuoden 2005 talousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) jaetaan myöntämisvaltuutta 48 530 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toteutukseen. Valtion vuoden 2005 talousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta) jaetaan myöntämisvaltuutta 51 447 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien kansalliseen osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 010 60 47979)

Päätös asettaa Suomen ILO-neuvottelukunta toimikaudeksi 21.1.2005-31.12.2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: johtaja Matti Salmenperä työministeriö; varapuheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen sosiaali- ja terveysministeriö; jäsenet: yksikön päällikkö Tarja Reponen ulkoasiainministeriö, hallitusneuvos Katriina Alaviuhkola sosiaali- ja terveysministeriö, ylitarkastaja Päivi Lanttola Valtion työmarkkinalaitos, apulaisneuvottelupäällikkö Marja Tast Kunnallinen työmarkkinalaitos, johtaja Seppo Riski Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija Mirja-Maija Tossavainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, vastaava lakimies Jorma Rusanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, kansainvälisten asiain sihteeri Salla Heinänen AKAVA ry, sopimusvastaava lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) Budapestissa 14.-18.2.2005 pidettävään 7. Euroopan aluekokoukseen. Kokoonpano: hallituksen edustajat: johtaja Matti Salmenperä työministeriö ja neuvotteleva virkamies Stina Modeen työministeriö; työnantajien edustaja: johtaja Seppo Riski Elinkeinoelämän keskusliitto EK; työntekijöiden edustaja: johtaja Marjaana Valkonen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry.; työnantajien edustajien neuvonantaja: asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK; työntekijöiden edustajien neuvonantaja: lakimies Heli Ahokas Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 20.1.2005 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 78/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yleinen tullietuusjärjestelmä (GSP)). Komission tarkoituksena on luoda järjestelmä, joka olisi aiempaa yksinkertaisempi ja ennakoitavampi. Yleinen GSP kohtelu säilyisi pääosin ennallaan, mutta sitä on laajennettu ottamalla mukaan eräitä kala- ja maataloustuotteita. Ei-sensitiivistuotteita voidaan tuoda tullivapaasti ja sensitiivistuotteita suositummuisuuskohtelua (MFN) alemmilla tulleilla. Erityisesti on yksinkertaistettu etuuksien poistamiseen (graduaatio) liittyviä menettelyjä. Aiemman asetuksen useista kriteereistä on siirrytty yhteen kriteeriin. Mikäli tietyn maan tietyn sektorin osuus koko EU:n GSP tuonnista ylittää 15 % (tekstiileissä 12,5 %) kyseisen maan sektori poistuu järjestelmästä. Kehitysmaille jotka ovat ratifioineet ja toteuttavat hyvään hallintotapaan liittyviä kansainvälisiä sopimuksia ja kestävää kehitystä on luotu erillinen kannustinmenettely (insentiivi). Kriteerin täyttäviltä mailta poistetaan tuontitullit tietyissä tuoteryhmissä. Edunsaajamaan on täytynyt ratifioida ja toimeenpanna 27 kansainvälistä sopimusta. Kehitysmaan täytyy täyttää myös ns. haavoittuvan maan kriteerit. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystn 1605 5071)

Valtioneuvoston kirjelmi (U 79/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (laittomia hakkuita koskeva FLEGT-lisensiointijärjestelmä). Komission ehdotus pohjautuu toukokuussa 2003 julkaistun laittomia hakkuita käsittelevän komission tiedonannon pohjalta lokakuussa 2003 hyväksyttyihin neuvoston päätelmiin. Komission tiedonanto kattaa laajasti laittomien hakkuiden vastustamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedonanto suosittaa kahdenvälisten FLEGT-partnerisopimusten solmimista puuntuottajamaiden kanssa, yhteisölainsäädännön muuttamista laittoman puutavaran tuontia estävän lisensiointijärjestelmän perustamiseksi sekä tiiviimpää yhteistyötä jäsenmaiden välillä. Neuvoston päätelmissä komission tiedonannon tavoitteet todetaan oikeansuuntaisiksi ja kehotetaan komissiota ja jäsenmaita ryhtymään toimenpiteisiin laittomien hakkuiden yhteisölainsäädännön muuttamiseksi ja partnerisopimusten solmimiseksi. (UM lähetystöneuvos Jukka Nystn 1605 5071)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto pkätti 20.1.2005 seuraavat nimitysasiat:

Finanssineuvos Antti Lehtonen sisäasiainministeriön finanssineuvoksen (vaativuustaso 9) virkaan 1.2.2005 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Pekka Pesonen ministerin toimikaudeksi nimitettävän valtiosihteerin virkaan 1.2.2005 lukien toistaiseksi, kuitenkin enintään maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojan toimikauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen määräaikaiseen (A 28) virkasuhteeseen 1.2.2005-15.10.2009, kuitenkin enintään viran vakinaisen haltijan virkavapauden ajaksi. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Yli-insinööri, diplomi-insinööri Erkki Kaijalainen Itä-Suomen ympäristölupaviraston ympäristöneuvoksen (A 28) virkaan 1.2.2005 lukien. (YM ylitarkastaja Henna Ketola 1603 9415)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 19.1.2005 seuraavia asioita:

Palkkaussopimuksen tekeminen oikeusministeriön kansliapäällikkö Kirsti Rissasen kanssa. Sopimuspalkka on 9 122 euroa 1.2.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

Euroopan aluekehitysrahaston varojen osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Opetusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, sosiaali- ja terveysministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriölle osoitetaan yhteensä 107 981 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM aluekehitysjohtaja Tiina Tikka 1604 2340)

Tullilaitoksen ja rajavartiolaitoksen Nuijamaan uusien toimitilojen vuokrausta koskevan sopimuksen tekeminen. Toimitilat vuokrataan Senaattikiinteistöiltä, joka rakennuttaa tilat. Vuokra-aika alkaa maaliskuussa 2006 ja vuokrasopimukset voidaan irtisanoa päättymään aikaisintaan 15 vuoden kuluttua. Toimitilojen yhteenlaskettu huoneistopinta-ala on noin 4 210 m2, josta tullilaitoksen osuus noin 2 950 m2 ja rajavartiolaitoksen osuus noin 1 260 m2. Vuosivuokra on 1 137 040 euroa, josta tullilaitoksen osuus 796 660 euroa, rajavartiolaitoksen noin 339 975 euroa. 15 vuoden sopimuskauden vuokra tullilaitoksen osalta on noin 11 950 000 euroa, rajavartiolaitoksen osalta 5 100 000 euroa yhteensä siis runsaat 17 000 000 euroa. Vuokriin sisältyy arvonlisävero 22 %. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 1603 4738)

Valtionavustusten myöntäminen Suomen Kansallisoopperalle. Vuoden 2005 talousarvion momentilla 29.90.52.19 (Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat taiteen tukemiseen; Suomen Kansallisoopperan säätiölle) on varattu 29 675 000 euron määräraha. Määräraha myönnetään valtionavustuksena oopperan käyttökustannuksiin vuonna 2005. Momentilla 29.90.53 (Valtionavustus tilakustannuksiin; kiinteä määräraha) on varattu 15 135 000 euron määräraha käytettäväksi avustusten myöntämiseen eräiden tiede- ja kulttuurilaitosten sekä -yhteisöjen tilakustannuksiin. Tältä momentilta myönnetään 11 117 785 euroa Kansallisoopperan Senaatti-kiinteistöille maksamiin vuokriin vuonna 2005. (OPM neuvotteleva virkamies Risto Kivelä 1607 7478)

Vuoden 2004 I lisätalousarviossa momentille 30.14.60 (Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon) osoitetun 14 089 000 euron määrärahan siirtäminen Maatilatalouden kehittämisrahastoon. (MMM maatalousneuvos Helena Sern 1605 4257)

Palkkaussopimuksen tekeminen Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylijohtajan Tarja Holin kanssa. Sopimuspalkka on 6 489 euroa kuukaudessa 16.8.2004-28.2.2005. (STM neuvotteleva virkamies Raimo Salonen 1607 3805)

Euroopan sosiaalirahaston my ntämisvaltuuden osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Sisäasiainministeriölle, opetusministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle ja sosiaali- ja terveysministeriölle osoitetaan valtion vuoden 2005 talousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta yhteensä 70 078 000 euroa EU:n ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (TM ylitarkastaja Aila Ryynänen 010 60 47979)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 21.1.2005

Suomen EU-puheenjohtajuuskauden Asem-kokous pidetään Tampereella

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti perjantaina 21. tammikuuta, että Suomen EU-puheenjohtajuuskauden suurin kokous pidetään Tampereella. Euroopan unionin jäsenmaiden, Euroopan komission ja kolmentoista Aasian maan päämiesten yhteinen Asem-huippukokous pidetään 14. ja 15. syyskuuta 2006.

Huippukokouksen alla Tampereella pidetään myös Asem-talousministerien kokous 11. ja 12. syyskuuta sekä niin sanottu Asem/Som-virkamieskokous (Senior Officials Meeting) 13. syyskuuta. Yhteensä kokouksiin odotetaan noin 2000:ta osallistujaa. Kokousten kustannuksiksi on arvioitu 15 miljoonaa euroa.

Asem-huippukokouksia on pidetty joka toinen vuosi alkaen vuodesta 1996. Kokoukset järjestetään vuorotellen Euroopassa ja Aasiassa. Edellinen huippukokous pidettiin Vietnamissa lokakuussa 2004, ja viimeisin Asem-kokous Euroopassa oli Tanskassa vuonna 2002.

Lisätietoja: EU-asioiden neuvonantaja Helena Tuuri, valtioneuvoston kanslia, p. (09) 1602 2055 ja EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, valtioneuvoston EU-sihteeristö, p. (09) 1602 2182

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Velkavastuusta vapautumisen helpottamistarvetta erityisesti yritysten ja yrittäjien toimintaedellytysten kannalta selvittänyt maksukyvyttömyystyöryhmä luovutti mietintönsä 18.1.2005 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmän ehdotuksen mukaan velkajärjestelyssä olevan velallisen saamista lisätuloista jäisi hänen käyttöönsä puolet nykyisen yhden kolmasosan sijasta. Näin voitaisiin lisätä velkajärjestelyn kannustavuutta erityisesti yrittäjien kannalta. Velkajärjestelyn kehittäminen ehdotetulla tavalla voisi ohjata maksukyvyttömiä yrittäjiä hakeutumaan velkajärjestelyyn. Tämä myös vähentäisi pyrkimystä välttää perintää ja hankkia harmaassa taloudessa tuloja, joita ei pystytä ulosmittaamaan. Työryhmän arvioitavana oli myös menettely, jossa velkavastuusta voisi vapautua vain sillä, että velallisen omaisuus realisoidaan ja käytetään velkojen maksuun. Veloista vapautuminen tapahtuisi tällöin kerralla, eikä velallisen tarvitsisi enää myöhemmillä tuloillaan maksaa kyseisiä velkojaan lainkaan. Menettely ei koskisi velallisen kaikkia velkoja, vaan lähinnä pankkivelkoja ja tavarantoimittajien saatavia. Työryhmän mielestä Suomeen ei pidä luoda tällaista menettelyä, koska siinä velallinen ei maksaisi velkojaan myöhemmin saamillaan tuloilla lainkaan. Maksukyvyttömyystyöryhmän työ liittyy pääministeri Matti Vanhasen hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaan. Työryhmän mietintö on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.om.fi/29746.htm. Lisätietoja antavat lainsäädäntöneuvos Liisa Lehtimäki, p. (09) 1606 7719 ja lainsäädäntöjohtaja Tiina Astola, p. (09) 1606 7666, oikeusministeriöstä.

Taideyliopistojen (Taideteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Kuvataideakatemia) yhteistyön hallinnollista selkiyttämistä sekä yliopistollisen elokuvakoulutuksen kehittämistä selvittänyt selvityshenkilö, hallintojohtaja Riitta Väisänen-Lahti luovutti raporttinsa 14.1.2005 opetusministeri Tuula Haataiselle. Taideyliopistojen tulisi lisätä suunnitelmallista yhteistyötä yhteisen edunvalvonnan lisäämiseksi ja etsiä yhteistyölle uusia organisatorisia ratkaisuja. Erikseen tulisi selvittää mahdollisuudet taideyliopistojen yhteisen kanslerin tehtävän perustamiseen. Yhteistyötä ja työnjakoa ammattikorkeakoulujen taideopetusta antavien yksikköjen kanssa on kehitettävä. Kaksiportaiseen tutkintojärjestelmään siirryttäessä on selvitettävä, millä taiteenaloilla on mahdollista yliopistotasolla keskittyä maisteri-tasoisen koulutuksen järjestämiseen ja jättää kandidaattitasoinen koulutus ammattikorkeakoulujen tehtäväksi. Selvityksen mukaan taideyliopistojen yhdistäminen ei tällä hetkellä ole perusteltua, sillä yhdistäminen haittaisi yliopistojen toimintaa. Taideyliopistojen toiminnan ja tutkimuksen sisällöissä on vähän päällekkäisyyttä. Selvityshenkilön raportti on luettavissa opetusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2005/tr01/tr01.pdf. Lisätietoja antaa selvityshenkilö, hallintojohtaja Riitta Väisänen-Lahti, p. (03) 2178 256, Tampereen Työväen Teatterista.

Elinkaarimallin soveltuvuutta ratahankkeisiin ja erityisesti LahtiVainikkala -rataosuuteen selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 14.1.2005 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Lahden ja Vainikkalan välisen radan peruskorjaus voidaan rahoittaa vaihtoehtoisella tavalla eli nk. elinkaarimallin avulla. Ratahallintokeskuksen on kuitenkin selvitettävä tarkemmin mallin soveltuvuus Lahden ja Vainikkalan välisen rataosuuden kunnostamiseen syksyyn mennessä. Päätös mallin käytöstä on perusteltua tehdä vasta tämän jälkeen. Hankkeen toteuttaminen elinkaarimallin avulla olisi pilottiprojekti, jonka valmistelusta saatu tieto hyödyttäisi ratahankkeiden toteuttamista elinkaarimallilla jatkossa. Elinkaarimalli on perinteisen valtion budjettiin sidotun rahoituksen vaihtoehto. Mallia käytettäessä valtio ostaa varsinaisen rakennustyön lisäksi myös kunnossapidon ja rahoituksen. Ratahankkeeseen soveltuvassa elinkaarimallissa ajatuksena on, että kokonaispalvelu ostettaisiin tietyn sopimuskauden ajaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi kevään aikana, mitkä liikenneinvestointipolitiikkaa koskevan ministerityöryhmän esittämistä hankkeista olisi mahdollista toteuttaa elinkaarimallilla. Työryhmän mietintö on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl184-Julkaisuja%201_2005.pdf. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, rakennusneuvos Juhani Tervala, p. (09) 1602 8482 ja yliinsinööri Mikko Ojajärvi, p. (90) 1602 8574, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.