Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 52/2004

Liite: Ministereiden sijaisuudet 21.12.2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.12.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 268/2004 vp) Euroopan unionin sotilasesikunnan ja unionin käyttöön mahdollisesti asetettujen esikuntien ja joukkojen sotilas- ja siviilihenkilöiden asemasta tehdyn sopimuksen, korvausvaatimuksista luopumisesta Euroopan unionin kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimusvaltioiden ja muiden rauhankumppanuuteen osallistuvien valtioiden välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen toisen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten ja pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. EU SOFA koskee Euroopan unionin sotilasesikunnan ja EU:n muiden toimielinten käyttöön asetettujen esikuntien ja joukkojen asemaa. Sitä täydentää korvausvaatimuksista luopumisesta EU:n kriisinhallintaoperaatioiden yhteydessä tehty sopimus. PfP SOFAn toinen lisäpöytäkirja koskee Naton kansainvälisten esikuntien ja niissä toimivien rauhankumppanuusmaiden henkilökunnan asemaa. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Esitys (HE 269/2004 vp) Euroopan ydinfysiikan tutkimusjärjestön erioikeuksista ja -vapauksista tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Erioikeuksia ja -vapauksia koskevalla pöytäkirjalla myönnetään järjestölle yleisen kansainvälisen tavanomaisen oikeuden takaamat erioikeudet ja -vapaudet järjestön tehokkaan toiminnan takaamiseksi kuten esim. järjestön alueen, toimitilojen ja arkistojen loukkaamattomuus, vapautus lainkäytöstä ja täytäntöönpanosta, verotus ja tullijärjestelyt, valtioiden edustajien sekä järjestön virkamiesten erioikeudet ja -vapaudet sekä riitojen ratkaisumekanismit. Pöytäkirjalla myönnetään järjestölle myös kansainvälinen oikeushenkilöllisyys. (UM lähetystöneuvos Jaakko Halttunen 1605 5713)

Esitys (HE 270/2004 vp) Suomen ja Ranskan välillä turvallisuusluokitellun tiedon vaihtamisesta ja vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn yleisen turvallisuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa Suomen ja Ranskan välisessä yhteistyössä tarpeellisten arkaluonteisten tietojen vaihto ja suojaaminen. (OM lainsäädäntöneuvos Anna-Riitta Wallin 1606 7693)

Esitys (HE 271/2004 vp) laeiksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevien säännösten muuttamisesta. Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain, oikeudenkäymiskaaren, esitutkintalain, pakkokeinolain, käräjäoikeuslain, sakon täytäntöönpanosta annetun lain ja sotilasoikeudenkäyntilain rikosasioiden käsittelyä käräjäoikeudessa koskevia säännöksiä muutetaan. Säännöksiä muutetaan siten, että rikosasian oikeudenkäynnistä tulee nykyistä tehokkaampi ja tarkoituksenmukaisempi. Käyttöön otetaan uusi kirjallinen, summaarinen rikosprosessi tunnustettuja tekoja varten. Soveltamisalalla rikosjuttu voidaan ratkaista tuomioistuimessa ilman pääkäsittelyä. Tuomioistuimen ratkaisu tehdään kirjallisen oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Kirjallisen menettelyn käyttämiselle vaaditaan syytetyn suostumus sekä tunnustus. Pääkäsittelyjen peruuntumisten vähentämiseen ja peruutuksista johtuvien haittojen pienentämiseen pyritään useilla erilaisilla keinoilla. Rikosasioiden pääkäsittelyssä voidaan tietyin edellytyksin kuulla vastaajan poissaolosta huolimatta todistajaa, asiantuntijaa, todistelutarkoituksessa asianomistajaa tai toista vastaajaa. Pääkäsittelyn peruuttaminen ei siten enää vastaajan poissa ollessa olisi pääsääntö. Lisäksi tehdään muita rikosprosessilainsäädännön tarkistuksia. (OM lainsäädäntöneuvos Asko Välimaa 1608 7708)

Esitys (HE 272/2004 vp) laiksi valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta. Valtion virkaehtosopimuslakia muutetaan siten, että virastot voivat valtion talousarvion rajoissa palkkauksen ohella määrätä virkamiestensä virkasuhteesta johtuvista luontois-eduista. Tämä ei kuitenkaan koske eräitä ylimpiä virkoja. Tavoitteena on parantaa virastojen mahdollisuuksia kohdentaa voimavarojaan nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla ja täten edistää niiden toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta sekä valtion kilpailukykyä työnantajana. (VM vanhempi hallitussihteeri Riitta Bäck 1603 4931)

Esitys (HE 273/2004 vp) valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Valtion eläkelakia ja valtion eläkerahastosta annettua lakia muutetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain johdosta. Muutokset vastaavat työntekijäin eläkelakiin ja kunnalliseen eläkelakiin jo hyväksyttyjä muutoksia. Eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädetään kymmenen vuoden vanhentumisaika. Uusi vanhentumisaika on takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perintää koskeva viiden vuoden vanhentumisaika, jonka katkaisemisesta alkaisi kulua uusi viiden vuoden vanhentumisaika. Viiden vuoden vanhentumisaika on myös aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun niitä on edellä mainitun kymmenen vuoden määräajan kuluessa vaadittu ensimmäisen kerran valtiokonttorilta. Valtion eläkelakiin tehdään vähäisiä muutoksia vuoden 2004 alusta voimaan tulleen hallintolain vuoksi. (VM ylitarkastaja Riikka Rask 1603 4945)

Esitys (HE 274/2004 vp) laiksi vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta. Lakiin otetaan vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvät turvatoimia ja -velvoitteita koskevat säännökset, jotka perustuvat kansainvälisiin eri kuljetusmuotoja koskeviin sopimuksiin sekä tie- ja rautatiekuljetuksia koskeviin direktiiveihin. Lisäksi vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvien eri osapuolten velvollisuuksia ja vaarallisten aineiden kuljetuskieltoa ja kuljetusrajoituksia koskevia säännöksiä täydennetään. Lakiin otetaan myös säännökset vaarallisten aineiden tie- ja rautatiekuljetusten rajoittamisesta tunneleissa sekä vaarallisten aineiden kuljetuksesta ja tilapäisestä säilytyksestä ratapihalla, satamassa, lentopaikalla ja muussa terminaalissa. Lisäksi tehdään muutoksia säännösten ja määräysten antamista koskeviin valtuussäännöksiin. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

Esitys (HE 275/2004 vp) Euroopan radioviestintätoimiston (ERO) perustamista koskevan yleissopimuksen muuttamista koskevan asiakirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Muutoksen tarkoituksena on yhdistää Euroopan radioviestintätoimisto ja Euroopan televiestintätoimisto ja perustaa eurooppalainen viestintätoimisto. Euroopan radioviestintätoimiston tehtävänä on toimia eurooppalaisen posti- ja telehallintojen välisen konferenssin sähköisen viestinnän komitean asiantuntijaelimenä radioviestintään ja televiestintään liittyvissä asioissa. Muutos on luonteeltaan tekninen rationalisoimistoimenpide. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 1602 8609)

Esitys (HE 276/2004 vp) asuntosäästöpalkkiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä. Nuorten ensiasunnon hankintaa tukevassa asuntosäästöpalkkiojärjestelmässä (ASP) pienennetään vaadittavaa omasäästöosuutta nykyisestä 15 prosentista 10 prosenttiin asunnon kauppa- tai hankintahinnasta. Samalla valtion osatakauksen osuutta ASP-korkotukilainaa saavilla nostetaan. Lisäksi korkotuen maksuaikaa pidennetään nykyisestä 6 vuodesta 10 vuoteen. Lait on tarkoitettu voimaan 1.6.2005. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 21.12.2004 seuraavat lait:

Laki valtioneuvostosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja laki valtion virkamieslain 5 §:n muuttamisesta (HE 142/2004 vp). Ministeriöiden johtamisjärjestelmää vahvistetaan siten, että ministerien tueksi voidaan tarvittaessa nimittää valtiosihteerejä. Ministerien henkilökohtaisen luottamuksen varassa toimiva valtiosihteeri nimitetään ministerin toimikaudeksi. Valtiosihteeri toimii ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 1602 2006)

Laki Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 204/ 2004 vp). Päätös sisältää Athenen omaisuutta, varoja ja arkistoja koskevia erivapauksia, sen omaisuutta, tuloja ja hankintoja koskevia verovapauksia sekä viestiyhteyksiä ja kuriiria koskevia erioikeuksia. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Laki tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta, laki avioliittolain 119 ja 125 §:n muuttamisesta, laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta, laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja laki lastensuojelulain 45 §:n muuttamisesta (HE 186/2004 vp). Laissa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetaan asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset muun muassa toimivaltaisesta tuomioistuimesta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustamista tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevissa asioissa sekä keskusviranomaisesta. Lisäksi tehdään asetuksesta johtuvia seurannaismuutoksia avioliittolakiin, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettuun lakiin, yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annettuun lakiin sekä lastensuojelulakiin. Lait tulevat voimaan 1.3.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 1606 7665)

Laki rikoslain 6 ja 7 luvun muuttamisesta, laki nuorisorangaistuksesta, laki rikosvahinkolain 8 §:n muuttamisesta ja laki eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 102/2004 vp). Nuorisorangaistus otetaan pysyvään käyttöön koko maassa alle 18-vuotiaana tehtyjen rikosten seuraamuksena. Nuorisorangaistuksesta säädetään laki, joka tulee voimaan alueellisesti rajoitetun nuorisorangaistuksen kokeilemisesta annetun lain voimassaolon päättyessä vuoden 2005 alussa. Samalla rikoslakiin, rikosvahinkolakiin ja eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annettuun lakiin tehdään nuorisorangaistuksen edellyttämät muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 1606 7723)

Laki vakuutusoikeuslain 11 §:n muuttamisesta (HE 239/2004 vp). Vakuutusoikeuslain sivutoimisten jäsenten määräämistä koskevaa säännöksen sanamuotoa muutetaan siten, että edustavimpien maatalousyrittäjäjärjestöjen ehdotuksesta nimitettävät jäsenet osallistuvat vakuutusoikeudessa maatalousyrittäjien ansioeläkeasioiden käsittelyn lisäksi myös maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusasioiden käsittelyyn. Vakuutusoikeuden sivutoimiset jäsenet toimivat tuomarin tehtävässä perustuslain mukaan riippumattomassa tuomioistuimessa. Tarkoituksena ei ole laajentaa sivutoimisten jäsenten aineellista toimivaltaa nykyisestä, vaan tarkentaa sääntelyä siten, että heidän toimivaltansa ilmenee nimenomaisesti lain sanamuodosta. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (OM vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna 1606 7649)

Laki kunnallisen eläkelain muuttamisesta (HE 205/2004 vp). Työnantajan eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädetään kymmenen vuoden vanhentumisaika. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perinnälle säädetään viiden vuoden vanhentumisaika. Lisäksi kunnallisen eläkelaitoksen sijoitusneuvottelukuntaa koskevia säännöksiä tarkistetaan vastaamaan vakiintunutta käytäntöä. Sijoitusneuvottelukunnan tehtävänä on neuvoa antavasti käsitellä eläkelaitoksen sijoitustoiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä välittää tietoa eläkelaitoksen ja sijoitusneuvottelukunnassa edustettuina olevien tahojen välillä. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (SM hallitusneuvos Heli Backman 1604 2238)

Laki henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta (HE 197/2004 vp). Henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annettu laki kumotaan. Henkilökunnan asema mainitussa laissa tarkoitetuissa siirtotapauksissa määräytyy jatkossa kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin sisältyvien viranhaltijan ja työntekijän asemaa liikkeen luovutuksessa koskevien säännösten mukaisesti. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 1604 2805)

Laki seutuyhteistyökokeilusta annetun lain muuttamisesta (HE 198/2004 vp). Seutuyhteistyökokeilulain (560/ 2002) soveltamisalaa ja kokeilua laajennetaan seitsemälle uudelle seudulle, jotka ovat Kaustisen seutu, Kemi-Tornion seutu, Kuopion seutu, Kuuma-seutu, Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu ja Ylivieskan seutu. Seutuyhteistyökokeilulakiin otetaan käyttöön uusia yhteistyön kannusteita. Näitä ovat lausuntomenettely maaseudun kehittämishankkeista, lausuntomenettely lossien etuajo-oikeuspäätöksiin, mahdollisuus hoitaa työterveydenhuolto seudullisessa yhteistyössä erillään muusta perusterveydenhuollosta sekä antaa seudullisille toimielimille mahdollisuus toimia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksen saajana. Lain säädökset yhteisessä toimielimessä noudatettavista julkisoikeudellisista säännöksistä saatetaan nykyisen lainsäädännön mukaisiksi. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 231/2004 vp). Europol-yleissopimuksen muutoksilla on tarkoitus edistää Europolin toiminnan tehokkuutta ja kehittää Europolissa suoritettavaa analyysitoimintaa, jotta Europolin kykyä tukea Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten operatiivisia toimia voidaan parantaa. Muutoksilla pyritään myös edistämään Europolin toiminnan avoimuutta. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 1604 2722)

Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ja laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta (HE 208/2004 vp). Säännöksiä Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen virkamiesten velvollisuuksista antaa selvitys sidonnaisuuksistaan täsmennetään. Lakiin otetaan myös säännös Suomen Pankin oikeudesta antaa ja saada eläketurvan toimeenpanoon tarvittavia tietoja sekä säännös pankin virkamiesten eroamisiän nostamisesta 68 vuoteen. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 1603 3040)

Laki tuloverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 245/2004 vp). Tuloverolain muutoksen voimaantulosäännöstä, joka koskee vapaaehtoisten eläkevakuutusten maksujen vähennyskelpoisuuden edellytyksiä, täsmennetään. Ennen 1.1.2005 otetun vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut ovat vähennyskelpoisia sen estämättä, että vakuutus voidaan takaisinostaa myös vakuutetun puolison työttömyyden perusteella. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM hallitusneuvos Matti Halen 1603 3168)

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 4 ja 29 §:n muuttamisesta (PNE 1/2004 vp). Eduskunnan kansliaan perustetaan osastotasoinen turvallisuusyksikkö, joka on suoraan puhemiehen ja pääsihteerin alainen. Turvallisuusyksikön perustamisella voidaan tehostaa ja selkiyttää turvallisuusasioiden hoitamista eduskunnassa sekä varmistaa turvallisuus kaikissa olosuhteissa. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 1603 4929)

Laki eduskunnan virkamiehistä annetun lain 38 §:n muuttamisesta (LA 71/2004 vp). Valtion eläkelain muutos, joka koskee myös eduskunnan virkamiehiä, mahdollistaa joustavan eläkkeelle siirtymisen 63 ja 68 ikävuoden välillä ja eläketurvaa voi kartuttaa 68-vuotiaaksi saakka. Tämän vuoksi eduskunnan virkamiesten pakollinen eroamisikä nostetaan nykyisestä 65 vuodesta 68 vuoteen. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 1603 4929)

Laki arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta (HE 189/2004 vp). Arvonlisäverolakia muutetaan ajoneuvolainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta siten, että henkilöautoja koskevaa vähennysrajoitusta täsmennetään kaksikäyttöautojen osalta ottamalla lakiin niitä koskeva määritelmä. Määritelmän mukaan kaksikäyttöautolla tarkoitetaan nykyiseen tapaan pakettiautoa, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien istuimien lisäksi muilla istuinpaikoilla. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

Laki arvonlisäverolain 149 a §:n muuttamisesta ja laki vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 147/2004 vp ja LA 124/2004 vp). Pienyritysten kasvumahdollisuuksien edistämiseksi arvonlisäverolakia muutetaan siten, että verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen ylärajaa nostetaan 20 000 eurosta 22 500 euroon. Tämä merkitsee sitä, että pienyritysten tilitettävä vero nousee täyteen määrään vasta 22 500 euron tilikausittaisella liikevaihdolla. Vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain voimassaoloa jatketaan vuodella. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n muuttamisesta, laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 210/2004 vp). Ulkomailta saadusta osingosta peritty lähdevero hyvitetään koko osinkotulon perusteella. Osingosta määrättävä tulovero ei ole vähennyskelpoinen varallisuusverosta, huolimatta siitä, että se saataisiin vähentää varallisuusverolain mukaan, siltä osin kuin vieraasta valtiosta saadusta osinkotulosta Suomessa menevästä verosta myönnetään tässä laissa tarkoitettu hyvitys. Ulkomaille maksettu osinko on koko määrältään veronalaista. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä tarkennetaan siltä osin kuin se koskee yhteisöjen omistamien osakkeiden luovutusten ja osakeyhtiöiden purkautumisen veroseuraamuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Laki valtion eläkelain muuttamisesta, laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja laki valtion perhe-eläkelain 6 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 211/2004 vp). Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden sekä eräiden siviilihenkilöiden eläkeoikeutta koskevia säännöksiä muutetaan työeläkejärjestelmään vuoden 2005 alusta lukien voimaan tulevien, siviilihenkilöiden eläkkeitä koskevien muutosten johdosta. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

Laki ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta (HE 246/2004 vp). Ajoneuvoverolain mukaan veroa maksettaessa on suoritettava niin sanottua maksutapalisää, jos ajoneuvovero halutaan suorittaa yhden erän sijasta kahdessa tai neljässä erässä. Maksutapalisän määrä alennetaan nykyisestä viidestä eurosta erää kohden kolmeen euroon erältä. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen 1603 3152)

Laki ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta (HE 190/2004 vp). Ajoneuvoverolakia muutetaan ajoneuvolainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta, siten että lakiin lisätään kaksikäyttöauton määritelmä, jolla on asiallisesti sama vaikutus lisäistuimilla varustettujen pakettiautojen verotukseen kuin aiemmalla ajoneuvolainsäädännön määrittelyllä oli. Määritelmän mukaan kaksikäyttöautolla tarkoitetaan pakettiautoa, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien istuinten lisäksi muilla istuinpaikoilla. Ajoneuvoverolain nykyisen 11 §:n mukaan kaksikäyttöauto verotetaan kuten henkilöauto, mutta kaksikäyttöauton määritelmän puuttuessa säännöksen tarkoitus ei ole toteutunut. Laki tulee voimaan 1.1.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin ajoneuvojen verotuksellisen luokituksen aikaansaamiseksi. Tässä yhteydessä tulee tarkastella myös mahdollisuuksia rajata yksinomaisessa työkäytössä olevat double cab- tai pick up -tyyppiset ajoneuvot kaksikäyttöautojen määrittelyn ulkopuolelle. (VM vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen 1603 3152)

Laki kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta, laki varallisuusverolain 10 ja 34 §:n muuttamisesta ja laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 213/2004 vp). Kiinteistöverolakia muutetaan siten, että vesialueet vapautetaan kiinteistöverosta. Varallisuusverolain muutoksella ne vapautetaan myös varallisuusverosta. Varallisuusverolakia muutetaan lisäksi siten, että varallisuusverosta vapautetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa olevat joukkovelkakirjat ja talletukset, joita vastaavat suomalaiset joukkovelkakirjat ja talletukset ovat jo nykyisten säännösten mukaan verovapauden piirissä. Korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin tehdään muutos lakiviittaukseen. Varallisuusverolain muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa. Kiinteistöverolain muutosta sovelletaan ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Laki opintotukilain 38 §:n muuttamisesta (HE 234/2004 vp). Opintotukilain 38 §:n 1 momenttia täsmennetään siten, että valtiontakaukseen perustuvan takaussaatavan lisäksi myös takaussaatavasta perittävä korko voidaan periä lainan saajalta ulosoton kautta ilman tuomiota tai päätöstä. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Laki metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta (HE 193/2004 vp). Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka aiheutuvat lain ja sen nojalla annettujen säännösten yhteensovittamisesta valtionavustuslain säännösten kanssa. Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle niiden toimintaan myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan kokonaisuudessaan valtionavustuslakia, jollei metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetussa laissa organisaatioiden ja niiden toimintaan myönnettävän valtionavustuksen erityispiirteet huomioon ottaen toisin säädetä. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä, laki rautatielain muuttamisesta ja laki Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun lain muuttamisesta (HE 182/2004 vp). Laissa rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä säädetään rautatieliikenteen liikenneturvallisuuteen välittömästi vaikuttavia liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuusvaatimuksista. Laissa säädetään myös liikenneturvallisuustehtäviä varten järjestettävästä koulutuksesta sekä liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilan arvioinnista ja arviointimenettelystä. Lailla valtuutetaan rautatieviranomaisena toimiva Ratahallintokeskus antamaan tarkemmat määräykset liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentilavaatimuksista ja niiden arvioinnista sekä terveydentilan lääketieteellisistä arviointiperusteista ja -menetelmistä. Rautatieyritys, rautatieyritysten kansainvälinen yhteenliittymä ja radanpitoa harjoittava yritys antavat liikenneturvallisuustehtävän kelpoisuusvaatimukset täyttävälle henkilölle kelpoisuustodistuksen tehtävään. Ne pitävät palveluksessaan olevista henkilöistä kelpoisuusrekisteriä, johon talletetaan laissa tarkoitettuja liikenneturvallisuustehtäviä hoitavien henkilöiden kelpoisuutta koskevat tiedot. Kelpoisuustodistusta ja kelpoisuusrekisteriä koskevia lain säännöksiä sovelletaan vuoden 2007 alusta lukien, jolloin rautateiden tavaraliikenne avataan yhteisölainsäädännön mukaisesti kilpailulle. Rautatielakiin ja Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun lakiin tehdään eräitä vähäisiä, lähinnä hallintolain ja uuden kielilain voimaantulosta aiheutuvia muutoksia. Lisäksi rautatielakiin lisätään uusi säännös, joka koskee rautatiejärjestelmän turvallisuuteen vaikuttavia muita tehtäviä hoitavien henkilöiden terveydentila- ja ikävaatimuksia. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Laki eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta (HE 87/2004 vp). Lailla eräiden irtolastialusten turvallisesta lastaamisesta ja lastin purkamisesta eli irtolastilailla säädetään irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen yhdenmukaistetuista edellytyksistä ja menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/96/EY eli irtolastidirektiivin täytäntöönpanosta. Irtolastialusten ja niiden miehistön turvallisuutta voidaan parantaa vähentämällä riskejä, joita aiheutuu epäasianmukaisesta lastaamisesta ja lastinpurkamisesta kuivan irtolastin lastaus- ja purkuterminaaleissa. Tähän voidaan päästä vahvistamalla alusten sekä terminaalien välistä yhteistyötä ja yhteydenpitoa varten yhdenmukaiset menettelyt sekä asettamalla aluksille ja terminaaleille soveltuvuusvaatimukset. Laki parantaa alusten päälliköiden mahdollisuuksia puuttua virheelliseksi katsomiinsa terminaalien menettelytapoihin. Tarkemmin teknisistä yksityiskohdista voidaan säätää liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Laki laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta (HE 217/2004 vp). Laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yritykselle myönnettävistä valtiontakauksista annettuun lakiin lisätään säännös siitä, että alustakaus voidaan myöntää perinteisen luoton lisäksi myös muille alusrahoituksessa yleisesti käytetyille rahoitusmuodoille. Lakia muutetaan myös siten, että alustakaus voidaan antaa paitsi omavelkaisena takauksena, myös muuna vastuusitoumuksena. Lisäksi lakiin tehdään uuden perustuslain ja euroon siirtymisen edellyttämät muutokset sekä lisätään säännökset takauksista perittävistä maksuista ja suojautumisjärjestelyistä. Samalla lain nimike muutetaan laiksi valtion alustakauksista. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Laki valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 218/2004 vp). Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään Finnvera Oyj:n rahoitusmuodoksi pääomasijoitustoiminta. Tämä selkeyttää yhtiön edellytyksiä harjoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa pääomasijoitustoimintaa. Vastaavasti pääomasijoitustoimintaa koskeva säännös lisätään myös valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin. Lisäksi muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n niin sanotussa kotimaisessa pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustoiminnassa myöntämistä takauksista yrityksiltä perimään takausprovisioon on mahdollista kohdistaa Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa takausprovisiotukea. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen takausprovisiotuen rahoittamiseen tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ja Suomen valtio maksavat takausprovisiotuen. Takausprovisiotuki on Suomessa uusi tukimuoto rakennerahasto-ohjelmissa. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (KTM hallitusneuvos Sakari Arkio 1606 3567)

Laki sähkömarkkinalain muuttamisesta ja laki markkinaoikeuslain muuttamisesta (HE 127/2004 vp). Sähkömarkkinalain ja markkinaoikeuslain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä ja direktiivin 96/92/EY kumoamisesta. Sähköverkkotoiminta tulee pääsääntöisesti eriyttää oikeudellisesti ja toiminnallisesti sähkön tuotannosta ja myynnistä. Sähköverkkojen valvonnassa siirrytään kaikkiin verkonhaltijoihin kohdistuvaan yhtenäiseen ja osittain etukäteiseen valvontaan. Energiamarkkinavirasto saa toimivallan määrätä lain määrittämissä puitteissa verkkomaksujen laskentaperiaatteet sekä toimivallan määrätä palauttamaan mahdollinen ylituotto asiakkaille alentamalla siirtopalvelun hintoja. Viraston päätösten osalta siirrytään kaksiportaiseen muutoksenhakuun. Tariffiasioissa ensiasteeksi tulee markkinaoikeus. Sähkönkäyttäjien ja -tuottajien liittymisjohtojen rakentamista helpotetaan. Sähkön kysynnän ja tarjonnan tasapainon seurantaa tehostetaan. Sähkön niukkuustilanteisiin varaudutaan mahdollisuudella siirtää suurten voimalaitosten suunniteltuja huoltoseisokkeja talvikaudella sekä säännöksillä uutta tuotantokapasiteettia koskevasta tarjouskilpailusta. Paikallisen sähkönmyyjän velvollisuutta toimittaa sähköä kuluttajille ja muille pienille sähkönkäyttäjille, kun nämä eivät halua kilpailuttaa sähkönmyyjää, täsmennetään. Lait tulevat voimaan 27.12.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallituksen tulee antaa talousvaliokunnalle selvitys syyskuun 2006 loppuun mennessä sähkömarkkinalakiin tehtyjen muutosten vaikutuksista sähkömarkkinoihin sekä kuluttajien ja yrittäjien asemaan sähkömarkkinoilla. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta (HE 219/2004 vp). Yhteisön tavaramerkkiasetukseen on tehty muutokset, jotka mahdollistavat yhteisön liittymisen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin pöytäkirjaan. Liittymisen ja yhteisön tavaramerkkiasetukseen tehtyjen muutosten vuoksi tavaramerkkilain kansainvälistä rekisteröintiä sekä yhteisön tavaramerkkiä koskevat säännökset saatetaan yhdenmukaiseksi yhteisön tavaramerkkiasetuksen kanssa. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (KTM hallitussihteeri Karri Puustinen 1606 4784)

Sairausvakuutuslaki (HE 50/2004 vp ja HE 164/2004 vp). Sairausvakuutuslaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Uuteen sairausvakuutuslakiin yhdistetään myös laki vanhempainpäiväraha-ajalta suoritettavien vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle. Tavoitteena on selkeyttää työkyvyttömyyden ja vanhemmuuden aikaista toimeentulon turvaa ja kustannusten korvausta koskevan lainsäädännön rakennetta. Sairausvakuutuslain uudistus on pääosiltaan lakitekninen. Lain rakennetta muutetaan ja yksittäisten säännösten sanamuotoiluja täsmennetään. Myös säädöstasoa ja valtuutussäännöksiä täsmennetään. Vakiintunut tulkintakäytäntö kirjataan lakiin. Lisäksi siirrytään palkkakertoimen käyttöön sairauspäivärahahan ja vanhempainpäivärahojen määräytymistä koskevissa säännöksissä. Erityishoitorahan maksamisen edellytyksiä täsmennetään. Niin sanotuissa lyhytkestoisissa työsuhteissa työllistyvien vakuutettujen ansioperusteisen päivärahan määräytymisperusteita muutetaan kannustavammiksi. Ansioperusteisen etuuden määrää laskettaessa etuuden perusteena oleva jatkuva tulo voidaan laskea kuukauden tulosta. Kuukauden palkkatulo tai sitä vastaava korvaus voidaan kertomalla muuttaa 12 kuukauden tuloksi, jos vakuutettu ilman työkyvyttömyyden taikka vanhempainpäivärahaoikeuden alkamista olisi työllistynyt pidempään. Ansioon perustuva vanhempainpäiväraha voi määräytyä aiemmin maksetun vanhempainpäivärahan perusteena olleiden tulojen mukaisesti, jos uusi oikeus päivärahaan alkaa ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Säännös koskee vastavilla aikarajoilla myös adoptiotilanteita. Säännöstä sovelletaan, jos historiatuloja käyttämällä päivärahan taso olisi parempi kuin verotuksessa todettuja tuloja taikka kuuden kuukauden tuloja käyttämällä. Sairausvakuutuslain mukaisen vähimmäismääräisen päivärahaetuuden määrää korotetaan 11,45 eurosta 15,20 euroon päivässä. Myös työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannusten korvausta korotetaan. Työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuksen korvauksen määrä on työntekijälle maksettu etuus kerrottuna 1,55:llä. Sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten korvauksen perusteena olevalla halvimmalla matkustustavalla tarkoitetaan ensisijaisesti julkista liikennettä ja siihen ketjutettua eri liikennevälineillä tehtyä matkaa taikka niin sanottua palveluliikennettä tai kutsujoukkoliikennettä. Laki tulee voimaan 1.1.2005. Lain 11 luvun 4 §:n 5-7 momentti tulee voimaan 1.10.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, miten kunnallisen terveydenhuollon ja sairausvakuutuksen välistä rajanvetoa lääkehoidon kustannusten osalta voidaan edelleen selkeyttää, jotta perusteeton kustannusten siirto järjestelmien välillä estyisi. (STM hallitusneuvos Anja Kairisalo 1607 4411)

Laki työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta (HE 222/2004 vp). Sovitellun työttömyysetuuden maksamista koskevaa voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää 31.12.2005 saakka. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Pasi Koskinen 1607 3180)

Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun ja työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 184/2004 vp). Työnantajan kansaneläkemaksua korotetaan vuonna 2005 väliaikaisesti 0,016 prosenttiyksikköä. Maksun korotuksella rahoitetaan vuoden 2005 osalta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina 2005-2009 toteutettava työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttaminen. Korotuksella rahoitetaan vuoden 2005 osalta myös eräitä Lapin läänin kuntia ja saaristokuntia koskeva vuosien 2003-2005 maksuvapautuskokeilu. Lapin ja saaristokuntien maksukokeilun rahoittamiseksi vuoden 2003 alusta toteutettu työnantajan sairausvakuutusmaksun 0,014 prosenttiyksikön suuruinen väliaikainen korotus kumotaan vuoden 2005 alusta lukien. Työnantajan on suoritettava työnantajan sosiaaliturvamaksu, jos työntekijä on Suomessa sairausvakuutuslain mukaan vakuutettu. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866)

Laki lapsiasiavaltuutetusta (HE 163/ 2004 vp). Laki lapsiasiavaltuutetusta säädetään lasten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Lapsiasiavaltuutetun toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus. Lapsiasiavaltuutettu toimii yhteistyössä muiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja muiden lasten asemaa ja oikeuksia edistävien toimijoiden kuten järjestöjen kanssa. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on lasten oikeuksien ja etujen edistäminen yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla sekä YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumisen edistäminen. Lasten omien mielipiteiden nostaminen julkiseen keskusteluun ja lapsen oikeuksista tiedottaminen myös lapsille itselleen kuuluvat valtuutetun keskeisiin tehtäviin. Lapsiasiavaltuutettu voi tehdä lasten asemaa ja yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita. Muina vaikuttamiskeinoina valtuutettu käyttää ensisijassa suosituksia, ohjeita ja neuvoja. Lapsiasiavaltuutettu on toimissaan riippumaton ja hänellä on käytettävissään laaja asiantuntemus eri hallinnonaloilta. Valtuutetulla on oma toimisto. Lapsiasiavaltuutetun virka ja lapsiasiavaltuutetun toimisto sijoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. Valtuutetun tueksi perustetaan laaja-alainen erilaista asiantuntemusta edustava neuvottelukunta, jossa myös kansalaisjärjestöillä on vahva edustus. Laki tulee voimaan 1.9.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lapsiasiavaltuutetun toimintaa ja arvioi käytännön kokemusten valossa, miten lakiehdotuksessa asetetut tavoitteet lapsen edun huomioon ottamisesta ja lapsen oikeuksien edistämisestä lapsiasiamiesjärjestelmällä saavutetaan. (STM hallitussihteeri Eeva Kangasniemi 1607 4352)

Laki työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa (HE 165/2004 vp). Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 5,1 prosenttia. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Laki kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annetun lain 4 ja 7 a §:n muuttamisesta ja laki kuntoutusrahalain 24 a ja 31 §:n muuttamisesta (HE 166/2004 vp). Kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta annettuun lakiin tehdään harkinnanvaraiseen kuntoutukseen osoitettujen varojen käyttöä koskeva muutos, joka koskee yksilökohtaisen kuntoutuksen varoja ja niiden käyttöä. Muutos mahdollistaa Kansaneläkelaitokselle harkinnanvaraiseen yksilökohtaiseen kuntoutukseen osoitetun enimmäisrahamäärän käyttämisen seuraavina vuosina. Siirtyvää rahamäärää voidaan käyttää vain yksilökohtaiseen harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. Matkakustannusten korvaamista koskevaa säännöstä muutetaan ensisijaisesti siten, että säännöksessä viitataan vastaaviin sairausvakuutuslain mukaisiin säännöksiin. Viittauksella sairausvakuutuslakiin mahdollistetaan ensinnäkin niin sanottu matkojenyhdistely myös kuntoutusmatkojen korvaamisen perusteena. Vaikeavammaiset kuntoutujat kuitenkin jätetään pois matkojen yhdistelyn piiristä. Erillisistä korvaus- ja omavastuujärjestelmistä kuntoutusmatkojen ja sairausvakuutuslain mukaisten matkojen välillä luovutaan. Korvauksissa siirrytään yhteen yhtenäiseen järjestelmään, jonka omavastuurajat vastaavat sairausvakuutuslaissa säädettyjä omavastuita. Harkinnanvaraisen ylläpitokorvauksen määrästä säädetään lain tasolla, ja samalla ylläpitokorvauksen määrää nostetaan 5,05 eurosta 8 euroon päivässä. Kuntoutusrahalakiin tehdään työeläkkeen indeksijärjestelmän muuttumisesta johtuva muutos kuntoutusrahalain mukaisiin indeksisäännöksiin. Kuntoutusrahalain mukaisten maksussa olevien etuuksien indeksitarkistuksessa käytetään työeläkeindeksiä. Vähimmäismääräisten ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan ja nuoren vajaakuntoisen kuntoutusrahan laissa säädetyn lähtötason korottamisessa käytetään niin ikään työeläkeindeksiä. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Marjaana Maisonlahti 1607 3174)

Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta (HE 177/2004 vp). Erikoissairaanhoitolakiin otetaan säännös erityistason sairaanhoidon keskittämisestä. Erityistason sairaanhoitoa koskevaa asetuksenantovaltuutta täydennetään siten, että erityistason sairaanhoidon keskittämisestä tiettyihin sairaaloihin voidaan antaa asetuksella tarkempia säännöksiä. Muutoksella on tarkoitus varmistaa laadullisesti riittävän korkeatasoisen toiminnan edellyttämä erityisosaaminen. Samalla muutetaan lääkärin ja hammaslääkärin peruskoulutuksesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle valtion varoista suoritettavan korvauksen perusteita. Nykyinen korvaus perustuu pelkästään tutkintojen määrään. Opiskelijamäärien muuttuessa korvaus reagoi varsin hitaasti peruskoulutuksen kustannusten muutoksiin. Tästä syystä valtionkorvauksen määräytymisperusteena huomioidaan myös lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen aloittaneiden opiskelijoiden lukumäärä. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Päivi Salo 1607 4130)

Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta (HE 253/2004 vp). Vuorotteluvapaalain työhistoriaedellytyksen määrittely säilytetään voimassa olevan lain mukaisena eikä lakiin tehdä vuoden 2005 alusta voimaan tulevia työeläkelainsäädännön uudistusta vastaavia muutoksia. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 010 60 48935)

Laki asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetun lain muuttamisesta (HE 171/2004 vp). Lainmuutos tekee mahdolliseksi korjausavustusten myöntämisen sosiaalisin perustein kiinteistökohtaisten talousjätevesijärjestelmien parantamisesta syntyviin kustannuksiin. Rakennusten tai tilojen käyttötarkoitusten muuttamisen korjausavustuksista luovutaan. Lisäksi luovutaan lähiöprojektialueiden erityisistä asunto-osakeyhtiöavustuksista. Laki tulee voimaan 1.1.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää mahdollisuuksia ohjeistaa tai tarvittaessa säätää kiinteistöjen uudistamisesta ja perusparantamisesta aiheutuvien kustannusten tasoittamisesta osakkaiden kesken huoneistojen saaman hyödyn suhteessa. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (YM asuntoneuvos Riitta Kimari 1603 9646)

Tasavallan presidentti hyväksyi Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen ja vahvisti lain Egyptin arabitasavallan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 101/2004 vp). Suomen tasavallan ja Egyptin arabitasavallan välinen sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskeva sopimus allekirjoitettiin Kairossa 3.3.2004. Sopimuksen tarkoituksena on edistää ja tiivistää taloudellista yhteistyötä Egyptin arabitasavallan kanssa ja selkiinnyttää erityisesti sijoituksia koskevia oikeudellisia perusteita maiden välillä. Sopimuksen avulla halutaan varmistaa suotuisat edellytykset toisen sopimuspuolen kansalaisten ja yritysten sijoituksille toisessa sopimusmaassa sekä tunnustetaan tarve suojella niitä. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 1605 5546)

Tasavallan presidentti hyväksyi sopimuksen Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi ja vahvisti lain Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2004 vp). Sopimus AITICin perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehtiin Genevessä 9.12.2002. Suomi allekirjoitti sopimuksen 9.12.2002. Perustamissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 30.4.2004. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM kehitysyhteistyöneuvos Inger Wirén 1605 6469)

Tasavallan presidentti ratifioi tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen ja vahvisti lain tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön (WHO) puitesopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 106/2004 vp). Tupakoinnin torjuntaa koskevan Maailman terveysjärjestön puitesopimuksen tavoitteena on suojella nykyisiä ja tulevia sukupolvia tupakan kulutuksen ja tupakansavulla altistumisen tuhoisista seurauksista terveydelle, yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 1607 3854)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 21.12.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta etuyhteydessä keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä 23 päivänä heinäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta ja pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Laki tulee voimaan 30.12.2004. Asetus tulee voimaan 30.12.2004. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) liitteen B (CIM) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (526/2004) tulee voimaan 1.1.2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (LVM yli-insinööri Liisa Virtanen 1602 8564)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.12.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Suurlähettiläs Pertti Torstilan tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan rajajokisopimus Suomen ja Ruotsin välillä. (MMM vanhempi hallitussihteeri Tuire Taina 1605 3284)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 21.12.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka näin ollen tulevat voimaan: maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan virkamieslain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan korkeakoulusta annetun maakuntalain muuttamisesta, maakuntalaki Ahvenanmaan kansankorkeakoulusta annetun maakuntalain muuttamisesta ja maakuntalaki terveyden- ja sairaanhoidosta annetun maakuntalain muuttamisesta. Ahvenanmaan maakuntapäivät on hyväksynyt mainitut maakuntalait. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäväksi maakuntapäivien suostumuksen hankkimiseksi seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi strategisesta ympäristöarvioinnista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 243/2004 vp) ja tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnistamisesta tehdyn sopimuksen 12 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta (SSK 1008/2004). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti myönsi akateemikon arvonimet taidegraafikko Outi Heiskaselle ja teatteriohjaaja Ralf Långbackalle. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 21.12.2004 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Pertti Salolaisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2004, ulkoasiainneuvos Taisto Tolvasen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.1.2005, ulkoasiainneuvos Hannu Mäntyvaaran edustuston päällikön tehtävän päättyminen 30.9.2005, ulkoasiainneuvos Jukka Valtasaaren edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.12.2005 ja ulkoasiainneuvos Pekka Säilän edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Alivaltiosihteeri Pekka Lintu ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan ja Washingtonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.1.2006 lukien, ulkoasiainneuvos Eero Salovaara Kööpenhaminassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Tarja Laitiainen Luxemburgissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Hannu Halinen Kairossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.10.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Mikko Jokela Haagissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien ja ulkoasiainneuvos Päivi Blinnikka Hampurissa olevan pääkonsulaatin päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Suurlähettiläs Ilkka Heiskasen sivuakkreditointi Haitiin sekä suurlähettiläs Raimo Anttolan sivuakkreditointi Bahrainiin ja Qatariin. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Ulkoasiainministeriöstä käsin kiertävän suurlähettilään tehtävässä toimivan kehitysyhteistyöneuvos Marja-Liisa Kiljusen valtuuttaminen toimimaan myös Mongoliassa. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Laamanni Hannu Heikki Rajalahti korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen virkaan 1.2.2005 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Raimo Antero Härkönen Kuopion hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Kansliapäällikkö, oikeustieteen tohtori Kirsti Kaarina Rissanen oikeusministeriön kansliapäällikön (A 33) virkaan ajaksi 1.2.2005-31.8.2007. (OM hallitusneuvos Markku Kuusela 1606 7571)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.12.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus saaristokunnista ja muiden kuntien saaristo-osista, joihin sovelletaan saaristokuntaa koskevia säännöksiä, annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Parikkalan kunnan saaristo-osa määrätään sellaiseksi muuksi alueeksi, johon voidaan soveltaa saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/1981) saaristokuntaa koskevia säännöksiä. Muutos perustuu valtioneuvoston päätökseen lakkauttaa nykyiset Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kunnat ja muodostaa alueesta Parikkala-niminen kunta 1.1.2005 lukien. Uukuniemen kunta on voimassa olevan asetuksen mukaan saaristo-osakunta. Lisäksi 2 §:ään tehdään kaksi säädösteknistä muutosta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 7 §:n muuttamisesta. Asetuksen 7 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että se koskee myös valtioneuvostosta annetun lain uudessa 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua valtiosihteeriä. Valtiosihteerin virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta tai sen avoinna olemisesta ilmoittamatta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 1603 4929)

Valtioneuvoston asetus valtion talousarviosta annetun asetuksen muuttamisesta. Asetukseen lisätään säännökset valtion keskuskirjanpidon kirjanpito- ja tilinpäätösaineiston määrittelystä ja säilyttämisestä. Lisäksi selkiytetään säännöstä valtion verotuloihin liittyvien korkojen kirjaamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (VM budjettineuvos Jouko Narikka 1603 3180)

Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta. Asetuksella saatetaan voimaan finanssiryhmittymien valvonnasta annetun direktiivin (2002/87/EY) liitteen 1 määräykset finanssiryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa 1603 3064)

Valtioneuvoston asetus tuloveroasetuksen 4 §:n muuttamisesta. Kulukorvausasiain neuvottelukunnan kokoonpanoa koskevaa säännöstä muutetaan. Neuvottelukunnassa on puheenjohtajan lisäksi enintään kahdeksan jäsentä nykyisen yhdeksän sijasta. Muutos on lähinnä tekninen ja liittyy valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten sopijaosapuolien edustukseen neuvottelukunnassa. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta. Asetuksella säädetään luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta ja sen yksikköhinnasta. Asetuksessa säädetään luotsattavalta alukselta perittävästä perusmaksusta, perusmaksun korotuksesta, alusyhdistelmän ja tukkilautan perusmaksun määräytymisestä sekä odotusmaksusta. Asetus annetaan samansisältöisenä kuin vuoden 2004 loppuun voimassa oleva asetus. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja se on voimassa vuoden 2005 loppuun. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

Valtioneuvoston asetus päästökaupasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella säädetään päästökauppalain mukaisen uusia osallistujia koskevan päästöoikeushakemuksen ja lisäpäästöoikeuksia koskevan hakemuksen sisällöstä sekä päästöoikeuksien ylitysmaksua koskevan päätöksen ilmoittamisesta ja ylitysmaksun palauttamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Päivi Janka 1606 4833)

Valtioneuvoston asetus sähkömarkkina-asetuksen muuttamisesta. Sähkömarkkina-asetuksesta kumotaan säännöksiä, joista vastaisuudessa säädetään sähkömarkkinalaissa sekä eräitä vanhentuneita säännöksiä. Sähkön kulutuksen mittausta ja taseselvitystä koskeviin säännöksiin tehdään sähkömarkkinalain 21 §:n muutoksen edellyttämiä teknisluontoisia muutoksia. Lisäksi säädetään, että jatkossa uudet yli 3 x 63 ampeerin käyttöpaikat tulee pääsääntöisesti varustaa tuntimittauslaitteistolla. Asetuksessa annetaan tarkempia säännöksiä sähkön riittävyyden turvaamiseksi järjestettävän tarjouskilpailun menettelytavoista sekä annetaan säännökset sähkön kulutuksen ja tarjonnan välisen tasapainon seurannan edellyttämistä ilmoitusvelvollisuuksista sähköntuottajille. Asetus tulee voimaan 27.12.2004. Tuntimittausvaatimuksen laajennusta ei sovelleta kuitenkaan sähkönkäyttöpaikkoihin, joita koskeva liittymissopimus on tehty ennen 1.1.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

Valtioneuvoston asetus yritystoiminnan tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Yrityskokoa koskevaa määritelmää tarkistetaan 6.5.2003 annetun Euroopan yhteisöjen komission suosituksen mukaiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (KTM hallitussihteeri Eerikki Nurmi 1606 3506)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Lailla palkkaturvalain muuttamisesta (938/2004) palkkaturvalakia muutettiin siten, että palkkaturvana maksettava saatava maksetaan työntekijäin eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä. Palkkaturvalain muutosten johdosta muutettiin lailla työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta (940/2004) työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:ää ja kumottiin 22.12.1998 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös palkansaajan työttömyysvakuutusmaksusta (1179/ 1998). Koska päätöksen 5 §:ssä säädettiin palvelurahan määrän ilmoittamisesta, sitä koskeva säännös siirretään työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun asetuksen (1176/1998) 3 §:ään. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun asetuksen 3 §:ssä säädetään siten, että työntekijän on alkuvuodesta tai työsuhteen alkaessa ilmoitettava työnantajalleen palvelurahan määrä, joka on veron perusteena. Työnantaja perii tämän perusteella kuukausittain työntekijältä palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun. Työnantajan on ilmoitettava palvelurahan määrä ennakkovakuutusmaksun ja lopullisen palkkasumman yhteydessä tapaturmavakuutuslaitokselle, jos työnantajalla on tapaturmavakuutuslain mukainen vakuutus. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 1607 3868)

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta. Asetuksessa muutetaan työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen (1332/2002) 2 §:n 11 kohtaa siten, että siinä otetaan huomioon palkkaturvalain muuttamisesta annetun lain (938/2004) muutokset sekä 7 §:ää siten, että siinä otetaan huomioon työntekijäin eläkelain (395/1961) mukaisten työeläkeindeksien muuttuminen ja palkkakertoimen käyttöönotto työttömyysturvassa lailla työttömyysturvalain muuttamisesta (608/2004). Lailla palkkaturvalain muuttamisesta palkkaturvalain 4 §:ään lisättiin uusi 2 momentti, jonka mukaan palkkaturvana maksettava saatava maksetaan työntekijäin eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä. Laki palkkaturvalain muuttamisesta tuli voimaan 15.11.2004 siten, että lain 4 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1.1.2005. Jotta työntekijäin eläkemaksu ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu tulisi vakiintunutta palkkaa määriteltäessä otetuksi huomioon samaan tapaan kuin ennen palkkaturvalain muutosta, eikä palkkaturvalain muutos vaikuttaisi vakiintuneen palkan määrittämiseen ja työttömyyspäivärahan määrään, asetuksen 2 §:n 11 kohtaa muutetaan siten, että työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:ssä tarkoitettua vakiintunutta palkkaa tai siinä huomioon otettavaa tuloa ovat palkkaturvana maksettu palkka, josta ei ole tehty palkkaturvalain 4 §:n 2 momentin mukaista vähennystä, siltä osin kun se olisi työnantajan maksamana ansiopäivärahan perusteena huomioon otettavaa ansiotuloa. Koska lailla työttömyysturvalain muuttamisesta palkkakerroin on otettu käyttöön työttömyysturvassa, asetuksen 7 §:ää muutetaan siten, että verotuksessa todettuja ansiotuloja tarkistetaan siinä suhteessa kuin päivärahan maksuvuodelle vahvistettu työntekijäin eläkelain (395/1961) 7 b §:ssä tarkoitettu palkkakerroin poikkeaa edelliselle kalenterivuodelle vahvistetusta palkkakertoimesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 1607 3868)

Valtioneuvoston asetus uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen vuosina 2005-2009 myönnettävistä valtionavustuksista. Pääkaupunkiseudun kunnilla vuosina 2002-2005 oleva mahdollisuus saada avustusta uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen laajennetaan koskemaan muitakin kasvukeskusalueita. Tavoitteena on tukea alueiden asuntotuotantoa käynnistämällä ja aikaistamalla uusien asuntoalueiden rakentamista. Avustettava hanke voi sisältää asuntoalueella tarvittavia katujen ja muiden liikenneväylien sekä puistojen rakentamista. Avustuksen enimmäismäärä on 35 % hankkeen kustannuksista. Avustuksia myönnetään vuosina 2005-2009 ja kunnallistekniikka olisi rakennettava vuoden 2012 loppuun mennessä. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (YM lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio 1603 9649)

Valtioneuvoston asetus lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien sekä penta- ja oktabromidifenyylieetterin markkinoille luovuttamisen ja käytön rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan yhteisöjen komission direktiivi 2004/98/EY, jolla myönnetään väliaikainen poikkeus pentabromidifenyylieetteriä sisältävien ilma-alusten hätäliukumäkien markkinoille luovuttamiselle ja käytölle. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (YM vanhempi hallitussihteeri Tuomas Aarnio 1603 9710)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.12.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). Opetusministeri Tuula Haatainen määrätään sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen sijaiseksi. (VNK alivaltiosihteeri Heikki Aaltonen 1602 2007)

Päätös hyväksyä neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 28.4.2004 tekemä päätös Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (VNS 2/2004 vp) pöytäkirjaan ja ryhtyä kirjelmään sisältyvistä lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin. Eduskunnan lausumat; Eduskunta edellyttää, että hallitus toiminnallaan ja taloudellisten voimavarojen kohdentamisella toteuttaa aktiivisesti selonteossa linjattuja tavoitteita. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvoston kanslian johdolla laadittavaan seuraavaan selontekoon sisällytetään kokonaisvaltainen analyysi kansainvälisestä ihmisoikeustilanteesta ja Suomen toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta ja että perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa arvioidaan kattavasti. Eduskunta edellyttää, että myös seuraavan selonteon painopiste on kansainvälisissä kysymyksissä. (UM lainsäädäntöneuvos Johanna Suurpää 1605 6551)

Päätös myöntää oikeusneuvos Erkki-Juhani Taipaleelle, presidentti Jussi Tuomas Kiviselle ja hallintoneuvos Jukka Mattilalle ero tuomarinvalintalautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2005 lukien. Korkeimman oikeuden keskuudesta nimetyksi jäseneksi nimitetään presidentti Leif Sevón, hovioikeuksien presidenttien keskuudesta nimetyksi jäseneksi nykyinen varajäsen presidentti Esko Johannes Oikarinen ja varajäseneksi presidentti Antero Juho Lauri Palaja sekä hallinto-oikeustuomareiden keskuudesta tulevaksi jäseneksi hallinto-oikeustuomari Paula Irmeli Olenius 1.1.2005 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi, joka päättyy 14.5.2005. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös määrätä kansanedustaja Esko Kiviranta, kauppatieteiden tohtori, KHT tilintarkastaja Reino Majala, kansanedustaja Matti Saarinen, kansanedustaja Timo Seppälä, KHT tilintarkastaja Veli Vanhanen sekä professori, KHT tilintarkastaja Kalervo Virtanen Valtion vakuusrahaston tilintarkastajiksi kalenterivuodeksi 2005. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin Genesis-Kirjat Oy:lle analogiseen radiotoimintaan myönnetyn toimiluvan peruuttamiseksi, jos määräysvallan muutos tapahtuu olennaisilta osiltaan hakijan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Genesis-Kirjat Oy:n harjoittaa valtioneuvoston myöntämän toimiluvan nojalla analogista radiotoimintaa taajuudella Jyväskylä 94,1 MHz. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös asettaa valtiontakuurahaston johtokunta 1.1.2005 alkavaksi kolmivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: teollisuusneuvos Matti Pietarinen (neuvotteleva virkamies Markku Jänkälä) kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Seija Kivinen (hallitusneuvos Raine Vairimaa) valtiovarainministeriö, talouspäällikkö Taina Vähimaa (talousjohtaja Eero Murto) kauppa- ja teollisuusministeriö, apulaisjohtaja Sakari Lehtiö (apulaisjohtaja Erja Ketko) Valtiokonttori. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Päätös laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntämisestä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2003/87/EY) kansallisesta toimeenpanosta säädetyn päästökauppalain (683/2004) 37 §:n nojalla päätetään laitoskohtaisten päästöoikeuksien myöntämisestä päästökauppakaudelle 2005-2007. Valtioneuvosto hyväksyi 19.8.2004 esityksen Suomen kansallisesta jakosuunnitelmaesityksestä. Esitys toimitettiin Euroopan yhteisöjen komission hyväksyttäväksi, joka hyväksyi sen muutoksitta 20.10.2004. Komissio edellytti kuitenkin, että jakosuunnitelmaa täydennetään Ahvenanmaalla sijaitsevien laitosten laitoskohtaisilla päästöoikeuksilla. Tämä ei estä muita Suomen laitoksia aloittamasta päästökauppaa. Päästöoikeuksien kokonaismäärä on 136,5 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Lukuun sisältyy 2,5 miljoonan hiilidioksiditonnin varaus uusille osallistujille. Päästöoikeudet jaetaan toiminnanharjoittajille laitoskohtaisesti maksutta. Komissiolta on haettu ja saatu erikseen lupa sisällyttää päästökaupan piiriin myös sellaisia kaukolämmön tuotantolaitoksia, joiden nimellinen lämpöteho on 20 MW tai sitä pienempi. Päästökauppalain 29 §:n mukaisesti päästöoikeuksien määrää voidaan kohtuullistaa, jos päästöoikeuksien laskentakaavat johtavat yksittäisen laitoksen osalta ilmeiseen kohtuuttomuuteen muihin samaan alaryhmään kuuluviin kilpaileviin toiminnanharjoittajiin verrattuna. Päästöoikeuksien määrää esitetään kohtuullistettavaksi ylöspäin viiden laitoksen osalta ja toiminnanharjoittajan hakemuksesta alaspäin yhden laitoksen osalta. (KTM ylitarkastaja Pekka Tervo 1606 4796)

Päätös asettaa tasa-arvolautakunta toimikaudeksi 1.1.2005-31.12.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: professori, oikeustieteen tohtori Niklas Bruun Svenska handelshögskolan (apulaisosastopäällikkö, hallitusneuvos Tuulikki Haikarainen sosiaali- ja terveysministeriö); varapuheenjohtaja: vanhempi hallintosihteeri Anneli Tulikallio korkein hallinto-oikeus (yksikön johtaja, lainsäädäntöneuvos Jaana Jääskeläinen oikeusministeriö); jäsenet: hallitusneuvos Mikko Salmenoja työministeriö (ylijohtaja, osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö), asiantuntija Minna Etu-Seppälä Elinkeinoelämän keskusliitto EK (työmarkkinalakimies Antti Hakala Kunnallinen työmarkkinalaitos), vastaava lakimies Jorma Rusanen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (lakimies Jaana Meklin Akava ry). (STM johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen 1607 4494)

Päätös asettaa työ- ja koulutusasiainneuvosto toimikaudeksi 22.12.2004-21.12.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtajat: työministeri Tarja Filatov työministeriö, opetusministeri Tuula Haatainen opetusministeriö; varapuheenjohtajat: kansliapäällikkö Markku Wallin työministeriö (ohjelmajohtaja Harri Skog työministeriö), kansliapäällikkö Markku Linna opetusministeriö (ylijohtaja Arvo Jäppinen opetusministeriö); jäsenet: valtion työmarkkinajohtaja Teuvo Metsäpelto Valtion työmarkkinalaitos (hallitusneuvos Veikko Liuksia Valtion työmarkkinalaitos), talousneuvoston sihteeristön päällikkö Vesa Vihriälä valtioneuvoston kanslia (neuvotteleva virkamies Riitta Kirjavainen valtioneuvoston kanslia), valtiosihteeri Raimo Sailas valtiovarainministeriö (alivaltiosihteeri Martti Hetemäki valtiovarainministeriö), kansliapäällikkö Ritva Viljanen sisäasiainministeriö (aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sisäasiainministeriö), kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriö (osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen sosiaali- ja terveysministeriö), kansliapäällikkö Erkki Virtanen kauppa- ja teollisuusministeriö (teollisuusneuvos Paula Nyberg kauppa- ja teollisuusministeriö), työmarkkinajohtaja Jouni Ekuri Kunnallinen työmarkkinalaitos (kehittämispäällikkö Jorma Palola Kunnallinen työmarkkinalaitos), puheenjohtaja Mikko Mäenpää Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (pääsihteeri Seppo Junttila Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry), johtaja Seppo Riski Elinkeinoelämän keskusliitto EK (lakiasiainjohtaja Lasse Laatunen Elinkeinoelämän keskusliitto EK), koulutusjohtaja Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK (johtaja Pekka Pokela Elinkeinoelämän keskusliitto EK), toimitusjohtaja Jussi Järventaus Suomen Yrittäjät ry (johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät ry), hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (johtaja Lauri Lyly Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), puheenjohtaja Risto Piekka AKAVA ry (johtaja Liisa Souri AKAVA ry), toiminnanjohtaja Paavo Mäkinen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (johtaja Olli-Pekka Väänänen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry); pysyvät asiantuntijat: sopimusjohtaja, kirkkoneuvos Risto Voipio Kirkon sopimusvaltuuskunta, johtaja Vuokko Korpinen, työministeriö, johtaja Marita Savola, opetusministeriö, työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Saana Siekkinen, SAK ry. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Päätös määrätä ympäristöministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen maisteri Maria Pohjanpalo, ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Jukka Reinikainen sekä ylitarkastaja, oikeustieteen maisteri Elise Sahivirta valtioneuvoston esittelijöiksi. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

Päätös asettaa Valtion asuntorahaston johtokunta toimikaudeksi 1.1.2005-31.12.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: maaherra Rauno Saari Länsi-Suomen lääninhallitus; varapuheenjohtaja: johtaja Leena Karessuo Suomen Kuntaliitto; jäsenet: ylijohtaja Teuvo Ijäs Valtion asuntorahasto, toiminnanjohtaja Stefan Johansson Kiinteistöliitto, varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen Asuntoasiain neuvottelukunta, yliaktuaari Ari Laine Valtion asuntorahaston henkilökunta, hallitusneuvos Riitta Rainio ympäristöministeriö, johtaja Hannu Salokorpi RAY, finanssineuvos Helena Tarkka valtiovarainministeriö, puheenjohtaja Pia Viitanen Asuntoasiain neuvottelukunta. (VM ylitarkastaja Sami Miettinen (1603 9645)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.12.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 74/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (lastenlääkeasetus). Ehdotuksen päätavoitteena on lisätä lapsille tarkoitettujen lääkkeiden kehittämistä. Ehdotuksen mukaan ennen jokaisen uuden lääkkeen myyntilupahakemuksen jättämistä myyntiluvan hakijan tulee laatia pediatrinen tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman arvioi ja hyväksyy Euroopan lääkeviraston (EMEA) yhteyteen perustettava pediatrian komitea. Erilaisilla EU-tason palkkioilla ja kannustimilla pyritään lisäämään lastenlääkkeisiin liittyvää tutkimusta ja kehittämistä. Kannustimista tärkein on patentin lisäsuojatodistuksen voimassaolon jatkaminen kuudella kuukaudella. Päällekkäisten tutkimusten välttämiseksi ja tietojen lisäämiseksi kerätään kliinisen lääketutkimuksen tietokannan (EudraCT) yhteyteen tiedot kaikista meneillään olevista ja päätökseen saatutuista pediatrisista tutkimuksista ja niiden tuloksista. (STM hallitusneuvos Pekka Järvinen 1607 3800)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.12.2004 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Elina Kalkku ulkoasiainministeriön Amerikan ja Aasian osaston osastopäällikön tehtävään 1.3.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Per-Mikael Engberg ulkoasiainministeriön protokollaosaston osastopäällikön tehtävään 1.3.2005 lukien, ulkoasiainneuvos Ritva Koukku-Ronde ulkoasiainministeriön kehityspoliittisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.9.2005 lukien ja ulkoasiainneuvos Jorma Korhonen ulkoasiainministeriön kauppapoliittisen osaston osastopäällikön tehtävään 1.11.2005 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Oikeustieteen kandidaatti Anna-Maija Heino valtiovarainministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen 10.1.2005-31.7.2007. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 1603 4929)

Oikeustieteen maisteri Sanna Helopuro liikenne- ja viestintäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.1.2005 lukien. (LVM kansliapäällikkö Juhani Korpela 1602 8322)

Ympäristöneuvos, Diplom-Forstwirt Jussi Veikko Soramäki ympäristöministeriön ympäristöneuvoksen (A 26) virkaan 1.1.2005 lukien. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 21.12.2004 seuraavia asioita: 8,5 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian kuntien valtionosuusjärjestelmien kehittämiseen, Local Government Capital Development Grant System (LGCDG), vuosina 2005-2008. LGRP on työssään keskittynyt paikallishallinnon uudistamiseen ja päätösvallan siirtämiseen alemmille tasoille. Keskeisenä tavoitteena on ollut hyvän hallinnon periaatteen juurruttaminen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

16 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian köyhyyden vähentämisohjelmalle budjettitukena vuosina 2005-2008. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

Sisäasiainministeriön asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uusitaan lupapalveluiden aiheuttamien kustannusten kattamiseksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa 31.12.2007 saakka. (SM lupahallintopäällikkö Anne Aaltonen 1604 2224)

XA-360 kuljetuspanssariajoneuvoja koskeva puolustusvoimien hankinta. (PLM vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola 1608 8257)

Valtiovarainministeriön asetus verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta. Asetus uudistetaan, koska nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2004. Maksut säilyvät vuoden 2005 alusta lukien samansuuruisina kuin vuonna 2004. Tarkoituksena on, että eduskunnalle voitaisiin antaa esitys ennakkoratkaisuiden ja ennakkotietojen maksuperusteista vuoden 2005 alkupuolella. Lain voimaantultua annettavassa asetuksessa verohallinnon suoritteista perittäviin maksuihin ja muihin hinnoitteluperusteisiin tehtäisiin kaikilta osin kustannustason noususta aiheutuvat tarkistukset samoin kuin muut tarpeelliset muutokset. Asetuksen maksutaulukkoon tehdään kuitenkin tässä vaiheessa eräitä vähäisiä maksujen rakenteeseen ja yhdenmukaisuuteen liittyvä tarkistuksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa 31.12.2006 saakka. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Valtiovarainministeriön asetus tullilaitoksen suoritteiden maksullisuudesta. Asetuksella määrätään, mitkä tullilaitoksen suoritteet ovat valtion maksuperustelaissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita ja mistä suoritteista peritään maksu liiketaloudellisin perustein. Asetuksen maksutaulukossa määrätään julkisoikeudellisista suoritteista perittävät kiinteät maksut, jotka on tarkistettu vastaamaan omakustannusarvoa. Eräistä suoritteista peritään omakustannusarvosta poikkeava eli korkeampi tai alhaisempi maksu. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun. (VM neuvotteleva virkamies Ismo Mäenpää 1603 3077)

Suomen Kansallisoopperan Säätiön oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa näyttämötekniikan peruskorjauksesta johtuva esivuokrasopimus. Sopimuksesta aiheutuva vuosittainen vuokrakustannusten lisäys on 550 000 euroa 1.1.2008 alkaen. Samalla Töölönlahden oopperatalon nykyistä 1.1.2000 voimaan tullutta vuokrasopimusta jatketaan viidellä vuodella, irtisanomisaika mukaan lukien vuoden 2020 loppuun. (OPM neuvotteleva virkamies Risto Kivelä 1607 7478)

Opetusministeriön asetus opetushallituksen suoritteiden maksullisuudesta. Säännös vastaa asiasisällöltään voimassa olevaa säännöstä sen 1 §:n kohtia 6 ja 7 lukuun ottamatta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 1607 7271)

Helsingin yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Viikkiin rakennettavan eläinsairaalan käyttöön tulevan uudisrakennuksen noin 2 250 htm2:n tiloista yliopiston eläinlääketieteen laitoksen muiden tilojen yhteyteen. Sopimuksen kesto on 30 vuotta. Eläinsairaalan osuus vuosivuokrasta on noin 0,48 miljoonaa euroa ilman hoitokuluja. (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 1607 7341)

Opetusministeriön asetus yliopistojen eräistä suoritteista perittävistä maksuista. Nykyisen asetuksen voimassaolo päättyy 31.12.2004. Tarkoituksena on jatkaa asetuksen voimassaoloa yhdellä vuodella. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (OPM ylitarkastaja Teija Miller 1607 7226)

Palkkaussopimuksen tekeminen kilpailuviraston ylijohtajan Juhani Jokisen kanssa. Sopimuspalkka on 6 600 euroa kuukaudessa 1.1.2005 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

Valtion ydinjätehuoltorahaston vuoden 2005 talousarvion vahvistaminen. Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston hallintomenot, yhteensä 120 061 euroa sisältäen Valtiokonttorin sijoitustoimintapalkkiota varten tehdyn varauksen 27 000 euroa. Muilta osin rahaston talous määräytyy suoraan ydinenergialain ja kauppa- ja teollisuusministeriön vuotuisten varautumispäätösten perusteella. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Hyttinen 1606 4799)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Energiamarkkinaviraston maksullisista suoritteista. Asetuksen nojalla perittäisiin sähkö- ja maakaasuverkkotoimintaa koskevia hakemus- ja valvontamaksuja, kasvihuonekaasujen päästölupamaksuja sekä päästökaupparekisterin tilinavaus- ja tilinkäyttömaksuja yhteensä noin 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja se on voimassa vuoden 2005 loppuun. (KTM ylitarkastaja Mauri Valtonen 1606 4814)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 33.22.50 (Sotilasvammakorvaukset) arviomäärärahan ylittäminen 3 miljoonalla eurolla. Määrärahan ylitys aiheutuu pääosin siitä, että kunnille maksettavat sosiaali- ja terveydenhuollon avopalvelumenot ovat osoittautuneet suuremmiksi kuin mitä talousarviota laadittaessa arvioitiin. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 1607 3187)

Valtion kansaneläkerahaston takuusuorituksen tarkistaminen vuodelle 2004 106,8 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 1607 4423)

Valtion sairausvakuutusrahaston takuusuorituksen vahvistaminen vuodelle 2005 966 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 1607 4423)

Valtion sairausvakuutusrahaston takuusuorituksen tarkistaminen vuodelle 2004 730 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 1607 4423)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA

Puolustusvoimien osallistuminen kansainvälisiin harjoituksiin

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin tiistaina 21. joulukuuta puolustusvoimien osallistumista kansainvälisiin harjoituksiin vuonna 2005.

Kansainvälisiin kriisinhallintaharjoituksiin osallistuminen on olennaista Suomen kriisinhallintavalmiuksien kehittämisen kannalta. Harjoitusten pääpaino on monikansallisen yhteistoiminnan kehittämisessä. Harjoitustoiminnan avulla kehitetään puolustusvoimien henkilöstön valmiutta kriisinhallintatehtäviin ja hankitaan kokemuksia puolustusvoimien materiaalin käytöstä. Samalla hankitaan tietoa ja kokemusta kansallisen puolustuksen kehittämiseksi.

YK:n, EU:n ja Naton sotilaallisen kriisinhallinnan kehittyminen ja joukkotarpeet huomioidaan kansallisia kykyjä kehitettäessä. Lähtökohtana on erikoistuminen kansainvälisen kriisinhallinnan kannalta keskeisten ja kansallisen puolustuksen näkökulmasta tarkoituksenmukaisten kykyjen kehittämiseen. Erikoistumisessa hyödynnetään kansallista erikoisosaamista ja pitkään kokemukseemme perustuvia vahvuuksia.

Lisätietoja: yksikön johtaja, prikaatikenraali Arto Räty, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8142

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ilmailulaitoksen viranomaistehtävien uudelleenjärjestelyä pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä 16.12.2004 liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä esittää, että ilmailun julkiset hallintotehtävät siirrettäisiin Ilmailulaitoksesta eriytettävälle uudelle itsenäisellä viranomaiselle, Ilmailuhallinnolle. Erillisen viranomaisen perustamisen taustalla on uusi perustuslaki, liikelaitoslaki ja EU-lainsäädäntö. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että viranomaistoimintojen uudelleen järjestelyn yhteydessä säädettäisiin uusi ilmailulaki, jolla korvattaisiin vuonna 1995 voimaan tullut ilmailulaki. Valtion liikelaitoksena jatkava Ilmailulaitos huolehtisi edelleen valtion lentoasemista ja Suomen lennonvarmistusjärjestelmästä. Ilmailulaitos tarjoutuisi tuottamaan eräitä sen toimialaan liittyviä julkisia palvelutehtäviä. Työryhmän mietintö on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1971&menuid=13&channelitemid=9434. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, p. (09) 1602 8639, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.