Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 51/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.12.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 261/2004 vp) laiksi rangaistusten täytäntöönpanon hallinnosta annetun lain muuttamisesta. Vankeinhoitolaitoksen organisaatiota uudistetaan siten, että se muodostuu nykyisten 21 vankilan ja Vankimielisairaalan sijasta viidestä aluevankilasta ja valtakunnallisesta terveydenhuoltoyksiköstä. Aluevankilaan kuuluu rangaistusajan suunnitelman laatimisesta ja vangin sijoittamisesta vastaava sijoittajayksikkö sekä rangaistuksen täytäntöönpanosta ja tutkintavankeuden toimeenpanosta vastaavia vankiloita. (OM hallitusneuvos Leena Kuusama 1606 7734)

Esitys (HE 262/2004 vp) vankeutta ja ehdonalaista vapauttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Määräajaksi ja elinkaudeksi tuomittujen ehdonalaista vapauttamista koskevat säännökset uudistetaan. Lisäksi otetaan käyttöön valvottu koevapaus. Rikoslakiin lisätään uutena lukuna vankeutta koskevat yleissäännökset sekä säännökset ehdonalaisesta vapauttamisesta, valvotusta koevapaudesta ja jäännösrangaistuksen määräämisestä. Pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä ja ehdonalaisen vapauden valvonnasta säädetään erillisinä lakeina. Pitkäaikaisvankien vapauttamisesta päättää Helsingin hovioikeus. Vankilaoikeus lakkautetaan ja kumotaan laki vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä (317/1953). Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (OM hallitusneuvos Jussi Pajuoja 1606 7819)

Esitys (HE 263/2004 vp) vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaksi lainsäädännöksi. Uusi vankeuslaki ja tutkintavankeuslaki säädetään sekä tehdään pakkokeinolakiin (450/1987) ja eräisiin muihin lakeihin uudistuksen edellyttämät muutokset. Kokonaisuudistuksen lähtökohtana on säätää vankien oikeuksista ja perusoikeuksien rajoituksista täsmällisesti laissa perustuslain edellyttämällä tavalla. Keskeisiä ehdotuksia ovat vankeuden tavoitteiden uudelleenmäärittely, toimivaltuuksia koskevien säännösten uudistaminen, sijoittajayksiköiden toiminnan säätely sekä vankien sijoittamismenettelyn uudistaminen. Olennainen muutos on rangaistusajan suunnitelmaa koskeva säätely. Vankien toimintarahajärjestelmä uudistetaan. Vangin ja tutkintavangin muutoksenhakujärjestelmä uudistetaan siten, että ensi asteen muutoksenhakuna on hallinnon sisäinen oikaisumenettely. Tutkintavangin säilyttämiselle poliisin säilytystilassa tulee enimmäisaika, josta poikkeaminen edellyttää erittäin painavaa syytä. Uutta on myös tutkintavankien kurinpitojärjestelmä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2006. (OM lainsäädäntöneuvos Ulla Mohell 1604 7892)

Esitys (HE 264/2004 vp) laiksi kuntajakolain muuttamisesta. Kuntajakolain säännöksiä muutetaan siten, että ne ohjaavat kuntia parantamaan kuntajaon muutoksen yhteydessä myös palvelujen tuotantorakenteita. Muutokset koskevat kuntien velvollisuutta laatia kuntajaon muutoksen perusteella hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus ja laskennallista yhdistymisavustusta, valtionosuuksien vähenemisen korvaamista sekä investointi- ja kehittämishankkeiden tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi tarkennetaan kuntajaon muutoksen erityistä edellytystä koskevaa säännöstä kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisvelvollisuuden osalta. Laki on tarkoitettu voimaan 1.4.2005. Investointi- ja kehittämishankkeiden tukea koskeva säännös on määräaikainen ja sitä sovellettaisiin vuosien 2006-2009 alusta voimaan tuleviin kuntajaon muutoksiin. (SM lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu 1604 4500)

Esitys (HE 265/2004 vp) laiksi järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Järjestyksenvalvontatoiminnan oikeudellinen sääntely ajanmukaistetaan järjestyksenvalvojien ammattitaidon ja turvallisuustoimenpiteiden kohteena olevien oikeusturvan varmistamiseksi. Muutoksilla pyritään myös tehostamaan järjestyksenvalvontatoiminnan viranomaisvalvontaa. Lisäksi nykyisin tietyiltä osin yksinomaan asetustasolla toteutettu sääntely nostetaan perustuslain edellyttämällä tavalla lain tasolle. (SM yksikön päällikkö Janne Kerkelä 1604 2847)

Esitys (HE 266/2004 vp) laiksi poliisilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lakimuutosten päätavoitteena on tehostaa järjestäytyneen rikollisuuden estämistä, paljastamista ja selvittämistä. Poliisin toimivaltuuksien tarkistuksilla pyritään vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Erityisesti pyritään parantamaan poliisin valmiuksia ennalta estää terrorismia. (SM ylitarkastaja Keijo Suuripää 1604 3872)

Esitys (HE 267/2004 vp) laeiksi tieliikennelain, ajoneuvolain ja ajoneuvoliikennerekisteristä annetun lain muuttamisesta. Tieliikennelakiin lisätään uusi luku, joka koskee tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontaa ja ajopiirturin käyttöä. Lisäksi lukuun sisällytetään uuden, kuorma- ja linja-autoihin vaadittavan digitaalisen ajopiirturin käyttöönottamiseksi tarvittavat säännökset, kuten laitteissa käytettävien ajopiirturikorttien myöntämis- ja peruuttamisedellytykset. Lisäksi muutetaan ajoneuvolaissa olevia ajopiirturia koskevia säännöksiä siten, että säännökset koskevat jatkossa myös digitaalisia ajopiirtureita. Myös ajoneuvoliikennerekisteristä annettua lakia muutetaan siten, että tieliikenteen valvontalaitteiden korttien käsittelijän oikeutta saada ajopiirturikortteja koskevia tietoja rekisteristä laajennetaan. Lisäksi rekisterissä olevien ajopiirturikortteja koskevien tietojen poistamissäännöksiä muutetaan siten, että tietojen poistaminen sidotaan kortin voimassaoloajan päättymiseen. (LVM vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö 1602 8503)

Tasavallan presidentti peruutti hallituksen esityksen väylämaksulain muuttamisesta (HE 240/2004 vp). (LVM hallitusneuvos Aila Salminen 1602 8491)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 14.12.2004 seuraavat lait:

Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009 (HE 144/2004 vp). Laki sisältää säännökset työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuvapautuksen toteuttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009. Maksuvapaus koskee yksityisiä ja kuntatyönantajia, valtion liikelaitoksia, kuntayhtymiä sekä kyseisten kuntien liikelaitoksia, evankelis-luterilaista kirkkoa, sen seurakuntaa ja seurakuntayhtymää, ortodoksista kirkkokuntaa ja sen seurakuntaa sekä Kainuun hallintokokeilusta annetun lain mukaista maakuntahallintoa. Maksuvapautuksen enimmäismäärä on 30 000 euroa kultakin palkanmaksuvuodelta maksettavasta sosiaaliturvamaksusta. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Laki valtion talousarviosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta (HE 152/2004 vp). Yliopistojen tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen tehostamiseksi siirrytään järjestelyyn, jossa yliopistojen yksin tai yhdessä muiden kanssa perustamat osakeyhtiöt (yliopistoyhtiöt) voivat toimia yliopiston tutkimus- ja taiteellisen toiminnan tulosten kaupallisina hyödyntäjinä ja jossa hyödyntämisestä saatavat tulot voidaan ohjata välittömästi yliopistojen käyttöön. Järjestely edellyttää valtion talousarviosta annetun lain nettobudjetointia koskevan 3 a §:n soveltamisalan laajentamista yliopistojen tutkimus- ja taiteellisen toiminnan sekä yliopistoyhtiöiden kautta tapahtuvan tutkimus- ja taiteellisen toiminnan tulosten kaupallisen hyödyntämisen tuloihin ja menoihin. Näiden tulojen ja menojen nettobudjetoinnista on kuitenkin aina erikseen tarkemmin päätettävä talousarviossa. Laki tulee voimaan 1.8.2005. (VM hallitusneuvos Raija Isotalo 1603 3023)

Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 117/2004 vp). Jos kunta tai sen omistama yhtiö vuosina 2004-2007 luovuttaa omistamansa vuokratalokiinteistön, asumisoikeustalokiinteistön taikka vuokratalo- tai asumisoikeustaloyhtiön osakkeet yhden tai useamman kunnan omistamalle osakeyhtiölle tai sen omistamalle yhtiölle ja saa vastikkeeksi vastaanottavan yhtiön osakkeita, verovirasto palauttaa suoritetun veron hakemuksesta. Verovapaus edellyttää Valtiokonttorin antamaa todistusta siitä, että luovutus täyttää verovapauden edellytykset. Lakia sovelletaan vuosina 2004-2007 tapahtuneisiin luovutuksiin. Varainsiirtoverolakiin ja asuintalovarauksesta annettuun lakiin tehdään lisäksi eräät lakitekniset muutokset. Lait tulevat voimaan 15.12.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa lain vaikutuksia yleishyödyllisten asuntotoimijoiden asemaan. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 1603 4753)

Laki tieliikennelain muuttamisesta (HE 104/2004 vp). Määräaikaisille ajokielloille säädetään vähimmäispituudet. Poliisin määrättävissä ajokielloissa yhdenmukaistetaan myös ajokieltojen enimmäisajat ja muutoksenhakumenettely. Rikosten uusimisella on vaikutus ajokiellon kestoon, ja myös vähimmäisajat pitenevät porrastetusti. Ajokiellon tehoa lisätään myös sillä, että ajokielto toistuvista liikennerikkomuksista on määrättävä täytäntöön pantavaksi välittömästi, kun päätös ajokiellosta on tehty. Kuljettajantutkintoon määräämisestä ajokiellon sijaan luovutaan. Lisäksi liikennevalvonnan yhteydessä tapahtuvan näkökyvyn tarkastamisen sijaan kuljettaja voi osoittaa vaatimusten täyttymisen paitsi lääkärin myös optikon antamalla lausunnolla. Laki tulee voimaan 1.3.2005. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy kokonaisvaltaisen ajokieltojärjestelmän ja sen perusteiden selvityksen pohjalta toimenpiteisiin yhtenäisemmän ja helpommin miellettävän ajokieltojärjestelmän luomiseksi. (LVM vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen 1602 8629)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan vastauksen hallituksen esitykseen valtioneuvoston lainanottovaltuudesta merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 233/2004 vp). Valtioneuvostolle myönnettyä lainanottovaltuuteen liittyvää oikeutta johdannaissopimusten tekemiseen laajennetaan siten, että näitä sopimuksia voidaan tehdä harkinnan mukaan. Lainanoton määrälliset rajoitukset niiden suuruutta lisäämättä muutetaan samalla euromääräisiksi, jolloin valtionvelan nimellisarvo saa toistaiseksi olla enintään 73 miljardia euroa ja lyhytaikaisen velan osuus tästä enintään 10 miljardia euroa. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 14.12.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kirgisian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (957/2003) tulee voimaan 15.12.2004. Asetus tulee voimaan 15.12.2004. (UM kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi 1605 6174)

Tasavallan presidentin asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A ja B liitteeseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta sekä sopimuksen A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (899/2004) tulee voimaan 1.1.2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

Tasavallan presidentin asetus patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen voimaansaattamisesta ja patenttilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (990/2004) tulee voimaan 1.1.2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (KTM ylitarkastaja Heli Siukonen 1606 3580)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.12.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomalaisen rauhanturvaajan lähettäminen Afrikan unionin konfliktinhallintakeskukseen. Tehtävänä on Darfuriin perustetun AU:n AMIS II-operaation suunnittelun tukeminen, ja siihen saattaa liittyä myös toimimista operaation johtoportaissa Khartumissa ja El Fashirissa. (UM lähetystöneuvos Hannele Voionmaa 1605 5485)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 14.12.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti myönsi 22 hengenpelastusmitalia. (SM pelastusylijohtaja Pentti Partanen 1604 2960)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 14.12.2004 seuraavat nimitysasiat:

Hallitusneuvos, varatuomari Matti Juhani Halen ja määräaikainen erityisasiantuntija, oikeustieteen lisensiaatti Anne Elina Niemi korkeimman hallinto-oikeuden kahteen määräaikaisen hallintoneuvoksen virkaan ajaksi 1.1.-31.3.2005. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Hovioikeudenneuvos Saara Keijukka Laapas Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.1.2005 lukien, hallinto-oikeustuomari Marja-Liisa Nurmi Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2005 lukien, hallinto-oikeustuomari Juha Aarre Alhonnoro Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2005 lukien ja ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Matti Tapani Haapaniemi Kouvolan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Käräjätuomari Jari Jouko Allan Kirmo Hämeenlinnan käräjäoikeuden käräjätuomarin (maaoikeusasioiden vastuutuomari) virkaan 1.1.2005 lukien, käräjätuomari Timo Antero Lehtonen Kauhajoen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2005 lukien, yli-insinööri Simo Mikael Mikkola Vaasan käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin virkaan 1.2.2005 lukien, käräjätuomari Jorma Antero Eirola Jyväskylän käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.2.2005 lukien ja käräjätuomari Martti Juhani Juntikka Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 16.12.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus kielilain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Valtioneuvosto antaa ensimmäisen kielilainsäädännön soveltamista koskevan kertomuksensa eduskunnalle vaalikauden neljänsien valtiopäivien aikana. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OM hallitusneuvos Paulina Tallroth 1606 7726) Valtioneuvoston asetus eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annetun lain voimaantulosta. Eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta annettu laki (625/2004) tulee voimaan 1.1.2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (VM neuvotteleva virkamies Jukka Vanhanen 1603 4753)

Valtioneuvoston asetus opintotukiasetuksen 4 §:n muuttamisesta. Opintotukiasetuksen 4 §:ssä säädetään opintojen riittävästä edistymisestä. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opintojen mitoitusjärjestelmä uudistuu ja yhtenäistyy. Molemmissa luovutaan opintoviikkoihin pohjautuvasta mitoitusjärjestelmästä ja siirrytään käyttämään eurooppalaiseen opintosuoritusten mitoitusjärjestelmään pohjautuvaa opintopistejärjestelmää. Tästä syystä myös opintojen edistymisen seurannassa tulee siirtyä käyttämään opintopisteisiin pohjautuvaa järjestelmää. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Valtioneuvoston asetus yleisistä kielitutkinnoista. Yleisistä kielitutkinnoista annetun lain (964/2004) nojalla annetaan tarkemmat säännökset yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunnan asettamisesta, kokoonpanosta, tehtävistä ja päätöksenteosta sekä tutkinnon järjestäjien kanssa tehtävien sopimusten sisällöstä, kielitutkintojen osakokeista ja tutkinnon arvioijien kelpoisuuksista. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM hallitusneuvos Marja-Riitta Pönkä 1607 7271)

Valtioneuvoston asetus kirkon keskusrahastosta annetun lain täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 5 §:n muuttamisesta. Asetukseen tehdään yleisen verolainsäädännön terminologian mukaiset tarkastukset. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 1607 7322)

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2004. Maidon kuljetusavustusta voidaan vuonna 2004 myöntää meijereille yhteensä enintään 1,85 miljoonaa euroa seuraavasti: Kainuun osuusmeijeri 0,577 miljoonaa euroa, Jk Juusto Kaira Oy 0,373 miljoonaa euroa ja Osuuskunta Lapin maito 0,900 miljoonaa euroa. Asetus tulee voimaan 22.12.2004. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2004 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta. Lihan kuljetusavustusta myönnetään Lapin läänin alueella tuotetusta lihasta. Kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikalta elintarvikeviraston hyväksymään teurastamoon tai kunnan valvontaviranomaisen hyväksymään teurastuspaikkaan tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista. Kuljetusavustusta maksetaan tuotantopaikan sijainnista riippuen 33,6-134,6 euroa tonnilta. Tukialueella C4-P5 tapahtuvista sairaan eläimen erillisistä kuljetuksista maksetaan enintään 118 euroa kuljetuskertaa kohden. Kiloperusteista lihan kuljetusavustusta ei sairaasta eläimestä tällöin makseta. Asetus tulee voimaan 22.12.2004. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Valtioneuvoston asetus ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain muuttamisesta annettu laki (542/2004) tulee voimaan 1.1.2005. Lakia sovelletaan kuitenkin jo 1.7.2004 lukien aiheutuneista kustannuksista maksettavaan tukeen. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (LVM merenkulkuneuvos Raimo Kurki 1602 8490)

Valtioneuvoston asetus patenttiasetuksen 52 b §:n muuttamisesta. Patenttilakia (550/1967) on muutettu kansainvälisen patenttihakemuksen jatkamista koskevan määräajan osalta siten, että määräaika kansainvälisen patenttihakemuksen jatkamiselle Suomen osalta on aina 31 kuukautta, riippumatta siitä, onko hakija pyytänyt kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta. Patenttiasetuksen (669/1980) 52 b §:ää muutetaan patenttilain muutoksen edellyttämällä tavalla. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (KTM ylitarkastaja Heli Siukonen 1606 3580)

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomien vähittäismyynnistä lähettämällä niitä tilaajalle tai ostajalle annetun asetuksen muuttamisesta. Alkoholijuomien vähittäismyynnin lupahallinto päätettiin vuonna 2002 siirtää kokonaan lääninhallituksille. Kun alkoholiyhtiön luovutuspaikkaluvan on tähän asti myöntänyt Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus, asetuksen mukaan luvan myöntää lääninhallitus. Alkoholiyhtiö on voinut lähettää alkoholijuomia ostajalle esimerkiksi syrjäseudulla tai yritysmyynnissä vain, jos paikkakunnalla ei ole alkoholijuomamyymälää tai luovutuspaikkaa. Asetuksen mukaan tällaisesta rajoituksesta luovutaan. Asetuksen 11 §:n 3 momentissa oleva virheellinen pykäläviittaus 8 §:n 2 momenttiin on korjattu 8 §:n 3 momentiksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 1607 4018)

Valtioneuvoston asetus alkoholijuomista ja väkiviinasta annetun asetuksen muuttamisesta. Alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallinto päätettiin vuonna 2002 siirtää kokonaan lääninhallituksille 1.1.2005 lukien. Asetuksessa säädetään alkoholilain valvonnan kuuluvan edelleen alueellaan lääninhallituksille ja koko maassa Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle sekä lääninhallitusten ohjauksen kuuluvan Tuotevalvontakeskukselle. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Ismo Tuominen 1607 4018)

Valtioneuvoston asetus tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkasummaan luettavista työansioista. Asetuksessa annetaan vuodelle 2005 tapaturmavakuutuslain 35 §:ssä edellytetyt tarkemmat määräykset tapaturmavakuutusmaksun perusteena olevaan palkkaan luettavista työansioista. Tällaisina työansioina pidetään palkkaa tai muuta vastiketta, joka on maksettu korvauksena työstä. Ulkomaan työn osalta vastikkeena pidetään palkkaa, jota vastaavasta työstä Suomessa on maksettava tai palkkaa, jonka muutoin voidaan katsoa vastaavan sanottua työtä. Asetus vastaa sisällöltään voimassa olevaa asetusta jonka voimassaolo päättyy kuluvan vuoden lopussa. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja se on voimassa vuoden 2005 loppuun. (STM hallitussihteeri Jaakko Hannula 1607 3883)

Valtioneuvoston asetus valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta. Vuoden 2005 alusta tulee voimaan laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta. Asetuksessa säädetään tarkemmin mainitussa laissa tarkoitetun etuuden saamisedellytyksistä sekä tietojen antamisesta, saamisesta ja edelleen luovuttamisesta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Valtioneuvoston asetus rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella toteutetaan valtioneuvoston veteraanipoliittisissa linjauksissa 2004-2007 tavoitteeksi asetettu rintamaveteraanien kattava ja säännöllinen kuntoutus. Uudistuksella siirretään kuntoutuksen painopistettä laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 kuitenkin siten, että laitoskuntoutusjakson lyhentämistä koskevaa muutosta sovelletaan niihin kuntoutusjaksoihin, jotka alkavat 1.9.2005 tai sen jälkeen. (STM hallitussihteeri Päivi Kaartamo 1607 4353)

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annetun asetuksen 8 §:n muuttamisesta. Asetus liittyy 26.11.2004 vahvistettuun sotilasvammalain muutokseen, jonka mukaan Ruotsissa pysyvästi asuville vähintään 20 prosentin työkyvyttömyysasteen omaaville sotainvalideille korvataan yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Ateriointi järjestetään suomalaista Lounasseteli-järjestelmää vastaavalla Rikskupong-järjestelmällä. Valtiokonttori vahvistaa korvattavan aterian hinnan vuosittain noudattaen Ruotsissa verotuksessa lounasedulle vahvistettua arvoa sekä päättää lounasseteleiden hankinnasta ja toimitustavasta. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 1607 3187)

Valtioneuvoston asetus sotilasvammalain mukaisten korvausten sitomisesta palkka- ja hintatason muutokseen. Asetus liittyy vuoden 2005 alusta voimaan tulevaan työeläkkeiden indeksijärjestelmän muutokseen. Sotilasvammalain mukaisten korvausten tarkistamisessa palkka- ja hintatason muutoksen johdosta käytetään jatkossa työntekijäin eläkelain 9 §:n mukaista työeläkeindeksiä riippumatta vahingoittuneen, sairastuneen tai edunjättäjän iästä. Asetus sisältää laskusäännöt siitä, miten korvausten tarkistaminen toimitetaan. Asetuksella kumotaan valtioneuvoston asetus (567/2001) sekä sosiaali- ja terveysministeriön päätös (1609/1995). Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 1607 3187)

Valtioneuvoston asetus Työttömyysvakuutusrahaston ohjesäännöstä annetun asetuksen 3 §:n muuttamisesta. Asetuksella muutetaan työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvoston kokoonpanon määräytymistä siten, että valtioneuvosto nimittää seitsemän jäsentä Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n asettamista ehdokkaista. Teollisuuden ja Työnantajien Keskusliitto ja Palvelutyönantajat ovat yhdistyneet Elinkeinoelämän keskusliitto ry:ksi, joka aloittaa toimintansa 1.1.2005. Tämän johdosta asetuksen 3 §:n 1 momenttia muutetaan siten, että hallintoneuvoston seitsemän jäsentä nimitetään Elinkeinoelämän keskusliitto ry:n, kolme kunnallisen työmarkkinalaitoksen, yksi evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnan, yksi Maaseudun Työnantajaliiton, kolme Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry:n, kaksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n ja yksi Akava ry:n asettamista ehdokkaista. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 1607 3868)

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta. Nuorten ensimmäisen omistusasunnon hankintaa tukevan asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP) mukaisten korkotukilainojen omavastuukorkoa alennetaan nykyisestä 4,5 prosentista 3,8 prosenttiin. Asetus tulee voimaan 1.6.2005 ja se koskee myös jo aiemmin nostettuja korkotukilainoja. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

Valtioneuvoston asetus omistusasuntojen korkotukilainojen yleisistä ehdoista annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:n muuttamisesta. Omistusasuntojen korkotuessa sovellettavaa omavastuukorkoa alennetaan nykyisestä 4,5 prosentista 3,8 prosenttiin. Asetus tulee voimaan 1.6.2005 ja se koskee myös jo aiemmin nostettuja korkotukilainoja. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 16.12.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskevien asioiden esittelijäksi valtioneuvostossa 1.1.2005 lukien valtioneuvoston esittelijä, erityisasiantuntija Jannika Enegren-Åberg sekä hänen estyneenä ollessaan lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren ja lainsäädäntöjohtaja Matti Niemivuo. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 1606 7621)

Päätös asettaa kuntien eläkelautakunta toimikaudeksi 1.1.2005-31.12.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: varatuomari Pekka Tuomisto (osastopäällikkö Juhani Rantamäki); varapuheenjohtaja: varatuomari Aino Lassila (varatuomari Katriina Alaviuhkola); lääkärijäsen: ylilääkäri Antti Huunan-Seppälä (ylilääkäri Kiti Mller); vakuutustoimintaan perehtyneet jhsenet: apulaisosastopäällikkö Matti Toiviainen (varatuomari Outi Antila), varatuomari Pasi Koskinen (oikeustieteen kandidaatti Kari Peltonen); muu jäsen: oikeustieteen lisensiaatti Paula Ilveskivi (sopimussihteeri Marjo Katajisto); Suomen Kuntaliitto ry:n ehdotuksesta: johtaja Heikki Telakivi (neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla), työmarkkinalakimies Lauri Niittylä (neuvotteleva lakimies Sami Uotinen), koulutuspäällikkö Kaj Lindqvist (johtaja Rolf Erikson); kunnallisten pääsopijajärjestöjen ehdotuksesta: lakimies Jarmo Pätäri (lakiasiamies Jari Järvi), lakimies Matti Koskinen (lakimies Keijo Karhumaa), lakiasiain päällikkö Marja Lounasmaa (edunvalvonta-asiamies Riitta Lehtovirta). (SM hallitusneuvos Heli Backman 1604 2238)

Päätös hyväksyä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 1604 2722)

Päätös asettaa keskusverolautakunta 31.12.2009 päättyväksi viisivuotiskaudeksi. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: johtava veroasiantuntija, OTK Sirpa-Liisa Venesjärvi (ylitarkastaja Kari Aaltonen) Verohallitus; jäsenet: hallitusneuvos Tarja Jääskeläinen (hallitusneuvos Matti Haln) valtiovarainministeri1, lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola (lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila) valtiovarainministeriö, johtaja, OTK Marjaana Haarala (varapuheenjohtaja) Konserniverokeskus (ylitarkastaja Pirjo Räty Verohallitus), lakimies Pasi Pönkä (verolakimies Tarja Tarkiainen) Suomen Kuntaliitto, osastopäällikkö, OTT, KTM Hannele Ranta-Lassila (varatoimitusjohtaja, OTT Pauli K. Mattila) Keskuskauppakamari, johtaja, OTK Timo Sipilä (lakimies, varatuomari Helena Ålgars) Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y., OTL Markku Kuoppamäki Palvelualojen ammattiliitto PAM (ekonomisti Helena Pentti) Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK r.y., johtava veroasiantuntija, varatuomari Tero Honkavaara (veroasiantuntija Mika Jokinen) Elinkeinoelämän keskusliitto. (VM neuvotteleva virkamies Helena Ikonen 1603 3161)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä (EK 28/2004 vp) Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle toiminnastaan pöytäkirjaan ja ryhtyä kertomuksen edellyttämiin toimenpiteisiin. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös määrätä valtiovarainministeriön ylitarkastaja Hanna Vuojela valtioneuvoston esittelijäksi. (VM vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu 1603 4708)

Päätös asettaa valtion eläkelautakunta toimikaudelle 1.1.2005-31.12.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: puheenjohtaja Outi Antila; varapuheenjohtaja: hallitusneuvos Veikko Liuksia (ylitarkastaja Pirkko Janas); jäsenet: neuvotteleva virkamies Sinikka Wuolijoki (hallitussihteeri Risto Leikos), neuvotteleva virkamies Erik Strömberg (ylitarkastaja Päivi Lanttola), lääketieteen tohtori Mikael Nyström (lääketieteen tohtori Juha Liira), neuvottelupäällikkö Markku Nieminen (lakimies Jarmo Pätäri), neuvottelupäällikkö Seppo Väänänen (puheenjohtaja Leena Tuikkanen), talous- ja sosiaalipoliittinen sihteeri Ilkka Alava (lakimies Heikki Sipiläinen). (VM ylitarkastaja Riikka Rask 1603 4945)

Päätös myöntää sosiaalipoliittinen sihteeri Anne Rissaselle ero opintotuen muutoksenhakulautakunnan varajäsenen tehtävästä ja määrätä hänen tilalleen sosiaalipoliittinen sihteeri Jouni Parkkonen toimikaudeksi 1.1.2005-30.4.2007. (OPM neuvotteleva virkamies Leena Koskinen 1607 7443)

Päätös nimittää Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston johtokunnan Suomea edustavat jäsenet ja varajäsenet kolmivuotiskaudeksi 2005-2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): ministeri Pär Stenbäck (kansanedustaja Kimmo Sasi), valtiotieteiden tohtori Tytti Isohookana-Asunmaa (kansanedustaja Irina Krohn) ja toimitusjohtaja Ulf Sundqvist (kansanedustaja Outi Ojala). Ministeri Pär Stenbäck määrätään toimimaan vuorovuosina rahaston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. (OPM hallitusneuvos Fredrik Forsberg 1607 7248)

Päätös hyväksyä maaseutupoliittisen kokonaisohjelman erityisohjelma vuosiksi 2005-2006. Maaseutupoliittinen erityisohjelma on yksi alueiden kehittämislain tarkoittamasta neljästä erityisohjelmasta ja se edistää valtakunnallisten alueiden kehittämistavoitteiden toteuttamista maaseudulla. Ohjelma määrittelee hallituksen maaseudun kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet lähivuosina sekä vahvistaa eri tasoilla tehtävän maaseudun kehittämistyön johdonmukaisuutta ja sovittaa valtakunnallisia tavoitteita yhteen maakuntaohjelmien kanssa. Ohjelman toimenpiteillä edistetään tasapainoista alueellista kehitystä, yrittäjyyttä ja maaseudun palveluverkoston toimivuutta, nostetaan osaamisen tasoa ja vahvistetaan maaseudun toimintarakenteita. Luonteensa mukaisesti erityisohjelma sisältää laajan maaseutupolitiikan toimenpiteitä ja yhdensuuntaistaa alueellista ja valtakunnallista kehittämistyötä. (MMM ylitarkastaja Risto Matti Niemi 1605 4256)

Päätös maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun määräajan asettamisesta. Määräaika koskee Euroopan yhteisöjen komissiolle tehtävää esitystä luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa koskevan ohjelmaesityksen muuttamisesta. Määräaika päättyy 22.12.2004. (MMM ylitarkastaja Esa Hiiva 1605 2657)

Päätös asettaa Tiehallinnon johtokunta toimikaudeksi 1.1.-31.12.2005. Kokoonpano: puheenjohtaja: toimitusjohtaja, varatuomari Matti Vuoria; varapuheenjohtaja: yli-insinööri Mikko Ojajärvi; jäsenet: kansliapäällikkö Sirkka Hautojärvi, kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen, toimitusjohtaja Kaarina Aho ja tarkastaja Erkki Myllyaho (henkilöstön edustaja). (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 1602 8483)

Päätös määrätä hallitussihteeri Juhani Turunen sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosastolta varajäsenenään ylitarkastaja Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriön terveysosastolta ja opetusneuvos Seppo Niinivaara opetusministeriöstä varajäsenenään hallitussihteeri Merja Leinonen opetusministeriöstä Liikenneturvan hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi vuosiksi 2005 ja 2006. (LVM vanhempi hallitussihteeri Eija Maunu 1602 8571)

Päätös vahvistaa valtion televisio- ja radiorahaston käyttösuunnitelma varainhoitovuodelle 1.1.-31.12.2005. Valtion televisio- ja radiorahaston varoja käytetään varainhoitovuonna 2005 Yleisradio Oy:n menojen rahoittamiseen 395 470 000 euroa. Viestintävirastolle arvioidaan aiheutuvan televisiomaksujen perinnästä ja tarkastuksesta sekä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain valvonnasta aiheutuvia kustannuksia 11 903 000 euroa. Valtion varoin rakennettujen lähetysasemien tekijänoikeuskustannusten korvaamiseen käytetään 371 000 euroa. Liikenne- ja viestintäministeriön käyttöön televisio- ja radiotoiminnan edistämiseen osoitetaan 250 000 euroa ja rahaston tilintarkastukseen 8 000 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös asettaa Huoltovarmuuskeskuksen johtokunta vuosiksi 2005-2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Juhani Turunen valtiovarainministeriö; jäsenet: yksikön päällikkö Ilkka Saarinen ulkoasiainministeriö, maatalousneuvos Taina Vesanto maa- ja metsätalousministeriö, pääjohtaja Rauni Hagman liikenne- ja viestintäministeriö/Viestintävirasto, apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriö, ylijohtaja Eero Lavonen puolustusministeriö, neuvotteleva virkamies Päivi Janka kauppa- ja teollisuusministeriö, johtaja Jaakko Kekoni kauppa- ja teollisuusministeriö/Pohjois-Savon TE-keskus, pääkonsuli Eija Malmivirta PTS/Merei Energy Consulting Oy Ltd, johtaja Jukka Veteläsuo PTS/Elisa Oyj, varatoimitusjohtaja Pekka Huttula PTS/Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto. Supistettu johtokunta: puheenjohtaja: apulaisosastopäällikkö Henrik Räihä; varapuheenjohtaja: alivaltiosihteeri Juhani Turunen, maatalousneuvos Taina Vesanto, ylijohtaja Eero Lavonen, pääjohtaja Rauni Hagman, neuvotteleva virkamies Päivi Janka. (KTM vanhempi hallitussihteeri Kari Mäkinen 1606 3523)

Päätös nimittää työsuhdekeksintölautakunta toimikaudeksi 1.1.2005-31.12.2006. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hovioikeudenneuvos Antti Kuningas Helsingin hovioikeus; puolueettomat jäsenet: johtaja, varatuomari Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallitus (kansainvälisten asioiden koordinaattori, varatuomari Marjo Aalto-Setälä Patentti- ja rekisterihallitus), yli-insinööri, diplomi-insinööri Toivo Jalonen Patentti- ja rekisterihallitus (yli-insinööri, diplomi-insinööri Ritva Oinonen Patentti- ja rekisterihallitus); työnantajien edustajat: asiantuntija, varatuomari Pekka Salomaa Elinkeinoelämän Keskusliitto EK (erityisasiantuntija, varatuomari Antti Maijala Elinkeinoelämän Keskusliitto EK), lakimies Tiina Aitlahti Lääketeollisuus ry (lakimies Olli-Pekka Myllynen Lääketeollisuus ry), lakimies, varatuomari Pekka Hukkanen Teknologiateollisuus ry (varatuomari Markku Kortekangas Teknologiateollisuus ry); työntekijäin edustajat: lakimies Anu-Tuija Lehto Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (lakimies Arjo Suonperä Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry), asiamies Juha Teerimäki AKAVA/ Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry (lakimies Jyrki Suihkonen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry), varatuomari Christina Karlia-Palomäki Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry. (diplomi-insinööri Lassi Hippeläinen Suomen Keksijäin Keskusliitto KEKE ry). (KTM hallitussihteeri Karri Puustinen 1606 4784)

Päätös määrärahan alueellisesta kiintiöinnistä haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisiin hankkeisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille (TE-keskuksille) kiintiöidään valtion vuoden 2004 kolmannessa lisätalousarviossa momentille 32.30.40 myönnetty siirtomääräraha 1 800 000 euroa käytettäväksi haja-asutusalueiden kyläkauppojen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen mukaisiin kyläkauppojen investointihankkeisiin. (KTM ylitarkastaja Raimo Puhto 1606 3688)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Valtioneuvosto jatkaa Finnvera Oyj:lle alueellisen korkotuen ja erityiskorkotuen maksamisesta antamansa sitoumuksen voimassaoloaikaa kahdella vuodella vuosiksi 2005 ja 2006. Sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle maksetaan alueellista korkotukea ja erityiskorkotukea siirrettäväksi edelleen luotonsaajille. Alunperin 1.1.1999 voimaan tulleeseen sitoumukseen tehdään myös muutoksia, joista keskeisimmät koskevat erityislainojen korkotukiprosentin alentamista nykyisen alhaisen korkotason vallitessa 3 %:sta 2,25 %:iin, yrittäjälainojen korkotukikauden lyhentämistä kymmenestä vuodesta kahdeksaan vuoteen sekä alueellisen korkotuen maksukauden uudelleen jaksotusta kahden vuoden sijasta kolmelle vuodelle. Alkavien yritysten ja kasvuyritysten korotettu valtion luottotappiokorvausosuus olisi mahdollista rahoittaa erityiskorkotukien alentamisen ja yrittäjälainojen korkotukikauden lyhentämisellä saavutettavalla valtion korkotukimenojen pienentymisellä. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle antaman luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antaman sitoumuksen voimassaoloaikaa jatketaan kahdella vuodella vuosiksi 2005 ja 2006. Sitoumuksen perusteella valtion varoista korvataan yhtiölle sitoumuksessa määritelty osa yhtiön laina- ja takaustoiminnasta syntyneistä luotto- ja takaustappioista. Alunperin 1.1.1999 voimaan tulleeseen sitoumukseen tehdään myös muutoksia, joista keskeisimmät koskevat aloittavien yritysten ja kasvuyritysten korotettua valtion luottotappiokorvausosuutta kaksivuotisen kokeilukauden ajan. Korotettu luottotappiokorvausosuus rahoitetaan nykyisen alhaisen korkotason mahdollistaman erityiskorkotukien alentamisen ja yrittäjälainojen korkotukikauden lyhentämisellä saavutettavalla valtion korkotukimenojen pienentymisellä. Sitoumuksessa yhdistetään myös korkotuettomien investointi- ja käyttöpääomalainojen ja takausten vuosittaisen myöntämisvaltuuden joustavoittamiseksi. Lisäksi Finnvera Oyj:n kansainvälistymislainoja ja -takauksia koskevasta hyväksyttävien kohdemaiden luettelosta luovutaan ja otetaan käyttöön Finnvera Oyj:n ulkomaisessa riskinotossa käytössä olevan maaluokituksen maaluokat 0-4. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Päätös valtioneuvoston Finnvera Oyj:lle toimintatuen maksamisesta antaman sitoumuksen muuttamisesta. Finnvera Oyj:lle toimintatuen maksamisesta antaman sitoumuksen voimassaoloaikaa jatketaan yhdellä vuodella. Sitoumuksen perusteella Finnvera Oyj:lle maksettavalla toimintatuella katetaan niitä kustannuksia, joita yhtiölle syntyy rahoitukseen liittyvistä tutkimuksista ja selvityksistä sekä yrityksen harjoittamasta yritysten kehittämis- ja palvelutoiminnasta ja neuvonnasta. Muutoksella jatketaan alun perin 1.1.1999 voimaantulleen sitoumuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella vuoden 2005 loppuun. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

Päätös asettaa perusturvalautakunta toimikaudeksi 1.1.2005-31.12.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Lehto sosiaali- ja terveysministeriö (osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja sosiaaliosasto ja osastopäällikkö Kimmo Leppo terveysosasto); varapuheenjohtaja: johtaja Kari Prättälä Suomen Kuntaliitto (johtaja Rolf Eriksson Suomen Kuntaliitto ja erityisasiantuntija Heli Sahala, Suomen Kuntaliitto); jäsenet: apulaisosastopäällikkö Olli Kerola sosiaali- ja terveysministeriö, perhe- ja sosiaaliosasto (apulaisosastopäällikkö Marja-Liisa Partanen sosiaali- ja terveysministeriö, terveysosasto ja Terhi Lönnfors Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes), läänin sosiaali- ja terveysneuvos Marja-Leena Kärkkäinen Oulun lääninhallitus (läänin sosiaali- ja terveysneuvos Pekka Paatero Länsi-Suomen lääninhallitus), sosiaali- ja terveystoimen päällikkö Tuula Taskula Suomen Kuntaliitto (kehittämispäällikkö Sirkka-Liisa Karhunen Suomen Kuntaliitto ja erityisasiantuntija Eeva-Liisa Virnes Suomen Kuntaliitto), neuvotteleva lakimies Sami Uotinen Suomen Kuntaliitto (erityisasiantuntija Sinikka Huhtala Suomen Kuntaliitto ja neuvotteleva lakimies Synnöve Amberla Suomen Kuntaliitto), varapuheenjohtaja Marita Ruohonen Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto (toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö Suomen Reumaliitto ry ja toiminnanjohtaja Pirkko Karjalainen Vanhustyön keskusliitto). (STM hallitusneuvos Lauri Pelkonen 1607 4113)

Periaatepäätös hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta vuosille 2004-2007. Tasa-arvo-ohjelma määrittelee ne toimenpiteet joilla hallitus pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvo-ohjelma löytyy osoitteesta http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2004/12/hu1103195507646/passthru.pdf. (STM johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen 1607 4494)

Päätös erityishuoltopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta. Kehitysvammahuollon erityishuoltopiirijakoa muutetaan siten, että Vaalan kunta siirretään Kainuun erityishuoltopiiristä Pohjois-Pohjanmaan erityishuoltopiiriin. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Anne Koskela 1607 3187)

Päätös myöntää toimistopäällikkö Eeva Arko-Koskelle ero työttömyysturvalautakunnan varapuheenjohtajan tehtävästä ja nimittää hänen tilalleen varatuomari, toimistopäällikkö Silja Romo 1.1.2005 lukien. (STM hallitussihteeri Kirsi Päivänsalo 1607 3868)

Päätös myöntää valtiotieteen maisteri Matti Toiviaiselle ero eläkelautakunnan jäsenen tehtävästä 1.1.2005 lukien ja nimittää eläkelautakunnan jäseneksi filosofian kandidaatti Carin Lindqvist-Virtasen eläkelautakunnan kulumassa olevan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi 31.12.2006 saakka. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 1607 3140)

Päätös asettaa työpolitiikan neuvottelukunta toimikaudeksi 20.12.2004-19.12.2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: kansliapäällikkö Markku Wallin työministeriö; varapuheenjohtaja: ylijohtaja Marja Merimaa työministeriö; jäsenet: neuvotteleva virkamies Petri Syrjänen valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Sinikka Wuolijoki valtiovarainministeriö, neuvotteleva virkamies Anna-Liisa Levonen kauppa- ja teollisuusministeriö, ylitarkastaja Esa Viitamo kauppa- ja teollisuusministeriö, neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Parjanne sosiaali- ja terveysministeriö, kehityspäällikkö Lars-Mikael Bjurström sosiaali- ja terveysministeriö, neuvotteleva virkamies Antti Valle sisäasiainministeriö, ylitarkastaja Kari Gröhn sisäasiainministeriö, opetusneuvos Jussi Pihkala opetusministeriö, johtaja Marita Savola opetusministeriö, kehittämispäällikkö Jorma Palola Kunnallinen työmarkkinalaitos, erityisasiaintuntija Mirja Salonen Suomen Kuntaliitto, tutkija Ulla Aitta AKAVA ry, koulutus- ja työvoimapoliittinen sihteeri Heikki Liede AKAVA ry, asiantuntija, varatuomari Hannu Rautiainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija, varatuomari Mikko Nyyssölä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija, varatuomari Riitta Wärn Elinkeinoelämän keskusliitto EK, asiantuntija, oikeustieteen kandidaatti Mikko Räsänen Elinkeinoelämän keskusliitto EK, johtaja Leila Kostiainen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, työvoima- ja koulutuspoliittinen asiamies Mervi Huuskonen Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry, työvoima- ja koulutuspoliittinen sihteeri Saana Siekkinen Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, johtaja Lauri Lyly Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, johtaja Olli-Pekka Väänänen Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, jaostopäällikkö Ilpo Mattila Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, johtaja Rauno Vanhanen Suomen Yrittäjät, pääekonomisti Jarkko Soikkeli Suomen Yrittäjät; pysyvät asiantuntijat: työmarkkinaneuvos Jussi Toppila työministeriö ja johtaja Vuokko Korpinen työministeriö. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 010 60 47988)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 16.12.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 67/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (sovittelu siviiliasioissa). Direktiiviehdotuksen tavoitteena on parantaa riidanratkaisumenettelyjen saatavuutta edistämällä sovittelun käyttöä sekä varmistamalla sovittelun ja riita-asian oikeudenkäynnin toimiva suhde. (OM lainsäädäntöneuvos Tatu Leppänen 1606 7678)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 68/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (koheesiorahastoasetus). Asetusehdotus sisältää säännökset koheesiorahaston toiminta-alasta, menojen tukikelpoisuudesta ja rahaston tuen ehdollisuudesta. Lisäksi ehdotuksessa on siirtymäsäännökset. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 69/2004) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston asetukseksi (yhteistyöyhtymäasetus). Asetusehdotus sisältää säännökset yhtymän perustamisesta, toimivaltuuksista, perussäännöstä ja organisaatiosta. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 70/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (rajanylitysasetus). Ehdotetulla asetuksella pyritään yhtenäistämään säädösperustaa kumoamalla sisä- ja ulkorajojen ylittämistä koskevat osat Schengenin yleissopimuksesta, yhteinen käsikirja ja joitakin Schengenin toimeenpanevan komitean päätöksiä, ja ottamalla niiden sisältö osittain täsmennettynä neuvoston asetukseen. Oikeusperustan yhtenäistämisen lisäksi tavoitellaan sisällöllistä uudistamista. (SM rajavartiolaitoksen lainsäädäntöneuvos Tomi Vuori 020 410 6600)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 71/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (arvonlisäverodirektiivin täytäntöönpano). Ehdotetut täytäntöönpanotoimenpiteet perustuvat jäsenvaltioiden ja komission edustajista koostuvan arvonlisäverokomitean yksimielisesti antamille ohjeellisille direktiivin tulkintasuosituksille. Säännösehdotuksen tarkoituksena on parantaa arvonlisäverojärjestelmän soveltamisen oikeusvarmuutta sekä varmistaa järjestelmän moitteeton ja yhdenmukaisempi soveltaminen sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 72/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pääsystä satamapalvelujen markkinoille (satamapalvelu). Satamapalveludirektiivin tarkoituksena on varmistaa vapaa pääsy satamapalvelumarkkinoille yleiselle kaupalliselle meriliikenteelle avoimissa EU:n alueella sijaitsevissa merisatamissa tai -satamajärjestelmissä. (LVM liikenneneuvos Lassi Hilska 1602 8497)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 73/2004) eduskunnalle ehdotuksesta parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mallien oikeudellisesta suojasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin muuttamiseksi (mallioikeus). Ehdotuksen tarkoituksena on harmonisoida moniosaisten tuotteiden ulkoasun korjaamiseksi alkuperäiseen asuunsa tarkoitettujen varaosien jälkimarkkinat. Harmonisointi toteutettaisiin vapauttamalla markkinat ja poistamalla mallisuoja kyseisiltä osilta. (KTM hallitussihteeri Karri Puustinen 1606 4784)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 16.12.2004 seuraavat nimitysasiat:

Vanhempi oikeussihteeri, erityisasiantuntija Tuomo Antero Antila oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 27) virkaan 1.1.2005-31.12.2009. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Määräaikainen oikeussihteeri Jari Olavi Salila oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 27) virkaan 14.2.2005-13.2.2008. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

Lainsäädäntöneuvos Ilari Untamo Hannula oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen määräaikaiseen (A 28) virkasuhteeseen 1.1.2005-31.5.2008, kuitenkin enintään siihen saakka kuin viran varsinainen haltija on virkavapaana. (OM osastopäällikkö Pekka Nurmi 1606 7670)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 15.12.2004 seuraavia asioita:

Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta. Vuonna 2005 korvausperuste on sama kuin vuonna 2004 kuitenkin siten muutettuna, että tuottajalle maksetaan korvauksena palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista enintään puolet, kuitenkin vähintään 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti valtion talousarviossa tarkoitukseen varattujen määrärahojen puitteissa. Korvaus maksetaan syyskuussa 2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Sisäasiainministeriön asetus rekisterihallinnon suoritteiden maksuista. Nykyinen asetus on voimassa vuoden 2004 loppuun saakka, joten vuodelle 2005 tulee antaa uusi asetus. Väestörekisterikeskuksen maksujen osalta ei tässä vaiheessa tarkisteta hintoja, koska väestötietojärjestelmän julkisoikeudellisia tietopalvelusuoritteita koskevat maksuperusteet ja suoritteista perittävät maksut on tarkoitus muuttaa toukokuun alusta 2005 alkaen. Maistraattien erinäisten erillispalvelujen, asiakirjapalvelujen sekä holhoustoimen maksuja korotetaan yleistä kustannusten nousua vastaavasti ja eräiden suoritteiden hintoja tarkistetaan omakustannushintatutkimukseen perustuen. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa huhtikuun loppuun 2005. (SM hallitusneuvos Leena Lehtonen 1604 4554)

Sisäasiainministeriön asetus lääninhallituksen suoritteiden maksuista. Asetus uudistetaan, koska nykyisen päätöksen voimassaolo päättyy 31.12.2004. Asetuksessa säädettäviä maksuja korotetaan maksujen tason tarkistuksen ja kustannusten nousun johdosta. Maksutaulukkoon on lisätty lääninhallitusten uusista alkoholihallinnon lupa- ja valvontatehtävistä perittävät maksut. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (SM neuvotteleva virkamies Eeva Puttonen 1604 2826)

Silta-ajoneuvoja koskevan puolustusvoimien hankintasopimuksen tekeminen. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Tuloisela 1608 8126)

Lainanotto- ja velanhallintavaltuuksien myöntäminen valtiokonttorille eduskunnan 3.12.2004 antaman päätöksen (EV 192/2004 vp) mukaisesti. Valtionvelan nimellisarvo saa toistaiseksi olla enintään 73 miljardia euroa ja lyhytaikaisen velan osuus tästä enintään 10 miljardia euroa. (VM hallitusneuvos Veikko Kantola 1603 4953)

Ilmailulaitoksen omavastuun ja vahinkokohtaisen rajan määräytyminen vuonna 2005. Ilmailulaitoksen omavastuu vuonna 2005 on 1 miljoona euroa ja vahinkokohtainen raja 10 000 euroa. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Palkkaussopimuksen tekeminen arkistolaitoksen pääjohtajan Jussi Nuortevan kanssa. Sopimuspalkka on 6 700 euroa kuukaudessa 1.12.2004 lukien. (OPM ylijohtaja Arvo Jäppinen 1607 7220)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 30.01.25 (Eläinlääkintähuolto) arviomäärärahan ylittäminen 400 000 eurolla. Määrärahan ylitys johtuu eläintautilain (55/1980) perusteella maksettavista Newcastlen taudin vastustamisesta aiheutuvista kustannuksista ja korvauksista. (MMM osastopäällikkö Matti Aho 1605 3380)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen maksullisista suoritteista. Asetuksella määritellään, mitkä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen suoritteet tai suoriteryhmät ovat maksullisia ja mistä suoritteesta tai suoriteryhmästä maksu määrätään omakustannusarvon perusteella tai omakustannusarvoa alhaisemmaksi sekä mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetuksella kumotaan maa- ja metsätalousministeriön asetus (1291/2001). Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja se on voimassa vuoden 2005 loppuun. (MMM neuvotteleva virkamies Risto Yrjönen 1605 2176)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksessa säädetään siitä, mitkä maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen suoritteet ovat maksullisia sekä mistä suoritteesta maksu määrätään omakustannusarvon perusteella ja mitkä suoritteet hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein. Asetuksella ei koroteta suoritteista perittäviä maksuja. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja se on voimassa 31.12.2007 saakka. (MMM hallitussihteeri Katri Nuotio 1605 4245)

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista. Asetus korvaa vuoden 2004 loppuun voimassa olevan asetuksen. Sisällöltään se vastaa nykyistä asetusta eräin pienin tarkistuksin. Asetuksella kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (1027/2001) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2006 loppuun. (KTM hallitusneuvos Timo Pekkarinen 1606 3566)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 10.12.2004

EU-puheenjohtajuuskauden kokouspaikat Suomessa

Hallituksen EU-ministerivaliokunta päätti perjantaina 10. joulukuuta Suomen EU-puheenjohtajuuskauden seitsemän epävirallisen ministerikokouksen sekä 23 virkamieskokouksen ja -konferenssin kokouspaikkakunnat sekä ajankohdat. Kokousten lukumäärästä tehtiin päätös jo syyskuussa. Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa 1. heinäkuuta 2006.

Ministerikokoukset pidetään seuraavilla paikkakunnilla:

- työllisyys-, sosiaali- ja terveysministerit: Helsinki
- kilpailukykyministerit: Jyväskylä
- ympäristöministerit: Turku
- ulkoministerit (Gymnich): Lappeenranta
- talous- ja rahoitusministerit (Ecofin): Helsinki
- oikeus- ja sisäministerit: Tampere
- maatalousministerit: Oulu.

Työllisyys-, sosiaali- ja terveys-, kilpailukyky- sekä ympäristöministerikokoukset on suunniteltu pidettäviksi heinäkuussa ja muut neljä kokousta syyskuussa. Jo aiemmin on päätetty, että Suomen puheenjohtajuuskauden suurin yksittäinen tapahtuma, EU:n ja Aasian maiden Asem-huippukokous pidetään 14. ja 15. syyskuuta. Eurooppa-neuvoston kokoukset pidetään Brysselissä 19. ja 20. lokakuuta sekä 14. ja 15. joulukuuta. Virkamieskokouksia päätettiin järjestää laajalti eri puolilla maata.

Lisätietoja: EU-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto, p. (09) 1602 2182 ja ylitarkastaja Kaisa Männistö, p. (09) 1602 2192, valtioneuvoston EU-sihteeristö

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.10.2004

Monitoimimurtajapalveluiden tarjouskilpailun aikataulusta sovittiin

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on sopinut öljy- ja kemikaalitorjuntavalmiuksilla varustetun monitoimimurtajan palvelujen kilpailuttamisaikataulusta. Alustavan aikataulun mukaan hankintailmoitus julkaistaan 20. tammikuuta ja tarjousten jättämisen määräpäivä on 25. huhtikuuta. Hankintapäätös pyritään tekemään juhannukseksi.

Ennen hankintapäätöksen tekemistä asia esitellään vielä hallituksen talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Uuden monitoimimurtajan sopimuskausi alkaa 1. joulukuuta 2007.

Monitoimimurtajan palvelut kilpailutetaan nk. avoimella menettelyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kiinnostuneet tahot voivat jättää tarjouksensa palvelun järjestämisestä. Hankinnasta ilmoitetaan erikseen EU:n virallisessa lehdessä.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on jo aikaisemmin sopinut siitä, miten öljytorjuntavalmiuksilla varustetulta monitoimimurtajalta tilattavat palvelut rahoitetaan.

Valtion ensi vuoden budjettiin on esitetty Merenkulkulaitokselle ja Suomen ympäristökeskukselle valtuus tehdä sopimus, jolla hankitaan jäänmurtopalveluita sekä ympäristövahinkojen torjunnassa tarvittavia palveluita. Sopimus tehdään 20 vuodeksi ja sopimuksen mukaiset ostot saavat maksaa enintään 134 miljoonaa euroa.

Vuodesta 2007 lähtien palvelumaksuista ja ylläpitokustannuksista aiheutuu vuosittain yhteensä 6-7 miljoonan euron kustannukset. Niitä katetaan mm. väylämaksutuloilla ja öljynsuojarahaston varoilla.

Koska kyseessä on ensimmäinen kerta, kun jäänmurtajapalveluiden tuottamista kilpailutetaan, ei ole olemassa kokemusta siitä, miten kilpailuttaminen vaikuttaa hintatasoon. Siksi sopimusvaltuuden riittävyyden arvioiminen on mahdollista vasta, kun tarjouskilpailu on ratkennut.

Myös se miten kustannukset jakautuvat eri virastojen kesken on vielä auki, sillä aluksen palvelutaso vaikuttaa tarjoajan kustannuksiin.

Lisätietoja: merenkulkuneuvos Raimo Kurki, puh. (09) 160 28490 ja talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola, puh. (09) 160 28466, liikenne- ja viestintäministeriö

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 14.12.2004

Rauhanturvaajat kotiin Kyproksesta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin tiistaina 14. joulukuuta Suomen vetäytymistä Kyproksen UNFICYP-operaatiosta, EU:n taistelujoukkojen kehittämistä koskevaa tilannetta sekä Naton PfP-yhteistyön puitteissa harjoitettavaa voimavarayhteistyötä.

Suomi on osallistunut Kyproksen UNFICYP-rauhanturvaoperaatioon 40 vuotta, operaation perustamisesta lukien. Viime aikoina Suomella on ollut operaatiossa ainoastaan kolme rauhanturvaajaa. Nyt Kypros on liittynyt jäseneksi EU:hun ja valmistautuu itsekin osallistumaan kriisinhallintatehtäviin muissa maissa. Tilanne saarella on kahtiajaosta huolimatta rauhallinen, ja YK:n ratkaisuehdotuksen kaaduttua kansanäänestyksessä turvallisuusneuvosto päätti UNFICYP-operaation supistamisesta. Suomen on tarkoitus kotiuttaa jäljellä olevat rauhanturvaajat kesällä 2005.

Kokouksessa tarkasteltiin lisäksi EU:n taisteluosastoja koskevan valmistelutyön nykytilannetta 22. marraskuuta pidetyn EU:n voimavarakokouksen valossa.

Suomi jatkaa yhteensopivuuden ja sotilaallisen suorituskyvyn kehittämistä Naton rauhankumppanuuden puitteissa osallistumalla uudistettavaan PfP-voimavaratyöhön. Yhteistoimintakyvyn ja suorituskyvyn kehittäminen on tärkeää, jotta Suomi kykenisi jatkossakin osallistumaan täysipainoisesti kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Elina Kalkku, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5480 ja yksikön johtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8154

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 16.12.2004

Ministerityöryhmä linjasi Helsingin seudun yhteistyön kehittämistä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä päätti torstaina 16. joulukuuta, että Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeen jatkotoimenpiteiden arvioimiseksi seudun kuntia ja maakunnan liittoja pyydetään selvittämään, millä tavalla ne aikovat edistää koko Helsingin seudun kattavaa kuntien keskinäistä yhteistyötä.

Erityisesti pyydetään selvittämään, mitkä kunnat olisivat osallisina tässä yhteistyössä sekä mitä asioita tämä yhteistyö käsittäisi ja minkälaisiin sitoumuksiin tai sopimuksiin sillä pyrittäisiin ja missä aikataulussa. Lisäksi pyydetään kertomaan minkälaiset olisivat seudun kuntien keskinäisen yhteistyön ja yhteisen päätöksenteon käytännöt sekä millä tavalla näiden käytäntöjen jatkuvuus ja vaikuttavuus turvattaisiin. Selvitykset pyydetään toimittamaan maaliskuun loppuun 2005 mennessä.

Samalla jatketaan Helsingin seudun kehittämishankkeen puitteissa käytyä tiivistä vuoropuhelua kutsumalla Helsingin seudun kuntien ja maakunnan liittojen edustajat keskustelemaan seudun yhteistyön kehittämisestä helmi-maaliskuussa 2005.

Helsingin seudun yhteistyön kehittämishankkeen tavoitteena on edistää Helsingin seutuun kuuluvien kuntien yhteistyötä ja yhteistä päätöksentekoa asioissa, jotka edellyttävät seudun kehittämistä toiminnallisena kokonaisuutena.

Ministerityöryhmän päätös ja lisätiedot hankkeesta löytyvät sisäasiainministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.intermin.fi/suomi/helsinginseutu.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Antti Valle, p. (09) 1604 2312 ja erityisavustaja Timo Reina, p. (09) 1604 3511, sisäasiainministeriöstä

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Ympäristöministeriön asettama selvitysmies hallintoneuvos Lauri Tarasti luovutti Valtion asuntorahaston (ARA) kehittämistä ja alueellistamismahdollisuuksia käsittelevän selvityksen 13.12.2004 asuntoministeri Hannes Manniselle. Selvitysmiehen selkeä käsitys on, että myös näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa on ryhmiä, joiden asumista ei pystytä vapaiden markkinoiden toimesta hoitamaan tyydyttävästi. Tällaiset ryhmät, kuten asunnottomat, maahanmuuttajat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset sekä erityistukea tarvitsevat nuoret ja vanhukset tulevat jatkossakin tarvitsemaan valtion tukemaa asuntotuotantoa. Lisäksi valtion tulisi asuntorahaston kautta nykyistä aktiivisemmin edistää asuntokannan järkevään ylläpitoon tähtäävää korjausrakentamista ja asuntokannan uudistamista lisääntyvän vanhusväestön tarpeiden mukaisesti. Selvitysmies ehdottaa eräiden tehtävien siirtoa ympäristöministeriöstä ja Valtiokonttorista uudistetun asuntorahaston hoidettavaksi. Tehtävämuutosten myötä Valtion asuntorahaston nimi ehdotetaan muutettavaksi siten, että rahastoa tarkoitettaessa käytettäisiin edelleen nimitystä Valtion asuntorahasto, mutta viraston nimi muuttuisi Asuntorahastovirastoksi (lyhenne ARA). Hallintoneuvos Tarastin selvitys on luettavissa ympäristöministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=27729&lan=fi. Lisätietoja antavat hallintoneuvos Lauri Tarasti p. 050 568 7300, kehittämisjohtaja Markku Tahvanainen, p. (09) 1603 9626 ja ylitarkastaja Sami Miettinen, p. (09) 1603 9645, ympäristöministeriöstä.

Varhainen puuttuminen työllisyyspolitiikan menetelmänä -projektin loppuraportti luovutettiin 14.12.2004 työministeriölle. Raportissa todetaan, että työttömyyden katkaiseminen kolmen, kuuden tai vasta 12 kuukauden työttömyyden jälkeen on usein liian myöhäinen vaihe, kun tavoitteena on pääsy hyvälle työuralle. Raportin mukaan monet riskitekijät voidaan havaita hyvin varhain. Niihin tulisi myös puuttua nykyistä aikaisemmassa vaiheessa jo ennen työuraa tai heti työuran alussa. Varhainen puuttuminen kansalaisten työuraa uhkaaviin riskitekijöihin on erityisen tärkeää nyt, kun työvoiman ikärakenne tulee muuttumaan. Projektin suositusten mukaan työhallinnon tulisi yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa järjestää toiminta irtisanomistapauksissa siten, että ammattimaisesti toteutettu uudelleensijoituspalvelu ja siihen liittyvät toimenpiteet ovat käytettävissä välittömästi, kun irtisanominen on tiedossa. Raportti on luettavissa työministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mol.fi/mol/pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/varhainenpuuttuminen_loppurap.pdf. Lisätietoja antaa työmarkkinaneuvos Hannu Kauppi, p. 010 60 48036, työministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.