Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 50/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.12.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus palosuojelurahastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetusta muutetaan palosuojelurahaston hallituksen kokoonpanon osalta siten, että hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja jäseninä sisäasiainministeriön pelastusosaston edustaja, kuntien keskusjärjestön edustaja, vakuutusalan keskusjärjestön edustaja sekä neljä muuta jäsentä. Muutoksen jälkeen hallituksen puheenjohtaja ei enää edusta sisäasiainministeriötä ja jäsenistä neljän tahoa ei ole määritelty asetuksessa. Asetus tulee voimaan 16.12.2004. (SM neuvotteleva virkamies Johanna Hakala 1604 2968)

Valtioneuvoston asetus työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnasta. Valtion eläkelain 3 §:n 4 momentissa vuoden 2005 alusta perustetulle työkyvyttömyys- ja kuntoutusasioiden neuvottelukunnalle annetaan tarkemmat säännökset. Asetuksella kumotaan valtiokonttorin varhaiseläkelautakunnasta annettu asetus (227/1989) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

Valtioneuvoston asetus Valtion elokuvatarkastamosta. Valtion elokuvatarkastamosta annettua lakia (776/ 2000) on muutettu 1.1.2005 lukien. Lainmuutoksen johdosta joudutaan uusimaan Valtion elokuvatarkastamosta annettu valtioneuvoston asetus kokonaisuudessaan. Lain 2 ja 3 § sisältävät valtuuden antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella elokuvatarkastamon tehtävistä, viroista, virkamiesten ratkaisuvallasta, virkojen kelpoisuusvaatimuksista ja virkamiesten tehtävistä. Asetuksella kumotaan Valtion elokuvatarkastamosta annettu valtioneuvoston asetus (823/2000). Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM neuvotteleva virkamies Erkki Norbäck 1607 7444)

Valtioneuvoston asetus julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa tarkoitetusta yhtiöstä. Finnvera Oyj:n tytäryhtiöt Fide Oy ja Suomen Vientiluotto Oy on tarkoitus sulauttaa siten, että Fide Oy sulautuu Suomen Vientiluotto Oy:öön, jolle siirtyvät kaikki Fide Oy:n varat ja oikeudet ja joka ottaa vastatakseen kaikista Fide Oy:n veloista ja velvoitteista. Sulautumisen toteuduttua yhtiö jatkaa toimintaansa Suomen Vientiluotto Oy -nimellä. Asetuksen mukaan Fide Oy:n toimintaa jatkava Suomen Vientiluotto Oy on julkisesti tuettujen vienti- ja alusluottojen korontasausyhtiöstä annetussa laissa tarkoitettu yhtiö siitä päivästä lukien kun korontasausyhtiö Fide Oy:n sulautumisen täytäntöönpano Suomen Vientiluotto Oy:öön on kaupparekisteriin rekisteröity. Tarkoituksena on, että sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään 1.1.2005. Asetus tulee voimaan sinä päivänä, kun korontasausyhtiö Fide Oy:n sulautumisen täytäntöönpano Suomen Vientiluotto Oy:öön on rekisteröity kaupparekisteriin. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Valtioneuvoston asetus päästökauppalain eräiden säännösten voimaantulosta. Asetuksella säädetään päästökauppalain 72 §:n 1 momentissa tarkoitettujen päästökauppajärjestelmän kannalta keskeisten lainkohtien voimaantulosta. Mainitut lainkohdat koskevat päästöoikeuksien myöntämistä ja kirjaamista toiminnanharjoittajien käyttöön, mahdollisuutta käydä kauppaa päästöoikeuksilla, päästöoikeuksien vuosittaista palauttamista ja palauttamisen laiminlyönnistä aiheutuvia seuraamuksia. Päästökauppalakiesitystä koskevassa vastauksessaan eduskunta edellytti, että hallitus antaa eduskunnan talousvaliokunnalle selvityksen ennen päästökauppalain 72 §:ssä tarkoitetun voimaantuloasetuksen antamista päästökaupan toimeenpanotilanteesta EU:ssa ja myös Suomessa. Kauppa- ja teollisuusministeriö toimitti selvityksen eduskunnan talousvaliokunnalle 3.11.2004. Asetus tulee voimaan 15.12.2004. (KTM neuvotteleva virkamies Päivi Janka 1606 4833)

Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajien asumistukilain mukaisista hoitomenoina hyväksyttävistä keskimääräisistä kustannuksista ja asumiskustannusten enimmäismääristä vuodelle 2005. Eläkkeensaajien asumistuessa hyväksyttävien asumiskustannusten enimmäismääriä korotetaan 1. ja 2. kuntaryhmässä 0,23 euroa/m2/kk sekä 3. kuntaryhmässä 0,16 euroa/m2/kk. Kustannustason muutosten perusteella korotetaan 1 prosentilla vesinormia sekä 0,4 prosentilla kunnossapitonormia ja vesinormia asunnoissa, joissa ei ole lämmintä vettä. Voimassa olevat lämmitysnormit vastaavat riittävästi todellisia kustannuksia, joten niihin ei tule muutoksia. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (STM vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi 1607 3866) Valtioneuvoston asetus eläketurvakeskuksen ohjesäännön sisältävän asetuksen muuttamisesta. Eläketurvakeskuksen tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastuslaissa tarkoitettu Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tämän vuoksi myös asetuksen eräitä muita säännöksiä tarkistetaan. Muut muutosehdotukset ovat teknisluontoisia. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.12.2004 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 16.-17.12.2004. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Tasavallan presidentti Tarja Halonen osallistuu kokoukseen sen käsitellessä hänen toimivaltaansa kuuluvia asioita. Eurooppa-neuvoston pääteemoja ovat laajentuminen, terrorismin vastaiset toimet, rahoituskehykset 2007-2013, oikeus- ja sisäasioiden alan EU:n uusi huumausainestrategia vuosille 2005-2012 sekä ulkosuhteet. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös asettaa nimilautakunta viisivuotiskaudeksi 2005-2009. Kokoonpano: puheenjohtaja: oikeustieteen tohtori Urpo Kangas Helsingin yliopisto; varapuheenjohtaja: lainsäädäntöneuvos, oikeustieteen kandidaatti Terhi Lehtonen sisäasiainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): kehityspäällikkö Juha Lempinen (ylitarkastaja Päivi Pösö) väestökirjanpito, filosofian lisensiaatti Kari-Matti Piilahti (filosofian maisteri Terhi Nallinmaa-Luoto) sukututkimus, filosofian tohtori Sirkka Paikkala (filosofian maisteri Pirjo Mikkonen) suomen kieli ja nimistöntutkimus sekä filosofian tohtori Marianne Blomqvist (filosofian tohtori Peter Slotte) ruotsin kieli ja nimistöntutkimus. (OM hallitusneuvos Mirja Kurkinen 1606 7621)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön poliisiylitarkastaja, koulutuspäällikkö Seppo Kolehmainen valtioneuvoston esittelijäksi. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Päätös oikeuttaa Senaatti-kiinteistöt myymään valtion omistama ja Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa oleva Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelin 36187 tontti nro 1 Helsingin Osuuskauppa Elannolle omaan tai perustettavan yhtiön lukuun 8 300 000 euron kauppahinnasta ja muutoin Senaatti-kiinteistöjen määräämin ehdoin. Kysymyksessä on kauppakeskustontti, jonka pinta-ala on noin 10 100 m2 ja rakennusoikeus 14 000 kem2. (VM neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo 1603 3052)

Päätös määrätä opetusministeriön ylitarkastaja Teija Miller valtioneuvoston esittelijäksi. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Päätös asettaa Ilmailulaitoksen tilintarkastajiksi vuodeksi 2005 KHT-tilintarkastaja Jorma Tuominen varamiehenään KHT-tilintarkastaja Robert Kajander Deloitte & Touche Oy:stä sekä VTM, JHTT Seppo Akselinmäki varamiehenään KTM, JHTT Jari Sanaskoski. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös Ilmailulaitokselle siirrettävän puolustusministeriön omaisuuden hallinnansiirtoon liittyvästä omaisuusjärjestelystä. Ilmailulaitoksen hallintaan määrätään 1.1.2004 alkaen siirrettäväksi liikenne- ja viestintäministeriöltä valtion omistuksessa olevia rakennuksia, rakennelmia ja muuta kiinteistövarallisuutta sekä sen merkitsemistä liikelaitoksen taseessa muun oman pääoman ehdoin annetuksi. Siirrettävän omaisuuden arvo on yhteensä 12 677 703,00 euroa. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 9.12.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 65/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet). Yhteisön jalostusteollisuuden tarpeiden tyydyttämiseksi komissio ehdottaa eräiden voimassa olevien kiintiömäärien muuttamista, eräiden tariffikiintiöiden voimassa oloajan jatkamista ja eräiden uusien tariffikiintiöiden avaamista. Toisaalta komissio ehdottaa poistettavaksi tariffikiintiöt tuotteilta, joiden osalta tariffikiintiön ylläpitäminen ei enää ole yhteisön etujen mukaista. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 1603 4738)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 66/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet). Voimassa olevan asetuksen liitteessä on luettelo tuotteista, joille tulliedut on myönnetty. Luetteloa ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisätään 33 uutta tuotetta, joille myönnetään tullittomuus. Uudet tullisuspensiot koskevat lähinnä kemian-, muovi-, metalli- ja elektroniikkateollisuuden tuotteita. (VM finanssineuvos Sakari Alasalmi 1603 4738)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.12.2004 seuraavat nimitysasiat:

Lainsäädäntöneuvos Tiina Marjatta Rautio oikeusministeriön lainvalmisteluosaston tarkastustoimiston lainsäädäntöneuvoksen (A 28) virkaan 1.1.2005-31.12.2007. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Tyynilä 1606 7680)

Valtionsyyttäjä, varatuomari Leena Eila Aulikki Metsäpelto Valtakunnansyyttäjänviraston valtionsyyttäjän määräaikaiseen (A 28) virkasuhteeseen 1.1.-31.12.2005. (OM neuvotteleva virkamies Helinä Lehtinen 1606 7624)

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen (A 28) virkaan 1.1.2005 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Oikeustieteen maisteri Lotta Silvennoinen sosiaali- ja terveysministeriön hallitussihteerin (vaativuusluokka 8) virkaan 1.1.2005 lukien. (STM kansliapäällikkö Markku Lehto 1607 3763)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.12.2004 seuraavia asioita:

5 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nicaraguan terveyssektorin sektoriohjelmalle vuosina 2005-2007. Terveyssektori on yksi kolmesta yhteistyösektorista. Nicaraguan terveysministeriön johdolla on meneillään voimakas prosessi terveysalan sektoriohjelman (Sector-Wide Approach -SWAp) aloittamiseksi vuoden 2005 alkupuolella. Sektoritukeen osallistuu sekä kahden- että monenvälisiä avunantajia. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

5 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Nicaraguan budjettituelle vuosina 2005-2006. Suoran budjettituen tavoitteena on tukea maan köyhyyden vähentämisohjelman toimeenpanoa. (UM lähetystöneuvos Anne Lammila 1605 6360)

6 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen palestiinalaisalueiden opetussektorin tukihankkeen III-vaiheelle. Tukihankkeen III-vaiheen yleistavoitteena on palestiinalaisten elämänlaadun parantaminen laadullisella koulutuksella. Varsinaisen laadullisen hankkeen lisäksi tuetaan oppikirjatuotantoa palestiinalaishallinnon valtionvarainministeriön kautta. (UM lähetystöneuvos Eija Rotinen 1605 6538)

8 miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Tansanian perusopetuksen kehittämisohjelmalle (PEDP); tuen jatkoesitys vuosille 2005-2006. PEDP pyrkii koulutuksellisen tasa-arvon ja koulutuksen saatavuuden parantamiseen sekä laadun kehittämiseen perusopetuksessa. (UM kehitysyhteistyöneuvos Heli Sirve 1605 6260)

10 195 000 euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen yleisenä budjettitukena Mosambikille vuosina 2006-2008. Kehityspoliittisen ohjelman mukaan Suomen tukea Mosambikille ollaan keskittämässä kolmelle sektorille ja budjettitukeen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 1605 6235)

Valtiovarainministeriön asetus verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavista jako-osuuksista. Vuoden 2003 verotustietojen tultua käyttöön, valtiolle, kunnille ja seurakunnille sekä Kansaneläkelaitokselle verontilityslain 5 §:ssä tarkoitettujen verovuodelta 2004 ennen verotuksen päättymistä maksettujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia tarkistetaan. Lisäksi tarkistetaan ne laskentaperusteet, joita noudatetaan laskettaessa yksittäisten kuntien ja seurakuntien edellä mainittujen verojen tilityksissä sovellettavia jako-osuuksia. Asetuksella kumotaan valtiovarainministeriön asetus (78/2004). Asetus tulee voimaan 15.12.2004. (VM neuvotteleva virkamies Merja Taipalus 1603 3149)

Hyvinkään kaupungin Tapainlinnan koulun uudisrakennushankkeen laajuuden vahvistaminen 4 845 hyötyneliömetriksi. Hankkeen valtionosuusperusteiden mukainen kustannusarvio tammikuun 2004 kustannustasossa on 8 953 800 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Ministeriön päätösvallan siirtäminen alaiselle laitokselle. Maa- ja metsätalousministeriö siirtää 1.1.2005 lukien Metsäntutkimuslaitokselle sen maanvuokrausasioita koskevan toimivallan, joka ministeriölle kuuluu oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain (973/2002) nojalla Metsäntutkimuslaitoksen hallinnassa olevan valtion maaomaisuuden osalta. Toimivallan siirto ei koske oikeutta vuokrata maaomaisuutta liiketaloudellisin perustein määräytyvää vuokraa alemmasta vuokrasta tai oikeutta luopua vuokran perimisestä. Metsäntutkimuslaitokselle ei kuitenkaan siirretä oikeutta vuokrata valtion maaomaisuutta sellaiseen toimintaan tai käyttötarkoitukseen, josta aiheutuu pysyväisluonteista valtion omaisuuden arvon alentumista. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Rahoitus puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen ja muihin edistämistoimenpiteisiin. Päätöksellä osoitetaan metsäkeskuksille kuluvan vuoden valtion III lisätalousarvion mukaisesti kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisiin puuntuotannon kestävyyden turvaamiseksi tehtäviin töihin valtion tukea ja myöntämisvaltuutta 2 miljoonaa euroa. Lisätalousarvioesityksen mukaan vuonna 2004 saa hyväksyä kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain mukaisen tuen piiriin työt, joiden valtion tuki on yhteensä 68 500 000 euroa, mistä saa aiheutua valtiolle menoja myös myöhempinä vuosina. (MMM ylitarkastaja Marja Hilska-Aaltonen 1605 2415)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2004 käyttösuunnitelman muuttaminen. Vuoden 2004 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 257,60 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen määrää vähennetään 25,00 miljoonalla eurolla 97,60 miljoonaan euroon ja kulutusmenojen määrää lisätään 25,00 miljoonalla eurolla 129,71 miljoonaan euroon. Käyttösuunnitelman loppusumma on näin edelleen 234,81 miljoona euroa. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2005 väliaikaisen käyttösuunnitelman vahvistaminen. Vuoden 2005 väliaikaisessa käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 194,60 miljoonaa euroa. Sijoitusmenoja on käyttösuunnitelmaan esitetty 8,30, kulutusmenoja 122,63 ja tuotannon ohjaamiseen 7,50 eli yhteensä 138,43 miljoonaa euroa. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Tiehallinnon maksuista. Asetuksen nykyiset osat on tarkoitus pysyttää ennallaan. Taulukkoon nyt sisältyvien omakustannusarvon mukaisten julkisoikeudellisten suoritteiden maksuihin tulee 7 %:n korotus siitä syystä, että julkisoikeudellisten suoritteiden tuottaminen on ollut alijäämäistä jo usean vuoden ajan kustannustason nousun vuoksi. Alijäämäisyys jatkuu vuonna 2005, ja maksutaulukkoon on tarkoitus esittää samansuuruinen korotus vuoden kuluttua. Hintojen korotuksen vaikutus vuonna 2005 on 75 000 euroa. Kielteisen lupapäätöksen hintaa korotetaan 87 %:lla, jotta sen valmistelusta aiheutuvat kustannukset saadaan katetuiksi. Asetus tulee voimaan 1.1.2005 ja on voimassa vuoden 2005 loppuun. (LVM hallitusneuvos Kaisa Leena Välipirtti 1602 8483)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 32.60.40 (Energiatuki) arviomäärärahan ylittäminen 3 miljoonalla eurolla. (KTM neuvotteleva virkamies Tapio Laamanen 1606 4599)

Vuoden 2005 työeläkevakuutusmaksuperusteiden vahvistaminen Laskuperustekorko alennetaan nykyisestä 5,0%:sta 4,75:iin 1.1.2005 lukien. Vuonna 2005 keskimääräinen vakuutusmaksu on perusteiden mukaan 21,6 % palkoista. Maksutaso nousee 0,2 %-yksikköä vuoden 2004 tasoon verrattuna. Maksutason nousu johtuu yli 53-vuotiailta työntekijöiltä perittävästä korotetusta eläkemaksusta. Työntekijäin eläkemaksu on alle 53-vuotiaille 4,6 % vuonna 2005, joka on samalla tasolla kuin vuonna 2004. 53-vuotiaan ja sitä vanhemman työntekijän eläkemaksu on 5,8 % vuonna 2005. Työnantajan maksu on keskimäärin 16,8 % palkoista, joka on samansuuruinen kuin vuonna 2004. (STM osastopäällikkö Tarmo Pukkila 1607 3864)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 3.12.2004

Rauhanturvaaja Afrikan unionin konfliktinhallintakeskukseen

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin perjantaina 3. joulukuuta suomalaisen rauhanturvaajan lähettämistä Afrikan unionin (AU) konfliktinhallintakeskukseen.

Euroopan unioni tukee Afrikan unionin tavoitetta Afrikan vakauttamispyrkimyksissä. AU perusti lokakuussa AMIS-rauhanturvaoperaation Sudanin Darfurin kriisialueen rauhoittamiseksi. EU:n taloudellisen tuen lisäksi tavoitteena on tukea AU:ta kriisinhallintakykyjen kehittämisessä sekä mm. operaatioiden suunnittelussa.

Suomen on tarkoitus lähettää AU:n konfliktin hallintakeskukseen Addis Abebaan suomalainen rauhanturvaaja.

Kokouksessa käsiteltiin myös Ukrainan tilannetta sekä EU:n pohjoista ulottuvuutta.

Lisätietoja: yksikön päällikkö Elina Kalkku, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5480 ja puolustusasiainneuvos Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8154.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Kiinteistörahastojen toimintaa arvioinut työryhmä jätti väliraporttinsa 8.12.2004 ministeri Ulla-Maj Wideroosille. Työryhmä ehdottaa väliraportissaan, että sijoitusrahastolakia muutettaisiin sijoitusrahastomuotoisen kiinteistörahaston mahdollistamiseksi. Kiinteistörahastolakia tulisi puolestaan muuttaa, jotta toimijoilla olisi mahdollisuus säänneltyyn kommandiittiyhtiömuotoiseen kiinteistösijoitustoimintaan. Kummassakin vaihtoehdossa verotus toteutuisi vain sijoittajan tasolla. Lisäksi kiinteistörahastolakia ehdotetaan ajanmukaistettavaksi mm. kansainvälisestä vertailusta johtuvilla tarkistuksilla. Työryhmä ei pidä tarkoituksenmukaisena eikä EY-oikeudellisten syiden vuoksi perusteltunakaan kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaan osakeyhtiöön kohdistuvia veronhuojennuksia. Työryhmän väliraportti on luettavissa valtiovarainministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.vm.fi/vm/liston/page.lsp?r=90546&l=fi&menu=2622. Lisätietoja antaa lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju, puh. (09) 1603 3082, valtiovarainministeriöstä.

Kansallinen laajakaistatyöryhmä luovutti laajakaistastrategian seurantaraportin 7.12.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Laajakaistan leviämistä vauhditetaan uusin tavoittein. Tulevaisuuden painopisteinä ovat laajakaistayhteyksien laadun ja sisältöjen kehittäminen. Yhteysnopeuksiin tavoitellaan mittavaa kasvua. Tavoitteena on, että vuoden 2005 loppuun mennessä laajakaistayhteyksistä suurimman osan nopeus olisi vähintään 2 Mbit/s. Vuoden 2007 loppuun mennessä yleisin yhteysnopeus olisi vähintään 8 Mbit/s ja Internet-yhteyksistä 90 prosenttia olisi laajakaistaisia. Laajakaistan leviäminen edellyttää nykyistä laajempaa sisältö- ja palvelutuotantoa. Työryhmä ehdottaa, että hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa suunnattaisiin sisältötuotannon kehittämiseen. Raportti on luettavissa liikenne- ja viestintä ministeriön verkkosivuilla osoitteessa http:// www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p?docid=1971&menuid=97&channelitemid=9287. Lisätietoja antavat ylijohtaja Harri Pursiainen, p. (09) 1602 8389 ja viestintäneuvos Antti Kohtala, p. (09) 1602 8392, liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.