Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 45/2004

Liite: Ministereiden sijaisuudet 4.11.2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 4.11.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus palkkaturva-asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy lakeihin palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 131/2004 vp). Palkkaturva-asian käsittelyssä noudatettavaa kuulemisaikaa koskevat palkkaturva-asetuksen ja merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen säännökset kumotaan, koska kuulemisaikaa koskevat säännökset siirrettiin asianomaisiin lakeihin. Palkkaturva-asetusta muutetaan niin, että siinä selvästi todetaan, että palkkaturva maksetaan työntekijäin eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä myös silloin, kun hakijana on konkurssipesä. Muut asetukseen tehtävät muutokset ovat teknisluontoisia korjauksia. Asetus tulee voimaan 15.11.2004. (TM hallitusneuvos Raili Hartikka 1604 9049)

Valtioneuvoston asetus merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetus liittyy lakeihin palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta (HE 131/2004 vp). Palkkaturva-asian käsittelyssä noudatettavaa kuulemisaikaa koskevat palkkaturva-asetuksen ja merimiesten palkkaturvasta annetun valtioneuvoston asetuksen säännökset kumotaan, koska kuulemisaikaa koskevat säännökset siirrettiin asianomaisiin lakeihin. Muut asetukseen tehtävät muutokset ovat teknisluontoisia korjauksia. Asetus tulee voimaan 15.11.2004. (TM hallitusneuvos Raili Hartikka 1604 9049)

Valtioneuvoston asetus alueellisista ympäristökeskuksista. Asetuksessa säädetään alueellisen ympäristökeskuksen toimintayksiköistä, nykyistä tarkemmin johtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta sekä siihen lisätään johtajan alaisen toimintayksikön päällikön kelpoisuusvaatimukset. Asetuksella kumotaan alueellisista ympäristökeskuksista annettu asetus (57/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 15.11.2004. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 1603 9402)

Valtioneuvoston asetus Suomen ympäristökeskuksesta. Suomen ympäristökeskuksen johtokunnan tultua lakkautetuksi asetuksessa säädetään neuvoa-antavan neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja asettamisesta. Lisäksi asetuksessa säädetään Suomen ympäristökeskuksen toimintayksiköistä, nykyistä tarkemmin pääjohtajan tehtävistä ja ratkaisuvallasta sekä siihen lisätään pääjohtajan alaisen toimintayksikön päällikön kelpoisuusvaatimukset. Asetuksella kumotaan Suomen ympäristökeskuksesta annettu asetus (234/2000). Asetus tulee voimaan 15.11.2004. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 1603 9402)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 4.11.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ministereiden sijaiset (liite). (VNK hallitusneuvos Seija Salo 1602 4026)

Päätös valtioista, joiden rahanpesun estämis- ja selvittämisjärjestelmät eivät täytä kansainvälisiä vaatimuksia annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta. Päätöksen (1219/2003) kumoaminen johtuu OECD:n yhteydessä toimivassa rahanpesun vastaisessa kansainvälisessä toimintaryhmässä FATF:ssa tehdyistä päätöksistä. Päätös tulee voimaan 8.11.2004. (SM poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen 1604 2998)

Päätös valtuuttaa suurlähettiläs Eikka Kosonen tai hänen estyneenä ollessaan ulkoasianneuvos Nina Vaskunlahti allekirjoittamaan neuvostossa kokoontuvien Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös Euroopan puolustusvirastolle ja sen henkilöstöön kuuluville myönnetyistä erioikeuksista ja -vapauksista. (PLM hallitussihteeri Marko Hasari 1608 8206)

Päätös myöntää valtiovarainministeri Antti Kalliomäelle valtuudet tehdä kirjeenvaihdolla Yhdistyneen kuningaskunnan Karibian alueella sijaitsevien liitännäisalueiden (Anguilla, Brittiläiset Neitsytsaaret, Caymansaaret, Montserrat sekä Turks- ja Caicossaaret) kanssa sopimukset säästötulojen verotuksesta. (VM ylitarkastaja Krista Sinisalo 1603 3077)

Päätös myöntää lakimies Tuula Sillanpäälle ero työneuvoston jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen osastopäällikkö Päivi Ahonen työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2006. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden Kansakuntien Ilmastosopimuksen sopimuspuolten konferenssin kymmenenteen istuntoon (COP 10) Buenos Airesissa 6.-17.12.2004. Valtuuskunnan puheenjohtaja on ministeri Jan-Erik Enestam, varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Outi Berghäll ja jäsenet ovat suurlähettiläs Risto Veltheim/UM-Buenos Aires, neuvotteleva virkamies Jukka Uosukainen/YM, apulaisosastopäällikkö Taisto Huimasalo/UM, yksikönpäällikkö Kari Karanko/UM, finanssineuvos Heikki Sourama/VM, ympäristöylitarkastaja Heikki Granholm/ MMM, liikenneneuvos Raisa Valli/ LVM ja neuvotteleva virkamies Päivi Janka/KTM. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1603 9492)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 4.11.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 58/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työaikadirektiivin muuttaminen). Direktiiviä ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin päivystysaikaa ja sellaista päivystysaikaa, jona ei työskennellä, koskevat määritelmät. Päivystysaikaa, jona ei työskennellä, ei laskettaisi työaikaan, ellei kansallisesti olisi toisin säädetty tai määrätty. Lisäksi ehdotetaan viikoittaisen enimmäistyöajan tasoittumisjakson määräytymisen muuttamista, lyhennetyn vuorokausilevon korvaavien lepoaikojen antamisajan muuttamista ja rajoituksia opt-out -järjestelyyn. (TM hallitusneuvos Esa Lonka 1604 8933)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 4.11.2004 seuraavat nimitysasiat:

Oikeustieteen kandidaatti, hallitussihteeri Satu Räsänen ympäristöministeriön hallitussihteerin (A 25) virkaan 1.12.2004 lukien. (YM hallitussihteeri Merja Suoninen 1603 9406)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 3.11.2004 seuraavia asioita:

Maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2004 käyttösuunnitelman muuttaminen. Vuoden 2004 käyttösuunnitelmassa on käytettävissä olevien varojen määräksi arvioitu 243,51 miljoonaa euroa. Käytettävissä oleviin varoihin kirjataan myös valtion vuoden 2004 ensimmäisessä lisätalousarviossa Makeraan siirretty 14,089 miljoonaan euron määräraha. Kehittämisrahastolla arvioidaan näin vuonna 2004 olevan käytettävissä varoja yhteensä 257,60 miljoonaa euroa. Sijoitusmenojen määrää korotetaan 0,4 miljoonalla eurolla 122,60 miljoonaan euroon ja kulutusmenojen määrää 0,55 miljoonalla eurolla 104,71 miljoonaan euroon. Käyttösuunnitelman loppusumma kohoaa näin 234,81 miljoonaan euroon. (MMM ylitarkastaja Esko Leinonen 1605 4226)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 2.11.2004

Hallitus tukee omilla toimillaan kasvua ja työllisyyttä edistävää työmarkkinaratkaisua

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pyrkivät elokuussa antamansa kannanoton mukaan yrityksille kilpailukykyisten toimintaedellytysten vahvistamiseen ja palkansaajien suotuisaan ostovoiman kehitykseen. Järjestöjen kannanoton mukaan haasteellisimmat kysymykset liittyvät palkkauksen tasoon, palkanmuodostukseen ja muutosturvaan.

Valtion puolesta yhdyshenkilönä toimii valtiosihteeri Raimo Sailas.

Neuvotteluprosessin tukemisen ohella hallituksella on pikainen valmius myös päätöksentekoon, olipa kysymys ensi vuotta koskevista budjettipäätöksistä tai pitemmän aikavälin poliittisista sitoumuksista taloudelliseen tai säädöksiä koskevaan päätöksentekoon. Sekä neuvottelijoiden että hallituksen välitön toimintavalmius tulevat tarpeeseen erityisesti ensi vuoden talousarvion osalta.

Hallituksen käytettävissä olevat toimet liittyvät olennaiselta osin veropolitiikkaan. Kuluvan vuoden aikana ostovoiman kasvua on tuettu sekä välillistä että välitöntä verotusta keventämällä. Tuloratkaisussa painottuvat sellaiset veropoliittiset toimenpiteet, joilla voidaan suoraan tukea kattavaa ja maltillista palkkaratkaisua. Lisäksi hallituksella on valmiutta budjetin menopuolella panostaa sellaisten hankkeiden aikaistamiseen, jotka ovat erityisen tärkeitä suomalaisten yritysten toimintaedellytyksille.

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 3.11.2004

EU:n nopean toiminnan joukot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin keskiviikkona 3. marraskuuta Suomen osallistumista Euroopan unionin nopean toiminnan joukkoihin. Kokouksessa todettiin, että Suomi on valmis osallistumaan yhteiseen taisteluosastoon myös Saksan ja Hollannin kanssa. Aiemmin on jo päätetty yhteisen taisteluosaston muodostamisesta Ruotsin kanssa.

EU:n jäsenmaiden odotetaan ilmoittavan osallistumisestaan nopean toiminnan joukkojen muodostamiseen 22. marraskuuta Brysselissä järjestettävässä voimavarakonferenssissa. Suomen tavoitteena on siis osallistua kahteen taisteluosastoon.

Keskiviikon kokouksessa käsiteltiin Balkanilla olevia rauhanturvaoperaatioita. Suomalaisia KFOR-joukkoja voidaan tarvittaessa käyttää Bosnia-Hertsegovinan alueella EU:n Althea-operaation reservijoukkona, KFOR-operaation tehtävien mukaisesti. Vastaavasti suomalaisia Althea-operaation EUFOR-joukkoja voidaan tarvittaessa käyttää Kosovon alueella Naton KFORin reservijoukkona, Althea-operaation tehtävien mukaisesti.

Lisätietoja: osastopäällikkö Markus Lyra, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5032, yksikön päällikkö Elina Kalkku, ulkoasiainministeriö, p. (09) 1605 5480 ja yksikönjohtaja Olli-Pekka Jalonen, puolustusministeriö, p. (09) 1608 8154.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.