Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 44/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.10.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 202/2004 vp) Kansainvälisen kauppatiedon ja -yhteistyön järjestön (AITIC) perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräyksien voimaansaattamisesta. Sopimus AITICin perustamisesta hallitustenväliseksi järjestöksi tehtiin Genevessä 9.12.2002. Suomi allekirjoitti sopimuksen 9.12.2002. Suomen liittyminen järjestöön edellyttää kuitenkin vielä järjestön perustamissopimuksen hyväksymistä. Perustamissopimus on tullut kansainvälisesti voimaan 30.4.2004. (UM apulaisosastopäällikkö Taisto Huimasalo 1605 6312)

Esitys (HE 203/2004 vp) tiettyjen sellaisten tavanomaisten aseiden käytön kiellosta tai rajoituksista, joiden voidaan katsoa aiheuttavan tarpeettoman vakavia vammoja tai olevan vaikutuksiltaan umpimähkäisiä, tehdyn yleissopimuksen viidennen pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Pöytäkirja koskee sodan räjähtämättömiä jäänteitä. Se käsittelee toimenpiteitä, joihin ryhdytään aseellisen selkkauksen päätyttyä, ja määrittelee sodan räjähtämättömien jäänteiden raivausvastuut. Se sisältää määräyksiä räjähteiden käyttöön liittyvien tietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta sekä siviiliväestön suojaamisesta sodan räjähtämättömien jäänteiden seurauksilta. (UM ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 1605 5580)

Esitys (HE 204/2004 vp) Athene-järjestelmälle myönnettävistä erioikeuksista ja vapauksista tehdyn neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätöksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Päätös sisältää Athenen omaisuutta, varoja ja arkistoja koskevia erivapauksia, sen omaisuutta, tuloja ja hankintoja koskevia verovapauksia sekä viestiyhteyksiä ja kuriiria koskevia erioikeuksia. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Esitys (HE 205/2004 vp) laiksi kuntien eläkelain muuttamisesta. Kunnallista eläkelakia muutetaan vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain vuoksi. Työnantajan eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädetään kymmenen vuoden vanhentumisaika. Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perinnälle säädetään viiden vuoden vanhentumisaika. Lisäksi kunnallisen eläkelaitoksen sijoitusneuvottelukuntaa koskevia säännöksiä tarkistetaan vastaamaan vakiintunutta käytäntöä. Sijoitusneuvottelukunnan tehtävänä on neuvoa antavasti käsitellä eläkelaitoksen sijoitustoiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä välittää tietoa eläkelaitoksen ja sijoitusneuvottelukunnassa edustettuina olevien tahojen välillä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (SM hallitusneuvos Heli Backman 1604 2238)

Esitys (HE 206/2004 vp) laiksi siviilihenkilöstön osallistumisesta kriisinhallintaan ja laiksi tuloverolain 76 §:n muuttamisesta. Laki siviilihenkilöstön osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan säädetään. Ulkoasiainministeriö käsittelee siviilihenkilöstön osallistumista kriisinhallintaan koskevat asiat ja sisäasiainministeriö osallistumisen edellyttämiä kotimaan valmiuksia koskevat asiat. Lisäksi sisäasiainministeriö päättää pelastustoimen alaan kuuluvan avun antamisesta pelastuslain nojalla. Kriisinhallintatehtäviin lähetettävä siviilihenkilöstö on virkasuhteen sijaan muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtiotyönantajaan, kuten rauhanturvaamislain nojalla palveluksessa oleva rauhanturvaamishenkilöstökin. Tuloverolakiin tehdään kriisinhallintatehtäviin lähetettävän siviilihenkilöstön palkkarakenteen edellyttämä lisäys. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (SM hallitussihteeri Keijo Siiskonen 1604 2346)

Esitys (HE 207/2004 vp) vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi. Tuloarvioiden nettolisäys on 1,5 miljoonaa euroa. Määrärahojen vähennykset ovat nettomääräisesti 0,5 miljoonaa euroa, joka koostuu hallinnonalojen määrärahoihin tulevasta 159,5 miljoonan euron lisäyksestä ja korkomenoarvion 160,0 miljoonan euron vähennyksestä. Kolmas lisätalousarvioesitys pienentää vuoden 2004 budjettitalouden alijäämäisyyttä 2,0 miljoonalla eurolla. Verotuloarviota alennetaan nettomääräisesti 42 miljoonalla eurolla. Sekalaisten tulojen arviota nostetaan nettomääräisesti 38 miljoonalla eurolla ja arviota osinkotuloista 5 miljoonalla eurolla. Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin ehdotetaan lisämäärärahaa 5,3 miljoonaa euroa ja rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin nettolisäystä 1,9 miljoonaa euroa. VPU Pukutehdas Oy:n toiminnan lopettamiseen liittyviin menoihin ehdotetaan 2,7 miljoonan euron määrärahaa. Telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi ehdotetaan 13,7 miljoonan euron määrärahaa. Satovahinkojen korvaamiseksi ehdotetaan 9 miljoonan euron määrärahaa ja tulvavahinkojen korvaamiseksi 4 miljoonan euron määrärahaa. Liikennehankkeisiin ehdotetaan lisärahoitusta yhteensä 5,3 miljoonaa euroa. Eräiden keskeneräisten liikennehankkeiden määrärahatarpeita siirretään myöhemmille vuosille tai aikaistetaan kuluvalle vuodelle. Suomen ja Venäjän federaation välisen velkakonversiojärjestelyn solmimiseksi ehdotetaan 25 miljoonan euron määrärahaa. Eläkemenoarvioiden tarkentuminen vähentää valtion maksamien eläkkeiden määrää 60 miljoonaa euroa. Työttömyysturvamenoihin ehdotetaan yhteensä 47,5 miljoonan euron nettolisäystä. Valtion osuuteen kansaneläkelaista johtuvista menoista ehdotetaan lisäystä 11 miljoonaa euroa ja valtion korvaukseen maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksista 5,5 miljoonan euron lisäystä. EU:n rakennerahastoista maksettaviin menoihin ehdotetaan vähennystä nettomääräisesti 5,5 miljoonaa euroa. Vastaavasti valtion rahoitusosuuteen ehdotetaan nettomääräisesti 1,7 miljoonan euron lisäystä. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

Esitys (HE 208/2004 vp) laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta. Säännöksiä Suomen Pankin ja Rahoitustarkastuksen virkamiesten velvollisuuksista antaa selvitys sidonnaisuuksistaan täsmennetään. Lakiin otetaan myös säännös Suomen Pankin oikeudesta antaa ja saada eläketurvan toimeenpanoon tarvittavia tietoja sekä säännös pankin virkamiesten eroamisiän nostamisesta 68 vuoteen. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 1603 3040)

Esitys (HE 209/2004 vp) Rahoitustarkastuksesta annetun lain sekä kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Rahoitustarkastuksesta annettua lakia muutetaan siten, että Rahoitustarkastuksen tehtävänä on sen nykyisten tehtävien lisäksi valvoa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja soveltavien yritysten tilinpäätösten oikeellisuutta. Lisäksi kirjanpitolakia muutetaan siten, että kirjanpitolautakunnalle annetaan eräitä valvontatehtävään liittyviä tehtäviä. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Esitys (HE 210/2004 vp) laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 §:n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain 3 §:n ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Ulkomailta saadusta osingosta peritty lähdevero hyvitetään koko osinkotulon perusteella. Osingosta määrättävä tulovero ei ole vähennyskelpoinen varallisuusverosta silloin, kun tuloverosta vähennetään ulkomaille maksettu lähdevero. Ulkomaille maksettu osinko on koko määrältään veronalaista. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä tarkennetaan siltä osin kuin se koskee yhteisöjen omistamien osakkeiden luovutusten ja osakeyhtiöiden purkautumisen veroseuraamuksia. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Esitys (HE 211/2004 vp) laeiksi valtion eläkelainsäädännön sotilaseläkejärjestelmää koskevien säännösten muuttamisesta. Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden sekä eräiden siviilihenkilöiden eläkeoikeutta koskevia säännöksiä muutetaan työeläkejärjestelmään vuoden 2005 alusta lukien voimaan tulevien, siviilihenkilöiden eläkkeitä koskevien muutosten johdosta. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

Esitys (HE 212/2004 vp) laiksi autoverolain muuttamisesta. Ajoneuvo, joka on Suomeen tuotaessa ollut rekisteröitynä tai käytössä muualla kuin Suomessa vähintään kuusi kuukautta, verotetaan käytetyn ajoneuvon verotusta koskevien säännösten mukaisesti. Sitä ennen verotus perustuu vastaavan uuden ajoneuvon veroon, josta kuitenkin myönnetään alennusta ajoneuvon ikään ja hintakehitykseen perustuvan järjestelmän mukaisesti. Auton käyttöä rajan ylittävissä työtehtävissä helpotetaan siten, että muulla kuin Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon väliaikainen veroton käyttö työtehtävissä Suomessa on tietyin edellytyksin mahdollista silloin, kun ajoneuvon kuljettajalla on Suomessa vakinainen asuinpaikka. Mahdollisuutta maahantuodun ajoneuvon käyttöön enintään kolmen kuukauden ajan ennen autoverotuksen toimittamista jatketaan vuoden 2005 loppuun. (VM vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen 1603 3152)

Esitys (HE 213/2004 vp) laeiksi kiinteistöverolain 3 §:n, varallisuusverolain 10 ja 34 §:n sekä korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. Kiinteistöverolakia muutetaan siten, että vesialueet vapautetaan kiinteistöverosta. Varallisuusverolain muutoksella ne vapautetaan myös varallisuusverosta. Varallisuusverolakia muutetaan lisäksi siten, että varallisuusverosta vapautetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa olevat joukkovelkakirjat ja talletukset, joita vastaavat suomalaiset joukkovelkakirjat ja talletukset ovat jo nykyisten säännösten mukaan verovapauden piirissä. Korkotulon lähdeverosta annettuun lakiin tehdään muutos lakiviittaukseen. Varallisuusverolain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2004 toimitettavassa verotuksessa. Kiinteistöverolain muutosta sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2005 toimitettavassa verotuksessa. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Esitys (HE 214/2004 vp) laeiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain ja evankelis-luterilaisen kirkon perhe-eläkelain muuttamisesta. Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelakia ja perhe-eläkelakia muutetaan siten, että niissä otetaan huomioon valtion eläkelakiin ja perhe-eläkelakiin tehdyt, vuoden 2005 alussa voimaan tulevat muutokset. Kirkon eläkejärjestelmässä sovelletaan valtion eläkelakia eläkeoikeuden osalta. Kirkon eläkelakeja on tarpeellista muuttaa vain niiltä osin kuin niissä on valtion eläkelaeista poikkeavia säännöksiä. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 1607 7322)

Esitys (HE 215/2004 vp) laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia muutetaan niin, että siinä otetaan osittain huomioon ne muutokset yksityisten alojen työeläkelainsäädännössä, jotka vaikuttavat luopumistuen määräytymiseen. Muutokset koskevat lähinnä indeksitarkistuksia. Lisäksi luopujan muita töitä koskeva ansiotuloraja yhdenmukaistetaan vastaamaan työttömyyseläkettä saavan ansiotulorajaa. Vastaavat muutokset koskevat myös aikaisempien luopumisjärjestelmien maksussa olevia eläkkeitä ja korvauksia. Lisäksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksiä muutetaan niin, ettei synny tilannetta, jossa jo luopumistukioikeuden saavuttanut henkilö menettäisi oikeuden sen johdosta, että tuen saamisen ikärajat nousevat vuonna 2005. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katriina Pessa 1605 4298)

Esitys (HE 216/2004 vp) laiksi ilmailulain muuttamisesta. Ilmailulain 6 lukuun sisällytetään nykyistä täsmällisempiä säännöksiä meluun liittyvistä toimintarajoituksista lentoasemilla. Ilmailulain muutoksella pannaan kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi meluun liittyvien toimintarajoitusten asettamista yhteisön lentoasemilla koskevien sääntöjen ja menettelyjen vahvistamisesta. Ilmailulakiin lisätään direktiivin edellyttämät säännökset lentomelun hallintaa koskevista yleisistä säännöistä lentoasemilla sekä toimintarajoitusten asettamista koskevista periaatteista. Ilmailulaitos voi asettaa suihkukoneiden käytölle meluperusteisia toimintarajoituksia, jos se on tarpeen ottaen huomioon myös muut meluhaittojen vähentämiseksi käytettävissä olevat keinot. (LVM hallitusneuvos Yrjö Mäkelä 1602 8473)

Esitys (HE 217/2004 vp) laiksi laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittaville yrityksille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta. Laivanrakennus- tai laivanvarustamotoimintaa harjoittavalle yritykselle myönnettävistä valtiontakauksista annettuun lakiin lisätään säännös siitä, että alustakaus voidaan myöntää perinteisen luoton lisäksi myös muille alusrahoituksessa yleisesti käytetyille rahoitusmuodoille. Lakia muutetaan myös siten, että alustakaus voidaan antaa paitsi omavelkaisena takauksena, myös muuna vastuusitoumuksena. Lisäksi lakiin tehdään uuden perustuslain ja euroon siirtymisen edellyttämät muutokset sekä lisätään säännökset takauksista perittävistä maksuista ja suojautumisjärjestelyistä. Samalla lain nimike muutetaan laiksi valtion alustakauksista. (KTM teollisuusneuvos Eeva-Liisa Virkkunen 1606 2672)

Esitys (HE 218/2004 vp) laeiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain sekä valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta. Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia muutetaan siten, että lakiin lisätään Finnvera Oyj:n rahoitusmuodoksi pääomasijoitustoiminta. Tämä selkeyttää yhtiön edellytyksiä harjoittaa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuvaa pääomasijoitustoimintaa. Vastaavasti pääomasijoitustoimintaa koskeva säännös lisätään myös valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettuun lakiin. Lisäksi muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia siten, että Finnvera Oyj:n niin sanotussa kotimaisessa pienten ja keskisuurten yritysten rahoitustoiminnassa myöntämistä takauksista yrityksiltä perimään takausprovisioon on mahdollista kohdistaa Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa takausprovisiotukea. Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen takausprovisiotuen rahoittamiseen tarkoittaa sitä, että Euroopan unioni ja Suomen valtio maksavat takausprovisiotuen. Takausprovisiotuki on Suomessa uusi tukimuoto rakennerahasto-ohjelmissa. (KTM hallitusneuvos Sakari Arkio 1606 3567)

Esitys (HE 219/2004 vp) laiksi tavaramerkkilain muuttamisesta. Yhteisön tavaramerkkiasetukseen on tehty muutokset, jotka mahdollistavat yhteisön liittymisen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin pöytäkirjaan. Liittymisen ja yhteisön tavaramerkkiasetukseen tehtyjen muutosten vuoksi tavaramerkkilain kansainvälistä rekisteröintiä sekä yhteisön tavaramerkkiä koskevat säännökset saatetaan yhdenmukaiseksi yhteisön tavaramerkkiasetuksen kanssa. (KTM hallitussihteeri Karri Puustinen 1606 4784)

Esitys (HE 220/2004 vp) laeiksi vakuutusedustuksesta ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Laki vakuutusedustuksesta säädetään ja tehdään lähinnä teknisluonteisia muutoksia eräisiin siihen liittyviin lakeihin. Laki vakuutuksenvälittäjistä kumotaan. Muutoksin pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi vakuutusedustuksesta. Laki vakuutusedustuksesta koskee vakuutusmeklareita ja vakuutuksenantajien asiamiehiä. Näiden toiminta edellyttää rekisteröintiä. Rekisteröinti edellyttää muun muassa riittävää ammattitaitoa ja luotettavuutta sekä vakuutusmeklareilta lisäksi riippumattomuutta vakuutuksenantajista ja vastuuvakuutusta. Laissa säädetään myös meklareiden ja asiamiesten tehtävien hoitamisesta ja tiedonantovelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta harjoittaa toimintaa muissa Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa. Meklareita ja asiamiehiä valvoo Vakuutusvalvontavirasto. Lait on tarkoitettu voimaan 14.1.2005. (STM apulaisosastopäällikkö Katriina Lehtipuro 1607 3878)

Esitys (HE 221/2004 vp) laeiksi sosiaalihuoltolain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta. Sosiaalihuoltolakia ja kansanterveyslakia muutetaan väliaikaisesti. Muutokset mahdollistavat kokeilun, jossa kunnat voivat organisoida eräät sosiaalihuollon ja kansanterveystyön tehtävät poiketen pysyvästä lainsäädännöstä. Kokeilussa vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluista voi huolehtia kunnan yksi monijäseninen toimielin kuten sosiaalilautakunta, terveyslautakunta tai uusi, vanhusten sosiaali- ja terveyspalveluja varten perustettu lautakunta. Vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi kokeilu voi koskea muiden asiakasryhmien, kuten vammaisten tai pitkäaikaissairaiden vastaavia palveluja. Kokeilun ydinaluetta on kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistäminen uudeksi tehtäväalueeksi, kotihoidoksi. Kokeilu voidaan kuntakohtaisesti rajatakin vain kotihoitoon. Kotihoidon tehtäväalue voidaan muodostaa myös yli kunnan ja kuntayhtymän rajan joko keskittämällä kuntien kotipalvelun tehtäviä kuntayhtymille tai hajauttamalla kuntayhtymän kotisairaanhoidon tehtäviä asianomaisille kunnille. Kotihoidon tehtävistä vastaava toimintayksikkö on kokeilumallista riippuen joko sosiaalihuollon tai terveydenhuollon toimintayksikkö. Sosiaali- ja terveysministeriö hyväksyy kokeilukunnat kuntien tekemien hakemusten perusteella. Kokeilu voi alkaa vuoden 2005 alussa ja kestää vuoden 2008 loppuun. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Eija Koivuranta 1607 4350)

Esitys (HE 222/2004 vp) laiksi työttömyysturvalain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta. Työttömyysturvalakia muutetaan. Voimassa olevan lain mukaan enimmäisajan täyttymisestä huolimatta soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää 31.12.2004 saakka. Sovitellun työttömyysetuuden maksamista koskevaa voimaantulosäännöstä muutetaan siten, että enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta soviteltua työttömyysetuutta voidaan myöntää 31.12.2005 saakka. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Pasi Koskinen 1607 3180)

Esitys (HE 223/2004 vp) työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Työttömyysturvalakia, työttömyyskassalakia, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja aikuiskoulutustuesta annettua lakia muutetaan. Työttömyysturvalakia muutetaan siten, että työttömyysetuutta myönnetään henkilölle sen kalenterikuukauden jälkeenkin, jona hän täyttää 65 vuotta, jos hänen päivittäistä tai viikoittaista työaikaansa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai jos hänen työntekonsa on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, taikka jos hänen työntekonsa estyy yhdeltä tai useammalta päivältä sääesteen vuoksi. Työttömyysetuutta myönnetään myös kokoaikaisesti lomautetulle. Muutos ei koske kuitenkaan koulutuspäivärahaa. Työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona henkilö täyttää 68 vuotta. Työnantajalla ja palkansaajalla ei ole velvollisuutta maksaa työttömyysvakuutusmaksua palkansaajan täytettyä 65 vuotta. Työttömyyskassalakia muutetaan siten, että palkansaajakassan jäseneksi pääsee palkkatyöntekijä ja yrittäjäkassan jäseneksi yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Lisäksi työttömyysturvalakiin, työttömyysetuuksien rahoituksesta annettuun lakiin ja aikuiskoulutustuesta annettuun lakiin tehdään muut tarpeelliset muutokset, jotka aiheutuvat 1.1.2005 voimaan tulevista työeläkelainsäädännön muutoksista. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Pasi Koskinen 1607 3180)

Esitys (HE 224/2004 vp) vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Vakuutusyhtiölakia, vakuutusyhdistyslakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia muutetaan siten, että kyseisten lakien kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskevat säännökset sopeutetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveihin 2001/65/EY ja 2003/ 51/EY. Vastaavat muutokset tehdään myös merimieseläkelakiin, maatalousyrittäjien eläkelakiin koskien merimieseläkekassaa ja maatalousyrittäjien eläkelaitosta. Eläkesäätiölakiin ja vakuutuskassalakiin tehdään olennaisilta osin vastaavat muutokset. Lisäksi vakuutusyhtiölakia muutetaan siten, että vakuutusyhtiöt, joiden arvopapereita on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi yhteisön alueella, velvoitetaan laatimaan konsernitilinpäätöksensä kansainvälisiä IAS/IFRS tilinpäätössäännöksiä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti. Lakeihin tehdään lisäksi korjaukset, jotka johtuvat kirjanpitolakiin esitetyistä muutoksista (HE 126/2004 vp). (STM hallitussihteeri Juhani Turunen 1607 4470)

Esitys (HE 225/2004 vp) laiksi lastensuojelulain muuttamisesta. Lapsen oikeusturvan parantamiseksi täsmennetään ja täydennetään lastensuojelulain nykyisiä säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulaitokseen sijoitettuun huostassa olevaan lapseen kohdistettavia rajoitustoimenpiteitä. Samalla selkeytetään laitosjohtajien rajoitustoimivaltaa ja mahdollisuutta käyttää laissa tarkoitettuja rajoituksia kaikissa lastensuojelulaitoksissa. Rajoitustoimenpiteitä koskevat lastensuojeluasetuksen säännökset nostetaan lakitasolle. Rajoitustoimenpiteiden kirjaamisvelvoitetta täsmennetään, rajoitustoimenpiteiden vaikutusta huoltosuunnitelmaan tehostetaan, lääninhallitusten seuranta- ja valvontavelvoitetta täsmennetään ja päätöksentekoa sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä selkeytetään. Lisäksi tehostetaan lapsen mahdollisuutta keskusteluun sijaishuollon toteuttamista ja häneen kohdistettuja rajoitustoimenpiteitä koskevissa asioissa. Myös sijaishuoltoon sijoitetun lapsen ja hänen vanhempiensa tai muiden läheistensä välistä yhteydenpitoa ja sen rajoittamista koskevaa lastensuojelulain sääntelyä täsmennetään ja asetustasolla oleva sääntely nostetaan lakitasolle. Huoltosuunnitelman merkitystä ja päätöksentekovelvoitetta asiassa korostetaan ja muutoksenhakuoikeutta selkiytetään. (STM vanhempi hallitussihteeri Maini Kosonen 1607 3775)

Esitys (HE 226/2004 vp) laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista korvaa voimassa olevan asetuksen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista. Laki on tarkoitettu yleislakina sovellettavaksi kunnan ja kuntayhtymän sosiaalihuollon ammatilliselta henkilöstöltä vaadittaviin kelpoisuuksiin riippumatta siitä, minkä hallintokunnan alaisuudessa heidän toimintansa on järjestetty. Lakia sovelletaan myös valtion sekä yksityisen järjestämään sosiaalihuoltoon. Lailla täsmennetään sosiaalihuollon tehtävissä vaadittavia kelpoisuuksia ja saatetaan ne vastaamaan uudistuneita koulutusrakenteita. Laissa määritellään kelpoisuusvaatimukset keskeisiin sosiaalihuollon ammatteihin. Myös sosiaaliasiamiehen kelpoisuusvaatimukset määritellään laissa. Laissa ei säädetä ammattinimikekohtaisia kelpoisuusvaatimuksia kaikkiin tehtäviin, jotka kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. Osaan tehtävistä kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva koulutus. Siirtymäsäännöksillä varmistetaan, että myös aikaisempien tutkintojen suorittaneilla säilyy kelpoisuus vastaaviin tehtäviin. Lakiin sisältyy mahdollisuus poiketa kelpoisuusvaatimuksista tilapäisesti. Laki on tarkoitettu voimaan 1.8.2005. (STM lakimies Lotta Silvennoinen 1607 4132)

Esitys (HE 227/2004 vp) laiksi ympäristönsuojelulain, terveydensuojelulain 15 §:n ja ympäristölupavirastoista annetun lain muuttamisesta. Vuonna 2000 voimaan tullutta ympäristönsuojelulakia muutetaan lain täytäntöönpanon seurannasta saatujen kokemusten perusteella. Muutokset koskevat muun muassa ympäristöluvan käsittelyä, valvontaa, ilmoitusmenettelyä, päätösten täytäntöönpanoa ja muutoksenhakua. Terveydensuojelulakiin ja ympäristölupavirastoista annettuun lakiin tehdään vähäiset tarkistukset. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 1603 9447)

Esitys (HE 228/2004 vp) laiksi vesihuoltolain 16 §:n muuttamisesta. Vesihuoltolain 16 §:ää täydennetään siten, että velvollisuus ympäristötietojen antamiseen ja tiedottamiseen koskee myös niitä vesihuoltolaitoksia, joita laki viranomaistoiminnan julkisuudesta ei nykyisin koske. Lain muutoksella laajennetaan viranomaistoiminnan julkisuudesta annetun lain soveltamisalaa kaikkiin vesihuoltolaitoksiin viranomaismääritelmästä riippumatta. Muutos on tarpeen, jotta voidaan kaikilta osin panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/4/EY ympäristötiedon julkisesta saatavuudesta ja neuvoston direktiivin 90/313/ETY kumoamisesta. (YM hallitussihteeri Oili Rahnasto 1602 9492)

Esitys (HE 229/2004 vp) laiksi vuokra-asuntojen korkotukilainalla rahoitettujen asuntojen vapautumisesta käyttörajoituksista. Kunta voi myöntää luvan käyttää vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain nojalla rahoitettua asuntoa muussa kuin asuntokäytössä ja Valtion asuntorahasto voi vapauttaa tällaisen asunnon tai talon käyttörajoituksista. Jos kyseessä on osaomistusasunto, enemmistöosakas ja asukas voivat sopia asunnon lunastamisesta omistusasunnoksi, kun viisi vuotta on kulunut korkotukilainan ensimmäisen erän nostamisesta. Nykyisin aika on lainamuodosta riippuen 10 tai 20 vuotta. (YM lainsäädäntöneuvos Tiina Rautio 1603 9649)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 29.10.2004 seuraavat lait:

Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta (HE 116/2004 vp). Valtion liikelaitoksista annetun lain soveltamista myöhennetään Ilmailulaitokseen yhdellä vuodella vuoden 2005 alusta vuoden 2006 alkuun. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM hallitusneuvos Miliza Vasiljeff 1603 3220)

Laki arvonlisäverolain muuttamisesta ja laki Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 124/2004 vp). Arvonlisäverolakiin tehdään sähkön ja kaasun kansainvälisen kaupan arvonlisäverotusta koskevan Euroopan yhteisön direktiivin edellyttämät muutokset. Sähköä ja maakaasuverkon kautta toimitettavaa kaasua verotetaan ostajan sijaintimaassa taikka sähkön tai kaasun kulutusmaassa. Tavaroiden yhteisökauppa- ja vientisäännöksiä ei sovelleta sähkön ja maakaasuverkossa siirrettävän kaasun myyntiin. Näiden hyödykkeiden maahantuonti EU:n ulkopuolelta vapautetaan arvonlisäverosta. Pääsyn tarjoamista sähkö- ja maakaasuverkkoon, niissä tapahtuvaa sähkön ja kaasun siirtoa sekä muita näihin toimiin välittömästi liittyviä palveluja verotetaan pääsääntöisesti ostajan sijaintimaassa. Jos ostajan kotipaikka on jäsenvaltiossa ja hän ei ole elinkeinonharjoittaja, verotus tapahtuu Suomessa, jos myyjä on sijoittautunut tänne. Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettuun lakiin tehdään edellä mainituista arvonlisäverolain muutoksista johtuvat muutokset. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila 1603 3171)

Laki Kansaneläkelaitoksen rahoituksen väliaikaisesta muuttamisesta vuonna 2005 (HE 148/2004 vp). Kansaneläkelaitoksen rahoituksen turvaamiseksi sille tilitetään vuonna 2005 arvonlisäveron tuotosta 1 000 miljoonaa euroa. Laki tulee voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta (HE 130/2004 vp). Lain muutos perustuu siihen, että eräät Euroopan unionin uudet jäsenvaltiot saavat niille myönnetyn poikkeuksen perusteella kantaa lähdeveroa lähiyhtiöiden välisistä muihin jäsenvaltioihin maksettavista koroista ja rojalteista ja Suomen on vastaavasti myönnettävä hyvitys tällaisesta lähdeverosta. Lakia sovelletaan 1.5.2004 alkaen. Laki tulee voimaan 1.11.2004. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 1603 3163)

Laki palkkaturvalain muuttamisesta, laki merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ja laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta (HE 131/2004 vp). Palkkaturvana maksettava saatava maksetaan työntekijäin eläkemaksulla ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksulla vähennettynä. Palkkaturvapäätöksen tiedoksiannossa laajennetaan tavallisen tiedoksiannon käyttöalaa. Asianosaisen kuulemista koskeva säännös muutetaan vastaamaan hallintolain vaatimuksia ja siirretään asetuksesta lakiin. Palkkaturvaviranomaisen tietojensaantioikeutta koskeva säännös saatetaan salassa pidettävien tietojen luovuttamisen osalta vastaamaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia. Lisäksi lakeihin tehdään eräitä teknisluontoisia korjauksia. Lait palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta tulevat voimaan 15.11.2004. Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a §:n muuttamisesta tulee voimaan 1.1.2005. (TM hallitusneuvos Raili Hartikka 1604 9049)

Laki merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 136/2004 vp). Merityöaikalain soveltamisalaa ja soveltamisalapoikkeuksia koskevia säännöksiä muutetaan. Lain soveltamisalasta poistetaan rajaus vain Itämerta edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa merikalastajien työsuhteissa on sovellettava lain vähimmäislepoaikoja koskevia säännöksiä myös silloin, kun alus on pyyntialueella. Laki perustuu työaikadirektiivin muutosdirektiiviin. Laki tulee voimaan 1.12.2004. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 1604 8932)

Laki ympäristöhallinnosta annetun lain muuttamisesta (HE 108/2004 vp). Suomen ympäristökeskuksen johtokunta, jolle kuuluu eräissä johtamiseen liittyvissä asioissa ratkaisuvaltaa, lakkautetaan. Sen sijaan voidaan perustaa neuvoa-antava neuvottelukunta. Lakiin otetaan lisäksi perussäännökset Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten johtamisesta ja ratkaisuvallan käytöstä. Laki tulee voimaan 15.11.2004. (YM hallitusneuvos Taru Hallberg 1603 9402)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 29.10.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Turkin kanssa yhteistyöstä järjestäytyneen rikollisuuden ehkäisemisestä ja rikosten torjunnasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta. Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 3.11.2004. (SM poliisiylitarkastaja Kaarle J. Lehmus 1604 2539)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.10.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Benjamin Bassinin valtuuttaminen allekirjoittamaan Suomen tasavallan ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välinen sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskeva sopimus. (UM lähetystöneuvos Tapani Lehtinen 1605 5546)

a) Maailman henkisen omaisuuden järjestön perustavaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. b) Teollisuusomistusoikeuden suojelemista koskevaan, Pariisissa maaliskuun 20 päivänä 1883 tehtyyn, Brysselissä joulukuun 14 päivänä 1900 ja Washingtonissa kesäkuun 2 päivänä 1911 tarkastettuun sopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. c) Vuonna 1908 uusittuun Bernin-sopimukseen kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamiseksi tehtyjen muutosten hyväksyminen. d) Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan Nizzan sopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. e) Teollismallien kansainvälisen luokituksen perustamiseksi tehtyyn Locarnon sopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. f) Washingtonissa 19 päivänä kesäkuuta 1970 tehtyyn patenttiyhteistyösopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. g) Kansainvälistä patenttiluokitusta koskevaan Strasbourgin sopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. h) Budapestin sopimukseen mikro-organismien tallettamisen kansainvälisestä tunnustamisesta patentinhakumenettelyä varten tehtyjen muutosten hyväksyminen. (UM kaupallinen neuvos Mary-Anne Nojonen 1605 5560)

Yhteistyöministeri Jan-Erik Enestamin tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pertti Torstilan valtuuttaminen allekirjoittamaan Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen. (OM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 1604 2839)

Suurlähettiläs Eikka Kososen tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Tekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisestä yleissopimukseen kaksinkertaisen verotuksen estämisestä etuyhteydessä olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä sellaisena kuin se on muutettuna 21.12.1995 tehdyllä sopimuksella ja yleissopimuksen muuttamisesta 25.5.1999 tehtyyn pöytäkirjaan. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 29.10.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti vahvisti Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2003 tasoitusta koskevan päätöksen. (VM valtiosihteeri Raimo Sailas 1603 3000)

Tasavallan presidentti päätti olla käyttämättä veto-oikeuttaan seuraavien maakuntalakien osalta, jotka täten tulevat voimaan: laki yhtiöveron hyvityksestä annetun lain soveltamisesta kunnallisverotuksessa annetun maakuntalain kumoamisesta, laki ennakkoperintää koskevan valtakunnan lainsäädännön soveltamisesta Ahvenanmaan maakunnassa annetun maakuntalain muuttamisesta ja laki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain muuttamisesta. (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti päätti lähettää seuraavat suostumuksen hankkimista koskevat esitykset Ahvenanmaan maakuntapäivien käsiteltäviksi: hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään vuoden 1978 pöytäkirjaan vuonna 1997 tehdyn muutospöytäkirjan hyväksymisestä sekä laeiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta (HE 175/2004 vp) ja asetus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan voimaansaattamisesta (SopS 51/83). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

Tasavallan presidentti ratkaisi 29 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eeva Tams 1606 7625)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 29.10.2004 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Antti Hynnisen edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005 sekä ulkoasiainneuvos Esko Kiurun edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Pekka Ojasen määrääminen Bernissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien ja ulkoasiainneuvos Sauli Feodorowin määrääminen Lissabonissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Eversti Jari Teppo Juhani Kallion määrääminen Keskisen Prikaatin komentajan tehtävään KFOR-operaatiossa 29.10.2004 lukien. (PLM ylitarkastaja Aila Helenius 1608 8108)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 28.10.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohdan voimaantulosta. Rikoslain 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohta tulee voimaan 27.11.2004. Asetus tulee voimaan 27.11.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva 1606 7723)

Valtioneuvoston asetus geenitekniikasta. Asetuksessa määritellään ne geenitekniset muuntamistekniikat ja -menetelmät, joilla tuotetut organismit kuuluisivat geenitekniikkalain (377/1995) soveltamisalaan. Lisäksi asetuksessa säädetään siitä, milloin luokkiin 2-4 kuuluvien muuntogeenisten mikro-organismien käyttö suljetussa tilassa saadaan aloittaa. Asetus sisältää myös säännökset geenitekniikkalain tarkoittamista tuotteista laadittavan arviointikertomuksen sisällöstä sekä biotekniikan neuvottelukunnasta. Asetuksella kumotaan geenitekniikka-asetus (821/1995) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 3.11.2004. (STM johtaja Risto Aurola 1607 4127)

Valtioneuvoston asetus työ- ja koulutusasiainneuvostosta. Asetuksella perustetaan työ- ja koulutusasiainneuvosto, jonka tehtävänä on käsitellä yhteiskunnan muutoksesta johtuvia keskeisiä työpolitiikan haasteita ja strategioita sekä työelämän kannalta keskeisiä koko koulutuspolitiikan alueeseen liittyviä haasteita ja strategioita. Asetuksella kumotaan työministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen (1036/2003) 3 pykälä. Asetus tulee voimaan 12.11.2004. (TM hallitusneuvos Mikko Salmenoja 1604 7986)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 28.10.2004 seuraavat päätökset:

Päätös Suomen edustautumisesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä 4.-5.11.2004. Suomea edustaa pääministeri Matti Vanhanen avustajanaan ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja. Eurooppa-neuvoston pääteemoja ovat Lissabonin strategian kevään 2005 välitarkistuksen valmistelut, oikeus- ja sisäasioiden monivuotisen ohjelman hyväksyminen, kansalaistiedottamisen parantaminen, komission julkaisemien EU:n laajentumista koskevien raporttien esittely sekä ulkosuhteet. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös olla ryhtymättä toimenpiteisiin Metroradio Finland Oy:lle (ent. Oy P4 Finland Ab ja Oy Metromedia Finland Ab) myönnettyjen toimilupien peruuttamiseksi, jos määräysvallan muutos tapahtuu olennaisilta osiltaan toimiluvan haltijan hakemuksessa ilmoittamalla tavalla. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös muuttaa C More Entertainment Finland Oy:lle (ent. Canal+ Finland Oy) valtioneuvoston 13.3.2003 digitaaliseen televisiotoimintaan myöntämän toimiluvan määräyksiä siten, että toimiluvanhaltijalla on oikeus lähettää aikaisemman kolmen televisioohjelmiston sijasta neljää televisio-ohjelmistoa siirtokapasiteetin pysyessä ennallaan 11 Mbit/s:ssa. Muilta osin toimilupamääräykset säilyvät ennallaan. (LVM neuvotteleva virkamies Elina Normo 1602 8463)

Päätös nimittää Kuluttajaviraston johtokunta toimikaudeksi 1.11.2004-31.10.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallitusneuvos Kristian Tammivuori; varapuheenjohtaja: valtiotieteen tohtori Markku Wilenius; jäsenet: kansainvälisten asioiden sihteeri Tarja Kantola, johtaja Rauno Vanhanen, toiminnanjohtaja Liisa Niilola ja velkaneuvoja Jorma Pesonen. (KTM ylitarkastaja Ulla Karhu 1606 3547)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 28.10.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 57/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi). Direktiivi tarkentaa luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksen laskentaa ja edistää siten yleisesti rahoitusmarkkinoiden vakautta ja pääomien tehokasta kohdentumista. (VM hallitusneuvos Pekka Laajanen 1603 3040)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 28.10.2004 seuraavat nimitysasiat:

Projektijohtaja, yhteiskuntatieteiden kandidaatti Ulla-Maija Laiho sisäasiainministeriön kehitysjohtajan (vaativuustaso 9) virkaan 1.12.2004 lukien. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Liisa Saarenmaa maa- ja metsätalousministeriön metsäneuvoksen määräaikaiseen (A 28) virkasuhteeseen 1.11.2004-31.1.2005, kuitenkin enintään niin kauan kun virka vakinaisesti täytetään. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

Varatuomari Juhani Jokinen kilpailuviraston ylijohtajan (A 30) virkaan 1.1.2005 lukien. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 27.10.2004 seuraavia asioita:

Suomen Lagosissa oleva entisen suurlähetystökiinteistön myyminen parhaan ostotarjouksen perusteella 5,5 miljoonan Yhdysvaltain dollarin kauppahintaan kauppakirjassa tarkemmin määritellyin ehdoin. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 7 b §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen vahvistamisesta. Palkkakerroin on 1,028 vuonna 2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 9 §:ssä tarkoitetun työeläkeindeksiluvun vahvistamisesta. Työeläkeindeksiluku on 2047 vuonna 2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 17 momentissa tarkoitetun indeksiluvun vahvistamisesta. Indeksiluku on 2191 vuonna 2005. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (STM hallitussihteeri Maritta Hirvi 1607 4338)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 33.19.60 (Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista) arviomäärärahan ylittäminen 11 miljoonalla eurolla. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 1607 4423)

Valtion kansaneläkerahaston takuusuorituksen tarkistaminen vuodelle 2004 113,5 miljoonaksi euroksi. (STM erikoissuunnittelija Minna Liuttu 1607 4423)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 26.10.2004

Valtio vähentää omistustaan Vapossa

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on tänään 26.10.2004 valtuuttanut kauppa- ja teollisuusministeriön allekirjoittamaan esisopimuksen osakekaupasta, jolla valtio myy Vapo Oy:n osakkeita Metsäliitto Osuuskunnalle. Osapuolet ovat allekirjoittaneet esisopimuksen.

Valtion omistusosuus Vapossa laskee kaupan toteutuessa nykyisestä 66,66 %:sta 50,1 %:iin eli eduskuntavaltuuksien sallimaan vähimmäismäärään. Vastaavasti Metsäliiton omistusosuus nousee 49,9 %:iin. Kauppahinta on 46,9 milj. euroa. Kauppa- ja teollisuusministeriö on käyttänyt hankkeessa neuvonantajanaan HSH GUDME Corporate Financea.

Kaupan täytäntöönpano edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksymistä ja valtioneuvoston päätöstä.

Nyt sovittu osakemyynti perustuu osakassopimukseen, joka solmittiin valtion myydessä Metsäliitolle 33,34 % Vapon osakkeista vuonna 2002. Sopimuksen mukaan Metsäliitolla on etuosto-oikeus Vapon osakkeisiin käypään markkinahintaan 49,9 %:n omistusosuuteen saakka, jos valtioneuvosto päättää myydä lisää valtion omistamia osakkeita.

Lisätiedot johtaja Markku Tapio, puh. (09) 1606 3598 teollisuusneuvos Arto Honkaniemi, puh. (09) 1606 3578, kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.