Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 43/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 21.10.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 12 §:n muuttamisesta. Ammattikorkeakoulujen yksikköhintojen korotusperusteita tarkistetaan. Tarkistaminen perustuu ammattikorkeakoulujen kustannuksissa tapahtuneisiin muutoksiin. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (OPM vanhempi hallitussihteeri Marjatta Lindqvist 1607 7219)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 21.10.2004 seuraavat päätökset:

Päätös asettaa valtuuskunta Sambian kanssa sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevasta sopimuksesta käytäviin neuvotteluihin sekä oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiaintuntijat ja sihteerin. (UM kaupallinen neuvos Ritva Haukijärvi 1605 6174)

Päätös nimittää laamanni Hannu Rajalahti jäseneksi ja professori Ahti Saarenpää varajäseneksi asianajajien valvontalautakuntaan 1.11.2004-31.10.2005. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös hovioikeuksien tuomiopiireistä annetun valtioneuvoston päätöksen 1 §:n muuttamisesta. Helsingin hovioikeuspiiristä Lohjan ja Raaseporin käräjäoikeudet siirretään Turun hovioikeuspiiriin ja Hyvinkään käräjäoikeus siirretään Kouvolan hovioikeuspiiriin. Turun hovioikeuspiiristä Porin käräjäoikeus siirretään Vaasan hovioikeuspiiriin. Vaasan hovioikeuspiiristä Haapajärven, Ylivieskan ja Raahen käräjäoikeudet siirretään Rovaniemen hovioikeuspiiriin. Päätös tulee voimaan 1.1.2005. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Päätös asettaa näyttelyiden valtiontakuulautakunta toimikaudeksi 1.11.2004-31.10.2007. Kokoonpano: puheenjohtaja: hallintojohtaja Håkan Mattlin opetusministeriö; jäsenet: rikosylikonstaapeli Kari Honkanen Helsingin kihlakunnan poliisilaitos, vastaava konservaattori Tuulikki Kilpinen Valtion taidemuseo, johtaja Veli-Matti Ojala Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto Ry, amanuenssi Mikko Oranen Helsingin taidemuseo, suunnitteluinsinööri Marja-Liisa Paananen Helsingin pelastuslaitos, johtaja Marketta Seppälä Näyttelyvaihtokeskus Frame, neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo valtiovarainministeriö ja tarkastaja Antero Öberg Merivakuutusyhtiöiden Yhdistys. (OPM ylitarkastaja Päivi Salonen 1607 7431)

Päätös Luotsausliikelaitoksen aloittavan taseen vahvistamisesta. Päätöksellä tarkennetaan 30.12.2003 tehtyä päätöstä Luotsausliikelaitoksen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelystä ja vahvistetaan Luotsausliikelaitoksen hallintaan siirrettävän omaisuuden arvo ja aloittava tase. (LVM neuvotteleva virkamies Esko Pyykkönen 1602 8624)

Päätös Varustamoliikelaitoksen aloittavan taseen vahvistamisesta. Päätöksellä tarkennetaan 30.12.2003 tehtyä päätöstä Varustamoliikelaitoksen aloitusvaiheen omaisuusjärjestelystä ja vahvistetaan Varustamoliikelaitoksen hallintaan siirrettävän omaisuuden arvo ja aloittava tase. (LVM neuvotteleva virkamies Leena Kostiander 1602 8469)

Päätös asettaa Kuluttajatutkimuskeskuksen johtokunta toimikaudeksi 1.11.2004-31.10.2008. Kokoonpano: puheenjohtaja: professori Paavo Okko Turun kauppakorkeakoulu; varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Tero Kuitunen kauppa- ja teollisuusministeriö; jäsenet: johtaja Eila Kilpiö Kuluttajatutkimuskeskus, professori Pirjo Laaksonen Vaasan yliopisto, ylitarkastaja Taina Nikula ympäristöministeriö, professori Pirjo Siiskonen Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus ja erikoistutkija Petteri Repo Kuluttajatutkimuskeskus (henkilöstön edustaja). (KTM nuorempi hallitussihteeri Sari Rapinoja 1606 3202)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 21.10.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 54/2004) eduskunnalle raportista neuvostolle (omien varojen järjestelmän toiminnasta), ehdotuksesta neuvoston päätökseksi (Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä) ja neuvoston asetukseksi (budjettiepätasapainojen korjausjärjestelmän käyttöön ottamisesta omien varojen järjestelmässä). Euroopan yhteisöjen komissio teki 14.7.2004 ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä ja neuvoston asetukseksi budjettiepätasapainojen korjausjärjestelmän käyttöönottamisesta omien varojen järjestelmässä sekä raportin omien varojen järjestelmän toiminnasta. Komission raportti tarjoaa yleiskuvan nykyjärjestelmästä ja sen epäkohdista ja päätyy ehdottamaan yleisen korjausmekanismin käyttöönottoa lyhyen aikavälin ratkaisuna budjettiepätasapainojen korjaamiseksi. Tätä tarkoittavat muutokset sisältyvät komission ehdotukseen uudeksi omien varojen päätökseksi ja ehdotukseen asetukseksi budjettiepätasapainojen korjausjärjestelmän käyttöönottamisesta omien varojen järjestelmässä. Raportissa esitetään lisäksi eräitä ratkaisumalleja omien varojen järjestelmän kehittämiseksi pidemmällä aikavälillä. Komission raportti ja säädösehdotukset muodostavat kiinteän kokonaisuuden, minkä vuoksi niiden käsittely on koottu tähän kirjelmään. (VM budjettineuvos Rauno Lämsä 1603 3022)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 55/2004) eduskunnalle ehdotuksesta toimielinten välisen sopimuksen uudistamiseksi, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta. Euroopan yhteisöjen komissio teki 14.7.2004 ehdotuksen toimielinten välisen sopimuksen uudistamiseksi, talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta. Ehdotus toimii neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission välisten keskustelujen työasiakirjana. Sopimuksella määritettäisiin tulevaa 2007-2013 rahoituskautta varten tärkeät painopisteet. (VM budjettineuvos Rauno Lämsä 1603 3022)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 56/2004) eduskunnalle komission tiedonannosta neuvostolle ja Euroopan parlamentille (rahoitusnäkymät 2007-2013). Euroopan yhteisöjen komissio julkisti 14.7.2004 tiedonantonsa neuvostolle ja Euroopan parlamentille unionin uusista rahoitusnäkymistä vuosiksi 2007-2013. Rahoituskehykset ovat keskeinen osa toimielinten välistä sopimusta, jota koskeva ehdotus on erillisessä kirjelmässä. Rahoituskehyksissä määritellään kaudelle 2007-2013 asetettavat tavoitteet ja rahoitusmahdollisuudet. Unionin varojen käytön osalta rahoituskehykset ovat politiikan teon väline. (VM budjettineuvos Rauno Lämsä 1603 3022)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 21.10.2004 seuraavat nimitysasiat:

Filosofian lisensiaatti, rakennerahastopäällikkö Merja Niemi opetusministeriön rakennerahastopäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.12.2004-31.3.2007, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Juha Mäntyvaara on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Oikeustieteen kandidaatti, vanhempi hallitussihteeri Salla Kalsi opetusministeriön hallitusneuvoksen virkaan 1.11.2004 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Tekniikan lisensiaatti Anne Elisabeth Väätäinen kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.1.2005-31.12.2005, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka Mauri Riihonen on virkavapaana. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLITUKSEN NEUVOTTELU 19.10.2004

Hallitus sopi lisäbudjetin sisällöstä

Hallitus esittää vuoden 2004 kolmannessa lisäbudjetissa hallinnonalojen menoihin noin 159 miljoonan euron lisäystä. Koska valtionvelan korkomenot jäävät 160 miljoonaa euroa aiemmin budjetoitua pienemmiksi, vähentyvät määrärahat nettomääräisesti vajaat 1 miljoonaa euroa.

Hallitus sopi neuvottelussaan 19. lokakuuta vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvion sisällöstä.

Hallitus totesi vuoden 2004 ensimmäisen lisätalousarvioesityksen yleisperusteluissa, että hallituksen tiedossa oli tuolloin jo lukuisia perusteltuja, mutta harkinnanvaraisia menotarpeita, joihin kuitenkin vielä siinä vaiheessa suhtauduttiin torjuvasti. Hallitus ilmoitti pyrkivänsä asettamaan kaikki menotarpeet yhtäläiseen asemaan ja samalla kertaa arvioitaviksi syksyn lisätalousarvion yhteydessä. Nyt syksyllä pystytään paremmin näkemään budjettitalouden kokonaistilanne kuluvana vuonna ja varmistamaan se, että vuoden kuluessa ilmeneviin välttämättömiin, ennalta arvaamattomiin menoihin on riittävästi kehysväljyyttä.

Menoja automaattisesti tai muuten pakottavasti lisäävien yllätysten mittaluokka on tähän mennessä ollut suhteellisen pieni, joten liikkumatilaa perusteltuihin harkinnanvaraisiin määrärahalisäyksiin on kehysten puitteissa jäänyt. Hallitus onkin voinut suhtautua myönteisesti valtaosaan ministeriöiden ehdottamista määrärahojen lisäystarpeista. Lisäbudjettiesitys sisältää siten runsaasti kertaluonteisia lisäyksiä, joilla on mahdollista hoitaa monia ajankohtaisia, väistämättömiä tarpeita.

Määrärahalisäykset

Hallitus esittää rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenoihin 5,3 miljoonan euron lisäystä sekä rauhanturvajoukkojen ylläpitomenoihin 1,9 miljoonan euron nettolisäystä. Lisäykset aiheutuvat Suomen osallistumisesta uudella 185 hengen suuruisella rauhanturvajoukolla ja 26 henkilön vahvuisella erillisellä toimeenpano-osastolla EU-johtoiseen ALTHEA -operaatioon Bosnia-Hertsegovinassa. Operaation kokonaiskustannukset vuonna 2004 ovat noin 8,7 miljoonaa euroa.

Suomen maksuosuuteen YK-rauhanturvajoukoille ja vapaaehtoisrahoitukseen YK:n Irakin turvajoukoille esitetään yhteensä 10 miljoonan euron lisäystä.

Ennakoitua suurempien onnettomuustutkintamenojen rahoittamiseen esitetään 0,6 miljoonan euron määrärahalisäystä. Rikosvahinkokorvausten käsittelyruuhkien purkamiseksi esitetään noin 1,4 miljoonan euron määrärahalisäystä.

Kainuun kehittämisrahaan esitetään 1,7 miljoonaa euroa käytettäväksi maakunnan hallintokokeilun tietojärjestelmähankintojen tukemiseen.

VPU Pukutehdas Oy:n toiminta on ollut pitkään kannattamatonta ja se on päätetty lopettaa hallitusti. Hallitus esittää yhtiön toiminnan lopettamiseen liittyviin menoihin 2,7 miljoonan euron suuruista määrärahaa. Haja-asutusalueiden vähittäiskauppojen investointitukeen esitetään 1,8 miljoonan euron määrärahaa osana yrittäjyyden politiikkaohjelmaa. Telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseksi esitetään noin 13,7 miljoonan euron määrärahaa avustusten maksamiseen suomalaisille telakkayhtiöille uusien aluksien rakentamiseen ja peruskorjaamiseen.

Lisätalousarvioesitys sisältää Suomen Kansallisoopperan peruskorjauksen käynnistämisen mahdollistavan valtuuden.

Kesän 2004 poikkeuksellisen voimakkaiden sateiden aiheuttamien satovahinkojen korvaamisen hallitus esittää 9 miljoonan euron määrärahalisäystä sekä poikkeuksellisista tulvista aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen 4 miljoonan euron lisäystä.

Puuntuotannon kestävyyden turvaamisen määrärahoihin esitetään 1 miljoonan euron lisäystä. Hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen esitetään 1 miljoonan euron lisäystä.

Joroinen-Varkaus -tiehankkeen sopimusvaltuutta esitetään korotettavaksi 1 miljoonalla eurolla 28 miljoonaan euroon ja Oulu-Rovaniemi -radan sähköistämisen sopimusvaltuutta 0,5 miljoonalla eurolla 46,9 miljoonaan euroon. Orivesi-Muurame -tiehankkeen sopimusvaltuuteen ylittämisen johdosta esitetään noin 3,8 miljoonan euron määrärahaa. Teiden tulvavahinkojen korjaamiseen esitetään 0,5 miljoonaa euroa.

Merenkulkulaitokselle esitetään 0,7 miljoonan euron määrärahaa öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaan soveltuvien monitoimimurtajapalvelujen kilpailuttamista varten.

Valtioneuvoston kanslian Suomi maailmantaloudessa -suosituksiin liittyen hallitus esittää 1 miljoonan euron määrärahaa Shanghaihin perustettavan Suomi-Kiina (FinChi) -innovaatiokeskuksen käynnistämiskuluihin.

Suomen ja Venäjän federaation välillä on tarkoitus solmia uusi noin 30 miljoonan dollarin suuruinen velkakonversiojärjestely, jossa Venäjän julkista velkaa kuitataan vuosina 2005-2007 Suomeen tulevilla tavara- ja palvelutoimituksilla. Valtiontakuurahastolle tästä syntyvien saamisten kuittausta varten hallitus esittää 25 miljoonan euron määrärahaa.

Tartuntatautien hoitovalmiuksia parannetaan. Hallitus esittää sairaanhoitopiireille yhteensä 2 miljoonaa euroa lääkkeille vastustuskykyisten bakteerien aiheuttamien sairaalainfektioiden kiireelliseen torjuntaan ja 0,2 miljoonaa euroa Kansanterveyslaitoksen toimintamenoihin.

Eläkemenoarvioiden tarkentuminen vähentää valtion maksamien eläkkeiden määrää 60 miljoonaa euroa. Työttömyysturvamenoihin esitetään yhteensä 47,5 miljoonan euron nettolisäystä. Valtionosuuteen työttömyyskassoille hallitus esittää 47 miljoonan euron lisäystä ansiosidonnaisten etuuksien rahoittamiseen. Peruspäivärahamenoihin esitetään 13 miljoonan euron lisäystä ja valtionosuuteen työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta 2,5 miljoonan euron lisäystä. Työmarkkinatuen määrärahoihin esitetään 15 miljoonan euron vähennystä, joka johtuu työmarkkinatukea saavien ennakoitua pienemmästä määrästä.

Hallitus esittää, että valtion osuutta kansaneläkelaista johtuvista menoista lisätään 11 miljoonaa euroa ja valtion korvausta maatalousyrittäjien lomituspalvelujen kustannuksista 5,5 miljoonaa euroa.

Tuomioistuinten toimintamenoihin esitetään 0,4 miljoonan euron määrärahalisäystä ja ulosottolaitoksen toimintamenoihin 1,3 miljoonan euron määrärahalisäystä. Poliisille esitetään 0,15 miljoonan euron kertaluonteista määrärahaa liikennevalvonnan tehostamiseen. Tullilaitoksen toimintamenoihin hallitus esittää 4,8 miljoonan euron lisäystä. Lisämäärärahan tarve johtuu maahantuotavien käytettyjen autojen verotuksesta aiheutuvista menoista.

Valtiovarainministeriön hallinnonalan määrärahoihin esitetään 2,3 miljoonan euron lisäystä eläkejärjestelmämuutoksesta aiheutuviin menoihin ja 2 miljoonan euron määrärahaa valtionhallinnossa toteutettavaan talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämishankkeeseen. Valtioneuvoston kanslian ja Valtion asuntorahaston toimintamenoihin esitetään lisäystä uuteen palkkausjärjestelmään siirtymisen vuoksi.

Hallitus esittää Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta maksettavien menojen vähennystä yhteensä 10 miljoonaa euroa ja Euroopan sosiaalirahastosta maksettaviin menoihin lisäystä 4,5 miljoonaa euroa. Vastaavasti valtion rahoitusosuuteen esitetään opetusministeriön hallinnonalalla ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalalla lisäystä yhteensä 6,1 miljoonaa euroa sekä liikenne- ja viestintäministeriön sekä työministeriön hallinnonaloilla vähennystä yhteensä 4,4 miljoonaa euroa. Muutokset aiheutuvat myöntämisvaltuuksien maksatusten muuttumisesta talousarvion valmistelun yhteydessä arvioituun nähden. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) teknisen avun osalta esitetään ns. suoritusvaraukseen liittyen EU:n ja valtion rahoitusosuuden myöntämisvaltuuden lisäystä yhteensä 220 000 euroa, josta EU:n osuus ja valtion rahoitusosuus ovat molemmat 110 000 euroa. Lisäyksellä on tarkoitus rahoittaa tavoitteen 2 siirtymäkauden ohjelmien hallinnointia ja sulkemistoimenpiteitä alueilla. Lisäksi rakennerahastojen budjetointia esitetään täsmennettäväksi maksuperusteiseksi, mikä osaltaan helpottaa komissiolle tehtävien menoilmoitusten sääntöjenmukaisuuden varmistamista

Valtionvelan korot

Korkomenojen 160 miljoonan euron vähennys aiheutuu lainanottotarpeen pienentymisestä, lyhytaikaisen lainanoton painottumisesta vuoden jälkipuoliskolle arvioitua enemmän sekä lainakannan keskimääräisen korkokustannuksen alentumisesta.

Tuloarvioiden muutokset

Kolmannen lisätalousarvioesityksen tuloiksi arvioidaan 1,5 miljoonaa euroa. Verojen ja veronluonteisten tulojen arviota alennetaan 42 miljoonalla eurolla. Varainsiirtoveron tuottoarviota nostetaan 33 miljoonalla eurolla ja eräistä vakuutusmaksuista suoritettavan veron tuottoarviota 12 miljoonalla eurolla. Tulo- ja varallisuusveron tuottoarviota alennetaan 100 miljoonalla eurolla vuoden 2003 verotuksen valmistumisesta saatujen ennakkotietojen perusteella.

Arviota sekalaisista tuloista korotetaan nettomääräisesti noin 38 miljoonalla eurolla. Arviota osakemyynnistä saatavista nettotuloista nostetaan 54 miljoonalla eurolla. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muiden tulojen arvioidaan lisääntyvän 55 miljoonaa euroa Kapiteeli Oy:n suorittaman pääomalainan lyhennyksen johdosta. Eläkemenojen arvion pieneneminen vähentää valtion eläkerahastosta talousarvioon tehtävää siirtoa noin 19 miljoonalla eurolla.

Tasapaino ja valtionvelka

Lisätalousarvioesitys on 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vuoden 2004 varsinainen talousarvio oli 1 273 miljoonaa euroa alijäämäinen. Ensimmäisen ja toisen lisätalousarvion ylijäämien vuoksi alijäämä on supistunut. Nyt ehdotettava lisätalousarvioesitys huomioiden budjettitalouden alijäämä olisi noin 62 miljoonaa euroa vuonna 2004.

Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2004 lopussa 63,4 miljardia euroa, mikä on 43,1 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Velkasuhteen arvioidaan alenevan edellisestä vuodesta noin 1 1/2 prosenttiyksiköllä.

Vaalikauden kehys

Kehykseen kuuluvien menojen yhteissumma nousee nyt esitettävä lisätalousarvio mukaan lukien 28 005 miljoonaan euroon. Vaalikauden kehys vuodelle 2004 on 28 089 miljoonaa euroa. Näiden erotus eli jakamaton varaus on noin 84 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että määrärahojen taso vuonna 2004 pysyy valtioneuvoston päättämässä ja eduskunnalle kehysselontekona annetussa vaalikauden kehyksessä. Kehyksen ulkopuolisia menoja on vuodelle 2004 nyt esitettävä lisätalousarvio huomioiden budjetoitu 8 985 miljoonaa euroa.

Lisätietoja: budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö, p. (09) 1603 3105 ja apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö, p. (09) 1603 3036

TALOUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA

Valtio myöntää telakkatukea neljän konttilaivan rakentamiseksi

Tänään on julkistettu Aker Finnyards Oy:n ja ruotsalaisen varustamon B & N Nordsjöfrakt AB:n kesken tehty aiesopimus kolmen konttilaivan tilauksesta. Aikaisemmin on julkistettu Kvaerner Masa-Yards Oy:n saama tilaus yhden arktisen konttilaivan rakentamisesta venäläiselle Norilsk Nikkel -kaivosyhtiölle.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on kokouksessaan 12.10.2004 puoltanut ja hallitus on tänään 20.10.2004 osaltaan hyväksynyt vuoden 2004 kolmanteen lisätalousarvioon 13,7 miljoonan euron määrärahan avustuksiin telakkateollisuuden kilpailuedellytysten turvaamiseen edellä mainittujen neljän konttialuksen rakentamiseksi.

Ministerivaliokunnan puoltava kanta perustuu nykyisen hallituksen ohjelmaan sisältyvään kannanottoon, jonka mukaan hallitus varautuu EU:n eräille alustyypeille hyväksytyn väliaikaisen tukimekanismin käyttöön.

Hallitus suhtautuu edelleen kielteisesti Euroopan unionissa sallittuihin telakkateollisuudelle maksettaviin tuotantotukiin. Varmistaakseen Suomessa toimiville telakoille samat kilpailuedellytykset kuin kilpailijamaiden telakoilla on, hallitus on kuitenkin päätynyt esittämään määrärahan varaamista ko. alusten rakentamiseksi. Suomen hallitus pyrkii edelleen EU:ssa ratkaisuihin, joilla tuotantotuet kiellettäisiin.

Nyt myönnettävällä tuella neljän konttilaivan rakentamiseksi Aker Finnyards Oy:n telakalla Raumalla taataan telakan tuhannelle työntekijälle työllisyys noin vuodeksi ja samalla helpotetaan Rauman seudun vaikeata työllisyystilannetta turvaamalla työtä myös alihankkijoille. Kvaerner Masa-Yards Oy:n saama arktisen konttilaivan tilaus Venäjälle työllistää puolestaan noin 500 henkeä KMY:n Helsingin telakalla. (KTM:n tiedote 20.10.2004)

Lisätiedot: kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, puh. (09) 1606 3500, apulaisosastopäällikkö Risto Paaermaa, puh. (09) 1606 3575, erikoistutkija Maunu Harmo, puh. (09) 1606 3586

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Holhouslainsäädännön kehittämistä selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 15.10.2004 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmä ehdottaa edunvalvontavaltuutusta koskevan lain säätämistä. Edunvalvontavaltuutus olisi uusi oikeudellinen instituutio, jolla henkilö voisi järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Uudistuksen tavoitteena on kehittää nykyiselle edunvalvonnalle kevyempi ja joustavampi vaihtoehto. Uudella edunvalvontavaltuutuksella lisättäisiin ihmisten mahdollisuuksia varautua itse tilanteisiin, joissa omat kyvyt eivät enää riitä. Työryhmän mietintö on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.om.fi/28262.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, lainsäädäntöneuvos Markku Helin, p. (09) 1606 7665 ja työryhmän sihteeri, erityisasiantuntija Tuomo Antila, p. (09) 1606 7716, oikeusministeriöstä.

Hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanojen vaihtoehtoja selvittänyt työryhmä luovutti mietintönsä 20.10.2004 oikeusministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että hallinto-oikeudet voisivat ratkaista joitakin asioita tavallista keveämmissä kahden tai yhden tuomarin kokoonpanoissa. Niissä voitaisiin käsitellä tiettyjä laissa määriteltyjä valitusasioita, jotka ovat oikeudellisesti yksinkertaisia ja voidaan oikeusturvaa vaarantamatta käsitellä normaalia pienemmässäkin kokoonpanossa. Kevennetyssä kokoonpanossa olisi mahdollista ratkaista jopa puolet hallinto-oikeuksien käsiteltäväksi tulevista asioista. Jos kevennettyjä kokoonpanoja käytettäisiin hallinto-oikeuksissa aina kun se on mahdollista, voisi yhteensä säästyä noin kuusi tuomarin henkilötyövuotta. Säästynyt työpanos käytettäisiin muiden, vaikeampien asioiden ratkaisemiseen. Työryhmän mietintö on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.om.fi/28311.htm. Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Heikki Jukarainen, p. (09) 1606 7584, oikeusministeriöstä.

Liikuntajärjestöjen avustusjärjestelmätyöryhmä luovutti muistionsa 20.10.2004 kulttuuriministeri Tanja Karpelalle. Työryhmän mukaan lajiliittojen valtionavustusten nykyisiin tulosaluepainotuksiin ei tulisi tehdä muutoksia. Lisäksi kokonaisuuteen vaikuttaisivat kansalaistoiminta sekä valitut yhteiskuntavastuiden alueet. Arvioinnin kehittämiseksi sekä järjestöjen erilaisuuden vuoksi työryhmä ehdottaa, että lajiliitot ryhmiteltäisiin neljään ryhmään. Ryhmäjaon pohjana käytettäisiin järjestön vuonna 2004 saamaa valtionavustusta. Tulosalueiden arvioinnissa käytettäviä sisällöllisiä painotuksia työryhmä ehdottaa muutettavaksi siten, että arvioinnissa toiminnan laadun painotus olisi vähintään 70 % ja harrastajien määrän painotus noin 30%. Työryhmän muistio on luettavissa opetusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.minedu.fi/julkaisut/liikunta/2004/tr33/tr33.pdf. Lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies Timo Haukilahti, p. (09) 160 77273, opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.