Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 42/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.10.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 197/2004 vp) laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annetun lain kumoamisesta. Henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton hoidettavaksi annettu laki kumotaan. Henkilökunnan asema mainitussa laissa tarkoitetuissa siirtotapauksissa määräytyy jatkossa kunnallisesta viranhaltijasta annettuun lakiin ja työsopimuslakiin sisältyvien viranhaltijan ja työntekijän asemaa liikkeen luovutuksessa koskevien säännösten mukaisesti. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (SM hallitusneuvos Arto Sulonen 1604 2805)

Esitys (HE 198/2004 vp) laiksi seutuyhteistyökokeilulain muuttamisesta. Seutuyhteistyökokeilulain (560/2002) soveltamisalaa ja kokeilua laajennetaan seitsemälle uudelle seudulle, jotka ovat Kaustisen seutu, Kemi-Tornion seutu, Kuopion seutu, Kuuma-seutu, Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu ja Ylivieskan seutu. Seutuyhteistyökokeilulakiin otetaan käyttöön uusia yhteistyön kannusteita. Näitä ovat lausuntomenettely maaseudun kehittämishankkeista, lausuntomenettely lossien etuajo-oikeuspäätöksiin, mahdollisuus hoitaa työterveydenhuolto seudullisessa yhteistyössä erillään muusta perusterveydenhuollosta sekä antaa seudullisille toimielimille mahdollisuus toimia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksen saajana. Lain säädökset yhteisessä toimielimessä noudatettavista julkisoikeudellisista säännöksistä saatetaan nykyisen lainsäädännön mukaisiksi. (SM kehittämispäällikkö Teemu Eriksson 1604 2526)

Esitys (HE 199/2004 vp) laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta säädetään sekä muutetaan Rahoitustarkastuksesta annettua lakia. Tavoitteena on lainsäädäntö, joka täyttää veronluonteiselle maksulle perustuslaissa asetetut vaatimukset ja joka turvaa Rahoitustarkastuksen toiminnan rahoituksen. Rahoitustarkastuksen toiminta rahoitetaan Rahoitustarkastuksen valvottavilta ja muilta maksuvelvollisilta perittävillä valvontamaksuilla ja toimenpidemaksuilla kuten nykyisinkin. Nykyisestä laista poiketen uusi laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset valvontamaksun suuruuden perusteista, jolloin kukin maksuvelvollinen voi laskea tai arvioida valvontamaksunsa suuruuden etukäteen. Maksuperusteiden lähtökohtana on pidetty nykytasoa ja valvontamaksujen jakautumista eri ryhmien kesken. Uudella lailla korvataan Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta vuonna 2003 annettu laki, jonka voimassaoloaika päättyy vuoden 2004 lopussa. Nykyisen lain mukaan valvontamaksujen perusteista ei säädetä lain tasolla, vaan Rahoitustarkastus määrää maksut vastaamaan Rahoitustarkastuksen kustannuksia. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Esitys (HE 200/2004 vp) laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:n muuttamisesta. Keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 §:ään tehdään ne muutokset, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen neuvoston antaman, lain perustana olevan direktiivin muuttamisesta. (VM neuvotteleva virkamies Anders Colliander 1603 3163)

Esitys (HE 201/2004 vp) laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta. Lain tarkoituksena on toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2002/14/EY) työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä. Voimassa oleva yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki täyttää pääosin direktiivin säännökset. Direktiivin johdosta on kuitenkin tarpeen lisätä säännös lain 5 §:ssä tarkoitetun henkilöstön edustajan irtisanomissuojasta ja poistaa laista työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeus lain soveltamisalasta. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on tiedotettava myös liikkeen luovutuksen ajankohdasta tai suunnitellusta ajankohdasta. Laki on tarkoitettu voimaan viimeistään 23.3.2005. (TM hallitusneuvos Raila Kangasperko 1604 8935)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 15.10.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista annetun tasavallan presidentin asetuksen 4 §:n muuttamisesta. Asetuksella perustetaan pääkonsulaatti Kiinan Kantoniin. Asetus tulee voimaan 1.11.2004. (UM ma. lainsäädäntösihteeri Elisa Kumpula 1605 5928)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.10.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Etelämannersopimuksen konsultatiivisten kokousten vuosina 1996-2001 hyväksymien toimenpiteiden hyväksyminen. (UM lainsäädäntöneuvos Päivi Kaukoranta 1605 5715)

Oikeusministeri Johannes Koskisen tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososen valtuuttaminen allekirjoittamaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välinen yhteistyösopimus niiden taloudellisen edun vastaisten petosten ja muun laittoman toiminnan torjumiseksi. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Kulttuuriministeri Tanja Karpelan tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Pertti Torstilan valtuuttaminen allekirjoittamaan sopimus Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välillä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia koskevasta pohjoismaisesta koulutusyhteistyöstä. (OPM vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg 1607 7248)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 15.10.2004 seuraavat asiat:

Pääministeri Matti Vanhasen, ministeri Erkki Tuomiojan, ministeri Hannes Mannisen, ministeri Ulla-Maj Wideroosin, ministeri Tanja Karpelan ja ministeri Jan-Erik Enestamin määrääminen hallituksen edustajiksi Pohjoismaiden neuvoston 56. istuntoon. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Prikaatikenraali Kari Siikin vapauttaminen valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan varajäsenen tehtävästä ja kenraalimajuri Hannu Herrasen määrääminen varajäseneksi. (VM hallitusneuvos Kirsi Äijälä 1603 4929)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 15.10.2004 seuraavat nimitysasiat:

Suurlähettiläs Tapio Saarelan sivuakkreditointi Moldovaan ja suurlähettiläs Lauri Korpisen sivuakkreditointi Bruneihin. (UM ma. lainsäädäntösihteeri Elisa Kumpula 1605 5928)

Hallinto-oikeustuomari, varatuomari Jukka Antero Mattila korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan 1.11.2004 lukien. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Ympäristöneuvos Veli Mauri Matias Kerätär Vaasan hallinto-oikeuden tekniikan tai luonnontieteiden alan hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.1.2005 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Ismo Ensio Räisänen Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2004 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Sinikka Irene Kyllikki Välitalo Helsingin hallinto-oikeuden toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2004 lukien, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Sari Tuula Inkeri Välke Hämeenlinnan hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.11.2004 lukien ja kihlakunnansyyttäjä Anne-Margareta Kurtti Kemi-Tornion käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.1.2005 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetusta muutetaan siten, että asetuksessa määritellään tukikelpoiset peltoalat uusissa vuonna 2005 tehtävissä maatalouden ympäristötuki- ja luonnonhaittakorvauksissa Manner-Suomessa. Asetuksella säädetään myös alueista, jotka voidaan ottaa vuonna 2005 tai sen jälkeen tehtyjen sitoumusten tukikelpoiseen alaan. Näitä alueita varten asetetaan aikaraja, mihin mennessä tukikelpoiseksi maatalouden ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa haettavan uuden pellon tulee täyttää tavanomaisen hyvän maatalouskäytännön vaatimukset. Asetus tulee voimaan 20.10.2004. (MMM maatalousneuvos Esko Juvonen 1605 3345)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 14.10.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä asiantuntijat Pohjoismaiden neuvoston 56. istuntoon Tukholmassa 1.-3.11.2004. Valtioneuvoston kanslia: EU-asioiden neuvonantaja Helena Tuuri, kansainvälisten asioiden erityisavustaja Jukka Salovaara, tiedotuspäällikkö Asko Mattila; ulkoasiainministeriö: alivaltiosihteeri Pekka Lintu, pohjoismaisen yhteistyön sihteeristön päällikkö Karl Johan Krokfors, yksikön päällikkö Harri Salmi, lähetystöneuvos Caj Söderlund, erityisavustaja Folke Sundman, avustaja Katja Luopajärvi, avustaja Anu Pulkkinen; sisäasiainministeriö: aluekehitysneuvos Harry Ekestam; puolustusministeriö: neuvotteleva virkamies Jukka Knuuti; valtiovarainministeriö: finanssineuvos Marja Granlund, finanssineuvos Kristina Sarjo, finanssisihteeri Kati Jussila, erityisavustaja Stefan Svenfors; opetusministeriö: kansainvälisten asiain johtaja Kristian Slotte, neuvotteleva virkamies Risto Kivelä, kulttuuriasiainneuvos Veikko Kunnas, vanhempi hallitussihteeri Fredrik Forsberg, erityisavustaja Seija Turtiainen; maa- ja metsätalousministeriö: kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, ylijohtaja Ilkka Ruska, ylijohtaja Seppo Havu, kansainvälisten asiain neuvos Aulikki Kauppila, ylitarkastaja Gunnar Lundqvist, ylitarkastaja Tuija Karanko, ylitarkastaja Paula Karppinen; elintarvikevirasto: ylijohtaja Jorma Hirn, elintarvikeylitarkastaja Harriet Wallin; kauppa- ja teollisuusministeriö: ylijohtaja Bo Göran Eriksson, neuvotteleva virkamies Barbro Widing, neuvotteleva virkamies Jouko Varjonen, erikoistutkija Maunu Harmo, ylitarkastaja Niina Honkasalo; sosiaali- ja terveysministeriö: kansliapäällikkö Markku Lehto, osastopäällikkö Aino-Inkeri Hansson, hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaaliavustaja Anne Eriksson, ylitarkastaja Maria Waltari; työministeriö: ylitarkastaja Aila Tommola-Kruse; ympäristöministeriö: ylijohtaja Pekka Jalkanen, ylijohtaja Martti Lujanen, hallitusneuvos Sven-Eric Roman, neuvotteleva virkamies Ann-Britt Ylinen, erityisavustaja Marcus Rantala; Suomen ympäristökeskus: ylitarkastaja Magnus Nyström, tutkija Samuli Neuvonen; Pohjola-Norden ry: pääsihteeri Larserik Häggman. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Päätös merkitä eduskunnan kirjelmä eduskunnan oikeusasiamiehen vuodelta 2002 antaman kertomuksen johdosta pöytäkirjaan ja perustuslakivaliokunnan mietintö (2/2004 vp) saatettavaksi myös valtioneuvoston oikeuskanslerin tietoon. (OM kansliapäällikkö Kirsti Rissanen 1606 7502)

Päätös jakaa 99 kunnalle yhteensä 48 068 000 euroa harkinnanvaraista rahoitusavustusta tarkoitukseen varatusta määrärahasta. Rahoitusavustusta voidaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet. Avustusta haki 215 kuntaa, yhteissummaltaan 235,5 miljoonaa euroa. (SM ylitarkastaja Ville Salonen 1604 4645)

Päätös valtuuttaa suurlähettiläs Eikka Kosonen tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa allekirjoittamaan Euroopan yhteisön, Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Andorran ruhtinaskunnan välinen yhteisymmärryspöytäkirja Euroopan yhteisön ja Andorran ruhtinaskunnan välillä säästödirektiivin toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen täydentämiseksi. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Päätös valtuuttaa suurlähettiläs Eikka Kosonen tai hänen estyneenä ollessaan sijaisensa allekirjoittamaan Euroopan yhteisön, Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Sveitsin valaliiton välinen yhteisymmärryspöytäkirja Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä säästödirektiivin toteuttamiseksi tehdyn sopimuksen täydentämiseksi. (VM finanssineuvos Antero Toivainen 1603 3167)

Päätös antaa eduskunnalle selonteko esiopetusuudistuksen vaikutuksista ja laeissa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. Selonteko on osoitteessa www.valtioneuvosto.fi/selonteot. (OPM opetusneuvos Jari Rajanen 1607 7463)

Päätös Suomen esitykseksi horisontaalisen maaseudun kehittämisohjelman muuttamisesta. Ohjelmaan esitetään tiettyjä muutoksia nykyisen ohjelmakauden 2000-2006 loppuvuosiksi toimeenpanokokemusten, väliarvioinnin tuloksien, EU:n maatalouspolitiikan uudistuksesta ja määrärahatilanteen johdosta. Vuonna 2005 päättyviä ympäristötuen perus- ja lisätoimenpidesitoumuksia esitetään ohjelmamuutoksessa hallituksen vuoden 2005 talousarvioesityksen mukaisesti jatkettavaksi kahdella vuodella ja luonnonhaittakorvauksen osalta tehtäväksi uusia 5-vuotisia sitoumuksia vuonna 2005. Jatkettavien ympäristötukisitoumusten sitoumusehdot ja tukitasot pysyisivät sitoumuksissa ennallaan. Jatkettaviin sitoumuksiin ei voitaisi ottaa uusia pinta-aloja. Lähtökohtana on, että uudet sitoumukset tehtäisiin niistä peltoaloista, jotka ovat olleet luonnonhaittakorvaussitoumuksen piirissä vuonna 2004. Vuoden 2005 jälkeen sitoumuksen piiriin otettavista peltoaloista päätetään myöhemmin, jos määrärahatilanne sen sallii. Ympäristötuen EU-osarahoitusosuudet esitetään muutettavaksi siten, että EU-osarahoitusosuus v. 2005 olisi tavoite 1-alueella 60 % ja muulla alueella 35 % sekä v. 2006 tavoite 1-alueella 53 % ja muulla alueella 28 %. (MMM ylitarkastaja Tiina Malm 1605 4220)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 14.10.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 47/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (rakennerahastojen yleisasetus). Asetusehdotus sisältää rakennerahastojen toimintaa koskevat yleiset säännökset, joita ovat toiminnan tavoitteet, sisältö, varojen jako, hallinnointia ja valvontaa koskevat menettelyt. Asetusehdotuksella korvattaisiin nykyisin voimassa oleva neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999 rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä. (SM lainsäädäntöneuvos Kari Parkkonen 1604 2311)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 48/2004) eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välillä erityisesti vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta (tietojen ja tiedustelutietojen vaihto). Ehdotuksessa vahvistettaisiin säännökset, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset voisivat tehokkaasti vaihtaa tietoja ja tiedustelutietoja rikostutkinnan tai rikostiedusteluoperaation toteuttamiseksi erityisesti vakavien rikosten, kuten terroritekojen, osalta. (SM poliisiylitarkastaja Robin Lardot 1604 2870)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 49/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen (rahanpesudirektiivi). Nykyinen rahanpesudirektiivi muutoksineen on päätetty kumota ja laatia sen tilalle uusi konsolidoitu teksti. Uusi direktiiviehdotus perustuu suurelta osin nykyisin jo voimassa olevaan säännöstöön, joka on sisällytetty ehdotuksin pääosin muuttumattomana. (SM poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen 1604 2998)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 50/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen tarkistamisesta siltä osin, mikä koskee ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden pääsyä Schengenin tietojärjestelmään (ajoneuvorekisteriviranomaisten pääsy SIS-järjestelmään). Asetusehdotuksen mukaan niiden viranomaisten ja yksiköiden, jotka vastaavat jäsenvaltioissa ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä, tulisi saada pääsy tiettyihin SIS-tietojärjestelmän tietoihin. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 1604 2722)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 51/2004) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maaseudun kehittämistuista maaseudun kehittämiseen tarkoitetusta Euroopan maatalousrahastosta (maaseudun kehittämisasetus). Ehdotuksen mukaan maaseudun kehittämistoimenpiteet jaettaisiin kolmeen linjaan (kilpailukyky, maan hoito, maaseudun elinvoimaisuuden kehittäminen) ja jäsenvaltioiden olisi suunnattava tietty osuus saamastaan EU-osarahoituksesta kullekin linjalle. LEADER-tyyppinen maaseudun kehittämistyö otettaisiin myös mukaan asetuksen piiriin. Eräisiin yksittäisiin toimenpiteisiin tehtäisiin pieniä muutoksia ja mm. vuoristoalueiden ulkopuoliset epäsuotuisat alueet tulisi määritellä uudelleen. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kari Valonen 1605 2428)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 52/2004) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (YMP:n rahoitusasetus). Ehdotuksella perustettaisiin kaksi rahastoa, joista toinen hoitaisi yhteisen maatalouspolitiikan toimenpiteiden rahoituksen ja toinen yhteisön maaseudun kehittämispolitiikan toimenpiteiden rahoituksen. Rahastojen menettelyjä on pyritty mahdollisimman pitkälle yhtenäistämään. Ehdotus sisältäisi myös yhteisen maatalouspolitiikan budjettikuria koskevat säännökset. Ehdotuksella korvattaisiin nykyinen neuvoston asetus (EY) No 1258/1999 yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta sekä talousarvion kurinalaisuudesta annettuun neuvoston asetukseen (EY) No 2040/2000 sisältyneet budjettikuria koskevat säännökset. (MMM vanhempi hallitussihteeri Kari Valonen 1605 2428)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 53/2004) eduskunnalle ehdotuksesta komission direktiiviksi (vaarallisten aineiden tiekuljetus). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on harmonisoida vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskeva lainsäädäntö yhteisön alueella vastaamaan näitä kuljetuksia koskeviin vastaaviin kansainvälisiin määräyksiin sovittuja muutoksia, jotka kansainvälisesti tulisivat voimaan 1.1.2005. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 14.10.2004 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi neuvotteleva virkamies Arvi Suvannolle palkatonta virkavapautta 1.1.-31.7.2005. (VM vanhempi hallitussihteeri Ulla Vilhu 1603 4708)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 14.10.2004

Halke puolsi esitystä kuntajakolain muuttamisesta

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi torstaina 14. lokakuuta kokouksessaan kuntajakolain muuttamista. Muutoksia koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään marraskuussa. Lainmuutoksien on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2005.

Kuntajakolain säännöksiä ehdotetaan muutettavan siten, että ne ohjaisivat kuntia parantamaan kuntajaon muutoksen yhteydessä myös palvelujen tuotantorakenteita. Muutosehdotukset koskevat kuntien velvollisuutta laatia kuntajaon muutoksen perusteella hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä laskennallista yhdistymisavustusta, valtionosuuksien vähenemisen korvaamista ja investointi- ja kehittämishankkeiden tukea koskevia säännöksiä. Lisäksi ehdotetaan tarkennettavaksi kuntajaon muutoksen erityistä edellytystä koskevaa säännöstä kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisvelvollisuuden osalta.

Hallinnon ja palveluiden järjestämissopimusta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että uuden kunnan perustamista tai kuntien määrää vähentävissä kuntajaon muutoksissa asianomaisten kuntien on laadittava hallinnon ja palveluiden järjestämissopimus ja siihen on liitettävä suunnitelma, miten kuntien palvelurakenteita sovitetaan yhteen taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi.

Valtionosuuksien menetyksen korvaamista koskevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kuntien valtionosuuksia verrataan kuntajaon muutosta edeltävän vuoden tietojen perusteella. Vertailussa lasketaan siten kuntien muutosta edeltävänä vuonna saamat valtionosuudet erikseen ja verrataan yhteissummaa niihin valtionosuuksiin, joita kunnat olisivat oikeutettuja saamaan, jos kuntajaon muutos olisi toteutettu tänä samana vuonna. Vuonna 2006 toteutettavien kuntajaon muutoksien osalta ehdotetaan valtionosuusjärjestelmän uudistuksen vuoksi valtionosuusmenetyksien laskemista vuonna 2006 voimassa olevien valtionosuusperusteiden mukaan sekä korvaamattomien valtionosuusmenetyksien katoksi 400 000 euroa.

Investointi- ja kehittämishankkeiden tuki ehdotetaan säädettäväksi edelleen määräaikaisena siten, että tukea voitaisiin myöntää sellaisten kuntajaon muutosten perusteella, jotka tulevat voimaan vuosien 2006-2009 alusta. Tuen saamista kunta ei voi enää asettaa kuntajaon muutoksen ehdoksi. Tuen myöntämisperusteita muutettaisiin lisäksi siten, että tukea voidaan myöntää vain hankkeille, joilla pyritään taloudellisuuden ja tehokkuuden parantamiseen sovittamalla yhteen kuntien palvelurakenteita tai vahvistamaan elinkeinopohjaa. Tukea voitaisiin myöntää enintään 1,7 miljoonaa euroa kuntajaon muutosta kohden.

Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu (09) 1604 4500 ja ylitarkastaja Kari Lehtinen (09) 1604 4678, sisäasiainministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Nuorten epäiltyjen rikosasioiden käsittelemistä ja seuraamusjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamista valmistellut työryhmä luovutti mietintönsä 14.10.2004 oikeusministeri Johannes Koskiselle. Työryhmä ehdottaa, että alle 18-vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen käsittelyssä otettaisiin käyttöön uusi pakkokeino, nuorisoaresti. Se määrättäisiin joko kotiarestina tai ulkona liikkumista rajoittavana aluearestina taikka niiden yhdistelmänä. Arestin noudattamista valvottaisiin sähköisillä valvontavälineillä ja kotiarestissa myös kotiin asennettavalla valvontalaitteella. Nuorisoarestin valvonnasta vastaisi poliisi. Valvontavälineiden antamia valvontatietoja seurattaisiin hätäkeskuksessa. Työryhmän mietintö sisältää myös lukuisia muita nuorten tekemien rikosten esitutkinnan, syyteharkinnan, tuomioistuinkäsittelyn ja seuraamusjärjestelmän tehostamista koskevia ehdotuksia. Työryhmän mietintö on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.om.fi/28247.htm. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, apulaisosastopäällikkö Jarmo Littunen, p. (09) 1606 7783, ja työryhmän sihteeri, lainsäädäntöneuvos Janne Kanerva, p. (09) 1606 7723, oikeusministeriöstä.

Uutta ehdotusta poliisin toimintamäärärahan valtakunnallisista jakoperusteista vuosina 2005-2007 valmistellut työryhmä luovutti selvityksensä 8.10.2004 sisäasiainministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen rahoitus irrotetaan läänien rahoituksenjaosta. Helsingin poliisilaitoksen rahoitus tulisi perustua poliisin ylijohdon hyväksymään poliisilaitoksen henkilöstö- ja virkarakennesuunnitelmaan. Lähtökohtana tulisi olla Helsingin peruspoliisitoiminnan ja erityistarpeiden edellyttämien resurssien läpinäkyvä tarkastelu. Läänien kesken rahoitus tulisi työryhmän mukaan jakaa siten, että ensin lääneille jaetaan tiettyjä menoja vastaava rahoitus, minkä jälkeen käytettävissä olevasta määrärahasta jaetaan puolet läänien edellisen tilinpäätösvuoden toteutuneiden menojen suhteessa ja puolet poliisipalveluiden tarvetta mittaavien muuttujien suhteessa. Työryhmän selvitys on luettavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.intermin.fi/julkaisu/452004. Lisätietoja antavat poliisijohtaja Jorma Toivanen, (09) 160 42817, sisäasiainministeriöstä ja sisäinen tarkastaja Eero Nukari, (09) 189 6001, Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta.

Julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa tarkastellut työryhmä luovutti mietintönsä 13.10.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä esittää, että Yleisradion toimintaa rahoitetaan jatkossakin televisiomaksuilla. Yleisradion hallintomallia työryhmä muuttaisi niin, että hallintoneuvoston lisäksi Yleisradioon nimitettäisiin ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva hallitus. Työryhmä ehdottaa, että televisiomaksua korotettaisiin myös digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen jälkeen vuoteen 2010 asti vuosittain kustannustason nousua vastaavasti lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Jo aiemmin on sovittu, että televisiomaksua korotetaan vuoden 2005 alusta lähtien siihen saakka kunnes päällekkäinen analoginen ja digitaalinen toiminta loppuu. Työryhmän mietintö on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mintc.fi/julkaisujasarja. Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, ohjelmajohtaja Seppo Niemelä, p. (09) 1606 7950, apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, p. (09) 1602 8461, viestintäneuvos Ismo Kosonen, p. (09) 1602 8462 ja neuvotteleva virkamies Maaret Suomi, p. (09) 1602 8150, liikenne- ja viestintäministeriöstä

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.