Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 41/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.10.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 186/2004 vp) laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laissa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetaan asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset muun muassa toimivaltaisesta tuomioistuimesta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustamista tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevissa asioissa sekä keskusviranomaisesta. Lisäksi tehdään asetuksesta johtuvia seurannaismuutoksia avioliittolakiin, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettuun lakiin, yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annettuun lakiin sekä lastensuojelulakiin. (OM lainsäädäntöneuvos Markku Helin 1606 7665)

Esitys (HE 187/2004 vp) laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 §:n muuttamisesta. Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettua lakia muutetaan siten, että terrorismirikosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi poliisilla on oikeus saada puolustusvoimilta välttämätöntä sotilaallisten voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua. Voimakeinojen käyttö perustuu poliisilain voimakeinojen käyttöä koskevaan säännökseen ja virka-apua pyytäisi sisäasiainministeriö puolustusministeriöltä ja sen antamisesta päätettäisiin valtioneuvostossa. Erittäin kiireellisessä ja vaarallisessa tilanteessa virka-apua pyytää poliisin ylijohto ja sen antamisesta päättää pääesikunta. Pyynnöstä ja päätöksestä on tällöin viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle. Voimakeinojen käytön laillisuudesta vastaa virka-avun pyytäjä, sisäasiainministeriö tai poliisin ylijohto. Sotilaallisella voimakeinolla tarkoitetaan sotavarustein tapahtuvaa aseellisten voimakeinojen käyttämistä, joka on sotilaan henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa. Virka-aputilanteessa sotilaallisella voimakeinolla tarkoitetaan erityisesti sotavarustein varusteltujen panssariajoneuvojen, sota-alusten sekä sotilasilma-alusten aseistuksen käyttöä. Tarkoitetun kaltaista puolustusvoimien virka-apua poliisi tarvitsee lähinnä silloin, kun terrorismirikoksia tekevät henkilöt ovat varustautuneet vahvoin suoja- ja hyökkäysvälinein, joiden torjumiseksi ja niiltä suojautumiseksi tarvitaan sotilaallisia voimakeinoja. (SM poliisiylitarkastaja Eero Laine 1604 2864)

Esitys (HE 188/2004 vp) Pohjoismaiden investointipankkia koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Eduskunnan hyväksyttäväksi annetaan 11.2.2004 Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin välillä tehty sopimus Pohjoismaiden investointipankista. Uuden sopimuksen antaminen aiheutuu Viron, Latvian ja Liettuan liittymisestä Pohjoismaiden investointipankin jäseniksi. (VM lainsäädäntöneuvos Tytti Noras 1603 3054)

Esitys (HE 189/2004 vp) laiksi arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan ajoneuvolainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta siten, että henkilöautoja koskevaa vähennysrajoitusta täsmennetään kaksikäyttöautojen osalta ottamalla lakiin niitä koskeva määritelmä. Määritelmän mukaan kaksikäyttöautolla tarkoitetaan nykyiseen tapaan pakettiautoa, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien istuimien lisäksi muilla istuinpaikoilla. (VM lainsäädäntöneuvos Tommi Parkkola 1603 3174)

Esitys (HE 190/2004 vp) laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 §:n muuttamisesta. Ajoneuvoverolakia muutetaan ajoneuvolainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta, siten että lakiin lisätään kaksikäyttöauton määritelmä, jolla on asiallisesti sama vaikutus lisäistuimilla varustettujen pakettiautojen verotukseen kuin aiemmalla ajoneuvolainsäädännön määrittelyllä oli. Määritelmän mukaan kaksikäyttöautolla tarkoitetaan pakettiautoa, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien istuinten lisäksi muilla istuinpaikoilla. Ajoneuvoverolain nykyisen 11 §:n mukaan kaksikäyttöauto verotetaan kuten henkilöauto, mutta kaksikäyttöauton määritelmän puuttuessa säännöksen tarkoitus ei ole toteutunut. (VM vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen 1603 3152)

Esitys (HE 191/2004 vp) laeiksi kirkkolain 22 luvun 8 §:n sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain 3 ja 9 §:n muuttamisesta. Verotusta koskevat kirkkolain sekä kirkon keskusrahastosta annetun lain säännökset muutetaan yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumisen vuoksi yleisen verolainsäädännön terminologian mukaisiksi. (OPM vanhempi hallitussihteeri Tuula Lybeck 1607 7322)

Esitys (HE 192/2004 vp) laeiksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain sekä eräiden aikaisempia luopumisjärjestelmiä koskevien lakien muuttamisesta. Maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia sekä kolmea muuta aikaisempaa luopumisjärjestelmää koskevaa lakia muutetaan siten, että niissä otetaan huomioon velan vanhentumisesta annetun lain (728/2003) aiheuttamat muutostarpeet sekä eläkelaitoksen että tuen saajan saatavan vanhentumiseen. Lisäksi maatalousyrittäjien luopumistuesta annettua lakia muutetaan myös siltä osin, kuin järjestelmän toimeenpano edellyttää poikkeamista hallintolain (434/2003) säännöksistä. Erityisesti tämä koskee hakemuksen ja hakemukseen liitettävien sitoumusten allekirjoittamista. Hallintolaista johtuen myös eräiltä osin nykyisin asetuksiin sisältyviä menettelyä koskevia säännöksiä otetaan lakiin. (MMM vanhempi hallitussihteeri Katariina Pessa 1605 4298)

Esitys (HE 193/2004 vp) metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta. Metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka aiheutuvat lain ja sen nojalla annettujen säännösten yhteensovittamisesta valtionavustuslain säännösten kanssa. Metsäkeskuksille ja kehittämiskeskukselle niiden toimintaan myönnettävään valtionavustukseen sovelletaan kokonaisuudessaan valtionavustuslakia, jollei metsäkeskuksista ja metsätalouden kehittämiskeskuksesta annetussa laissa organisaatioiden ja niiden toimintaan myönnettävän valtionavustuksen erityispiirteet huomioon ottaen toisin säädetä. Laki on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (MMM hallitussihteeri Vilppu Talvitie 1605 2293)

Esitys (HE 194/2004 vp) laiksi torjunta-ainelain muuttamisesta. Torjunta-aineiden rinnakkaistuontimenettelyä koskevat säännökset lisätään torjunta-ainelakiin. Torjunta-aineiden rinnakkaistuonti Suomeen ei ole mahdollista tällä hetkellä. Lainmuutos mahdollistaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 28 ja 30 artiklan ja Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen edellyttämän tavaroiden vapaan liikkuvuuden myös niiden osalta. (MMM ylitarkastaja Kirsi Heinonen 1605 4221)

Esitys (HE 195/2004 vp) laiksi naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia muutetaan ja pannaan täytäntöön muutettu Euroopan unionin ns. työelämän yleinen tasa-arvodirektiivi. (STM hallitussihteeri Carita Heinänen 1607 4154)

Esitys (HE 196/2004 vp) 91. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän merenkulkijoiden henkilöllisyystodistuksia koskevan yleissopimuksen (muutettu) 2003 johdosta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta ei tässä vaiheessa hyväksyisi yleissopimusta nro 185. (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti määräsi 8.10.2004 eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2004 toiseksi lisätalousarvioksi merkittäväksi pöytäkirjaan (HE 172/2004 vp). Eduskunta on 30.9.2004 päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuotta 2004 koskevaa toista lisätalousarviota sovelletaan 4.10.2004 alkaen. (VM osastopäällikkö Tuomas Sukselainen 1603 3105)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 8.10.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (503/2004) tulee voimaan 1.11.2004. Asetus tulee voimaan 1.11.2004. (OM hallitussihteeri Merja Muilu 1606 7564)

Tasavallan presidentin asetus pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Laki (186/2004) tulee voimaan 13.10.2004. Asetus tulee voimaan 13.10.2004. (STM vanhempi hallitussihteeri Marja-Terttu Mäkiranta 1607 3877)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.10.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Euroopan perustuslaista tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän päätösasiakirjan allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen pääministeri Matti Vanhaselle ja ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojalle tai toisen heistä estyneenä ollessa suurlähettiläs, pysyvä edustaja Eikka Kososelle. (UM osastopäällikkö Kare Halonen 1605 5044)

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Tadzhikistanin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen ulkoasiainministeri Erkki Tuomiojalle tai hänen estyneenä ollessaan suurlähettiläs Eikka Kososelle. (UM lähetystöneuvos Laura Kakko 1605 5625)

Kansainvälisen televiestintäliiton peruskirjaan ja Kansainvälisen televiestintäliiton yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksyminen. (LVM neuvotteleva virkamies Riku Ahola 1602 8609)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 8.10.2004 seuraavat asiat:

Akateemikon arvonimen myöntäminen ulkomaiselle tieteenharjoittajalle. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 8.10.2004 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen maisteri Jarmo Veli Tapio Viinanen tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virkaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ajaksi 1.3.2005-28.2.2006. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 1602 2006)

Ulkoasiainneuvos Jaakko Blombergin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005 sekä ulkoasiainneuvos Jorma Julinin edustuston päällikön tehtävän päättyminen 31.8.2005. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Alivaltiosihteeri Pertti Majanen ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan ja Pariisissa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestössä olevan pysyvän edustuston päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien sekä ulkoasiainneuvos Jaakko Kalela Tallinnassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2005 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Everstiluutnantti Hannu Olavi Pitkäsen määrääminen suomalaisen rauhanturvajoukon komentajaksi Afganistanissa, ISAF-operaatiossa 15.10.2004 lukien. (PLM hallitusneuvos Pasi Lankinen 1608 8114)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.10.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus työmarkkina-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetukseen tehdään valtioneuvoston päättämistä vuoden 2005 alussa toteutuvista kuntaliitoksista (yhteensä 10) johtuvat muutokset. Asetus tulee voimaan 1.1.2005. (TM lainsäädäntöneuvos Pasi Järvinen 1604 8067)

Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä ja osaomistusasuntojen asukasvalinnassa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Valittaessa asukkaita valtion tukemiin osaomistusasuntoihin noudatetaan vastaisuudessa samoja tulorajoja ja muita asukasvalintaperusteita kuin vuokra-asuntojen asukasvalinnassa. Nykyisin osaomistusasuntojen asukasvalinnassa noudatetaan samoja tulorajoja kuin omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä. Asetus tulee voimaan 1.11.2004. (YM ylitarkastaja Jorma Pietiläinen 1603 9648)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.10.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä ulkoasianministeriön määräaikainen lainsäädäntösihteeri Elisa Kumpula valtioneuvoston esittelijäksi. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Päätös määrätä sisäasiainministeriön poliisiylitarkastaja Robin Lardot valtioneuvoston esittelijäksi. (SM neuvotteleva virkamies Ismo Atosuo 1604 2816)

Päätös myöntää eversti Pertti Suomiselle ero kutsunta-asiain keskuslautakunnan jäsenen tehtävästä 1.11.2004 lukien ja määrätä hänen tilalleen eversti Jorma Jokisalo lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.1.2006. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 1608 8112)

Päätös myöntää Fingrid Oyj:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Kristiinankaupungin, Närpiön ja Kaskisten kaupungeissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa varten (Kristiina-Kaskisten tehtaat). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.10.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 45/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (työelämän tasa-arvo, uudelleenlaadittu versio). Direktiiviehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa, nykyaikaistaa ja parantaa yhteisön lainsäädäntöä miesten ja naisten yhdenvertaisen kohtelun alalla yhdistämällä niiden sukupuolten tasa-arvoa työelämän alueella koskevien direktiivien säännökset, joilla on sama oikeusperusta, sekä huomioimalla yhteisöjen tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö. Ehdotus liittyy myös uuteen oikeudelliseen ja poliittiseen toimintaympäristöön, jolla pyritään parantamaan unionin avoimuutta ja ymmärrettävyyttä. (STM johtaja Tarja Heinilä-Hannikainen 1607 4494)

Valtioneuvoston kirjelmä (U 46/2004) eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin jäsenvaltioille annettavasta valtuutuksesta ratifioida Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus nro 185 (merenkulkijoiden henkilöllisyystodistukset). Ehdotuksen keskeinen sisältö on se, että ILOn jäsenvaltioiden tulee toteuttaa toimenpiteet, joiden avulla ne voivat samanaikaisesti jättää yleissopimusta koskevat ratifiointiasiakirjansa ILOn työtoimiston pääjohtajalle ennen 1.12.2005 sekä se, että niiden ennen 1.6.2005 tulee informoida neuvostossa komissiota siitä, milloin ne arvioivat saavansa ratifiointia ja sopimuspuoleksi liittymistä koskevat parlamentaariset menettelynsä päätökseen. Kyseisellä perusteella tullaan määrittelemään ratifiointiasiakirjojen yhteinen jättöpäivä ja sitä koskevat yksityiset säännöt. (TM hallitussihteeri Liisa Saastamoinen 1604 8946)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.10.2004 seuraavat nimitysasiat:

Kauppatieteiden maisteri Liisa Talonpoika valtioneuvoston EU-sihteeristön neuvottelevan virkamiehen (vaativuustaso 17) virkaan 1.1.2005-31.12.2007. (VNK EU-sihteeristön apulaispäällikkö Jari Luoto 1602 2182)

Valtioneuvosto myönsi erivapauden ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan vaadittavasta päteväksi toteamisesta kansliapäällikkö, valtiotieteen lisensiaatti Jaakko Kaarlo Antero Kalelalle. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Kansliapäällikkö Jaakko Kalela ulkoasiainhallinnon ulkoasiainneuvoksen virkaan 1.3.2005 lukien, ulkoasiainsihteeri Mika-Markus Leinonen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.11.2004 lukien, ulkoasiainsihteeri Leena Kaarina Aalto ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.11.2004 lukien sekä ulkoasiainsihteeri Tuula Kaarina Turunen ulkoasiainhallinnon lähetystöneuvoksen virkaan 1.11.2004 lukien. (UM henkilöstöjohtaja Maarit Jalava 1605 5401)

Hovioikeudenviskaali Aki Petteri Rasilainen oikeusministeriön lainvalmisteluosaston lainsäädäntöneuvoksen (A 27) virkaan 1.11.2004-31.10.2006. (OM apulaisosastopäällikkö Jan Törnqvist 1606 7700)

Varatuomari, hallitusneuvos Riitta Kaivosoja opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston päällikkönä toimivan ylijohtajan (A 31) virkaan 1.12.2004 lukien. (OPM kansliapäällikkö Markku Linna 1607 7210)

Filosofian maisteri, kulttuurisihteeri Veikko Kunnas opetusministeriön kulttuuriasiainneuvoksen virkaan 1.11.2004 lukien. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Valtioneuvosto myönsi Mauri Riihoselle palkatonta virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriön neuvottelevan virkamiehen virasta 1.1.-31.12.2005. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 6.10.2004 seuraavia asioita:

Kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Irakin jälleenrakennukselle vuodelle 2004 jaettavaksi Kansainvälisen Irakin jälleenrakennusrahoitusjärjestelyn kautta. Irakin jälleenrakennuksen tukemiseksi myönnetään 5 miljoonaa euroa siten, että Maailmanpankin Irak-rahastolle (The World Bank Iraq Trust Fund) jaetaan 2 miljoonaa euroa kohdentamattomana ja YK:n kehitysryhmän Irak-rahastolle (UNDG Iraq Trust Fund) 3 miljoonaa euroa kohdentaen 1 miljoona euroa hallinnon ja siviiliyhteiskunnan vahvistamiseen sekä 2 miljoonaa euroa vaalitukeen. (UM ulkoasiainneuvos Heikki Hannikainen 1605 6031)

Palkkaussopimuksen tekeminen Ulkomaalaisviraston ylijohtajan Jorma Vuorion kanssa. Sopimuspalkka on 6 200 euroa kuukaudessa. (SM hallitusneuvos Riitta Koponen 1604 2711)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Valtion tietohallinnon menettelytapojen uudistamista suunnitellut työryhmä luovutti raporttinsa tiistaina 5.10.2004 pääministeri Matti Vanhaselle. Valtion tietohallintoon ehdotetaan konsernimaista johtamismallia. Valtion IT-toiminnan strategista suunnittelua sekä talouden ja resurssien ohjaamista varten ehdotetaan uuden johtamisyksikön perustamista. Samalla tietohallinnon palveluiden tuotantoa yhdenmukaistetaan. Uudistuksella pyritään palvelemaan entistä paremmin asiakkaita ja hallintoa valtion IT-toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa selkeyttämällä sekä yhteisiä IT-palveluja kokoamalla. Tavoitteena on myös valtion hallinnon ja palvelujen tuottavuuden nousu sekä IT-toiminnan kustannustehokkuus. Työryhmän raportti on luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa http://www.vnk.fi/tiedostot/pdf/fi/89033.pdf. Lisätietoja antavat alivaltiosihteeri Juhani Turunen, p. (09) 1603 3007, valtiovarainministeriöstä ja ohjelmajohtaja Katrina Harjuhahto-Madetoja, p. (09) 1602 2363, valtioneuvoston kansliasta.

Väylämaksulain muuttamista lähinnä jääluokkatodistusten osalta pohtinut työryhmä luovutti mietintönsä torstaina 30.9.2004 liikenne- ja viestintäministeriölle. Työryhmä ehdottaa, että aluksen jääluokan määrittämisessä voitaisiin jatkossa toimia aikaisempaa joustavammin. Työryhmä esittää, että jääluokituksia Suomessa hoitava Merenkulkulaitos voisi jatkossa hyväksyä ns. vaihtoehtoisella menetelmällä alukselle määritetyn jääluokan tai myöntää alukselle erivapauden kuulua parempaan jääluokkaan. Työryhmän mietintö on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.mintc.fi/oliver/upl914-Väylämaksulain%20muuttaminen.pdf. Lisätietoja antaa työryhmän puheenjohtaja, ylijohtaja Harri Cavn, p. (09) 1602 8500, liikenne- ja viestintiministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.