Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 39/2004

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 23.9.2004 seuraavat päätökset:

Periaatepäätös sisäisen turvallisuuden ohjelmaksi. Sisäisen turvallisuuden ohjelmassa määritellään strategiset linjaukset, vaikuttavuustavoitteet ja toimenpiteet, joiden mukaisesti sisäistä turvallisuutta parannetaan laajana poikkihallinnollisena yhteistyönä. Periaatepäätös on valtioneuvoston internetsivuilla www.valtioneuvosto.fi >> Hallituksen toiminta >> Periaatepäätökset. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

Päätös vahvistaa kuntien yleisen valtionosuuden asukaskohtaiseksi keskimääräiseksi euromääräksi 27,32 euroa. (SM neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 1604 2832)

Päätös määrätä puolustusministeriön esittelijä, valtiotieteiden maisteri Olli Ruutu valtioneuvoston esittelijäksi. (PLM vanhempi hallitussihteeri Helena Hakomäki 1608 8120)

Päätös antaa puolustusministeriölle lupa myydä 60 kappaletta SISU XA-180 panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja (PASI) Viron tasavallan puolustusministeriölle hintaan 120 000 euroa/kpl ilman arvonlisäveroa eli yhteensä 7 200 000 euroa. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 1608 8258)

Päätös myöntää Viron tasavallan puolustusministeriölle maastavientilupa Viroon. Maastavientiluvan perusteella Viron puolustusministeriö saa viedä maasta vuoden 2006 loppuun mennessä Viroon 60 kappaletta SISU XA-180 panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja (PASI). Ajoneuvot viedään ilman aseistusta. Ajoneuvot tulevat Viron puolustusvoimien tarpeisiin sekä kansalliseen puolustukseen nopeasti käytettäville joukoille että kansainvälisiin tehtäviin. (PLM neuvotteleva virkamies Jari Takanen 1608 8258)

Päätös määrätä kauppa- ja teollisuusministeriön yli-insinööri, diplomiinsinööri Jorma Aurela valtioneuvoston esittelijäksi. (KTM neuvotteleva virkamies Tuula Pyykönen 1606 3554)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Mäntsälän ja Sipoon kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (MäntsäläSipoo). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös myöntää Gasum Oy:lle lunastuslupa ja ennakkohaltuunottolupa omaisuuden lunastamiseksi Orimattilan kaupungissa sekä Artjärven, Elimäen ja Iitin kunnissa sijaitsevien kiinteistöjen alueille rakennettavaa maakaasuputkea varten (Elimäki-Orimattila). (KTM ylitarkastaja Osmo Haltia 1606 4785)

Päätös myöntää korvauspäällikkö Maarit Jormakalle ero kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston IX jaoston jäsenen tehtävistä ja määrätä hänen tilalleen varatuomari Kirsi Nieminen. Varatuomari Elli Myllylälle myönnetään ero kuluttajavalituslautakunnan yleisen osaston X jaoston jäsenen tehtävistä ja hänen tilalleen määrätään oikeustieteen lisensiaatti Sakari Wuolijoki lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 1606 3518)

Päätös asettaa tartuntatautien neuvottelukunta toimikaudeksi 1.10.2004-30.9.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: lääkintöneuvos Merja Saarinen sosiaali- ja terveysministeriö (hallitusneuvos Eija Koivuranta sosiaali- ja terveysministeriö); varapuheenjohtaja: epidemiologiylilääkäri Petri Ruutu Kansanterveyslaitos (ylilääkäri Terhi Kilpi Kansanterveyslaitos); jäsenet: eläinlääkintöylitarkastaja Terhi Laaksonen maa- ja metsätalousministeriö (professori Tuula Honkanen-Buzalski Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA), osastonylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan keskussairaala (apulaisylilääkäri Irma Koivula Kuopion yliopistollinen sairaala), infektiolääkäri Pirkko Kotilainen Turun yliopistollinen keskussairaala (landskapsläkare Birger Sandell Ålands landskapsstyrelse), professori Annamari Ranki Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala (dosentti Ville Valtonen Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala), infektiolääkäri Jukka Lumio Tampereen yliopistollinen sairaala (apulaisprofessori Timo Reunala Tampereen yliopistollinen sairaala), lasteninfektiolääkäri Marjo Renko Oulun yliopistollinen sairaala (epidemiologi Heikki Korpela pääesikunta) ja apulaisylilääkäri Lars Rosenberg Porvoon terveyskeskus (mikrobiologiylilääkäri Hannu Sarkkinen Päijät-Hämeen keskussairaala). (STM hallitussihteeri Liisa Katajamäki 1607 3854)

Päätös myöntää oikeustieteen tohtori, varatuomari Irma Pahlmanille ero eläkelautakunnan jäsenen tehtävästä ja nimittää jäseneksi oikeustieteen kandidaatti Jorma Skippari 1.10.2004 lukien lautakunnan jäljellä olevaksi ajaksi. Toimikausi päättyy 31.12.2006. (STM ylitarkastaja Kai Kullaa 1607 3140)

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 24.9.2004 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko 2004. Valtioneuvoston lausuma; Päätettäessä myöhemmin erityisesti puolustusvoimien koulutusorganisaatiossa tehtävistä muutoksista niillä tasapainotetaan selonteossa kuvatun Joha-ratkaisun myötä syntyviä alueellisia vaikutuksia. Selonteko on valtioneuvoston internetsivuilla www.valtioneuvosto.fi >> Hallituksen toiminta >> Selonteot, tiedonannot, ilmoitukset. (VNK valtiosihteeri Risto Volanen 1602 2006)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 23.9.2004 seuraavat nimitysasiat:

Valtioneuvosto myönsi kehitysyhteistyöneuvos Heimo Laakkoselle palkatonta virkavapautta 1.10.2004-30.9.2006 jatkaakseen työskentelyään UNICEF:in Kenian maatoimiston päällikkönä. (UM lähetystöneuvos Antti Rytövuori 1605 5410)

Valtioneuvosto myönsi maatalousneuvos Päivi Mannerkorvelle palkatonta virkavapautta maa- ja metsätalousministeriön maatalousneuvoksen virasta 16.10.2004-15.10.2009. (MMM vanhempi hallitussihteeri Riitta Itkonen 1605 3331)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 22.9.2004 seuraavia asioita:

Turun yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus Sirkkalan kasarmialueen yhteensä noin 7 200 htm:n (n. 6 000 hum2) tiloista sekä alueelle sijoittuvasta noin 2 700 hum2 uudisrakennuksesta. Sopimuksen kesto on 15 vuotta, kokonaisuuden vuosivuokra noin 1,4 miljoonaa euroa (alv 0%). (OPM yliarkkitehti Liisa Munsterhjelm 1607 7341)

Finnvera Oyj:n kotimaisten takausten vuoden 2004 myöntämisvaltuuden lisääminen. Kauppa- ja teollisuusministeriö lisää Finnvera Oyj:n vuonna 2004 sitoumuksen piiriin kuuluvien takauksien myöntämisvaltuutta 40 miljoonalla eurolla siten, että uusi valtuus on 399,6 miljoonaa euroa (voimassa oleva valtuus 359,6 miljoonaa euroa). Finnvera Oyj:n takausten myöntämisvaltuuden lisäys on tarpeen, jotta yhtiö voi turvata pk-yritysten riskirahoituksen saannin rahoituksen kysynnän ylitettyä arvioidun tarpeen lisääntyneiden investointien ja yritysjärjestelyjen (ml. sukupolvenvaihdokset) johdosta. (KTM hallitusneuvos Sakari Arkio 1606 3567)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

EU-MINISTERIVALIOKUNTA 17.9.2004

EU-ministerivaliokunta valmisteli Suomen EU-puheenjohtajuuskautta

Hallituksen EU-ministerivaliokunta käsitteli perjantaina 17. syyskuuta Suomen EU-puheenjohtajuuskauden valmisteluja. Puolivuotinen puheenjohtajuuskausi alkaa 1. heinäkuuta 2006. Ministerivaliokunnan kokouksessa käsiteltiin Suomessa pidettävien kokousten lukumäärää, henkilöstömenoja, määrärahatilannetta sekä alustavaa asialista-arviota.

Suomi pyrkii vuoden 1999 Helsingin Eurooppa-neuvoston linjausten mukaisesti hyvin rajoitettuun määrään epävirallisia ministerikokouksia ja virkamieskokouksia. Suomessa pidetään seitsemän epävirallista ministerikokousta: ulko-, maatalous-, valtiovarain-, oikeus- ja sisä-, kilpailukyky-, ympäristö- sekä työllisyys-, sosiaali- ja terveysministerikokoukset. Lisäksi Brysselissä pidetään viisi ministeriillallista neuvoston kokousten yhteydessä. Virkamieskokouksia ja konferensseja pidetään Suomessa runsaat parikymmentä.

Niin sanotuista kolmasmaakokouksista Suomessa pidetään ainakin Asem-huippukokous, Asem-talousministerikokous sekä EU-Intia- ja EU-Kanada-huippukokoukset. Myös EU:n ja Yhdysvaltain ulkoministerikokous järjestetään Suomessa. Puheenjohtajuuskaudella pidettävät EU:n ja Kiinan, Etelä-Korean, Venäjän sekä Ukrainan väliset huippukokoukset järjestetään joko Suomessa tai Brysselissä.

Henkilöstön osalta varaudutaan noin 25 miljoonan euron menoihin vuosina 2005-2007. Tästä noin puolet aiheutuu EU-avustajaohjelman, EU-puheenjohtajuussihteeristön, verkkosivutoimituksen ja Suomen EU-edustuston kuluista. Loppusumma kattaa muun muassa ministeriöiden lisähenkilöstön palkkauksen, ylityökorvaukset ja matkakustannukset.

Puheenjohtajuuskauden muiksi kustannuksiksi on arvioitu noin 35 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa muodostuu kokouskustannuksista ja loput muun muassa puheenjohtajuusvalmennuksesta, verkkosivuista sekä pääministerin matkoista.

Puheenjohtajuuskauden asialistan työstämistä ohjaa neuvoston kolmivuotinen strateginen ohjelma, joka kattaa myös Suomen kauden. Lisäksi neuvosto tekee vuosittaiset työohjelmat. Suomi tekee työohjelman yhdessä Itävallan kanssa, joka toimii EU-puheenjohtajamaana alkuvuonna 2006. Ohjelman laatiminen aloitetaan keväällä 2005.

Lisätietoja: EU-asioiden valtiosihteeri Antti Peltomäki, p. (09) 1602 2180 ja ylitarkastaja Kaisa Männistö, p. (09) 1602 2192, valtioneuvoston EU-sihteeristö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Opinto-ohjauksen ja työvoimapalveluiden yhteistyön kehittämistä pohtinut työryhmä luovutti muistionsa 22.9.2004 opetusministeri Tuula Haataiselle. Työryhmän mukaan tulisi perustaa alueellisia ohjauksen kehittämisestä ja ohjaustoiminnan suunnittelusta vastaavia yhteistyöryhmiä, joissa olisi eri hallinnonalojen, esimerkiksi opetus- ja työhallinnon, asiantuntijoiden sekä ohjaustyötä tekevien ammattilaisten edustajia. Ohjaukseen ja työvoimapalveluihin liittyvää yhteistyötä tulisi jatkossakin kehittää. Ohjauspalveluiden saatavuus tulee taata myös koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille, jotka etsivät jatkokoulutuspaikkaa tai ovat keskeyttäneet opintonsa. Perusopetuksen lisäopetuksen rahoitusta tulee kehittää siten, että myös ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat järjestää lisäopetusta. Työryhmän mukaan opintososiaalisia etuuksia tulisi tarkistaa etenkin toisen asteen opiskelijoiden osalta siten, että opiskelu ilman työssäkäyntiä olisi mahdollista. Työryhmän muistio löytyy opetusministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr29/tr29.pdf. Lisätietoja antavat opetusneuvos Tarja Riihimäki, p. (09) 1607 7348, opetusministeriöstä ja opetusneuvos Helena Kasurinen, p. (09) 7747 7164, opetushallituksesta.

Postipalveluja tutkinut työryhmä luovutti mietintönsä 22.9.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä ehdottaa ensimmäisen luokan kirjeiden kulkunopeusvaatimuksia väljennettäväksi, jotta maaseudun lehtijakelua saataisiin aikaistettua. Kotimaan ensimmäisen luokan kirjelähetyksistä vähintään 85 prosenttia olisi toimitettava vastaanottajille seuraavana työpäivänä. Kulkunopeusvaatimuksia ehdotetaan täsmennettävän myös aivan uudella rajalla; vähintään 97 prosenttia kirjelähetyksistä olisi toimitettava vastaanottajille viimeistään toisena työpäivänä. Nykyisen lain mukaan seuraavana työpäivänä on jaettava vähintään 95 prosenttia kirjelähetyksistä. Työryhmän mietintö löytyy liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.mintc.fi/oliver/upl897-55_2004.pdf. Lisätietoja antavat apulaisosastopäällikkö Liisa Ero, p. (09) 1602 8461 ja neuvotteleva virkamies Elina Normo, p. (09) 1602 8463 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.