Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 37/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 10.9.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 137/2004 vp) laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Arvopaperimarkkinalain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/ EY sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) sekä komission kyseisen direktiivin nojalla antamat kolme komission direktiiviä. Arvopaperimarkkinalakiin lisätään keskeiset markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät säännökset, mm. sisäpiirintiedon ja kurssin vääristämisen määritelmät sekä sisäpiirintiedon käyttöä ja kurssin vääristämistä koskevat säännökset. Lakiin lisätään myös säännökset yrityskohtaisesta sisäpiirirekisteristä ja arvopaperinvälittäjän velvollisuudesta ilmoittaa Rahoitustarkastukselle epäilyttävistä arvopaperikaupoista. Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin lisätään säännökset kahdesta uudesta hallinnollisesta seuraamuksesta, rikemaksusta ja seuraamusmaksusta. Rikemaksun Rahoitustarkastus voi määrätä itse. Seuraamusmaksun määrää markkinaoikeus Rahoitustarkastuksen hakemuksesta. Lisäksi Rahoitustarkastuksen tietojensaantioikeutta koskevia säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi muutetaan sijoitusrahastolakia, rikoslakia, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, arvo-osuusjärjestelmästä annettua lakia sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annettua lakia. Lait on tarkoitettu voimaan 12.10.2004. (VM lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen 1603 3096)

Esitys (HE 138/2004 vp) laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta korvaa nykyisen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen. Lakiin otetaan ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeiden järjestyksenpitoa koskevat säännökset. Majoitustoiminnan harjoittaja velvoitetaan tekemään ilmoitus majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta. Ilmoituksentekovelvollisuus koskee myös leirintäalueen pitäjää. Esitykseen sisältyvät laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, laki terveydensuojelulain 15 §:n muuttamisesta ja laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 §:n muuttamisesta. (KTM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 1606 3537)

Esitys (HE 139/2004 vp) patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta. Patenttilakia muutetaan siten, että määräaika jatketun kansainvälisen hakemuksen antamiselle patenttiviranomaisille on aina 31 kuukautta nykyisen 20 tai 30 kuukauden sijaan. Muutos perustuu kansainvälisen patenttiyhteistyöliiton yleiskokouksen Genevessä lokakuussa 2002 hyväksymään sopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutokseen. Patenttilain muutoksella saatetaan samalla voimaan myös kyseessä oleva kansainvälisen sopimuksen muutos. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (KTM vanhempi hallitussihteeri Minna Tukiainen 1606 3580)

Esitys (HE 140/2004 vp) laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta. Lakien muutoksilla parannetaan palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän mahdollisuutta täyttää työssäoloehto yrittäjänä ja mahdollistetaan ansioperusteisen työttömyysturvan säilyttäminen yrittäjästä palkansaajaksi siirryttäessä. Muutokset vähentävät omalta osaltaan yrittäjäuralle ryhtymiseen liittyviä epävarmuustekijöitä ja parantavat sosiaaliturvan kannustavuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan 1.1.2005. (STM hallitusneuvos Pasi Koskinen 1607 3180)

Esitys (HE 141/2004 vp) laiksi öljysuojarahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 119/2004 vp) täydentämisestä. Eduskunnalle 4.6.2004 annettuun hallituksen esitykseen sisältynyttä ehdotusta laiksi öljysuojarahastosta täydennetään siten, että öljysuojarahastosta voidaan korvata valtiolle alusöljyvahinkojen torjuntakaluston hankintakustannusten lisäksi myös torjuntavalmiuden ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia. Tarkoituksena on, että Merenkulkulaitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen käyttöön hankittavan monitoimimurtajan vuotuiset öljyntorjuntaan kohdistuvat 2,4 miljoonan euron käyttökustannukset korvataan pääosin öljysuojarahastosta. Rahastosta voi korvata myös muita torjuntavalmiuden ylläpidosta valtiolle aiheutuvia kustannuksia. Rahaston maksuvalmiuden turvaamiseksi öljysuojamaksua korotetaan 0,50 euroon lain voimaantulosta lähtien. (YM lainsäädäntöneuvos Jukka Nurmio 1603 9447)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 10.9.2004 seuraavat lait:

Laki geenitekniikkalain muuttamisesta ja laki rikoslain 34 luvun 4 §:n ja 44 luvun 9 §:n muuttamisesta (HE 42/2004 vp). Geenitekniikkalain tarkoittamien muuntogeenisten organismien avointa käyttöä koskevia säännöksiä muutetaan. Laeilla pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta. Lisäksi muutetaan ja selkiytetään geenitekniikkalain muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä koskevia säännöksiä. Geenitekniikkalain käytännön valvonta siirretään geenitekniikan lautakunnalta eri ministeriöiden alaisille viranomaisille. Lait tulevat voimaan 15.9.2004. (STM johtaja Risto Aurola 1607 4127)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 10.9.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Kazakstanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta. Sopimuksen ja siihen liittyvän lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa. Asetus tulee voimaan 15.9.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 10.9.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Kansainvälisen suu- ja sorkkatautirokotepankin perustamista koskevan sopimuksen lakkauttamisesta sopimuspuolten 18.5.2003 tekemän päätöksen hyväksyminen. (MMM apulaisosastopäällikkö Riitta-Liisa Heinonen 1605 3337)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 9.9.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus maatalouden interventiorahastosta. Asetuksella säädetään maatalouden interventiorahaston taloussäännön vahvistamisesta sekä johtokunnan jäsenten, sihteerien ja rahaston tilintarkastajien palkkioiden vahvistamisesta. Asetuksella kumotaan asetus (1587/1994). Asetus tulee voimaan 15.9.2004. (MMM hallitussihteeri Katri Nuotio 1605 4245)

Valtioneuvoston asetus polttomoottorien pakokaasu- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta. Asetuksessa säädetään direktiivin 2002/88/EY toimeenpanemiseksi kipinäsytytysmoottorien tyyppihyväksynnän perustana olevat raja-arvot ja niiden toimeenpanoaikataulut. Lisäksi asetukseen siirretään tarpeelliset säännökset, kuten puristussytytysmoottorien toisen vaiheen raja-arvot, valtioneuvoston päätöksestä (408/1998) ja sitä muuttaneesta asetuksesta (503/2002), jotka kumotaan. Asetus tulee voimaan 15.9.2004. 10 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin vakionopeudella käytettäviin puristussytytysmoottoreihin vasta 31.12.2006 ja kipinäsytytysmoottoreihin 11.2.2007. (YM neuvotteleva virkamies Seppo Sarkkinen 1603 9685)

Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Asetuksella myöhennetään ajoneuvojen korjausmaalausta harjoittavien pienten toimintojen, jotka kuuluvat orgaanisten liuottimien käytöstä eräissä toiminnoissa ja laitoksissa aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 435/2001 soveltamisalaan, velvollisuutta ilmoittautua ympäristönsuojelulain (86/2000) 65 §:n mukaiseen tietojärjestelmään lokakuun 2005 loppuun saakka. Ajoneuvojen korjausmaalauksessa käytettävien tuotteiden liuotepitoisuudelle on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/42/EY enimmäisrajat, jotka on pantava täytäntöön lokakuun 2005 loppuun mennessä. Tällöin voitaisiin velvollisuus ilmoittautua tietojärjestelmään poistaa tarpeettomana kokonaan. Asetuksella myös selvennetään voimaantuloa koskevan 16 §:n ja päästöjen vähentämisohjelmaa koskevan 8 §:n aikataulujen välistä suhdetta. Asetus tulee voimaan 16.9.2004. (YM ylitarkastaja Anneli Karjalainen 1603 9690)

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. Jätelain muuttamisesta annetulla lailla (452/ 2004) ja sen nojalla annettavalla asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2002/96/EY. Asetuksella säädetään jätelain sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien säännösten voimaantulosta sekä tarkemmin tuottajan eli sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistajan ja maahantuojan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvista laitteista. Lisäksi asetuksella säädetään toimista, joilla edistetään mainituista laitteista peräisin olevan jätteen määrän ja ympäristöhaitan ehkäisemistä, laitteiden ja sen osien uudelleenkäyttöä, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä sekä parannetaan laiteromun jätehuollon ympäristönsuojelun tasoa. Asetuksella säädetään myös seurantatietojen antamisesta viranomaiselle, tiedottamisesta ja neuvonnasta sekä tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisällöstä. Asetus tulee voimaan 13.8.2005. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 1603 9708)

Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2002/95/EY. Asetuksella säädetään direktiivin mukaisesti, ettei 1.7.2006 alkaen markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuuden arvoista kromia sekä polybromibifenyyliä (PBB) ja polybromidifenyylieetteriä (PBDE) asetuksen liitteessä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Asetus tulee voimaan 1.10.2004. (YM yli-insinööri Hannu Laaksonen 1603 9708)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 9.9.2004 seuraavat päätökset:

Päätös antaa eduskunnalle valtioneuvoston selonteko Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia-Hertsegovinassa (Althea). Althea on ensimmäinen suuri EU:n johtama kriisinhallintaoperaatio. Suomen on tarkoitus osallistua noin 200 henkilöllä sekä alkuvaiheessa lisäksi noin 32 hengen kansallisella rakennus/toimeenpano-osastolla. Suomen panos kattaisi alueelle asetettavan viestijärjestelmän, esikuntaupseereita, henkilöstöä yhteys-, tarkkailu- ja verifiointikomppanioihin, lääkintäryhmän, pioneeriryhmän ja kansallisen huoltoelimen. Bosnia-Hertsegovinan operaatiossa tulee toimimaan kolme osastoa. Suomi tarjoutuu toimimaan näistä yhden, Pohjoisen osaston, kehysvaltiona kesään 2005 saakka. Selonteko on valtioneuvoston internetsivuilla www.valtioneuvosto.fi > Hallituksen toiminta > Selonteot, tiedonannot, ilmoitukset. (UM ulkoasiainneuvos Elina Kalkku 1605 5480)

Päätös asettaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunta 30.9.2007 päättyväksi toimikaudeksi. Kokoonpano: puheenjohtaja: valtioneuvoston controller Tuomas Pöysti valtiovarainministeriö; varapuheenjohtaja: valtioneuvoston apulaiscontroller Soili Vasikainen valtiovarainministeriö; jäsenet (varajäsenet suluissa): hallintojohtaja Auni-Marja Vilavaara valtioneuvoston kanslia (erityisasiantuntija Markku Harrinvirta valtioneuvoston kanslia), alivaltiosihteeri Hannu Himanen ulkoasiainministeriö (osastopäällikkö Ulla Väistö ulkoasiainministeriö), johdon asiantuntija Kaisa Sistonen oikeusministeriö (tarkastuspäällikkö Riitta Laitinen oikeusministeriö), suunnittelupäällikkö Jukka Aalto sisäasiainministeriö (laskentapäällikkö Kati Korpi sisäasiainministeriö), talousjohtaja Timo Norbäck puolustusministeriö (tarkastusjohtaja Vesa Mansikkala puolustusministeriö), lainsäädäntöneuvos Hannu Taipale valtiovarainministeriö (talouspäällikkö Jukka Nummikoski valtiovarainministeriö), talousjohtaja Eero Pulkkinen opetusministeriö (tarkastustoimen päällikkö Tiina Heikkinen opetusministeriö), talousjohtaja Hannele Laihonen maa- ja metsätalousministeriö (vanhempi hallitussihteeri Sinikka Siln maa- ja mets/talousministeriö), talousjohtaja Marja Heikkinen-Jarnola liikenne- ja viestintäministeriö (sisäisen tarkastuksen päällikkö Marja-Liisa Peltomaa Merenkulkulaitos), talousjohtaja Eero Murto kauppa- ja teollisuusministeriö (tarkastusneuvos Merja Välimäki kauppa- ja teollisuusministeriö), apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen sosiaali- ja terveysministeriö (tarkastuspäällikkö Kari Klemola sosiaali- ja terveysministeriö), ylijohtaja Marja Merimaa työministeriö (johtaja Matti Pukkio työministeriö), talousjohtaja Oili Hintsala ympäristöministeriö (neuvotteleva virkamies Mika Lampinen ympäristöministeriö), tarkastusneuvos Marjatta Kimmonen Valtiontalouden tarkastusvirasto (tarkastuspäällikkö Erkki Pitkänen Valtiontalouden tarkastusvirasto) ja apulaisjohtaja Anette Vaini-Antila Valtiokonttori (tietojärjestelmätarkastaja Maarit Turunen Valtiokonttori). (VM budjettineuvos Vesa Jatkola 1603 3033)

Päätös asettaa tuoteturvallisuusasiain neuvottelukunta kolmivuotiskaudeksi 1.10.2004 alkaen. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: hallitusneuvos Kristian Tammivuori kauppa- ja teollisuusministeriö; varapuheenjohtaja: kaupallinen neuvos Ilkka Cantell kauppa- ja teollisuusministeriö (ylitarkastaja Ulla Karhu kauppa- ja teollisuusministeriö); jäsenet: apulaisjohtaja Tomi Lounema Kuluttajavirasto (tuoteturvallisuusinsinööri Eeva Kelloniemi Kuluttajavirasto), johtaja Reijo Mattinen Turvatekniikan Keskus (lakimies Risto Salmi Lääkelaitos), ryhmäpäällikkö Pekka Maijala VTT (erikoistutkija Tiia Ryynänen VTT), jaostopäällikkö Leena Partanen Tullilaboratorio (ylitarkastaja Tytti Itkonen Elintarvikevirasto), ylitarkastaja Merja Söderholm sosiaali- ja terveysministeriö (yli-insinööri Riitta Järvenpää-Kirkkola sosiaali- ja terveysministeriö), yksikönpäällikkö Hannu Pellikka Ajoneuvohallintokeskus (toimistopäällikkö Pertti Haatainen Merenkulkulaitos), kehityspäällikkö Tarja Jutila Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (toiminnanjohtaja Liisa Niilola Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry), johtava tutkija Anneli Reisbacka Työtehoseura ry (tutkija Arja Rytkönen Työtehoseura ry), MMM Eija Wirmiala Kuluttajat-Konsumenterna ry (suunnittelija Teija Jerkku Marttaliitto), lakimies Tuula Sario Suomen Kuluttajaliitto (pääsihteeri Sinikka Turunen Suomen Kuluttajaliitto), pol.mag. Lilian Andersgård-Stenstrand Marthaförbundet (pol.mag.Christel Raunio Marthaförbundet), varapuheenjohtaja Anssi Vuorio Palvelualojen ammattiliitto (työympäristöpäällikkö Heimo Määränen Palvelualojen ammattiliitto), elinkeinopoliittinen asiamies Anna-Kaisa Auvinen Palvelutyönantajat (1.1.2005 Elinkeinoelämän keskusliitto) (asiamies Antti Mähönen Palvelutyönantajat), toimitusjohtaja Juhani Pursiainen Urheilu- ja Vapaa-aikatukkuliikkeet ry/Kaupan Keskusliitto (tuotepäällikkö Kristiina Inberg-Rauhanen Kesko/Kaupan Keskusliitto), osastopäällikkö Leena Linnainmaa Keskuskauppakamari (lakimies Paula Paloranta Keskuskauppakamari), asiamies Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry (toimitusjohtaja Osmo Laine Päivittäistavarakauppa ry), apulaisjohtaja Riitta Juvonen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto (1.1.2005 Elinkeinoelämän keskusliitto) (osastopäällikkö Antti Maijala Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto) ja toimitusjohtaja Pentti Tanskanen Laborexin/Suomen Yrittäjät (asiamies Riikka Tähtinen Suomen Yrittäjät). (KTM ylitarkastaja Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen 1606 3518)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 9.9.2004 seuraavat nimitysasiat:

Valtiotieteen tohtori, opetusneuvos Anja Arstila-Paasilinna opetusministeriön opetusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen 1.10.2004-31.12.2008, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakituinen haltija Tapio Kosunen on virkavapaana. (OPM hallintojohtaja Håkan Mattlin 1607 7430)

Oikeustieteen kandidaatti Kari Valonen maa- ja metsätalousministeriön vanhemman hallitussihteerin (A 26) virkaan 1.10.2004 lukien. (MMM hallitusneuvos Kirsi Koskinen 1605 3327)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 8.9.2004 seuraavia asioita:

Tuusulan kunnan Jokelan koulukeskuksen peruskorjaus- ja laajennushankkeen laajuuden vahvistaminen. Laajuus on laajennuksen osalta 1 995 hyöty-m2 ja peruskorjauksen osalta 1 569 hyöty-m2. Hankkeen kustannusarvio tammikuun 2004 kustannustasossa on 5 485 800 euroa. (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Aura-instituutin oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa oppilaitoksen noin 2 168 htm2:n lisätiloja ja noin 6 925 htm2:n muutostöitä koskeva vuokrasopimus. Vuokra-aika on 20 vuotta ja vuosivuokra on noin 1 089 000 euroa vuodessa (alv 0 %). (OPM yli-insinööri Erkki Salmio 1607 7253)

Vuoden 2004 talousarvion momentille 30.13.60 (Siirto interventiorahastoon) osoitetusta määrärahasta 1 miljoonan euron siirtäminen maatalouden interventiorahastoon. Interventiorahasto maksaa maataloustuotteiden vientituista, interventiosta ja eräistä elintarviketeollisuuden tuista johtuvat menot ja rahoittaa ne väliaikaisesti ennen EU:n korvausta. Lain mukaan rahastolla on 250 miljoonan euron lainanottovaltuus. (MMM maatalousylitarkastaja Kari Liskola 1605 2192)

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Sektoritutkimuksen rakenteellista kehittämistä pohtinut selvitysmies Jussi Huttunen luovutti raporttinsa 3.9.2004 opetusministeriölle ja kauppa- ja teollisuusministeriölle. Tutkimuslaitosjärjestelmän rakenne ei selvitysmiehen mielestä vastaa kaikilta osiltaan yhteiskunnan tarpeita. Tutkimuslaitosten alueellistaminen onnistuu Huttusen mielestä vain, jos saavutetaan sellainen kriittinen massa, joka mahdollistaa korkeatasoisen tutkimuksen ja tulosten tehokkaan hyödyntämisen. Selvitysmiehen raportti löytyy opetusministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/tiede_ja_teknologianeuvosto/kannanotot/Jussi_Huttunen_2004.pdf. Lisätietoja antavat selvitysmies Jussi Huttunen p. 050 505 2776, ylijohtaja Timo Kekkonen, p. (09) 1606 3662, kauppa- ja teollisuusministeriöstä, ja ylijohtaja Arvo Jäppinen, p. (09) 1607 7220, opetusministeriöstä.

Tieteen ja yhteiskunnan välisiä suhteita selvittänyt opetusministeriön työryhmä luovutti muistionsa 8.9.2004 opetusministeri Tuula Haataiselle. Työryhmä on tarkastellut tiedekasvatuksen tilaa, tieteen ja median suhteita sekä tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutusta Suomessa. Työryhmä ehdottaa, että opetusministeriö, Suomen Akatemia ja Tieteen tiedotus ry teettävät yhteistyössä selvityksen kansalaisten tiedetietämyksen tasosta. Lisäksi se ehdottaa, että Opetushallitus selvittäisi koululaisten tiedetietämyksen tasoa ja kiinnostusta tieteeseen. Työryhmän muistio löytyy opetusministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr28/tr28.pdf . Lisätietoja antavat puheenjohtaja, ylijohtaja Arvo Jäppinen, p. (09) 160 77220, opetusministeriöstä ja opetusneuvos Marja Pulkkinen, p. (09) 160 77223, opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.