Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 36/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

HALLITUKSEN ESITYKSET

Tasavallan presidentti antoi 3.9.2004 eduskunnalle seuraavat hallituksen esitykset:

Esitys (HE 134/2004 vp) vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen (ADR) A liitteen muutosten hyväksymisestä ja laiksi A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Tarkoituksena on, että eduskunta hyväksyy vuoden 2005 ADR-sopimuksen A liitteen muutokset ja lain ADR-sopimuksen A liitteen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lakiin sisällytetään myös varsinaisen voimaansaattamissäännöksen lisäksi eräitä ADR-sopimusta täydentäviä säännöksiä. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. (LVM liikenneneuvos Seija Miettinen 1602 8563)

Esitys (HE 135/2004 vp) laiksi eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Lailla säädetään koneen, työvälineen tai muun teknisen laitteen valmistajaan, maahantuojaan tai muuhun käyttöön tai markkinoille luovuttajaan kohdistuvista perusvelvoitteista. Lain tarkoituksena on varmistaa, että tekninen laite on vaatimusten mukainen eikä aiheuta valmistajan tarkoittamassa käytössä tapaturman vaaraa eikä terveyden haittaa. Lailla korvataan ja täydennetään aikaisemmin voimassa olleeseen työturvallisuuslakiin sisältyneet säännökset. Rikoslain 47 luvun 1 ja 8 § sekä työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain 4 § muutetaan rangaistuksen ja valvonnan osalta voimassa ollutta käytäntöä vastaavaksi. (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio (03) 2608 420)

Esitys (HE 136/2004 vp) laiksi merityöaikalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta. Merityöaikalain soveltamisalaa ja soveltamisalapoikkeuksia koskevia säännöksiä muutetaan. Lain soveltamisalasta poistetaan rajaus vain Itämerta edempänä liikennöiviin aluksiin. Soveltamisalapoikkeuksissa merikalastajien työsuhteissa on sovellettava lain vähimmäislepoaikoja koskevia säännöksiä myös silloin, kun alus on pyyntialueella. Laki perustuu työaikadirektiivin muutosdirektiiviin. (TM lainsäädäntöneuvos Tarja Kröger 1604 8932)

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 3.9.2004 seuraavat lait:

Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 36/2004 vp ja HE 115/2004 vp). Lailla saatetaan kansallisesti voimaan Brysselissä 26.7.1995 Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (SopS 79/1998) 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta 30.11.2000 tehty pöytäkirja sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan 19.6.1997 tehdyn pöytäkirjan (SopS 85/1999) muuttamisesta 28.11.2002 tehty pöytäkirja. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 1604 2722)

Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta, laki kansanedustajain perhe-eläkelain 1 §:n muuttamisesta ja laki valtion eläkerahastosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta (LA 46/2004 vp). Erikseen kansanedustajan tehtävästä ja erikseen valtioneuvoston jäsenen tehtävästä muodostuva eläketurva yhdistetään niin, että näistä tehtävistä ja Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan tehtävästä seuraa vain yksi kansanedustajain eläkelakiin perustuva eläke. Eläkkeen perustana olevan palkkion laskenta-aika pidennetään nykyisestä yhdestä kuukaudesta enimmillään 15 vuoteen. Lisäksi tehdään useita sellaisia muun muassa eläkkeiden yhteensovitusta koskevia muutoksia, jotka aiheutuvat vuoden 2005 alusta työeläkejärjestelmään tehtävistä muutoksista. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 3.9.2004 seuraavat asiat:

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: hallituksen esitys eduskunnalle maasta toiseen ulottuvien vesistöjen sekä kansainvälisten järvien suojelusta ja käytöstä tehdyn vuoden 1992 yleissopimuksen vesivaroja ja terveyttä koskevan pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 120/2004 vp). (OM lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 1606 7745)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 2.9.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus poliisiasetuksen 18 §:n muuttamisesta. Muutoksella täsmennetään poliisin aseistusta ja voimankäyttövälineitä koskevaa poliisiasetuksen 18 §:ää siten, että pykälässä luetellaan poliisin käyttämät voimankäyttövälineet. Lisäksi pykälään lisätään maininta siitä, että poliisi voi käyttää vain sellaisia voimankäyttövälineitä, jotka poliisin ylijohto on hyväksynyt. Asetus tulee voimaan 13.9.2004. (SM lainsäädäntöneuvos Pertti Normia 1604 2883)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 2.9.2004 seuraavat päätökset:

Päätös määrätä Helsingin hallintooikeuden asiantuntijajäseneksi psykiatrian ja oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Hanna Sofia Putkonen ajaksi 1.10.2004-31.10.2005. (OM hallitusneuvos Erja Hynninen 1606 7610)

Päätös hyväksyä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen 2 artiklan ja liitteen muuttamisesta tehty pöytäkirja sekä Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen ja Europolin, sen elinten jäsenten sekä Europolin apulaisjohtajien ja työntekijöiden erioikeuksia ja vapauksia koskevan pöytäkirjan muuttamisesta tehty pöytäkirja. (SM ylitarkastaja Marjo Waismaa 1604 2722)

Päätös määrätä liikenne- ja viestintäministeriön ylitarkastaja, oikeustieteen kandidaatti Janne Mänttäri valtioneuvoston esittelijäksi. (LVM apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen 1602 8639)

Päätös asettaa metsäalan palkkatilastolautakunta toimikaudeksi 1.10.2004-30.9.2007. Kokoonpano (varajäsenet suluissa): puheenjohtaja: osastopäällikkö, ylijohtaja Mikko Hurmalainen sosiaali- ja terveysministeriö (ylitarkastaja Kirsi Kyrkkö sosiaali- ja terveysministeriö); varapuheenjohtaja: ylitarkastaja Kaija Kivinen sosiaali- ja terveysministeriö (tarkastaja Lea Piho Uudenmaan työsuojelupiiri); jäsenet: tilastonlaatija Pirjo Holmberg Tilastokeskus (yliaktuaari Paula Isohanni Tilastokeskus), valtiotieteen maisteri Matti Somervuori Metsäteollisuus ry (metsänhoitaja Juhani Pöllänen Metsäteollisuus ry), palkkapäällikkö Kerstin Ahmarova Metsähallitus (metsänhoitaja Kari Immonen Yksityismetsätalouden Työnantajat ry), tutkimussihteeri Timo Rautarinta Puu- ja erityisalojen Liitto ry (aluetoimitsija Eero Kirjava Puu- ja erityisalojen Liitto ry), työehtosihteeri Aulis Nevalainen Puu- ja erityisalojen Liitto ry (työehtosihteeri Sirpa Save Puu- ja erityisalojen Liitto ry). (STM vanhempi hallitussihteeri Antti Posio (03) 2608 420)

Päätös myöntää ero lakimies Irma Pahlmanille työneuvoston jäsenyydestä ja määrätä hänen tilalleen lakimies Jesper Eiskonen työneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Toimikausi päättyy 31.3.2006. (TM ylitarkastaja Heidi Nummela 1604 7988)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 2.9.2004 seuraavat nimitysasiat:

Määräaikainen osastopäällikkö, MSc Juha Harjula edelleen puolustusasiainneuvoksen (A 28) virkaan 1.3.2005-28.2.2006 virkapaikkanaan Suomen Brysselissä sijaitseva erityisedustusto Pohjois-Atlantin liitossa. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Valtiotieteen maisteri Kimmo Sinivuori ulkoasiainhallinnon kaupallisen neuvoksen virkaan 1.1.2005 lukien. (UM osastopäällikkö Ulla Väistö 1605 5400)

Valtioneuvosto myönsi oikeustieteen tohtori Virpi Tiilille palkatonta virkavapautta kauppa- ja teollisuusministeriön kehitysjohtajan virasta 1.9.2004-30.6.2007. (KTM hallintojohtaja Hannes Aulu 1606 3618)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

HALLINNON JA ALUEKEHITYKSEN MINISTERITYÖRYHMÄ 2.9.2004

Uusi aluevankilaorganisaatio esillä hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmässä

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä puolsi kokouksessaan 2. syyskuuta linjauksia, joiden mukaisesti edetään vankeinhoidon rakenteiden ja toimintatapojen uudistamisessa.

Kesäkuussa 2004 valmistuneen selvityksen mukaan muutoksella uudistettaisiin vankeinhoitolaitoksen organisaatiota siten, että se muodostuisi viidestä aluevankilasta sekä valtakunnallisesta terveydenhuollon yksiköstä nykyisten 21 itsenäisen vankilan ja Vankimielisairaalan sijasta.

Aluevankilat jakautuisivat maakuntapohjaisesti Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Länsi-Suomen sekä Pohjois-Suomen aluevankiloihin. Ne olisivat Rikosseuraamusviraston alaisia virastoja, joissa vankeusrangaistus pantaisiin täytäntöön ja jotka vastaisivat vankeusprosessin toteuttamisesta.

Vankeinhoidon rakenteiden uudistaminen on kiinteä osa oikeusministeriössä valmisteltavana olevaa vankeusrangaistuksen täytäntöönpanoa ja tutkintavankeuden toimeenpanoa koskevaa lainsäädännön kokonaisuudistusta.

Organisaatiouudistus tukisi uuden vankeuslain mukaisia tavoitteita, joissa olennaista on vankeuden suunnitelmallinen ja turvallinen täytäntöönpano sekä pyrkimys vähentää uusintarikollisuutta. Lisäksi kevennettäisiin hallintoa ja keskitettäisiin palveluja sekä siirrettäisiin näin vapautuvia resursseja hallinnosta vankien kanssa tehtävään lähityöhön.

Tavoitteena on vankeinhoidon organisaation muutoksen ohella uudistaa henkilöstön rakennetta vastaamaan uuden vankeuslain vaatimuksia. Osa henkilöstön tarpeesta voidaan toteuttaa sisäisin siirroin ja nykyistä henkilöstöä uudelleen kohdentamalla. Uuden lainsäädännön tavoitteiden toteuttaminen edellyttää myös vankeinhoitolaitoksen resurssien lisäämistä lähivuosina.

Lakiesitykset kokonaisuudistuksesta on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2004.

Vankeinhoidon rakenneuudistuksen loppuraportti on oikeusministeriön verkkosivulla osoitteessa: www.om.fi/25777.htm.

Lisätietoja: osastopäällikkö Esa Vesterbacka, puh. (09) 1606 8102 ja hallitusneuvos Leena Kuusama, puh. (09) 1606 7734, oikeusministeriö

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Joukkoliikenne nousuun -työryhmä luovutti mietintönsä 2.9.2004 liikenne- ja viestintäministeri Leena Luhtaselle. Työryhmä ehdottaa työsuhdelippua, yhtenäistä YTV-alueen ja kehyskuntien lippujärjestelmää, pääsuuntien raideverkon tehostamista ja nopeita bussireittejä keinoiksi lisätä tehokkaimmin joukkoliikenteen käyttöä. Näiden neljän tärkeimmän keinon lisäksi työryhmä peräänkuuluttaa muun muassa maankäytön ja liikennejärjestelmän yhteistä suunnittelua, poikittaisyhteyksien parantamista, joukkoliikenteen parempaa markkinointia sekä kehittynyttä informaatiota aikatauluista ja reiteistä. Joukkoliikenne nousuun -työryhmän mietintö löytyy liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.mintc.fi/scripts/cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/ showdoc.p?docid=1971&menuid=97&channelitemid=8711 Lisätietoja antavat työryhmän puheenjohtaja, yhteistyöjohtaja Hannu Penttilä, p. (09) 1561 200 YTV:stä ja henkilöliikenneyksikön päällikkö Petri Jalasto, p. (09) 1602 8509 liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Samapalkkaisuuden edistämistä tutkinut selvityshenkilö Tuulikki Petäjäniemi luovutti selvityksensä 27.8.2004 sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreelle. Hallituksen samapalkkaisuusohjelmaa tarvitaan ja selvityshenkilön arvion mukaan se on mahdollista laatia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Hallituksen erityishaaste on tasa-arvolain muutos, siitä tiedottaminen ja sen seuranta ja arviointi. Selvitys osoittaa, että toimenpiteet samapalkkaisuuden edistämiseksi on aloitettava työpaikoilta. Tärkeää on, että kaikki palkanosat kohtelevat naisia ja miehiä tasapuolisesti. Selvitys hallituksen samapalkkaisuusohjelman edellytyksistä yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa löytyy sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.stm.fi/resource.phx/publishing/store/2004/08/ hu1093512776309/passthru.pdf. Lisätietoja antaa varatuomari Tuulikki Petäjäniemi, p. 040 737 8819.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.