Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 35/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 27.8.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Moldovan kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 23.6.2004 lähtien. Laki (262/2004) tulee voimaan 1.9.2004. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Tasavallan presidentin asetus Slovenian kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus on voimassa 22.7.2004 lähtien. Laki (263/2004) tulee voimaan 1.9.2004. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

Tasavallan presidentin asetus Uzbekistanin kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja sopimuksen ja sen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja sen lisäpöytäkirja ovat voimassa 29.6.2004 lähtien. Laki (264/2004) tulee voimaan 1.9.2004. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (LVM hallitusneuvos Mikael Nyberg 1602 8474)

MUUTA

Tasavallan presidentti päätti 27.8.2004 seuraavat asiat:

Tasavallan presidentti ratkaisi 29 armonanomusasiaa. (OM hallitussihteeri Eva Tams 1606 7625)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 26.8.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta. Asetukseen lisätään valtioneuvoston kansliaan perustettavan henkilöstön kehittämispäällikön viran kelpoisuusehdot, kuten koulutus-, työkokemus- ja johtamisedellytykset. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (VNK hallitusneuvos Auni-Marja Vilavaara 1602 2026)

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta. Ministeriön virkamiehiä koskevaa 6 § muutetaan siten, että myös kansainvälisten asioiden johtajalla on ylijohtajan arvonimi. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (SM kansliapäällikkö Ritva Viljanen 1604 2803)

Valtioneuvoston asetus sotilasilmailuasetuksen muuttamisesta. Sotilasilmailuasetuksen (387/1996) sotilasilmailun määritelmää ja sotilasilma-alusrekisteriä koskevia säännöksiä muutetaan niin, että sotilasilmailuksi katsotaan myös Suomessa valmistettavan tai huollettavan sotilasilma-aluksen ja laitteen valmistukseen tai huoltoon liittyvä ilmailu ja, että sotilasilma-alusrekisteriin voidaan merkitä sotilaskäyttöön tarkoitettu ilma-alus Suomessa tapahtuvaa valmistusta ja valmistukseen liittyvää lentotoimintaa varten. Sotilasilma-aluksen merkitsemistä koskevaan säännökseen tehdään vähäisiä muutoksia. Sotilasilmailuonnettomuuden tarkastuslautakunnan tutkintaselostuksesta jätetään pois syyllisyyskysymyksen arviointi. Viittaussäännöksiä tarkistetaan vastaamaan muun lainsäädännön muutoksia. Asetus tulee voimaan 15.9.2004. (PLM vanhempi hallitussihteeri Timo Turkki 1608 8112)

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta. Kevyenä polttoöljynä käytettäväksi tarkoitetun polttoaineen tunnistettavaksi tekemisessä käytettävälle merkkiaineelle säädetään vähimmäismäärän lisäksi myös enimmäismäärä. Lisäksi polttoaineen ominaisuuksien selvittämiseksi käytettävien koemenetelmien osalta esitetään verotuksessa käytettäväksi samoja standardeja kuin mitä jo käytetään ympäristöperusteisia polttoaineen laatuvaatimuksia selvitettäessä. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (VM neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen 1603 3148)

Valtioneuvoston asetus valtion eläkeasetuksen muuttamisesta. Viimeistä eläkelaitosta työeläkejärjestelmässä koskevista laeista annetaan tarkemmat säännökset valtion eläkejärjestelmän osalta. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

Valtioneuvoston asetus valtion eläkelautakunnasta. Asetuksella säädetään lakia tarkemmin lautakunnan ratkaisukokoonpanosta eri asiaryhmissä, asioiden käsittelystä sekä hallinnosta ja hallintoasioiden käsittelystä. Asetuksella kumotaan valtion eläkeasetuksen (611/1966) 7 a § siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Asetus tulee voimaan 1.9.2004. (VM neuvotteleva virkamies Erik Strömberg 1603 4963)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 26.8.2004 seuraavat päätökset:

Päätös vapauttaa yksikön päällikkö Pasi Hellman Suomen varaedustajan tehtävästä Kansainvälisen maatalouden kehittämisjärjestön (IFAD) hallintoneuvostossa ja nimittää hänen tilalle kehitysyhteistyöneuvos Pekka Hukka 1.9.2004 lukien. (UM osastopäällikkö Hannu Kyröläinen 1605 5036)

Päätös vapauttaa yksikön päällikkö Pasi Hellman Suomen varsinaisen edustajan tehtävistä NORSAD-rahaston hallintoneuvostossa ja nimittää hänen tilalle kehitysyhteistyöneuvos Pekka Hukka 1.9.2004 lukien. (UM osastopäällikkö Hannu Kyröläinen 1605 5036)

Päätös vapauttaa yksikön päällikkö Pasi Hellman Suomen varsinaisen edustajan ja kehitysyhteistyöneuvos Pauli Mustonen Suomen varaedustajan tehtävistä Pohjoismaisen kehitysrahaston (NDF) johtokunnassa ja nimittää Suomen varsinaiseksi edustajaksi apulaisosastopäällikkö Taisto Huimasalo ja varaedustajaksi kehitysyhteistyöneuvos Pekka Hukka 1.9.2004 lukien. (UM osastopäällikkö Hannu Kyröläinen 1605 5036)

Päätös asettaa valtuuskunta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) 48. yleiskokoukseen 20.-24.9.2004 Wienissä ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja avustajat. Valtuuskunnan puheenjohtaja on suurlähettiläs Tom Grönberg ja varapuheenjohtaja teollisuusneuvos Jussi Manninen. Jäsenet ovat pääjohtaja Jukka Laaksonen, ulkoasiainsihteeri Anne Kemppainen ja ulkoasiainsihteeri Tarja Kangaskorte. (UM ulkoasiainneuvos Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve 1605 5580)

Päätös asettaa valtuuskunta Yhdistyneiden kansakuntien 59. istuntokaudelle ja oikeuttaa ulkoasiainministeriö määräämään valtuuskunnalle asiantuntijat. Valtuuskunnan varapuheenjohtajat ovat ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja ja suurlähettiläs Marjatta Rasi sekä jäsenet ovat alivaltiosihteeri Jaakko Laajava, alivaltiosihteeri Pertti Majanen, osastopäällikkö Markus Lyra, neuvonantaja Jarmo Viinanen, yksikönpäällikkö Pia Rantala ja yksikönpäällikkö Tarja Reponen. Valtuuskunnan puheenjohtaja on tasavallan presidentti Tarja Halonen. (UM lähetystöneuvos Sanna Halinen 1605 6406)

Päätös myöntää maastavientilupa FY-Composites Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella FY-Composites Oy saa viedä maasta vuoden 2014 loppuun mennessä Kanadaan monisuojajärjestelmän valmistus- ja myyntilisenssin. Asiakas on ECI Composites Inc., 1919, Lionel Bertrand 07, Boisbriand (Quebec), Canada J7H 1N8. Lisenssin nojalla yrityksellä on oikeus tuotteiden myyntiin Kanadassa ja Yhdysvalloissa. (PLM hallitussihteeri Marita Väänänen 1608 8254)

Päätös hyväksyä kansallisen jakosuunnitelmaesityksen uusi liite 3 ja lähettää se Euroopan yhteisöjen komission hyväksyttäväksi. Valtioneuvoston päätti 19.8.2004 direktiivin (2003/87/EY) ja sen toimeenpanemiseksi säädetyn päästökauppalain (683/2004) mukaisesta Suomen esityksestä päästöoikeuksien kansalliseksi jakosuunnitelmaksi vuosille 2005-2007. Jakosuunnitelman liitteeseen 3 sisältyvien teknisten ja kirjoitusvirheiden takia liite korvataan uudella liitteellä. (KTM neuvotteleva virkamies Arto Rajala 1606 4828)

Päätös myöntämisvaltuuden alueellisesta kiintiöinnistä vuonna 2004 yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin hankkeisiin. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille kiintiöidään vuoden 2004 lisätalousarviossa momentille 32.30.45 myönnetty lisämyöntämisvaltuus 4 miljoonaa euroa käytettäväksi yritystoiminnan tukemisesta annetun lain mukaisiin yritystukiin. Valtuudesta pääosa eli 3 550 000 euroa kiintiöidään äkillisestä rakennemuutoksesta kärsiville vaikeille työttömyysalueille eli Lapin, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan TE-keskuksille käytettäväksi Itä-Lapin, Uudenkaupungin ja muun Vakka-Suomen sekä Raahen alueiden yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Loppuosa valtuudesta jaetaan Pohjois-Karjalan TE-keskukselle Ilomantsin alueen yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. (KTM ylitarkastaja Sirpa Hautala 1606 3684)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 25.8.2004 seuraavia asioita:

Kuuden miljoonan euron kehitysyhteistyöavustuksen myöntäminen Etelä-Afrikan pk-yritysten kehittämiseen vuosina 2005-2008. Hanke tukee Etelä-Afrikan pienen ja keskisuuren yritysmaailman ja sen tukipalvelujen kehittymistä ja se perustuu vahvasti maan omiin suunnitelmiin. Yritystoiminnan kehittäminen ja sitä kautta paraneva työllisyystilanne tukee merkittävällä tavalla Etelä-Afrikan pyrkimystä maan demokratisoitumisen jälkeiseen taloudelliseen tasa-arvoon. Hankkeen yleisenä päämääränä on vahvistaa pk-yritysten toimintaympäristöä kaupungeissa ja maaseudulla. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 1605 6235)

Pääesikunnan ja Kruunuasunnot Oy:n välisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Pääesikunta vuokralaisena allekirjoittaa Kruunuasunnot Oy:n kanssa vuokrasopimuksen koskien puolustusvoimien henkilöstön työsuhdeasuntoja. Vuokrasopimuksessa kohteet on jaettu ryhmiin A1, A2, B, C ja D. Vuokra-aika on alkanut takautuvasti 1.1.2004 lukien. Vuokra-aika on ryhmässä A1 (perusparannetut asunnot) 5-15 vuotta, ryhmässä A2 (sovittu perusparannuskohteiksi) 5-15 vuotta, ryhmässä B vuokra-aika päättyy 31.12.2008, ryhmässä C 31.12.2004 ja ryhmässä D ennen 31.12.2004. (PLM vanhempi hallitussihteeri Jouko Okko 1608 8213)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 33.17.51 (Työttömyysturvalain mukainen perusturva) arviomäärärahan ylittäminen 13 miljoonalla eurolla. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Työttömyysturvan peruspäivärahan vuoden 2004 ennakon tarkistaminen 99 miljoonaksi euroksi. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 33.17.53 (Valtionosuus työttömän omaehtoisen koulutuksen toimeentuloturvasta) arviomäärärahan ylittäminen 2,5 miljoonalla eurolla. (STM ylitarkastaja Anneli Sollo 1607 3910)

HALLITUKSEN NEUVOTTELUT

ULKO- JA TURVALLISUUSPOLIITTINEN MINISTERIVALIOKUNTA 20.8.2004

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelu

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksessa jatkettiin perjantaina 20. elokuuta vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon valmistelua. Selonteko on tarkoitus antaa eduskunnalle siten, että selonteon lähetekeskustelu voisi alkaa eduskunnassa tiistaina 28. syyskuuta.

LUOVUTETUT MIETINNÖT

Teknillistieteellisen opetuksen alueellisia vaikutuksia ja muutostarpeita pohtinut selvitysmies Paavo Uronen luovutti selvitysraporttinsa 24.8.2004 opetusministeri Tuula Haataiselle. Urosen selvitysraportissa käsitellään myös alan koulutuksen kehittämistä Keski-Suomessa ja koulutuksen laajentamista Pohjois-Savossa yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Selvitysmies esittää, ettei tekniikan alan valtakunnallista kandidaattitasoon johtavaa koulutusta ja sisäänottoa lisättäisi. Väestömäärään suhteutettuna Suomessa koulutetaan kansainvälisesti verrattuna runsaasti diplomi-insinöörejä, joidenkin tilastojen mukaan jopa eniten maailmassa. Selvitysmiehen raportti löytyy opetusministeriön verkkosivuilta osoitteesta http://www.minedu.fi/julkaisut/koulutus/2004/tr26/tr26.pdf. Lisätietoja antavat selvitysmies Paavo Uronen, p. 050 550 2004 ja opetusneuvos Ari Saarinen, p. (09) 1607 7312, opetusministeriöstä.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.