Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Valtioneuvoston viikko 28/2004

TASAVALLAN PRESIDENTTI

EDUSKUNNAN VASTAUKSET

Tasavallan presidentti vahvisti 9.7.2004 seuraavat lait:

Laki rikoslain muuttamisesta, laki pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamisesta, laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 2 luvun 1 a §:n muuttamisesta, laki ulkomaalaislain 182 ja 189 §:n muuttamisesta, laki rikosrekisterilain muuttamisesta, laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja laki kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (HE 34/2004 vp). Rikoslakia muutetaan niin, että ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota voidaan torjua nykyistä tehokkaammin. Muutokset liittyvät toisaalta Suomen kansainvälisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseen ja toisaalta kansallisiin muutostarpeisiin. Lisäksi tehdään muutoksia laittoman maahantulon järjestämistä ja lapsipornografiaa koskevaan rikosoikeudelliseen sääntelyyn. Lait tulevat voimaan 1.8.2004. Rikoslain muuttamisesta annetun lain 1 luvun 11 §:n 2 momentin 1 kohta tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella. (OM lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt 1606 7725)

Laki kotikuntalain muuttamisesta (HE 67/2004 vp). Muuttoilmoitusmenettelyä koskevia säännöksiä muutetaan vastaamaan säädöstasoltaan uuden perustuslain vaatimuksia. Nykyisin asetukseen sisältyvät säännökset ilmoituksen tekemisen tavoista, ilmoituksen yhteydessä annettavista tiedoista, ilmoituksen vastaanottamisesta ja toimivaltaisesta maistraatista otetaan lakiin. Ilmoitusmenettelyä koskeviin säännöksiin tehdään myös eräitä sisällöllisiä muutoksia. Maistraattien lisäksi muuttoilmoituksia voivat ottaa vastaan sopimuksen perusteella myös muut viranomaiset ja yhteisöt. Laissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvia seuraamuksia muutetaan. Ilmoitusrikemaksua ei enää määrätä ilmoituksen myöhästymisen vuoksi, vaan se määrätään niille, jotka eivät ole noudattaneet maistraatin asettamaa velvoitetta laissa säädetyn ilmoitus- tai tietojenantovelvollisuuden täyttämiseen. Lakiin lisätään myös säännös huoneiston omistajan ja haltijan velvollisuudesta antaa tarvittaessa asukkaan kotikunnan ja asuinpaikan määräytymistä, tilapäisen asuinpaikan merkitsemistä ja väestötietojärjestelmään merkittyjen tietojen tarkistamista varten tarpeellisia tietoja maistraatille. Laki tulee voimaan 1.9.2004. Eduskunnan lausumat; 1) Eduskunta edellyttää hallituksen selvittävän eri näkökohdat huomioon ottaen, onko voimassa olevaa kotikuntalain sääntelyä täydennettävä siten, että maistraatin tekemä ratkaisu henkilön kotikunnasta muodostuu selkeästi eri tahoja sitovaksi valituskelpoiseksi hallintopäätökseksi. 2) Eduskunta edellyttää hallituksen ryhtyvän osaltaan tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla varmistetaan asunto- ja kiinteistöyhtiöille mahdollisuus saada ajantasainen ja oikeellinen tieto siitä, keitä asuu taloyhtiön omistamissa rakennuksissa. (SM lainsäädäntöneuvos Terhi Lehtonen 1604 2839)

Laki eräiltä matkustaja-aluksilta saadusta merityötulosta toimitetun ennakonpidätyksen väliaikaisesta maksuvapaudesta (HE 94/2004 vp). Ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetussa laissa tarkoitetulla matkustaja-aluksella varustamotoimintaa harjoittava työnantaja vapautetaan velvollisuudesta maksaa verohallinnolle aluksella työskentelevälle merimiehelle maksetusta palkasta toimitetut ennakonpidätykset. Maksuvapautena myönnettävän tuen edellytykset vastaavat ulkomaanliikenteen kauppa-alusluettelosta annetun lain mukaisen suoran tuen myöntämisen edellytyksiä. Työnantaja voi jättää ennakonpidätykset maksamatta ilman erillistä päätöstä, jos Merenkulkulaitos on myöntänyt suoran tuen palkanmaksuvuodelta tai edeltävältä vuodelta. Jos tukea ei ole myönnetty, ennakonpidätykset on maksettava ja ne palautetaan hakemuksesta varustamolle sen jälkeen, kun Merenkulkulaitos on myöntänyt suoran tuen. Maksamatta jätetyt ennakonpidätykset luetaan verovelvollisten hyväksi niin kuin ennakonpidätykset olisi maksettu. Muutoksesta kunnille, seurakunnille ja kansaneläkelaitokselle aiheutuvat verotulojen menetykset korvataan valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta. Valtion osuus vähennetään valtion verotuloista. Lakia sovelletaan vuosina 2005-2009 maksettujen palkkojen perusteella toimitettaviin ennakonpidätyksiin. Lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Laki pientyönantajan maksu- ja ilmoituspalvelujärjestelmästä ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 95/2004 vp). Yleisen tietoverkon kautta käytettävissä olevan palvelujärjestelmän avulla kotitaloudet ja muut pientyönantajat voivat hoitaa palkan ja muun vastaavan suorituksen maksuun liittyvät työnantajavelvoitteet yhden palvelun kautta. Palvelu opastaa työnantajalle kuuluvien maksujen suorittamisessa, ja siihen päivitetään ajantasaiset tiedot työnantajalle kuuluvien maksujen perusteista. Lisäksi järjestelmä tuottaa työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi tarvittavat ilmoitukset verohallinnolle ja vakuutusyhtiöille. Järjestelmän ylläpito säädetään Verohallituksen tehtäväksi. Lakien voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. (VM ylitarkastaja Panu Pykönen 1603 3154)

Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (HE 38/2004 vp). Laeilla säädetään tieliikenteen valvontalaitteisiin liittyvien, vuonna 2005 käyttöön otettavien ajopiirturikorttien myöntämisestä. Ajoneuvohallintokeskukselle annetaan oikeus sopia kuljettaja- ja yrityskorttien myöntämisen siirtämisestä yksityiselle tai julkisen palvelun tuottajalle. Tarkoituksena on saada ajopiirturikorttien jakaminen kattavaksi ja joustavaksi koko maassa hallinnon kustannukset minimoiden. Ajopiirturikorttien myöntäjät valitaan tarjouskilpailulla julkisia hankintoja koskevien säännösten mukaisesti samoin periaattein kuin nykyisin järjestetään kuljettajantutkintotoiminta. Lisäksi Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:ää muutetaan siten, että Ajoneuvohallintokeskus toimii tieliikenteen valvontalaitteiden ja niihin liittyvien ajopiirturikorttien hallinnon toimivaltaisena viranomaisena. Lait tulevat voimaan 1.8.2004. (LVM vanhempi hallitussihteeri Jorma Hörkkö 1602 8503)

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, laki työttömyysturvalain muuttamisesta, laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 12 §:n 4 momentin ja 15 §:n 3 momentin kumoamisesta, laki työttömyyskassalain 3 §:n muuttamisesta, laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, laki kansaneläkelain 1 ja 1 d §:n muuttamisesta, laki perhe-eläkelain muuttamisesta, laki lapsilisälain 1 §:n muuttamisesta, laki äitiysavustuslain 1 ja 3 §:n muuttamisesta, laki rintamasotilaseläkelain 1 §:n muuttamisesta, laki eläkkeensaajien asumistukilain 1 a §:n muuttamisesta, laki lapsen hoitotuesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, laki vammaistukilain 1 §:n muuttamisesta ja laki kuntoutusrahalain 1 ja 2 §:n muuttamisesta (HE 76/2004 vp). Asumisperusteista sosiaaliturvalainsäädäntöä muutetaan vastaamaan entistä paremmin kansainvälistymisen sekä siihen liittyvän lisääntyneen liikkuvuuden sekä maahan ja maastamuuton asettamia vaatimuksia. Samalla selkeytetään lainsäädäntöä ja saatetaan se vastaamaan uuden perustuslain vaatimuksia siten, että lainsäädännöstä ilmenee selvästi yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet. Lait tulevat voimaan 1.1.2005. Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 2 a §:n 1-3 kohdat sekä 3 b § tulevat kuitenkin voimaan 1.8.2004. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 7 §:n muutostarvetta apurahaa saavien taiteilijoiden osalta arvioidaan uudelleen samassa yhteydessä, kun apurahan saajien muut sosiaaliturvaa koskevat lakimuutokset valmistellaan. (STM apulaisosastopäällikkö Anne Neimala 1607 3870)

Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta (HE 78/2004 vp). Lain pykäläviittaukset korjataan viittaamaan 1.5.2004 voimaan tulevaan ulkomaalaislakiin. Laki tulee voimaan 20.7.2004. (TM erikoissuunnittelija Meri-Sisko Eskola 1604 8021)

Tasavallan presidentti päätti peruuttaa pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen 7 artiklan 2 kohtaan, 8 artiklaan, 12 artiklan 1 kohtaan, 24 artiklan 1 b kohtaan sekä 25 ja 28 artiklaan tehdyt, myös pakolaisten oikeusasemaa koskevaa pöytäkirjaa koskevat varaumat ja vahvisti lain pakolaisten oikeusasemaa koskevasta yleissopimuksesta ja pakolaisten oikeusasemaa koskevasta pöytäkirjasta (HE 32/2004 vp). Suomi peruuttaa kuusi alunperin seitsemästä tekemästään varaumasta pakolaisten oikeusasemaa koskevaan yleissopimukseen ja siihen liittyvään pöytäkirjaan. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentti hyväksyi Haagissa 26 päivänä maaliskuuta 1999 tehdyn toisen pöytäkirjan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa ja vahvisti lain kulttuuriomaisuuden suojelemisesta aseellisen selkkauksen sattuessa koskevaan Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 51/2004 vp). Haagin vuoden 1954 yleissopimukseen tehdyn toisen pöytäkirjan sisältämät keskeiset uudistukset liittyvät koko ihmiskunnan kannalta erityisen merkittävän kulttuuriomaisuuden ottamiseen tehostetun suojelun piiriin aseellisen selkkauksen sattuessa. Kyseessä on uudenlainen suojelukategoria, jonka esikuvana voidaan pitää Unescon maailmanperintöluetteloa. Pöytäkirja sisältää seikkaperäisiä määräyksiä yleissopimuksen ja sen pöytäkirjan vastaisten tekojen rankaisemisesta, rikoksentekijöiden tuomitsemisesta tai luovuttamisesta sekä sopimuspuolten välisestä yhteistyöstä kulttuuriomaisuuden suojelun parantamiseksi aseellisissa selkkauksissa. Lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää uhanalaisen kulttuuriomaisuuden tallennusryhmän perustamista ja ryhtyy toimenpiteisiin siitä mahdollisesti aiheutuvien resurssitarpeiden huomioon ottamiseksi talousarviossa. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentti hyväksyi toimenpiteen 1 (2003) Etelämannerta koskevan sopimuksen sihteeristöstä (HE 64/2004 vp). Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivinen kokous hyväksyi Madridissa kesäkuussa 2003 sihteeristön perustamista koskevan toimenpiteen. Toimenpiteellä perustetaan Buenos Airesiin Argentiinaan pysyvä sihteeristö avustamaan Etelämannerta koskevan sopimuksen konsultatiivista kokousta ja ympäristönsuojelukomiteaa. Pysyvän sihteeristön perustaminen tehostaa ja helpottaa Etelämannerta koskevan sopimusjärjestelmän toimintaa. Toimenpide tulee kansainvälisesti voimaan kaikkien konsultatiivisten osapuolten hyväksyttyä sen kansallisten säännöstensä mukaisesti. Toimenpide tulee voimaan Suomen osalta tasavallan presidentin asetuksella samaan aikaan, kun toimenpide tulee kansainvälisesti voimaan. (UM lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede 1605 5711)

Tasavallan presidentti määräsi eduskunnan kirjelmän hallituksen esityksestä vuoden 2004 lisätalousarvioksi sekä esityksestä vuoden 2004 lisätalousarvioesityksen (HE 93/2004 vp) täydentämisestä (HE 93/2004 vp ja HE 103/2004 vp) merkittäväksi pöytäkirjaan. Eduskunta on 23.6.2004 päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuotta 2004 koskevaa lisätalousarviota sovelletaan 1.7.2004 alkaen. (VM budjettineuvos Hannu Mäkinen 1603 3036)

TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET

Tasavallan presidentti antoi 9.7.2004 seuraavat asetukset:

Tasavallan presidentin asetus Euroopan Avaruusjärjestöä koskevan yleissopimuksen sopimuspuolten ja Euroopan Avaruusjärjestön välillä turvallisuusluokiteltujen tietojen suojaamisesta ja vaihdosta tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja sopimuksen voimaansaattamislaki (586/2004) tulevat voimaan 1.8.2004. Asetus tulee voimaan 1.8.2004. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Tasavallan presidentin asetus Saksan kanssa turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. Sopimus ja sopimuksen voimaansaattamislaki (587/2004) tulevat voimaan 16.7.2004. Asetus tulee voimaan 16.7.2004. (OM apulaisosastopäällikkö Matti Niemivuo 1606 7690)

Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä sopimusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevaan yleissopimukseen sekä sen tulkintaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa koskevaan ensimmäiseen ja toiseen pöytäkirjaan tehdyn yleissopimuksen osittaisesta voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain osittaisesta voimaantulosta. Sopimus ja sopimuksen voimaansaattamislaki (398/1999) tulevat tulkintapöytäkirjojen osalta voimaan 1.8.2004. Asetus tulee voimaan 1.8.2004. (OM lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen 1606 7713)

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien vuosien 1980 ja 1984 pöytäkirjojen voimaansaattamisesta. Yleissopimuksen muutoksiin liittyvät pöytäkirjat tulevat voimaan 1.8.2004. Asetus tulee voimaan 1.8.2004 (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 1602 8470)

KANSAINVÄLISET ASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.7.2004 seuraavat kansainväliset asiat:

Suomen Ramallahin yhteystoimiston päällikön, kehitysyhteistyöneuvos Keijo Ruokorannan tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Jarno Syrjälän valtuuttaminen allekirjoittamaan palestiinalaishallinnon kanssa sopimus palestiinalaisalueiden vesi- ja sanitaatiohankkeen toisesta vaiheesta ja edellä mainitun sopimuksen hyväksyminen. (UM kehitysyhteistyöneuvos Riikka Laatu 1605 6235)

Suurlähettiläs Eikka Kososen tai hänen estyneenä ollessaan hänen sijaisensa valtuuttaminen allekirjoittamaan maailmanlaajuista siviilisateliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskeva Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja Israelin valtion välinen yhteistyösopimus. (LVM hallitusneuvos Hannu Pennanen 1602 8470)

Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn Wienin katsastussopimuksen 12 artiklan muutoksen hyväksyminen. Wienin katsastussopimus (SopS 35/2001) antaa oikeudelliset puitteet yhdenmukaisten katsastusten kehittämiseksi. Artiklan 12 muutosehdotus katsotaan hyväksytyksi 1.9.2004 ja se tulee voimaan 1.12.2004, jollei mikään sopimuspuoli ilmoita vastustavansa sitä. (LVM liikenneneuvos Kari Saari 1602 8557)

NIMITYSASIAT

Tasavallan presidentti päätti 9.7.2004 seuraavat nimitysasiat:

Ulkoasiainneuvos Harry Helenius Moskovassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 15.8.2004 lukien. (UM ulkoasiainneuvos Maarit Jalava 1605 5416)

Hovioikeudenneuvos Maile Inkeri Åkerberg Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2004 lukien, määräaikainen hovioikeudenneuvos, asessori Salla-Maaret Keränen Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan 1.8.2004 lukien, laamanni Heikki Vilhelm Nousiainen Vantaan käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.9.2004 lukien, laamanni Kari Jaakko Juhani Laurn Rauman k.räjäoikeuden laamannin virkaan 1.9.2004 lukien, kansliapäällikkö Soile Mirja Kaarina Poutiainen Vantaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2004 lukien, hallintopäällikkö Antti Sakari Savela Kuusamon käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2004 lukien, määräaikainen käräjätuomari, viskaali Pekka Tapio Määttä Loimaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.8.2004 lukien, käräjätuomari Paula Helena Ramstedt Vakka-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2004 lukien ja käräjätuomari Jorma Tapio Huuhtanen Tampereen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.9.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Laamanni Erkki Tapio Hämäläinen Turun käräjäoikeuden laamannin virkaan 1.10.2004 lukien, ma. laamanni, käräjätuomari Yrjö Jaakonpoika Vannela Tuusulan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan 1.10.2004 lukien, hallinto-oikeustuomari Anja Helena Sahla Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2004 lukien ja hallinto-oikeustuomari Matti Olavi Järviranta toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2004 lukien, ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Helena Katariina Gummerus-Kalliola Helsingin hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2004 lukien ja ma. hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeussihteeri Leena Katariina Karhu toiseksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.9.2004 lukien, hallinto-oikeussihteeri Hannamaija Falck Turun hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan 1.8.2004 lukien ja hallintopäällikkö Tuire Hannele Nurmio Turun hallinto-oikeuden hallintooikeustuomarin virkaan 1.9.2004 lukien. (OM hallitusneuvos Heikki Liljeroos 1606 7608)

Valtiotieteiden tohtori Mikael Forss Kansaneläkelaitoksen johtajan virkaan 1.9.2004 lukien. (STM osastopäällikkö Arto V. Klemola 1607 3795)

VALTIONEUVOSTO

VALTIONEUVOSTON ASETUKSET

Valtioneuvosto antoi 7.7.2004 seuraavat asetukset:

Valtioneuvoston asetus valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosta. Valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettua lakia (445/1998) on muutettu lailla valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta (235/2004). Lain voimaantulosäännöksen mukaan laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. Näin oli tarpeen menetellä, koska tukiohjelman muutos on notifioitava komissiolle. Komissiolla ei ollut huomautettavaa tukiohjelmaa koskevasta muutoksesta ja laki voidaan näin ollen nyt saattaa voimaan. Laki tulee voimaan 15.7.2004. Asetus tulee voimaan 15.7.2004. (KTM ylitarkastaja Markus Lounela 1606 2084)

VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSET

Valtioneuvosto teki yleisistunnossa 7.7.2004 seuraavat päätökset:

Päätös nimetä tohtori Olli Ilmari Rehn jäsenehdokkaaksi Euroopan komissioon toimikaudeksi 12.7.-31.10.2004. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös hyväksyä Josef Azizin, Franklin Dehoussen, Marc Jaegerin, Maria Eugnia Martins de Nazarl Ribeiron, Arjen Meijn, Virpi Tiilin, Bo Vesterdorfin, Mihalis Vilarasin, Kllike J rimäen, Savvas Papasavvasin, Ott Czvczin, Irena Wiszniewska-Bialeckan ja Daniel Svbyn nimitt5minen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäseniksi toimikaudeksi 1.9.2004-31.8.2010. (VNK EU-sihteeristön päällikkö Antti Peltomäki 1602 2180)

Päätös sisäasiainministeriön hallinnonalalla käytettävien Euroopan aluekehitysrahaston varojen ja valtion rahoitusosuuden alueellisesta jaosta tavoite 1- ja 2 -alueille. Aluekehittämisviranomaisina toimiville maakunnan liitoille jaetaan Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 2 527 000 euroa sekä valtion rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 1 978 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM ylitarkastaja Pasi Rantahalvari 1604 4682)

Päätös myöntää maastavientilupa Ballistic Protection Burgmann Oy:lle. Maastavientiluvan perusteella Ballistic Protection Burgmann Oy saa viedä maasta 31.12.2006 mennessä Italiaan 14 200 kpl luotiliivejä. Asiakas on Italian karabinieerijoukot, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Viale Romania n. 45, 00197 Roma, Italia. (PLM nuorempi hallitussihteeri Marita Väänänen 1608 8254)

Päätös Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden sekä kansallisen myöntämisvaltuuden alueellisesta jaosta tavoite 1-, 2- ja 3 -ohjelmien toteutukseen. Työvoima- ja elinkeinokeskuksille jaetaan vuoden 2004 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta 5 412 000 euroa rakenne-rahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toteutukseen. Lisäksi jaetaan vuoden 2004 lisätalousarvion momentilta 34.05.62 (EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta 4 330 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien kansalliseen osarahoitukseen. (TM ylitarkastaja Pauliina Porkka 1604 7974)

Valtioneuvosto lähetti eduskunnalle 7.7.2004 seuraavat Euroopan unionin säädösehdotuksia koskevat valtioneuvoston kirjelmät:

Valtioneuvoston kirjelmä (U 41/2004) eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (merenkulkijoiden pätevyyskirjojen tunnustaminen). Ehdotuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa pätevyyskirjojen tunnustamismenettelyä siten, että jäsenvaltioiden tulisi automaattisesti hyväksyä kaikki muiden jäsenvaltioiden merenkulkijoille direktiivin mukaisesti myöntämät pätevyyskirjat. Lisäksi direktiivillä sisällytettäisiin merenkulkijoiden kielitaitoa koskevat STCW-yleissopimuksen vaatimukset yhteisön lainsäädäntöön sekä pyrittäisiin ehkäisemään merenkulkijoiden pätevyyskirjoihin liittyviä petollisia menettelytapoja. (LVM hallitussihteeri Pekka Kouhia 1602 8612)

NIMITYSASIAT

Valtioneuvosto päätti 7.7.2004 seuraavat nimitysasiat:

Varatuomari Veli Mika Seppälä Länsi-Suomen ympäristölupaviraston istunnon puheenjohtajana toimivan ympäristöneuvoksen virkaan 1.9.2004 lukien. (OM vanhempi hallitussihteeri Sami Sarvilinna 1606 7649)

RAHA-ASIAT

Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta puolsi istunnossaan 7.7.2004 seuraavia asioita:

Euroopan aluekehitysrahaston varojen osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Sisäasiainministeriö osoittaa opetusministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, liikenne- ja viestintäministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, työministeriölle ja ympäristöministeriölle Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusosuutena myöntämisvaltuutta yhteensä 11 890 000 euroa käytettäväksi kaudelle 2000-2006 laadittujen tavoite 1 ja 2 -ohjelma-asiakirjojen mukaisiin toimenpiteisiin. (SM ylitarkastaja Pasi Rantahalvari 1604 4682)

Vuoden 2004 talousarvion momentin 28.99.95 (Valtion saatavien turvaaminen) arviomäärärahan ylittäminen 200 000 eurolla. Arviomäärärahan ylitystarve aiheutuu siitä, että Valtiokonttori voi ostaa pakkohuutokaupassa Suonenjoella sijaitsevan asuntotuotantolain nojalla lainoitetun asuintalon. Jos edullisempaa ratkaisua ei saada aikaan, Valtiokonttori hankkisi kiinteistön tilapäisesti valtiolle. (VM budjettineuvos Vesa Jatkola 1603 3033)

Helsingin yliopiston oikeuttaminen tekemään Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuokrasopimus kliinisen eläinlääketieteen laitoksen käyttöön tulevan uudisrakennuksen noin 6 300 htm2:n tiloista. Sopimuksen kesto on 30 vuotta, vuosittainen pääomavuokra on noin 0,9 miljoonaa euroa (alv 0%). (OPM lainsäädäntöneuvos Matti Lahtinen 1607 7262)

Euroopan sosiaalirahaston myöntämisvaltuuden osoittaminen ministeriöiden käytettäväksi. Työministeriö osoittaa opetusministeriölle, kauppa- ja teollisuusministeriölle, sisäasiainministeriölle sekä sosiaali- ja terveysministeriölle valtion vuoden 2004 lisätalousarvion momentilta 34.05.61 (Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin, arviomääräraha) myöntämisvaltuutta yhteensä 8 722 000 euroa rakennerahastojen ohjelmakauden 2000-2006 tavoiteohjelmien toimenpiteiden toteutukseen. (TM ylitarkastaja Pauliina Porkka 1604 7974)

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.